Medlemsforsikringer for selvstendig næringsdrivende

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsforsikringer for selvstendig næringsdrivende"

Transkript

1 Medlemsforsikringer for selvstendig næringsdrivende 1

2 Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Selvstendig næringsdrivende og enkeltpersonforetak kan benytte alle våre tilbud og oppnå samme gunstige betingelser som aksjeselskapene. I denne spesialbrosjyren for selvstendig næringsdrivende har vi også tatt med rettighetene du har i folketrygden. De er grunnmuren i det økonomiske sikkerhetsnettet, medlemsforsikringene er overbygningen. Folketrygden Ved å være bevisst hvilke trygderettigheter du har, kan du kjøpe akkurat de personforsikringene du trenger i tillegg for å dekke ditt behov. Selvstendig næringsdrivende har rett til sykepenger fra folketrygden ved sykdom. Men til forskjell fra mange ansatte som gjennom tariffavtale har rett til full lønn under sykdom, er ytelsene til næringsdrivende bare på 65 % av pensjonsgivende inntekt. Dette gjelder nå: Sykelønn Sykepenger tilsvarer 65 % av inntektsgrunnlaget inntil 6 G kr Sykepenger utbetales fra og med 17. sykedag. G er folketrygdens grunnbeløp og er kr per 1. januar Eksempel 1: Årsinntekt kr Sykemeldt i 12 måneder Sykepenger fra folketrygden = 65 % av kr = kr Eksempel 2: Årsinntekt kr Sykemeldt i 12 måneder Sykepenger fra folketrygden = 65 % av kr (6 G) = kr Utvidet sykelønn I folketrygden kan du kjøpe forsikring for å få høyere dekning og tidligere sykepengeutbetaling. Selv om du øker utbetalingen, vil øvre grense på 6 G gjelde. Tre alternative løsninger finnes: 65 % av sykepengegrunnlaget fra 1. sykedag 100 % av sykepengegrunnlaget fra 17. sykedag 100 % av sykepengegrunnlaget fra 1. sykedag Prisen for disse utvidelsene beregnes i prosent av forventet pensjonsgivende inntekt som selvstendig næringsdrivende, inntil kr (6 G). Satser per 1. januar 2011: 65 % fra 1. sykedag: 1,9 % 100 % fra 17. sykedag: 2,8 % 100 % fra 1. sykedag: 10,2 % Frivillig yrkesskadetrygd Selvstendig næringsdrivende må kjøpe «Frivillig trygd for selvstendig næringsdrivende» for å få rett til folketrygdens yrkesskadedekning. Søknadsskjema får du fra NAV. Premiesatsen er 0,4 % av antatt årsinntekt. Bedriftsforbundets forsikringer gir økt trygghet Folketrygdens standard rettigheter til sykelønn og utvidelsene av denne er ment å sikre inntekt ved eget sykefravær. For mange vil dette likevel ikke være tilstrekkelig for å kompensere for det økonomiske tapet som oppstår. Mange har inntekt som overstiger folketrygdens øvre grense på 6 G (kr ) mens andre har faste driftskostnader som løper selv når virksomheten ikke har inntekt. Andre igjen driver en type virksomhet der et lengre fravær, for eksempel ved at man venter på time for spesialistvurdering eller oppstart av behandling, vil innebære store økonomiske konsekvenser. Bedriftsforbundet tilbyr forsikringsordninger som reduserer slike utfordringer for selvstendig næringsdrivende. Sykeavbruddsforsikring Sykeavbruddsforsikring er utviklet for selvstendig næringsdrivende, samt for innehaver av firma som ikke har ansatte til å lede virksomheten ved egen sykdom. Dekning Ved full arbeidsuførhet dekkes den delen av lønnen som overstiger 6 G Faste driftskostnader knyttet til næringsvirksomheten kan dekkes Erstatningen utbetales som dagpenger med inntil kr per dag Dagpengene varierer etter inntekten, og dekker det beløpet som fremgår av forsikringsbeviset For å kunne tegne sykeavbruddsforsikringen er det en forutsetning at man har rett til sykepenger etter Lov om folketrygd. Det er en karenstid på 16 dager. Det betyr at erstatningen først utbetales fra og med 17. dag. Erstatningstiden er vanligvis på 365 dager. Sykeavbruddsforsikringen leveres av Protector Forsikring. 2

3 Pensjon i folketrygden Folketrygden ble innført i 1967 for å sikre alle norske statsborgere en minimum levestandard som pensjonister. Folketrygdens pensjonsregler er endret flere ganger noe som har medført at mange må forvente lavere pensjonsytelser i fremtiden. Alderspensjon Alderspensjon fra folketrygden består i dag av grunnpensjon og tilleggspensjon. Grunnpensjonen bestemmes av hvor lenge du har bodd i Norge, uavhengig av arbeidsinntekt. Full grunnpensjon oppnås ved 40 års botid. Grunnpensjonen er 1 G (kr ) for enslige og 85 % av 1 G (kr ) for gifte og samboende. Tilleggspensjonen bestemmes av hvor mange år man har opptjent pensjonspoeng og hvor høy arbeidsinntekten har vært i opptjeningstiden. Alderpensjonen utbetales fra måneden etter at du fyller 67 år. Uførepensjon Uførepensjon beregnes på samme måte som alderspensjon. Blir du arbeidsufør tidlig i yrkeslivet får du godskrevet fremtidig opptjening av pensjonspoeng. Dette gir deg en uførepensjon omtrent på nivå med det du ville fått i alderspensjon, om du hadde vært arbeidsfør fram til pensjonsalderen. Tjenestepensjon I 2006 vedtok Stortinget Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Loven pålegger arbeidsgivere med ansatte å etablere tjenestepensjon. Som selvstendig næringsdrivende kan du etablere tjenestepensjon med fullt skattefradrag for innbetalt premie. Dette er en frivillig ordning. Du kan spare inntil 4 % av brutto personinntekt mellom 1 G og 12 G, og du får fradrag for beløpet direkte i din næringsinntekt. I tilknytning til tjenestepensjonen må du også tegne en forsikringsdekning innskuddsfritak (obligatorisk). Dersom du blir arbeidsufør helt eller delvis etter 12 måneders sykmelding, vil forsikringsselskapet på gitte vilkår fortsette sparingen for deg. Sparing til alderspensjon Bedriftsforbundets tjenestepensjon er tilpasset minimumskrav i henhold til Lov om obligatorisk tjenestepensjon som krever at et foretak må betale minst to prosent av brutto lønn i tjenestepensjon for ansatte. Det kan avtales høyere sparing. Kostnader til ordningen kommer i tillegg. Innskudd og avkastning bestemmer størrelsen på fremtidig pensjon. Den kommer i tillegg til alderspensjon fra folketrygden og utbetales over minst 10 år. Innskuddsfritak ved uførhet Minimumskrav til tjenestepensjonen inkluderer forsikringsordningen «innskuddsfritak ved uførhet». Den er obligatorisk og skal sikre innskudd til din pensjonskonto dersom du blir ufør. Det kreves ingen helseopplysninger ved etablering av ordningen, men du må være fullt arbeidsdyktig. Flytting av pensjonsordninger Det er enkelt å flytte en innskuddsbasert avtale da det kun er to måneders oppsigelsestid. Dersom avtalen sies opp for eksempel 1. mars, vil midlene bli flyttet 1. mai. Uførepensjon - ikke krav til helseerklæring Selvstendig næringsdrivende kan kjøpe uførepensjon som en frivillig tilleggsdekning til tjenestepensjon. Uførepensjonen erstatter inntektstap ved uførhet og kommer i tillegg til uførepensjon fra folketrygden. Erstatningen blir utbetalt månedlig dersom du får nedsatt din arbeidsevne minimum 20 prosent i sammenhengende ett år. Utbetalingen starter som hovedregel etter 12 måneders sykmelding. Du kan selv bestemme størrelse på uførepensjonen. Mange velger et nivå på prosent av lønnen, som tilsvarer nivået på tradisjonelle pensjonsordninger. Uførepensjonen dekker differansen mellom ytelsen fra folketrygden og det nivået som er valgt på uførepensjonen. Dersom du blir delvis arbeidsufør, blir uførepensjon beregnet ut fra graden av uførhet. Tjenestepensjonen leveres av KLP Bedriftspensjon AS. 3

4 Personforsikringer Bedriftsforbundet har en rekke forsikringer som gir erstatning ved ulykker og sykdommer som medfører invaliditet, arbeidsuførhet eller som gir erstatning til etterlatte etter dødsfall. Ut fra ditt eget og din families behov tilbyr vi alt fra enkeltstående forsikringer til komplette personforsikringsløsninger. Yrkesskadeforsikring - reise til og fra jobb inkludert! Alle arbeidsgivere er lovpålagt å ha yrkesskadeforsikring for sine ansatte, enten de arbeider heltid eller deltid. For selvstendig næringsdrivende er det frivillig å ha yrkesskadeforsikring. Sammen med folketrygdens ordninger med Sykelønn og Frivillig trygd, gir dette en god løsning som sikrer økonomisk trygghet ved yrkesrelaterte skader. Frivillig trygd for selvstendig næringsdrivende er et tillegg som kjøpes hos NAV. Denne gir trygde- og andre særrettigheter i folketrygden ved yrkesskade og utfyller den frivillige yrkesskadeforsikringen Bedriftsforbundet tilbyr. Forsikringen gjelder ved skader og sykdommer som de forsikrede påføres under arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden. Fra 2009 er Bedriftsforbundets yrkesskadeforsikringer utvidet til å dekke reiser til og fra jobb, noe som ikke er standard i markedet. Da er du og dine ansatte sikret erstatning dersom skade skjer på vei direkte til og fra jobb, noe som har vært en gråsone. En godkjent yrkesskade eller yrkessykdom kan gi følgende erstatningsutbetalinger: Påførte utgifter Fremtidige utgifter Inntektstap Tap i fremtidig inntekt Ménerstatning Erstatning Tilfaller Yrkesulykke Yrkessykdom Menerstatning Forsikrede 4,5 G 4,5 G Ervervserstatning Forsikrede G G Dødsfallserstatning Tilleggsdekninger Ektefelle/ samboer Barn 15,5 G 6,5 G 15,5 G 6,5 G Det er mulig å utvide dekningen ved medisinsk invaliditet fra 1 14,99 prosent. I tillegg er det mulig å øke forsikringssummene for medisinsk invaliditet og død. Fritidsulykkesforsikring Fritidsulykkesforsikring dekker skader som følge av ulykker i fritiden. Dette til forskjell fra yrkesskadeforsikring, som dekker skader og sykdommer som kun har skjedd på arbeidet i arbeidstiden. Fritidsulykkesforsikring er ikke lovpålagt, men er et tillegg til yrkesskadeforsikring for å gi bedre og mer utfyllende personforsikringer. Forsikringen har tilnærmet samme erstatningsutmåling som yrkesskadeforsikring, men gjelder ikke ved sykdom. Forsikringen dekker den forsikrede ved ulykker hele døgnet. Du unngår dermed situasjoner der det kan oppstå tvil om forsikringen gjelder i henhold til lov om yrkesskade for de som er forsikret. Erstatning Tilfaller Fritidsulykke Menerstatning Forsikrede 4,5 G Ervervserstatning Forsikrede G Dødsfallserstatning Tilleggsdekninger Ektefelle/ samboer Barn 15,5 G 6,5 G Det er mulig å utvide dekningen ved medisinsk invaliditet fra 1 14,99 prosent. I tillegg er det mulig å øke forsikringssummene for medisinsk invaliditet og død. Fritidsulykkesforsikringen leveres av Protector Forsikring. Annen sykdom Forsikringen dekker sykdommer som ikke godkjennes som yrkessykdom. Den lovpålagte yrkesskadeforsikringen gir kun erstatning for yrkesrelaterte sykdommer. Annen sykdom enn yrkessykdom kan for eksempel være: Kreft Hjerte- og karsykdommer Belastningslidelser Muskel- og skjelettlidelser Dersom du vil sikre deg eller dine ansatte ved sykdom som ikke er yrkesrelatert, bør du kjøpe denne forsikringen som gir erstatning ved ervervsuførhet og varig mén som følge av sykdom. Hva dekkes? Minimum 22 G og maksimum 30 G ved 100 % ervervsmessig uførhet, avhengig av inntekt og alder 4,5 G ved 100 % varig medisinsk invaliditet, som nedtrappes etter graden av invaliditet Yrkesskadeforsikringen leveres av Protector Forsikring. 4

5 Erstatning Tilfaller Fritidsulykke Menerstatning Forsikrede 4,5 G Ervervserstatning Forsikrede G Tilleggsdekninger - alternativer Det er mulig å øke forsikringssummen for medisinsk invaliditet. I tillegg er det mulig å redusere ytelsene ved ervervserstatning for å oppnå en lavere pris. Annen sykdom leveres av Protector Forsikring. Gruppelivsforsikring Kan etableres for deg som selvstendig næringsdrivende selv om du er eneste person i foretaket. Gruppelivsforsikring dekker engangserstatning ved dødsfall. Det er også vanlig å inkludere uføredekning ved varig arbeidsuførhet. Dødsfall Hvis en forsikret dør vil det bli utbetalt en engangserstatning til etterlatte, uansett årsak til dødsfallet. Forsikringssummen som utbetales kan være konstant frem til utgangen av det året den ansatte fyller 67 år. Alternativt kan det avtales nedtrapping i forsikringssummen. Arbeidsuførhet Forsikringen kan også inkludere en uføredel som gir ansatte rett til erstatning ved minst 50 % varig arbeidsuførhet, uavhengig av årsak. Forsikringssummen ved uførhet er lik den ved dødsfall. Alternativt kan det avtales lavere forsikringssum og nedtrapping etter hvert som ansatte blir eldre. Dekningen gjelder til fylte 60 år. Ikke krav til helseerklæring Bedriftsforbundets medlemsbedrifter anses som en gruppe. Det stilles derfor ikke krav til at du må fylle ut helseerklæring, men du må være fullt arbeidsdyktig. For uførhet gjelder i tillegg en to års karensperiode for kjente lidelser. Premien innberettes som lønn og er skattepliktig. Utbetaling til etterlatte er skattefri. Antall G Kroner Antall G Kroner 5 G G G G G G Gruppelivsforsikringen leveres av Protector Forsikring. Reiseforsikring Vår reiseforsikring har den laveste prisen og de beste vilkårene i markedet. Du kan velge kun tjenestereise, eller en forsikring som også dekker ferie- og fritidsreiser for deg selv og for ansattes familie. Reisevarighet dekkes med 180 dager for tjenestereiser, mens ferie/fritid dekkes i 90 dager. Det er ingen unntak for sportsaktiviteter eller for skader som følge av krig, terror og jordskjelv, og det er ingen egenandel ved skade. Pris Kr 411 per person for tjenestereise. Kr 797 per person for tjenestereise/ferie/fritid. Du kan kjøpe forsikringen bare for deg, for samtlige ansatte, eller kun på navngitte ansatte. Forsikringsselskap Chartis Europe er leverandør av reiseforsikringen. Kortversjon Beskrivelsen av forsikringsproduktene i denne brosjyren er ikke fullstendig. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsbevis og fullstendige vilkår som legges til grunn. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil i brosjyren. Forsikringssummer Tabellen under viser et utvalg forsikringssummer basert på grunnbeløpet i folketrygden og hva dette tilsvarer i kroner. 5

6 Helseforsikring - ikke krav til helseerklæring Med helseforsikring er du som selvstendig næringsdrivende sikret rask behandling ved sykdom eller skader, slik at du kan komme raskere tilbake i jobb. Du oppnår da å kunne korte ned antall fraværsdager. Du får Garantert spesialistvurdering innen 10 dager Garantert somatisk behandling eller operasjon innen 20 dager Sykepleier som følger deg opp før, under og etter behandling Forsikringen dekker alle kostnader til behandling, reise og opphold. I tillegg får du ny, uavhengig vurdering av diagnosen som allerede er stilt. Forsikringsselskapets pasientombud garanterer pasientrettighetene. europeiske land. Behandlingsstedet velges ut fra hvor selskapet finner den kvalitativt beste behandlingen. Utvelgelsen skjer i samarbeid med pasienten. Ikke krav til helseerklæring Vertikal krever ingen helseerklæring og prisen per ansatt er den samme uavhengig av alder, kjønn, helsehistorikk og livsstil. Personer over 67 år kan opprettholde medlemskapet etter vurdering av helseopplysninger. Helseforsikringen leveres av Vertikal Helseassistanse. Øvrige forsikringer Helseforsikringen dekker Alle somatiske sykdommer som ikke er øyeblikkelig hjelp Rehabilitering etter behandling Psykolog der årsaken skyldes en somatisk lidelse Fysioterapi og kiropraktor der dette er foreskrevet av en spesialist Behandling på sykehus eller av spesialist i Norge, Norden eller øvrige europeiske land Slik fungerer helseforsikringen Kontakt selskapet når du har spørsmål eller har vært hos din lege og fått henvisning til spesialist/videre undersøkelser. Forsikringen dekker kostnadene forbundet med behandlinger og operasjoner på godkjente sykehus i Norge, Norden eller i øvrige 6 Bedriftsforbundet har utviklet et samlet tilbud av forsikringer. I tillegg til de forsikringene du har lest om foran i denne brosjyren, kan du også kjøpe bedriftsforsikring kjøretøyforsikring ansvarsforsikring Ta kontakt med Bedriftsforbundet Forsikring om du ønsker å få et tilbud på disse forsikringene.

7 Dette er Bedriftsforbundet Bedriftsforbundet er en interesseorganisasjon for mindre bedrifter. Vi er din høyre hånd. Det er tøft å drive små bedrifter lønnsomt i Norge i dag. Derfor er vi til for deg som er bedriftsleder. Vi driver politisk press for at du som bedriftsleder skal få et godt grunnlag for å drive lønnsomt og kunne ekspandere om du ønsker det Ta kontakt med oss før problemene dukker opp. Vi tilbyr gratis juridisk og økonomisk rådgivning, og kan følge deg i rettssalen om du trenger å prøve en tvist Du får tilgang til verktøykassen vår med blant annet skattetips og en rekke maler for offisielle brev og ulike kontrakter som er nyttige for deg når du inngår avtaler med kunder Vår medlemsblad «Din Bedrift» kommer ut fire ganger i året med nyheter og nyttige tips som er relevant for bedriftsledere Du får landets beste forsikringer for mindre bedrifter Vi tilbyr kurs, lokallagsmøter og andre arrangementer over hele landet Som medlem får du rabattavtaler, f eks gunstige tilbud på kortinnløsning og betalings-kort, administrative programvareløsninger, telefoni, nettbasert spørreundersøkelsesverktøy, inkassoservice og kontorrekvisita Du får et landsomfattende nettverk av bedriftsledere Kontingenten avhenger av antall årsverk i bedriften. Den er helt eller delvis fradragsberettiget ved skatteligningen. Se satsene på Gratis rådgivning hos Bedriftsforbundet Forsikring Bedriftsforbundet Forsikring ved Bafo Forsikringsmegling AS er en uavhengig forsikringsrådgiver som har fokus på behovene i små og mellomstore bedrifter. Vi har fremforhandlet et komplett tilbud til Bedriftsforbundets medlemsbedrifter. Fire erfarne forsikringsrådgivere står til medlemmenes disposisjon. Kontakt oss for uforbindtlige tilbud og for å få råd om forsikringsløsninger tilpasset din bedrift. Selve forsikringsavtalene inngås med de forsikringsselskapene som Bedriftsforbundet har inngått samarbeidsavtaler med. Rådgivning, formidling og service utføres av Bafo Forsikringsmegling AS. Tlf: Faks: E-post: Se også forsikringsportalen på 7

8 Bedriftsforbundet Akersgt. 41, 0158 Oslo Tlf E-post Avdelingskontor: Nordre gate 7, 7011 Trondheim Bedriftsforbundet Forsikring Boks 1344, Vika, 0113 Oslo Tlf E-post Redaksjon: Bedriftsforbundet Forsikring Publisert: Bedriftsforbundet

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013 Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013 Kan du tenke deg å redusere forsikringskostnadene? Da bør du benytte deg av de kollektive avtalene som Bedriftsforbundet har fremforhandlet! Dette

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2011. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2011. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2011 www.bedriftsforbundet.no/forsikring Forsikringer til små- og mellomstore bedrifter Bedriftsforbundet har i samarbeid med Bafo Forsikringsmegling AS

Detaljer

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 1 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010 www.bedriftsforbundet.no/forsikring Forsikringer tilpasset små- og mellomstore bedrifter Bedriftsforbundet har utviklet et komplett spekter av forsikringer

Detaljer

BEDRIFTSFORBUNDETS medlemsforsikringer 2008

BEDRIFTSFORBUNDETS medlemsforsikringer 2008 BEDRIFTSFORBUNDETS medlemsforsikringer 2008 2008 Leder Innhold Personforsikringer 3 Yrkesskadeforsikring 3 Arbeidstakerforsikring 4 Sykdomsforsikring 4 Gruppelivsforsikring 5 Sykelønnsforsikring 6 Sykeavbruddsforsikring

Detaljer

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Selvstendig næringsdrivende og enkeltpersonforetak kan benytte

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014 www.bedriftsforbundet.no/forsikring KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Lavere priser? Da bør du benytte deg av de kollektive avtalene

Detaljer

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2015 www.bedriftsforbundet.no/forsikring KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Med rundt 4 000 medlemsbedrifter i ryggen får vi både skreddersydde

Detaljer

Næringsforsikringer for privatpraktiserende 2009

Næringsforsikringer for privatpraktiserende 2009 Næringsforsikringer for privatpraktiserende 2009 1 Bedre næringsforsikringer Det siste året har vi fokusert spesielt på å utvikle og forbedre næringsforsikringene. NFF har nå et komplett tilbud av forsikrings

Detaljer

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014 Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014 Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen Innhold s. 3 Yrkesskadeforsikring s. 4 Fritidsulykkesforsikring s. 5 Reiseforsikring s. 6 Helseforsikring s. 7 Gruppelivsforsikring

Detaljer

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2013

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2013 Forsikringer fra NHO Reiseliv 2013 Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen Innhold s. 3 Yrkesskadeforsikring Uforandret pris s. 4 Fritidsulykkesforsikring Uforandret pris s. 5 Reiseforsikring Uforandret

Detaljer

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2011. Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2011. Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen Forsikringer fra NHO Reiseliv 2011 Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen Bedre forsikringsordninger fra 2011 Fra 2011 blir NHO Reiselivs forsikringsordninger vesentlig forbedret. I tillegg har

Detaljer

NFFs forsikringer 2011

NFFs forsikringer 2011 NFFs forsikringer 2011 Innholdsfortegnelse Obligatoriske forsikringer Livs-, uføre-, ulykkes-, kritisk sykdomog ID-tyveriforsikringer 4 Frivillige forsikringer Livs- og uføreforsikring 6 Barneforsikring

Detaljer

NFFs Forsikringer 2012

NFFs Forsikringer 2012 NFFs Forsikringer 2012 1 FORSIKRINGSKONTORET Du får råd og hjelp i de fleste forsikringsspørsmål fra oss på NFFs forsikringskontor. Om du vet hvilke ordninger som gjelder på arbeidsplassen og hva du har

Detaljer

NFFs Forsikringer 2015 1

NFFs Forsikringer 2015 1 NFFs Forsikringer 2015 1 KJÆRE MEDLEM! Som en del av vår medlemsservice kan du få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på NFFs forsikringskontor. Dette kan avdekke om du er dobbeltforsikret, har

Detaljer

NFFs Forsikringer 2014 1

NFFs Forsikringer 2014 1 NFFs Forsikringer 2014 1 LEDER Medlemsforsikringene øker Stadig flere medlemmer benytter seg av de gode og rimelige forsikringene vi tilbyr. Noen av forsikringene er skreddersydd for fysioterapeuter, og

Detaljer

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Innholdsfortegnelse Side 1. Velkomstbrev kontaktinformasjon 3 2. Kort om folketrygden/pensjon Pensjonstrygden for sjømenn 4 3. Pensjonsforsikring

Detaljer

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014 Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene Desember 2014 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade - generelt 3 Hvem er med i forsikringene 4 Skatteforhold

Detaljer

Nye forsikringssider

Nye forsikringssider Forsikringer 2009 1 Kjære medlem! Vi har det siste året utredet en ytterligere forbedring av medlemsforsikringene, blant annet i form av en obligatorisk livsforsikring og uføreforsikring. Men etter en

Detaljer

orm: jnd.no Foto: ByMPhotos/Istock. F Forsikring 2014

orm: jnd.no Foto: ByMPhotos/Istock. F Forsikring 2014 Forsikring 2014 Forsikring 2014 Snakk med oss! NJ Forsikring ordner NJs medlemsforsikringer. Er det noe du lurer på om medlemsforsikringene er det bare å ta en telefon eller sende en e-post. Da kan vi

Detaljer

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringssidé finner du på www.nj.no/forsikring

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringssidé finner du på www.nj.no/forsikring Godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge:

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring Godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge:

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS Pensjon og personforsikring for ansatte i Sodexo AS Januar 2012 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade 3 Generelle bestemmelser 4 Definisjoner 5 Pensjon 7 Folketrygden 7 AFP 8 Fleksibel

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

Ta en prat om helseforsikringen!

Ta en prat om helseforsikringen! Ledernes medlemsforsikringer 2015 Ta en prat om helseforsikringen! I år innfører vi en helt ny forsikring for våre medlemmer: Helseforsikring. Dette er en forsikring som flere enn 400 000 mennesker i Norge

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med offentlig tjenestepensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4 Forsikringsgivere

Detaljer