Forsikringsdagene i Drammen, Personforsikringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer"

Transkript

1 Forsikringsdagene i Drammen, Personforsikringer

2 Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2

3 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring. Hovedtariffavtalens 10 Lov om Yrkesskadeforsikring HTA 11 Ulykkesforsikring for elever Frivillig ulykkesforsikring for ansatte

4 Hva er gruppelivsforsikring? Gruppelivsforsikring er en livsforsikring som gir en engangsutbetaling til etterlatte - eventuelt til dødsbo. Forsikringen gjelder uansett dødsårsak. Gjelder over alt i verden.

5 Hvem er omfattet? Gjelder alle ansatte som omfattes av Hovedtariffavtalen Gjelder for tidligere ansatte som mottar uførepensjon Gjelder ansatte som har permisjon uten lønn i inntil 12 måneder Gjelder for lærlinger med halv erstatning Ansatte i militærtjeneste

6 Hva blir utbetalingen? Full utbetaling er 10 G. 10 G = kr pr mai 2014 Utbetalingen reduseres med ½ G for hver år etter fylte 50 år. Minimum 5 G. Uavhengig av stillingsgrad

7 Hvem har krav på erstatning? Ektefelle/samboer Registrert partner Barn under 25 år minimum 40% Andre som ble vesentlig forsørget Dersom det ikke finnes etterlatte utbetales det 2 G til dødsboet.

8 Individuell fortsettelsesforsikring gruppeliv Alle ansatte som fratrer sin stilling har rett til å tegne individuell fortsettelsesforsikring tilsvarende den forsikringsdekningen som arbeidsgiver har tegnet i KLP. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at arbeidstakerne får informasjon om dette. Skjema ligger Fristen for å tegne en individuell fortsettelsesforsikring er 6 måneder etter fratredelsesdato. Ingen krav til ny helseerklæring!

9 Yrkesskade

10 Lov om yrkesskade av 16. juni 1989 Arbeidsgiver har plikt til å tegne forsikring som gir arbeidstaker erstatning ved: Skade og sykdom påført I arbeidet På arbeidsstedet I arbeidstiden

11 Yrkesskadeforsikringen kan dekke: Inntektstap (ervervserstatning) Medisinsk invaliditet (menerstatning) Påførte merutgifter og framtidige merutgifter Nødvendige behandlingsutgifter Dødsfallerstatning Alle utbetalinger er engangsbeløp

12 Ytelser etter Lov om yrkesskade Ytelse for ervervsmessig uførhet: år Inntekt (G= ) Erstatning 45/46 år 100% ervervsmessig uførhet T.o.m. 7 G G G 8 G G G 9 G G G 10 G G Over 10 G G Grunnerstatningen forhøyes med 3,5% for hvert år skadelidte er yngre enn 45 år 34 år og yngre Grunnerstatningen forhøyes med 2,5% for hvert år skadelidte er yngre enn 35 år + 35% av grunnerstatningen Eldre enn 46 år Fradrag på 5% pr. år Minimum 10% av grunnerstatningen Har skadelidte bare tapt deler av sin arbeidsevne, reduseres erstatningen tilsvarende.

13 Eksempel ved 100% ervervsuførhet 34 år - total erstatning blir kr ,- 46 år - total erstatning blir kr ,- 56 år - total erstatning blir kr ,-

14 Ytelser etter Lov om yrkesskade Menerstatning: Medisinsk inv.grad: Grunnerstatning (45/46 år) Beløp i dag 15%-24% 0,75 G kr %-34% 1,00 G kr %-44% 1,50 G kr %-54% 2,00 G kr %-64% 2,50 G kr %-74% 3,00 G kr %-84% 3,75 G kr %-100% 4,50 G kr Betydelig større enn 100% 5,50 G kr For hvert år skadelidte er yngre enn 45 år, forhøyes erstatningen med 2% for hvert år. For hvert år skadelidte er over 46 år, gjøres et fradrag på 2% pr år. Erstatningen skal allikevel minst utgjøre 50% av grunnerstatningen.

15 Ytelser etter Lov om yrkesskade Dødsfallerstatning Til ektefelle/registrert partner eller samboer 15 G (kr ,-). For hvert år avdøde var over 46 år, reduseres erstatningen med 5%, likevel ikke med mer enn 80%. Til barn under 20 år 1 G 6,5 G avhengig av alder på barnet. Var avdøde eneforsørger får barnet dobbel erstatning. Kostnader til begravelse dekkes med 0,5 G.

16 Hovedtariffavtalens 11 Tariffavtalt ulykkesforsikring. På direkte vei mellom bosted og arbeidssted På direkte vei mellom bosted og oppmøtested På tjenestereise Erstatningen avhenger ikke av alder eller inntekt, kun av grad av eventuell uførhet eller invaliditet.

17 Tariffavtalt ulykkesforsikring kan dekke: Inntektstap (ervervserstatning) Medisinsk invaliditet (menerstatning) Nødvendige behandlingsutgifter Dødsfallerstatning Alle utbetalinger innarbeides i ett engangsbeløp

18 Ytelser etter tariffavtalens % varig ervervsmessig uførhet 15 G (kr ,-) uansett alder og deltid. Ved gradert nedsatt ervervsevne, reduseres erstatningen tilsvarende. Varig medisinsk invaliditet 15-29% 1 G (kr ) 30-69% 2 G (kr ) Over 70% 3 G (kr ) Behandlingsutgifter Erstattes i inntil 2 år fra skadedagen, begrenset oppad til 1 G, selv om ikke ulykkesskaden medfører varig medisinsk invaliditet. Egenandel kr. 0 Dødsfall Erstattes med 15 G til ektefelle/registrert partner, samboer eller barn under 25 år. Barn skal ha minimum 40% av erstatningsbeløpet.

19 Samordning YS og 11 ved ervervstap Yrkesskadeforsikringen og HTA 11 satt opp mot hverandre

20 Samordning av 10 og 11/ YS ved død MAX 18 G - kr Denne samordningen kan oppheves mot et tillegg i premien

21 Barne- og elevulykke 21

22 Innhold Ulykkesforsikring for elever - medisinsk invaliditet - behandlingsutgifter - dødsfall I skoletiden + til / fra Forsikringssummer - 5 G ved invaliditet ( kan forhøyes ) - 1 G ved død Gjelder fra ved alle aktiviteter i kommunal regi!

23 Frivillig ulykkesforsikring

24 Frivillig ulykkesforsikring i fritid Dette er en ren ulykkesforsikring, og dekker altså ikke sykdom. Ervervsufør = 15 G Død = 15 G Medisinsk invaliditet; 15 29% = 1 G 30 70% = 2 G Over 70% = 3 G Rimelig forsikring med god dekning!

25 Melde skade

26 I 2013 mottok personskadeavdelingen 1516 skademeldinger Veldig ulik praksis på hva, når og hvordan disse meldes 7 av 10 skader viser seg å være meldt for «sikkerhets skyld» Vi bruker mye tid og ressurser på å registrere og saksbehandle nymeldte skader Skader som ikke skulle vært meldt medfører derfor at vi får mindre tid til å fokusere på de tidkrevende sakene som fortjener grundig saksbehandling de sakene som er av betydning for skadelidte!

27 Skader hva skal meldes?

28 Skader hva skal meldes? 11, ulykkeshendelser loggføres hos arbeidsgiver

29 Skader hva skal meldes? Men meld uansett fra til KLP både på YS og 11 ved alvorlige hendelser som trafikkulykker, hodeskader, kompliserte bruddskader o.l 29

30 Forsikringsavtaleloven.. Forsikringsavtaleloven sier at en skade meldt NAV, er å anse som at den er meldt forsikringsselskapet. 30

31 Foreldelse ihht Lov om yrkesskade

32 Barneulykke..

33 Hvordan melde skade Gjennom «kundeside» - krever innlogging Manuelt skjemaene ligger åpent på klp.no

34 Spørsmål og svar; Fritidsulykke Er det krav om minimum stillingsprosent for å være omfattet av en eventuell frivillig ulykkesforsikring? Det er ingen krav angående stillingsprosent. 34

35 Spørsmål og svar; Gruppeliv Hvem er omfattet av Gruppelivsforsikringen? Forsikringen omfatter alle arbeidstakere i kommunen som kommer inn under 10 i fellesbestemmelsen i Hovedtariffavtalen for kommunal sektor. Det vil si alle arbeidstakere som er i et fast, forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid (eventuelt gjennomsnittlig arbeidstid) pr uke. Dette er spesifisert i 1 i de samme fellesbestemmelsene. Når det gjelder midlertidige ansatte og vikarer vil det være arbeidskontrakten som avgjør om den enkelte er omfattet av forsikringen. Har en ansatt en på forhånd avtalt arbeidsavtale for en gitt periode hvor den enkelte er forpliktet til å arbeide så er vedkommende omfattet selv om dette kun dreier seg om svært korte perioder. En tilkallingsvakt som man ringer etter og som kan velge å si nei til å stille på jobb vil ikke være omfattet. 35

36 Spørsmål og svar; Gruppeliv Hvor lenge er ansatte med arbeidsavklaringspenger/ uførepensjon omfattet av gruppelivsforsikringen? Arbeidstakere eller tidligere arbeidstakere som får arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon fra folketrygden eller offentlig tjenestepensjonsordning omfattes av forsikringen. Det er en forutsetning at vedkommende har hatt pensjon sammenhengende fra det tidspunkt han eller hun sluttet i forsikringstakerens tjeneste på grunn av sykdommen. Forsikringsdekningen opphører likevel ved utløpet av den måned vedkommende når særaldersgrensen for stillingen eller fyller 67 år. Eksempler på yrkesgrupper som har særaldersgrense er sykepleiere, hjelpepleiere og brannmenn. 36

37

År 2014, den 6. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Spekter-Helse og

År 2014, den 6. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Spekter-Helse og Protokoll fra forhandlinger vedrørende sosiale bestemmelser for overenskomstområde 10 Helseforetak År 2014, den 6. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Spekter-Helse og Norsk Sykepleierforbund Norsk

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Innledning Disse forsikringsvilkårene

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Fordeler for deg som er medlem i NFF! Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Forsikringer Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Hvorfor velge Norsk Teknologi forsikring? FORSIKRING SOM VIRKER: Foreningen,

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER FOR PERIODEN 2014-2016 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Norsk Tjenestemannslag VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET! LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE

TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE des 2009 Lokal handlingsplan TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE Åsveien skole glad og nysgjerrig Trusler og vold mot ansatte Justert i henhold til Handlingsplan

Detaljer

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 SPEKTER OG DEN NORSKE LEGEFORENING Overenskomstområde 10 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 OG A2 2014 2016 INNHOLD OVERENSKOMSTENS DEL A... 6 I OVERENSKOMSTENS

Detaljer

Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn mm. Kommunal virksomhet. Gjelder fra 01.01.2013

Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn mm. Kommunal virksomhet. Gjelder fra 01.01.2013 Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring. Side 2 av 9 Forsikringsvilkår I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset - Forsikringsvilkårene - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989

Detaljer

Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014

Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014 Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014 1. FORSIKRINGSGIVER Forsikringsgiver er BNP Paribas Cardif Försäkring AB ( BNP Paribas Cardif ), org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap.

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune

Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune Dokument nr. 25 Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune Tariffperioden 1.5.2014-30.4.2016 Oslo kommune Side 2 FORORD

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys Medlems- fordeler 2015 Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys 62 63 % av medlemmene tar ikke feil! Foto: Terje Bergersen Enda bedre betingelser hos Gjensidige fra

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2014 Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring - Vilkår Kollektiv Ulykke

Forsikringsvilkår Personalforsikring - Vilkår Kollektiv Ulykke Forsikringsvilkår Personalforsikring - Vilkår Kollektiv Ulykke Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 avløser forsikringsvilkår fra 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune

Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune Dokument nr. 25 Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune Tariffperioden 1.5.2012-30.4.2014 Oslo kommune Side 2 FORORD

Detaljer

Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune

Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune Dokument nr. 25 Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune Tariffperioden 1.5.2012-30.4.2014 Oslo kommune Side 2 FORORD

Detaljer

FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET

FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET : InnHOLD DEL 1 INFORMASJON OM FAGPLANEN 4 : 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED FAGPLANEN 4 : 2. OVERSIKT OVER INNHOLD 4 : 3. MÅLET ER PRESTASJONSKOMPETANSE 6 : 4.

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Bank-forsikring-pensjon

Bank-forsikring-pensjon YS Medlemstilbud 2011 Bank-forsikring-pensjon KJÆRE YS medlem Mer enn halvparten av YS sine medlemmer har en eller flere forsikringer hos Gjensidige. Det tar vi som et tegn på at det er stor tilfredshet

Detaljer

Til deg som er blitt skadet

Til deg som er blitt skadet Til deg som er blitt skadet ulykkesforsikring Vil du vite mer? Ring oss på Telefon 02400 eller besøk oss på www.if.no Du har kanskje mange spørsmål etter ulykken. Det kan være vanskelig å vite hvem du

Detaljer