Forsikringer fra NHO Reiseliv 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsikringer fra NHO Reiseliv 2013"

Transkript

1 Forsikringer fra NHO Reiseliv 2013 Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen

2 Innhold s. 3 Yrkesskadeforsikring Uforandret pris s. 4 Fritidsulykkesforsikring Uforandret pris s. 5 Reiseforsikring Uforandret pris s. 6 Helseforsikring s. 7 Gruppelivsforsikring Sykeavbruddsforsikring s. 7 s. 8 s. 9 Sykelønnsforsikring for selvstendig næringsdrivende Bedriftsforsikring s. 10 Kjøretøy Nyhet flåteavtale 2 s. 11 Bygningsforsikring s. 12 Praktiske opplysninger

3 Yrkesskadeforsikring Uforandret pris Forsikringen er lovpålagt og alle arbeidsgivere plikter å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Dette gjelder enten ansatte jobber heltid eller deltid. Selvstendig næringsdrivende kan også tegne forsikringen på seg selv frivillig. Cirka 950 medlemsbedrifter benytter dagens tilbud på yrkesskadeforsikring. Grunnbeløpet i folketrygden G legges til grunn ved erstatningsoppgjør. G-beløpet har økt med 3,67 % siden i fjor, og dette betyr at det er en reell prisnedgang på forsikringen for Forsikringen gjelder ved skader og sykdommer som arbeidstakere påføres under arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden, samt direkte reise til og fra arbeid. En godkjent yrkesskade eller yrkessykdom kan gi følgende erstatningsutbetalinger: Påførte merutgifter Dokumenterte utgifter som ikke dekkes av NAV, erstattes individuelt, f.eks. fysikalsk behandling foreskrevet av lege, legekonsultasjoner, medisiner, ødelagte klær o.l. Fremtidige merutgifter Dersom skaden/sykdommen fører til fremtidige behandlingsbehov eller den skadelidte i ettertid trenger behandling, hjelpemidler og/eller hjelp i hjemmet som NAV ikke refunderer, mottar skadelidte en engangsutbetaling til å dekke nevnte utgifter. Inntektstap Det gis erstatning frem til endelig oppgjør for skaden/ sykdommen finner sted dersom den medfører tapt inntekt, tapte feriepenger ved sykemelding, tapt overtidsgodtgjørelse og tap i en periode med arbeidsavklaringspenger. Tap av fremtidig inntekt Erstatningen fastsettes ut fra graden av varig uførhet, skadelidtes alder og pensjonsgivende inntekt året før skaden/sykdommen ble konstatert. Graden av varig ervervsevne kan først bli fastsatt når skaden/ sykdommen har stabilisert seg. Menerstatning Menerstatning fastsettes ut fra varig medisinsk invaliditetsgrad over 15 prosent og skadelidtes alder. Legen fastsetter invaliditetsgraden når skaden eller sykdommen har stabilisert seg. Dødsfallerstatning Ektefelle/samboer til ansatte som dør har rett til erstatning. Grunnerstatningen er 15 G. erstatning til etterlatte barn beregnes særskilt for hvert barn avdøde forsørget, avhengig av alder. Barn får dobbel erstatning i de tilfeller avdøde var eneforsørger. Erstatning Tilfaller Yrkesulykke Yrkessykdom Menerstatning Ansatte 4,5 G 4,5 G Ervervserstatning Ansatte G G Dødsfallserstatning Begravelsesstønad Ektefelle/samboer Barn 0,5 G 15 G 6,5 G 0,5 G 15 G 6,5 G G = Grunnbeløpet i Folketrygden. 1 G er kr fra 1.mai 2012 Total pris er kr 995 per årsverk. Prisen gjelder alle relevante yrkesklasser innenfor reiselivsnæringen, herunder kokk, baker, konditor, servitør, catering, bartender, kontor, administrasjon, salg, resepsjonist, stuepike, renhold, ordensvakt, vaktmester etc. Yrkesklasser med høy risiko prises særskilt. Kun hele årsverk meldes inn i ordningen som oppdateres årlig i forbindelse med hovedforfall. TILLEGGSDEKNINGER Det er mulig å utvide yrkesskadeforsikringen med følgende tilleggsdekninger: Dekning ved medisinsk invaliditet fra 1 til 14,99 prosent, total pris kr 95 Økt forsikringssum for medisinsk invaliditet og død, total pris kr 15 per G Codan Forsikring er leverandør av yrkesskadeforsikringen. Selskapet er en del av Nordens tredje største skadeforsikringsselskap. Codan er et solid selskap og har A+ rating hos Standard & Poor. 3

4 Fritidsulykkesforsikring uforandret pris Fritidsulykkesforsikringen dekker skader som følge av ulykker i fritiden. Dette til forskjell fra yrkesskadeforsikring, som dekker skader og sykdommer som har skjedd på arbeidet i arbeidstiden. Fritidsulykkesforsikring er ikke lovpålagt, men er et tillegg til yrkesskadeforsikring for å bedre de ansattes personforsikringer. Forsikringen har tilnærmet samme erstatningsutmåling som yrkesskadeforsikring, men gjelder ikke ved sykdom. Forsikringen dekker de ansatte ved ulykker hele døgnet. Bedriften unngår dermed situasjoner der det kan oppstå tvil om hvorvidt ansatte er på jobb eller har fritid. Erstatning Tilfaller Fritidsulykke Menerstatning Ansatte 4,5 G Ervervserstatning Ansatte G Total pris er kr 633 per ansatt. Forsikringen kan tegnes kollektivt på samtlige ansatte eller kun på navngitte ansatte (ledende ansatte, nøkkelpersonell etc.). TILLEGGSDEKNINGER Det er mulig å utvide fritidsulykkesforsikringen med følgende tilleggsdekninger: Dekning ved medisinsk invaliditet fra 1 til 14,99 prosent, total pris kr 95 Økt forsikringssum for medisinsk invaliditet og død, total pris kr 15 per G Codan Forsikring er leverandør av fritidsulykkesforsikringen. Selskapet er en del av Nordens tredje største skadeforsikringsselskap. Codan er et solid selskap og har A+ rating hos Standard & Poor. Dødsfallserstatning Begravelsesstønad Ektefelle/samboer Barn 0,5 G 15 G 6,5 G G = Grunnbeløpet i Folketrygden. 1 G er kr fra 1.mai 2012 Smak «NHO Reiseliv Forsikring gjør hverdagen enklere for oss. Personlig og meget god service er bare en telefonsamtale unna. For en liten bedrift som oss var valget svært enkelt når det kom til forsikringer.» Espen og Eva-Linda Ramnestedt Restaurant Smak i Bodø 4

5 Reiseforsikring Uforandret pris Det er fremforhandlet en svært gunstig reiseforsikring for NHO Reiselivs medlemsbedrifter. Pris og vilkår er markedsledende. Det kan velges mellom kun tjenestereise for ansatte eller et fullverdig produkt som også dekker ferie- og fritidsreiser for ansattes familie. Reisevarighet dekkes med 180 dager for tjenestereiser, mens ferie/fritid dekkes i 90 dager. Forsikringen gjelder ikke når sikrede er på arbeidssted, på undervisningssted eller hjemme. Det er ingen unntak for sportsaktiviteter eller for skader som følge av krig, terror og jordskjelv. Det er ingen egenandel på reiseforsikringene. Tabellen under gjengir forsikringssummer for hoveddekningene. Hoveddekninger Forsikringssum per person Forsikringssum per familie Reisegods Kontanter Reisedokumenter Enkeltgjenstander Arbeidsgivers effekter Reisesyke Medisinske utgifter Hjemkallelse Tilkallelse Reise og oppholdsutgifter Reiseavbrudd Søk- og redningsutgifter Remplassering Returreise Ulykke Dødsfall (voksne/barn) Livsvarig medisinsk invaliditet (voksne/barn) Medisinske behandlingsutgifter Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset / / Etter avtale Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ansvar Rettshjelp Forsinkelse Forsinket avgang Innhenting av reiserute Overnatting Bagasje (2 timer karenstid) Bagasje tjenestereise (ingen karenstid) 200 per time, maks Evakuering Avbestilling Identitetstyveri per time, maks Total pris er kr 411 per ansatt for tjenestereise. Total pris er kr 797 per ansatt for tjenestereise/ferie/fritid. Forsikringen kan tegnes kollektivt på samtlige ansatte eller kun på navngitte ansatte (ledende ansatte, nøkkelpersonell etc.). AIG er leverandør av reiseforsikringen. Selskapet er ett av verdens største skadeforsikringsselskaper. AIG er et solid selskap og har A + rating hos Standard & Poor. 5

6 Helseforsikring Med helseforsikring er de ansatte sikret rask behandling ved sykdom eller skader slik at de kan komme raskere tilbake i jobb. Dette kan spare bedriften for høye kostnader ved sykefravær, og ansatte for unødige lidelser. Beregninger utført av SINTEF viser at hver sykefraværsdag koster i gjennomsnitt norske bedrifter kr per ansatt per dag. Du får: Garantert spesialistvurdering innen 10 virkedager. Garantert behandling eller operasjon innen 20 virkedager. Rehabilitering etter behandling dersom foreskrevet av legespesialist. Ubegrenset fysikalsk behandling etter henvisning fra legespesialist. Kostnader relatert til behandling, reise og opphold, etter konsultasjon hos fastlege/allmennlege. Oppfølging og rådgivning av én tildelt sykepleier før, under og etter behandlingsløpet. Nettverk av samarbeidende sykehus i Norge, Norden og resten av Europa. Et uavhengig medisinsk råd som kontinuerlig kvalitetssikrer de sykehus og leger som selskapet benytter. Eget personvernombud som sikrer dine rettigheter som pasient og forsikret. Tilbud om uavhenging vurdering av diagnose som allerede er stilt. Slik fungerer helseforsikringen Kontakt selskapet når du har spørsmål eller har vært hos din lege og fått henvisning til spesialist for videre undersøkelser. Behandlingsstedet velges ut fra hvor selskapet finner den kvalitativt beste behandlingen. Utvelgelsen skjer i samarbeid med pasienten. Ikke krav til helseerklæring Forsikringsselskapet krever ingen helseerklæring og prisen per ansatt er lik uavhengig av alder, kjønn, helsehistorikk og livsstil. Ansatte over 67 år kan søke særskilt om å tegne forsikringen. Søknaden blir avgjort etter individuell vurdering av nødvendige helseopplysninger. Søknaden innvilges for ett år av gangen. For eksisterende medlemmer fornyes avtalen automatisk, selv om man har passert 67 år, forutsatt at forsikringsdekningen har vært sammenhengende Total pris er kr per ansatt Helseforsikringen leveres av Vertikal Helseassistanse i samarbeid med Codan Forsikring. Codan er et solid selskap og har A+ rating hos Standard & Poor. Statholdergaarden «Vi har samlet alle forsikringene gjennom NHO Reiseliv Forsikring. Statholdergaarden dekker inn medlemskontingenten i NHO Reiseliv bare på forsikringsordningene!» Bent Stiansen Daglig leder av Statholdergaarden. 6

7 Gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring gir engangsutbetaling til etterlatte dersom den ansatte dør uansett dødsårsak. Forsikringssummen er konstant frem til utgangen av det året den ansatte fyller 67 år. Alternativt kan det avtales nedtrapping i forsikringssummen. Gruppelivsforsikringen kan tegnes f.o.m 1 ansatt og for selvstendige næringsdrivende. Helseerklæring må fylles ut av ansatte i bedrifter med under 10 ansatte. For bedrifter med over 10 ansatte er det ikke krav til helseerklæring. Det er krav til at ansatte må være 100 % arbeidsføre og at arbeidsgiver bekrefter dette ved etablering. NHO Reiseliv har valgt tre standardiserte pakkeløsninger med mulighet for tilpasninger. Forsikringssum i G 10 G Forsikringssum i kr 20 G G G = grunnbeløpet i Folketrygden. 1 G er kr fra 1. mai 2012 NB! Gruppelivsforsikring er betydelig rimeligere enn individuell livsforsikring og gjeldsforsikring. Ved å tegne gruppelivsforsikring, skaper bedriften trygghet for den ansatte og deres familier. Prisen beregnes ut fra ansattes alder, kjønn, forsikringssum og bedriftens virksomhet. Codan Forsikring er leverandør av sykelønnsforsikringen. Selskapet er en del av Nordens tredje største skadeforsikringsselskap. Codan er et solid selskap og har A+ rating hos Standard & Poor. Sykelønnsforsikring Sykelønnsforsikring kan være viktig for bedrifter hvor ansatte har høyere lønn enn 6 G (kr ). Ved ansattes sykefravær over 16 dager erstattes gapet mellom virkelig lønn og Folketrygdens ytelse på 6 G. Dekning Ved hel eller delvis arbeidsuførhet erstattes den delen av den ansattes lønn som er mer enn 6 G. Forsikringen utbetales som dagpenger med maksimalt kr pr dag. Forsikringen gjelder for ansatte som har krav på sykepenger etter Lov om Folketrygd. Det er en karenstid på 16 dager. Det betyr at erstatningen først utbetales fra og med 17. dag. Erstatningstiden er 365 dager. Ved nytegning / endring av eksisterende avtale er det krav til helseerklæring. Begrensninger Forsikringen kan kun tegnes for ansatte under 60 år, og gjelder til fylte 67 år. Unntak for sykdom/skade som har vist symptomer eller oppstår før 30 dager etter at forsikringen trådte i kraft. Unntak for fravær som følge av overforbruk av alkohol, andre beruselsesmidler eller medikamenter. Unntak for fravær som følge av eller i forbindelse med normalt svangerskap. Prisen beregnes på bakgrunn av alder, kjønn og lønn. Codan Forsikring er leverandør av sykelønnsforsikringen. Selskapet er en del av Nordens tredje største skadeforsikringsselskap. Codan er et solid selskap og har A+ rating hos Standard & Poor. 7

8 Sykeavbruddsforsikring for selvstendig næringsdrivende Ved sykdom reduseres inntektene, mens utgiftene løper videre. Har du tenkt over hva som vil skje hvis du skulle bli sykmeldt på grunn av sykdom eller ulykke? En del av inntekten kan tapes i en periode, samtidig som en rekke faste driftsutgifter må betales. Selvstendig næringsdrivende og innehaver av firma som ikke har ansatte til å lede virksomheten ved sykdom, bør vurdere å tegne sykeavbruddsforsikring. Dekning Erstatning gis i form av dagpenger. Dagpengeerstatning utbetales fra utløpet av avtalt karenstid (antall dager som ikke er dekket av forsikringen og standard karenstid er 16 dager, men kan økes for å få lavere årspremie), og så lenge sykdommen/ulykken medfører fullstendig fravær fra arbeidsstedet i inntil 365 dager for ett og samme sykdoms-/ ulykkestilfelle. Hva som dekkes Faste og løpende utgifter Lønn over 6 G Erstatning gis i form av dagpenger og kan dekkes opp til kr per dag. Begrensninger Forsikringen kan kun tegnes for personer under 60 år, og gjelder til fylte 67 år. Unntak for sykdom/skade som har vist symptomer eller oppstår før 30 dager etter at forsikringen trådte i kraft. Unntak for fravær som følge av overforbruk av alkohol, andre beruselsesmidler eller medikamenter. Unntak for fravær som følge av eller i forbindelse med normalt svangerskap. Ved nytegning / endring av eksisterende avtale er det krav til helseerklæring. Prisen beregnes på bakgrunn av alder, kjønn og lønn. Codan Forsikring er leverandør av sykeavbruddsforsikringen. Selskapet er en del av Nordens tredje største skadeforsikringsselskap. Codan er et solid selskap og har A+ rating hos Standard & Poor. 8

9 Bedriftsforsikring - Nyhet! Varer i kjøl og fryserom. Forsikringen er tilpasset reiselivsnæringens behov. Bedriftsforsikringen omfatter maskiner, inventar, løsøre, varer, avbruddstap og ansvar. Forsikringen har også en rekke tilleggsdekninger inkludert. Forsikringen dekker skader ved: Brann Vann og annen væske Tyveri og hærverk Bedrifts- og produktansvar Elektrisk fenomen Brudd- og hærverksskade på glass Ran og overfall Snøtyngde og snøpress Naturskade I tillegg omfattes også kriminalitetsforsikring (underslag). Innenfor beløpsbegrensninger omfattes: Riving, rydding og bortkjøring av verdiløse rester Lagring og destruksjon av miljøfiendtlige rester Prisstigning etter skade Modeller, mønstre, former Rekonstruksjon av arkiver, datafiler m.v. Interesse i ting med salgspant Tap av gass, væske eller strøm Bygningsmessig innredning Reinstallasjonskostnader for programvare/ operativsystemer Hærverk under åpningstiden Ulykkesforsikring for gjester Investeringer i avtaleperioden Naturskadeavbrudd Varer i kjøl og fryserom For nærmere detaljer i forsikringsdekningen vises til forsikringsvilkår NHO Reiseliv Kombinert Bedriftsforsikring. Prisen beregnes på bakgrunn av blant annet bygningsmåte, sikringstiltak og valgte forsikringssummer. Codan Forsikring er leverandør av bedriftsforsikringen. Selskapet er en del av Nordens tredje største skadeforsikringsselskap. Codan er et solid selskap og har A+ rating hos Standard & Poor. Champagneria Bodega: «Etter at vi i 2011 tegnet avtale med NHO reiseliv, har vi spart inn mer enn kontingentkostnadene bare på forsikringsavtalene våre hos NHO Reiseliv Forsikring. Vi var ikke i tvil over hvor vi skulle ha forsikringene når vi startet opp vårt andre sted, Champagneria Bodega, i Mathallen Oslo» Tor Eirik Ellingsen, Styreleder/eier i Champagneria 9

10 Kjøretøy - Fri kjørelengde og ingen bonustap ved skade NHO Reiseliv tilbyr forsikring for de fleste typer kjøretøy som person, vare- og kombinertbil samt mindre lastebiler inntil 7,5 tonn. Forsikringen har fri kjørelengde og det beregnes ikke bonustap ved skade. Forsikringen kan omfatte: Ansvar Ansvarsforsikringen dekker erstatningsansvar etter bilansvarsloven for skade som påføres personer eller andres eiendom. Forsikringen er obligatorisk. Fører og passasjerulykke Fører- og passasjerulykke dekker de ulykkesskader som påføres personer ved bruk av bilen. Delkasko Delkaskoforsikringen dekker skade som følge av brann eller tyveri. I tillegg omfattes glasskader og kostnader ved assistanse ved erstatningsmessig skade. Kasko I tillegg til delkasko dekkes også vognskader som følge av sammenstøt, utforkjøring, velting, hærverk eller annen tilfeldig, plutselig ytre påkjenning. Kasko inkluderer leiebil i inntil 10 dager ved erstatningsmessig skade, driftstans, brukket nøkkel mm. Forsikringen dekker også veihjelp Prisen beregnes på bakgrunn av nyverdi, kjørelengde og geografi. Codan Forsikring er leverandør av kjøretøyforsikringen. Selskapet er en del av Nordens tredje største skadeforsikringsselskap. Codan er et solid selskap og har A+ rating hos Standard & Poor. 10

11 Bygningsforsikring Denne forsikringen dekker skader på bygget og installasjoner som naturlig hører til bygget. Forsikringen omfatter også ansvarsforsikring for deg som eier av den forsikrede eiendommen. Forsikringen dekker skader ved: Brann Lynnedslag og elektrisk fenomen Vann og annen væske Tyveri og hærverk Snøtyngde, snøpress og ras fra tak Rørbrudd Naturskade NB! Les vilkårene for fullstendig dekningsbeskrivelse, begrensninger samt sikkerhetsforskrifter. Vær oppmerksom på at brudd på sikkerhetsforskrifter kan gi avkortning ved skade. Bedriften kan velge mellom to forsikringsformer; fullverdiforsikring eller førsterisikoforsikring. Fullverdiforsikring Bygninger som er fullverdiforsikret er til enhver tid forsikret for et beløp som dekker kostnader ved å føre opp et tilsvarende bygg, gjenoppføringsprisen. På grunnlag av opplysninger om bygningstype, bruttoareal og beliggenhet beregnes et prisberegningsgrunnlag. Forsikringstaker må melde i fra om bygningsmessige forandringer. Premieberegningsgrunnlaget har ingen betydning for skadeoppgjørets størrelse. Førsterisikoforsikring Forsikringssummen fastsettes av deg. Ved denne forsikringsform erstattes skaden, etter fradrag av egenandel, inntil avtalt forsikringssum. Erstatningen kan ikke overstige gjenoppføringsprisen av bygget. Førsterisikoforsikring benyttes når det ikke er ønskelig å bygge opp igjen etter en stor skade eller en ønsker å bygge en mindre bygning enn det opprinnelige bygget. Merk spesielt: Leies bygget ut må leietaker selv tegne en bedriftsdekning som dekker driften, innredning og maskiner som leietakeren har installert. Dette kan også gjelde lettvegger, gulv o.l. som leietakeren har montert i tilknytning til driften sin. NB: Driver bedriften selv med virksomhet i bygget, må det tegnes en bedriftsdekning i tillegg til bygningsforsi kringen. Les mer om dette under produktet «Bedrifts forsikring» på side 12. Tap av husleieinntekt Dette er en tilleggsforsikring som avtales særskilt. Forsikringen dekker tap av husleieinntekt i avtalt ansvarstid etter en erstatningsmessig skade. Prisen beregnes på grunnlag av blant annet bygningsmåte, areal, sikringstiltak og valgte forsikringssummer. Codan Forsikring er leverandør av bygningsforsikring. Selskapet er en del av Nordens tredje største skadeforsikringsselskap, og har solid A+ rating hos Standard & Poor. Skjelbreid Poirée AS «Vi traff blinken på nytt og sparte ca. 30 % av forsikringskostnaden med en skreddersydd forsikringsløsning fra NHO Reiseliv tilpasset vår drift. Sammen med personlig service og god oppfølging var derfor valget av forsikringsleverandør enkelt for oss» Liv Grete og Raphael Skjelbreid Poiree Innehaver av Skjelbreid Poiree AS 11

12 Praktiske opplysninger NHO Reiseliv Forsikring betjenes av Bafo Forsikringsmegling AS, som er en uavhengig forsikringsmegler. Kontakt oss for råd og tilbud om forsikringsløsninger tilpasset din bedrift. Selve forsikringsavtalene inngås med de forsikringsselskapene som NHO Reiseliv har inngått avtaler med. Rådgivning, formidling og service håndteres av Bafo Forsikringsmegling AS etter avtale med NHO Reiseliv. Honoraret splittes særskilt på fakturaen sammen med forsikringsavtalene. NHO Reiselivs medlemmer blir betjent av blant annet Alexandra Buan, Bjørnar Røsås og Casper Kvamme. De kjenner medlemsbedriftene og eksisterende forsikringsløsninger godt. De totale prisene som er oppgitt i denne brosjyren inkluderer honorar til Bafo Forsikringsmegling AS etter avtale med NHO Reiseliv. FORBEHOLD Informasjonen i denne brosjyren er generell informasjon og gir ikke en fullstendig dekningsbeskrivelse eller grunnlag for å kreve erstatning. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsbevis og fullstendige vilkår som legges til grunn. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil i brosjyren. Kontaktinformasjon NHO Reiseliv Forsikring v/ Bafo Forsikringsmegling AS. layout: helenekjelstruphaug.blogspot.com Postboks 1344 Vika, 0113 Oslo. Telefon: E-post:

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014 Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014 Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen Innhold s. 3 Yrkesskadeforsikring s. 4 Fritidsulykkesforsikring s. 5 Reiseforsikring s. 6 Helseforsikring s. 7 Gruppelivsforsikring

Detaljer

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2011. Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2011. Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen Forsikringer fra NHO Reiseliv 2011 Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen Bedre forsikringsordninger fra 2011 Fra 2011 blir NHO Reiselivs forsikringsordninger vesentlig forbedret. I tillegg har

Detaljer

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Selvstendig næringsdrivende og enkeltpersonforetak kan benytte

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2011. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2011. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2011 www.bedriftsforbundet.no/forsikring Forsikringer til små- og mellomstore bedrifter Bedriftsforbundet har i samarbeid med Bafo Forsikringsmegling AS

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010 www.bedriftsforbundet.no/forsikring Forsikringer tilpasset små- og mellomstore bedrifter Bedriftsforbundet har utviklet et komplett spekter av forsikringer

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014 www.bedriftsforbundet.no/forsikring KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Lavere priser? Da bør du benytte deg av de kollektive avtalene

Detaljer

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2015 www.bedriftsforbundet.no/forsikring KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Med rundt 4 000 medlemsbedrifter i ryggen får vi både skreddersydde

Detaljer

BEDRIFTSFORBUNDETS medlemsforsikringer 2008

BEDRIFTSFORBUNDETS medlemsforsikringer 2008 BEDRIFTSFORBUNDETS medlemsforsikringer 2008 2008 Leder Innhold Personforsikringer 3 Yrkesskadeforsikring 3 Arbeidstakerforsikring 4 Sykdomsforsikring 4 Gruppelivsforsikring 5 Sykelønnsforsikring 6 Sykeavbruddsforsikring

Detaljer

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013 Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013 Kan du tenke deg å redusere forsikringskostnadene? Da bør du benytte deg av de kollektive avtalene som Bedriftsforbundet har fremforhandlet! Dette

Detaljer

Næringsforsikringer for privatpraktiserende 2009

Næringsforsikringer for privatpraktiserende 2009 Næringsforsikringer for privatpraktiserende 2009 1 Bedre næringsforsikringer Det siste året har vi fokusert spesielt på å utvikle og forbedre næringsforsikringene. NFF har nå et komplett tilbud av forsikrings

Detaljer

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 22 00 95 81 E:teknologiforsikring@mmc.com

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 22 00 95 81 E:teknologiforsikring@mmc.com Forsikringer Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE T: 22 00 95 81 E:teknologiforsikring@mmc.com NORSK TEKNOLOGI Hvorfor velge Norsk Teknologi forsikring? FORSIKRING SOM

Detaljer

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Forsikringer Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Hvorfor velge Norsk Teknologi forsikring? FORSIKRING SOM VIRKER: Foreningen,

Detaljer

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Forsikringer Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Hvorfor velge Norsk Teknologi forsikring? FORSIKRING SOM VIRKER: Foreningen,

Detaljer

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 1 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du

Detaljer

NFFs Forsikringer 2012

NFFs Forsikringer 2012 NFFs Forsikringer 2012 1 FORSIKRINGSKONTORET Du får råd og hjelp i de fleste forsikringsspørsmål fra oss på NFFs forsikringskontor. Om du vet hvilke ordninger som gjelder på arbeidsplassen og hva du har

Detaljer

NFFs forsikringer 2011

NFFs forsikringer 2011 NFFs forsikringer 2011 Innholdsfortegnelse Obligatoriske forsikringer Livs-, uføre-, ulykkes-, kritisk sykdomog ID-tyveriforsikringer 4 Frivillige forsikringer Livs- og uføreforsikring 6 Barneforsikring

Detaljer

NFFs Forsikringer 2014 1

NFFs Forsikringer 2014 1 NFFs Forsikringer 2014 1 LEDER Medlemsforsikringene øker Stadig flere medlemmer benytter seg av de gode og rimelige forsikringene vi tilbyr. Noen av forsikringene er skreddersydd for fysioterapeuter, og

Detaljer

NFFs Forsikringer 2015 1

NFFs Forsikringer 2015 1 NFFs Forsikringer 2015 1 KJÆRE MEDLEM! Som en del av vår medlemsservice kan du få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på NFFs forsikringskontor. Dette kan avdekke om du er dobbeltforsikret, har

Detaljer

Nye forsikringssider

Nye forsikringssider Forsikringer 2009 1 Kjære medlem! Vi har det siste året utredet en ytterligere forbedring av medlemsforsikringene, blant annet i form av en obligatorisk livsforsikring og uføreforsikring. Men etter en

Detaljer

orm: jnd.no Foto: ByMPhotos/Istock. F Forsikring 2014

orm: jnd.no Foto: ByMPhotos/Istock. F Forsikring 2014 Forsikring 2014 Forsikring 2014 Snakk med oss! NJ Forsikring ordner NJs medlemsforsikringer. Er det noe du lurer på om medlemsforsikringene er det bare å ta en telefon eller sende en e-post. Da kan vi

Detaljer

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring Godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge:

Detaljer

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringssidé finner du på www.nj.no/forsikring

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringssidé finner du på www.nj.no/forsikring Godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge:

Detaljer

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014 Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene Desember 2014 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade - generelt 3 Hvem er med i forsikringene 4 Skatteforhold

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

Medlemsforsikringer 2015

Medlemsforsikringer 2015 Medlemsforsikringer 2015 SIDE 2 LEDER Gratis hjelp! Som forbundsleder er jeg glad for å kunne yte våre medlemmer god service på områder der vi som forbund har inngått avtaler om medlemsfordeler. Utviklingen

Detaljer

Ta en prat om helseforsikringen!

Ta en prat om helseforsikringen! Ledernes medlemsforsikringer 2015 Ta en prat om helseforsikringen! I år innfører vi en helt ny forsikring for våre medlemmer: Helseforsikring. Dette er en forsikring som flere enn 400 000 mennesker i Norge

Detaljer

Telefon 04700. Sjekk dine medlemsfordeler. Årskatalog 2008

Telefon 04700. Sjekk dine medlemsfordeler. Årskatalog 2008 Årskatalog 2008 Telefon 04700 Sjekk dine medlemsfordeler For medlemmer av følgende foreninger: Arkitektenes Fagforbund Den norske legeforening Den norske tannlegeforening Den norske veterinærforening Naturviterne

Detaljer

Orientering om personalforsikringer for ansatte og ombudsmenn i

Orientering om personalforsikringer for ansatte og ombudsmenn i Orientering om personalforsikringer for ansatte og ombudsmenn i Ajour: 07.02.13 Side 1 av 9 G E N E R E L L I N F O R M A S J O N Den til enhver tid gjeldende tariff, lovverk og forsikringsavtale er overordnet

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer