Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2011. www.bedriftsforbundet.no/forsikring"

Transkript

1 Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2011

2 Forsikringer til små- og mellomstore bedrifter Bedriftsforbundet har i samarbeid med Bafo Forsikringsmegling AS utviklet et komplett tilbud av forsikringer innenfor person, pensjon og skadeforsikring. Mange av våre medlemsbedrifter benytter i dag ett eller flere av tilbudene og oppnår store besparelser. og vilkår er gjenstand for årlige forhandlinger med forsikringsselskapene. Det blir helt marginale prisendringer på forsikringene for Gruppelivsforsikringen blir flyttet fra Handelsbanken Liv til Protector Forsikring fra nyttår. Medlemsbedriftene blir fortløpende fornyet i Protector Forsikring i løpet av 2011 i henhold til hovedforfall på gruppelivsforsikringen. en på forsikringen vil gå ned for samtlige medlemmer. Vi minner om at selvstendig næringsdrivende kan benytte alle tilbudene og oppnå samme gunstige betingelser som aksjeselskapene. Ta en gratis gjennomgang av dine forsikringsavtaler hos oss. Da får du kontrollert om du har de forsikringene du behøver, og du får kvalitetssikret prisnivået. Husk at forsikringsavtaler kan sies opp når som helst, og flyttes til oss med en måneds varsel. Med vennlig hilsen Tom Bolstad Adm. dir. Bedriftsforbundet 2 LEDER

3 Personforsikring Yrkesskadeforsikring... 6 Fritidsulykkesforsikring... 7 Annen sykdom... 7 Gruppelivsforsikring... 8 Sykelønnsforsikring Sykeavbruddsforsikring... 9 Helseforsikring... 9 Reiseforsikring Pensjonsforsikring Tjenestepensjon Uførepensjon Ytelsespensjon Skadeforsikring Bedriftsforsikring Bygningsforsikring Kjøretøyforsikring Ansvarsforsikring Transportforsikring Prosjektforsikring

4 Personforsikring Yrkesskadeforsikring / Fritidsulykkesforsikring / Annen sykdom / Gruppelivsforsikring Sykelønnsforsikring / Sykeavbruddsforsikring / Helseforsikring / Reiseforsikring

5 Jeg har vært medlem siden tidenes morgen, og har samlet alle bedriftsforsikringer i forbundet. en er gunstig, og jeg stoler på at Bedriftsforbundet Forsikring oppleves like positive den dagen jeg har en skade å melde. Og i mellomtiden bruker jeg tiden til å passe på mine egne kunder. Det kan jeg bedre enn forsikring! Halvard Grythe, innehaver av Halvards Verkstad AS, Fyresdal.

6 Yrkesskadeforsikring Forsikringen er lovpålagt og alle arbeidsgivere plikter å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte, enten de arbeider heltid eller deltid. Forsikringen gjelder ved skader og sykdommer som arbeidstakere påføres under arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden. Reise til og fra jobb ble inkludert i vår yrkesskadeforsikring fra Dermed fjerner vi en av gråsonene for ordningen. Dekning for reise til og fra jobb er ikke standard ellers i bransjen. En godkjent yrkesskade eller yrkessykdom kan gi følgende erstatningsutbetalinger: Påførte merutgifter Dokumenterte utgifter som ikke dekkes av Folketrygden, erstattes individuelt, f.eks. fysikalsk behandling foreskrevet av lege, legekonsultasjoner, medisiner, ødelagte klær o.l. Fremtidige merutgifter Dersom skaden/sykdommen fører til fremtidige behandlingsbehov eller den skadelidte i ettertid trenger behandling, hjelpemidler og/eller hjelp i hjemmet som NAV ikke refunderer, mottar skadelidte en engangsutbetaling til å dekke nevnte utgifter. Inntektstap Det gis erstatning frem til endelig oppgjør for skaden/sykdommen finner sted dersom den medfører tapt inntekt, tapte feriepenger ved sykemelding, tapt overtidsgodtgjørelse og tap i en attføringsperiode. Tap av fremtidig inntekt Erstatningen fastsettes ut fra graden av varig uførhet, skadelidtes alder og pensjonsgivende inntekt året før skaden/sykdommen ble konstatert. Graden av varig ervervsevne kan først bli fastsatt når skaden/sykdommen har stabilisert seg. Menerstatning Menerstatning fastsettes ut fra varig medisinsk invaliditetsgrad over 15 prosent og skadelidtes alder. Legen fastsetter invaliditetsgraden når skaden eller sykdommen har stabilisert seg. Dødsfallerstatning Ektefelle/samboer til ansatte som dør har rett til erstatning. Grunnerstatningen er 15 G. Erstatning til etterlatte barn beregnes særskilt for hvert barn avdøde forsørget, avhengig av alder. Barn får dobbel erstatning i de tilfeller avdøde var eneforsørger. Erstatning Menerstatning Ervervserstatning Dødsfallserstatning Tilfaller Yrkesulykke Yrkessykdom Ansatte 4,5 G 4,5 G Ansatte G G Ektefelle/ samboer Barn 15 G 6,5 G 15 G 6,5 G Tilleggsdekninger Det er mulig å utvide dekningen ved medisinsk invaliditet fra 1 14,99 prosent. I tillegg er det mulig å øke forsikringssummene for medisinsk invaliditet og død. 6 PERSONFORSIKRING

7 en beregnes ut fra antall årsverk innen ulike fareklasser. Yrkesskadeforsikringen leveres av Protector Forsikring. Fritidsulykkesforsikring Uendret pris! Fritidsulykkesforsikring dekker skader som følge av ulykker i fritiden. Dette til forskjell fra yrkesskadeforsikring, som dekker skader og sykdommer som kun har skjedd på arbeidet i arbeidstiden. Fritidsulykkesforsikring er ikke lovpålagt, men er et tillegg til yrkesskadeforsikring for å bedre de ansattes personforsikringer. Forsikringen har tilnærmet samme erstatningsutmåling som yrkesskadeforsikring, men gjelder ikke ved sykdom. Forsikringen dekker de ansatte ved ulykker hele døgnet. Bedriften unngår dermed situasjoner der det kan oppstå tvil om hvorvidt den ansatte er på jobb eller i fritid. Erstatning Menerstatning Fritidsulykke Ervervserstatning Dødsfallserstatning Tilfaller Ansatte Ansatte Ektefelle/samboer Barn Tilleggsdekninger Det er mulig å utvide dekningen ved medisinsk invaliditet fra 1 14,99 prosent. I tillegg er det mulig å øke forsikringssummene for medisinsk invaliditet og død. 4,5 G G 15 G 6,5 G en er kr 568 per ansatt uavhengig av fareklasse. Fritidsulykkesforsikringen leveres av Protector Forsikring. Annen sykdom Forsikringen dekker sykdommer som ikke godkjennes som yrkessykdom. Den lovpålagte yrkesskadeforsikringen gir kun erstatning for yrkesrelaterte sykdommer. Annen sykdom enn yrkessykdom kan for eksempel være: Kreft Hjerte- og karsykdommer Belastningslidelser Muskel- og skjelettlidelser Dersom du vil sikre dine ansatte ved sykdom som ikke er yrkesrelatert, kan du i tillegg kjøpe forsikringen annen sykdom som gir erstatning ved ervervsuførhet og varig men som følge av sykdom. Hva dekkes? Minimum 22 G og maksimum 30 G ved 100 % ervervsmessig uførhet, avhengig av inntekt og alder 4,5 G ved 100 % varig medisinsk invaliditet, som nedtrappes etter graden av invaliditet PERSONFORSIKRING 7

8 Erstatning Menererstatning Ervervserstatning Tilfaller Ansatte Ansatte Annen sykdom 4,5 G G en beregnes på bakgrunn av de ansattes alder og kjønn, samt bedriftens virksomhet. Sykdomsforsikringen leveres av Protector Forsikring. Gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring dekker engangserstatning ved dødsfall og ved varig arbeidsuførhet. Dødsfall Hvis en ansatt dør vil det bli utbetalt en engangserstatning til etterlatte, uansett årsak til dødsfallet. Forsikringssummen som utbetales kan være konstant frem til utgangen av det året den ansatte fyller 67 år. Alternativt kan det avtales nedtrapping i forsikringssummen. Arbeidsuførhet Forsikringen kan også inkludere en uføre del som gir ansatte rett til erstatning ved minst 50 % varig arbeidsuførhet, uavhengig av årsak. Forsikringssummen ved uførhet er lik den ved dødsfall. Alternativt kan det avtales lavere forsikringssum og nedtrapping etter hvert som ansatte blir eldre. Dekningen gjelder til fylte 60 år. Ikke krav til helseerklæring Bedriftsforbundets medlemsbedrifter anses som en gruppe. Det stilles derfor ingen krav til at ansatte må fylle ut helseerklæring. Daglig leder må bekrefte at de ansatte er arbeidsdyktige. For uførhet gjelder i tillegg en to års karensperiode for kjente lidelser. Premien innberettes som lønn og er skattepliktig for ansatte. Utbetaling til etterlatte er skattefri. Forsikringssummer Tabellen under viser et utvalg forsikringssummer basert på grunnbeløpet i Folketrygden og hva dette tilsvarer i kroner. I tillegg kan det velges forsikringssummer i faste kronebeløp, f. eks kr 1 million. Antall G Kroner Antall G Kroner 5 G G G G G G en beregnes på bakgrunn av forsikringssum, de ansattes alder og kjønn, samt bedriftens virksomhetstype. Gruppelivsforsikringen leveres av Protector Forsikring. Sykelønnsforsikring Sykelønnsforsikring kan være viktig for bedrifter hvor ansatte har høyere lønn enn 6 G (kr ). Ved ansattes 8 PERSONFORSIKRING

9 sykefravær over 16 dager erstattes gapet mellom virkelig lønn og Folketrygdens ytelse på 6 G. Dekning Ved hel eller delvis arbeidsuførhet erstattes den delen av den ansattes lønn som er mer enn 6 G. Forsikringen utbetales som dagpenger med maksimalt kr pr dag. Dagpengene varierer etter inntekten til den ansatte, og utviklingen i grunnbeløpet. Forsikringen gjelder for ansatte som har krav på sykepenger etter Lov om Folketrygd. Det er en karenstid på 16 dager. Det betyr at erstatningen først utbetales fra og med 17. dag. Erstatningstiden er 365 dager. en beregnes på bakgrunn av de ansattes alder, kjønn og lønn. Sykelønnsforsikringen leveres av Protector Forsikring. Sykeavbruddsforsikring Sykeavbruddsforsikring bør vurderes av selvstendig næringsdrivende, samt innehaver av firma som ikke har ansatte til å lede virksomheten ved sykdom. Dekning Ved full arbeidsuførhet dekkes den delen av lønnen som overstiger 6 G Faste driftskostnader knyttet til næringsvirksomheten kan dekkes Erstatningen utbetales som dagpenger med inntil kr per dag Dagpengene varierer etter inntekten, og dekker det beløpet som fremgår av forsikringsbeviset For å kunne tegne sykeavbruddsforsikringen er det en forutsetning at man har rett til sykepenger etter Lov om Folketrygd. Det er en karenstid på 16 dager. Det betyr at erstatningen først utbetales fra og med 17. dag. Erstatningstiden er inntil 365 dager. en beregnes på bakgrunn av personenes alder, kjønn og lønn. Sykeavbruddsforsikringen leveres av Protector Forsikring. Helseforsikring Ikke krav til helseerklæring Med helseforsikring er de ansatte sikret rask behandling ved sykdom eller skader, slik at de kan komme raskere tilbake i jobb. Dette kan spare bedriften for høye PERSONFORSIKRING 9

10 kostnader ved sykefravær, og ansatte for unødige lidelser. De ansatte får Garantert spesialistvurdering innen 10 dager Garantert somatisk behandling eller operasjon innen 20 dager Sykepleier som følger opp pasienten før, under og etter behandling Selskapet dekker alle kostnader relatert til behandling, reise og opphold. I tillegg får pasienten ny, uavhengig vurdering av diagnosen som allerede er stilt. Vertikals pasientombud garanterer pasientrettighetene. Helseforsikringen dekker Somatiske sykdommer som ikke er øyeblikkelig hjelp Psykolog der årsaken skyldes en somatisk lidelse Fysioterapi og kiropraktor der dette er foreskrevet av en legespesialist Rehabilitering etter behandling Behandling på sykehus eller av spesialist i Norge, Norden eller øvrige europeiske land Slik fungerer helseforsikringen Kontakt selskapet når du har spørsmål eller har vært hos din lege og fått henvisning til spesialist/videre undersøkelser. Selskapet dekker kostnadene forbundet med behandlinger og operasjoner på godkjente sykehus i Norge, Norden eller i øvrige europeiske land. Behandlingsstedet velges ut fra hvor selskapet finner den kvalitativt beste behandlingen. Utvelgelsen skjer i samarbeid med pasienten. Ikke krav til helseerklæring Vertikal krever ingen helseerklæring og prisen per ansatt er lik uavhengig av alder, kjønn, helsehistorikk og livsstil. Personer over 67 år kan opprettholde medlemskapet etter vurdering av helseopplysninger. Helseforsikringen leveres av Vertikal Helseassistanse i samarbeid med Lloyds. Reiseforsikring Uendret pris! Reiseforsikringen er markedsledende på pris og vilkår. Det kan velges mellom kun tjenestereise for ansatte eller et kombinert produkt som også inneholder ferie- og fritidsreise for ansattes familie. Forsikringen dekker en reisevarighet på 90 dager på ferie/fritid, mens tjenestereise dekkes i hele 180 dager. 10 PERSONFORSIKRING

11 Forsikringen gjelder ikke når sikrede er på arbeidssted, på undervisningssted eller hjemme. Det er ingen unntak for sportsaktiviteter eller for skader som følge av terror og jordskjelv. Det er ingen egenandel på reiseforsikringen. Tabellen under gir en forenklet oversikt over hoveddekningene med forsikringssummer per person og familie. Tjenestereiseforsikringen koster kr 420 per ansatt Tjeneste- og ferie/fritidsreiseforsikringen koster kr 815 per ansatt Reiseforsikringene leveres av Chartis. Hoveddekninger Forsikringssum per person Forsikringssum per familie Reisegods Kontanter Reisedokumenter Enkeltgjenstander Arbeidsgivers effekter Reisesyke Medisinske utgifter Ubegrenset Ubegrenset - Hjemtransport Ubegrenset Ubegrenset - Hjemkallelse Tilkallelse Reise og oppholdsutgifter Reiseavbrudd Søk - og redningsutgifter Remplassering Ubegrenset Ubegrenset - Returreise Ubegrenset Ubegrenset Ulykke Dødsfall (voksne / barn) / Livsvarig medisinsk invaliditet (voksne / barn) / Medisinske behandlingsutgifter Etter avtale Ansvar Rettshjelp Forsinkelse - Forsinket avgang 200 pr. time, maks pr. time, maks Innhenting av reiserute Overnatting Bagasje (2 timer karenstid) Bagasje tjenestereise (ingen karenstid) Evakuering Avbestilling PERSONFORSIKRING 11

12 Pensjonsforsikring Tjenestepensjon / Uførepensjon / Ytelsespensjon

13 Vi har overlatt alle våre forsikringer til Bedriftsforbundet Forsikring for tre år siden, og har ikke brukt mye energi på dem siden! Den lovpålagte yrkesskadeforsikringen har vi utvidet, og vi har kjøpt bilforsikring, uføredekning, ulykkesforsikring og helseforsikring. Det er en glimrende løsning for oss som ikke har tid og interesse til å drive aktivt med forsikring. Lasse Edvardsen, IT ANYWHERE, Oslo.

14 Tjenestepensjon Innskuddspensjon Lov om obligatorisk tjenestepensjon krever at bedriftene må betale minst to prosent av brutto lønn i tjenestepensjon for de ansatte. Kostnader til ordningen kommer i tillegg. Ansatte får en egen pensjonskonto og midlene investeres i fond. Innskudd og avkastning bestemmer størrelsen på fremtidig pensjon. Den kommer i tillegg til alderspensjon fra Folketrygden og utbetales over minst 10 år. Innskuddsfritak ved uførhet Tjenestepensjonen inkluderer i tillegg forsikringsordningen innskuddsfritak ved uførhet. Den er obligatorisk og skal sikre innskudd til ansattes pensjonskonto dersom de blir uføre. Det kreves ingen helseopplysninger fra ansatte ved etablering av ordningen, men de ansatte må være fullt arbeidsdyktige. Forvaltning av pensjonsmidlene Pensjonsinnskuddene plasseres i fond. Ordningen har investeringsløsninger i KLP Fond. Ved oppstart plasseres inn- skuddene likt for alle i en moderat portefølje, KLP50, deretter kan ansatte selv plassere sine pensjonsmidler. De kan velge mellom 5 ulike investeringsprofiler, KLP90, KLP70, KLP50, KLP30 og en rent pengemarkedsfond KLPM. Tallet etter benevnelsen definerer aksjeandelen i prosent. I alle investeringsprofiler blir risikoen automatisk trappet ned de siste 10 årene før pensjonsalder idet den enkeltes pensjonsmidler gradvis flyttes over til fond med lav aksjeandel. I tillegg gjennomføres en årlig rebalansering for å bringe andeler av aksjer og renter i samsvar med valgt investeringsprofil. Spareprofilene baserer seg på indeksforvaltning samt valutasikring av andre valutaer enn norske kroner. Dette gir større stabilitet i avkastningen. I tillegg gir indeksforvaltning lave kostnader i pensjonssparingen, noe som medfører at en større andel av pensjonsinnbetalingen går til sparing. Sparing ut over minstekravet Bedrifter kan innbetale mer enn minstekravet på to prosent. For lønn fra 1 G (kr ) til 6 G (kr ), er det mulig å spare inntil fem prosent. For lønn fra 6 G til 12 G (kr ), er det mulig å spare inntil åtte prosent. Ansatte kan også spare til pensjon. Ansattes innskudd kommer i tillegg til minstekravet som bedriften innbetaler og kan maksimalt utgjøre halvparten av det totale innskuddet. Loven forutsetter at alle ansatte betaler samme prosent av sin inntekt. Innskuddet fra ansatte skal være av beskattede midler. Flytting av pensjonsordninger Det er enkelt å flytte en innskuddsbasert avtale. Dersom avtalen sies opp 1. mars, vil midlene bli flyttet 1. mai, da det er to måneders oppsigelse. Foruten kostnadene til sparing og innskuddsfritak påløper følgende omkostninger: Administrasjonskostnadene er kr 189 (0,25% av grunnbeløpet i folketrygden) per ansatt per år. Forvaltningskostnadene er 0,40%, uavhengig av fondsvalg. Tjenestepensjonen leveres av KLP Bedriftspensjon AS 14 PENSJONSFORSIKRING

15 Uførepensjon Ikke krav til helseerklæring Bedrifter kan kjøpe uførepensjon som en frivillig tilleggsdekning til obligatorisk tjenestepensjon. Uførepensjonen finansieres av arbeidsgiver. Den erstatter inntektstap ved uførhet og kommer i tillegg til uførepensjon fra folketrygden. Erstatningen blir utbetalt månedlig til ansatte som får nedsatt sin arbeidsevne minimum 20 prosent i sammenhengende ett år. Utbetalingen starter som hovedregel etter 12 måneders sykmelding. Bedriften kan velge størrelse på uførepensjonen. Mange velger et nivå på 60 prosent eller 66 prosent av lønnen, noe som tilsvarer nivået på tradisjonelle pensjonsordninger. Uførepensjonen dekker differansen mellom ytelsen fra Folke-trygden og det nivået som er valgt på uførepensjonen. Ansatte som er delvis arbeidsuføre, mottar uførepensjon beregnet ut fra graden av uførhet. en beregnes på bakgrunn av de ansattes alder og kjønn, samt bedriftens virksomhetstype. I tillegg påløper en administrasjonskostnad på kr 378 (0,5 % av grunnbeløpet i folketrygden) per ansatt per år. Uførepensjonen leveres av KLP Bedriftspensjon AS Ytelsespensjon Bedrifter som har en ytelsesbasert pensjon for sine ansatte kan nå benytte seg av fremforhandlet tilbud med KLP Bedriftspensjon til svært fordelaktive betingelser! Administrasjonskostnadene er kr 378 (0,50 % av grunnbeløpet i folketrygden) per ansatt per år. Forvaltningskostnadene er 0, %, avhengig av størrelsene på premiereserven. Lukking og omdanning Flere og flere bedrifter ønsker å lukke sin ytelsesordning og etablere innskuddspensjon, noe som bl.a gir forutsigbare pensjonskostnader og som frigjør pensjonsforpliktelser i bedriftens regnskap. Bedriftsforbundet Forsikring eller vår forsikringsleverandør kan bistå bedriften i denne prosessen. Ytelsespensjonen leveres av KLP Bedriftspensjon AS. PENSJONSFORSIKRING 15

16 Skadeforsikring Bedriftsforsikring / Bygningsforsikring / Kjøretøyforsikring / Ansvarsforsikring Transportforsikring / Prosjektforsikring

17 Jeg fikk forsikret bilen min for halve prisen! I fjor flyttet jeg derfor både bedriftsforsikringen, yrkesskade, reise og gruppelivsforsikringen min til Bedriftsforbundet Forsikring. Super service, enklere blir ikke forsikring for deg og meg! Bjørg Andréen, Kunstverket, Bærums Verk.

18 Bedriftsforsikring Bedriftsforbundet har utviklet en egen bedriftsforsikring for medlemsbedriftene. Forsikringen er tilpasset kontor-, service-, handels- og håndverksvirksomheter. Den omfatter maskiner, inventar, løsøre og varer. Forsikringen inkluderer også en rekke tilleggsdekninger som andre selskaper priser separat. Forsikringen dekker blant annet: Brann Vannskader Innbrudd og tyveri Bedrifts, - produkt, - og kontoransvar Driftsavbrudd Underslag Innenfor beløpsbegrensninger omfatter forsikringen også: Utgifter til riving, rydding og bortkjøring Utgifter til rekonstruksjon Bygningsmessig tilleggsinnredning Glass, dører, vinduer og skilt en beregnes på bakgrunn av type virksomhet og valgte forsikringssummer Bedriftsforsikringen leveres av Protector Forsikring. Bygningsforsikring Bygningsforsikringen er utviklet for mindre og mellomstore næringsbygg. Dette gjelder f.eks kontor, butikk, lager og verksteder. Forsikringen dekker blant annet: Brann Vann og rørbrudd Lynnedslag og elektrisk fenomen Naturskade Innbrudd og tyveri Huseieransvar Innenfor beløpsbegrensninger omfatter forsikringen også: Husleietap Hageanlegg og gjerde Antenneanlegg en beregnes på bakgrunn av type virksomhet, type bygg og valgte forsikringssummer. Bygningsforsikringen leveres av Protector Forsikring. 18 SKADEFORSIKRING

19 Kjøretøyforsikring Forsikring for de fleste typer kjøretøy som person-, vare- og kombinertbil og mindre lastebiler inntil 7,5 tonn. Bilene kan være eid av bedriften, dens daglige leder eller nøkkelpersoner eller bilene kan være leaset. Kjøretøyforsikringen har fri kjørelengde og det beregnes ikke bonustap ved skade. Ansvar Ansvar er en lovpålagt dekning når bilen er registrert. Denne inkluderer erstatningsansvar etter bilansvarsloven og dekker inntil kr 5 millioner ved skade på ting og ubegrenset sum ved skade på person. Fører- og passasjerulykke Fører- og passasjerulykke dekker de ulykkesskader som påføres personer ved bruk av bilen Delkasko Brann, lynnedslag og eksplosjon Tyveri, brukstyveri og forsøk på tyveri og hærverk Glassdekning som gjelder ved bruddskade på utvendig vindusrute Redning dekker utgifter til berging, tauing og transport Kasko Kasko dekker i tillegg til delkasko også skade på kjøretøyet som følge av sammenstøt, utforkjøring og lignende. Inkludert i kaskodekningen er også utgifter til leiebil i inntil 10 dager i forbindelse med skade, begrenset til kr 500 per dag. en beregnes ut fra verdi på de forsikrede kjøretøyene og virksomhetstype. Kjøretøyforsikringen leveres av Protector Forsikring. Ansvarsforsikring Ansvarsforsikring dekker skade på person eller ting som følge av den virksomhet som utføres i foretaket eller de produkter som produseres. Forsikringen skal dekke det rettslige erstatningsansvaret man kan komme ut for ved skadevoldelse. Det finnes flere typer ansvarsforhold som må vurderes: Bedriftsansvar Produktansvar Formuesskade Ansvar for IT-bedrifter Hva dekkes? Det rettslige ansvaret bedriften kan pådra seg i henhold til norsk rett Erstatning for fysisk skade på person eller ting Bistand med rettslig behandling av krav som er reist mot sikrede og som omfattes av forsikringen Bedriftsansvar Bedriftsansvar er det rettslige erstatningsansvaret bedriften kan komme i som følge av at person eller ting skades. Vanligvis er forsikringssummen inntil kr 10 millioner per skadetilfelle. Bransjer som følger Norsk Standard kan ha krav til at forsikringssummen skal være inntil 150 G, eller cirka kr 11 millioner. SKADEFORSIKRING 19

20 Produktansvar Produktansvar dekker den skade som produkter kan påføre personer og ting som følge av feil og egenskaper ved selve produktet. Vanligvis er forsikringssummen inntil kr 10 millioner per skadetilfelle. Formueskade Formueskade dekker økonomisk tap som påføres andre og som ikke skyldes skade på person eller ting. Årsak til slikt økonomisk tap er feil eller forsømmelser av ansatte. Denne type forsikring er særlig aktuell for rådgivnings- og konsulentselskap. Ansvar for IT-bedrifter Bedriftsforbundets ansvarsforsikring for IT-bedrifter dekker både skade på ting og personer i tillegg til ren formuesskade. Rene formuesskader er skader som ikke har noen sammenheng med ting- eller personskader, men som påfører dine kunder økonomisk tap. en beregnes ut fra flere faktorer som virksomhetstype, omsetning, forsikringssummer med mer. Ansvarsforsikringene leveres av Protector Forsikring. Transportforsikring Transportforsikring dekker skader på varer og eiendeler mens de er under transport fra et sted til et annet. Ved å benytte standard leveringskontrakter gjøres det avtaler om hvem som har ansvaret dersom en vare blir skadet på vei fra avsender til mottaker. Leveringsbetingelsene som regulerer forsikringsansvar ved transport kalles Incoterms. Produktalternativer Enkeltforsendelser Årsavtaler som sikrer alle inn- og utgående forsendelser som skjer i løpet av året Egne varer i egen bil Håndverkers verktøy Transportforsikringene tilbys med tre ulike dekningsnivå ut fra hvor omfattende forsikringen er: Transportulykke (C-vilkår) Forsikringen er den minst omfattende av transportforsikringene og omfatter skader som følge av at transportmiddelet har vært utsatt for en ulykkeshendelse. I tillegg dekkes skader ved brann, naturskade og felleshavari. Forsikringsformen benyttes ofte for robuste varer eller varer som allerede har en del feil eller mangler. Utvidet transportulykke (B-vilkår) Forsikringen dekker skader og tap som følge av at transportmiddelet har vært utsatt for en ulykkeshendelse. I tillegg dekkes skader ved brann, naturskade, varer som kastes/skylles over bord, totaltap av hele kolli ved lasting og lossing, flytting av varer i nødhavn og felleshavari. Forsikringsformen benyttes ofte for robuste varer og brukte gjenstander. Alle farer (A-vilkår) Dette er den mest omfattende dekningen 20 SKADEFORSIKRING

21 og omfatter de fleste typer skade som en vare eller eiendel kan bli påført under transport. Forsikringsformen benyttes ofte for nye varer og for varer som ikke er så robuste. en beregnes ut fra dekning, type varer, verdi på de forsikrede eiendeler, omsetning med mer. Transportforsikringene leveres av Protector Forsikring. Prosjektforsikring Prosjektforsikring kan tegnes for enkeltprosjekter, eller man kan velge å forsikre flere prosjekter i en årsforsikring. Som for eksempel entreprenør og byggmester er man økonomisk ansvarlig for prosjektet frem til tidspunktet for overlevering. Prosjektforsikring er en tingforsikring som dekker skade på de prosjekter man som håndverker, entreprenør eller byggherre bærer risikoen for. Ved å bruke avtaler i henhold til Norsk Standard vil det være krav til å ha prosjektforsikring. Prosjektforsikringen omfatter Bygge- og anleggsarbeider Montasje, rehabilitering, ombygging og reparasjon Materialer og utstyr som skal inn i prosjektet Innenfor beløpsbegrensninger omfatter forsikringen også: Egne materialer på fast lagersted Utgifter til riving, rydding og bortkjøring Utgifter til rekonstruksjon Merutgifter ved offentlige påbud en beregnes ut fra flere faktorer som virksomhetstype, verdi på de forsikrede eiendeler, omsetning med mer. Prosjektforsikringene leveres av Protector Forsikring. Skade som dekkes må være forårsaket av Brann Vannskader Naturskade SKADEFORSIKRING 21

22 Bedriftsforbundet Forsikring gratis rådgivning! Bedriftsforbundet Forsikring ved Bafo Forsikringsmegling AS er en uavhengig forsikringsrådgiver som har fokus på behovene i små og mellomstore bedrifter. Vi har fremforhandlet et komplett tilbud til Bedriftsforbundets medlemsbedrifter. Fire erfarne forsikringsrådgivere står til medlemmenes disposisjon. Kontakt oss for uforbindtlige tilbud og for å få råd om forsikringsløsninger tilpasset din bedrift. Selve forsikringsavtalene inngås med de forsikringsselskapene som Bedriftsforbundet har inngått samarbeidsavtaler med. Rådgivning, formidling og service utføres av Bafo Forsikringsmegling AS. Tlf: Faks: E-post: Kortversjon Beskrivelsen av forsikringsproduktene i denne brosjyren er ikke fullstendig. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsbevis og fullstendige vilkår som legges til grunn. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil i brosjyren. Se også forsikringsportalen på Bjørn Jarle Bech Eirin Madsen Marius Thorsen Torunn Prøsch 22 GRATIS RÅDGIVNING

23 Bedriftsforbundet Bedriftsforbundet er en interesseorganisasjon for mindre bedrifter. Vi er din høyre hånd. Det er tøft å drive små bedrifter lønnsomt i Norge i dag. Derfor er vi til for deg som er bedriftsleder. Vi driver politisk press for at du som bedriftsleder skal få et godt grunnlag for å drive lønnsomt og kunne ekspandere om du ønsker det Ta kontakt med oss før problemene dukker opp. Vi tilbyr gratis juridisk og økonomisk rådgivning, og kan følge deg i rettssalen om du trenger å prøve en tvist Du får tilgang til verktøykassen vår med blant annet skattetips og en rekke maler for offisielle brev og ulike kontrakter som er nyttige for deg når du inngår avtaler med kunder Vår medlemsblad Din Bedrift kommer ut fire ganger i året med nyheter og nyttige tips som er relevant for bedriftsledere Du får landets beste forsikringer for mindre bedrifter Vi tilbyr kurs, lokallagsmøter og andre arrangementer over hele landet Som medlem får du rabattavtaler med f.eks gunstige tilbud på kortinnløsning og betalingskort, administrative programvareløsninger, telefoni, nettbasert spørreundersøkelsesverktøy, inkassoservice og kontorrekvisitia Du får et landsomfattende nettverk av bedriftsledere Kontingenten avhenger av antall årsverk i bedriften. Den er helt eller delvis fradragsberettiget ved skatteligningen. Se satsene på

24 artbox Kontakt oss for en uforpliktende samtale Bedriftsforbundet Akersgt. 41, 0158 Oslo Telefon Faks E-post: Bedriftsforbundet Forsikring Postboks 1344 Vika, 0113 Oslo Telefon Faks E-post: Avdelingskontor Nordre gate 7, 7011 Trondheim Redaksjon: Bedriftsforbundet Forsikring Publisert: Bedriftsforbundet desember 2010

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010 www.bedriftsforbundet.no/forsikring Forsikringer tilpasset små- og mellomstore bedrifter Bedriftsforbundet har utviklet et komplett spekter av forsikringer

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014 www.bedriftsforbundet.no/forsikring KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Lavere priser? Da bør du benytte deg av de kollektive avtalene

Detaljer

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2015 www.bedriftsforbundet.no/forsikring KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Med rundt 4 000 medlemsbedrifter i ryggen får vi både skreddersydde

Detaljer

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014 Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014 Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen Innhold s. 3 Yrkesskadeforsikring s. 4 Fritidsulykkesforsikring s. 5 Reiseforsikring s. 6 Helseforsikring s. 7 Gruppelivsforsikring

Detaljer

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 1 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du

Detaljer

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring Godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge:

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Forsikringer Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Hvorfor velge Norsk Teknologi forsikring? FORSIKRING SOM VIRKER: Foreningen,

Detaljer

Telefon 04700. Sjekk dine medlemsfordeler. Årskatalog 2008

Telefon 04700. Sjekk dine medlemsfordeler. Årskatalog 2008 Årskatalog 2008 Telefon 04700 Sjekk dine medlemsfordeler For medlemmer av følgende foreninger: Arkitektenes Fagforbund Den norske legeforening Den norske tannlegeforening Den norske veterinærforening Naturviterne

Detaljer

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014 Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene Desember 2014 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade - generelt 3 Hvem er med i forsikringene 4 Skatteforhold

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell og Seawell har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 To nye forsikringer for to kroner måneden!

Detaljer

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. Medlemsforsikringer 2013 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal være en trygghet for deg og sikre at du får gode forsikringsordninger. Gjennom anbudsrundene gjeldende for 2013 har

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2014

Forskerforbundets forsikringer 2014 Forskerforbundets forsikringer 2014 Medlemsforsikringene er billigst og best! Forskerforbundet har flere enn 18 000 medlemmer. Når vi forhandler på vegne av alle våre medlemmer oppnår vi priser og betingelser

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 FORSIKRINGSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 1 Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de person-forsikringer og Skanska Norge AS m/datterselskap, har

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

PF Forsikring fyller 10 år!

PF Forsikring fyller 10 år! 2015 PF Forsikring fyller 10 år! Historien om PF Forsikring før, nå og fremover. tallet øker hver dag. Vi har også over 7000 innboforsikringer, 6300 reiseforsikringer og mange tusen andre av medlemmenes

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seadrill har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger som

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer alle lønnstakere innenfor IKT-, energi-

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund 2012 Norsk Transportarbeiderforbund (NTF)... som ble stiftet den 02.04.1896, er i dag det største og sterkeste fagforbundet innen tran sportbransjen

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i helseforetak i Helse Sør-Øst Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Tjenestereiseforsikring Oktober 2011 Kjære medarbeider

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund Norges Offisersforbund (NOF)... er Norges eldste arbeidstakerorganisasjon i Forsvaret. NOF er et fremtidsrettet og troverdig forbund med fokus

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2014 Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer