FOKSO ( FORSIKRINGSORDNINGEN FOR KOMMUNENE I SØR-OPPLAND) HÅNDBOK ANSVAR-ROLLER FORSIKRINGSPOLICY FORSIKRINGENE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOKSO ( FORSIKRINGSORDNINGEN FOR KOMMUNENE I SØR-OPPLAND) HÅNDBOK ANSVAR-ROLLER FORSIKRINGSPOLICY FORSIKRINGENE"

Transkript

1 FOKSO ( FORSIKRINGSORDNINGEN FOR KOMMUNENE I SØR-OPPLAND) HÅNDBOK ANSVAR-ROLLER FORSIKRINGSPOLICY FORSIKRINGENE

2 1. Innledning Forsikringsordningen Ansvar og oppgaver Forsikringspolicy Beskrivelse av forsikringene Kollektive personalforsikringer for ansatte Yrkesskadeforsikring Gruppelivsforsikring Ulykkesforsikring - fritid Samordningsregler personalforsikringer Brosjyre om personalforsikringene Ulykkesforsikring for barn og elever Øvrige ulykkesforsikringer Motorvognforsikring Ansvarsforsikring Kriminalitetsforsikring Eiendomsforsikring Egenandeler Øvrige opplysninger om forsikringene...8

3 1. Innledning Informasjonsskrivet gir en oversikt over generelle ansvarsforhold samt forsikringene som er kjøpt under sentrale rammeavtaler og gjelder for deltakerne i det regionale samarbeidet gjennom FOKSO i Dokumentet beskriver også størrelsen på eventuelle egenandeler for hver enkelt forsikring, hvor skader skal meldes og rutiner ved skader. Vedlegg 1 er det en oversikt over forsikringene kommunene i FOKSO-samarbeidet har tegnet for 2013 Vedlegg 2 er rutinebeskrivelser for hva man skal gjøre ved henholdsvis ulykkestilfeller for personer og tingskader. Vedlegg 3 er et informasjonsskriv om muligheten til å tegne individuell dødsfallsforsikring etter avsluttet arbeidsforhold. 2. Forsikringsordningen Kommunene i Gjøvik-regionen og på Hadeland samarbeider om forsikringsforhold gjennom FOKSO (Forsikringsordningen for kommunene i Sør-Oppland). Ordningen driftes som en selvstendig enhet i det regionale samarbeidet for kommunene i Gjøvikregionen og på Hadeland. I styringsgruppen for ordningen sitter representant fra hver av deltakerkommunene. Ordningen er et fellesskap for anskaffelser og oppfølging av forsikringer samt forsikringsrelaterte tjenester til kommunene. Ordningen har også oppgaver innen opplegg av kurs og risikostyringstiltak, mest i samarbeid med leverandørene. Ordningen tjener samtidig som kommunenes kompetanse- og rådgivningsorgan i sammenheng med risiko- og skadefinansiering. Administrasjon og kontraktsoppfølging kjøpes fra og leveres av Anskaffelser fellesenhet for kommunene i Gjøvikregionen. Forsikringsordningen driftes med faglig og praktisk støtte fra rådgivningsfirma Siviling. PK Ubøe AS. Fokso er ikke egen juridisk enhet. 3. Ansvar og oppgaver Styringsgruppen fatter beslutninger i forsikringssamarbeidet og gir administrasjon/faglig ledelse fullmakter til å forestå driften av ordningen. Det enkelte medlem i styringsgruppen representerer rådmannen i den enkelte kommune i styringen, og forutsettes å ha de nødvendige fullmakter til å kunne delta i beslutningsprosessen. Det tilligger det enkelte medlem å kommunisere med besluttende og utførende organer i egen kommune. Det ansees som hensiktsmessig at medlemmet i styringsgruppen samtidig er sin egen kommunes forsikringsansvarlige. I det løpende praktiske /operative arbeid med forsikringene har styringsgruppemedlemmet ansvar for:

4 Implementering og gjennomføring av rutiner i egen kommune Løpende oppdatering/ajourhold av forsikringsgrunnlag innenfor nærmere angitte frister Bindeledd og ansvarlig for informasjon/oppdatering mot egen kommune (driftsenhetene og ledelse). All kommunikasjon mot den enkelte kommunes driftsmiljøer skal foregå gjennom den enkelte styrerepresentant. Administrasjonen/rådgiverfunksjonen forestår den løpende drift av ordningen innenfor de rammer som styringsgruppen setter. Oppgavene sammenfattes til Forberedelse og resymering av møtene i styringsgruppen Fører regnskap for ordningens inntekter/utgifter og lager budsjettforslag Forestår intern fakturering og oppfølging av driftstilskudd Fører register med nøkkeldata over forsikringsavtalene som kjøpes gjennom ordningen Gir nødvendig informasjon til styringsgruppens medlemmer om viktige forhold ved forsikringsavtalen Bistå styringsgruppen med periodisk informasjon til sentrale beslutningsorganer hos oppdragsgiverne Vedlikeholder web-system for intern informasjon Planlegger og gjennomfører av konkurranser og fornyelser Leverer nødvendig innkjøpsfaglig og forsikringsfaglig kompetanse til ordningen og det enkelte medlem Bistår den enkelte deltaker i ordningen med råd og anvisninger i sammenheng med skader eller avtaleforståelse Planlegger og gjennomfører kurs og andre opplæringstiltak, i egen regi eller i samarbeid med eksterne leverandører Planlegger og gjennomfører tiltak for bedring av risiko, i egen regi eller i samarbeid med eksterne leverandører Følger løpende opp ordningens og det enkelte medlems strategi og gir anvisninger på endringer Tilrettelegger og følger opp samarbeidet med leverandører og andre interessenter Innhenter løpende opplysninger fra markedet for kontroll og oppfølging av betingelsene på forsikringsavtalene Samarbeider med leverandørene for best mulig utnyttelse av leverandørens verdiøkende tjenester 4. Forsikringspolicy Bruken av forsikringsavtaler ( forsikringspolicy ) er opp til den enkelte kommune i forsikringssamarbeidet. Forsikringsordningen søker å stimulere til en kostnadseffektiv forsikringspolicy hos deltakerne i ordningen.

5 Dagens praksis sammenfattes til: Forsikring hos eksterne leverandører ( leiet risikokapital ) Full ivaretakelse av lovmessige og tariff-festede krav til forsikring Avgrensning av forsikringene mot risiko med svært lav skadefrekvens Forsikringsprogram i samsvar med alminnelig kommunal praksis Kommunens forsikringsbehov skal alltid dekkes ved sentrale avtaler. Virksomhetene skal ikke tegne lokale forsikringer uten samtykke fra rådmannen. 5. Beskrivelse av forsikringene 1.1. Kollektive personalforsikringer for ansatte Disse forsikringene er hjemlet i lov eller tariffavtaler. Alle ansatte med rett til forsikring etter tariffavtale eller lov om yrkesskadeforsikring er til enhver til omfattet av forsikringene. I tillegg forsikrer kommunen enkelte gruppe som har rett til forsikring etter loven (skoleelever) eller der det foreligger spesielt vedtak om å tegne forsikring. Antallsoppgaver vedlikeholdes årlig av FOKSO Yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikringen er en lovpålagt forsikring som dekker ulykke/dødsfall eller sykdom påført under arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. Forsikringen dekker skade eller sykdom som anses som yrkesskade etter Lov om yrkesskadeerstatning og Lov om folketrygd 13-3, 13-4 og Skadelidte kan på nærmere vilkår få tilkjent erstatning for varig medisinsk invaliditet, merutgifter og inntektstap som følge av godkjent yrkesskade eller yrkessykdom. For ansatte omfattet av tariffavtalen, er yrkesskadeforsikringen utvidet til å omfatte ulykkeskader/dødsfall på direkte reise mellom hjem og arbeidssted/oppdragsted, på fjernarbeid og på tjenestereise. Hendelser med personskade meldes til NAV. Krav som rettes til arbeidsgiver formidles av FOKSO til kommunens forsikringsselskap Gruppelivsforsikring Forsikringen dekker dødsfall med 10G uansett dødsårsak. Fra og med fylte 51 år nedtrappes forsikringen med 0,5 G pr. år, ned til 5 G ved fylte 60 år. Forsikringen gjelder 24 timer i døgnet i hele verden. Ved dødsfall meldes saken ved utfylling av skademeldingsskjema: Melding ved dødsfall Se også vedlegg 2 med rutinebeskrivelse for personskader forårsaket av ulykke. Ansatte som fratrer sin stilling i kommunen har rett til å tegne individuell dødsfallsforsikring uten helseprøving. Retten gjelder kun til fylte 67 år. Se vedlegg 4 for mer informasjon.

6 Ulykkesforsikring - fritid Forsikringen omfatter ulykkesskader på fritiden i hele verden. Forsikringen dekker dødsfall, varig medisinsk invaliditet (fra 15 %) samt behandlingsutgifter. Forsikringssummen ved dødsfall eller100 % varig medisinsk invaliditet er 15 G og reduseres prosentvis i henhold til invaliditetsgrad. Forsikringssum for behandlingsutgifter er inntil 0,75 G med en egenandel på kr Skade med økonomisk krav meldes direkte til forsikringsselskapet. Se også vedlegg 2 med rutinebeskrivelse for personskader forårsaket ved ulykke Samordningsregler personalforsikringer Erstatninger gjennom personalforsikringene samordnes, slik at det ved dødsfall vil være en maksimal erstatningsutbetaling på 18 G. Oppgavepliktig andel av forsikringspremiene vil bli lønnsinnberettet løpende gjennom året, og fremkommer på de ansattes lønnsslipper. Etter Skadeerstatningsloven 3-7 nr. 3 har kommunen en regressrett mot ansvarlig skadevolder for forsikringer som er tegnet av arbeidsgiver Brosjyre om personalforsikringene For ytterligere informasjon om personalforsikringene, se hvor det også finnes en brosjyre for nedlasting Ulykkesforsikring for barn og elever Forsikringen omfatter barn og elever i barnehager, skoler, SFO, barnehjem og fosterhjem, samt barn og under kommunal omsorg. Forsikringssummen ved død er 1 G og utbetales til foresatte. Ved 100 % varig medisinsk invaliditet er forsikringssummen 5 G. Nødvendige behandlingsutgifter dekkes begrenset oppad til 0,25 G. Egenandel ved behandlingsutgifter er kr Skade med økonomisk krav meldes direkte til forsikringsselskapet. For ytterligere informasjon om forsikringen, se Øvrige ulykkesforsikringer Kommunen kan etter egne vedtak ulykkesforsikre navngitte grupper Motorvognforsikring Forsikringen omfatter alle kommunale kjøretøyer og dekker lovpålagt ansvarsforsikring (bilansvar), delkasko (brann og tyveri), fører- og passasjerulykke (buss og minibuss). samt redningsomkostninger og glasskader. For nyere kjøretøyer er det også tegnet full kaskoforsikring for vognskade. Det forutsettes at hver virksomhet har en kontaktperson for motorvognforsikringen. Alle inn- og utmeldinger av motorvognforsikringen skal meldes til kommunens forsikringsselskap. Ved skade benyttes skademeldingsskjemaene: Skademelding motorvogn (brukes ved kjøreuhell, og skal alltid ligge i kjøretøyet)

7 1.3. Ansvarsforsikring Kommunen har forsikring omfattende rettslig begrunnede krav om erstatning fra 3. person. Foreligger det slike krav, skal FOKSO varsles og kravet formidles til kommunens forsikringsselskap Kriminalitetsforsikring Kriminalitetsforsikringen dekker direkte økonomisk tap som kommunen påføres av kommunens ansatte. Økonomisk tap defineres ved at ansatte har forsøkt å skaffe seg eller andre en uberettiget direkte økonomisk vinning eller utilbørlig fordel ved å begå handlinger som oppfyller gjerningsbeskrivelsen i straffelovens kapitler 18 om dokumentfalsk, 24 om underslag, tyveri og ulovlig bruk, 25 om utpresning og ran og 26 om bedrageri og utroskap. Forsikringen omfatter også ansattes underslag av klienters midler. Ved hendelser som kan medføre krav på erstatning skal FOKSO kontaktes umiddelbart etter at den straffbare handlingen oppdages Eiendomsforsikring Alle kommunale bygg og inventar i disse er omfattet av kommunens eiendomsforsikring. Normalt er bygningene fullverdiforsikret, dvs. at erstatningen utmåles etter hva det koster å utbedre skaden / oppføre ny, tilsvarende bygning. Ut over basisdekning er forsikringen utvidet med dekning for: Inventar og løsøre i leide bygg... NOK 10 mill Maskiner/inventar hvor som helst... NOK 1 mill Riving og rydning etter erstatningsmessig skade... NOK 3 mill Rydning/lagring og destruksjon av miljøfarlig avfall... NOK 1 mill Påbud etter erstatningsmessig skade... NOK 5 mill Prisstigning etter erstatningsmessig skade... 20% av tingskaden/36 mnd Husleieinntekt og/eller leieutgifter i 24 mnd... 20% av premiegrunnlaget Ekstrautgifter ved fortsatt drift i 24 mnd... NOK 10 mill Rekonstruksjon av data o. l... NOK 3 mill Kunstnerisk utsmykning (bygningsmessig)... NOK 1 mill Interesse i bygningsmessig innredning... NOK 1 mill Pensjonærers/elevers eiendeler... NOK pr person Ansattes eiendeler... NOK pr person Skadeårsak som utløser erstatning under forsikringen er brann, vann fra innvendig rørledning, innbrudd, skadeverk og naturskade. Alle eiendomsskader skal håndteres av intern eiendomsforvaltning. Listen over kommunale bygg vedlikeholdes årlig. 6. Egenandeler 2013 For kommunens virksomheter påløper det en egenandel pr. skadetilfelle for skader som er dekningsmessige i henhold til forsikringsavtalene eller selvassuransefondets vedtekter. Egenandelene for 2013 er som følger:

8 Eiendomsforsikring Kr kr (se bilag 1) Ansvarsforsikring Kr Bilforsikring (ansvar) Kr 0.- Bilforsikring (kasko) Kr Personforsikringer Behandlingsutgifter kr Øvrig kr Øvrige opplysninger om forsikringene Spørsmål om kommunens forsikringer kan rettes til skriftlig til FOKSO v/ Marie Ødegaard Nordheim Eller til kommunens rådgiver på https://fokso.wordpress.com/sos/ Generelle opplysninger om FOKSO, kommunenes forsikringer samt kurstilbud med påmeldingsrutine finnes på https://fokso.wordpress.com Gjøvik, den

Oslo kommune Byrådet. Rundskriv 5/2015

Oslo kommune Byrådet. Rundskriv 5/2015 Oslo kommune Byrådet Rundskriv 5/2015 Til: Byrådsavdelingene, etatene, bydelene og Saksnr.: 201405382-6 kommunale foretak Arkivkode: 160 Fra: Byrådsavdeling for finans Utsendt dato: 19.01.2015 Saksbeh.:

Detaljer

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Forsikringer Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Hvorfor velge Norsk Teknologi forsikring? FORSIKRING SOM VIRKER: Foreningen,

Detaljer

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Forsikringer Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Hvorfor velge Norsk Teknologi forsikring? FORSIKRING SOM VIRKER: Foreningen,

Detaljer

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 22 00 95 81 E:teknologiforsikring@mmc.com

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 22 00 95 81 E:teknologiforsikring@mmc.com Forsikringer Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE T: 22 00 95 81 E:teknologiforsikring@mmc.com NORSK TEKNOLOGI Hvorfor velge Norsk Teknologi forsikring? FORSIKRING SOM

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE BARNEULYKKESFORSIKRING STJØRDAL KOMMUNE

INFORMASJONSBROSJYRE BARNEULYKKESFORSIKRING STJØRDAL KOMMUNE STJØRDAL KOMMUNE INFORMASJONSBROSJYRE BARNEULYKKESFORSIKRING INNHOLDSFORTEGNELSE o Generell informasjon side 3 o Definisjoner side 3 o Barneulykkesforsikring side 4 o Yrkesskadetrygd for skoleelever -

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE BARNEULYKKESFORSIKRING VERDAL KOMMUNE

INFORMASJONSBROSJYRE BARNEULYKKESFORSIKRING VERDAL KOMMUNE VERDAL KOMMUNE INFORMASJONSBROSJYRE BARNEULYKKESFORSIKRING INNHOLDSFORTEGNELSE o Generell informasjon side 3 o Definisjoner side 3 o Barneulykkesforsikring side 4 o Yrkesskadetrygd for skoleelever - NAV

Detaljer

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014 Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014 Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen Innhold s. 3 Yrkesskadeforsikring s. 4 Fritidsulykkesforsikring s. 5 Reiseforsikring s. 6 Helseforsikring s. 7 Gruppelivsforsikring

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV FORSIKRINGSAVTALER

FORVALTNINGSREVISJON AV FORSIKRINGSAVTALER FORVALTNINGSREVISJON AV FORSIKRINGSAVTALER FORSAND KOMMUNE OKTOBER 2010 ForsidefotoRogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP

INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP Severin Myklebust Aut. forsikringsrådgiver Tlf. +47 70 01 09 52 Mob. + 47 97 14 29 35 Faks. + 47 70 01 26 66 INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP GARANTI KLPs nære samarbeid

Detaljer

NFFs forsikringer 2011

NFFs forsikringer 2011 NFFs forsikringer 2011 Innholdsfortegnelse Obligatoriske forsikringer Livs-, uføre-, ulykkes-, kritisk sykdomog ID-tyveriforsikringer 4 Frivillige forsikringer Livs- og uføreforsikring 6 Barneforsikring

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i Helse Sør-Øst (tidl. Helse Sør) Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Fritidsulykkesforsikring Tjenestereiseforsikring

Detaljer

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS PERSONFORSIKRING I TRYG FORSIKRING ONSHOREANSATTE OFFSHOREANSATTE IE- OG OSBA KONTRAKT - DYKKERE FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE - ONSHOREANSATTE SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD

Detaljer

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Agenda! Kravene til YS- /personalforsikring i HTA og lovverket! Forsikringsproduktene som møter kravene! Roller og prosedyrer ved skaderegistrering

Detaljer

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Teksten bygger på brosjyren Personalforsikring i kommunen utarbeidet av Skadeforsikring AS 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Forsikringer i arbeidsforhold

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

Om Oslo Forsikring AS

Om Oslo Forsikring AS Årsrapport 2011 Innhold Om Oslo Forsikring AS 3 Året i korthet 4 Nøkkeltall / Key Figures 5 Visjon og Forretningsidé 6 Overordnede mål 7 Tjenester og produkter 8 Styrets årsberetning 16 Resultatregnskap

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2011. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2011. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2011 www.bedriftsforbundet.no/forsikring Forsikringer til små- og mellomstore bedrifter Bedriftsforbundet har i samarbeid med Bafo Forsikringsmegling AS

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014 www.bedriftsforbundet.no/forsikring KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Lavere priser? Da bør du benytte deg av de kollektive avtalene

Detaljer

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2015 www.bedriftsforbundet.no/forsikring KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Med rundt 4 000 medlemsbedrifter i ryggen får vi både skreddersydde

Detaljer

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2011. Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2011. Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen Forsikringer fra NHO Reiseliv 2011 Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen Bedre forsikringsordninger fra 2011 Fra 2011 blir NHO Reiselivs forsikringsordninger vesentlig forbedret. I tillegg har

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i helseforetak i Helse Sør-Øst Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Tjenestereiseforsikring Oktober 2011 Kjære medarbeider

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010 www.bedriftsforbundet.no/forsikring Forsikringer tilpasset små- og mellomstore bedrifter Bedriftsforbundet har utviklet et komplett spekter av forsikringer

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

1. Hvem forsikringen omfatter...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Når forsikringen gjelder...2 4. Hva forsikringen kan omfatte...

1. Hvem forsikringen omfatter...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Når forsikringen gjelder...2 4. Hva forsikringen kan omfatte... Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem forsikringen omfatter...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Når forsikringen gjelder...2 4. Hva forsikringen kan omfatte...2 A. Dekninger skade påført i

Detaljer

Innhold. Om Oslo Forsikring AS 3. Nøkkeltall / Key Figures 4. Visjon, Forretningsidé, Verdier, Mål og Strategier 5. Tjenester og produkter 6

Innhold. Om Oslo Forsikring AS 3. Nøkkeltall / Key Figures 4. Visjon, Forretningsidé, Verdier, Mål og Strategier 5. Tjenester og produkter 6 Årsrapport 2013 Innhold Om Oslo Forsikring AS 3 Nøkkeltall / Key Figures 4 Visjon, Forretningsidé, Verdier, Mål og Strategier 5 Tjenester og produkter 6 Styrets årsberetning 12 Resultatregnskap 15 Balanse

Detaljer

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011 Forsikringsvilkår Erstatter og P 916 Psykologisk førstehjelp begge fra 01.01.2010 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsavtalelover av 16. juni 1989. - Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni

Detaljer

Oversikt over personpremie for perioden 1.1.2012 31.12.2012

Oversikt over personpremie for perioden 1.1.2012 31.12.2012 Oversikt over personpremie for perioden 1.1.2012 31.12.2012 Forsikrings selskap Forsikrings periode Avtalenr Dekning Personell Antall/ årsverk Snittpremie Premie 2012 Gjensidige 1.1.2012 31.12.2012 79332016

Detaljer

Reise Gjelder fra 01.01.2015

Reise Gjelder fra 01.01.2015 Reise Gjelder fra 01.01.2015 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Når forsikringen gjelder 4. Hva forsikringen omfatter 5. Hvilke skader som dekkes 6. Hvilke skader

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell og Seawell har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger

Detaljer