NFFs Forsikringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NFFs Forsikringer 2014 1"

Transkript

1 NFFs Forsikringer

2 LEDER Medlemsforsikringene øker Stadig flere medlemmer benytter seg av de gode og rimelige forsikringene vi tilbyr. Noen av forsikringene er skreddersydd for fysioterapeuter, og du får ikke kjøpt tilsvarende noen andre steder. Vår sykeavbruddsforsikring er et godt eksempel på det: Den gir utbetaling ved såkalt gradert sykmelding du trenger altså ikke være 100 % sykmeldt for å få erstatning. Dette er en situasjon våre medlemmer ofte kommer i. Man er ikke frisk nok til å jobbe fulltid, men kan jobbe noen timer eller dager hver uke. Gradert utbetaling fra forsikringen sikrer at man også kan opprettholde driften under sykdomsperioder. En analyse av utbetalingene fra vår sykeavbruddsforsikring understreker dette: Bare 22 % av erstatningssakene handlet om medlemmer som var 100 % sykmeldt. 78 % av sakene dreide seg om medlemmer som var mellom 50 % og 100 % sykmeldt i perioder. Det understreker hvor viktig det er for fysioterapeutene at sykeavbruddsforsikringen dekker gradert sykemelding. Våre medlemmer har oppdaget dette, og oppslutningen om sykeavbruddsforsikringen og de øvrige medlemsforsikringene øker jevnt og trutt. For NFF er dette veldig positivt at det er god oppslutning om sykeavbruddsforsikringen. Vi står sterkere i forhandlinger om priser og vilkår når vi er mange. Det synes ved at prisen på denne samt de fleste andre produktene er uforandret fra i fjor. Ta deg tid til å bla gjennom denne brosjyren slik at du får en oversikt over forsikringstilbudene du kan benytte. Ring NFFs forsikringskontor for å diskutere hvilke løsninger som passer for deg. Du kan få en gjennomgang av de avtalene du har i dag, og personlig rådgivning om hvilke forsikringer du bør ha. Vi avdekker ofte dobbeltdekninger og unødvendige forsikringer som medlemmene har betalt for i årevis. Samtidig oppdager vi mange ganger store hull i familiens forsikringsavtaler. Dette rydder vi opp i uten noen kostnader for deg. Jeg anbefaler deg å benytte NFFs forsikringer. Det er ingen andre medlemsfordeler du sparer mer penger på enn forsikring. Med vennlig hilsen Fred Hatlebrekke Leder NFF INNHOLD NFFs forsikringskontor 3 Obligatoriske forsikringer Livs- uføre- ulykkes- kritisk sykdomog ID-tyveriforsikring 4 Frivillige forsikringer Livs- og uføreforsikring 6 Kritisk sykdom 7 Barneforsikring 8 Innboforsikring 9 Reiseforsikring 10 Studentforsikringer 10 Private skadeforsikringer 10 Næringsforsikringer Ansvarsforsikring 11 Sykeavbruddsforsikring 12 Instituttforsikring 13 Driftsavbruddsforsikring 13 Yrkesskadeforsikring 14 Tjenestepensjon 15 2

3 NFFs Forsikringskontor Du får råd og hjelp i de fleste forsikringsspørsmål fra oss på NFFs forsikringskontor. Om du vet hvilke ordninger som gjelder på arbeidsplassen og hva du har privat, kan vi på forsikringskontoret se om du har hull eller overdekninger. Vi selger deg ikke forsikringer du ikke trenger, men gir deg den informasjonen du behøver for å ta dine egne beslutninger. Helt gratis! Dersom du blir uenig med forsikringsselskapet om oppgjør etter en skade, kan vi ved forsikringskontoret bistå deg med kvalifisert rådgivning. Det gir ingen garanti for at du får medhold i sak, men det gir en sikkerhet for at saken din blir behandlet korrekt i henhold til forsikringsvilkårene. Ta kontakt! NFFs forsikringskontor Tlf: E-post: Eirin Bent Casper Tryg og Storebrand er hovedleverandør for NFFs medlemsforsikringer. Forsikringsselskapet Help dekker ID-tyveriforsikringen. Sindre Marius Torunn Gjør-det-selv! Noe du savner? Selv om NFFs medlemsforsikringer er styrket og utvidet de siste årene, er det stadig rom for forbedringer. Innspill fra deg som medlem om justeringer av dagens ordninger, eller helt nye tilbud, vil være viktige bidrag til en løpende utvikling av medlemsforsikringene. Og husk: Jo flere som er med på våre forsikringer, desto sterkere står vi når pris og vilkår skal forhandles med selskapene. Medlemsforsikringene Forsikringsavtalene inngås mellom NFF og det enkelte forsikringsselskap, slik at NFF er forsikringstaker på vegne av medlemmene. Megling og forvaltning ivaretas av Bafo Forsikringsmegling AS (orgnr ) etter avtale med NFF. På NFFs forsikringsside kan du lese alt om alle forsikringene. Du kan logge inn med ditt medlemsnummer og fødselsdata og sjekke egne medlemsforsikringer, finne priser, lese vilkår og bestille forsikringer. Du finner også en behovsanalyse som hjelper deg å vurdere ditt forsikringsbehov. Ved å legge inn inntekt og gjeld kan du få svar på om du har tilstrekkelige forsikringer. Resultatet av analysen gir en indikasjon på hvilke forsikringer du trenger. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene i denne brosjyren er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsvilkårene, forsikringsbeviset og avtalene mellom NFF og det aktuelle forsikringsselskap som legges til grunn. Men en automatisert behovsanalyse kan bli litt unyansert. Ta derfor informasjonen som et grunnlag til å drøfte ditt forsikringsbehov med en rådgiver på forsikringskontoret. Da er du sikker på å få de løsningene som er de beste for deg. 3

4 Fem i en: LIVSFORSIKRING - UFØREFORSIKRING - ULYKKESFORSIKRING - KRITISK SYKDOMSFORSIKRING - ID-TYVERIFORSIKRING Den obligatoriske forsikringen er alle medlemmene med på, dersom de ikke har reservert seg. Forsikringen består av fem deler, og de kan ikke tegnes hver for seg: Livsforsikring Uføreforsikring Ulykkesforsikring med faginvaliditet Kritisk Sykdomsforsikring ID-tyveriforsikring For nye medlemmer som reserverer seg mot forsikringen, vil det ved eventuell senere innmelding kreves tilfredsstillende helseerklæring. Livsforsikring Ved død blir forsikringssummen på kr utbetalt til de etterlatte. Forsikringen gjelder i arbeid og fritid over hele verden, uansett dødsårsak, ut det år du fyller 67. Uføreforsikring Forsikringssummen er kr (80 % av livsforsikringen på kr ). Beløpet nedtrappes 2 prosentpoeng av hovedsummen (kr ) for hvert år etter fylte 25 år. Eks.: Medlem som er henholdsvis 30, 40, eller 50 år vil på utbetalingstidspunktet få utbetalt følgende: 30 år kr år kr år kr Uføreforsikringen gir en engangsutbetaling om du får minst 50 % varig uførepensjon fra folketrygden, forutsatt at første dag i siste sammenhengende sykemeldingsperiode inntrer før utgangen av det året du fyller 60. Forsikringen utbetales også dersom du har mottatt minst 50 % sykepenger/arbeidsavklaringspenger i 36 måneder sammenhengende, og er innvilget slik stønad for ytterligere 12 måneder. Karens uføreforsikring: Selskapet svarer ikke for arbeidsuførhet som inntreffer innen 2 år etter at selskapets ansvar begynte å løpe, og som skyldes sykdom, lyte eller mèn som du hadde ved innmelding i forsikringsordningen, og som det må antas at du kjente til. Ulykkesforsikring Forsikringen dekker deg og familien ved ulykke som gir varig medisinsk invaliditet. Forsikringssum er kr 1,2 mill / kr 1,5 mill avhengig av familiens sammensetning på ulykkestidspunktet. Ved delvis invaliditet følger erstatningen invaliditetsgraden helt ned til 1 %. For barn gjelder forsikringen ut det året de fyller 20, for voksne ut året de fyller 67. Dekningsmatrise: Enslig medlem kr Medlem Ektefelle/samboer Medlem Ektefelle/samboer Barn Medlem Barn Faginvaliditet kr kr kr kr kr kr kr Ulykkesforsikringen har dekning for faginvaliditet. Det betyr at den gir en forhøyet invaliditetsgrad for skade på vitale kroppsdeler som knytter seg til utøvelse av fysioterapi. Særlig gjelder dette fingre, hender, armer, syn og hørsel. Se flere detaljer om faginvaliditet på Der finner du fullstendige vilkår for forsikringen. Behandlingsutgifter Ulykkesforsikringen dekker nødvendige behandlingsutgifter etter ulykkesskade med inntil 5 % av forsikringssummen. Egenandelen er kr Uførhet Med uførhet menes redusert evne til å arbeide. 4

5 Kritisk Sykdomsforsikring Forsikringen gir engangserstatning på kr , og utbetales dersom forsikrede får endelig stilt diagnose for nærmere angitte sykdommer eller operasjoner. Forsikringen gjelder ut det år du fyller 67 år. Noe av det som gir rett til erstatning er: Gruppe 1: Hjerteinfarkt Hjerneslag Gjennomført hjerteoperasjon Gjennomført angioplastikk Gruppe 2: Kreft Hjernesvulst Gruppe 3: Multippel sklerose Motornevronsykdom Tap av taleevne Nyresvikt Organtransplantasjon Gruppe 4: Døvhet Blindhet Lammelser Store brannskader Tap av ben og armer * Det må gå minst 365 dager mellom diagnosene for å ha krav på erstatning i en ny gruppe * Det utbetales bare èn gang innenfor hver gruppe * Det er en forutsetning at den nye diagnosen er uavhengig av en diagnose som er påvist og som kan gi eller har gitt erstatning i en annen gruppe. Forsikringen opphører ikke ved utbetaling av erstatning i èn av gruppene. Komplett liste av sykdommer og operasjoner som er dekket under denne forsikringen finner du på i tilsendte forsikringsbevis og vilkår. Har du selv fremkalt eller forverret en sykdom eller lidelse, er du ikke dekket av forsikringen. Svært tidlige stadier av sykdommene er heller ikke alltid dekket. Det er en forutsetning for utbetaling at du er i livet 30 dager etter at diagnosen er endelig stilt, operasjonen er gjennomført eller du er oppført på venteliste. Karens Kritisk Sykdom: Ved nyinnmelding vil allerede konstaterte diagnoser, og diagnoser som har vist tegn eller symptom innen de 3 første måneder, være unntatt. ID-tyveriforsikring Forsikringen gjelder ut det år medlemmet fyller 67. Forsikringen omfatter også medlemmets husstand, dvs ektefelle/samboer, samt hjemmeboende barn til 20 år. Dette dekkes: Invaliditet Med medisinsk invaliditet menes «Legemlig funksjonstap uten hensyn til om en er i stand til å forsørge seg selv gjennom inntektsbringende arbeid». juridisk bistand inntil 1 million kroner ved tvister hjelp til å begrense skadeomfanget og forebygge økonomisk tap som følge av ID-tyveri tiltak for å forhindre ytterligere misbruk hjelp til å kreve erstatning for tap motpartens saksomkostninger i retten forebygging av identitetstyveri De fem dekningene koster til sammen kr 151 per mnd. Normal utbetalingsrekkefølge Ved utbetaling av erstatning under dødsfalldekningene gjelder følgende rekkefølge, såfremt det ikke er foretatt særskilte begunstigelser eller disponert over forsikringssum i testament: 1. Ektefelle /samboer* (*Jf samboerdefinisjon) 2. Livsarvinger Det er Storebrand som dekker livsforsikring, uføreforsikring, ulykkesforsikringen og Kritisk sykdom. Help Forsikring dekker ID-tyveriforsikringen. 5

6 LIVS- OG UFØREFORSIKRING - kan gi utbetaling på mer enn 3 mill Livs- og uføreforsikringene skal dekke ulike behov, og du har derfor flere valgmuligheter: Du kan tegne livsforsikring eller uføreforsikring, eller begge. Du kan velge mellom 12, 24 eller 36 G i forsikringssum. Du kan forsikre ektefelle/samboer. Livsforsikring Erstatningen nedtrappes etter fylte 50 år (se tabell) og opphører ved utgangen av det år den forsikrede fyller 70 år. Erstatningen utbetales ved død til dine etterlatte. Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, utbetales forsikringssummen til din ektefelle/samboer. Ved medforsikredes død utbetales forsikringssummen til medlemmet, dersom det ikke er oppnevnt særskilt begunstiget. I stedet for gjeldsforsikring Med den nye dekningen på over 3 mill, kan livsforsikringen i de fleste tilfeller være et bedre alternativ enn gjeldsforsikring. Det er som regel rimeligere, og det gir de etterlatte handlefrihet i forhold til hvordan de vil benytte erstatningen. påmelding Påmeldingsskjema med helseerklæring og priser finner du på midtsidene, og på våre nettsider. Uføreforsikring Uføreforsikringen dekker arbeidsuførhet som skyldes sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden. Forsikringen gir en engangsutbetaling om du får innvilget minst 50 % varig uførepensjon, forutsatt at første dag i siste sammenhengende sykemeldingsperiode inntrer før utgangen av det året du fyller 60. Forsikringen utbetales også dersom du har mottatt minst 50 % sykepenger/arbeidsavklaringspenger i 36 måneder sammenhengende, og er innvilget slik stønad for ytterligere 12 måneder. Begrensninger Forsikringen gir ikke rett til erstatning når arbeidsuførheten skyldes sykdom, lyte eller mén som det er tatt reservasjon for i forbindelse med helsevurderingen. Slik blir erstatningen Erstatningen nedtrappes etter fylte 50 år, både for uførhet og død. I tabellen benyttes forsikringssum 12 G. Ved valgt forsikringssum på 24 G dobles erstatningene, og dersom du har valgt 36 G tredobles erstatningene. Alder Forsikringssum Tom 50 år 12 G Kr år 10 G Kr år* 8 G Kr år 7 G Kr år* 6 G Kr * Uføreforsikringen opphører ved utgangen av det år den forsikrede fyller 60 år. * Livsforsikringen opphører ved utgangen av det år den forsikrede fyller 70 år. Samboerdefinisjon Som samboer regnes person medlemmet lever sammen med i ekteskapslignende forhold hvis det i folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som forsikrede de siste 2 år samt person som har felles bopel og felles barn med forsikrede. Dette gjelder likevel ikke dersom det på tidspunktet da forsikringstilfellet inntrådte, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås. Fraskilt eller lovmessig separert ektefelle har ikke rett til forsikringssummen. påmelding Påmeldingsskjema med helseerklæring og priser finner du på midtsidene, og på våre nettsider. Det er Storebrand som dekker livsforsikring og uføreforsikring Grunnbeløpet G er grunnbeløpet i Folketrygden. Per 1. mai 2013 er beløpet kr

7 KRITISK SYKDOM kan gi utbetaling på inntil 1 mill Over nordmenn rammes av alvorlig sykdom hvert år, og sykdom rammer som regel også økonomien. Nå kan du kjøpe forsikringsdekning som gir erstatning dersom du blir rammet av en av de sykdommene eller diagnosene som forsikringen dekker. Dette er noen av de sykdommene som er dekket: Hjerteinfarkt Hjerneslag Hjernesvulst Multippel sklerose Alvorlig kreftsykdom Parkinson før fylte 60 år Inntil 1 million Du kan kjøpe dekning i klosser à kr , maksimalt 5 klosser (kr 1 million), både for deg selv og for ektefelle/samboer. Dere kan velge dekning uavhengig av hverandre. Helseerklæring må leveres for å bli med i forsikringen. Forsikringssummen blir utbetalt raskt etter at diagnosen er endelig stilt, operasjon gjennomført eller du er oppført på venteliste. Alternativ behandling? Erstatningen kan f eks benyttes til å søke andre behandlinger enn de du blir tilbudt gjennom norsk helsevesen, du kan kjøpe tjenester som gjør sykdomsperioden lettere å komme gjennom, eller du kan rett og slett ta en lang ferie for å komme til hektene igjen. Kun nye sykdommer Forsikringen dekker ikke sykdommer som har vist symptomer eller tegn de første 90 dagene etter at forsikringen begynte å gjelde. Vilkårene til Kritisk sykdom finner du på påmelding Påmeldingsskjema med helseerklæring finner du på midtsidene, og på våre nettsider. Alder per kloss a kr >30 Kr år Kr 478 Maks 67 år Du kan kjøpe forsikringen til du fyller 60 år, og du kan ha den til første forfall etter fylte 67 år år Kr år Kr år Kr år Kr år Kr år Kr

8 BARNEFORSIKRING - årets bursdagspresang fra besteforeldre? Barneforsikringen gjelder for barn fra 3 mnd til 26 år, og dekker medisinsk invaliditet som følge av sykdom eller ulykke. I tillegg dekker vår barneforsikring flere alvorlige sykdommer. Det gis erstatning på kr dersom det konstateres f.eks MS, kreft, leddgikt eller cystisk fibrose. I tillegg utbetales forsikringssummen ved alvorlig hjerneskade og alvorlig brannskade. Helseerklæring Det kreves godkjent helseerklæring før barnet kan bli med på forsikringen. Påmeldingsskjema finner du på våre nettsider. Gå via Kr per barn. Samme pris som i fjor! Barneforsikringen dekkes av Tryg. Fakta: Dekker ulykke: Ja Dekker sykdom: Medisinsk invaliditet ved ulykke: Medisinsk invaliditet ved sykdom: Ja Ja Inntil kr 2 mill Inntil kr 2 mill Arbeidsuførhet: kr Behandlingsutgifter ved ulykke: Inntil kr Erstatning ved dødsfall: kr Dagpenger ved sykehusopphold: Dagpenger ved sykehusopphold: kr 400 per dag i inntil 365 dager Merutgifter ved langvarig pleie: Inntil kr pr år i 5 år Ombyggingsstønad: Inntil kr Økonomisk trygghet ved alvorlige kr tilstander: Kun 1 av 2 barn i Norge har barneforsikring. 8

9 INNBOFORSIKRING uendret pris! NFFs innboforsikring har valgfri forsikringssum på kr , 1,5 mill eller kr 3 mill, og har utvidet dekningsområde og høyere beløpsgrenser for flere typer skader, sammenlignet med en vanlig innboforsikring. Forsikringen dekker i hovedsak skade og tap av innbo og løsøre som følge av brann, vannskade eller tyveri. Inkludert i forsikringen er også hendelige uhell i hjemmet, f eks at tv en faller ned og knuses, at hunden din skader inventar eller at du mister kameraet i gulvet. Maksimal erstatning ved slike skader er kr I tillegg dekker forsikringen blant annet: tyveri av sykkel med inntil kr rettshjelp med inntil kr naturskade Egenandel kr Markedets laveste? Dekning kr Dekning 1,5 mill Dekning 3 mill Sone 1: Oslo Kr Kr Kr Sone 2: Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Tromsø, Asker, Bærum, Ski, Kr 834 Kr Kr Nittedal, Oppegård, Nesodden, og Lørenskog Sone 3: Resten av landet Kr 647 Kr 992 Kr Studenter kan bare kjøpe dekning kr 1,5 mill. en er kr 712 for Det er Tryg som dekker innboforsikring 9

10 REISEFORSIKRING uendret pris! NFFs reiseforsikring gjelder for enslig medlem, eller for medlem/ ektefelle/samboer og barn under 21 år som har felles adresse i folkeregistret. Forsikringen gjelder ferie- og tjenestereiser i hele verden. Forsikringen gjelder for medlemmets barn, og barn av medlemmets ektefelle/samboer. Barnet må ha folkeregistrert adresse hos en av sine foreldre. Forsikringen gjelder også for barnebarn og fosterbarn som bor fast hos medlemmet. Adopterte barn er omfattet av forsikringen fra foreldrene har overtatt den daglige omsorgen. Forsikringen dekker blant annet: Dette får du: En reisegods- og reisesykeforsikring som gjelder på reiser av inntil 90 dagers varighet i hele verden, også dagsreiser, til/fra jobb, skole etc. En avbestillingsforsikring som gjelder hele året. Ingen egenandel ved skade. Dekker ikke: NFFs reiseforsikring dekker ikke medisinsk invaliditet og dødsfall etter ulykkeshendelse, da disse to dekningene er inkluderte i NFFs obligatoriske forsikring. Avbestillingsforsikring: per person kr Samlet per skadetilfelle for familie kr Når to eller flere reiser sammen kr Reisegods: Når en person reiser kr Forsinket bagasje kr ved mellomlanding kr 500 Forsinket avgang per person kr maks for familie kr Evakuering Reisesyke og hjemtransport Ubegrenset Ubegrenset En person kr 760 Familie kr 984 Det er Tryg som dekker reiseforsikringen. Husk: du er på reise straks du forlater hjemmet. STUDENTFORSIKRINGER uendret pris! Er du student kan du også nyte godt av alle NFFs forsikringsavtaler. Du kan melde deg på den obligatoriske forsikringen, og kun betale kr 878 per år for alle de fem dekningene. Det er under halv pris! Det kreves at du leverer tilfredsstillende egenerklæring på helse for å bli med i forsikringen. Reiseforsikring Reiseforsikring for én person koster kr 760 per år. Innbo Også NFFs innboforsikring får du med stor studentrabatt. Den koster deg bare kr 712 per år for en dekning på kr 1,5 mill. Livs- og uføreforsikring Våre livs- og uføreforsikringer er særdeles rimelige for unge mennesker, og har du allerede etablert boliggjeld er vår livsforsikring den rimeligste gjeldsforsikringen du kan få tak i! Både du som medlem og din ektefelle/samboer kan tegne disse forsikringene hos oss. Her er et eksempel på årspremie for forsikringssum 12 G (kr ) for personer under 30 år: 12 G død 12 G uførhet Kr 171 Kr 876 Du kan doble dekningen til 24 G, eller tredoble dekningen til 36 G. en vil da doble eller tredoble seg. PRIVATE SKADEFORSIKRINGER 27 % rabatt! Med private skadeforsikringer menes forsikring på hus, hytte, bil, båt eller andre verdigjenstander du har behov for å forsikre. Slike forsikringer kommer i tillegg til de kollektive forsikringsordningene NFF tilbyr og som er presenterte i denne brosjyren. De fleste prisene finner du på nettet under 10

11 NFFs NÆRINGSFORSIKRINGER ANSVARSFORSIKRING NFFs ansvarsforsikring dekker de områder som ikke omfattes av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) og vil være et viktig tillegg for deg som privatpraktiserende fysioterapeut. NPE dekker fagansvaret fysioterapeuten har for sine pasienter under behandling i Norge. Vår ansvarsforsikring dekker blant annet: fagansvar for skade utenfor Norge oppreisning til pasienter med inntil kr rettshjelp for deg som privatpraktiserende fysioterapeut med inntil kr Fagansvar utenfor Norge Fagansvar for skade på personer som oppstår på reise eller midlertidig opphold utenfor Norge er dekket. Dette dekkes ikke av NPE som er begrenset til å gjelde fagansvar i Norge. Forsikringssum er inntil kr 10 mill og egenandelen ved skade kr Oppreisning til pasienter Forsikringen kan også gi pasienten erstatning for ikke-økonomiske tap, såkalt oppreisning. Slike krav kan pasienten stille i tillegg til et krav om erstatning som følge av feilbehandling. Rettshjelp Forsikringen omfatter rettshjelpsdekning for skader som skjer under autorisert behandling omfattet av pasientskadeloven. Forsikringssum er inntil kr Kan kjøpes av alle NFFs ansvarsforsikring kan benyttes av alle våre privatpraktiserende medlemmer. Forsikringen er ikke lovpålagt, men vi anbefaler alle å tegne den. kr 380 per år. Det er Tryg som dekker ansvarsforsikringen. Les mer om Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) på nettsiden og våre hjemmesider Ulykker kan ramme alle -Jeg ble påkjørt av en annen syklist, fikk bruddskader i ansiktet og knusningsskader i fot og skulder. Det førte selvsagt til full sykemelding og rehabilitering. Siden jeg driver privat praksis ble det en merkbar reduksjon av inntektene. Heldigvis hadde jeg sykeavbruddsforsikring via NFF, og det var avgjørende for min økonomiske situasjon i den vanskelige perioden. Dette sier fysioterapeut Leif Erik Ask Koehler i Bergen etter sykkelulykken som i ettertid har ført til en 50 % varig uførepensjon. Han vil nå også søke om utbetaling fra uføreforsikringen han har i NFF. -Regningen for forsikringen ser kanskje stor ut når den skal betales, men det er en billig forsikring å ha når sykdom eller uhell rammer. Den gir også god sikkerhet (utbetaling allerede fra 16. sykedag) for både praksisen din og for familien. De faste utgiftene løper som før og driftstilskuddet forsvinner. Forsikring har alltid vært viktig for meg, både for sykdom, ulykke og pensjon. Som selvstendig næringsdrivende er du spesielt økonomisk utsatt dersom noe skjer med deg. -Kjøp forsikring, er oppfordringen fra Koehler! 11

12 NFFs NÆRINGSFORSIKRINGER SYKEAVBRUDDSFORSIKRING uendret pris! Blir du langvarig syk vil som oftest dine faste utgifter løpe hele tiden, mens inntekten vil bli kraftig redusert. NFFs sykeavbruddsforsikring dekker opp for dette ved at den utbetaler dagpenger så lenge du er minst 50 % arbeidsufør. NFFs sykeavbruddsforsikring kan benyttes til å dekke: bortfall av inntekt faste kostnader bortfall av driftstilskudd Sykeavbruddsforsikringen er fleksibel ut fra eget behov. Du kan velge dagpengeerstatning fra kr 172 til kr per dag. Forsikringen må tegnes innen du fyller 60 år. Du kan likevel beholde forsikringen til utgangen av det året du fyller 70. Utbetalingen fra sykeavbruddsforsikringen starter ved 17. sykedag og fortsetter så lenge du er minst 50 % arbeidsufør i inntil 365 dager innenfor et tidsrom på 3 år fra første sykemeldingsdag. Forsikringen trer i kraft etter at helseerklæring er godkjent av selskapet. Sykeavbruddsforsikringen gjelder bare nye sykdommer. Sykdom som har vist symptomer i de første 30 dagene etter at forsikringen trådte i kraft, gir ikke rett til erstatning. Påmeldingsskjema finnes i venstre meny på våre nettsider. Utbetaling beskattes som inntekt. Dagpengesats Erstatning 365 dager Kr 172 Kr Kr Kr 229 Kr Kr Kr 343 Kr Kr Kr 686 Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Det er Tryg som dekker sykeavbruddsforsikringen. Utgiftene stopper ikke om du blir syk NFFs tidligere nestleder har over 30 års erfaring som selvstendig næringsdrivende fysioterapeut. Hun er klar i sin tale: Kjøp sykeavbruddsforsikring mens du er frisk! Blir du syk fortsetter utgiftene å løpe, mens inntekten stopper opp. Det blir et umulig regnestykke etter ganske kort tid, sier hun. NFFs sykeavbruddsforsikring er et spesialprodukt for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter. Du kan velge størrelse på dekningen i forhold til den virksomheten du driver. Dermed kan du kjøpe en forsikring som gir deg tilstrekkelig økonomisk støtte, i tilfelle du skulle bli syk. -Du løper høyrisiko ved IKKE å forsikre deg mot driftsstans ved sykdom, formaner Elin Engeseth, det er som å kjøre ny bil uten kaskoforsikring! 12

13 NFFs NÆRINGSFORSIKRINGER INSTITUTTFORSIKRING Driver du eget institutt alene eller sammen med andre, dekker NFFs instituttforsikring skader som skyldes brann, vann, innbrudd og naturskade. Forsikringen omfatter blant annet: kontoransvar kriminalitetsforsikring ansvarsforsikring for treningsutstyr bygningsmessig innredning rekonstruksjon av arkiver og data tre valgfrie forsikringssummer avbrudd ved skade for omsetning inntil kr 2 mill - karens 24 timer en fysioterapeut i virksomheten ulykkesforsikring for pasienter med forsikringssum kr bærbart elektronisk utstyr inntil kr er Forsikringssum Inntil kr kr Inntil kr kr DRIFTSAVBRUDDSFORSIKRING Leier du deg inn på et institutt risikerer du å være uten arbeidssted dersom dette skulle brenne eller få en vannskade. Vi tilbyr nå en forsikring som dekker tap av driftsinntekter dersom skader skulle inntreffe. Følgende er inkludert: tap av driftsinntekter dekning inntil 12 måneders stans ingen egenandel - 24 timers karenstid er Driftsinntekt Årspremie kr 0-1 mill kr 414 kr 1 mill - 2 mill kr 754 Utvidelser og tillegg Leier du deg inn på et institutt og har egne eiendeler, kan dette inkluderes i forsikringen. Da dekker løsningen i tillegg til tap av driftsinntekter: Inntil kr 1,5 mill kr Utvidelse og tillegg skade på egne eiendeler som skyldes brann, vann, innbrudd og naturskade kontoransvar med forsikringssum kr 10 mill bærbart elektronisk utstyr inntil kr Avbrudd for omsetning kr 2 4 mill kr fysioterapeuter i virksomheten kr eller flere fysioterapeuter i virksomheten kr 690 Bærbart elektronisk utstyr inntil kr kr 288 Det er Tryg som dekker instituttforsikringen. Utvidelser Eiendeler inntil kr kr Eiendeler inntil kr kr Ulykkesdekning for pasienter med forsikringssum kr kr 690 Bærbart elektronisk utstyr inntil kr kr 288 Det er Tryg som dekker driftsavbruddsforsikringen. Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. 13

14 NFFs NÆRINGSFORSIKRINGER YRKESSKADEFORSIKRING Forsikringen er lovpålagt og alle arbeidsgivere plikter å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte, enten de arbeider heltid eller deltid. Forsikringen gjelder ved skade og sykdommer som den ansatte påføres under arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden. Frivillig yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring kan også etableres på frivillig basis for selvstendig næringsdrivende. Forsikringen gir tilnærmelsesvis rett til de samme erstatninger som for ansatte. er Du betaler for det antall årsverk som utføres i virksomheten. Lovpålagt yrkesskadeforsikring og frivillig yrkesskadeforsikring har samme pris. En godkjent yrkesskade eller yrkessykdom kan gi følgende erstatningsutbetalinger: Erstatning Tilfaller Yrkesulykke Yrkessykdom Ménerstatning Ansatte 4,5 G 4,5 G Ervervserstatning Ansatte G G Dødsfallserstatning Ektefelle/ Barn 15 G 6,5 G 15 G 6,5 G Yrkestyper per årsverk Administrasjon kr 542 Fysioterapeut kr 905 Ergoterapeut kr 905 Treningsveileder kr 905 Renholder kr Helseveileder inne kr 690 Helseveileder ute kr Utvidet persondekning Forsikringen er et tillegg til lovpålagt og frivillig yrkesskadeforsikring. Følgende er inkludert: skader som gir under 15 % invaliditet (unntatt i yrkesskadeforsikring) fritidsulykkesforsikring kriseforsikring Utvidet persondekning koster kr 833 per person. For mer informasjon om forsikringen, se Det er Tryg som dekker yrkesskadeforsikring. 14

15 NFFs NÆRINGSFORSIKRINGER TJENESTEPENSJON Tjenestepensjon utbetales som alderspensjon i tillegg til folketrygden. Selvstendig næringsdrivende kan etablere tjenestepensjon med fullt skattefradrag for innbetalt premie. Du kan spare inntil 4 % av brutto personinntekt mellom 1 G og 12 G, og du får fradrag for beløpet direkte i din næringsinntekt. Det kreves at du er registrert i Brønnøysundregistrene og har organisasjonsnummer for å få tegne egen tjenestepensjon. Innskuddsfritak I tilknytning til tjenestepensjonen må alle tegne en obligatorisk forsikringsdekning som kalles innskuddsfritak. Denne forsikringen fortsetter sparingen på gitte vilkår dersom du skulle bli helt eller delvis arbeidsufør etter 12 måneders sykmelding. Uførepensjon For å sikre deg enda bedre kan du knytte uførepensjon til avtalen. Den erstatter inntektstap ved uførhet, og kommer i tillegg til arbeidsavklaringspenger eller uførepensjonen fra folketrygden. Erstatningen blir utbetalt månedlig dersom du får nedsatt din arbeidsevne med minst 20 % i mer enn ett år. Utbetalingen starter etter 12 måneders sykemelding, dersom du mottar arbeidsavklaringspenger fra NAV. Uførepensjonen kan utgjøre inntil 70 % av lønn sammen med en beregnet folketrygd av lønn inntil 12 G. Premie til uførepensjon gir fullt skattefradrag. Plikt til å etablere tjenestepensjon Driver du et foretak med ansatte som utgjør mer enn 0,75 årsverk, er du pliktig å ha tjenestepensjon. I slike tilfeller må det etableres en pensjonsavtale hvor sparingen minimum utgjør 2 % av lønn mellom 1 G og 12 G. I tillegg skal ordningen omfatte innskuddsfritak slik at sparing til alderspensjon opprettholdes for ansatte som blir langtidssyke eller helt eller delvis arbeidsuføre. Alle ansatte over 20 år med minst 20 % stilling skal være med i tjenestepensjonen. Nye sparesatser for innskuddspensjon fra 2014 Regjeringen varsler at den vil øke maksimalsatsene for innskuddspensjon fra 1. januar 2014 for foretak med ansatte. De nye innskuddsgrensene vil bli: Opp til 7 % av lønn opp til 7,1 G (kr ) Opp til 25,1 % av lønn mellom 7,1 G og 12 G (kr ) I dag er innskuddsgrensene 5 % av lønn fra 1-6 G og 8 % av lønn fra 6-12 G. Dette betyr at det er foreslått at knekkpunktet endres fra 6 G til 7,1 G og det foreslås innbetaling fra første lønnskrone. Samtidig som maksimalsatsene blir høyere enn i dagens innskuddspensjon, holdes kravet til obligatorisk tjenestepensjon (OTP) på samme nivå som før; minst 2 % av lønn fra 1-12 G. Kostnader NFFs tjenestepensjon er forhandlet fram for en større gruppe. Det betyr at kostnadene fordeles på mange, og blir mye lavere enn ved kjøp av individuell pensjon. Det er KLP Forsikring som dekker tjenestepensjon. 15

NFFs Forsikringer 2015 1

NFFs Forsikringer 2015 1 NFFs Forsikringer 2015 1 KJÆRE MEDLEM! Som en del av vår medlemsservice kan du få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på NFFs forsikringskontor. Dette kan avdekke om du er dobbeltforsikret, har

Detaljer

NFFs forsikringer 2011

NFFs forsikringer 2011 NFFs forsikringer 2011 Innholdsfortegnelse Obligatoriske forsikringer Livs-, uføre-, ulykkes-, kritisk sykdomog ID-tyveriforsikringer 4 Frivillige forsikringer Livs- og uføreforsikring 6 Barneforsikring

Detaljer

NFFs Forsikringer 2012

NFFs Forsikringer 2012 NFFs Forsikringer 2012 1 FORSIKRINGSKONTORET Du får råd og hjelp i de fleste forsikringsspørsmål fra oss på NFFs forsikringskontor. Om du vet hvilke ordninger som gjelder på arbeidsplassen og hva du har

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2013 1 Snakk med Forsikringskontoret! Behovet for forsikring endrer seg gjennom livsløpet. Dersom du skifter sivil status; fra enslig til samboende, inngår ekteskap, får barn

Detaljer

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. Medlemsforsikringer 2013 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal være en trygghet for deg og sikre at du får gode forsikringsordninger. Gjennom anbudsrundene gjeldende for 2013 har

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2015 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Medlemsforsikringer 2015

Medlemsforsikringer 2015 Medlemsforsikringer 2015 SIDE 2 LEDER Gratis hjelp! Som forbundsleder er jeg glad for å kunne yte våre medlemmer god service på områder der vi som forbund har inngått avtaler om medlemsfordeler. Utviklingen

Detaljer

Medlemsforsikringer 2015 1

Medlemsforsikringer 2015 1 Medlemsforsikringer 2015 1 Kjære medlem! medlemmene til en gunstig pris. På våre nettsider kan du lese mer om Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller medlemsforsikringene, og du kan også nå ni ulike

Detaljer

Astrid Tideman Sørland, generalsekretær. godt å vite. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene

Astrid Tideman Sørland, generalsekretær. godt å vite. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene Medlemsforsikringer 2014 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal gi deg trygghet og sikre at du får gode forsikringsavtaler. Gjennom 2013 har vi utvidet forsikringstilbudet til også

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Ta en prat om helseforsikringen!

Ta en prat om helseforsikringen! Ledernes medlemsforsikringer 2015 Ta en prat om helseforsikringen! I år innfører vi en helt ny forsikring for våre medlemmer: Helseforsikring. Dette er en forsikring som flere enn 400 000 mennesker i Norge

Detaljer

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring Godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge:

Detaljer

orm: jnd.no Foto: ByMPhotos/Istock. F Forsikring 2014

orm: jnd.no Foto: ByMPhotos/Istock. F Forsikring 2014 Forsikring 2014 Forsikring 2014 Snakk med oss! NJ Forsikring ordner NJs medlemsforsikringer. Er det noe du lurer på om medlemsforsikringene er det bare å ta en telefon eller sende en e-post. Da kan vi

Detaljer

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringssidé finner du på www.nj.no/forsikring

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringssidé finner du på www.nj.no/forsikring Godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge:

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2014

Forskerforbundets forsikringer 2014 Forskerforbundets forsikringer 2014 Medlemsforsikringene er billigst og best! Forskerforbundet har flere enn 18 000 medlemmer. Når vi forhandler på vegne av alle våre medlemmer oppnår vi priser og betingelser

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: 2 Seks gode forsikringer for ni kroner dagen ID-tyveriforsikring

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 2 Innhold: Seks gode forsikringer

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 To nye forsikringer for to kroner måneden!

Detaljer

PF Forsikring fyller 10 år!

PF Forsikring fyller 10 år! 2015 PF Forsikring fyller 10 år! Historien om PF Forsikring før, nå og fremover. tallet øker hver dag. Vi har også over 7000 innboforsikringer, 6300 reiseforsikringer og mange tusen andre av medlemmenes

Detaljer

Snakk med Forsikringskontoret

Snakk med Forsikringskontoret Forsikringer 2010 3 Snakk med Forsikringskontoret Når vi forhandler på vegne av 17 000 medlemmer oppnår vi priser og vilkår som er langt bedre enn du kan oppnå som privatperson. Det finnes neppe andre

Detaljer

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no. Ajourført januar 2010

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no. Ajourført januar 2010 BFO er stolte av, også i år, å kunne presentere en utvidelse av BFO-pakken slik at den fremstår enda mer gunstig enn tidligere. I år har vi inkludert identitetstyveri i BFO-pakken. Les mer om ID-tyveri

Detaljer

BEDRIFTSFORBUNDETS medlemsforsikringer 2008

BEDRIFTSFORBUNDETS medlemsforsikringer 2008 BEDRIFTSFORBUNDETS medlemsforsikringer 2008 2008 Leder Innhold Personforsikringer 3 Yrkesskadeforsikring 3 Arbeidstakerforsikring 4 Sykdomsforsikring 4 Gruppelivsforsikring 5 Sykelønnsforsikring 6 Sykeavbruddsforsikring

Detaljer

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 1 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du

Detaljer

LIVSFORSIKRINGER Livsforsikringspakke... Side 3 Utvidet livsforsikring... Side 6 Barneforsikring... Side 8

LIVSFORSIKRINGER Livsforsikringspakke... Side 3 Utvidet livsforsikring... Side 6 Barneforsikring... Side 8 1 INNHOLD LIVSFORSIKRINGER Livsforsikringspakke... Side 3 Utvidet livsforsikring... Side 6 Barneforsikring... Side 8 SKADEFORSIKRINGER Skadeforsikringer... Side 10 Reiseforsikring... Side 12 Innboforsikring...

Detaljer