Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014. www.bedriftsforbundet.no/forsikring"

Transkript

1 Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014

2 KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Lavere priser? Da bør du benytte deg av de kollektive avtalene som Bedriftsforbundet har fremforhandlet for deg! Rundt av medlemmene benytter seg av forsikringstilbudet. Det gjør at vi har stor innkjøpskraft og oppnår gunstige priser. Enkelte bedrifter har spart mer enn 30 % ved å benytte medlemsforsikringene. Bedriftsforbundet har fremforhandlet et komplett spekter av forsikringer tilpasset små- og mellomstore bedrifter. Svært gode vilkår Foruten pris er vilkår viktig ved valg av forsikringsselskaper. Vi har fremforhandlet unike fordeler for små- og mellomstore bedrifter, herunder: og mellomstore bedrifter. Våre rådgivere kartlegger forsikringsbehovet og skreddersyr forsikringsløsningene. Vi har alle forsikringene du trenger Bedriftsforbundet forsikring er en totalleverandør. Det betyr at vi kan håndtere alle forsikringer du trenger i bedriften, både person-, pensjon-, og skadeforsikring. Husk at forsikringsavtaler kan sies opp fortløpende gjennom året! La oss gi deg et uforpliktende tilbud gjennom våre innkjøpsavtaler. Så ser du fort besparelsen som kan oppnås. Flåteavtale på bil (fri kjørelengde og ikke bonustap ved skade). Ikke krav til helseerklæring for de fleste personforsikringene. Selvadministrerte personforsikringer (bedriften slipper å melde endringer gjennom året). Profesjonelle forsikringsrådgivere Målet er at du skal bruke minst mulig tid og krefter på forsikring. Bedriftsforbundet forsikring har spesialisert seg på forsikringer til små- Med vennlig hilsen Bedriftsforbundet Lars-Erik Sletner, Adm. Direktør 2

3 Personforsikring Yrkesskadeforsikring... 4 Fritidsulykkesforsikring... 5 Annen sykdom... 6 Gruppelivsforsikring... 6 Sykelønnsforsikring... 7 Sykeavbruddsforsikring... 7 Helseforsikring... 8 Reiseforsikring... 9 Pensjonsforsikring Tjenestepensjon...10 Uførepensjon...10 Ytelsespensjon...10 Skadeforsikring Bedriftsforsikring...12 Bygningsforsikring...13 Kjøretøyforsikring...13 Ansvarsforsikring...14 Transportforsikring...14 Prosjektforsikring...15 Bedriftsforbundet forsikring..15 INNHOLDS- FORTEGNELSE 3

4 PERSON- FORSIKRING Yrkesskadeforsikring Forsikringen er lovpålagt og alle arbeidsgivere plikter å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte, enten de arbeider heltid eller deltid. Forsikringen gjelder ved skader og sykdommer som arbeidstakere påføres under arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden. Reise til og fra jobb er inkludert i vår yrkesskadeforsikring. Slik dekning er ikke standard ellers i bransjen. En godkjent yrkesskade eller yrkessykdom kan gi følgende erstatningsutbetalinger. Påførte merutgifter Dokumenterte utgifter som ikke dekkes av folketrygden, erstattes individuelt; for eksempel fysikalsk behandling foreskrevet av lege, legekonsultasjoner, medisiner, ødelagte klær og lignende. Fremtidige merutgifter Dersom skaden/sykdommen fører til fremtidige behandlingsbehov eller den skadelidte i ettertid trenger behandling, hjelpemidler og/eller hjelp i hjemmet som NAV ikke refunderer, mottar skadelidte en engangsutbetaling til å dekke nevnte utgifter. Menerstatning Menerstatning fastsettes ut fra varig medisinsk invaliditetsgrad over 15 % og skadelidtes alder. Legen fastsetter invaliditetsgraden når skaden eller sykdommen har stabilisert seg. Dødsfallerstatning Ektefelle/samboer til ansatte som dør har rett til erstatning. Grunnerstatningen er 15 G. Erstatningen til etterlatte barn beregnes særskilt for hvert barn av døde forsørget, avhengig av alder. Barn får dobbel erstatning i de tilfeller avdøde var eneforsørger.i de tilfeller avdøde var eneforsørger. en beregnes ut fra antall årsverk innen ulike fareklasser. Yrkesskadeforsikringen leveres av Protector Forsikring. Inntektstap Det gis erstatning frem til endelig oppgjør for skaden/ sykdommen finner sted dersom den medfører tapt inntekt, tapte feriepenger ved sykemelding, tapt overtidsgodtgjørelse og tap i en attføringsperiode. Tap av fremtidig inntekt Erstatningen fastsettes ut fra graden av varig uførhet, skadelidtes alder og pensjonsgivende inntekt året før skaden/sykdommen ble konstatert. Graden av varig ervervsevne kan først bli fastsatt når skaden/sykdommen har stabilisert seg. Erstatning Tilfaller Yrkessulykke Yrkessykdom Her er noen priseksempler: Kontor/administrasjon kr 568 Selger ute kr 946 Butikkekspeditør kr 946 Fotograf kr 946 Lager kr Ventilasjonsarbeider kr Murer kr Snekker kr Olje/gassarbeider offshore kr Rørlegger kr Menerstatning Ansatte 4,5 G 4,5 G Ervervserstatning Ansatte G G Dødsfallserstatning Ektefelle/ samboer Barn 15,5 G 6,5 G 15,5 G 6,5 G 1 G er kr

5 Fritidsulykkesforsikring Fritidsulykkesforsikringen dekker skade som følge av ulykker i fritiden. Dette til forskjell fra yrkesskadeforsikringen som dekker skader og sykdommer som har skjedd på arbeid i arbeidstiden. Fritidsulykkesforsikringen er ikke lovpålagt, men er et tillegg til yrkesskadeforsikringen for å bedre de ansattes personforsikringer. Forsikringen har tilnærmet den samme erstatningsutmålingen som yrkesskadeforsikringen, men gjelder ikke ved sykdom. Forsikringen dekker de ansatte ved ulykker hele døgnet. Bedriften unngår dermed situasjoner der det kan oppstå tvil om hvorvidt den ansatte er på jobb eller i fritid. Tilleggsdekninger Det er også mulig å utvide dekningen ved medisinsk invaliditet fra 1 14,99 %. I tillegg er det mulig å øke forsikringssummen for medisinsk invaliditet og død. en er kr 568 per ansatt. Fritidsulykkesforsikringen leveres av Protector Forsikring. Erstatning Tilfaller Forsikringssum Menerstatning Ansatte 4,5 G Ervervserstatning Ansatte G Dødsfallserstatning Ektefelle/ samboer Barn 15,5 G 6,5 G 1 G er kr

6 Annen sykdom Ikke krav til helseerklæring Forsikringen dekker sykdommer som ikke godkjennes som yrkessykdom. Den lovpålagte yrkesskadeforsikringen gir kun erstatning for yrkesrelaterte sykdommer. Annen sykdom enn yrkessykdom kan f eks være: Kreft Hjerte- og karsykdommer Belastningslidelser Muskel- og skjelettlidelser Dersom du vil sikre dine ansatte ved sykdom som ikke er yrkesrelatert, kan du kjøpe denne forsikringen, Annen sykdom, som gir erstatning ved ervervsuførhet og varig mén som følge av sykdom. Hva dekkes? Minimum 22 G maksimum 30 G ved 100 % ervervsmessig uførhet, avhengig av alder og inntekt. 4,5 G ved 100 % medisinsk invaliditet, nedtrappende etter graden av invaliditet. Erstatning Tilfaller Forsikringssum Menerstatning Ansatte 4,5 G Ervervserstatning Ansatte G 1 G er kr Ikke krav til helseerklæring Bedriftforbundets medlemsbedrifter anses som en gruppe. Det stilles derfor ingen krav til at ansatte må fylle ut helseerklæring. Daglig leder må bekrefte at ansatte er arbeidsdyktige. Det er to års karensperiode for kjente lidelser. Premien innberettes som lønn, og er skattepliktig for ansatte. en beregnes på bakgrunn av de ansattes alder og kjønn, samt bedriftens virksomhet. Forsikringen leveres av Protector Forsikring. Gruppelivsforsikring Ikke krav til helseerklæring Gruppelivsforsikring dekker engangserstatning ved dødsfall og ved varig arbeidsuførhet. Dødsfall Hvis en ansatt dør vil det bli utbetalt en engangserstatning til etterlatte, uansett årsak til dødsfallet. Forsikringssummen som utbetales kan være konstant frem til utgangen av det året den ansatte fyller 70 år. Alternativt kan det avtales nedtrapping i forsikringssummen. Arbeidsuførhet Forsikringen kan også inkludere en uføredel som gir ansatte rett til erstatning ved minst 50 % varige arbeidsuførhet, uavhengig av årsak. Forsikringssummen ved uførhet er lik den ved dødsfall. Dekningen gjelder til fylte 60 år. Ikke krav til helseerklæring Bedriftforbundets medlemsbedrifter anses som en gruppe. Det stilles derfor ingen krav til at ansatte må fylle ut helseerklæring. Daglig leder må bekrefte at de ansatte er arbeidsdyktige. For uførhet gjelder i tillegg en to års karensperiode for kjente ledelser. Premien innberettes som lønn og er skattepliktig for ansatte. Utbetaling til etterlatte er skattefri. Forsikringssummer Tabellen under viser et utvalg forsikringssummer basert på grunnlaget i Folketrygden, og hva dette tilsvarer i kroner. I tillegg kan det velges forsikringssummer i faste kronebeløp, f eks kr 1 mill. Antall G Kroner Antall G Kroner 5 G G G G G G G er kr en beregnes på grunnlag av forsikringssum, de ansattes alder og kjønn, samt bedriftens virksomhetstype. Gruppelivsforsikringen leveres av Protector Forsikring. 6

7 Sykelønnsforsikring Sykelønnsforsikring kan være viktig for bedrifter hvor ansatte har høyere lønn enn 6 G (kr ). Ved ansattes sykefravær over 16 dager erstattes gapet mellom virkelig lønn og Folketrygdens ytelse på 6 G. Dekning Ved hel eller delvis arbeidsuførhet erstattes den delen av ansattes lønn som er mer enn 6 G. Forsikringen utbetales som dagpenger med maksimalt kr per dag. Dagpengene varierer etter inntekten til den ansatte, og utviklingen i grunnbeløpet. Forsikringen gjelder for ansatte som har krav på sykepenger etter Lov om Folketrygd. Det er en karenstid på 16 dager. Det betyr at erstatningen først utbetales fra og med 17. dag. Erstatningstiden er 365 dager. en beregnes på grunnlag av de ansattes alder, kjønn og lønn. Sykelønnsforsikringen leveres av Protector Forsikring. Sykeavbruddsforsikring Sykeavbruddsforsikring bør vurderes av selvstendig næringsdrivende, samt innehaver av firma som ikke har ansatte til å lede virksomheten ved sykdom. Dekning Ved full arbeidsuførhet dekkes den delen av lønnen som overstiger 6 G. Faste driftskostnader knyttet til næringsvirksomheten kan dekkes. Erstatningen utbetales som dagpenger med inntil kr per dag. Dagpenger varierer etter inntekten, og dekker det beløpet som fremgår av forsikringsbeviset. For å kunne tegne sykeavbruddsforsikringen er det en forutsetning at man har rett til sykepenger etter Lov om Folketrygd. Det er en karenstid på 16 dager. Det betyr at erstatningen først utbetales fra og med 17. dag. Erstatningstiden er 365 dager. en beregnes på grunnlag av alder, kjønn og lønn. Sykeavbruddsforsikringen leveres av Protector Forsikring. Skadeoppgjøret gikk på skinner -Vi er ganske nye kunder hos Bedriftsforbundet Forsikring, og var selvsagt litt spent på om de skulle bestå «syretesten»: Få til et problemfritt skadeoppgjør for oss. Det gjorde de til gagns. Fra den første telefonen om skaden til pengene var på konto ble vi møtt av vennlige og kompetente folk som raskt ordnet opp i saken. -Ikke noe problem for meg å anbefale Bedriftsforbundet Forsikring. Eller for å si det med vårt eget slagord: «Et soleklart valg» sier daglig leder Alf Sørdal i T. Aasen Solskjerming i Stavanger. 7

8 Helseforsikring Ikke krav til helseerklæring Med helseforsikring er de ansatte sikret rask behandling ved sykdom eller skader, slik at de kan komme raskt tilbake i jobb. Dette kan spare bedriften for høye kostnader ved sykefravær, og ansatte for unødige lidelser. Garantert spesialistvurdering innen 10 virkedager Garantert behandling eller operasjon innen 20 virkedager Rehabilitering etter behandling dersom foreskrevet av legespesialist Ubegrenset fysikalsk behandling etter henvisning fra legespesialist Kostnader relatert til behandling, reise og opphold, etter konsultasjon hos fastlege/allmennlege Oppfølging og rådgivning av én tildelt sykepleier før, under og etter behandlingsløpet Nettverk av samarbeidende sykehus i Norge, Norden og resten av Europa. Et uavhengig medisinsk råd som kvalitetssikrer de sykehus og leger som selskapet benytter Eget personvernombud som sikrer dine rettigheter som pasient og forsikret Tilbud om uavhengig vurdering av diagnose som allerede er stilt 1 Du bestiller time hos din fastlege/ allmennlege 2 Du får henvisning til legespesialist 3 Du henter fullmaktskjema på vertikalhelse.no 4 Du sender henvisningen og fullmaktskjema til eller per faks: Du blir kontaktet av en medisinsk rådgiver fra Vertikal Helse Fullmakten gir Vertikal Helse rett til å innhente all relevant medisinsk informasjon, slik at du får rett behandling. Du betaler kun egenandelen hos fastlegen. Ved henvisning til spesialist trer forskringsrettighetene dine i kraft. Ikke krav til helseerklæring Vertikal krever ingen helseerklæring og prisen per ansatt er lik, uavhengig av alder, kjønn, helsehistorikk og livsstil. Personer over 67 år kan opprettholde medlemskapet etter vurdering av helseopplysninger. Ansatte og ektefelle/samboer kr per år. Helseforsikringen leveres av Vertikal Helseassistanse i samarbeid med Codan. 8

9 Reiseforsikring Reiseforsikringen er markedsledende på pris og vilkår. Det kan velges mellom kun tjenestereise for ansatte eller et kombinert produkt som også inneholder ferie- og fritidsreiser for ansattes familie. Forsikringen dekker en reisevarighet på 90 dager på ferie/fritid, mens tjenestereise dekkes i hele 180 dager. Forsikringen gjelder ikke når sikrede er på arbeidssted, undervisningssted eller hjemme. Det er ingen unntak form sportsaktiviteter eller for skader som følge av terror eller jordskjelv, og det er ingen egenandel ved skade. Tabellen gir en forenklet oversikt over hoveddekningene med forsikringssummer per person og for familie. Tjenestereiseforsikringen koster kr 420 per ansatt. Tjeneste- og ferie/fritidsforsikringen koster kr 846 per ansatt. Utdrag fra dekningsoversikt Hoveddekninger Forsikringssum per person Forsikringssum per familie Reisegods Kontanter Reisedokumenter Enkeltgjenstander Arbeidsgivers effekter Reisesyke Medisinske utgifter Ubegrenset Ubegrenset Hjemtransport Ubegrenset Ubegrenset Hjemkallelse Tilkallelse Reise og oppholdsutgifter Reiseavbrudd Søk og redningsutgifter Remplassering Ubegrenset Ubegrenset Returreise Ubegrenset Ubegrenset Ulykke Dødsfall (voksne/barn) / Livsvarig medisinsk invaliditet voksen/barn / Medisinske behandlingsutgifter Etter avtale Ansvar 40 mill 40 mill Rettshjelp Forsinkelse Forsinket avgang, fra og med 5. time 200 per time, maks Innhenting av reiserute Overnatting Bagasje (2 timer karens) Bagasje tjenestereise, ingen karenstid Evakuering Avbestilling Reiseforsikringen leveres av AIG 9

10 PENSJONS- FORSIKRING Foruten kostnadene til sparing og innskuddsfritak påløper følgende omkostninger: Administrasjonskostnader på kr 213 (0,25 % av G per ansatt per år.) Forvaltningskostnader er kr 0,40 %, uavhengig av fondsvalg. Tjenestepensjon Innskuddspensjon Lov om obligatorisk tjenestepensjon krever at bedriften må betale minst to prosent av brutto lønn i tjenestepensjon for de ansatte. Kostnader til ordningen kommer i tillegg. Ansatte får en egen pensjonskonto og midlene investeres i fond. Innskudd og avkastning bestemmer størrelsen på fremtidig pensjon. Den kommer i tillegg til alderspensjon fra Folketrygden, og utbetales over minst 10 år. Innskuddsfritak ved uførhet Tjenestepensjonen inkluderer i tillegg forsikringsordningen «innskuddsfritak ved uførhet». Den er obligatorisk og skal sikre innskudd til ansattes pensjonskonto dersom de blir uføre. Forvaltning av pensjonsmidlene Pensjonsinnskuddene plasseres i fond. Ordningen har investeringsløsninger i KLP Fondsforvaltning. Ved oppstart plasseres innskuddene likt for alle i en moderat portefølje, KLP50, deretter kan ansatte selv plassere sine pensjonsmidler. De kan velge mellom 5 ulike investeringsprofiler; KLP90, KLP70, KLP50, KLP30 og et rent pengemarkedsfond KLPM. Tallet etter benevnelsen definerer aksjeandelen i prosent. I alle investeringsprofiler blir risikoen automatisk trappet ned de siste 10 årene før pensjonsalder. I tillegg gjennomføres det en rebalansering ved hver innbetaling for å bringe andelen av aksjer og renter i samsvar med valgt investeringsprofil. Spareprofilene baserer seg på indeksforvaltning samt valutasikring av andre valutaer enn norske kroner. Dette gir større stabilitet i avkastningen. I tillegg gir indeksforvaltning lave kostnader i pensjonssparingen, noe som medfører at en større andel av pensjonsinnbetalingen går til sparing. 10 Sparing ut over minstekravet Bedriften kan innbetale mer enn minstekravet på to prosent. Nye sparesatser for innskuddspensjon fra 2014 De nye innskuddsgrensene er: Opp til 7 % av lønn opp til 7,1 G (kr ) Opp til 25,1 % av lønn mellom 7,1 G og 12 G (kr ) Fram til var innskuddsgrensene 5 % av lønn fra 1-6 G og 8 % av lønn fra 6-12 G. Dette betyr at knekkpunktet endres fra 6 G til 7,1 G og det gis anledning til innbetaling fra første lønnskrone. For å lette tilpasningen får bedrifter med innskuddsordning tre år på seg til å endre knekkpunktet fra 6 til 7,1G. Med de nye innskuddssatsene kan bedrifter med innskuddsordninger sikte på alderspensjonsutbetalinger, inklusive alderspensjonen fra Folketrygden, på om lag 66 % av lønn. Samtidig som maksimalsatsene blir høyere enn i dagens innskuddspensjon, holdes kravet til obligatorisk tjenestepensjon (OTP) på samme nivå som før; minst 2 % av lønn fra 1-12 G. Ansatte kan også spare til pensjon. Deres innskudd kommer i tillegg til minstekravet som bedriften innbetaler, og kan maksimalt utgjøre halvparten av det totale innskuddet begrenset til 4 %. Flytting av pensjonsordninger Det er enkelt å flytte en innskuddsbasert avtale. Dersom avtalen sies opp 1. mars, vil midlene bli flyttet 1. mai, da det er to måneders oppsigelse. Uførepensjon Ikke krav om helseerklæring Bedriften kan kjøpe uførepensjon som en frivillig tilleggsdekning til obligatorisk tjenestepensjon. Uførepensjonen finansieres av arbeidsgiver. Den erstatter inntektstap ved uførhet og kommer i tillegg til uførepensjon fra Folketrygden. Erstatningen blir utbetalt månedlig til ansatte som får nedsatt arbeidsevnene minimum 20 % i sammenhengende ett år. Utbetalingen starter som hovedregel etter 12 måneders sykmelding. en beregnes på bakgrunn av de ansattes alder og kjønn, samt bedriftens virksomhetstype. Knyttes det til uførepensjon til innskuddspensjonsordningen, vil administrasjonskostnaden øke fra kr 213 (0,25 % av G) til kr 426 (0,5 % av G) per ansatt per år. Lukking og omdanning Flere og flere bedrifter ønsker å lukke sin ytelsesordning og etablere innskuddspensjon, noe som blant annet gir mer forutsigbare pensjonskostnader og som frigjør pensjonsforpliktelser i bedriftens regnskap. Bedriftsforbundet pensjonsleverandør KLP kan bistå bedriften i denne prosessen. Tjenestepensjonsforsikringen leveres av KLP Bedriftspensjon AS

11 SKADE- FORSIKRING Styreansvarsforsikring Styremedlemmer har et ubegrenset personlig ansvar for de feil eller unnlatelser et styre begår. Styreansvarsforsikringen gir styre og ledelsen beskyttelse mot finansielle konsekvenser av deres tidligere, nåværende eller framtidige ansvarsbetingende handlinger eller unnlatelser ved at forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret fremsatt mot disse. Hvorfor styreansvarsforsikring? Når et styre blir anklaget for brudd på sine plikter, kan kravet rettes direkte mot det enkelte styremedlem som dermed blir personlig ansvarlig for et mulig erstatningskrav. Dette kan få store konsekvenser for enkeltpersoner. Fastsatt erstatningsutbetaling sikrede er idømt å betale tredjemann, kostnader i forbindelse med juridiske bistand og saksomkostninger er dekket under forsikringen. Styreansvarsforsikringen beskytter sikrede mot økonomiske konsekvenser basert på tidligere, nåværende eller framtidige handlinger som utføres mens de er medlem av styret eller ledelsen. De vanligste årsakene til søksmål er: Kontraktsbrudd Illojal konkurranse Feil informasjon om selskapets økonomiske stilling Brudd på lover og forskrifter Manglende likviditet Styret unnlater å handle Hvem gjelder styreansvarsforsikringen for? Styremedlemmer Daglig leder Medlemmer av ledelsen eller tilsvarende styreorgan Andre ansatte som kan pådra seg et selvstendig ledelsesansvar Styreansvarsforsikringen dekker blant annet: Erstatningsutbetalingen som en sikret blir idømt Løpende dekning av saksomkostninger Kostnader til forundersøkelser, fremmøte under etterforskning, gransking etc Dekning av konsernets styreverv i tilknyttede selskaper Krav mot sikredes dødsbo eller krav mot ektefelle/samboers fellesbo PR-omkostninger til gjenoppretting av renommé Dekning for fratrådte styremedlemmer en beregnes på grunnlag av type virksomhet og ønsket forsikringssum. Forsikringen leveres av AIG. 11

12 Sparer tid og penger «Jeg har benyttet BF Forsikring som rådgiver ved gjennomgang av mitt forsikringsbehov i mange år. Det har spart meg for mye tid og arbeid. Da jeg fikk en skade var det også kvalifisert hjelp å få, og skadeoppgjøret gikk uten problemer.» Anbefales! Ole Stian Hvamstad OK Varmeteknikk AS, Skotselv Bedriftsforsikring Bedriftsforbundet har utviklet en egen bedriftsforsikring for medlemsbedriftene. Forsikringen er tilpasset kontor-, service-, handels- og håndverksvirksomheter. Den omfatter maskiner, inventar, løsøre og varer, og inkluderer også en rekke tilleggsdekninger som andre selskaper priser separat. Forsikringen dekker blant annet: Brann Vannskader Innbrudd og tyveri Bedrifts-, produkt- og kontoransvar Innenfor beløpsbegrensninger omfatter forsikringen også: Utgifter til riving, rydding og bortkjøring Utgifter til rekonstruksjon Bygningsmessig tilleggsinnredning Glass, dører, vinduer og skilt en beregnes på grunnlag av type virksomhet og ønsket forsikringssum. Bedriftsforsikringen leveres av Protector Forsikring Driftsavbrudd Underslag 12

13 Bygningsforsikring Bygningsforsikringen er utviklet for mindre og mellomstore næringsbygg. Dette gjelder for eksempel kontor, butikk, lager og verksteder. Forsikringen dekker blant annet: Brann Vann og rørbrudd Lynnedslag og elektrisk fenomen Naturskade Innbrudd og tyveri Huseieransvar Innenfor beløpsbegrensninger omfatter forsikringen også: Husleietap Hageanlegg og gjerder Antenneanlegg en beregnes på grunnlag av type virksomhet og bygg, samt valgte forsikringssummer. Bygningsforsikringen leveres av Protector Forsikring. Kjøretøyforsikring Forsikring for de fleste typer kjøretøy som person-, vare- og kombinertbil og mindre lastebiler inntil 7,5 tonn. Bilene kan være eid av bedriften, dens daglige leder eller nøkkelpersoner, eller bilene kan være leaset. Kjøretøyforsikringen har fri kjørelengde og det beregnes ikke bonustap ved skade. Ansvar Ansvar er en lovpålagt dekning. Denne inkluderer erstatningsansvar etter bilansvarsloven og dekker inntil kr 5 mill ved skade på ting og ubegrenset sum ved skade på person. Fører og passasjerulykke Forsikringen dekker de ulykkesskader som påføres personer ved bruk av bilen. Delkasko Brann, lynnedslag og eksplosjon Tyveri, forsøk på tyveri og hærverk Glassdekning som gjelder ved bruddskade på utvendig vindusrute Redning dekker utgifter til berging, tauing og transport Kasko Kasko dekker i tillegg til delkasko også skade på kjøretøyet som følge av sammenstøt, utforkjøring og lignende. Inkludert i kaskodekningen er også utgifter til leiebil i inntil 10 dager i forbindelse med skade, begrenset til kr 500 per dag. en beregnes ut fra verdi på de forsikrede kjøretøyene og virksomhetstype. Kjøretøyforsikringen leveres av Protector Forsikring. 13

14 Ansvarsforsikring Ansvarsforsikring dekker skade på person eller ting som følge av den virksomhet som utføres i foretaket eller de produkter som produseres. Forsikringen skal dekke det rettslige erstatningsansvaret man kan komme ut for ved skadevoldelse. Det finnes flere typer ansvarsforhold som må vurderes: Bedriftsansvar Produktansvar Formueskade Hva dekkes? Det rettslige ansvaret bedriften kan pådra seg i henhold til norsk rett Erstatning for fysisk skade på person eller ting Bistand med rettslig behandling av krav som er reist mot sikrede og som omfattes av forsikringen Bedriftsansvar Bedriftsansvar er det rettslige erstatningsansvaret bedriften kan komme i som følge av at person eller ting skades. Vanligvis er forsikringssummen inntil kr 10 mill per skadetilfelle. Bransjer som følger Norsk Standard kan ha krav til at forsikringssummen skal være inntil 150 G, nesten 13 millioner kroner. Produktansvar Produktansvar dekker den skade som produkter kan påføre personer og ting som følge av feil og egenskaper ved selve produktet. Vanligvis er forsikringssummen inntil kr 10 mill ved hvert skadetilfelle. Formueskade Formueskade dekker økonomiske tap som påføres andre og som ikke skyldes skade på person eller ting. Årsak til slikt økonomisk tap er feil eller forsømmelser av ansatte. Denne type forsikring er særlig aktuell for rådgivnings- og konsulentselskap. en beregnes ut fra flere faktorer som virksomhetstype, omsetning og forsikringssummer. Ansvarsforsikringen leveres av Protector Forsikring. Transportforsikring Transportforsikring dekker skader på varer og eiendeler mens de er under transport fra et sted til et annet. Ved å benytte standard leveringskontrakter gjøres det avtaler om hvem som har ansvaret dersom en vare blir skadet på vei fra avsender til mottaker. Leveringsbetingelsene som reguleres forsikringsansvaret ved transport kalles Incoterms. Produktalternativer Enkeltforsendelser Årsavtaler Egne varer i egen bil Håndverkers verktøy Transportforsikringen tilbys med tre ulike dekningsnivåer ut fra hvor omfattende forsikringen er: Transportulykke (C-vilkår) Forsikringen er den minst omfattende av transportforsikringene, og dekker skader som følge av at transportmiddelet har vært utsatt for en ulykkeshendelse. I tillegg dekkes skader ved brann, naturskade og felleshavari. Forsikringsformen benyttes ofte for robuste varer eller varer som allerede har en del feil eller mangler. Utvidet transportulykke (B-vilkår) Forsikringen dekker skader og tap som følge av at transportmiddelet har vært utsatt for en ulykkeshendelse. I tillegg dekkes skader ved brann, naturskade, varer som skylles over bord, totaltap av hele kolli ved lasting og lossing, flytting av varer i nødhavn og felleshavari. Forsikringsformen benyttes ofte for robuste varer og brukte gjenstander. Alle farer (A-vilkår) Dette er den mest omfattende dekningen. Den dekker de fleste typer skader som en vare eller eiendel kan bli påført under transport. Forsikringsformen benyttes ofte for nye varer og for varer som ikke er så robuste. en beregnes ut fra dekning, type varer, verdi på de forsikrede eiendelene og omsetning. Transportforsikringen leveres av Protector Forsikring. 14

15 Prosjektforsikring Prosjektforsikring kan tegnes for enkeltprosjekter, eller man kan velge å forsikre flere prosjekter i en årsforsikring. Entreprenører og byggmestere er for eksempel økonomisk ansvarlig for prosjektet fram til tidspunktet for overlevering. Prosjektforsikring er en tingforsikring som dekker skade på de prosjekter man som håndverker, entreprenør eller byggherre bærer risikoen for. Ved å bruke avtaler i henhold til Norsk Standard vil det være et krav om å ha prosjektforsikring. Prosjektforsikringen omfatter Bygge- og anleggsarbeider Montasje, rehabilitering, ombygging og reparasjon Materialer og utstyr som skal inn i prosjektet Skade som dekkes må være forårsaket av Vannskader Brann Naturskade Innenfor beløpsbegrensninger omfatter forsikringen også: Egne materialer på fast lagersted Utgifter til riving, rydding og bortkjøring Utgifter til rekonstruksjon Merutgifter ved offentlige påbud en beregnes ut fra flere faktorer, blant annet virksomhetstype, verdi på de forsikrede eiendeler og omsetning. Prosjektforsikringen leveres av Protector Forsikring. Villmarkstur AS valgte BF Forsikring -Vi i Villmarkstur AS valgte Bedriftsforbundet forsikring fordi de er fleksible, har gode priser og god kvalitet på forsikringene. De er også veldig proaktive med å foreslå forsikringer som dekker de litt spesielle behov vi har, sier daglig leder Bernt Lamøy i Villmarkstur AS. Bedriftsforbundet Forsikring gratis rådgivning! Bedriftsforbundet Forsikring er en uavhengig forsikringsrådgiver som har fokus på behovene i små og mellomstore bedrifter. Vi er totalleverandør på dette feltet, og skreddersyr en forsvarlig forsikringspakke til deg. Megling og forvaltning av forsikringsavtalene ivaretas av Bafo Forsikringsmegling etter avtale med Bedriftsforbundet. ene som er oppgitt i denne brosjyren inkluderer honorar til Bafo Forsikringsmegling AS etter avtale med Bedriftsforbundet. Honoraret splittes særskilt på fakturaen. Kortversjon Beskrivelsen av forsikringsproduktene i denne brosjyren er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsbeviset og fullstendige vilkår som legges til grunn. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil i brosjyren. Bedriftsforbundet Forsikring Tlf Faks E-post 15

16 Kontakt oss for en uforpliktende samtale Bedriftsforbundet Akersgata 41, 0158 Oslo Tlf Faks E-post: Avdelingskontor Nordre gate 7, 7011 Trondheim Bedriftsforbundet Forsikring Tlf Faks E-post Postboks 1344, Vika 0113 Oslo Redaksjon: Bedriftsforbundet Forsikring Publisert: Bedriftsforbundet 2014

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2015 www.bedriftsforbundet.no/forsikring KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Med rundt 4 000 medlemsbedrifter i ryggen får vi både skreddersydde

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010 www.bedriftsforbundet.no/forsikring Forsikringer tilpasset små- og mellomstore bedrifter Bedriftsforbundet har utviklet et komplett spekter av forsikringer

Detaljer

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014 Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014 Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen Innhold s. 3 Yrkesskadeforsikring s. 4 Fritidsulykkesforsikring s. 5 Reiseforsikring s. 6 Helseforsikring s. 7 Gruppelivsforsikring

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Forsikringer Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Hvorfor velge Norsk Teknologi forsikring? FORSIKRING SOM VIRKER: Foreningen,

Detaljer

Telefon 04700. Sjekk dine medlemsfordeler. Årskatalog 2008

Telefon 04700. Sjekk dine medlemsfordeler. Årskatalog 2008 Årskatalog 2008 Telefon 04700 Sjekk dine medlemsfordeler For medlemmer av følgende foreninger: Arkitektenes Fagforbund Den norske legeforening Den norske tannlegeforening Den norske veterinærforening Naturviterne

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys Medlems- fordeler 2015 Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys 62 63 % av medlemmene tar ikke feil! Foto: Terje Bergersen Enda bedre betingelser hos Gjensidige fra

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2014 Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer alle lønnstakere innenfor IKT-, energi-

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Fordeler for deg som er medlem i NFF! Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund 2012 Norsk Transportarbeiderforbund (NTF)... som ble stiftet den 02.04.1896, er i dag det største og sterkeste fagforbundet innen tran sportbransjen

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Industri Energi Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL ) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter innenfor utdanning, opplæring

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Avtalenummer: 1722812

Avtalenummer: 1722812 NSFs Reiseforsikring Familie FORSIKRINGSBEVIS 2014 Avtalenummer: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE114) gjelder fra 01.01.2014-31.12.2014 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT Avbestilling

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Foto: Sissel M. Rasmussen/LO-Aktuelt Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)... har rundt 2.800 medlemmer i aktiv tjeneste

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2014 EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE FORSIKRINGSBEVIS 2015 AVTALENUMMER: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE214) gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT AVBESTILLING

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2014 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer