BEDRIFTSFORBUNDETS medlemsforsikringer 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BEDRIFTSFORBUNDETS medlemsforsikringer 2008"

Transkript

1 BEDRIFTSFORBUNDETS medlemsforsikringer

2 Leder Innhold Personforsikringer 3 Yrkesskadeforsikring 3 Arbeidstakerforsikring 4 Sykdomsforsikring 4 Gruppelivsforsikring 5 Sykelønnsforsikring 6 Sykeavbruddsforsikring 6 Helseforsikring 7 Reiseforsikring 8 Pensjonsforsikringer 10 Tjenestepensjon 10 Uførepensjon 12 Skadeforsikring 12 Bedriftsforbundet har utviklet et komplett tilbud av medlemsforsikringer for person-, pensjon- og skadeforsikring. Nesten 50 prosent av våre medlemsbedrifter benytter ett eller flere av tilbudene og oppnår vesentlige besparelser. Bedriftsforbundet representerer over små og mellomstore bedrifter med cirka ansatte og forhandler frem gunstige medlemsfordeler. Tegner du Bedriftsforbundets medlemsforsikringer, får du rimelige og gode forsikringer, og bidrar til å styrke vår forhandlingsposisjon ytterligere. Yrkesskadeforsikringen fremstår som en av de rimeligste på markedet. Prisen er uforandret tredje året på rad. Justert for utviklingen i grunnbeløpet i Folketrygden, tilsvarer dette en premie nedgang på cirka 15 prosent. Vår tjenestepensjon har oppnådd markedets beste avkastning i I tillegg er kostnadene knyttet til ordningen uforandret. Alle medlemsbedrifter, også selvstendig næringsdrivende, kan benytte seg av og oppnå samme gunstige betingelser på våre forsikringstilbud. Foruten pris og vilkår, vektlegger vi leverandørenes soliditet og service på skadeoppgjør. Jeg anbefaler deg å kontakte Bedriftsforbundet forskiring for å se om din bedrift kan spare penger på å flytte forsikringene til oss. Husk at forsikringsavtaler kan sies opp når som helst med en måneds varsel. Med vennlig hilsen Tom Bolstad Adm. dir. Bedriftsforbundet Vi legger stor vekt på å kvalitetssikre de forsikrings leverandørene som vi benytter. 2

3 Bedriftsforbundets yrkesskadeforsikring uforandret pris tredje år på rad I dag benytter om lag 900 av våre medlemsbedrifter yrkesskadeforsikringen og sparer mye penger på det. Med uforandret pris tredje året på rad, er vår yrkesskadeforsikring markedsledende. Fremtidige merutgifter Dersom skaden/sykdommen fører til fremtidige behandlingsbehov eller den skadelidte i ettertid trenger behandling, hjelpemidler og/eller hjelp i hjemmet som Folketrygden ikke refunderer, mottar skade lidte en engangs utbetaling til å dekke slike utgifter. Inntektstap Det gis erstatning frem til endelig oppgjør for skaden/sykdommen finner sted dersom den medfører: tapt inntekt tapte feriepenger ved sykemelding tapt overtidsgodtgjørelse tap i en attføringsperiode Tap av fremtidig inntekt Erstatningen fastsettes ut fra graden av varig uførhet, skade lidtes alder og pensjonsgivende inntekt året før skaden/ sykdommen ble konstatert. Graden av varig ervervsevne kan først bli fastsatt når skaden/sykdommen har stabilisert seg. Ménerstatning Ménerstatning fastsettes ut fra varig medisinsk invaliditetsgrad over 15 prosent og skadelidtes alder. Legen fastsetter invalidi tetsgraden når skaden/sykdommen har stabilisert seg. Dødsfallerstatning Ektefelle/samboer til ansatte som dør som følge av yrkesskade har rett til erstatning. Grunnerstatningen er 15 G og reduseres med fem prosent for hvert år avdøde var over 46 år. Minimumserstatning er 20 prosent av grunnerstatningen. Erstatning til etterlatte barn beregnes særskilt for hvert barn avdøde forsørget. Erstatningens størrelse avhenger av barnets alder da for sørger falt bort. Barn får dobbel erstatning hvis avdøde var eneforsørger. Pris Forsikringspremien beregnes ut fra antall årsverk innen ulike fareklasser. Tilleggsdekninger Det er mulig å knytte tilleggsdekninger til yrkesskadeforsikringen ved medisinsk invaliditet fra 1 14,99 prosent som ikke dekkes av grunnforsikringen. I tillegg kan forsikringssummene økes for medisinsk invaliditet og død. Forsikringen er lovpålagt og alle arbeidsgivere plikter å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Yrkesskadeforsikring dekker ansatte økonomisk dersom de blir påført skader i arbeidstiden eller sykdommer som NAV godkjenner som yrkessykdommer. En godkjent yrkesskade eller yrkessykdom kan gi følgende erstatningsutbetalinger: Påførte merutgifter Dokumenterte utgifter som ikke dekkes av Folketrygden, erstattes individuelt, f.eks. fysikalsk behandling foreskrevet av lege, legekonsultasjoner, medisiner og ødelagte klær. Standard dekning Ytelse Forklaring / Kommentar Medisinsk invaliditet prosent Ervervsmessig uførhet 0,75 4,5 G G Grunnerstatning, avhenger av alder og invaliditetsgrad Grunnerstatning, avhenger av alder, lønn og ervervsmessig uførhetsgrad Død 15 G Grunnerstatning, avhenger av alder Tilleggsdekninger Medisinsk invaliditet Medisinsk invaliditet Død Invaliditet 1-14,99 prosent Over 4,5 G Over 15 G Yrkesskadeforsikringen leveres av Protector Forsikring ASA. Ytelse 3

4 Bedriftsforbundets arbeidstakerforsikring - uforandret pris tredje år på rad Bedriftsforbundets sykdomsforsikring Arbeidstakerforsikring dekker skader som følge av ulykker i fritiden og på reise til og fra jobb. Dette til forskjell fra yrkesskadeforsikring, som dekker skader og sykdommer som har skjedd på arbeidet i arbeidstiden. Arbeidstakerforsikringen er ikke lovpålagt, men kan tegnes som tillegg til yrkesskadeforsikring for å bedre ansattes personforsikringer. Forsikringen har tilnærmet samme erstatningsutmåling som yrkesskadeforsikring, men gjelder ikke ved sykdom. Forsikringspremien beregnes ut fra antall ansatte og har lik pris, uavhengig av yrke. Standard dekningsomfang Ytelse Forklaring / Kommentar Medisinsk invaliditet prosent Ervervsmessig uførhet 0,75 4,5 G G Grunnerstatning, avhenger av alder og invaliditetsgrad Grunnerstatning, avhenger av alder, lønn og ervervsmessig uførhetsgrad Død 15 G Grunnerstatning, avhenger av alder Tilleggsdekninger Det er mulig å knytte tilleggsdekninger til arbeidstakerforsikringen ved medisinsk invaliditet fra 1 14,99 prosent som ikke dekkes av grunnforsikringen. I tillegg er det mulig å øke forsikringssummene for medisinsk invaliditet og død. Medisinsk invaliditet Medisinsk invaliditet Død Tilleggsdekninger Pris Arbeidstakerforsikringen koster kr 540 per ansatt. Ytelse Invaliditet 1-14,99 prosent Over 4,5 G Over 15 G Arbeidstakerforsikringen leveres av Protector Forsikring ASA. Sykdomsforsikringen dekker sykdommer som ikke er godkjent som yrkessykdom. Den lovpålagte yrkesskadeforsikringen gir kun erstatning for yrkesrelaterte sykdommer. Dersom du vil sikre dine ansatte ved sykdom som ikke skyldes arbeid, kan du i tillegg kjøpe sykdomsforsikringen, som gir erstatning ved ervervsuførhet og varig mén som følge av sykdom. Annen sykdom enn yrkessykdom kan for eksempel være: Kreft Hjerte- og karsykdommer Belastningslidelser Muskel- og skjelettlidelser Sykdomsforsikringen leveres av Protector Forsikring ASA. Integrerte personforsikringer Vi kan skreddersy personforsikringer ut ifra behovene til den enkelte bedrift. Ved å integrere yrkesskade-, arbeidstaker- og sykdomsforsikringen, samordnes forsikringssummene og bedriften unngår dobbeltdekninger og hull i dekningsomfang. Kontakt Bedriftsforbundet forsikring for å skreddersy komplette personforsikringer til din bedrift! Godt å vite Ulykkesskade Med ulykkesskade menes «skade på legemet forårsaket av en plutselig og ytre begivenhet ulykkestilfelle uavhengig av den forsikredes vilje.» 4

5 Bedriftsforbundets gruppelivsforsikring - uten krav til helseserklæring Bedriftsforbundet tilbyr gruppelivsforsikring som omfatter engangserstatning ved dødsfall og ved varig arbeidsuførhet. Gruppelivsforsikring gir engangsutbetaling til etterlatte dersom den ansatte dør, uansett dødsårsak. Forsikringssummen som utbetales er konstant frem til ut gangen av det året den ansatte fyller 67 år. Alternativt kan det avtales nedtrapping i forsikringssummen. Det er også mulig å knytte engangserstatning til ansatte som blir minst 50 prosent varig arbeidsuføre, uavhengig av årsak (sykdom eller ulykke). Forsikringssummen ved uførhet er den samme som ved dødsfall. Alternativt kan det avtales lavere forsikringssum og nedtrapping etter hvert som ansatte blir eldre. Premien beregnes ut fra ansattes alder, kjønn, forsikringssum og bedriftens virksomhet. Daglig leder må bekrefte at de ansatte er arbeidsdyktige. For uførhet gjelder i tillegg en to års karensperiode for kjente lidelser. Bedriften kan selv velge forsikringssummen ved død og uførhet. Bedriftsforbundet har valgt fem standardiserte pakkeløsninger med mulighet for tilpasninger. Forsikringssum Forsikringssum i G* i kr 10 G G G G G * G=grunnbeløpet i Folketrygden. 1 G er kr frem til 1. mai Godt å vite Normal utbetalings - rekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstigede eller disponert over forsikringssummen i testament, utbetales forskringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge: 1. Ektefelle/partner/samboer 2. Livsarvinger 3. Arvinger etter loven Premien innberettes som lønn og er skattepliktig for ansatte. Utbetaling til etterlatte er skattefri. Ikke krav til helseerklæring Bedriftsforbundets medlemsbedrifter anses som en gruppe. Det stilles derfor ingen krav til at ansatte må fylle ut helseerklæring. Gruppelivsforsikringen leveres av Handelsbanken Liv. Pris Gruppelivsforsikring er betydelig rimeligere enn individuell livsforsikring. Ved å tegne gruppelivsforsikring, skaper bedriften trygghet for de ansatte og deres familier. Prisen beregnes på bakgrunn av ansattes alder, kjønn og bedriftens virksomhet. Godt å vite Begunstigelse Du kan selv velge hvem som skal ha utbetalt dødsfallerstatningen etter deg. Dette kalles begunstigelse. Begunstigelse gjøres på et eget skjema som du får ved henvendelse til Bedriftsforbundet forsikring. 5

6 Bedriftsforbundets sykelønnsforsikring - ny ordning Sykelønnsforsikring kan være viktig for bedrifter hvor ansatte har høyere lønn enn 6 G (kr ). Da sikres bedriften dekning for den delen av lønnen som ikke dekkes av Folketrygden ved midlertidig arbeidsuførhet som skyldes sykdom eller skade. Dekning Ved hel eller delvis arbeidsuførhet erstattes den delen av den ansattes lønn som er høyere enn 6 G. Forsikringen utbetales som dagpenger med maksimalt kr per dag. Dagpengene varierer etter inntekten til den ansatte og utviklingen i grunnbeløpet. Forsikringen gjelder for ansatte som har krav på sykepenger etter Lov om Folketrygd. Det er vanlig å avtale en karenstid på 16 dager. Det betyr at erstatningen først utbetales fra og med 17. fraværsdag. Erstatningstiden er vanligvis 365 dager. Det kan avtales både kortere erstatningstid og lenger karenstid. Begrensninger Forsikringen kan kun tegnes for ansatte under 60 år, og gjelder til fylte 67 år. Unntak for sykdom/skade som har vist symptomer eller oppstår før 30 dager etter at forsikringen trådte i kraft. Unntak for fravær som følge av overforbruk av alkohol, andre beruselsesmidler eller medikamenter. Unntak for fravær som skyldes skade ved deltagelse i slagsmål eller forbrytelse. Prisen beregnes på bakgrunn av ansattes alder, kjønn og lønn. Sykelønnsforsikringen leveres av Protector Forsikring ASA. Godt å vite Grunnbeløpet i Folketrygden G er grunnbeløpet i Folketrygden. Fra 1. mai 2007 er det på kr Beløpet reguleres hvert år. Bedriftsforbundets sykeavbruddsforsikring - ny ordning Selvstendig næringsdrivende og inne haver av firma som ikke har ansatte til å lede virksomheten ved sykdom, bør vurdere å tegne sykeavbruddsforsikring. Dekning Ved full arbeidsuførhet dekkes den delen av lønnen som overstiger 6 G. Erstatningen utbetales som dagpenger med inntil kr per dag. Dagpengene varierer etter inntekten og dekker det beløpet som fremgår av forsikringsbeviset. Faste driftskostnader knyttet til næringsvirksomheten kan også dekkes. For å kunne tegne sykeavbruddsforsikring, må den forsikrede ha rett til sykepenger etter Lov om Folketrygd. Det er vanlig å avtale en karenstid på 16 dager. Det betyr at erstatningen først utbetales fra og med 17. fraværsdag. Erstatningstiden er vanligvis 365 dager. Det kan avtales både kortere erstatningstid og lenger karenstid. Begrensninger Forsikringen kan kun tegnes for ansatte under 60 år, og gjelder til fylte 67 år. Unntak for sykdom/skade som har vist symptomer eller oppstår før 30 dager etter at forsikringen trådte i kraft. Unntak for fravær som følge av overforbruk av alkohol, andre beruselsesmidler eller medikamenter. Unntak for fravær som skyldes skade ved deltagelse i slagsmål eller forbrytelse. Unntak for fravær som følge av eller i forbindelse med normalt forløpende svangerskap. Pris Prisen beregnes på bakgrunn av alder, kjønn og lønn. Sykeavbruddsforsikringen leveres av Protector Forsikring ASA. 6

7 Bedriftsforbundets helseforsikring - uforandret pris Med helseforsikring er de ansatte sikret rask behandling ved sykdom eller skader, slik at de kan komme raskere tilbake i jobb. Dette kan spare bedriften for høye kostnader ved sykefravær, og ansatte for unødige lidelser. Dette får du og dine ansatte Garantert spesialistvurdering innen 10 dager Garantert somatisk behandling eller operasjon innen 20 dager Sykepleier som følger opp pasienten før, under og etter behandling Vertikal Helseassistanse, som leverer forsikringen, har medisinsk kompetanse som kvalitetssikrer behandlingen. Selskapet dekker alle kostnader knyttet til behandling, reise og opphold. I tillegg får pasienten ny, uavhengig vurdering av diagnosen som allerede er stilt. Vertikals pasientombud garanterer pasientrettighetene. Helseforsikringen dekker Alle somatiske sykdommer som ikke er øyeblikkelig hjelp Psykolog der årsaken skyldes en somatisk lidelse Fysioterapi og kiropraktor hvis dette er foreskrevet av en spesialist Rehabilitering etter behandling Behandling på sykehus eller av spesialist i Norge, Norden eller øvrige europeiske land Slik fungerer helseforsikringen Kontakt selskapet hvis du har spørsmål eller har vært hos din lege og fått henvisning til spesialist/videre undersøkelser. Du undertegner en fullmakt som gir selskapet rett til å innhente all relevant medisinsk informasjon, slik at du får riktig behandling. Selskapet dekker kostnadene forbundet med behandlinger og operasjoner på godkjente sykehus i Norge, Norden eller i øvrige europeiske land. Behandlingsstedet velges ut fra hvor selskapet finner den kvalitativt beste behandlingen. Utvelgelsen skjer i samarbeid med pasienten. Lik pris for alle Vertikal krever ingen helseerklæring og prisen per ansatt er den samme, uavhengig av alder, kjønn, helsehistorikk og livsstil. Helseforsikringen gjelder for alle som har trygderettigheter i Norge. Personer over 67 år kan opprettholde medlemskapet etter vurdering av helseopplysninger. Ansatte: Kr per år Ektefelle/partner: Kr per år Barn: Kr 800 per år Helseforsikringen leveres av Vertikal Helseassistanse 7

8 Bedriftsforbundets reiseforsikring - forbedret produkt Reiseforsikringen er kraftig forbedret fra tidligere år. Pris og vilkår er markedsledende, og det er ingen egenandel. Du kan velge mellom kun tjenestereise eller et kombinert produkt som også inneholder ferie- og fritidsreise. Varighet Forsikringen dekker en reisevarighet på 90 dager på ferie/fritid, mens tjenestereise dekkes i hele 180 dager. Forsikringen gjelder ikke når sikrede er på arbeidssted, undervisningssted eller hjemme. Unntak Det er ingen unntak for sportsaktiviteter eller for skader som følge av terror og jordskjelv. Unntak for krigsrisiko gjelder kun for fem faste land. Pris Tjenestereiseforsikringen koster kr 420 per ansatt. Tjeneste- og ferie/fritidsreiseforsikringen koster kr 815 per ansatt. 8 Reiseforsikringen leveres av AIG Europe.

9 Hoveddekninger Forsikringssum per person i kr Forsikringssum per familie i kr Reisegods Kontanter Reisedokumenter Enkeltgjenstander Arbeidsgivers effekter Reisesyke Ulykke - Medisinske utgifter Ubegrenset Ubegrenset - Hjemtransport Ubegrenset Ubegrenset - Hjemkallelse Tilkallelse Reise- og oppholdsutgifter Reiseavbrudd Søk- og redningsutgifter Remplassering Ubegrenset Ubegrenset - Returreise Ubegrenset Ubegrenset - Dødsfall (voksne/barn) / Livsvarig medisinsk invaliditet (voksne/barn) / Medisinske behandlingsutgifter Etter avtale - Rekrutteringskostnader Inntil Psykologisk førstehjelp Tilpasning av arbeidsplass Ombygging av bolig Benbrudd og brannskade , ihht tabell - Personlige eiendeler ved sykehusinnleggelse Sykehuspenger 400 per dag etter 120 timer - Taxi til/fra arbeid/behandlinger Ansvar Rettshjelp Kausjon Forsinkelse - Forsinket avgang 200/time, maks /time, maks Innhenting av reiserute Overnatting Bagasje (to timer karenstid) Bagasje tjenestereise (ingen karenstid) Evakuering Avbestilling Krisestyring - Kidnapping 3 000/dag, maks Konsulenttjeneste

10 Bedriftsforbundets tjenestepensjon - god avkastning og uforandret pris Bedriftsforbundet har en samarbeidsavtale med Handelsbanken Liv om obligatorisk tjenestepensjon. Avtalen gir medlemsbedriftene gode forvaltningsløsninger, lave kostnader og personlig service. Hittil har 450 medlemsbedrifter benyttet seg av tilbudet. Det er verdt å merke seg at tjenestepensjon enkelt kan flyttes (se under). Loven krever at bedriftene må betale minst to prosent av brutto lønn over 1G i tjenestepensjon, foruten administrasjonskostnader og premie til innskuddsfritak ved uførhet. Kostnadene er fullt fradragsberettiget ved skatteoppgjøret. Ansatte får en egen pensjonskonto og midlene investeres i fond. Innskudd og avkastning bestemmer størrelsen på fremtidig pensjonsutbetaling. Den kommer i tillegg til alders pensjon fra Folketrygden og utbetales over minst 10 år. Innskuddsfritak ved uførhet Bedriftsforbundets tjenestepensjon innbærer i tillegg gunstig pris på forsikringsordningen «innskuddsfritak ved uførhet». Bedriften betaler for ordningen. Den er obligatorisk og skal sikre innskudd til ansattes pensjonskonto, dersom de blir uføre. Det kreves ingen helseopplysninger fra ansatte ved etablering av ordningen, men den ansatte må være fullt arbeidsdyktig. Sparing ut over minstekravet Bedrifter kan innbetale mer enn minstekravet på to prosent av lønn i pensjon til ansatte. For lønn fra 1 G (kr ) til 6G (kr ), er det mulig å spare inntil fem prosent. For lønn fra 6 G til 12 G (kr ), er det mulig å spare inntil åtte prosent. Ansatte kan også spare til pensjon. Ansattes innskudd kommer i tillegg til minstekravet som bedriften innbetaler og kan maksimalt utgjøre halvparten av det totale innskuddet. Loven forutsetter at alle ansatte betaler samme prosent av sin inntekt. Innskuddet fra ansatte betales av beskattede midler. For selvstendig næringsdrivende, se side 14. Forvaltning av pensjonsmidlene Pensjonsinnskuddene plasseres i SKAGENfondene og Handelsbankens fond. Ved oppstart plasseres innskuddene likt for alle i en moderat portefølje, deretter kan ansatte selv plassere sine pensjonsmidler. De kan velge mellom en forsiktig, moderat eller offensiv investeringsprofil med ulik forventet risiko og avkastning. I alle investeringsprofilene blir risikoen automatisk trappet ned de siste 10 årene før pensjonsalder, idet den enkeltes pensjonsmidler gradvis flyttes over til fond med lav aksjeandel. Bedriften betaler forvaltningskostnadene i fondene. Flytting av pensjonsordninger Det er enkelt å flytte en innskuddsbasert pensjonsavtale over til Bedriftsforbundet. Oppsigelsestiden er to måneder. Dersom avtalen sies opp eksempelvis 1. mars, vil midlene bli flyttet 1. mai. Selskapet som forsikringen flyttes fra har rett til å ta flyttegebyr, men det er forskjellig praksis fra selskap til selskap. Dette bør avklares med nåværende leverandør. Bedriftsforbundet kan være behjelpelig med å formidle forslag til oppsigelsesbrev, dersom dette er ønskelig. Bedrifter som har ytelsespensjon og som ønsker å vurdere overgang til innskuddspensjon, kan kontakte Bedriftsforbundet forsikring for mer informasjon og hjelp. Pris Administrasjonskostnadene er kr 99 per ansatt per år. Forvaltningskostnadene er fra 0,63 til 1,30 prosent. Tjenestepensjonen leveres av Handelsbanken Liv. 10

11 Bedriftsforbundets tjenestepensjon gav best avkastning Avkastningen på Bedriftsforbundet tjenestepensjon var på hele 11,2 prosent i første halvår Ingen av de konkurrerende tilbyderne hadde avkastning over fem prosent. Årsakene til det gode resultatet i første halvår 2007 var et positivt marked for verdipapirer, samtidig som det er drevet en aktiv forvaltning av de innskutte midlene. Dessuten har Bedriftsforbundet en større andel av innskuddene i aksjemarkedet enn de øvrige leverandørene av tjenestepensjon. Tre risikoprofiler Ansatte kan selv velge hvilken risiko de ønsker å ta i forhold til forvaltningen av pensjonsmidlene: Forsiktig, moderat eller offensiv. Pengene plasseres i obligasjonsfond, rentefond og aksjefond. Risikograden avhenger av hvor stor andel som er plassert i aksjemarkedet. Generelt anbefales lavest risiko til de som er nærmest pensjonsalder. Har du år igjen, kan du ta en noe høyere risiko. Er du godt under 50 år, kan du gjerne satse på den mest offensive plasseringen. Historisk sett har aksjemarkedet gitt høyere avkastning enn obligasjons- og rentefond. Tidsperspektiv All sparing som har aksjer i porteføljen, er utsatt for svingninger i markedene. Derfor bør du ha et tidsperspektiv på minst fem år for den mest offensive plasseringen. Også for de øvrige plasseringsalternativene bør du se avkastningen over flere år. Alle de tre risikoprofilene er såkalte generasjons porteføljer. Det betyr at det automatisk blir mindre aksjer og mer rentefond på din konto jo nærmere du kommer pensjonsalderen. Beste avkastning Bedriftsforbundets pensjonsordning er sammenlignet med pensonsordningene til Nordea, Sparebank 1, Gjensidige, Vital og Storebrand, som er de største leverandørene. Se tabellen under. Risikoprofilen «moderat» i Bedriftsforbundets portefølje er sammenligningsgrunnlaget for avkastningen. Bedriftsforbundet Nordea Sparebank 1 Gjensidige Vital Storebrand Fordeling aksjer/renter 80 / /40 50 /50 50 /50 50 / 50 50/42 * Forvaltning aktiv/passiv 70 / / 55 ** 55 / / 60 40/60 ** 30/70 ** Avkastning 1. halvår 11,20 % 0,47% 3,00 % 3,10 % 4, 80% *** 4,69 % * Storebrand har åtte prosent i eiendom. ** Anslag basert på offentlig informasjon. *** Anslag på brutto avkastning per , basert på offentlig informasjon. 11

12 Bedriftsforbundets uførepensjon Bedrifter kan kjøpe uførepensjon som en frivillig tilleggsdekning til obligatorisk tjenestepensjon. Uførepensjonen finansieres av arbeidsgiver. Den erstatter inntektstap ved uførhet og kommer i tillegg til uførepensjon fra Folketrygden. Erstatningen blir utbetalt månedlig til ansatte som får nedsatt sin arbeidsevne minimum 20 prosent i sammenhengende ett år. Utbetalingen starter som hovedregel etter 12 måneders syke- melding. Det utbetales ikke uførepensjon dersom man mottar attføringspenger. Bedriften kan velge størrelse på uførepensjonen. Mange velger et nivå på 66 prosent av lønnen, som tilsvarer nivået på ytelsesbaserte pensjonsordninger. Uførepensjonen dekker differansen mellom ytelsen fra Folketrygden og det nivået som er valgt på uførepensjonen. Ansatte som er delvis arbeidsuføre mottar uførepensjon beregnet ut fra graden av uførhet. Om lag personer mottar uførepensjon fra det offentlige. Pensjonen varierer fra kr til vel kr for enslige pensjonister. Et fåtall av dem som mister arbeidsevnen klarer å opprettholde tidligere levestandard. Uførepensjon er derfor viktig av flere grunner. Den skaper trygghet for ansatte og deres familier, og viser at bedriften tenker langsiktig og satser på sine ansatte. Uførepensjonen leveres av Handelsbanken Liv. Bedriftsforbundets skadeforsikringer Våre skadeforsikringer er blant de mest konkurransedyktige i markedet, både når det gjelder pris, vilkår og ikke minst service fra Bedriftsforbundet forsikring. Majoriteten av medlemsbedriftene oppnår besparelser på 10 til 20 prosent. Småbedriftsforsikring Vi har utviklet en unik småbedriftsforsikring for våre medlemmer. Forsikringen inneholder en rekke viktige elementer og dekker blant annet: Brann Vannskader Innbrudd og tyveri Bedrifts-, produkt- og kontoransvar Driftsavbrudd Underslag Øvrige skadeforsikringer Vi har også utviklet et tilbud på øvrige skadeforsikringer med tilleggsdekninger, herunder: Bygning Kjøretøy Ansvar Prosjekt Transport Verdisak IKT og IKT-utstyr Det er enkelt å spare penger! Ta kopi av dagens forsikringsavtaler Pass på at forsikringspremien fremkommer Send dokumentene til Bedriftsforbundet forsikring Våre rådgivere vil gjennomgå informasjonen og utarbeide et tilbud tilpasset bedriftens behov. Ny forsikringsavtale kan settes i kraft allerede en måned etter at vi mottar de nødvendige papirene. Skadeforsikringene leveres av Protector Forsikring ASA. 12

13 Forsikringsordninger for selvstendig næringsdrivende Som selvstendig næringsdrivende har du langt dårligere trygderettigheter enn andre yrkesaktive. Undersøkelser viser at svært få selvstendig næringsdrivende er klar over hvilke rettigheter de har ved sykdom og uførhet. Rettigheter i Folketrygden Alderspensjon Alderspensjon fra Folketrygden består av grunnpensjon og tilleggspensjon. Grunnpensjonen bestemmes av hvor lenge du har bodd i Norge: 40 år gir full opptjening. Grunnpensjon er 1 G for enslige (kr fra ) og 85 prosent av G (kr ) for gifte og samboende. Alderspensjonen utbetales fra måneden etter at du fyller 67 år. Tilleggspensjon er avhengig av hvor mange år du har arbeidet og hvor høy inntekt du har hatt. Uførepensjon Uførepensjon beregnes på samme måte som alderspensjon. Blir du arbeidsufør tidlig i arbeidslivet, får du godskrevet framtidig opptjening av pensjonspoeng. Dette gir deg en uførepensjon omtrent på nivå med det du ville fått i alderspensjon, om du hadde vært arbeidsfør frem til pensjonsalderen. Sykelønn Selvstendig næringsdrivende har rett til sykepenger fra Folketrygden ved lang varig sykemelding. Sykepenger tilsvarer 65 prosent av inntektsgrunnlaget opp til 6 G (kr ). Sykepenger kommer til utbetaling fra og med 17. sykedag. Eksempel 1: Årsinntekt kr Sykemeldt i 12 måneder Sykepenger fra Folketrygden = 65 prosent av kr = kr Utvidet sykelønn I Folketrygden kan du tegne forsikring for å få høyere og tidligere sykepengeutbetaling. Forhøyer du utbetalingen, gjelder fortsatt grensen på 6 G. Tre alternative løsninger finnes: 65 prosent av sykepengegrunnlaget fra 1. sykedag 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra 17. sykedag 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra 1. sykedag Premie Premien for disse utvidelsene beregnes av forventet pensjonsgivende inntekt som selvstendig næringsdrivende, inntil kr (6 G). Den betales forskuddsvis til NAV. Premiesatser fra er: 65 prosent fra 1. sykedag 1,7 prosent 100 prosent fra 17. sykedag 2,9 prosent 100 prosent fra 1. sykedag 10,8 prosent Yrkesskade Med yrkesskade menes skader og sykdommer som påføres i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. Selvstendig næringsdrivende har ikke rett til de ytelser som arbeidstakere har ved yrkesskade. For å få samme forsikringsdekning og trygde ytelser som ansatte ved yrkesskade, må du som selvstendig næringsdrivende gjøre følgende: Tegne «Frivillig trygd for selvstendig næringsdrivende» i Folketrygden Kjøpe privat yrkesskadeforsikring for selvstendig næringsdrivende. Forsikringspremien beregnes ut fra hvilket yrke du utfører. Eksempel 2: Årsinntekt kr Sykemeldt i 12 måneder Sykepenger fra Folketrygden = 65 prosent av kr (6 G) = kr Jeg har samlet alle mine forsikringer i Bedrifts for bundet og sparer mye på det. Ole Stian Hvamstad, Olje & Kaminservice as, Hokksund 13

14 Forsikringsordninger Bedriftsforbundets medlemmer som er selvstendig næringsdrivende, kan benytte og oppnå samme betingelser som øvrige medlemmer. Pensjonssparing Du kan etablere tjenestepensjon som selvstendig næringsdrivende i tråd med reglene for obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Dette vil gi ekstra ytelser når du blir alderspensjonist. Sparebeløpet er inntil fire prosent av netto personinntekt mellom 1 G (kr ) og 12 G (kr ). Administrasjonskostnadene er kr 99 per år og forvaltningskostnadene er mellom 0,63 prosent og 1,30 prosent, avhengig av fondsvalg. -Vi har samlet alle forsikringene våre i Bedriftsforbundet. Dette gav oss en besparelse på over 20 prosent! Dessuten er det enkelt å forholde seg til. En telefon gir meg svar på alle spørsmål jeg har om forsikring. Gode medlemsforsikringer var en viktig faktor da vi meldte oss inn i Bedriftsforbundet! Gry Oftedal Bjørum, Snekkerbua, Bærums Verk Uførepensjon Som selvstendig næringsdrivende kan du kjøpe uførepensjon som en tilleggs dekning til pensjonssparingen. Uførepensjonen erstatter inntektstap ved uførhet og kommer i tillegg til uførepensjonen fra Folketrygden. Erstatningen blir utbetalt månedlig, hvis arbeids evnen blir nedsatt til minimum 20 prosent i sammenhengende ett år. De fleste velger et nivå på uførepensjonen som tilsvarer mellom 60 og 70 prosent av netto personinntekt. Dødsfall kke Sykdom Fritid Yrke Fritid 15G 15G 15G FOLKETRYGD OG FORSIKRING FOR selvstendig NÆRINGSDRIVENDE Gry Oftedal og Karen Margrethe Armstrong DRIFTSFORBUNDETS RSIKRINGSKONTOR driftsforbundets forsikringstor består av fire medeidere med bred og lang aring innen forsikring for ringslivet. Ved å kontakte oss vi bistå med vurdering av sikringsbehov og løsninger. driftsforbundets sikringskontor stboks 1344 Vika 13 OSLO efon: efaks: gitt /6/07 2:35:47 PM Ta kontakt med Bedriftsforbundet forsikring for kartlegging og gjennomgang av ditt forsikringsbehov som selvstendig næringsdrivende. Godt å vite Invaliditet Medisinsk invaliditet innebærer «legemlig funksjonstap uten hensyn til om en er i stand til å forsørge seg selv gjennom inntektsbringende arbeid.» 14 Minibrosjyren «Folketrygd og forsikring for selvstendig næringsdrivende» fås ved henvendelse til Bedriftsforbundet forsikring.

15 Bedriftsforbundet forsikring der gode råd er gratis! Bedriftsforbundet forsikring består av fire erfarne forsikringsrådgivere. Kontakt oss for uforbindtlige tilbud og for å få råd om forsikringsløsninger tilpasset din bedrift. Forsikringsavtalene inngås med de forsikringsselskapene som Bedriftsforbundet har inngått rammeavtaler med. Rådgivning, formidling og service utføres av Bedriftsforbundet forsikring. Kortversjon Beskrivelsen av forsikrings produktene i denne brosjyren er ikke fullstendig. Ved skadeoppgjør er det forsikringsbevis og fullstendige vilkår som legges til grunn. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil i denne brosjyren. Rådgiverne til Bedriftsforbundet forsikring er fra venstre; Eirin Madsen, Marius Thorsen, Torunn Prøsch og Bjørn Jarle Bech. 15

16 Bedriftsforbundet Bedriftsforbundet er interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter. I medlemskapet inngår: Påvirkning av næringspolitikken til fordel for små og mellomstore bedrifter. Sentralt står bl.a. lavere skatter og avgifter, forenkling av regel- og skjemaveldet, enklere og billigere generasjonsskifte i familie bedrifter, bedre infrastruktur og bedre sosiale rettigheter for næringsdrivende. Gratis juridisk og økonomisk rådgivning. Gunstige medlemsavtaler som gir solide rabatter ved kjøp av varer og tjenester. Løpende informasjon om aktuelle lov- og regelendringer, næringspolitikk m.m.. Møter, kurs og andre arrangementer over hele landet. Tilgang til et landsomfattende nettverk av små og mellomstore bedrifter. Kontingenten er fra kr til i året, avhengig av antall årsverk i bedriften. Den er helt eller delvis fradragsberettiget ved skatteligningen. For mer informasjon, se Bedriftsforbundet Akersgt. 41, 0158 Oslo Tlf , faks e-post: Bedriftsforbundet forsikring Postboks 1344 Vika, 0113 Oslo Tlf , faks e-post: Layout og design: Framnes Tekst & Bilde as Utgitt av Bedriftfsforbundet 2008

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Selvstendig næringsdrivende og enkeltpersonforetak kan benytte

Detaljer

Medlemsforsikringer for selvstendig næringsdrivende

Medlemsforsikringer for selvstendig næringsdrivende Medlemsforsikringer for selvstendig næringsdrivende 1 Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Selvstendig næringsdrivende og enkeltpersonforetak kan benytte alle våre tilbud og oppnå samme gunstige

Detaljer

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 1 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du

Detaljer

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013 Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013 Kan du tenke deg å redusere forsikringskostnadene? Da bør du benytte deg av de kollektive avtalene som Bedriftsforbundet har fremforhandlet! Dette

Detaljer

Næringsforsikringer for privatpraktiserende 2009

Næringsforsikringer for privatpraktiserende 2009 Næringsforsikringer for privatpraktiserende 2009 1 Bedre næringsforsikringer Det siste året har vi fokusert spesielt på å utvikle og forbedre næringsforsikringene. NFF har nå et komplett tilbud av forsikrings

Detaljer

Næringsforsikringer for privatpraktiserende 2011

Næringsforsikringer for privatpraktiserende 2011 Næringsforsikringer for privatpraktiserende 2011 1 Næringsforsikringer NFF har nå et komplett tilbud av forsikringsløsninger tilpasset de mange ulike måter våre medlemmer har valgt å organisere virksomheten

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

Forsikringer fra NHO Reiseliv. Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen

Forsikringer fra NHO Reiseliv. Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen Forsikringer fra NHO Reiseliv Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen Velkommen til NHO Reiseliv Forsikring Etter en anbudsrunde høsten 2009 har NHO Reiseliv inngått en ny samarbeidsavtale med Bafo

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

- informasjon til ansatte i Fundamentering AS

- informasjon til ansatte i Fundamentering AS Personalforsikring - informasjon til ansatte i Fundamentering AS Dette er et sammendrag av det Personalforsikringen omfatter. En skade vil erstattes i henhold til forsikringsavtalen. Ring oss på telefon

Detaljer

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE www.gjensidige.no Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE 1. Dødsfallsforsikring 2. Yrkesskadeforsikring 3. Melding av skader 4. Dine private forsikringer 5. Ord og uttrykk i forsikring 6. Oversikt over

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010 www.bedriftsforbundet.no/forsikring Forsikringer tilpasset små- og mellomstore bedrifter Bedriftsforbundet har utviklet et komplett spekter av forsikringer

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere i Helse Vest som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT og Sjukehusapoteka Vest HF (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2011. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2011. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2011 www.bedriftsforbundet.no/forsikring Forsikringer til små- og mellomstore bedrifter Bedriftsforbundet har i samarbeid med Bafo Forsikringsmegling AS

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte Halden Kommune 2012-2013 Innhold Side Ord og uttrykk i forsikring 3 Fritidsulykke 4 Gruppelivsforsikring 5 Lov om yrkesskadeforsikring 6 Tariffbestemt

Detaljer

PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER

PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER Informasjon til deg som er ansatt i Saipem Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Saipem har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer

Detaljer

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING INNHOLD Kollektiv pensjonsforsikring Personforsikring Helårs reiseforsikring ansatt med familie Dine private forsikringer Her finner du oversikt over de forsikringene som vi har som ansatte i Schlumberger

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i Til ansatte i Dette heftet er ment å gi en oversikt over de forsikringer som Helse Midt-Norge har tegnet for sine ansatte. Forsikringsordningene er med på å skape en økonomisk trygghet for deg og din familie.

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i helseforetak i Helse Sør-Øst Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Tjenestereiseforsikring Oktober 2011 Kjære medarbeider

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2009. Avløser forsikringsvilkår fra 1. oktober 2006. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold--

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune Personforsikringer for ansatte i Holtålen kommune August 2013 Innholdsfortegnelse Navn og adresser (kontaktinfo) 2 Ord og uttrykk i forsikring 4 Personforsikring - Engangsutbetalinger 5 Gruppelivsforsikring

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding Norge

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding Norge

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding

Detaljer

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis nr: 104-9245 Forsikringstaker: Personellforbundet Org.nr: 960 475 135 Forsikringstakers adresse: Grønland 6-8, 0188 Oslo Forsikringsperiode: 01.01.2015

Detaljer

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Innholdsfortegnelse Side 1. Velkomstbrev kontaktinformasjon 3 2. Kort om folketrygden/pensjon Pensjonstrygden for sjømenn 4 3. Pensjonsforsikring

Detaljer

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Teksten bygger på brosjyren Personalforsikring i kommunen utarbeidet av Skadeforsikring AS 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Forsikringer i arbeidsforhold

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere på Helse Stavanger HF (Illustrasjonsfoto: Colorbox.com) Dette heftet er ment å gi en oversikt over de personalforsikringer som Helse Stavanger

Detaljer

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune September 2015 Risk. Reinsurance. Human Resources. Innholdsfortegnelse Forord 3 Kontaktinfo 4 Melding av skade 4 Ord og uttrykk 5

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune Personforsikringer for Vestfold fylkeskommune Fylkeskommunen har alle sine personforsikringer i KLP. I denne brosjyren kan du lese mer om hva forsikringene dekker, og hvordan du skal forholde deg hvis

Detaljer

Medlemsforsikringer 2009

Medlemsforsikringer 2009 Medlemsforsikringer 2009 1 Egne medlemsforsikringer For første gang har UHF etablert sine egne uavhengige medlemsforsikringer. Gjennom en stor anbudsrunde sist vinter fikk vi mange tilbud fra både norske

Detaljer

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Definisjoner... 3 Engangsutbetalinger... 4 Tjenestereiseforsikring... 7 Innledning Personalforsikringer Dette heftet

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER...

Detaljer

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2012. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2012. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2012 www.bedriftsforbundet.no/forsikring 1 Forsikringer til små- og mellomstore bedrifter Bedriftsforbundet har i samarbeid med Bafo Forsikringsmegling

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING GAIA INSURANCE A/S Vilkår av 01.01.2007

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING GAIA INSURANCE A/S Vilkår av 01.01.2007 VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING GAIA INSURANCE A/S Uten hensyn til om noen har skyld i skaden, svarer selskapet i.h.t. Lov om yrkesskadeforsikring av 16.juni 1989 nr. 65, for det tap arbeidstaker er påført

Detaljer

Vilkår Sykelønn Gjeldende fra 20 november 2008

Vilkår Sykelønn Gjeldende fra 20 november 2008 Innhold 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 1 2 NÅR FORSIKRINGEN GJELDER... 1 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 1 4 HVA ER FORSIKRET... 1 5 FORSIKRINGSDEKNINGEN... 1 5.1 FORSIKRINGEN / ERSTATNINGEN OPPHØRER

Detaljer

Medlemsforsikringer 2015

Medlemsforsikringer 2015 Medlemsforsikringer 2015 SIDE 2 LEDER Gratis hjelp! Som forbundsleder er jeg glad for å kunne yte våre medlemmer god service på områder der vi som forbund har inngått avtaler om medlemsfordeler. Utviklingen

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2012 1 Norsk Ergoterapeutforbund utvikler faget og tar vare på deg som arbeidstaker. Gjennom ditt arbeid som ergoterapeut bidrar du til å gjøre hverdagslivet mulig for mange

Detaljer

NETFs forsikringer 2008

NETFs forsikringer 2008 NETFs forsikringer 2008 Livsforsikring - uføredekning - ulykkesforsikring Innhold Obligatoriske forsikringer 2 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring

Detaljer

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring MARKEDSARBEID Ledernes medlemsforsikringer 2013 2015 Sverre Simen Hov Kommunikasjonsleder LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet.

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet. Medlemsforsikringer Innholdsfortegnelse Side 2 Medlemsforsikringer Side 3 Pefo-forsikringen Dødsfalldekningen Uføredekningen Side 4 Ulykkesforsikringen Side 5 ID-tyveriforsikringen Side 6 Ektefelleforsikringenn

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Medlemsforsikringer 2014

Medlemsforsikringer 2014 Medlemsforsikringer 2014 SIDE 2 LEDER Kjære medlem I 2014 er det tre år siden forbundet etablerte eget forsikringskontor. Dette har vært et godt tilbud til våre medlemmer. Antall henvendelser om medlemsforsikringene

Detaljer

Informasjon til ansatte. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. Din egen, fleksible tjenestepensjon

Informasjon til ansatte. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. Din egen, fleksible tjenestepensjon Informasjon til ansatte Sandnes Sparebank Innskuddspensjon Din egen, fleksible tjenestepensjon Du er verdifull Du og dine kollegaer er den mest verdifulle ressurs din arbeidsgiver har. Din innsats og din

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i Helse Sør-Øst (tidl. Helse Sør) Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Fritidsulykkesforsikring Tjenestereiseforsikring

Detaljer

Personalforsikring i arbeidsforhold

Personalforsikring i arbeidsforhold Personalforsikring i arbeidsforhold INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening ansatte i Gruppeliv Lars Holm Uførekapital Shipping AS Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening Kollektiv Ulykke Ikke forsørgere Ulykke invaliditet Forsikringssum 20 G =1.767.400

Detaljer

1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere ansatt hos forsikringstakeren.

1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere ansatt hos forsikringstakeren. VILK TL405 0 Eff:20100101 Ver:002 Rev:007 Yrkesskadeforsikring VILKÅR TL405 Vilkår av 01.01.2010 Avløser vilkår av 01.08.2007 1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere

Detaljer

Medlemsforsikringer 2016

Medlemsforsikringer 2016 Medlemsforsikringer 2016 SIDE 2 LEDER Kjære medlem! I forbindelse med store begivenheter i livet endrer forsikringsbehovet seg. Dersom du skifter sivil status; fra enslig til samboer, inngår ekteskap,

Detaljer

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon Pensjon er penger - dine penger NHO Tjenestepensjon 2007 Få mest mulig ut av din tjenestepensjon Visste du at du selv kan være med å påvirke størrelsen på din fremtidige pensjon? I denne brosjyren kan

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Når meldes du inn og ut av forsikringsordningene? 4 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7

Detaljer

Medlemsforsikringer 2013

Medlemsforsikringer 2013 Medlemsforsikringer 2013 SIDE 2 LEDER Kjære medlem Bedre forsikringer og nytt tilbud Norsk Radiografforbund har vært på anbudsrunde med alle våre medlemsforsikringer i løpet av 2012, med det resultat at

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7 Fritidsulykkesforsikring 9 Tjenestereiseforsikring 10

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2016 1 Hva er viktig i livet ditt? Hva er viktig i livet ditt og hva vil skje hvis sykdom eller skade forhindrer deg i å leve dette livet? Disse spørsmålene stiller vi ergoterapeuter

Detaljer

Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer.

Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer. Forsikringer 2008 1 leder Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer. Resultatet ble bedre og rimeligere forsikringer. I sommer sjekket vi markedet

Detaljer

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Agenda! Kravene til YS- /personalforsikring i HTA og lovverket! Forsikringsproduktene som møter kravene! Roller og prosedyrer ved skaderegistrering

Detaljer

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2015 www.bedriftsforbundet.no/forsikring KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Med rundt 4 000 medlemsbedrifter i ryggen får vi både skreddersydde

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor OBLIGATORISK

Detaljer

Orientering om personalforsikringer for ansatte og ombudsmenn i

Orientering om personalforsikringer for ansatte og ombudsmenn i Orientering om personalforsikringer for ansatte og ombudsmenn i Ajour: 07.02.13 Side 1 av 9 G E N E R E L L I N F O R M A S J O N Den til enhver tid gjeldende tariff, lovverk og forsikringsavtale er overordnet

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2014

Forsikringstilbud Lederne 2014 Forsikringstilbud Lederne 2014 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501### NORCONSULT AS Trondheim, 28. november 2014 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014 www.bedriftsforbundet.no/forsikring KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Lavere priser? Da bør du benytte deg av de kollektive avtalene

Detaljer

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet Utestasjonerte Forsikringer for ansatte i utlandet 08764-12.2011 Forsikring for utestasjonerte Har bedriften din ansatte i utlandet? Forsikring for utestasjonerte gir trygghet under utenlandsoppholdet

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

SKADEMELDING VED PERSONSKADE. Skade under verneplikt Psykisk senskade etter internasjonale operasjoner. Faste tillegg pr. måned:

SKADEMELDING VED PERSONSKADE. Skade under verneplikt Psykisk senskade etter internasjonale operasjoner. Faste tillegg pr. måned: Skademeldingen gjelder: SKADEMELDING VED PERSONSKADE Juridisk seksjon - Forsikringsavdelingen Postboks 5364 Majorstua, 0304 Oslo postmottak@spk.no, tlf. 22 24 15 53 Yrkesskade/yrkessykdom Dødsfall (avdøde

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2013

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2013 Forsikringer fra NHO Reiseliv 2013 Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen Innhold s. 3 Yrkesskadeforsikring Uforandret pris s. 4 Fritidsulykkesforsikring Uforandret pris s. 5 Reiseforsikring Uforandret

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2011 1 Nye tilbud og bedre priser Vi var på anbud med medlemsforsikringene i fjor. Mange forsikringsselskaper syntes Lederne var en spennende gruppe å tilby sine tjenester

Detaljer

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014 Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014 Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen Innhold s. 3 Yrkesskadeforsikring s. 4 Fritidsulykkesforsikring s. 5 Reiseforsikring s. 6 Helseforsikring s. 7 Gruppelivsforsikring

Detaljer

Er du usikker på ditt forsikringsbehov?

Er du usikker på ditt forsikringsbehov? Forsikringer 2012 1 Er du usikker på ditt forsikringsbehov? På forsikringskontoret får du råd om hva slags løsning som passer best Her finner du alt om forsikring for deg. Vårt forsikringstilbud dekker

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2012 1 Gode forsikringer til fornuftige priser Medlemsforsikringene våre hadde et godt år i 2011 om vi ser bort fra reiseforsikringen. Mange skader og særlig et par storskader

Detaljer

Medlemsforsikringer 2012

Medlemsforsikringer 2012 Medlemsforsikringer 2012 SIDE 2 LEDER Kjære medlem Nytt og bedre forsikringstilbud i 2012 for medlemmene i NRF! Norsk Radiografforbunds forsikringskontor ble etablert i fjor, og vi arbeider kontinuerlig

Detaljer

Pensjons og forsikringsordninger i Statoil

Pensjons og forsikringsordninger i Statoil Pensjons og forsikringsordninger i Statoil Presentasjon i henhold til gjeldende regelverk Februar 2010 Hva påvirker pensjonsberegningen? Pensjonsprosenten Pensjonsgrunnlaget Tjenestetiden Eventuelle fripoliser

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

SKADEMELDING. YRKESSKADE / YRKESSYKDOM Fylles ut av skadelidte. Full stilling Deltid - angi i %:

SKADEMELDING. YRKESSKADE / YRKESSYKDOM Fylles ut av skadelidte. Full stilling Deltid - angi i %: Opplysninger om arbeidsgiver: Arbeidsgiver: Opplysninger om skadelidte: Postboks 5364 Majorstua, 0304 Oslo SKADEMELDING YRKESSKADE / YRKESSYKDOM Fylles ut av skadelidte Arbeidssted: Navn: Privat adresse:

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Spørreundersøkelsen følger i sin helhet som bakgrunnsmateriale til dette notatet.

Spørreundersøkelsen følger i sin helhet som bakgrunnsmateriale til dette notatet. Notat Til: Fra: NJ forsikringsutvalg Bafo Forsikringsmegling Dato: 6. oktober 2008 Obligatorisk livs - og uføreforsikring med reservasjonsrett 1. Bakgrunn for utredningen NJs forsikringsutvalget har det

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2015 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Nye forsikringssider

Nye forsikringssider Forsikringer 2009 1 Kjære medlem! Vi har det siste året utredet en ytterligere forbedring av medlemsforsikringene, blant annet i form av en obligatorisk livsforsikring og uføreforsikring. Men etter en

Detaljer

NFFs forsikringer 2011

NFFs forsikringer 2011 NFFs forsikringer 2011 Innholdsfortegnelse Obligatoriske forsikringer Livs-, uføre-, ulykkes-, kritisk sykdomog ID-tyveriforsikringer 4 Frivillige forsikringer Livs- og uføreforsikring 6 Barneforsikring

Detaljer

KLP Bedriftspensjon. Innskudds- og ytelsespensjon

KLP Bedriftspensjon. Innskudds- og ytelsespensjon KLP Bedriftspensjon Innskudds- og ytelsespensjon Får du tak i de beste arbeidstakerne? De mest attraktive bedriftene velger den beste pensjonsleverandøren Gode pensjonsløsninger et verdsatt tilleggsgode

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2013 1 Snakk med Forsikringskontoret! Behovet for forsikring endrer seg gjennom livsløpet. Dersom du skifter sivil status; fra enslig til samboende, inngår ekteskap, får barn

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

E - post: jsy@klp.no Telefon: 93 48 05 29

E - post: jsy@klp.no Telefon: 93 48 05 29 Personforsikringer Distriktssjef E - post: jsy@klp.no Telefon: 93 48 05 29 Jørgen Synnestvedt Kundeansvarlig Ansvarlig for kundeforholdet med inngående kjennskap til avtalen Gjennomfører årlige møter Følger

Detaljer

NFFs forsikringer 2009

NFFs forsikringer 2009 NFFs forsikringer 2009 Bedre og billigere Livsforsikring Uføreforsikring Ulykkesforsikring Den obligatoriske forsikringen er alle medlemmene med på, dersom de ikke har reservert seg. Forsikringen består

Detaljer

Statistikk forsikringsordninger

Statistikk forsikringsordninger 1 Obligatorisk ordning Død, Uførhet,Ulykkesforsikring for familie inkl. faginvaliditet Nytt i 2011: Kritisk sykdomsforsikring for medlem ID-tyveriforsikring for medlem med familie og forbedret ulykkesforsikring

Detaljer

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962.

Detaljer

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE 2013 SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Navn og adresser... 2 3. Ord og uttrykk... 2 4.

Detaljer

Personal forsikringer for Vikna kommune

Personal forsikringer for Vikna kommune Personal forsikringer for Vikna kommune Innhold Om denne brosjyren 3 Gruppelivsforsikring 6 Ulykkes-/Yrkesskadeforsikring 8 Ulykkesforsikring fritid 11 De nisjoner 13 Når skade inntre er 14 Innholdet i

Detaljer