Næringsforsikringer for privatpraktiserende 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Næringsforsikringer for privatpraktiserende 2011"

Transkript

1 Næringsforsikringer for privatpraktiserende

2 Næringsforsikringer NFF har nå et komplett tilbud av forsikringsløsninger tilpasset de mange ulike måter våre medlemmer har valgt å organisere virksomheten på. I denne brosjyren har vi samlet alle forsikringene for våre næringsdrivende medlemmer. Her får du i løpet av noen minutter oversikt over tilbudene. Du finner i tillegg mer utfyllende info på våre hjemmesider og du kan ringe til oss på NFFs forsikringskontor og diskutere hvilke løsninger som passer best for deg. Eirin Madsen Torunn Prøsch Marius Thorsen Med vennlig hilsen NFFs forsikringskontor ANSVARSFORSIKRING NPE Norsk Pasientskadeerstatning - dekker fagansvaret fysioterapeuten har for sine pasienter under behandling i Norge. NFFs ansvarsforsikring dekker de områder som ikke omfattes av Norsk Pasientskadeerstatning og er et viktig tillegg for deg som privatpraktiserende fysioterapeut. Vår ansvarsforsikring dekker blant annet: fagansvar for skade utenfor Norge oppreisning til pasienter med inntil kr rettshjelp for deg som privatpraktiserende fysioterapeut med inntil kr Fagansvar utenfor Norge Fagansvar for skade på personer som oppstår dersom du arbeider i utlandet, er på reise eller midlertidig oppholder deg utenfor Norge, er dekket. Dette dekkes ikke av NPE, som er begrenset til å gjelde fagansvar i Norge. Forsikringssum er inntil kr 10 mill og egenandelen ved skade kr Oppreisning til pasienter Forsikringen kan også gi pasienten erstatning for ikke-økonomiske tap, såkalt oppreisning. Slike krav kan pasienten stille i tillegg til et krav om erstatning som følge av feilbehandling. Rettshjelp Forsikringen omfatter rettshjelpsdekning for skader som skjer under autorisert behandling omfattet av pasientskadeloven. Forsikringssum er inntil kr Kan kjøpes av alle NFFs ansvarsforsikring kan benyttes av alle våre privatpraktiserende medlemmer, uavhengig av om de har driftsavtale eller ikke. kr 259 per år. NORSK PASIENTSKADEERSTATNING (NPE) NPE er et statlig organ som er opprettet for å behandle erstatnings-krav fra pasienter som er påført skade i helsevesenet. Etterlatte kan også søke erstatning fra NPE. Fra 2009 ble også pasientskader som oppstår i privat helsevirksomhet, underlagt NPE. Det betyr at alle skader blir behandlet etter de samme erstatningsregler. NPE finansieres blant annet av betaling fra helseforetakene. Det betyr at privatpraktiserende som driver egen virksomhet må melde inn opplysninger om ansatte og betale tilskudd til NPE. Mottar du driftstilskudd må du melde inn det du jobber ut over tilskuddet. Får du f eks 60 % tilskudd og jobber 100 %, må du melde inn og betale for 40 % til NPE. Les mer om Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) på nettsiden 2

3 INSTITUTTFORSIKRING Driver du eget institutt alene eller sammen med andre, dekker NFFs instituttforsikring skader som skyldes brann, vann, innbrudd og naturskade. Forsikringen omfatter også: kontoransvar kriminalitetsforsikring ansvarsforsikring for treningsutstyr bygningsmessig innredning rekonstruksjon av arkiver og data tre valgfrie forsikringssummer avbrudd ved erstatningsmessig skade for omsetning inntil kr 2 mill 1 fysioterapeut i virksomheten ulykkesforsikring for pasienter med forsikringssum kr DRIFTSAVBRUDDSFORSIKRING NFFs driftsavbruddsforsikring er spesiallaget for fysioterapeuters virksomhet. Leier du deg inn på et institutt risikerer du å være uten arbeidssted dersom dette skulle brenne eller få en vannskade. Vår driftsavbruddsforsikring dekker tap av driftsinntekter dersom dette skulle skje med din arbeidsplass. NFFs løsning dekker: tap etter skade på lokale eller utstyr som leies dekning inntil 12 måneders stans ingen egenandel 48 timers karenstid Driftsinntekter 0 kr 1,0 mill Kr 414 Kr 1,0-2,0 mill Kr 754 Forsikringssum Inntil kr Kr Inntil kr Kr Inntil kr 1,5 mill Kr Utvidelser og tillegg Utvidelser og tillegg Leier du deg inn på et institutt og i tillegg har egne eiendeler, kan dette inkluderes i forsikringen. Da dekker løsningen i tillegg til tap av driftsinntekter: skade på egne eiendeler som skyldes brann, vann, innbrudd og naturskade kontoransvar med forsikringssum kr 10 mill Utvidelse og tillegg Avbrudd for omsetning kr 2 4 mill Kr fysioterapeuter i virksomheten Kr eller flere fysioterapeuter Kr 690 Bærbar PC forsikringssum inntil kr Kr 863 Utvidelse og tillegg Eiendeler inntil kr Kr Eiendeler inntil kr Kr Ulykkesforsikring for pasienter med forsikringssum kr Kr 690 Bærbar PC forsikringssum inntil kr Kr 863 Egenandel ved skade er kr Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene i denne brosjyren er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsvilkårene, forsikringsbeviset og avtalene mellom NFF og det aktuelle forsikringsselskap som legges til grunn. 3

4 YRKESSKADEFORSIKRING Alle foretak med ansatte er pliktig å tegne yrkesskadeforsikring. I henhold til Lov om yrkesskadeforsikring skal denne dekke skader påført ansatte i arbeidstid, på arbeidssted og i arbeidsgivers tjeneste. Vi har gunstige løsninger både for fysioterapeuter, ergoterapeuter, treningsveiledere, kontoransatte, resepsjonister og rengjøringspersonale. Man betaler premie for det antall årsverk som utføres i virksomheten. En godkjent yrkesskade eller yrkessykdom kan gi følgende erstatningsutbetalinger: Påførte merutgifter Dokumenterte utgifter som ikke dekkes av folketrygden, erstattes individuelt, f eks fysikalsk behandling foreskrevet av lege, legekonsultasjoner, medisiner og ødelagte klær. Fremtidige merutgifter Dersom skaden eller sykdommen fører til fremtidige behandlingsbehov eller den skadelidte i ettertid trenger behandling, hjelpemidler eller hjelp i hjemmet som NAV ikke refunderer, mottar skadelidte en engangsutbetaling til å dekke slike utgifter. Inntektstap Det gis erstatning fram til endelig oppgjør for skaden/ sykdommen finner sted. Dette dersom den medfører tapt inntekt, tapte feriepenger ved sykemelding, tapt overtidsgodtgjørelse og tap av arbeidsavklaringspenger. Tap av fremtidig inntekt Erstatningen fastsettes ut fra graden av varig uførhet, skadelidtes alder og pensjonsgivende inntekt året før skaden/sykdommen ble konstatert. Graden av varig svekket ervervsevne kan først bli fastsatt når skaden/sykdommen har stabilisert seg. Menerstatning Menerstatning fastsettes ut fra varig medisinsk invaliditetsgrad over 15 % og skadelidtes alder. Legen fastsetter invaliditetsgraden når skaden eller sykdommen har stabilisert seg. Dødsfallerstatning Ektefelle/registrert partner/samboer til ansatte som dør, har rett til erstatning. Grunnerstatningen er 15 G. Erstatning til etterlatte barn beregnes særskilt for hvert barn avdøde forsørget, avhengig av alder. Barn får dobbel erstatning i de tilfeller avdøde var eneforsørger. Yrkessykdom Menerstatning Ansatte 4,5G 4,5G Tap av fremtidig inntekt Ansatte 22-30G 22-30G Ektefelle, reg. partner/ samboer Barn 15G 1-6,5G Frivillig yrkesskadeforsikring 15G 1-6,5G Yrkesskadeforsikring kan også etableres på frivillig basis for selvstendig næringsdrivende. Forsikringen gir rett til omtrent de samme erstatninger som ansatte. For å få like komplett løsning som ansatte, må folketrygdens ordning med Frivillig yrkesskadetrygd for selvstendig næringsdrivende kjøpes i tillegg. Dette gir rett til særytelser ved yrkesskade. Søknadsskjema får du fra NAV. Premiesatsen er 0,4 % av antatt årsinntekt. er Du betaler for det antall årsverk som utføres i virksomheten. Lovpålagt yrkesskadeforsikring og frivillig yrkesskadeforsikring har samme pris. Yrkestyper per årsverk Administrasjon Kr 690 Fysioterapeut Kr Ergoterapeut Kr Treningsveileder Kr Renholder Kr Utvidet persondekning Forsikringen er et tillegg til lovpålagt og frivillig yrkesskadeforsikring. Dette er inkludert: yrkesskader som medfører invaliditetsgrad under 15 % fritidsulykker kriseforsikring Utvidet persondekning koster kr 792 per person. Fritidsulykkesforsikring Fritidsulykkesforsikring dekker skader som følge av ulykker i fritiden. Forsikringen er ikke lovpålagt, men er et tillegg til yrkesskadeforsikring for å forbedre persondekningene. Forsikringen dekker hele døgnet. Du unngår dermed situasjoner der det kan oppstå tvil om forsikringen gjelder i henhold til lov om yrkesskade for de ansatte. Erstatning Tilfaller Fritidsulykke Menerstatning Ansatte 4,5G Tap av fremtidig inntekt Erstatning Tilfaller Yrkesulykke Dødsfallerstatning Dødsfallerstatning Ansatte 22-30G Ektefelle, reg. partner/ samboer Barn Kriseforsikring 15G 1-6,5G Forsikringen dekker ti timers psykologhjelp ved alvorlige hendelser som ran, voldtekt, dødsfall i nær familie, brann, innbrudd og alvorlig ulykkesskade. 4

5 SYKEAVBRUDDSFORSIKRING Blir du langvarig syk vil faste utgifter løpe hele tiden, mens inntekten blir kraftig redusert. NFFs sykeavbruddsforsikring dekker opp for dette ved at den utbetaler dagpenger så lenge du er minst 50 % arbeidsufør. Forsikringen er fleksibel, og du kan velge dagpengeerstatning fra kr 172 til kr per dag. Sykeavbruddsforsikringen kan benyttes til å dekke faste kostnader tapt lønn bortfall av driftstilskudd Utbetalingen fra sykeavbruddsforsikringen starter ved 17. sykedag og fortsetter så lenge du er minst 50 % arbeidsufør i inntil 365 dager innenfor et tidsrom på 3 år fra første sykmeldingsdag. Forsikringen trer i kraft etter at tilfredsstillende helseerklæring er godkjent av selskapet. Skjema for påmelding finner du i denne brosjyren eller på under Skjema i venstre meny. Sykeavbruddsforsikringen omfatter ikke sykdom det er tatt reservasjon for. Sykdom som har vist symptomer i de første 30 dagene etter at forsikringen trådte i kraft, gir ikke rett til erstatning. Dagpengesats Erstatning 365 dager Kr 172 Kr Kr Kr 229 Kr Kr Kr 343 Kr Kr Kr 686 Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Utbetaling beskattes som inntekt. Uførhet Med uførhet menes redusert evne til å arbeide. Invaliditet Med medisinsk invaliditet menes «Legemlig funksjonstap uten hensyn til om en er i stand til å forsørge seg selv gjennom inntektsbringende arbeid» 5

6 TJENESTEPENSJON Lov om obligatorisk tjenestepensjon krever at bedriftene må betale minst 2 % av brutto lønn i tjenestepensjon for de ansatte. Kostnader til ordningen kommer i tillegg. Ansatte får en egen pensjonskonto og midlene investeres i fond. Innskudd og avkastning bestemmer størrelsen på fremtidig pensjon. Den kommer i tillegg til alderspensjon fra folketrygden og utbetales over minst 10 år. Innskuddsfritak ved uførhet Tjenestepensjonen inkluderer i tillegg forsikringsordningen «innskuddsfritak ved uførhet». Den er obligatorisk og skal sikre innskudd til ansattes pensjonskonto dersom de blir uføre. Det kreves ingen helseopplysninger fra ansatte ved etablering av ordningen, men de ansatte må være fullt arbeidsdyktige. Forvaltning av pensjonsmidlene Pensjonsinnskuddene plasseres i fond. Ordningen har investeringsløsninger i KLP Fond. Ved oppstart plasseres innskuddene likt for alle i en moderat portefølje, KLP50, deretter kan ansatte selv plassere sine pensjonsmidler. De kan velge mellom fem ulike investeringsprofiler med ulik forventet risiko og avkastning. I alle investeringsprofiler blir risikoen automatisk trappet ned de siste 10 årene før pensjonsalder idet den enkeltes pensjonsmidler gradvis flyttes over til fond med lav aksjeandel. I tillegg gjennomføres en årlig rebalansering for å bringe andelen av aksjer og renter i samsvar med valgt investeringsprofil. Spareprofilene baserer seg på indeksforvaltning. Dette gir lave kostnader i pensjonssparingen, og fører til at en større andel av pensjonsinnbetalingen går til sparing. Sparing ut over minstekravet Bedrifter kan innbetale mer enn minstekravet på 2 %. For lønn mellom 1 G (kr ) og 6 G (kr ), er det mulig å spare inntil 5 %. For lønn mellom 6 G og 12 G (kr ), er det mulig å spare inntil 8 %. Ansatte kan også spare til pensjon. Ansattes innskudd kommer i tillegg til minstekravet som bedriften innbetaler og kan maksimalt utgjøre halvparten av det totale innskuddet. Loven forutsetter at alle ansatte betaler samme prosentsats. Innskuddet fra ansatte skal være av beskattede midler. Flytting av pensjonsordninger Det er enkelt å flytte en innskuddsbasert avtale. Dersom avtalen sies opp 1. mars, vil midlene bli flyttet 1. mai, da det er to måneders oppsigelse. Foruten kostnadene til sparing og innskuddsfritak påløper følgende omkostninger: Administrasjonskostnadene er kr 189 per person per år, 0,25 % av grunnbeløpet i folketrygden. Forvaltningskostnadene er 0,40 %, uavhengig av fondsvalg. Tjenestepensjonen leveres av KLP Bedriftspensjon AS. UFØREPENSJON - IKKE KRAV TIL HELSEERKLÆRING Bedriften kan kjøpe uførepensjon som en frivillig tilleggsdekning til tjenestepensjon. Uførepensjonen erstatter inntektstap ved uførhet og kommer i tillegg til uførepensjon fra folketrygden. Erstatningen blir utbetalt dersom du får nedsatt din arbeidsevne minimum 20 % i sammenhengende ett år. Utbetalingen starter som hovedregel etter 12 måneders sykemelding. Du kan selv bestemme størrelse på uførepensjonen. Mange velger et nivå på mellom 60 og 66 prosent av lønnen, som tilsvarer nivået på tradisjonelle pensjonsordninger. Uførepensjonen dekker differansen mellom ytelsen fra folketrygden og det nivået som er valgt på uførepensjonen. Dersom du blir delvis arbeidsufør, blir uførepensjon beregnet ut fra graden av uførhet. en beregnes på bakgrunn av alder, kjønn og virksomhetstype. I tillegg påløper en administrasjonskostnad på kr 378 (0,5 % av grunnbeløpet i folketrygden.) Uførepensjonen leveres av KLP Bedriftspensjon AS. Ytelsespensjon Bedrifter som har ytelsespensjon for sine ansatte kan også benytte seg av de avtalene vi har etablert med KLP Bedriftspensjon AS. Kostnadene er lave og betingelsene gode. Ta kontakt med forsikringskontoret eller direkte med KLP så får du vite mer om hvordan du kan flytte ytelsespensjonen. Selvstendig næringsdrivende Som selvstendig næringsdrivende kan du etablere tjenestepensjon med fullt skattefradrag for innbetalt premie og kostnader. Tjenestepensjon utbetales som alderspensjon i tillegg til folketrygden. Du kan spare inntil 4 % av brutto personinntekt mellom 1 og 12 G, og du får fradrag for beløpet direkte i din næringsinntekt. For å sikre deg enda bedre kan du knytte uførepensjon til avtalen. Det kreves at du er registrert i Brønnøysundregistrene og har organisasjonsnummer for å få tegne egen tjenestepensjon. Tjenestepensjonen leveres av KLP Bedriftspensjon AS. 6

7 FOLKETRYGDEN Ved å være bevisst hvilke trygderettigheter du har, kan du kjøpe akkurat de personforsikringene du trenger i tillegg for å dekke ditt behov. Sykelønn Selvstendig næringsdrivende har rett til sykepenger fra folketrygden ved sykdom. Sykepenger tilsvarer 65 % av inntektsgrunnlaget inntil 6 G kr G er folketrygdens grunnbeløp og er kr per 1. januar Sykepenger utbetales fra og med 17. sykedag. Eksempel 1: Årsinntekt kr Sykemeldt i 12 måneder Sykepenger fra folketrygden = 65 % av kr = kr Eksempel 2: Årsinntekt kr Sykemeldt i 12 måneder Sykepenger fra folketrygden = 65 % av kr (6 G) = kr Fødselsåret avgjør om din pensjon blir beregnet etter gammelt regelverk, en blanding eller nytt regelverk. Alle som er født før 1954 følger gamle regler. Les mer på NAVs hjemmesider: Uførepensjon Dersom du skulle bli varig arbeidsufør før du blir pensjonist, får du uførepensjon fra folketrygden. Uførepensjonens størrelse bygger blant annet på antall yrkesaktive år og hvor høy inntekt du har hatt. Utvidet sykelønn Hos Nav kan du tegne forsikring for å få høyere og tidligere sykepengeutbetaling. Selv om du øker dekningen, vil øvre grense på 6 G gjelde. Tre alternative løsninger finnes: 65 % av sykepengegrunnlaget fra 1. sykedag 100 % av sykepengegrunnlaget fra 17. sykedag 100 % av sykepengegrunnlaget fra 1. sykedag Premien for disse utvidelsene beregnes i prosent av forventet pensjonsgivende inntekt som selvstendig næringsdrivende, inntil kr (6 G). Premiesatser per 1. januar 2011: 65 % fra 1. sykedag:1,9 % 100 % fra 17. sykedag: 2,8 % 100 % fra 1. sykedag: 10,2 % Frivillig yrkesskadetrygd Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som er en følge av en arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes som yrkessykdom, hvis den er en følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet. Selvstendig næringsdrivende og frilansere må tegne «Frivillig trygd for selvstendig næringsdrivende» for å få rett til folketrygdens yrkesskadedekning. Søknadsskjema får du fra NAV. Premiesatsen er 0,4 % av antatt årsinntekt. Alderspensjon 1. januar 2011 trådte nye regler for opptjening av alderspensjon i kraft. Tidligere ble alderspensjonen beregnet etter de 20 beste inntekstårene, den såkalte besteårsregelen. Etter de nye reglene blir alderspensjonen beregnet ut fra inntekten gjennom hele det yrkesaktive liv dette kalles alleårsregelen. All arbeidsinntekt fra du fyller 13 år til du blir 75 år gir opptjening. Yrkesaktive får nå hvert år avsatt 18,1 % av sin pensjonsgivende inntekt på «sin pensjonskonto». Beløpet beregnes av pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 G (kr ). Inntekt ut over dette gir ikke opptjening til alderspensjon. Med de nye reglene kan man ta ut alderspensjon fra fylte 62 år. Jo tidligere man velger å pensjonere seg, desto lavere blir alderspensjonen. 7

8 NFF Boks 2704, St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon Faks E-post NFFs Forsikringskontor Boks 1344, Vika 0113 Oslo Telefon Faks E-post

Næringsforsikringer for privatpraktiserende 2009

Næringsforsikringer for privatpraktiserende 2009 Næringsforsikringer for privatpraktiserende 2009 1 Bedre næringsforsikringer Det siste året har vi fokusert spesielt på å utvikle og forbedre næringsforsikringene. NFF har nå et komplett tilbud av forsikrings

Detaljer

NFFs forsikringer 2011

NFFs forsikringer 2011 NFFs forsikringer 2011 Innholdsfortegnelse Obligatoriske forsikringer Livs-, uføre-, ulykkes-, kritisk sykdomog ID-tyveriforsikringer 4 Frivillige forsikringer Livs- og uføreforsikring 6 Barneforsikring

Detaljer

NFFs Forsikringer 2012

NFFs Forsikringer 2012 NFFs Forsikringer 2012 1 FORSIKRINGSKONTORET Du får råd og hjelp i de fleste forsikringsspørsmål fra oss på NFFs forsikringskontor. Om du vet hvilke ordninger som gjelder på arbeidsplassen og hva du har

Detaljer

NFFs Forsikringer 2015 1

NFFs Forsikringer 2015 1 NFFs Forsikringer 2015 1 KJÆRE MEDLEM! Som en del av vår medlemsservice kan du få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på NFFs forsikringskontor. Dette kan avdekke om du er dobbeltforsikret, har

Detaljer

BEDRIFTSFORBUNDETS medlemsforsikringer 2008

BEDRIFTSFORBUNDETS medlemsforsikringer 2008 BEDRIFTSFORBUNDETS medlemsforsikringer 2008 2008 Leder Innhold Personforsikringer 3 Yrkesskadeforsikring 3 Arbeidstakerforsikring 4 Sykdomsforsikring 4 Gruppelivsforsikring 5 Sykelønnsforsikring 6 Sykeavbruddsforsikring

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2011. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2011. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2011 www.bedriftsforbundet.no/forsikring Forsikringer til små- og mellomstore bedrifter Bedriftsforbundet har i samarbeid med Bafo Forsikringsmegling AS

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010 www.bedriftsforbundet.no/forsikring Forsikringer tilpasset små- og mellomstore bedrifter Bedriftsforbundet har utviklet et komplett spekter av forsikringer

Detaljer

NFFs Forsikringer 2014 1

NFFs Forsikringer 2014 1 NFFs Forsikringer 2014 1 LEDER Medlemsforsikringene øker Stadig flere medlemmer benytter seg av de gode og rimelige forsikringene vi tilbyr. Noen av forsikringene er skreddersydd for fysioterapeuter, og

Detaljer

Medlemsforsikringer for selvstendig næringsdrivende

Medlemsforsikringer for selvstendig næringsdrivende Medlemsforsikringer for selvstendig næringsdrivende 1 Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Selvstendig næringsdrivende og enkeltpersonforetak kan benytte alle våre tilbud og oppnå samme gunstige

Detaljer

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013 Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013 Kan du tenke deg å redusere forsikringskostnadene? Da bør du benytte deg av de kollektive avtalene som Bedriftsforbundet har fremforhandlet! Dette

Detaljer

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2015 www.bedriftsforbundet.no/forsikring KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Med rundt 4 000 medlemsbedrifter i ryggen får vi både skreddersydde

Detaljer

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 1 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014 www.bedriftsforbundet.no/forsikring KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Lavere priser? Da bør du benytte deg av de kollektive avtalene

Detaljer

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Selvstendig næringsdrivende og enkeltpersonforetak kan benytte

Detaljer

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014 Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014 Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen Innhold s. 3 Yrkesskadeforsikring s. 4 Fritidsulykkesforsikring s. 5 Reiseforsikring s. 6 Helseforsikring s. 7 Gruppelivsforsikring

Detaljer

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2011. Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2011. Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen Forsikringer fra NHO Reiseliv 2011 Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen Bedre forsikringsordninger fra 2011 Fra 2011 blir NHO Reiselivs forsikringsordninger vesentlig forbedret. I tillegg har

Detaljer

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2013

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2013 Forsikringer fra NHO Reiseliv 2013 Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen Innhold s. 3 Yrkesskadeforsikring Uforandret pris s. 4 Fritidsulykkesforsikring Uforandret pris s. 5 Reiseforsikring Uforandret

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

Nye forsikringssider

Nye forsikringssider Forsikringer 2009 1 Kjære medlem! Vi har det siste året utredet en ytterligere forbedring av medlemsforsikringene, blant annet i form av en obligatorisk livsforsikring og uføreforsikring. Men etter en

Detaljer

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringssidé finner du på www.nj.no/forsikring

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringssidé finner du på www.nj.no/forsikring Godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge:

Detaljer

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS Pensjon og personforsikring for ansatte i Sodexo AS Januar 2012 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade 3 Generelle bestemmelser 4 Definisjoner 5 Pensjon 7 Folketrygden 7 AFP 8 Fleksibel

Detaljer

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring Godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge:

Detaljer

orm: jnd.no Foto: ByMPhotos/Istock. F Forsikring 2014

orm: jnd.no Foto: ByMPhotos/Istock. F Forsikring 2014 Forsikring 2014 Forsikring 2014 Snakk med oss! NJ Forsikring ordner NJs medlemsforsikringer. Er det noe du lurer på om medlemsforsikringene er det bare å ta en telefon eller sende en e-post. Da kan vi

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med offentlig tjenestepensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4 Forsikringsgivere

Detaljer

Person- og pensjonsforsikringer for. ansatte i Schlumberger-selskapene. International Insurance Brokers & Consultants

Person- og pensjonsforsikringer for. ansatte i Schlumberger-selskapene. International Insurance Brokers & Consultants Person- og pensjonsforsikringer for ansatte i Schlumberger-selskapene Schlumberger Norge AS Schlumberger Information Technology Systems Norge AS Reslink AS Lyng Drilling AS WesternGeco AS Sist oppdatert

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med privat ytelsesbasert pensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4

Detaljer

PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER

PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER Informasjon til deg som er ansatt i Saipem Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Saipem har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer