Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: E:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no"

Transkript

1 Forsikringer Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE T: E:

2 Hvorfor velge Norsk Teknologi forsikring? FORSIKRING SOM VIRKER: Foreningen, i samarbeid med Pareto Forsikringsmegling AS, sikrer kvaliteten. PRIS OG VILKÅR: Foreningen representerer et stort volum som sikrer bedre priser og vilkår enn den enkelte oppnår ved å stå alene TRYGGHET: Medlemmet har foreningen i ryggen i skadesaker SKREDDERSØM: Forsikringene er spesialtiplasset bransjen FLEKSIBILIET: Norsk Teknologi benytter flere forsikringsselskap for å sikre de beste produkter for medlemmene ENKELT: Ett kontaktpunkt, uavhenig av forsikringsprodukt og forsikringsselskap Norsk Teknologi har valgt Codan Forsikring som forsikringsgiver for skadeforsikringene og Alpha Insurance AS for personforsikringer 2 NORSK TEKNOLOGI FORSIKRING

3 Side 4 Yrkesskadeforsikring Side 5 Fritidsulykkesforsikring Side 6 Personforsikring Side 7 Behandlingsforsikring Side 8 Reiseforsikring Side 9 Bedriftsforsikring Side 10 Næringsbygg Side 11 Næringsbilforsikring Side 12 Prosjekt- og Entreprenørforsikring Side I Rutinehefte NORSK TEKNOLOGI FORSIKRING 3

4 Yrkesskadeforsikring Foreningens yrkeskadeforsikring er bedre enn lovens krav til fordel for den enkelte YRKESSKADE Yrkesskadeforsikringen er lovbestemt og omfatter automatisk alle ansatte i bedriften. Forsikringen gir erstatning for skade/sykdom som påføres arbeidstakeren under utøvelse av sitt arbeid, i arbeidstiden og på arbeidsstedet. Hvilke sykdommer som godkjennes som yrkessykdommer er lovregulert. Belastningslidelser i muskel/skjelettsystemet regnes ikke som yrkesskade eller yrkessykdom. Det samme gjelder lidelser som har utviklet seg som følge av psykiske påkjenninger eller belastninger over tid. MEDISINSK INVALIDITET Menerstatning opptil 4,5G avhengig av medisinsk invaliditetsgrad. Dersom skadelidte er yngre enn 45 år, økes erstatningen. Er skadelidte eldre enn 46 år, reduseres erstatningen (2% pr. år, dog skal erstatningen minimum utgjøre 50% av grunnerstatningen). Invaliditetsgrad fra 1-15% er inkludert. ERVERVSUFØRHET Fremtidige inntektstap ytes dersom den ansatte helt eller delvis får et varig tap av evnen til inntektsbringende arbeid. Erstatningen er avhengig av alder og inntekt på skadetidspunktet og vil ved 100% ervervsuførhet ligge mellom 22G - 30G. For hvert år den forsikrede er eldre enn 46 år, avtrappes erstatningen med 5% pr. år og forhøyes etter nærmere regler for hvert år den forsikrede er yngre enn 45 år. DØD Erstatning til ektefelle/samboer er 15G, men erstatningen reduseres med 5% for hvert år avdøde var mer enn 46 år, men likevel ikke mer enn 80%. I tillegg ytes erstatning for begravelseskostnader med 0,5G. Det gis erstatning til barn med alder 0-19 år ved tap av forsørger. Erstatningen er avhengig av barnets alder og vil beløpe seg til 6,5G pr. barn under 1 år og nedtrappende til 1G pr. barn mellom år. I tillegg gis det erstatning for:» Påførte merutgifter frem til oppgjørstidspunktet.» Fremtidige merutgifter.» Tapt inntekt frem til oppgjørstidspunktet. NB! Direkte reise til og fra arbeidsstedet er inkludert i forsikringen MEDISINSK INVALIDITET ERVERVSUFØRHET DØD ULYKKE SYKDOM ULYKKE SYKDOM ULYKKE SYKDOM Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid Lov om yrkesskade-/ sykdom 4,5G 4,5G 22-30G 22-30G 15G 6,5G 0,5G 15G 6,5G 0,5G 4 NORSK TEKNOLOGI FORSIKRING

5 Fritidsulykkesforsikring De fleste ulykker skjer i hjemmet Fritidsulykkesforsikringen er ikke lovpålagt, men er et tillegg til yrkesskadeforsikring for å bedre de ansattes personforsikringer. Forsikringen har tilnærmet samme erstatningsutmåling som yrkesskadeforsikring, men gjelder ikke ved sykdom. Forsikringen dekker de ansatte ved ulykke hele døgnet. Bedriften unngår dermed situasjoner der det kan oppstå tvil om hvorvidt ansatte er på jobb eller har fritid. Forsikringen dekker varig arbeidsuførhet, varig medisinsk invaliditet og død som skyldes ulykke og ikke dekkes av yrkesskadeforsikringen. MEDISINSK INVALIDITET ERVERVSUFØRHET DØD ULYKKE SYKDOM ULYKKE SYKDOM ULYKKE SYKDOM Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid Fritidsulykke 4,5G 22/30G 15G NORSK TEKNOLOGI FORSIKRING 5

6 Personforsikring Yrkesskadeforsikring, Fritidsulykkesforsikring og Gruppelivsforsikring. På jobben Skade som følge av yrkesulykke eller yrkessykdom Yrkesskadeforsikring Erstatning Tilfaller Forsikringssum Ménerstatning inkluderer dekninger for invaliditet under 15 % Ansatte 4,5G Ervervsmessig uførhet Ansatte 22 30G Dødsfallerstatning Ektefelle/samboer Barn Begravelsesstønad 15G 6,5G pr barn under 20 år 0,5G Forsikringssummen for invaliditet og uførhet er gradert i forhold til grad av henholdsvis invaliditet og uførhet. Ved yrkesskade tilkommer også erstatning for utgifter og lidt inntektstap i forbindelse med skaden. Forsikringen dekker også reisetiden til og fra jobben. Vilkåret gir komplett oversikt over ytelser ved skade. I fritiden Fritidsulykkesforsikring Erstatning Tilfaller Forsikringssum Ménerstatning Ansatte 4,5G ved 100 % invaliditet Ervervserstatning Ansatte 22 30G Dødsfallerstatning Ektefelle/samboer Barn Begravelsesstønad Forsikringssummene beregnes tilsvarende yrkesskade. 15G 6,5G pr barn under 20 år 0,5G Dødsfall uansett årsak Gruppelivsforsikring Dødsfallerstatning Tilfaller Forsikringssum Død uansett årsak Ektefelle/Samboer* 10G fast sum *Medlemmene kan tegne gruppelivsforsikring, der forsikringssummen tilfaller ektefelle eller samboer, eller den begunstigelsesrekkefølge som fremkommer av vilkårene. 6 NORSK TEKNOLOGI FORSIKRING

7 Behandlingsforsikring Helseforsikring hjelper den enkelte ut av helsekøen og raskt tilbake til jobb Norge er et godt land å bo i dersom du blir akutt syk. Du er da garantert rask og effektiv hjelp. Men hva med de lidelsene som ikke er definert som akutte? Gjennomsnittlig ventetid i offentlig helsevesen er i dag ca 3 måneder. Til enhver tid står det i rundt personer i behandlingskø. STADIG FLERE BEDRIFTER TEGNER BEHANDLINGSFORSIKRING FOR SINE ANSATTE Privat behandlingsforsikring er et supplement til det offentlige helsevesen, slik som privat pensjon betalt av arbeidsgiver er til folketrygden. Mange små og store bedrifter ønsker å sikre seg mot store kostnader i forbindelse med sykefravær. Behandlingsforsikring for ansatte i bedriften kan gi denne sikkerheten. Å tegne behandlingsforsikring er et spørsmål om prioritering. Hva er verdien av rask behandling for den ansatte og for arbeidsgiver? Er det lønnsomt å bruke ressurser på å skape denne tryggheten? Ta kontakt med Norsk Teknologi Forsikring for tilbud NORSK TEKNOLOGI FORSIKRING 7

8 Tjenestereise- og helårs reiseforsikring Trygghet på reisen HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 1. Forsikringen gjelder til fordel for den som er nevnt i forsikringsbeviset (forsikringstaker). 2. Forsikringen gjelder til fordel for dennes ektefelle/ samboer/barn, medregnet fosterbarn, samtlige med samme adresse i Folkeregisteret som forsikringstaker, dersom det er tegnet familiereiseforsikring. 3. Barn av forsikringstaker/dennes ektefelle/samboer, er omfattet av forsikringen. Det er en forutsetning at det er tegnet familiedekning og at barnet har felles folkeregistrert adresse med én av foreldrene. 4. Helårs reiseforsikring inkl. familie, på tjeneste-, ferie-, og fritidsreiser. 1. Reisesyke Ubegrenset 2. Hjemtransport Ubegrenset 3. Ulykke/død Voksen pr. pers 4. Reisegods, arbeidsgivers effekter Enkeltgjenstad Reiseavbrudd pr.skade 8. Privatansvar/Reiseansvar Rettshjelp Inkludert 10. Innhenting av reiserute per person max kr Avbestilling inntil Forsinket reisegods per pers HENVENDELSE: SOS International, tlf NORSK TEKNOLOGI FORSIKRING

9 Norsk Teknologi Bedriftsforsikring Tilpasset pakke sikrer FORSIKRING SOM VIRKER FORSIKRINGEN OMFATTER BLANT ANNET FØLGENDE:» Maskiner, inventar, løsøre og varelager» Avbruddstap i inntil 12 måneder begrenset til kr » Avbruddstap i fremmed virksomhet med inntil 10 % av forsikringssummen for maskiner, løsøre og varer, maks kr » Ansvarsforsikring 150G» Glass med inntil kr » Bygningsmessig tilleggsinnredning begrenset til 30 % av forsikringssummen for maskiner, inventar, løsøre og varer, maks kr » Ekstrautgifter ved avbrudd. Erstatningen er begrenset til kr » Investeringer i forsikringsåret med inntil 10 % av forsikringssummen» Kriminalitetsforsikring begrenset til 30 % av forsikringssummen for maskiner, inventar, løsøre og varer, maks kr » Ansattes klær og effekter i låst garderobeskap kr pr. skap.» Penger og verdipapirer inntil kr når de oppbevares i låst skuff eller skap og inntil kr når de oppbevares i ulåst kassaapparat» Skade på leide rom begrenset til kr » Ran og overfall på forsikringsstedet og under transport innenlands er erstatning for penger og verdipapirer herunder telefonkort eller andre papirer som gir ihendehaveren en rettighet er begrenset til kr Utover standard dekninger og forsikringssummer kan det tegnes utvidelser og andre relevante dekninger:» Fullverdi avbrudd 12 måneder» Ekstraoutgifter utover generell standard» Bygningsmessig tilleggsinnredning utover generell standard» Brudd- og hærverksskade på glass utover generell standard» EDB maskin, rekonstruksjon og ekstraomkostninger» Tyveri av/fra container» Tyveri av/fra brakke» Verdigjenstander» Egne materialer, boder, brakker, verktøy på bygg- og anleggsplass Den avtalte egenandelen vil bli trukket fra erstatningsoppgjøret. For fullstendig oversikt se forsikringsvilkårene som er vedlagt forsikringsavtalen. NB! Ved skade er det den enkelte bedrift sin forsikringsavtale og vilkår som gjelder. STANDARDVILKÅRET DEKKER BLANT ANNET FØLGENDE SKADEÅRSAKER:» Bedrifts- og produktansvar» Tyveri og hærverk i eller på bygning» Brann, direkte lynnedslag, elektrisk fenomen,» Kriminalitet/ underslag eksplosjon» Ran og overfall» Vannskade ved utstrømning av væske fra» Brudd- og hærverksskade på glass bygningens rørledning, vann som trenger inn i» Avbruddstap ved brann eller naturskade hos bygning via rørledning, eller brudd på bygningens leverandør eller kunde rørledning» Naturskade NORSK TEKNOLOGI FORSIKRING 9

10 Norsk Teknologi Næringsbygg En Norsk Teknologi Næringsbyggforsikring skal gi best mulig dekning ved skade. FORSIKRINGEN DEKKER BLANT ANNET FØLGENDE:» Skade ved brann, tyveri, vannskade og naturskade på bygning.» Riving, rydding og bortkjøring med inntil 20% av forsikringssum, høyst kr. 3 mill.» Lagring og destruksjon av miljøfientlig rester av forsikrede ting med inntil 20% av premiegrunnlaget, høyst kr. 3 mill.» Påbud fra offentlig myndighet, begrenset til kr. 2 mill.» Prisstigning etter skade, begrenset til 20% av erstatningen.» Bygningsmessige påkostninger, inntil 10% av bygningens premiegrunnlag.» Utvendig vannbasseng, begrenset til kr ,-.» Fyringsolje og løst tilbehør til eiendommen, begrenset til sammen kr ,-.» Huseieransvar, begrenset til kr. 10 mill.» Tap av husleieinntekt, begrenset til 20% av erstatningen. Den avtalte egenandelen vil bli trukket fra erstatningsoppgjøret. For fullstendig oversikt se forsikringsvilkårene som er vedlagt forsikringsavtalen. NB! Ved skade er det den enkelte bedrift sin forsikringsavtale og vilkår som gjelder. 10 NORSK TEKNOLOGI FORSIKRING

11 Norsk Teknologi Næringsbilforsikring Fri kjørelengde. Ingen bonustap ved skade SLIK ER FORSIKRINGEN BYGD OPP:» Trafikkansvar - den obligatoriske trafikkforsikringen som gjelder ved trafikkuhell. Dekningen erstatter personskader, samt skader som påføres andres kjøretøy og eiendom.» Delkasko - gir erstatning ved brannskade, tyveri av eller fra kjøretøyet og skade etter tyveriforsøk, glasskader samt veihjelp.» Kasko erstatter vognskade i tillegg til alle skader under delkasko. HVA OMFATTES?» Trafikkansvar» Fører- og passasjerulykke» Brann og tyveri» Skifte og reparasjon av glass» Veihjelp» Vognskade» Begrenset identifikasjon» Leiebil - dekkes i inntil 10 dager» Dekk og felger» Fastmontert tilleggsutstyr» Rettshjelp» Kriseforsikring» Yrkesløsøre Den avtalte egenandelen vil bli trukket fra erstatningsoppgjøret. For fullstendig oversikt se forsikringsvilkårene som er vedlagt forsikringsavtalen. NB! Ved skade er det den enkelte bedrift sin forsikringsavtale og vilkår som gjelder. NORSK TEKNOLOGI FORSIKRING 11

12 Norsk Teknologi Prosjekt- og Entreprenørforsikring Pass på dine økonomiske interesser frem til overtagelse VI TILBYR TO AVTALETYPER:» Enkeltforsikring - forsikring av ett enkeltstående prosjekt.» Årsavtale - tar utgangspunkt i håndverker eller entreprenørens årsomsetning og omfatter alle prosjekter under kr i løpet av forsikringsåret. Forsikringen gjelder på 1. risiko. Standard forsikringssum er kr Forsikringen gjelder på steder innen Norden hvor medlemmet (sikrede) utfører arbeidet. FORSIKRINGEN OMFATTER BLANT ANNET FØLGENDE:» Utførte bygg, installasjons-, monterings- og anleggsarbeid.» Materialer og utstyr ( losset på forsikringsstedet) som skal inngå i bygget/anlegget, og ting som leveres og bekostes av byggherren.» Utgifter til riving, rydding og bortkjøring av verdiløse rester av skadde ting med inntil 20 % av entreprisen, maks kr » Påløpne merutgifter på grunn av prisstigning begrenset til 20 % av erstatningen for hver skadet ting,» Egne materialer, boder, brakker, kontorutstyr, verktøy inkludert transport dekkes med inntil kr » Lagring og destruksjon av miljøfiendtlige rester av forsikrede ting med inntil 20 % av forsikringssummen for ting på forsikringsstedet, kr maks.» Merkostnader som følge av forsering med 20 % av forsikringssummen for de skadde ting, maks kr » Rekonstruksjon av arkiver, yrkestegninger, datafiler m.v. med inntil kr 3 mill.» Påbud fra offentlig myndighet, med inntil 20% av kontraktssum/forsikringssum, maks kr ,- Utover standard dekninger og forsikringssummer kan det tegnes utvidelser og andre relevante dekninger:» Egne materialer, boder, brakker, kontorutstyr, verktøy med transport Den avtalte egenandelen vil bli trukket fra erstatningsoppgjøret. For fullstendig oversikt se forsikringsvilkårene som er vedlagt forsikringsavtalen. NB! Ved skade er det den enkelte bedrift sin forsikringsavtale og vilkår som gjelder. STANDARDVILKÅRET DEKKER FØLGENDE SKADEÅRSAK:» Plutselig og uforutsett skade som rammer ting 12 NORSK TEKNOLOGI FORSIKRING

13 RUTINER FOR HÅNDTERING AV FORSIKRINGER FORSIKRINGSORDNINGER FOR MEDLEMMER AV: Norsk Teknologi NORSK TEKNOLOGI FORSIKRING NORSK TEKNOLOGI FORSIKRING I

14 GENERELT: Norsk Teknologi har valgt Pareto Forsikringsmegling AS som sin samarbeidspartner. Pareto Forsikringsmegling AS vil være Norsk Teknologis forsikringskontor og vil administrere forsikringsprogrammet på vegne av forsikringsselskapene. Alle spørsmål om forsikringsordningene rettes til vårt forsikringskontor: Norsk Teknologi Forsikring Markensgt. 9 Postboks Kristiansand T: E: II NORSK TEKNOLOGI FORSIKRING

15 INNHOLD: MELDING OM SKADE: Bygning, maskin, inventar, løsøre, varer, edb, avbrudd og ansvar... side 4 Bil/Motorvogn... side 5 Personalforsikringer (Yrkesskadeforsikring / Fritidsulykkesforsikring)... side 6 VARSEL OM ENDRINGER I FORSIKRINGENE: Kjøp/salg/endringer av bygninger, maskiner m.m.... side 7 Kjøp/salg/endring av bil/motorvogn... side 7 NORSK TEKNOLOGI FORSIKRING III

16 MELDING OM SKADE: BYGNING, MASKINER, INVENTAR, LØSØRE, VARER, EDB, AVBRUDD, ANSVAR 1. Den ansvarlige for bygningen, maskiner, varer, m.v. melder skaden umiddelbart til forsikringsselskapet: Codan Forsikring ASA Postboks 523, Skøyen 0214 Oslo Telefon: Ansvarsskader kan meldes direkte til: eller telefon Telefon øvrige skader: Brann meldes umiddelbart til Tlf: 110 Brann, tyveri og innbruddsskader skal meldes politiet Tlf: Akutt reiseskade i utlandet, kontakt vår alarmsentral SOS Internasjonal Dersom skaden er erstatningmessig vil firmaet gi retningslinjer for reparasjonsarbeidet. Inntil forsikringsselskapet overtar fremdriften av reparasjonsarbeidet må den enkelte bedrift tilstrebe og redusere skadens omfang ved hjelp av midlertidige reparasjoner etc. Ønsker bedriften å utføre deler av reparasjonen selv, må dette avtales med Codan Forsikring. Spørsmål om taksten kan tas opp direkte med takstmann. NB! Viktig vedr. ansvarsskader: Det er viktig at bedriften ikke erkjenner ansvar ovenfor skadelidte eller forhandler om erstatning uten at dette på forhand er godkjent av Codan Forsikring. Hvis sikrede uten Codans samtykke innrømmer erstatningsplikt eller forhandler om erstatningskrav, er dette ikke bindende for Codan. 2. Dersom det er spørsmål/uenighet vedrørende skaden kan Norsk Teknologi Forsikring kontaktes: Norsk Teknologi Forsikring Markensgt. 9 Postboks Kristiansand T: E: IV NORSK TEKNOLOGI FORSIKRING

17 MELDING OM SKADE: PERSONBIL, VAREBIL, LASTEBIL, TRAKTOR, ARBEIDSMASKIN OG ANNET FORSIKRET SELVGÅENDE MOTORREDSKAP: 1. Skademelding fylles ut, undertegnes, stemples, og sendes til: Codan Forsikring ASA Postboks 523, Skøyen 0214 Oslo Telefon: Ved vei hjelp ring Viking Redningstjeneste Tlf: Det oppfordres at kunden ringer Codan på telefon. Da kan Codan raskest og best mulig veilede bedriften til verksteder og bedriften får ett skadenummer som verkstedet trenger for å ta takst. I hastesaker ( gjelder også transportskader) bør også Codan Forsikring varsles pr. telfon før oversendelse av skademeldinger pr. post eller e-post. 2. Motorvognen settes på verksted og her må det opplyses om at kjøretøyet er forsikret i Codan Forsikring. 3. Dersom det er spørsmål/uenighet vedrørende skaden kan Norsk Teknologi Forsikring kontaktes. Norsk Teknologi Forsikring Markensgt. 9 Postboks Kristiansand T: E: NORSK TEKNOLOGI FORSIKRING V

18 MELDING OM SKADE: YRKESSKADEFORSIKRING og FRITIDSULYKKE 1. Arbeidsgiver plikter å melde fra til Trygdekontoret på folketrygdens skjema A1. Kopi av dette skjemaet vedlegges skademeldingen. 2. I forbindelse med Yrkesskadeforsikring skal skademeldingsskjema snarest sendes til: Norwegian Underwriting Agency AS Rådhusgaten Oslo T: E: Alle henvendelser kan også tas på mail: tlf Ved dødsfall skal kopi av dødsattest og skifteattest vedlegges skademeldingen. VI NORSK TEKNOLOGI FORSIKRING

19 VARSEL OM ENDRINGER: KJØP / SALG / ENDRINGER AV BYGNINGER M.M. Ved kjøp eller salg av bygninger, maskiner etc. samt tilbygg/rehabilitering/ombygging som medfører en verdiøkning på bygget, må dette snarest meldes til Norsk Teknologi Forsikring. OBS! Bruksendringer må også meldes. KJØP / SALG / ENDRING AV BIL / MOTORKJØRETØY M.M. Dersom ny bil kjøpes fra bilforhandler vil denne ordne med bekreftelse på at det er tegnet ansvarsforsikring. Vennligst gi bilforhandler følgende opplysninger: Bilen skal forsikres i Codan Forsikring. Kjennetegn på eventuelt utgått bil hvor forsikringen utgår. Ønsket dekning, ansvar, kasko, førerulykke. Bilforhandler skal sende kopi av opplysningsskjemaet til Norsk Teknologi Forsikring. Dersom bilen kjøpes utenom bilforhandler, samt kjøp/salg av arbeidsmaskin, gis melding direkte til Norsk Teknologi Forsikring på telefon Norsk Teknologi Forsikring Markensgt. 9 Postboks Kristiansand E: T: NORSK TEKNOLOGI FORSIKRING VII

20 Norsk Teknologi Fridtjof Nansens vei 17, 0369 Oslo. Pb 7175 Majorstuen, 0307 Oslo T: F: Bransjeforeningene i Norsk Teknologi er: HLF, INTEGRA, NELFO, VKE En landsforening i NHO

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold A. Definisjoner B. Sikkerhetsforskrifter Sikring av reisegods SIK1124 1. Sikring av reisegods som sendes 1.1. Reisegods i bil/buss/campingvogn 1.2.

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Gjelder fra 01.01.2014 RFBA114 Innholdsfortegnelse 1. Hvem er forsikret 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Fellesbestemmelser 4. Definisjoner 5. Evakuering 6. Avbestilling

Detaljer

Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012

Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012 Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012 1. Hvem forsikringen gjelder for 1. Forsikringstaker, eller sikrede som framgår av forsikringsbeviset. 2. Er familie medforsikret gjelder

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med over 61.000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer.

Detaljer

Avtalevilkår Motorvogn Best

Avtalevilkår Motorvogn Best Avtalevilkår Motorvogn Best Gjelder fra 11.11.2011 MPBE211 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger

Detaljer

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor

Detaljer

Forsikring for NLF-medlemmer

Forsikring for NLF-medlemmer Forsikring for NLF-medlemmer Kjære medlem Godstransport på vei er en risikoutsatt næringsvirksomhet. Det vet våre medlemmer. Derfor har du behov for forsikringer som gir deg og din bedrift trygghet hver

Detaljer

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold Vilkår av 01.11.2007 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter A3. Reisegods B3. Forsinkelse

Detaljer

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 av 17 Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM GJELDER FORSIKRINGEN FOR 2 2 HVOR OG NÅR GJELDER FORSIKRINGENE 2 3A REISEGODS

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Gjelder fra mars 2012 REISEFORSIKRING ENKELTREISE For medlemmer av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norge Valid for members of Norwegian National Health Service with

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ble stiftet 01.11.23 og tilsluttet LO fra samme år. Antall medlemmer

Detaljer

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra.

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. (185NO00200) På beviset/fakturaen vil det fremkomme hvilket produkt og

Detaljer

Bilulykken har skjedd! Hva med erstatningen?

Bilulykken har skjedd! Hva med erstatningen? Bilulykken har skjedd! Hva med erstatningen? I denne korte oversikt gir vi en orientering om de rettigheter du har når en motorvogn har gjort skade på din person eller dine ting. Skademelding Skaden må

Detaljer

TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE

TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE des 2009 Lokal handlingsplan TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE Åsveien skole glad og nysgjerrig Trusler og vold mot ansatte Justert i henhold til Handlingsplan

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding

Detaljer

bestevenn av viking hvis du har bil

bestevenn av viking hvis du har bil bestevenn av viking hvis du har bil Ingenting er verre enn å stå i veikanten og vente på hjelp som aldri kommer. Det er ikke bare irriterende, det kan også i noen tilfeller utgjøre fare for deg og andre

Detaljer

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig Utleieforsikring Utleiemegleren UTU1-3 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

Forsikringsbeviset med spesifikasjoner og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes.

Forsikringsbeviset med spesifikasjoner og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. ANSVARSFORSIKRING FOR SPEDITØRER OG ANDRE INNEN TRANSPORTNÆRINGEN SPE1-6 Gjelder fra 29.05.2000 (Avløser vilkår SPE1-5 av 15.03.1999) Innhold 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER

Detaljer

Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014

Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014 Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014 1. FORSIKRINGSGIVER Forsikringsgiver er BNP Paribas Cardif Försäkring AB ( BNP Paribas Cardif ), org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap.

Detaljer

Til deg som er blitt skadet

Til deg som er blitt skadet Til deg som er blitt skadet ulykkesforsikring Vil du vite mer? Ring oss på Telefon 02400 eller besøk oss på www.if.no Du har kanskje mange spørsmål etter ulykken. Det kan være vanskelig å vite hvem du

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du?

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du? ENTREPRENØRSKAP Hvilken selskapsform velger du? Tenk konsekvenser når du velger selskapsform Etablering av bedrift krever kunnskap om så mangt blant annet bør du være bevisst i ditt valg av selskapsform.

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Innledning Disse forsikringsvilkårene

Detaljer

Avbestillingsforsikring for arrangementer

Avbestillingsforsikring for arrangementer P.TMS.NO-11/14 Avbestillingsforsikring for arrangementer Viktig kontakter Policykanselleringer: Kundesstøtte: Krav: e-post via nettstedet på: www.billettservice.no/help/inbenta/inbenta.en-us.html eller

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer