Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 22 00 95 81 E:teknologiforsikring@mmc.com"

Transkript

1 Forsikringer Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE T:

2 NORSK TEKNOLOGI Hvorfor velge Norsk Teknologi forsikring? FORSIKRING SOM VIRKER: Foreningen, i samarbeid med verdens største forsikringsmegler Marsh, sikrer kvaliteten PRIS OG VILKÅR: Foreningen representerer et stort volum som sikrer bedre priser og vilkår enn den enkelte oppnår ved å stå alene TRYGGHET: Medlemmet har foreningen i ryggen i skadesaker SKREDDERSØM: Forsikringene er spesialtiplasset bransjen FLEKSIBILIET: Norsk Teknologi benytter flere forsikringsselskap for å sikre de beste produkter for medlemmene ENKELT: Ett kontaktpunkt, uavhenig av forsikringsprodukt og forsikringsselskap Norsk Teknologi har valgt Codan Forsikring som forsikringsgiver for skadeforsikringene og Protector Forsikring ASA for personforsikringer. 2 NORSK TEKNOLOGI FORSIKRING

3 Side 4 Yrkesskadeforsikring Side 5 Fritidsulykkesforsikring Side 6 Personforsikring Side 7 Behandlingsforsikring Side 8 Reiseforsikring Side 9 Bedriftsforsikring Side 10 Næringsbilforsikring Side 11 Prosjekt- og Entreprenørforsikring Side I Rutinehefte NORSK TEKNOLOGI FORSIKRING 3

4 Yrkesskadeforsikring Foreningens yrkeskadeforsikring er bedre enn lovens krav til fordel for den enkelte YRKESSKADE Yrkesskadeforsikringen er lovbestemt og omfatter automatisk alle ansatte i bedriften. Forsikringen gir erstatning for skade/sykdom som påføres arbeidstakeren under utøvelse av sitt arbeid, i arbeidstiden og på arbeidsstedet. Hvilke sykdommer som godkjennes som yrkessykdommer er lovregulert. Belastningslidelser i muskel/skjelettsystemet regnes ikke som yrkesskade eller yrkessykdom. Det samme gjelder lidelser som har utviklet seg som følge av psykiske påkjenninger eller belastninger over tid. MEDISINSK INVALIDITET Menerstatning opptil 4,5G avhengig av medisinsk invaliditetsgrad. Dersom skadelidte er yngre enn 45 år, økes erstatningen. Er skadelidte eldre enn 46 år, reduseres erstatningen (2% pr. år, dog skal erstatningen minimum utgjøre 50% av grunnerstatningen). Invaliditetsgrad fra 1-15% er inkludert. ERVERVSUFØRHET Fremtidige inntektstap ytes dersom den ansatte helt eller delvis får et varig tap av evnen til inntektsbringende arbeid. Erstatningen er avhengig av alder og inntekt på skadetidspunktet og vil ved 100% ervervsuførhet ligge mellom 22G - 30G. For hvert år den forsikrede er eldre enn 46 år, avtrappes erstatningen med 5% pr. år og forhøyes etter nærmere regler for hvert år den forsikrede er yngre enn 45 år. DØD Erstatning til ektefelle/samboer er 15G, men erstatningen reduseres med 5% for hvert år avdøde var mer enn 46 år, men likevel ikke mer enn 80%. I tillegg ytes erstatning for begravelseskostnader med 0,5G. Det gis erstatning til barn med alder 0-19 år ved tap av forsørger. Erstatningen er avhengig av barnets alder og vil beløpe seg til 6,5G pr. barn under 1 år og nedtrappende til 1G pr. barn mellom år. I tillegg gis det erstatning for:» Påførte merutgifter frem til oppgjørstidspunktet.» Fremtidige merutgifter.» Tapt inntekt frem til oppgjørstidspunktet. NB! Direkte reise til og fra arbeidsstedet er inkludert i forsikringen MEDISINSK INVALIDITET ERVERVSUFØRHET DØD ULYKKE SYKDOM ULYKKE SYKDOM ULYKKE SYKDOM Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid Lov om yrkesskade-/ sykdom 4,5G 4,5G 22-30G 22-30G 15G 6,5G 0,5G 15G 6,5G 0,5G 4 NORSK TEKNOLOGI FORSIKRING

5 Fritidsulykkesforsikring De fleste ulykker skjer i hjemmet Fritidsulykkesforsikringen er ikke lovpålagt, men er et tillegg til yrkesskadeforsikring for å bedre de ansattes personforsikringer. Forsikringen har tilnærmet samme erstatningsutmåling som yrkesskadeforsikring, men gjelder ikke ved sykdom. Forsikringen dekker de ansatte ved ulykke hele døgnet. Bedriften unngår dermed situasjoner der det kan oppstå tvil om hvorvidt ansatte er på jobb eller har fritid. Forsikringen dekker varig arbeidsuførhet, varig medisinsk invaliditet og død som skyldes ulykke og ikke dekkes av yrkesskadeforsikringen. MEDISINSK INVALIDITET ERVERVSUFØRHET DØD ULYKKE SYKDOM ULYKKE SYKDOM ULYKKE SYKDOM Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid Fritidsulykke 4,5G 22/30G 15G NORSK TEKNOLOGI FORSIKRING 5

6 Personforsikring Yrkesskadeforsikring, Fritidsulykkesforsikring og Gruppelivsforsikring. På jobben Skade som følge av yrkesulykke eller yrkessykdom Yrkesskadeforsikring Erstatning Tilfaller Forsikringssum Ménerstatning inkluderer dekninger for invaliditet under 15 % Ansatte 4,5G Ervervsmessig uførhet Ansatte 22 30G Dødsfallerstatning Ektefelle/samboer Barn Begravelsesstønad 15G 6,5G pr barn under 20 år 0,5G Forsikringssummen for invaliditet og uførhet er gradert i forhold til grad av henholdsvis invaliditet og uførhet. Forsikringssummen for samtlige erstatninger kommer i tillegg avhengig av alder på den skadede. Ved yrkesskade tilkommer også erstatning for utgifter og lidt inntektstap i forbindelse med skaden. Forsikringen dekker også reisetiden til og fra jobben. Vilkåret gir komplett oversikt over ytelser ved skade. I fritiden Fritidsylykkesforsikring Erstatning Tilfaller Forsikringssum Ménerstatning Ansatte 4,5G ved 100 % invaliditet Ervervserstatning Ansatte 22 30G Dødsfallerstatning Ektefelle/samboer Barn Begravelsesstønad Forsikringssummene beregnes tilsvarende yrkesskade. 15G 6,5G pr barn under 20 år 0,5G Dødsfall uansett årsak Gruppelivsforsikring Dødsfallerstatning Tilfaller Forsikringssum Død uansett årsak Ektefelle/Samboer* 10G fast sum *Medlemmene kan tegne gruppelivsforsikring, der forsikringssummen tilfaller ektefelle eller samboer, eller den begunstigelsesrekkefølge som fremkommer av vilkårene. 6 NORSK TEKNOLOGI FORSIKRING

7 Behandlingsforsikring Helseforsikring hjelper den enkelte ut av helsekøen og raskt tilbake til jobb Norge er et godt land å bo i dersom du blir akutt syk. Du er da garantert rask og effektiv hjelp. Men hva med de lidelsene som ikke er definert som akutte? Gjennomsnittlig ventetid i offentlig helsevesen er i dag ca 3 måneder. Til enhver tid står det i rundt personer i behandlingskø. STADIG FLERE BEDRIFTER TEGNER BEHANDLINGSFORSIKRING FOR SINE ANSATTE Privat behandlingsforsikring er et supplement til det offentlige helsevesen, slik som privat pensjon betalt av arbeidsgiver er til folketrygden. Mange små og store bedrifter ønsker å sikre seg mot store kostnader i forbindelse med sykefravær. Behandlingsforsikring for ansatte i bedriften kan gi denne sikkerheten. Å tegne behandlingsforsikring er et spørsmål om prioritering. Hva er verdien av rask behandling for den ansatte og for arbeidsgiver? Er det lønnsomt å bruke ressurser på å skape denne tryggheten? Ta kontakt med Norsk Teknologi Forsikring for tilbud NORSK TEKNOLOGI FORSIKRING 7

8 Tjenestereise- og helårs reiseforsikring Trygghet på reisen HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 1. Forsikringen gjelder til fordel for den som er nevnt i forsikringsbeviset (forsikringstaker). 2. Forsikringen gjelder til fordel for dennes ektefelle/ samboer/barn, medregnet fosterbarn, samtlige med samme adresse i Folkeregisteret som forsikringstaker, dersom det er tegnet familiereiseforsikring. 3. Barn av forsikringstaker/dennes ektefelle/samboer, er omfattet av forsikringen. Det er en forutsetning at det er tegnet familiedekning og at barnet har felles folkeregistrert adresse med én av foreldrene. 4. Helårs reiseforsikring inkl. familie, på tjeneste-, ferie-, og fritidsreiser. 1. Reisesyke Ubegrenset 2. Hjemtransport Ubegrenset 3. Ulykke/død Voksen pr. pers 4. Reisegods, arbeidsgivers effekter Enkeltgjenstad Reiseavbrudd pr.skade 8. Privatansvar/Reiseansvar Rettshjelp Inkludert 10. Innhenting av reiserute per person max kr Avbestilling inntil Forsinket reisegods per pers HENVENDELSE: SOS International, tlf NORSK TEKNOLOGI FORSIKRING

9 Norsk Teknologi Bedriftsforsikring Tilpasset pakke sikrer FORSIKRING SOM VIRKER FORSIKRINGEN OMFATTER BLANT ANNET FØLGENDE:» Maskiner, inventar, løsøre og varelager» Avbruddstap i inntil 12 måneder begrenset til kr » Avbruddstap i fremmed virksomhet med inntil 10 % av forsikringssummen for maskiner, løsøre og varer, maks kr » Ansvarsforsikring 150G» Glass med inntil kr » Bygningsmessig tilleggsinnredning begrenset til 30 % av forsikringssummen for maskiner, inventar, løsøre og varer, maks kr » Ekstra omkostninger ved avbrudd. Erstatningen er begrenset til kr » Investeringer i forsikringsåret med inntil 10 % av forsikringssummen» Kriminalitetsforsikring begrenset til 30 % av forsikringssummen for maskiner, inventar, løsøre og varer, maks kr » Ansattes klær og effekter i låst garderobeskap kr pr. skap.» Penger og verdipapirer inntil kr når de oppbevares i låst skuff eller skap og inntil kr når de oppbevares i ulåst kassaapparat» Skade på leide rom begrenset til kr » Ran og overfall på forsikringsstedet og under transport innenlands er erstatning for penger og verdipapirer herunder telefonkort eller andre papirer som gir ihendehaveren en rettighet er begrenset til kr Utover standard dekninger og forsikringssummer kan det tegnes utvidelser og andre relevante dekninger:» Fullverdi avbrudd 12 måneder» Ekstraomkostninger utover generell standard» Bygningsmessig tilleggsinnredning utover generell standard» Brudd- og hærverksskade på glass utover generell standard Den avtalte egenandelen vil bli trukket fra erstatningsoppgjøret. For fullstendig oversikt se forsikringsvilkårene som er vedlagt polisen. NB! Ved skade er det den enkelte bedrifts poliser og vilkår som gjelder!» EDB maskin, rekonstruksjon og ekstraomkostninger» Tyveri av/fra container» Tyveri av/fra brakke» Verdigjenstander» Egne materialer, boder, brakker, verktøy på bygg- og anleggsplass STANDARDVILKÅRET DEKKER BLANT ANNET FØLGENDE SKADEÅRSAKER:» Bedrifts- og produktansvar» Tyveri og hærverk i eller på bygning» Brann, direkte lynnedslag, elektrisk fenomen,» Kriminalitet/ underslag eksplosjon» Ran og overfall» Vannskade ved utstrømning av væske fra» Brudd- og hærverksskade på glass bygningens rørledning, vann som trenger inn i» Avbruddstap ved brann eller naturskade hos bygning via rørledning, eller brudd på bygningens leverandør eller kunde rørledning» Naturskade NORSK TEKNOLOGI FORSIKRING 9

10 Norsk Teknologi Næringsbilforsikring Fri kjørelengde. Ingen bonustap ved skade SLIK ER FORSIKRINGEN BYGD OPP:» Trafikkansvar - den obligatoriske trafikkforsikringen som gjelder ved trafikkuhell. Dekningen erstatter personskader, samt skader som påføres andres kjøretøy og eiendom.» Delkasko - gir erstatning ved brannskade, tyveri av eller fra kjøretøyet og skade etter tyveriforsøk, glasskader samt veihjelp.» Kasko erstatter vognskade i tillegg til alle skader under delkasko. HVA OMFATTES?» Trafikkansvar» Fører- og passasjerulykke» Brann og tyveri» Skifte og reparasjon av glass» Veihjelp» Vognskade» Begrenset identifikasjon» Leiebil - dekkes i inntil 10 dager ingen maks sum» Dekk og felger» Fastmontert tilleggsutstyr» Rettshjelp» Kriseforsikring» Yrkesløsøre Den avtalte egenandelen vil bli trukket fra erstatningsoppgjøret. For fullstendig oversikt se forsikringsvilkårene. NB! Ved skade er det den enkelte bedrifts poliser og vilkår som gjelder! 10 NORSK TEKNOLOGI FORSIKRING

11 Norsk Teknologi Prosjekt- og Entreprenørforsikring Pass på dine økonomiske interesser frem til overtagelse VI TILBYR TO AVTALETYPER:» Enkeltforsikring - forsikring av ett enkeltstående prosjekt.» Årsavtale - tar utgangspunkt i håndverker eller entreprenørens årsomsetning og omfatter alle prosjekter under kr i løpet av forsikringsåret. Forsikringen gjelder på 1. risiko. Standard forsikringssum er kr Forsikringen gjelder på steder innen Norden hvor medlemmet (sikrede) utfører arbeidet. FORSIKRINGEN OMFATTER BLANT ANNET FØLGENDE:» Bygge-, installasjons-, monterings- og anleggsarbeid.» Materialer og utstyr som skal inngå i bygget/anlegget, og ting som leveres og bekostes av byggherren.» Utgifter til riving, rydding og bortkjøring av verdiløse rester av skadde ting med inntil 20 % av entreprisen, maks kr » Ppbeløpne merutgifter på grunn av prisstigning begrenset til 20 % av erstatningen for hver skadet ting,» Egne materialer, boder, brakker, kontorutstyr, verktøy inkludert transport dekkes med inntil kr » Lagring og destruksjon av miljøfiendtlige rester av forsikrede ting med inntil 20 % av forsikringssummen for ting på forsikringsstedet, kr maks.» Merkostnader som følge av forsering med 20 % av forsikringssummen for de skadde ting, maks kr » Rekonstruksjon av arkiver, yrkestegninger, datafiler m.v. med inntil kr 3 mill.» Påbud fra offentlig myndighet Utover standard dekninger og forsikringssummer kan det tegnes utvidelser og andre relevante dekninger:» Egne materialer, boder, brakker, kontorutstyr, verktøy med transport Den avtalte egenandelen vil bli trukket fra erstatningsoppgjøret. For fullstendig oversikt se forsikringsvilkårene. NB! Ved skade er det den enkelte bedrifts poliser og vilkår som gjelder! STANDARDVILKÅRET DEKKER FØLGENDE SKADEÅRSAK:» Plutselig og uforutsett skade som rammer ting NORSK TEKNOLOGI FORSIKRING 11

12 12 NORSK TEKNOLOGI FORSIKRING

13 RUTINER FOR HÅNDTERING AV FORSIKRINGER NORSK TEKNOLOGI FORSIKRINGSORDNINGER FOR MEDLEMMER AV: Norsk Teknologi NORSK TEKNOLOGI FORSIKRING NORSK TEKNOLOGI FORSIKRING I

14 GENERELT: Norsk Teknologi har valgt Marsh AS og Marsh McLennan Agencies AS som samarbeidspartnere for Norsk Teknologis forsikringskontor. Marsh & McLennan Agencies AS, som er et datterselskap av Marsh AS, vil være Norsk Teknologis forsikringskontor og vil administrere forsikringsprogrammet på vegne av forsikringsselskapene. Alle spørsmål om forsikringsordningene rettes til vårt forsikringskontor: Norsk Teknologi Forsikring Munkedamsveien 45 Postboks 1825 Vika 0123 Oslo Telefon: adr.: II NORSK TEKNOLOGI FORSIKRING

15 INNHOLD: MELDING OM SKADE: Bygning, maskin, inventar, løsøre, varer, edb, avbrudd og ansvar... side 4 Bil/Motorvogn... side 5 Personalforsikringer (Yrkesskadeforsikring / Fritidsulykkesforsikring)... side 6 VARSEL OM ENDRINGER I FORSIKRINGENE: Kjøp/salg/endringer av bygninger, maskiner m.m.... side 7 Kjøp/salg/endring av bil/motorvogn... side 7 NORSK TEKNOLOGI FORSIKRING III

16 MELDING OM SKADE: BYGNING, MASKINER, INVENTAR, LØSØRE, VARER, EDB, AVBRUDD, ANSVAR 1. Den ansvarlige for bygningen, maskiner, varer, m.v. melder skaden umiddelbart til forsikringsselskapet: Codan Forsikring ASA Postboks 523, Skøyen 0214 Oslo Telefon: Telefon øvrige skader: Nødtelefon Tlf: Brann meldes umiddelbart til Tlf: 110 Brann, tyveri og innbruddsskader skal meldes politiet Tlf: Skade i utlandet, kontakt vår alarmsentral SOS Internasjonal Dersom skaden er erstatningmessig vil firmaet gi retningslinjer for reparasjonsarbeidet. Inntil forsikringsselskapet overtar fremdriften av reparasjonsarbeidet må den enkelte bedrift tilstrebe og redusere skadens omfang ved hjelp av midlertidige reparasjoner etc. Ønsker bedriften å utføre deler av reparasjonen selv, må dette avtales med Codan Forsikring. Spørsmål om taksten kan tas opp direkte med takstmann. NB! Viktig vedr. ansvarsskader: Den som mottar krav om erstatning MÅ IKKE delta i diskusjon eller drøftinger med skadelidte om ansvar foreligger eller ikke. 2. Dersom det er spørsmål/uenighet vedrørende skaden kan Norsk Teknologi Forsikring kontaktes: Norsk Teknologi Forsikring Munkedamsveien 45 Postboks 1825 Vika 0123 Oslo Telefon: adr.: IV NORSK TEKNOLOGI FORSIKRING

17 MELDING OM SKADE: PERSONBIL, VAREBIL, LASTEBIL, TRAKTOR, ARBEIDSMASKIN OG ANNET FORSIKRET SELVGÅENDE MOTORREDSKAP: 1. Skademelding fylles ut, undertegnes, stemples, og sendes til: Codan Forsikring ASA Postboks 523, Skøyen 0214 Oslo Telefon: Ved vei hjelp ring Viking Redningstjeneste Tlf: I hastesaker som for eksempel transportskader, bør Codan Forsikring varsles pr. telefon før oversendelse av skademelding pr. post eller e-post. 2. Motorvognen settes på verksted og her må det opplyses om at kjøretøyet er forsikret i Codan Forsikring. 3. Dersom det er spørsmål/uenighet vedrørende skaden kan Norsk Teknologi Forsikring kontaktes. Norsk Teknologi Forsikring Munkedamsveien 45 Postboks 1825 Vika 0123 Oslo Telefon: adr.: NORSK TEKNOLOGI FORSIKRING V

18 MELDING OM SKADE: YRKESSKADEFORSIKRING og FRITIDSULYKKE 1. Arbeidsgiver plikter å melde fra til Trygdekontoret på folketrygdens skjema A1. Kopi av dette skjemaet vedlegges skademeldingen. 2. I forbindelse med Yrkesskadeforsikring skal skademeldingsskjema snarest sendes til: Protector Forsikring ASA Skade Bedrift Postboks 1351 Vika 0113 Oslo Telefon: Telefaks: Alle henvendelser kan også tas på mail: Ved dødsfall skal kopi av dødsattest og skifteattest vedlegges skademeldingen. VI NORSK TEKNOLOGI FORSIKRING

19 VARSEL OM ENDRINGER: KJØP / SALG / ENDRINGER AV BYGNINGER M.M. Ved kjøp eller salg av bygninger, maskiner etc. samt tilbygg/rehabilitering/ombygging som medfører en verdiøkning på bygget, må dette snarest meldes til Norsk Teknologi Forsikring. OBS! Bruksendringer må også meldes. KJØP / SALG / ENDRING AV BIL / MOTORKJØRETØY M.M. Dersom ny bil kjøpes fra bilforhandler vil denne ordne med bekreftelse på at det er tegnet ansvarsforsikring. Vennligst gi bilforhandler følgende opplysninger: Bilen skal forsikres i Codan Forsikring. Kjennetegn på eventuelt utgått bil hvor forsikringen utgår. Ønsket dekning, ansvar, kasko, førerulykke. Bilforhandler skal sende kopi av opplysningsskjemaet til Norsk Teknologi Forsikring. Dersom bilen kjøpes utenom bilforhandler, samt kjøp/salg av arbeidsmaskin, gis melding direkte til Norsk Teknologi Forsikring på telefon Norsk Teknologi Forsikring Munkedamsveien 45 Postboks 1825 Vika 0123 Oslo Telefon: adr.: NORSK TEKNOLOGI FORSIKRING VII

20 Norsk Teknologi Fridtjof Nansens vei 17, 0369 Oslo. Pb 7175 Majorstuen, 0307 Oslo T: F: Bransjeforeningene i Norsk Teknologi er: HLF, INTEGRA, NELFO, VKE En landsforening i NHO

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Forsikringer Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Hvorfor velge Norsk Teknologi forsikring? FORSIKRING SOM VIRKER: Foreningen,

Detaljer

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014 Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014 Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen Innhold s. 3 Yrkesskadeforsikring s. 4 Fritidsulykkesforsikring s. 5 Reiseforsikring s. 6 Helseforsikring s. 7 Gruppelivsforsikring

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2011. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2011. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2011 www.bedriftsforbundet.no/forsikring Forsikringer til små- og mellomstore bedrifter Bedriftsforbundet har i samarbeid med Bafo Forsikringsmegling AS

Detaljer

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2015 www.bedriftsforbundet.no/forsikring KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Med rundt 4 000 medlemsbedrifter i ryggen får vi både skreddersydde

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010 www.bedriftsforbundet.no/forsikring Forsikringer tilpasset små- og mellomstore bedrifter Bedriftsforbundet har utviklet et komplett spekter av forsikringer

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014 www.bedriftsforbundet.no/forsikring KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Lavere priser? Da bør du benytte deg av de kollektive avtalene

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell og Seawell har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger

Detaljer

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 FORSIKRINGSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 1 Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de person-forsikringer og Skanska Norge AS m/datterselskap, har

Detaljer

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014 Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene Desember 2014 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade - generelt 3 Hvem er med i forsikringene 4 Skatteforhold

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seadrill har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger som

Detaljer

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Innholdsfortegnelse Side 1. Velkomstbrev kontaktinformasjon 3 2. Kort om folketrygden/pensjon Pensjonstrygden for sjømenn 4 3. Pensjonsforsikring

Detaljer

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller det er noe du ønsker å diskutere nærmere. Kontaktinformasjon finner du nedenfor.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller det er noe du ønsker å diskutere nærmere. Kontaktinformasjon finner du nedenfor. Kringsjå Grendelag v/ Geir Trobe Skogveien 47 D 1406 SKI Forsikringsdokumenter Forsikringsavtalen er en del av samarbeidsavtalen mellom Huseiernes Landsforbund og Skadeforsikring. Den inkluderer de fordelene

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7 Fritidsulykkesforsikring 9 Tjenestereiseforsikring 10

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Oslo kommune Byrådet. Rundskriv 5/2015

Oslo kommune Byrådet. Rundskriv 5/2015 Oslo kommune Byrådet Rundskriv 5/2015 Til: Byrådsavdelingene, etatene, bydelene og Saksnr.: 201405382-6 kommunale foretak Arkivkode: 160 Fra: Byrådsavdeling for finans Utsendt dato: 19.01.2015 Saksbeh.:

Detaljer

Telefon 04700. Sjekk dine medlemsfordeler. Årskatalog 2008

Telefon 04700. Sjekk dine medlemsfordeler. Årskatalog 2008 Årskatalog 2008 Telefon 04700 Sjekk dine medlemsfordeler For medlemmer av følgende foreninger: Arkitektenes Fagforbund Den norske legeforening Den norske tannlegeforening Den norske veterinærforening Naturviterne

Detaljer

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring Godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge:

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i Helse Sør-Øst (tidl. Helse Sør) Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Fritidsulykkesforsikring Tjenestereiseforsikring

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Fordeler for deg som er medlem i NFF! Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i helseforetak i Helse Sør-Øst Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Tjenestereiseforsikring Oktober 2011 Kjære medarbeider

Detaljer

Privatforsikringer i Tryg

Privatforsikringer i Tryg Privatforsikringer i Innhold TRYGG PLUSS BIL HUS INNBO FRITIDSHUS FRITIDSBÅT REISE BARN OG UNGDOM EKSTRA BARNEULYKKE ØVRIGE FORSIKRINGER ØVRIGE FORSIKRINGER FORTSETTES g Pluss er fordeler som skaper trygghet

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Foto: Sissel M. Rasmussen/LO-Aktuelt Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)... har rundt 2.800 medlemmer i aktiv tjeneste

Detaljer

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet Utestasjonerte Forsikringer for ansatte i utlandet 08764-12.2011 Forsikring for utestasjonerte Har bedriften din ansatte i utlandet? Forsikring for utestasjonerte gir trygghet under utenlandsoppholdet

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer alle lønnstakere innenfor IKT-, energi-

Detaljer

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011 Forsikringsvilkår Erstatter og P 916 Psykologisk førstehjelp begge fra 01.01.2010 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsavtalelover av 16. juni 1989. - Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Industri Energi Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler

Detaljer

Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring

Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr 104-8169 Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 31.05.2012 Innholdsfortegnelse Hvordan melde

Detaljer

NSFs Medlemsbrosjyre 2012

NSFs Medlemsbrosjyre 2012 Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Pins, brevark & Visittkort NSFs Medlemsbrosjyre 2012 Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser Forsikring

Detaljer