Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring"

Transkript

1 Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010

2 Forsikringer tilpasset små- og mellomstore bedrifter Bedriftsforbundet har utviklet et komplett spekter av forsikringer innenfor person, pensjon og skadeforsikring. Mange medlemsbedrifter benytter i dag ett eller flere av tilbudene og sparer mye. og vilkår er gjenstand for årlige forhandlinger med forsikringsselskapene. Det blir ingen prisøkning på yrkesskadeforsikring eller fritidsulykkesforsikring i Grunnbeløpet i folketrygden G har økt med 3,74 % siden i fjor, og dette betyr at det er en reell prisnedgang på yrkesskadeforsikringen for de 900 bedriftene som benytter seg av tilbudet. Fra 1. januar flytter Bedriftsforbundets innkjøpsordning på tjenestepensjon til KLP Bedriftspensjon. Flyttingen er en følge av at Handelsbanken Liv avvikler forretningsområdet tjenestepensjon. Da Handelsbanken Liv varslet at de ville slutte med tjenestepensjon, startet vi en anbudsprosess for å finne ny leverandør. Valget falt til slutt på KLP Bedriftspensjon på grunn av lave administrative omkostninger, lave forvaltningshonorar, brukervennlige internettløsninger og fordi selskapet er en solid pensjonsleverandør. Alle avtaleforhold under Bedriftsforbundets innkjøpsordning ble overført fra Handelsbanken Liv til KLP Bedriftspensjon fra 1. januar Bedriftene trenger ikke å foreta seg noe i forbindelse med den løpende avtalen. Vi minner om at selvstendig næringsdrivende kan benytte alle tilbudene og oppnå samme gunstige betingelser som aksjeselskapene. Med vennlig hilsen Tom Bolstad Adm. dir. Bedriftsforbundet 2 LEDER

3 Personforsikring Yrkesskadeforsikring Fritidsulykkesforsikring Annen sykdom Gruppelivsforsikring Sykelønnsforsikring Sykeavbruddsforsikring Helseforsikring Reiseforsikring Pensjonsforsikring Tjenestepensjon Uførepensjon Ytelsespensjon Skadeforsikring Bedriftsforsikring Bygningsforsikring Kjøretøyforsikring Ansvarsforsikring Transportforsikring Prosjektforsikring

4 Personforsikring Yrkesskadeforsikring / Fritidsulykkesforsikring / Annen sykdom / Gruppelivsforsikring Sykelønnsforsikring / Sykeavbruddsforsikring / Reiseforsikring / Helseforsikring

5 Bedriftsforbundet Forsikring har vært en god diskusjonspartner og rådgiver ved gjennomgang av mitt forsikringsbehov. Med god kunnskap om rettigheter i folketrygden og med gode forsikringsavtaler har de tilpasset løsninger som sikrer meg om uhellet skulle være ute. Ole Stian Hvamstad, OK Varmeteknikk AS, Skotselv.

6 Yrkesskadeforsikring Uendret pris! Forsikringen er lovpålagt og alle arbeidsgivere plikter å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte, enten de arbeider heltid eller deltid. Forsikringen gjelder ved skader og sykdommer som arbeidstakere påføres under arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden. Reise til og fra jobb er inkludert i vår yrkesskadeforsikring fra Dermed fjerner vi en av gråsonene for yrkesskadedekningen. Dekning for reise til og fra jobb er ikke standard ellers i bransjen. En godkjent yrkesskade eller yrkessykdom kan gi følgende erstatningsutbetalinger: Påførte merutgifter Dokumenterte utgifter som ikke dekkes av Folketrygden, erstattes individuelt, f.eks. fysikalsk behandling foreskrevet av lege, legekonsultasjoner, medisiner, ødelagte klær o.l. Fremtidige merutgifter Dersom skaden/sykdommen fører til fremtidige behandlingsbehov eller den skadelidte i ettertid trenger behandling, hjelpemidler og/eller hjelp i hjemmet som NAV ikke refunderer, mottar skadelidte en engangsutbetaling til å dekke nevnte utgifter. Inntektstap Det gis erstatning frem til endelig oppgjør for skaden/sykdommen finner sted dersom den medfører tapt inntekt, tapte feriepenger ved sykemelding, tapt overtidsgodtgjørelse og tap i en attføringsperiode. Tap av fremtidig inntekt Erstatningen fastsettes ut fra graden av varig uførhet, skadelidtes alder og pensjonsgivende inntekt året før skaden/sykdommen ble konstatert. Graden av varig ervervsevne kan først bli fastsatt når skaden/sykdommen har stabilisert seg. Menerstatning Menerstatning fastsettes ut fra varig medisinsk invaliditetsgrad over 15 prosent og skadelidtes alder. Legen fastsetter invaliditetsgraden når skaden eller sykdommen har stabilisert seg. Dødsfallerstatning Ektefelle/samboer til ansatte som dør har rett til erstatning. Grunnerstatningen er 15 G. Erstatning til etterlatte barn beregnes særskilt for hvert barn avdøde forsørget, avhengig av alder. Barn får dobbel erstatning i de tilfeller avdøde var eneforsørger. Erstatning Menerstatning Ervervserstatning Dødsfallserstatning Tilfaller Yrkesulykke Yrkessykdom Ansatte 4,5 G 4,5 G Ansatte G G Ansatte Ektefelle/ samboer Barn 0,5 G 15 G 6,5 G 0,5 G 15 G 6,5 G Tilleggsdekninger Det er mulig å utvide dekningen ved medisinsk invaliditet fra 1 14,99 prosent. I tillegg er det mulig å øke forsikringssummene for medisinsk invaliditet og død. 6 PERSONFORSIKRING

7 en beregnes ut fra antall årsverk innen ulike fareklasser. Yrkesskadeforsikringen leveres av Protector Forsikring. Fritidsulykkesforsikring Uendret pris! Fritidsulykkesforsikring dekker skader som følge av ulykker i fritiden. Dette til forskjell fra yrkesskadeforsikring, som dekker skader og sykdommer som kun har skjedd på arbeidet i arbeidstiden. Fritidsulykkesforsikring er ikke lovpålagt, men er et tillegg til yrkesskadeforsikring for å bedre de ansattes personforsikringer. Forsikringen har tilnærmet samme erstatningsutmåling som yrkesskadeforsikring, men gjelder ikke ved sykdom. Forsikringen dekker de ansatte ved ulykker hele døgnet. Bedriften unngår dermed situasjoner der det kan oppstå tvil om hvorvidt den ansatte er på jobb eller i fritid. Erstatning Menerstatning Fritidsulykke Ervervserstatning Dødsfallserstatning Tilfaller Ansatte Ansatte Ansatte Ektefelle/samboer Barn Tilleggsdekninger Det er mulig å utvide dekningen ved medisinsk invaliditet fra 1 14,99 prosent. I tillegg er det mulig å øke forsikringssummene for medisinsk invaliditet og død. 4,5 G G 0,5 G 15 G 6,5 G en er kr 568 per ansatt uavhengig av fareklasse. Fritidsulykkesforsikringen leveres av Protector Forsikring. Annen sykdom Forsikringen dekker sykdommer som ikke godkjennes som yrkessykdom. Den lovpålagte yrkesskadeforsikringen gir kun erstatning for yrkesrelaterte sykdommer. Annen sykdom enn yrkessykdom kan for eksempel være: Kreft Hjerte- og karsykdommer Belastningslidelser Muskel- og skjelettlidelser Dersom du vil sikre dine ansatte ved sykdom som ikke er yrkesrelatert, kan du i tillegg kjøpe forsikringen annen sykdom som gir erstatning ved ervervsuførhet og varig men som følge av sykdom. Hva dekkes? Minimum 22 G og maksimum 30 G ved 100 % ervervsmessig uførhet, avhengig av inntekt og alder 4,5 G ved 100 % varig medisinsk invaliditet, som nedtrappes etter graden av invaliditet PERSONFORSIKRING 7

8 Erstatning Menererstatning Ervervserstatning Dødsfallserstatning Tilfaller Ansatte Ansatte Ansatte Ektefelle/samboer Barn Annen sykdom 4,5 G G en beregnes på bakgrunn av de ansattes alder og kjønn, samt bedriftens virksomhet. Sykdomsforsikringen leveres av Protector Forsikring. Gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring dekker engangserstatning ved dødsfall og ved varig arbeidsuførhet. Dødsfall Hvis en ansatt dør vil det bli utbetalt en engangserstatning til etterlatte, uansett årsak til dødsfallet. Forsikringssummen som utbetales kan være konstant frem til utgangen av det året den ansatte fyller 67 år. Alternativt kan det avtales nedtrapping i forsikringssummen. Arbeidsuførhet Forsikringen kan også inkludere en uføre del som gir ansatte rett til erstatning ved minst 50 % varig arbeidsuførhet, uavhengig av årsak. Forsikringssummen ved uførhet er lik den ved dødsfall. Alternativt kan det avtales lavere forsikringssum og nedtrapping etter hvert som ansatte blir eldre. Dekningen gjelder til fylte 60 år. Ikke krav til helseerklæring Bedriftsforbundets medlemsbedrifter anses som en gruppe. Det stilles derfor ingen krav til at ansatte må fylle ut helseerklæring. Daglig leder må bekrefte at de ansatte er arbeidsdyktige. For uførhet gjelder i tillegg en to års karensperiode for kjente lidelser. Premien innberettes som lønn og er skattepliktig for ansatte. Utbetaling til etterlatte er skattefri. Forsikringssummer Tabellen under viser et utvalg forsikringssummer basert på grunnbeløpet i Folketrygden og hva dette tilsvarer i kroner. I tillegg kan det velges forsikringssummer i faste kronebeløp, f. eks kr 1 million. Antall G Kroner Antall G Kroner 5 G G G G G G en beregnes på bakgrunn av forsikringssum, de ansattes alder og kjønn, samt bedriftens virksomhetstype. Gruppelivsforsikringen leveres av Handelsbanken Liv. Sykelønnsforsikring Sykelønnsforsikring kan være viktig for bedrifter hvor ansatte har høyere lønn enn 6 G (kr ). Ved ansattes 8 PERSONFORSIKRING

9 sykefravær over 16 dager erstattes gapet mellom virkelig lønn og Folketrygdens ytelse på 6 G. Dekning Ved hel eller delvis arbeidsuførhet erstattes den delen av den ansattes lønn som er mer enn 6 G. Forsikringen utbetales som dagpenger med maksimalt kr pr dag. Dagpengene varierer etter inntekten til den ansatte, og utviklingen i grunnbeløpet. Forsikringen gjelder for ansatte som har krav på sykepenger etter Lov om Folketrygd. Det er en karenstid på 16 dager. Det betyr at erstatningen først utbetales fra og med 17. dag. Erstatningstiden er 365 dager. en beregnes på bakgrunn av de ansattes alder, kjønn og lønn. Sykelønnsforsikringen leveres av Protector Forsikring. Sykeavbruddsforsikring Sykeavbruddsforsikring bør vurderes av selvstendig næringsdrivende, samt innehaver av firma som ikke har ansatte til å lede virksomheten ved sykdom. Dekning Ved full arbeidsuførhet dekkes den delen av lønnen som overstiger 6 G Faste driftskostnader knyttet til næringsvirksomheten kan dekkes Erstatningen utbetales som dagpenger med inntil kr per dag Dagpengene varierer etter inntekten, og dekker det beløpet som fremgår av forsikringsbeviset For å kunne tegne sykeavbruddsforsikringen er det en forutsetning at man har rett til sykepenger etter Lov om Folketrygd. Det er en karenstid på 16 dager. Det betyr at erstatningen først utbetales fra og med 17. dag. Erstatningstiden er inntil 365 dager. en beregnes på bakgrunn av personenes alder, kjønn og lønn. Sykeavbruddsforsikringen leveres av Protector Forsikring. Helseforsikring Ikke krav til helseerklæring Med helseforsikring er de ansatte sikret rask behandling ved sykdom eller skader, slik at de kan komme raskere tilbake i jobb. Dette kan spare bedriften for høye PERSONFORSIKRING 9

10 kostnader ved sykefravær, og ansatte for unødige lidelser. De ansatte får Garantert spesialistvurdering innen 10 dager Garantert somatisk behandling eller operasjon innen 20 dager Sykepleier som følger opp pasienten før, under og etter behandling Selskapet dekker alle kostnader relatert til behandling, reise og opphold. I tillegg får pasienten ny, uavhengig vurdering av diagnosen som allerede er stilt. Vertikals pasientombud garanterer pasientrettighetene. Helseforsikringen dekker Alle somatiske sykdommer som ikke er øyeblikkelig hjelp Psykolog der årsaken skyldes en somatisk lidelse Fysioterapi og kiropraktor der dette er foreskrevet av en spesialist Rehabilitering etter behandling Behandling på sykehus eller av spesialist i Norge, Norden eller øvrige europeiske land Slik fungerer helseforsikringen Kontakt selskapet når du har spørsmål eller har vært hos din lege og fått henvisning til spesialist/videre undersøkelser. Selskapet dekker kostnadene forbundet med behandlinger og operasjoner på godkjente sykehus i Norge, Norden eller i øvrige europeiske land. Behandlingsstedet velges ut fra hvor selskapet finner den kvalitativt beste behandlingen. Utvelgelsen skjer i samarbeid med pasienten. Ikke krav til helseerklæring Vertikal krever ingen helseerklæring og prisen per ansatt er lik uavhengig av alder, kjønn, helsehistorikk og livsstil. Personer over 67 år kan opprettholde medlemskapet etter vurdering av helseopplysninger. Ansatte og ektefelle/samboer kr per år Barn kr 651 per år Helseforsikringen leveres av Vertikal Helseassistanse i samarbeid med Lloyds. Reiseforsikring Uendret pris! Reiseforsikringen er markedsledende på pris og vilkår. Det kan velges mellom kun tjenestereise for ansatte eller et kombinert produkt som også inneholder ferie- og fritidsreise for ansattes familie. Forsikringen dekker en reisevarighet på 90 dager på ferie/fritid, mens tjenestereise dekkes i hele 180 dager. 10 PERSONFORSIKRING

11 Forsikringen gjelder ikke når sikrede er på arbeidssted, på undervisningssted eller hjemme. Det er ingen unntak for sportsaktiviteter eller for skader som følge av terror og jordskjelv. Det er ingen egenandel på reiseforsikringen. Tabellen under gir en forenklet oversikt over hoveddekningene med forsikringssummer per person og familie. Tjenestereiseforsikringen koster kr 420 per ansatt Tjeneste- og ferie/fritidsreiseforsikringen koster kr 815 per ansatt Reiseforsikringene leveres av Chartis. Hoveddekninger Forsikringssum per person Forsikringssum per familie Reisegods Kontanter Reisedokumenter Enkeltgjenstander Arbeidsgivers effekter Reisesyke Medisinske utgifter Ubegrenset Ubegrenset - Hjemtransport Ubegrenset Ubegrenset - Hjemkallelse Tilkallelse Reise og oppholdsutgifter Reiseavbrudd Søk - og redningsutgifter Remplassering Ubegrenset Ubegrenset - Returreise Ubegrenset Ubegrenset Ulykke Dødsfall (voksne / barn) / Livsvarig medisinsk invaliditet (voksne / barn) / Medisinske behandlingsutgifter Etter avtale Ansvar Rettshjelp Forsinkelse - Forsinket avgang 200 pr. time, maks pr. time, maks Innhenting av reiserute Overnatting Bagasje (2 timer karenstid) Bagasje tjenestereise (ingen karenstid) Evakuering Avbestilling PERSONFORSIKRING 11

12 Pensjonsforsikring Tjenestepensjon / Uførepensjon

13 Som selvstendig næringsdrivende har jeg lenge vurdert å etablere egen pensjonssparing. Jeg valgte derfor å benytte meg av Bedriftsforbundets avtale fordi den gir lave kostnader, er enkel å administrere og gir meg ekstra midler den dagen jeg blir alderspensjonist. Morten Thomassen, Brukerstøtte, Strusshamn.

14 Tjenestepensjon Ny leverandør fra 2010: KLP Innskuddspensjon Lov om obligatorisk tjenestepensjon krever at bedriftene må betale minst to prosent av brutto lønn i tjenestepensjon for de ansatte. Kostnader til ordningen kommer i tillegg. Ansatte får en egen pensjonskonto og midlene investeres i fond. Innskudd og avkastning bestemmer størrelsen på fremtidig pensjon. Den kommer i tillegg til alderspensjon fra Folketrygden og utbetales over minst 10 år. Innskuddsfritak ved uførhet Tjenestepensjonen inkluderer i tillegg forsikringsordningen innskuddsfritak ved uførhet. Den er obligatorisk og skal sikre innskudd til ansattes pensjonskonto dersom de blir uføre. Det kreves ingen helseopplysninger fra ansatte ved etablering av ordningen, men de ansatte må være fullt arbeidsdyktige. Forvaltning av pensjonsmidlene Pensjonsinnskuddene plasseres i fond. Ordningen har investeringsløsninger i KLP Fond. Ved oppstart plasseres innskuddene likt for alle i en moderat portefølje, KLP50, deretter kan ansatte selv plassere sine pensjonsmidler. De kan velge mellom 5 ulike investeringsprofiler, KLP90, KLP70, KLP50, KLP30 og en rent pengemarkedsfond KLPM. Tallet etter benevnelsen definerer aksjeandelen i prosent. I alle investeringsprofiler blir risikoen automatisk trappet ned de siste 10 årene før pensjonsalder idet den enkeltes pensjonsmidler gradvis flyttes over til fond med lav aksjeandel. I tillegg gjennomføres en årlig rebalansering for å bringe andeler av aksjer og renter i samsvar med valgt investeringsprofil. Spareprofilene baserer seg på indeksforvaltning samt valutasikring av andre valutaer enn norske kroner. Dette gir større stabilitet i avkastningen. I tillegg gir indeksforvaltning lave kostnader i pensjonssparingen, noe som medfører at en større andel av pensjonsinnbetalingen går til sparing. Sparing ut over minstekravet Bedrifter kan innbetale mer enn minstekravet på to prosent. For lønn fra 1 G (kr ) til 6 G (kr ), er det mulig å spare inntil fem prosent. For lønn fra 6 G til 12 G (kr ), er det mulig å spare inntil åtte prosent. Ansatte kan også spare til pensjon. Ansattes innskudd kommer i tillegg til minstekravet som bedriften innbetaler og kan maksimalt utgjøre halvparten av det totale innskuddet. Loven forutsetter at alle ansatte betaler samme prosent av sin inntekt. Innskuddet fra ansatte skal være av beskattede midler. Flytting av pensjonsordninger Det er enkelt å flytte en innskuddsbasert avtale. Dersom avtalen sies opp 1. mars, vil midlene bli flyttet 1. mai, da det er to måneders oppsigelse. Foruten kostnadene til sparing og innskuddsfritak påløper følgende omkostninger: Administrasjonskostnadene er kr 182 (0,25% av grunnbeløpet i folketrygden) per ansatt per år. Forvaltningskostnadene er 0,40%, uavhengig av fondsvalg. Tjenestepensjonen leveres av KLP Bedriftspensjon AS 14 PENSJONSFORSIKRING

15 Uførepensjon Ny leverandør fra 2010: KLP Ikke krav til helseerklæring Bedrifter kan kjøpe uførepensjon som en frivillig tilleggsdekning til obligatorisk tjenestepensjon. Uførepensjonen finansieres av arbeidsgiver. Den erstatter inntektstap ved uførhet og kommer i tillegg til uførepensjon fra folketrygden. Erstatningen blir utbetalt månedlig til ansatte som får nedsatt sin arbeidsevne minimum 20 prosent i sammenhengende ett år. Utbetalingen starter som hovedregel etter 12 måneders sykmelding. Det utbetales ikke uførepensjon dersom man mottar attføringspenger. Bedriften kan velge størrelse på uførepensjonen. Mange velger et nivå på 60 prosent eller 66 prosent av lønnen, noe som tilsvarer nivået på tradisjonelle pensjonsordninger. Uførepensjonen dekker differansen mellom ytelsen fra Folke-trygden og det nivået som er valgt på uførepensjonen. Ansatte som er delvis arbeidsuføre, mottar uførepensjon beregnet ut fra graden av uførhet. en beregnes på bakgrunn av de ansattes alder og kjønn, samt bedriftens virksomhetstype. I tillegg påløper en administrasjonskostnad på kr 364 (0,5 % av grunnbeløpet i folketrygden) per ansatt per år. Uførepensjonen leveres av KLP Bedriftspensjon AS Ytelsespensjon - Nyhet Bedrifter som har en ytelsesbasert pensjon for sine ansatte kan nå benytte seg av fremforhandlet tilbud med KLP Bedriftspensjon til svært fordelaktive betingelser! Administrasjonskostnadene er kr 364 (0,50 % av grunnbeløpet i folketrygden) per ansatt per år. Forvaltningskostnadene er 0, %, avhengig av størrelsene på premiereserven. Lukking og omdanning Flere og flere bedrifter ønsker å lukke sin ytelsesordning og etablere innskuddspensjon, noe som bl.a gir forutsigbare pensjonskostnader og som frigjør pensjonsforpliktelser i bedriftens regnskap. Bedriftsforbundet Forsikring eller vår forsikringsleverandør kan bistå bedriften i denne prosessen. Ytelsespensjonen leveres av KLP Bedriftspensjon AS. PENSJONSFORSIKRING 15

16 Skadeforsikring Bedriftsforsikring / Bygningsforsikring / Kjøretøyforsikring / Ansvarsforsikring / Prosjektforsikring

17 Jeg fikk en grundig gjennomgang av alle mine forsikringer da jeg kontaktet Bedriftsforbundet Forsikring. I tillegg til å sikre riktige løsninger ut fra mitt behov fikk jeg også en besparelse på mine avtaler som tilsvarte 30 %. Christine Th. Visting, Barnevognskilt, Oslo.

18 Bedriftsforsikring Bedriftsforbundet har utviklet en egen bedriftsforsikring for medlemsbedriftene. Forsikringen er tilpasset kontor-, service-, handels- og håndverksvirksomheter. Den omfatter maskiner, inventar, løsøre og varer. Forsikringen inkluderer også en rekke tilleggsdekninger som andre selskaper priser separat. Forsikringen dekker blant annet: Brann Vannskader Innbrudd og tyveri Bedrifts, - produkt, - og kontoransvar Driftsavbrudd Underslag Innenfor beløpsbegrensninger omfatter forsikringen også: Utgifter til riving, rydding og bortkjøring Utgifter til rekonstruksjon Bygningsmessig tilleggsinnredning Glass, dører, vinduer og skilt en beregnes på bakgrunn av type virksomhet og valgte forsikringssummer Bedriftsforsikringen leveres av Protector Forsikring. Bygningsforsikring Bygningsforsikringen er utviklet for mindre og mellomstore næringsbygg. Dette gjelder f.eks kontor, butikk, lager og verksteder. Forsikringen dekker blant annet: Brann Vann og rørbrudd Lynnedslag og elektrisk fenomen Naturskade Innbrudd og tyveri Huseieransvar Innenfor beløpsbegrensninger omfatter forsikringen også: Husleietap Hageanlegg og gjerde Antenneanlegg en beregnes på bakgrunn av type virksomhet, type bygg og valgte forsikringssummer. Bygningsforsikringen leveres av Protector Forsikring. 18 SKADEFORSIKRING

19 Kjøretøyforsikring Forsikring for de fleste typer kjøretøy som person-, vare- og kombinertbil og mindre lastebiler inntil 7,5 tonn. Bilene kan være eid av bedriften, dens daglige leder eller nøkkelpersoner eller bilene kan være leaset. Kjøretøyforsikringen har fri kjørelengde og det beregnes ikke bonustap ved skade. Ansvar Ansvar er en lovpålagt dekning når bilen er registrert. Denne inkluderer erstatningsansvar etter bilansvarsloven og dekker inntil kr 5 millioner ved skade på ting og ubegrenset sum ved skade på person. Fører- og passasjerulykke Fører- og passasjerulykke dekker de ulykkesskader som påføres personer ved bruk av bilen Delkasko Brann, lynnedslag og eksplosjon Tyveri, brukstyveri og forsøk på tyveri og hærverk Glassdekning som gjelder ved bruddskade på utvendig vindusrute Redning dekker utgifter til berging, tauing og transport Kasko Kasko dekker i tillegg til delkasko også skade på kjøretøyet som følge av sammenstøt, utforkjøring og lignende. Inkludert i kaskodekningen er også utgifter til leiebil i inntil 10 dager i forbindelse med skade, begrenset til kr 500 per dag. en beregnes ut fra verdi på de forsikrede kjøretøyene og virksomhetstype. Kjøretøyforsikringen leveres av Protector Forsikring. Ansvarsforsikring Ansvarsforsikring dekker skade på person eller ting som følge av den virksomhet som utføres i foretaket eller de produkter som produseres. Forsikringen skal dekke det rettslige erstatningsansvaret man kan komme ut for ved skadevoldelse. Det finnes flere typer ansvarsforhold som må vurderes: Bedriftsansvar Produktansvar Formuesskade Ansvar for IT-bedrifter Hva dekkes? Det rettslige ansvaret bedriften kan pådra seg i henhold til norsk rett Erstatning for fysisk skade på person eller ting Bistand med rettslig behandling av krav som er reist mot sikrede og som omfattes av forsikringen Bedriftsansvar Bedriftsansvar er det rettslige erstatningsansvaret bedriften kan komme i som følge av at person eller ting skades. Vanligvis er forsikringssummen inntil kr 10 millioner per skadetilfelle. Bransjer som følger Norsk Standard kan ha krav til at forsikringssummen skal være inntil 150 G, eller cirka kr 11 millioner. SKADEFORSIKRING 19

20 Produktansvar Produktansvar dekker den skade som produkter kan påføre personer og ting som følge av feil og egenskaper ved selve produktet. Vanligvis er forsikringssummen inntil kr 10 millioner per skadetilfelle. Formueskade Formueskade dekker økonomisk tap som påføres andre og som ikke skyldes skade på person eller ting. Årsak til slikt økonomisk tap er feil eller forsømmelser av ansatte. Denne type forsikring er særlig aktuell for rådgivnings- og konsulentselskap. Ansvar for IT-bedrifter Bedriftsforbundets ansvarsforsikring for IT-bedrifter dekker både skade på ting og personer i tillegg til ren formuesskade. Rene formuesskader er skader som ikke har noen sammenheng med ting- eller personskader, men som påfører dine kunder økonomisk tap. en beregnes ut fra flere faktorer som virksomhetstype, omsetning, forsikringssummer med mer. Ansvarsforsikringene leveres av Protector Forsikring. Transportforsikring Transportforsikring dekker skader på varer og eiendeler mens de er under transport fra et sted til et annet. Ved å benytte standard leveringskontrakter gjøres det avtaler om hvem som har ansvaret dersom en vare blir skadet på vei fra avsender til mottaker. Leveringsbetingelsene som regulerer forsikringsansvar ved transport kalles Incoterms. Produktalternativer Enkeltforsendelser Årsavtaler som sikrer alle inn- og utgående forsendelser som skjer i løpet av året Egne varer i egen bil Håndverkers verktøy Transportforsikringene tilbys med tre ulike dekningsnivå ut fra hvor omfattende forsikringen er: Transportulykke (C-vilkår) Forsikringen er den minst omfattende av transportforsikringene og omfatter skader som følge av at transportmiddelet har vært utsatt for en ulykkeshendelse. I tillegg dekkes skader ved brann, naturskade og felleshavari. Forsikringsformen benyttes ofte for robuste varer eller varer som allerede har en del feil eller mangler. Utvidet transportulykke (B-vilkår) Forsikringen dekker skader og tap som følge av at transportmiddelet har vært utsatt for en ulykkeshendelse. I tillegg dekkes skader ved brann, naturskade, varer som kastes/skylles over bord, totaltap av hele kolli ved lasting og lossing, flytting av varer i nødhavn og felleshavari. Forsikringsformen benyttes ofte for robuste varer og brukte gjenstander. Alle farer (A-vilkår) Dette er den mest omfattende dekningen 20 SKADEFORSIKRING

21 og omfatter de fleste typer skade som en vare eller eiendel kan bli påført under transport. Forsikringsformen benyttes ofte for nye varer og for varer som ikke er så robuste. en beregnes ut fra dekning, type varer, verdi på de forsikrede eiendeler, omsetning med mer. Transportforsikringene leveres av Protector Forsikring. Prosjektforsikring Prosjektforsikring kan tegnes for enkeltprosjekter, eller man kan velge å forsikre flere prosjekter i en årsforsikring. Som for eksempel entreprenør og byggmester er man økonomisk ansvarlig for prosjektet frem til tidspunktet for overlevering. Prosjektforsikring er en tingforsikring som dekker skade på de prosjekter man som håndverker, entreprenør eller byggherre bærer risikoen for. Ved å bruke avtaler i henhold til Norsk Standard vil det være krav til å ha prosjektforsikring. Prosjektforsikringen omfatter Bygge- og anleggsarbeider Montasje, rehabilitering, ombygging og reparasjon Materialer og utstyr som skal inn i prosjektet Innenfor beløpsbegrensninger omfatter forsikringen også: Egne materialer på fast lagersted Utgifter til riving, rydding og bortkjøring Utgifter til rekonstruksjon Merutgifter ved offentlige påbud en beregnes ut fra flere faktorer som virksomhetstype, verdi på de forsikrede eiendeler, omsetning med mer. Prosjektforsikringene leveres av Protector Forsikring. Skade som dekkes må være forårsaket av Brann Vannskader Naturskade SKADEFORSIKRING 21

22 Bedriftsforbundet Forsikring Gratis rådgivning! Bedriftsforbundet Forsikring ved Bafo Forsikringsmegling er en uavhengig forsikringsrådgiver som har fullt fokus på behovene i små og mellomstore bedrifter. Vi er totalleverandør på dette feltet, og skreddersyr en forsvarlig forsikringspakke til din bedrift. Bedriftsforbundet Forsikring består av fire erfarne forsikringsrådgivere. Kontakt oss for uforbindtlige tilbud og for å få råd om forsikringsløsninger tilpasset din bedrift. Selve forsikringsavtalene inngås med de forsikringsselskapene som Bedriftsforbundet har inngått samarbeidsavtaler med. Rådgivning, formidling og service utføres av Bedriftsforbundet Forsikring. Bedriftsforbundets Forsikring ved Bafo Forsikringsmegling Tlf: Faks: E-post: Kortversjon Beskrivelsen av forsikringsproduktene i denne brosjyren er ikke fullstendig. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsbevis og fullstendige vilkår som legges til grunn. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil i brosjyren. Se også forsikringsportalen på Bjørn Jarle Bech Eirin Madsen Marius Thorsen Torunn Prösch 22 GRATIS RÅDGIVNING

23 Bedriftsforbundet Bedriftsforbundet er interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter. I medlemskapet inngår blant annet: Påvirkning av næringspolitikken til fordel for små og mellomstore bedrifter. Sentralt står bl.a. bedriftsvennlige skatte- og pensjonsregler, forenkling av regel- og skjemaveldet og bedre sosiale rettigheter for næringsdrivende. Gratis juridisk hjelp og rådgivning. Gunstige medlemsavtaler som gir solide rabatter ved kjøp av varer og tjenester. Nyttig informasjon om aktuelle lovog regelendringer, næringspolitikk m.m. Møter, kurs og andre arrangementer over hele landet. Tilgang til et landsomfattende nettverk av små og mellomstore bedrifter. Kontingenten er fra kr i året, avhengig av antall årsverk i bedriften. Den er helt eller delvis fradragsberettiget ved skatteligningen.

24 artbox Kontakt oss for en uforpliktende samtale Bedriftsforbundet Akersgt. 41, 0158 Oslo Telefon Faks E-post: Bedriftsforbundet Forsikring Postboks 1344 Vika, 0113 Oslo Telefon Faks E-post: Avdelingskontor Nordre gate 7, 7011 Trondheim Redaksjon: Bedriftsforbundet Forsikring Publisert: Bedriftsforbundet 2010

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Forsikringer Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Hvorfor velge Norsk Teknologi forsikring? FORSIKRING SOM VIRKER: Foreningen,

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2014 Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys Medlems- fordeler 2015 Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys 62 63 % av medlemmene tar ikke feil! Foto: Terje Bergersen Enda bedre betingelser hos Gjensidige fra

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Fordeler for deg som er medlem i NFF! Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2014 EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL ) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter innenfor utdanning, opplæring

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2014 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

Fordelene ved å være mange er mange. Dine medlemsfordeler

Fordelene ved å være mange er mange. Dine medlemsfordeler Fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 LOfavør... er en fellesbetegnelse på en rekke ekstra fordeler man har gjennom å være organisert i et LO-forbund. Noen av fordelene får du automatisk

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Foto: Sissel M. Rasmussen/LO-Aktuelt Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)... har rundt 2.800 medlemmer i aktiv tjeneste

Detaljer

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE FORSIKRINGSBEVIS 2015 AVTALENUMMER: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE214) gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT AVBESTILLING

Detaljer

Avtalenummer: 1722812

Avtalenummer: 1722812 NSFs Reiseforsikring Familie FORSIKRINGSBEVIS 2014 Avtalenummer: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE114) gjelder fra 01.01.2014-31.12.2014 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT Avbestilling

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ble stiftet 01.11.23 og tilsluttet LO fra samme år. Antall medlemmer

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Norsk Tjenestemannslag Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning (som

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med over 61.000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag 2014 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner).

Detaljer

Forsikring. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. Forsikringskontoret NSF. Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser

Forsikring. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. Forsikringskontoret NSF. Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. get og forenklet til appliseringer der det kreves et. f.eks: broderinger

Detaljer

Forsikring for NLF-medlemmer

Forsikring for NLF-medlemmer Forsikring for NLF-medlemmer Kjære medlem Godstransport på vei er en risikoutsatt næringsvirksomhet. Det vet våre medlemmer. Derfor har du behov for forsikringer som gir deg og din bedrift trygghet hver

Detaljer

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Gjelder fra 01.01.2014 RFBA114 Innholdsfortegnelse 1. Hvem er forsikret 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Fellesbestemmelser 4. Definisjoner 5. Evakuering 6. Avbestilling

Detaljer