NFFs Forsikringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NFFs Forsikringer 2015 1"

Transkript

1 NFFs Forsikringer

2 KJÆRE MEDLEM! Som en del av vår medlemsservice kan du få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på NFFs forsikringskontor. Dette kan avdekke om du er dobbeltforsikret, har dekninger som egentlig ikke passer for din situasjon, eller om du mangler viktige forsikringsdekninger for deg eller familien. På forsikringskontoret møter du erfarne medarbeidere du kan drøfte dine forsikringsspørsmål med. De informerer og gir råd, men selger deg ikke forsikringer du ikke har bruk for. Behovet for forsikring endrer seg gjennom livsløpet. Dersom du skifter sivil status; fra enslig til samboende, inngår ekteskap, får barn eller skilles, er det spesielt viktig å gå gjennom forsikringene. Det er ofte i forbindelse med store begivenheter i livet behovet for forsikringer endres. Hvis det oppstår uenighet i forbindelse med et skadeoppgjør, kan forsikringskontoret bistå deg med kvalifisert rådgivning. Det gir deg en sikkerhet for at saken din blir behandlet korrekt i forhold til forsikringsvilkårene. Men det gir deg altså ingen garanti for at du får medhold i saken. Den løpende kontakten med medlemmene gir forsikringskontoret viktige impulser til forbedring av vilkår og nye produkter. Du kan derfor være trygg på at medlemsforsikringene våre alltid har gode dekninger og priser. Benytt deg av medlemstilbudet du også, her er det penger å spare! Med vennlig hilsen Fred Hatlebrekke Leder NFF INNHOLD Obligatoriske forsikringer Forsikringskontoret s. 2 Livs- uføre- ulykkes- kritisk sykdom og ID-tyveriforsikring s. 4 Frivillige forsikringer Livs- og uføreforsikring s. 6 Kritisk sykdom s. 7 Barneforsikring s. 8 Innboforsikring s. 9 Private skadeforsikringer s. 9 Reiseforsikring s. 10 Studentforsikringer s. 11 FORSIKRINGSKONTORET NFFs forsikringskontor er medlemmenes informasjonssentral for alt som har med medlemsforsikringene å gjøre. Det er dit du ringer når du lurer på om du har forsikring om noe er dekket av vilkårene om behandling av skadesaker om betaling av forsikring All rådgivning er helt uforpliktende og gratis, og det er ingen som prøver å selge deg forsikringer du ikke har bruk for. Du får råd og hjelp i de aller fleste forsikringsspørsmål fra NFFs forsikringskontor. Næringsforsikringer Ansvarsforsikring s. 11 Sykeavbruddsforsikring s. 12 Yrkesskadeforsikring s. 13 Instituttforsikring s. 14 Driftsavbrudd s. 14 Tjenestepensjon s. 15 Tryg og Storebrand er hovedleverandør for NFFs medlemsforsikringer. Forsikringsselskapet Help dekker ID-tyveriforsikringen. Eirin Bent Sindre Marius Ta kontakt! NFFs forsikringskontor Tlf: E-post: 2

3 GJØR DET SELV på På NFFs forsikringsside kan du lese alt om alle forsikringene. Du kan logge inn med ditt medlemsnummer og fødselsdata og sjekke egne medlemsforsikringer, finne priser, lese vilkår og bestille forsikringer. Du finner også en behovsanalyse som hjelper deg å vurdere ditt forsikringsbehov. Ved å legge inn inntekt og gjeld kan du få svar på om du har tilstrekkelige forsikringer. Resultatet av analysen gir en indikasjon på hvilke forsikringer du trenger. Men en automatisert behovsanalyse kan bli litt unyansert. Ta derfor informasjonen som et grunnlag til å drøfte ditt forsikringsbehov med en rådgiver på forsikringskontoret. Da er du sikker på å få de løsningene som er de beste for deg. NOE DU SAVNER? Selv om NFFs medlemsforsikringer er styrket og utvidet de siste årene, er det stadig rom for forbedringer. Innspill fra deg som medlem om justeringer av dagens ordninger, eller helt nye tilbud, vil være viktige bidrag til en løpende utvikling av medlemsforsikringene. Og husk: Jo flere som er med på våre forsikringer, desto sterkere står vi når pris og vilkår skal forhandles med selskapene. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene i denne brosjyren er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsvilkårene, forsikringsbeviset og avtalene mellom NFF og det aktuelle forsikringsselskap som legges til grunn. Medlemsforsikringene Forsikringsavtalene inngås mellom NFF og det enkelte forsikringsselskap, slik at NFF er forsikringstaker på vegne av medlemmene. Megling og forvaltning ivaretas av Bafo Forsikringsmegling AS (orgnr ) etter avtale med NFF. Utgiftene stopper ikke om du blir syk NFFs tidligere nestleder har over 30 års erfaring som selvstendig næringsdrivende fysioterapeut. Hun er klar i sin tale: Kjøp sykeavbruddsforsikring mens du er frisk! Blir du syk fortsetter utgiftene å løpe, mens inntekten stopper opp. Det blir et umulig regnestykke etter ganske kort tid, sier hun. NFFs sykeavbruddsforsikring er et spesialprodukt for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter. Du kan velge størrelse på dekningen i forhold til den virksomheten du driver. Dermed kan du kjøpe en forsikring som gir deg tilstrekkelig økonomisk støtte, i tilfelle du skulle bli syk. -Du løper høyrisiko ved IKKE å forsikre deg mot driftsstans ved sykdom, formaner Elin Engeseth, det er som å kjøre ny bil uten kaskoforsikring. Les om sykeavbruddsforsikringen på side 12. 3

4 Fem i en: LIVSFORSIKRING - UFØREFORSIKRING - ULYKKESFORSIKRING - KRITISK SYKDOMSFORSIKRING - ID-TYVERIFORSIKRING Den obligatoriske forsikringen er alle medlemmene med på, dersom de ikke har reservert seg. Forsikringen består av fem deler, og de kan ikke tegnes hver for seg: Livsforsikring Uføreforsikring Ulykkesforsikring med faginvaliditet Kritisk Sykdomsforsikring ID-tyveriforsikring For nye medlemmer som reserverer seg mot forsikringen, vil det ved eventuell senere innmelding kreves tilfredsstillende helseerklæring. Livsforsikring Ved død blir forsikringssummen på kr utbetalt til de etterlatte. Forsikringen gjelder i arbeid og fritid over hele verden, uansett dødsårsak, ut det år du fyller 67. Uføreforsikring Forsikringssummen er kr (80 % av livsforsikringen på kr ). Beløpet nedtrappes 2 prosentpoeng av hovedsummen (kr ) for hvert år etter fylte 25 år. Ulykkesforsikring Forsikringen dekker deg og familien ved ulykke som gir varig medisinsk invaliditet. Forsikringssum er kr 1,2 mill / kr 1,5 mill avhengig av familiens sammensetning på ulykkestidspunktet. Ved delvis invaliditet følger erstatningen invaliditetsgraden helt ned til 1 %. For barn gjelder forsikringen ut det året de fyller 20, for voksne ut året de fyller 67. Dekningsmatrise: Eks.: Medlem som er henholdsvis 30, 40, eller 50 år vil på utbetalingstidspunktet få utbetalt følgende: 30 år kr år kr år kr Uføreforsikringen gir en engangsutbetaling om du får minst 50 % varig uførepensjon fra folketrygden, forutsatt at første dag i siste sammenhengende sykemeldingsperiode inntrer før utgangen av det året du fyller 60. Enslig medlem kr Medlem kr Ektefelle/samboer kr Medlem kr Ektefelle/samboer kr Barn* kr Medlem kr Barn* kr * Forsikringssummen gjelder for familier med ett barn. For to eller flere barn økes samlet forsikringssum til kr Forsikringen utbetales også dersom du har mottatt minst 50 % sykepenger/arbeidsavklaringspenger i 36 måneder sammenhengende, og er innvilget slik stønad for ytterligere 12 måneder. Karens uføreforsikring: Selskapet svarer ikke for arbeidsuførhet som inntreffer innen 2 år etter at selskapets ansvar begynte å løpe, og som skyldes sykdom, lyte eller mén som du hadde ved innmelding i forsikringsordningen, og som det må antas at du kjente til. Invaliditet Med medisinsk invaliditet menes Legemlig funksjonstap uten hensyn til om en er i stand til å forsørge seg selv gjennom inntektsbringende arbeid. Faginvaliditet Ulykkesforsikringen har dekning for faginvaliditet. Det betyr at den gir en forhøyet invaliditetsgrad for skade på vitale kroppsdeler som knytter seg til utøvelse av fysioterapi. Særlig gjelder dette fingre, hender, armer, syn og hørsel. Se flere detaljer om faginvaliditet på Der finner du fullstendige vilkår for forsikringen. Behandlingsforsikring Ulykkesforsikringen dekker nødvendige behandlingsutgifter etter ulykkeskade med inntil 5 % av forsikringssummen. Egenandelen er kr 500. Uførhet Med uførhet menes redusert evne til å arbeide. 4

5 Kritisk Sykdomsforsikring Forsikringen gir en engangserstatning på kr , og utbetales dersom forsikrede får endelig stilt diagnose for nærmere angitte sykdommer eller operasjoner. Forsikringen gjelder ut det år du fyller 67 år. Noe av det som gir rett til erstatning er: Gruppe 1: Hjerteinfarkt Hjerneslag Gjennomført hjerteoperasjon Gjennomført angioplastikk Gruppe 2: Kreft Hjernesvulst Gruppe 3: Multippel sklerose Motornevronsykdom Tap av taleevne Nyresvikt Organtransplantasjon Gruppe 4: Døvhet Blindhet Lammelser Store brannskader Tap av ben og armer Det må gå minst 365 dager mellom diagnosene for å ha krav på erstatning i en ny gruppe Det utbetales bare èn gang innenfor hver gruppe Det er en forutsetning at den nye diagnosen er uavhengig av en diagnose som er påvist og som kan gi eller har gitt erstatning i en annen gruppe. Forsikringen opphører ikke ved utbetaling av erstatning i èn av gruppene. Komplett liste av sykdommer og operasjoner som er dekket under denne forsikringen finner du på i tilsendte forsikringsbevis og vilkår. Har du selv fremkalt eller forverret en sykdom eller lidelse, er du ikke dekket av forsikringen. Svært tidlige stadier av sykdommene er heller ikke alltid dekket. Det er en forutsetning for utbetaling at du er i livet 30 dager etter at diagnosen er endelig stilt, operasjonen er gjennomført eller du er oppført på venteliste. Karens Kritisk Sykdom: Ved nyinnmelding vil allerede konstaterte diagnoser, og diagnoser som har vist tegn eller symptom innen de 3 første måneder, være unntatt. ID-tyveriforsikring Forsikringen gjelder ut det år medlemmet fyller 67. Forsikringen omfatter også medlemmets husstand, dvs ektefelle/samboer, samt hjemmeboende barn til 20 år. Dette dekkes: juridisk bistand inntil 1 million kroner ved tvister hjelp til å begrense skadeomfanget og forebygge økonomisk tap som følge av ID-tyveri tiltak for å forhindre ytterligere misbruk hjelp til å kreve erstatning for tap motpartens saksomkostninger i retten forebygging av identitetstyveri De fem dekningene koster til sammen kr 151 per mnd. Samboerdefinisjon Som samboer regnes person medlemmet lever sammen med i ekteskapslignende forhold hvis det i folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som forsikrede de siste 2 år samt person som har felles bopel og felles barn med forsikrede. Dette gjelder likevel ikke dersom det på tidspunktet da forsikringstilfellet inntrådte, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås. Fraskilt eller lovmessig separert ektefelle har ikke rett til forsikringssummen. Normal utbetalingsrekkefølge Ved utbetaling av erstatning under dødsfalldekningene gjelder følgende rekkefølge, såfremt det ikke er foretatt særskilte begunstigelser eller disponert over forsikringssum i testament: 1. Ektefelle /samboer* (*Jf samboerdefinisjon) 2. Livsarvinger Det er Storebrand som dekker livsforsikring, uføreforsikring, ulykkesforsikringen og Kritisk sykdom. Help Forsikring dekker ID-tyveriforsikringen. 5

6 LIVS- OG UFØREFORSIKRING Kan gi utbetaling på mer enn 3,1 mill Livs- og uføreforsikringene skal dekke ulike behov, og du har derfor flere valgmuligheter: Du kan tegne livsforsikring eller uføreforsikring, eller begge. Du kan velge mellom 12, 24 eller 36 G i forsikringssum. Du kan forsikre ektefelle/samboer. Livsforsikring Livsforsikringen sikrer at dine etterlatte slipper å gå fra hus og hjem på grunn av sviktende økonomi, om du skulle falle fra. En solid livsforsikring gir trygghet til dine nærmeste. Du kan også forsikre din kjære slik at du selv ikke havner i en økonomisk klemme. I stedet for gjeldsforsikring Med dekning på mer enn 3 mill kan livsforsikringen i de fleste tilfeller være et bedre alternativ enn gjeldsforsikring. Det er som regel rimeligere, og det gir de etterlatte handlefrihet i forhold til hvordan de vil benytte erstatningen. Erstatningen nedtrappes etter fylte 50 år (se tabell) og opphører ved utgangen av det år den forsikrede fyller 70 år. Erstatningen utbetales ved død til dine etterlatte. Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, utbetales forsikringssummen til din ektefelle/samboer. Ved medforsikredes død utbetales forsikringssummen til medlemmet, dersom det ikke er oppnevnt særskilt begunstiget. Uføreforsikring Uføreforsikringen dekker arbeidsuførhet som skyldes sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden. Forsikringen gir en engangsutbetaling om du får innvilget minst 50 % varig uførepensjon fra folketrygden før utgangen av det år du fyller 60. Forsikringen utbetales også dersom du har mottatt minst 50 % sykepenger/arbeidsavklaringspenger i 36 måneder sammenhengende, og er innvilget slik stønad for ytterligere 12 måneder. Begrensninger Forsikringen gir ikke rett til erstatning når arbeidsuførheten skyldes sykdom, lyte eller mén som det er tatt reservasjon for i forbindelse med helsevurderingen. Slik blir erstatningen Erstatningen nedtrappes etter fylte 50 år, både for uførhet og død. I tabellen benyttes forsikringssum 12 G. Ved valgt forsikringssum på 24 G dobles erstatningene, og dersom du har valgt 36 G tredobles erstatningene. Alder Forsikringssum Grunnbeløpet G er grunnbeløpet i Folketrygden. Per 1. mai 2014 er beløpet kr Tom 50 år 12 G Kr år 10 G Kr år* 8 G Kr år 7 G Kr år** 6 G Kr *Uføreforsikringen opphører ved utgangen av det år den forsikrede fyller 60 år. ** Livsforsikringen opphører ved utgangen av det år den forsikrede fyller 70 år. Begunstigelse Du kan selv velge hvem som skal ha utbetalt dødsfallerstatningen etter deg, og du kan dele erstatningsbeløpet på flere personer. Dette kalles begunstigelse. påmelding Påmeldingsskjema med helseerklæring og priser finner du på midtsidene og på våre nettsider Det er Storebrand som dekker livsforsikring og uføreforsikring Begunstigelse gjøres på et eget skjema som du får fra forsikringskontoret. 6

7 KRITISK SYKDOM kan dekke inntil 1 mill Over nordmenn rammes av alvorlig sykdom hvert år, og sykdom rammer som regel også økonomien. Nå kan du kjøpe forsikringsdekning som gir erstatning dersom du blir rammet av en av de sykdommene eller diagnosene som forsikringen dekker. Dette er noen av de sykdommene som er dekket: Hjerteinfarkt Hjerneslag Hjernesvulst Multippel sklerose Alvorlig kreftsykdom Parkinson før fylte 60 år Alternativ behandling? Erstatningen kan f eks benyttes til å søke andre behandlinger enn de du blir tilbudt gjennom norsk helsevesen, du kan kjøpe tjenester som gjør sykdomsperioden lettere å komme gjennom, eller du kan rett og slett ta en lang ferie for å komme til hektene igjen. Kun nye sykdommer Forsikringen dekker ikke sykdommer som har vist symptomer eller tegn de første 90 dagene etter at forsikringen begynte å gjelde. påmelding Vilkårene til Kritisk sykdom finner du på Påmeldingsskjema med helseerklæring finner du på midtsidene og på våre nettsider. Forsikringssummen blir utbetalt raskt etter at diagnosen er endelig stilt, operasjon gjennomført eller du er oppført på venteliste. Alder >30 Kr år Kr 478 per kloss á kr år Kr 658 Inntil 1 million Du kan kjøpe dekning i klosser à kr , maksimalt 5 klosser (kr 1 million), både for deg selv og for ektefelle/ samboer. Dere kan velge dekning uavhengig av hverandre. Helseerklæring må leveres for å bli med i forsikringen år Kr år Kr år Kr år Kr år Kr

8 BARNEFORSIKRING Årets bursdagspresang fra besteforeldre? Barneforsikringen kan tegnes for barn fra 3 mnd til 18 år, og gjelder ut det året barnet fyller 26 år. Den dekker medisinsk invaliditet som følge av sykdom eller ulykke. I tillegg inkluderer vår barneforsikring dekning ved alvorlige tilstander. Se tabell for øvrige dekninger. Økonomisk trygghet ved alvorlige tilstander Det gis erstatning på kr dersom det konstateres f eks MS, kreft, leddgikt eller cystisk fibrose. Forsikringen dekker i alt 10 diagnoser/sykdommer. Helseerklæring Det kreves godkjent helseerklæring før barnet kan bli med på forsikringen. Påmeldingsskjema finner du på våre nettsider. Gå via Kr per barn. Dekker ulykke: Dekker sykdom: Medisinsk invaliditet ved ulykke: Medisinsk invaliditet ved sykdom: Ja Ja Inntil kr 2 mill Inntil kr 2 mill Uførekapital: kr Behandlingsutgifter ved ulykke: Inntil kr Erstatning ved dødsfall: kr Dagpenger ved sykehusopphold: kr 400 per dag i inntil 365 dager Merutgifter ved langvarig pleie: Inntil kr pr år i 5 år Ombyggingsstønad: Inntil kr Økonomisk trygghet ved kr alvorlige tilstander: Barneforsikringen dekkes av Tryg. Kun 1 av 2 barn i Norge har barneforsikring 8

9 INNBOFORSIKRING NFFs innboforsikring har valgfri forsikringssum på kr , 1,5 mill eller kr 3 mill, og har utvidet dekningsområde og høyere beløpsgrenser for flere typer skader, sammenlignet med en vanlig innboforsikring. Forsikringen dekker i hovedsak skade og tap av innbo og løsøre som følge av brann, vannskade eller tyveri. Inkludert i forsikringen er også hendelige uhell i hjemmet, f eks at tv en faller ned og knuses, at hunden din skader inventar eller at du mister kameraet i gulvet. Egenandelen ved skade er kun kr I tillegg dekker forsikringen blant annet: tyveri av sykkel med inntil kr rettshjelp med inntil kr naturskade Dekning kr Dekning 1,5 mill Dekning 3 mill Sone 1: Oslo Kr Kr Kr Sone 2: Trondheim, Bergen, Stavanger, Kr 862 Kr Kr Kristiansand, Drammen, Tromsø, Asker, Bærum, Ski, Nittedal, Oppegård, Nesodden, og Lørenskog Sone 3: Resten av landet Kr 668 Kr Kr Studentforsikringen kan bare kjøpes med dekning kr 1,5 mill. en er kr 735 for Det er Tryg som dekker innboforsikring PRIVATE SKADEFORSIKRINGER Inntil 27 % rabatt! Med private skadeforsikringer menes forsikring på hus, hytte, bil, båt eller andre verdigjenstander du har behov for å forsikre. Slike forsikringer kommer i tillegg til de kollektive forsikringsordningene NFF tilbyr og som er presenterte i denne brosjyren. De fleste prisene finner du på nettet under Du kan også ta kontakt med Tryg på for å få tilbud på private skadeforsikringer. 9

10 REISEFORSIKRING NFFs reiseforsikring gjelder for enslig medlem, eller for medlem/ektefelle/samboer, med samme adresse i folkeregistret. Barn under 21 år er omfattet så lenge de er folkeregistrert hos en av sine foreldre. Forsikringen gjelder ferie- og tjenestereiser i hele verden. Husk: Du er på reise straks du forlater hjemmet. Forsikringen dekker blant annet: Avbestillingsforsikring: per person kr Reisegods: per person kr Forsinket bagasje kr ved mellomlanding kr 500 Evakuering Ubegrenset Reisesyke og hjemtransport Ubegrenset Forsinket avgang per person kr Dette får du: En reisegods- og reisesykeforsikring som gjelder på reiser av inntil 90 dagers varighet i hele verden, også dagsreiser, til/fra jobb, skole etc. En avbestillingsforsikring som gjelder hele året. Ingen egenandel ved skade. Dekker ikke: NFFs reiseforsikring dekker ikke medisinsk invaliditet og dødsfall etter ulykkeshendelse, da disse to dekningene er inkluderte i NFFs obligatoriske forsikring. Én person kr 779 Familie kr Det er Tryg som dekker reiseforsikringen. 10

11 NFFs NÆRINGSFORSIKRINGER ANSVARSFORSIKRING STUDENTFORSIKRINGER Er du student kan du også nyte godt av alle NFFs forsikringsavtaler. Du kan melde deg på den obligatoriske forsikringen, og kun betale kr 878 per år for disse fem dekningene: Det er under halv pris! Livsforsikring kr Uføreforsikring inntil kr Ulykkesforsikring inntil 1,5 mill Kritisk sykdom kr ID-tyveri Det kreves at du leverer tilfredsstillende egenerklæring på helse for å bli med i forsikringen. Livs- og uføreforsikring Tallet på uføre vokser og stadig flere unge mister arbeidsevnen. Antallet uføre under 30 år har økt med nesten 25 % de fire siste årene. Blir du ufør før du fyller 26 år, får du bare utbetalt litt mer enn minstepensjonen, rundt kr per år. Våre livs- og uføreforsikringer er særdeles rimelige for unge mennesker, og har du allerede etablert boliggjeld er vår livsforsikring sannsynligvis den rimeligste gjeldsforsikringen du kan få tak i! Både du som medlem og din ektefelle/samboer kan tegne disse forsikringene hos oss. Her er et eksempel på årspremie for forsikringssum 12 G (kr ) for personer under 30 år: 12 G død 12 G uførhet Kr 178 Kr 908 Du kan doble dekningen til 24 G eller tredoble dekningen til 36 G. en vil da doble eller tredoble seg. Innboforsikring Du får også NFFs innboforsikring med stor studentrabatt. Den koster deg bare kr 735 per år for en dekning på kr 1,5 mill. Reiseforsikring For en person koster reiseforsikringen bare kr 779 for hele Har du denne forsikringen kan du være på reisefot i hele 90 dager om gangen. NFFs ansvarsforsikring dekker de områder som ikke omfattes av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) og vil være et viktig tillegg for deg som privatpraktiserende fysioterapeut. NPE dekker fagansvaret fysioterapeuten har for sine pasienter under behandling i Norge. NFFs ansvarsforsikring dekker blant annet: behandling som ikke er omfattet av pasientskadeloven oppreisning til pasienter med inntil kr rettshjelp for deg som privatpraktiserende fysioterapeut med inntil kr fagansvar for skade utenfor Norge Behandling som ikke er omfattet av pasientskadeloven NPE dekker kun skader som skjer i forbindelse med behandling som krever autorisasjon. Hvis du i tillegg benytter behandlingsmetoder som ikke krever autorisasjon, som akupunktur eller osteopati, er dette dekket under din forsikring gjennom NFF. Oppreisning til pasienter Forsikringen kan også gi pasienten erstatning for ikke-økonomiske tap, såkalt oppreisning. Slike krav kan pasienten stille i tillegg til et krav om erstatning som følge av feilbehandling. Rettshjelp Forsikringen omfatter rettshjelpsdekning for skader som skjer under autorisert behandling omfattet av pasientskadeloven. Forsikringssum er inntil kr Fagansvar utenfor Norge Fagansvar for skade på personer som oppstår på reise eller midlertidig opphold utenfor Norge er dekket. Dette dekkes ikke av NPE som er begrenset til å gjelde fagansvar i Norge. Forsikringssum er inntil kr 10 mill og egenandelen ved skade kr Kan kjøpes av alle NFFs ansvarsforsikring kan benyttes av alle våre privatpraktiserende medlemmer, uavhengig av om de har driftsavtale eller ikke. kr 380 per år. Les mer om Det er Tryg som dekker ansvarsforsikringen. Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) på nettsiden og våre hjemmesider 11

12 NFFs NÆRINGSFORSIKRINGER SYKEAVBRUDDSFORSIKRING Ulykker kan ramme alle -Jeg ble påkjørt av en annen syklist, fikk bruddskader i ansiktet og knusningsskader i fot og skulder. Det førte selvsagt til full sykemelding og rehabilitering. Siden jeg Koholereferanse driver privat s 11 praksis ble det en merkbar reduksjon av inntektene. Heldigvis hadde jeg sykeavbruddsforsikring via NFF, og det var avgjørende for min økonomiske situasjon i den vanskelige perioden. Dette sier fysioterapeut Leif Erik Ask Koehler i Bergen etter sykkelulykken som i ettertid har ført til en 50 % varig uførepensjon. -Regningen for forsikringen ser kanskje stor ut når den skal betales, men det er en billig forsikring å ha når sykdom eller uhell rammer. Den gir også god sikkerhet (utbetaling allerede fra 16. sykedag) for både praksisen din og for familien. De faste utgiftene løper som før og driftstilskuddet forsvinner. Forsikring har alltid vært viktig for meg, både for sykdom, ulykke og pensjon. Som selvstendig næringsdrivende er du spesielt økonomisk utsatt dersom noe skjer med deg. -Kjøp forsikring, er oppfordringen fra Koehler! Uendret pris! Blir du langvarig syk vil som oftest dine faste utgifter løpe hele tiden, mens inntekten vil bli kraftig redusert. NFFs sykeavbruddsforsikring dekker opp for dette ved at den utbetaler dagpenger så lenge du er minst 50 % sykmeldt. NFFs sykeavbruddsforsikring kan benyttes til å dekke: bortfall av inntekt faste kostnader bortfall av driftstilskudd Sykeavbruddsforsikringen er fleksibel ut fra eget behov. Du kan velge dagpengeerstatning fra kr 172 til kr per dag. Forsikringen må tegnes innen du fyller 60 år. Du kan likevel beholde forsikringen til utgangen av det året du fyller 70 år. Utbetalingen fra sykeavbruddsforsikringen starter ved 17. sykedag og fortsetter så lenge du er minst 50 % arbeidsufør i inntil 365 dager innenfor et tidsrom på 3 år fra første sykemeldingsdag. Forsikringen trer i kraft etter at helseerklæring er godkjent av selskapet. Sykeavbruddsforsikringen gjelder bare nye sykdommer. Sykdom som har vist symptomer i de første 30 dagene etter at forsikringen trådte i kraft, gir ikke rett til erstatning. Dagpengesats Erstatning 365 dager Kr 172 Kr Kr Kr 229 Kr Kr Kr 343 Kr Kr Kr 686 Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Utbetaling beskattes som inntekt. Det er Tryg som dekker sykeavbruddsforsikringen. 12

13 NFFs NÆRINGSFORSIKRINGER YRKESSKADEFORSIKRING Forsikringen er lovpålagt og alle arbeidsgivere plikter å tegne yrkes-skadeforsikring for sine ansatte, enten de arbeider heltid eller deltid. Forsikringen gjelder ved skade og sykdommer som den ansatte påføres under arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden. Frivillig yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring kan også etableres på frivillig basis for selvstendig næringsdrivende. Forsikringen gir tilnærmelsesvis rett til de samme erstatninger som for ansatte. er Du betaler for det antall årsverk som utføres i virksomheten. Lovpålagt yrkesskadeforsikring og frivillig yrkesskadeforsikring har samme pris. Yrkestyper per årsverk Administrasjon kr 542 Fysioterapeut kr 905 Ergoterapeut kr 905 Treningsveileder kr 905 Renholder kr Helseveileder inne kr 690 Helseveileder ute kr En godkjent yrkesskade eller yrkessykdom kan gi følgende erstatningsutbetalinger: Erstatning Tilfaller Yrkesulykke Yrkessykdom Ménerstatning Ansatte 4,5 G 4,5 G Ervervserstatning Ansatte G G Dødsfallserstatning Ektefelle/ Barn Utvidet persondekning 15 G 6,5 G 15 G 6,5 G Forsikringen er et tillegg til lovpålagt og frivillig yrkesskadeforsikring. Følgende er inkludert: yrkesskader som gir under 15 % invaliditet (frivillig yrkesinvaliditet) fritidsulykkesforsikring kriseforsikring Utvidet persondekning koster kr 833 per person. For mer informasjon om forsikringen se Det er Tryg som dekker yrkesskadeforsikring. FRIVILLIG YRKESSKADETRYGD I NAV For å være omfattet av alle særytelsene ved yrkesskade bør du i tillegg til yrkesskadeforsikringen vurdere Frivillig yrkesskadetrygd gjennom NAV. Særytelsene i frivillig yrkesskadetrygd gir blant annet full dekning for utgifter til lege, tannlege, fysikalsk behandling og legemidler ved en yrkesskade eller yrkessykdom. I tillegg dekker yrkesskadetrygden arbeidsavklaringspenger ned til 30 % reduksjon av arbeidsevnen, og du kan også få uførepensjon ved uføregrad ned til 30 %. Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor så får du en oversikt over alle særytelsene. Frivillig yrkesskadetrygd er aktuelt for selvstendig næringsdrivende. Dersom du er ansatt også i eget AS trenger du ikke kjøpe egen yrkesskadeforsikring eller frivillig yrkesskadetrygd. Men ditt AS som arbeidsgiver må da kjøpe yrkesskadeforsikring for ansatte. : Frivillig yrkesskadetrygd koster 0,4 % av pensjons-givende inntekt per år. 13

14 NFFs NÆRINGSFORSIKRINGER INSTITUTTFORSIKRING Driver du eget institutt alene eller sammen med andre, dekker NFFs instituttforsikring skader på maskiner, inventar og løsøre som skyldes brann, vann, innbrudd og naturskade. Forsikringen omfatter blant annet: kontoransvar kriminalitetsforsikring ansvarsforsikring for treningsutstyr bygningsmessig innredning rekonstruksjon av arkiver og data tre valgfrie forsikringssummer avbrudd ved skade for omsetning inntil kr 2 mill - karens 24 timer en fysioterapeut i virksomheten ulykkesforsikring for pasienter med forsikringssum kr DRIFTSAVBRUDDSFORSIKRING Leier du deg inn på et institutt risikerer du å være uten arbeidssted dersom dette skulle brenne eller få en vannskade. Vi tilbyr nå en forsikring som dekker tap av driftsinntekter dersom skader skulle inntreffe. Følgende er inkludert: tap av driftsinntekter dekning inntil 12 måneders stans ingen egenandel - 24 timers karenstid Driftsinntekt Årspremie kr 0-1 mill kr 414 kr 1 mill - 2 mill kr 754 Utvidelser og tillegg Leier du deg inn på et institutt og i tillegg har egne eiendeler, kan dette inkluderes i forsikringen. Da dekker løsningen i tillegg til tap av driftsinntekter: skade på egne eiendeler som skyldes brann, vann, innbrudd og naturskade kontoransvar med forsikringssum kr 10 mill Utvidelser Forsikringssum Inntil kr kr Inntil kr kr Inntil kr 1,5 mill kr Eiendeler inntil kr kr Eiendeler inntil kr kr Ulykkesdekning for pasienter med forsikringssum kr Bærbart elektronisk utstyr inntil kr kr 690 kr 288 Utvidelse og tillegg Avbrudd for omsetning kr 2 4 mill kr 345 Det er Tryg som dekker driftsavbruddsforsikring. 2 fysioterapeuter i virksomheten kr eller flere fysioterapeuter i virksomheten kr 690 Bærbart elektronisk utstyr inntil kr kr 288 Det er Tryg som dekker instituttforsikringen. Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. 14

15 NFFs NÆRINGSFORSIKRINGER TJENESTEPENSJON Plikt til å etablere tjenestepensjon Driver du et foretak med ansatte som utgjør mer enn 0,75 årsverk, er du pliktig å ha tjenestepensjon. I slike tilfeller må det etableres en pensjonsavtale hvor sparingen minimum utgjør 2 % av lønn mellom 1 G og 12 G. I tillegg skal ordningen omfatte innskuddsfritak slik at sparing til alderspensjon opprettholdes for ansatte som blir langtidssyke eller helt eller delvis arbeidsuføre. Alle ansatte over 20 år med minst 20 % stilling skal være med i tjenestepensjonen. Sparing for bedrifter med ansatte Bedrifter som har ansatte, kan innbetale mer enn minstekravet på 2 %. Innskuddsgrensene er slik: opp til 7 % av lønn inntil 7,1 G (kr ) opp til 25,1 % av lønn mellom 7,1 G og 12 G (kr ) Tjenestepensjon utbetales som alderspensjon i tillegg til folketrygden. Selvstendig næringsdrivende kan etablere tjenestepensjon med fullt skattefradrag for innbetalt premie. Du kan spare inntil 4 % av brutto personinntekt mellom 1 G og 12 G, og du får fradrag for beløpet direkte i din næringsinntekt. Det kreves at du er registrert i Brønnøysundregistrene og har organisasjonsnummer for å få tegne egen tjenestepensjon. Innskuddsfritak I tilknytning til tjenestepensjonen må alle tegne en obligatorisk forsikringsdekning som kalles innskuddsfritak. Denne forsikringen fortsetter sparingen på gitte vilkår dersom du skulle bli helt eller delvis arbeidsufør etter 12 måneders sykmelding. Kostnader NFFs tjenestepensjon er forhandlet fram for en større gruppe. Det betyr at kostnadene fordeles på mange, og blir mye lavere enn ved kjøp av individuell pensjon. Foruten kostnadene til sparing og innskuddsfritak påløper følgende omkostninger: Administrasjonskostnader på kr 221 (0,25 % av G per ansatt per år.) Forvaltningskostnader er kr 0,40 %, uavhengig av fondsvalg. Det er KLP Forsikring som dekker tjenestepensjon. Uførepensjon For å sikre deg enda bedre kan du knytte uførepensjon til avtalen. Den erstatter inntektstap ved uførhet, og kommer i tillegg til arbeidsavklaringspenger eller uførepensjonen fra folketrygden. Erstatningen blir utbetalt månedlig dersom du får nedsatt din arbeidsevne med minst 20 % i mer enn ett år. Utbetalingen starter etter 12 måneders sykemelding, dersom du mottar arbeidsavklarings-penger fra NAV. Premie til uførepensjon gir fullt skattefradrag. 15

16 NFF Boks 2704, St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon Faks E-post NFFs Forsikringskontor Boks 1344, Vika 0113 Oslo Telefon E-post layout:

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. Medlemsforsikringer 2013 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal være en trygghet for deg og sikre at du får gode forsikringsordninger. Gjennom anbudsrundene gjeldende for 2013 har

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring Godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge:

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2014

Forskerforbundets forsikringer 2014 Forskerforbundets forsikringer 2014 Medlemsforsikringene er billigst og best! Forskerforbundet har flere enn 18 000 medlemmer. Når vi forhandler på vegne av alle våre medlemmer oppnår vi priser og betingelser

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 2 Innhold: Seks gode forsikringer

Detaljer

PF Forsikring fyller 10 år!

PF Forsikring fyller 10 år! 2015 PF Forsikring fyller 10 år! Historien om PF Forsikring før, nå og fremover. tallet øker hver dag. Vi har også over 7000 innboforsikringer, 6300 reiseforsikringer og mange tusen andre av medlemmenes

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 To nye forsikringer for to kroner måneden!

Detaljer

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 1 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du

Detaljer

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2015 www.bedriftsforbundet.no/forsikring KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Med rundt 4 000 medlemsbedrifter i ryggen får vi både skreddersydde

Detaljer

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013 Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013 Kan du tenke deg å redusere forsikringskostnadene? Da bør du benytte deg av de kollektive avtalene som Bedriftsforbundet har fremforhandlet! Dette

Detaljer

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 Befalets Fellesorganisasjon Les mer om forsikringene på www.bfo.no BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal Pris: kr 300 pr måned BFO-pakken gjelder hele døgnet i hele verden

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2011. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2011. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2011 www.bedriftsforbundet.no/forsikring Forsikringer til små- og mellomstore bedrifter Bedriftsforbundet har i samarbeid med Bafo Forsikringsmegling AS

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010 www.bedriftsforbundet.no/forsikring Forsikringer tilpasset små- og mellomstore bedrifter Bedriftsforbundet har utviklet et komplett spekter av forsikringer

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014 www.bedriftsforbundet.no/forsikring KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Lavere priser? Da bør du benytte deg av de kollektive avtalene

Detaljer

NSFs Medlemsbrosjyre 2012

NSFs Medlemsbrosjyre 2012 Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Pins, brevark & Visittkort NSFs Medlemsbrosjyre 2012 Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser Forsikring

Detaljer

Telefon 04700. Sjekk dine medlemsfordeler. Årskatalog 2008

Telefon 04700. Sjekk dine medlemsfordeler. Årskatalog 2008 Årskatalog 2008 Telefon 04700 Sjekk dine medlemsfordeler For medlemmer av følgende foreninger: Arkitektenes Fagforbund Den norske legeforening Den norske tannlegeforening Den norske veterinærforening Naturviterne

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund Norges Offisersforbund (NOF)... er Norges eldste arbeidstakerorganisasjon i Forsvaret. NOF er et fremtidsrettet og troverdig forbund med fokus

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2014 Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Medlemsforsikringer Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Ajourført januar 2008 BFOs medlemsforsikringer www.bfo.no BFO-pakken: Forsikring ved dødsfall, uførhet og ulykke BFOs kollektive

Detaljer

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys Medlems- fordeler 2015 Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys 62 63 % av medlemmene tar ikke feil! Foto: Terje Bergersen Enda bedre betingelser hos Gjensidige fra

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer