BEDRIFTSFORBUNDETS medlemsforsikringer 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BEDRIFTSFORBUNDETS medlemsforsikringer 2008"

Transkript

1 BEDRIFTSFORBUNDETS medlemsforsikringer

2 Leder Innhold Personforsikringer 3 Yrkesskadeforsikring 3 Arbeidstakerforsikring 4 Sykdomsforsikring 4 Gruppelivsforsikring 5 Sykelønnsforsikring 6 Sykeavbruddsforsikring 6 Helseforsikring 7 Reiseforsikring 8 Pensjonsforsikringer 10 Tjenestepensjon 10 Uførepensjon 12 Skadeforsikring 12 Bedriftsforbundet har utviklet et komplett tilbud av medlemsforsikringer for person-, pensjon- og skadeforsikring. Nesten 50 prosent av våre medlemsbedrifter benytter ett eller flere av tilbudene og oppnår vesentlige besparelser. Bedriftsforbundet representerer over små og mellomstore bedrifter med cirka ansatte og forhandler frem gunstige medlemsfordeler. Tegner du Bedriftsforbundets medlemsforsikringer, får du rimelige og gode forsikringer, og bidrar til å styrke vår forhandlingsposisjon ytterligere. Yrkesskadeforsikringen fremstår som en av de rimeligste på markedet. Prisen er uforandret tredje året på rad. Justert for utviklingen i grunnbeløpet i Folketrygden, tilsvarer dette en premie nedgang på cirka 15 prosent. Vår tjenestepensjon har oppnådd markedets beste avkastning i I tillegg er kostnadene knyttet til ordningen uforandret. Alle medlemsbedrifter, også selvstendig næringsdrivende, kan benytte seg av og oppnå samme gunstige betingelser på våre forsikringstilbud. Foruten pris og vilkår, vektlegger vi leverandørenes soliditet og service på skadeoppgjør. Jeg anbefaler deg å kontakte Bedriftsforbundet forskiring for å se om din bedrift kan spare penger på å flytte forsikringene til oss. Husk at forsikringsavtaler kan sies opp når som helst med en måneds varsel. Med vennlig hilsen Tom Bolstad Adm. dir. Bedriftsforbundet Vi legger stor vekt på å kvalitetssikre de forsikrings leverandørene som vi benytter. 2

3 Bedriftsforbundets yrkesskadeforsikring uforandret pris tredje år på rad I dag benytter om lag 900 av våre medlemsbedrifter yrkesskadeforsikringen og sparer mye penger på det. Med uforandret pris tredje året på rad, er vår yrkesskadeforsikring markedsledende. Fremtidige merutgifter Dersom skaden/sykdommen fører til fremtidige behandlingsbehov eller den skadelidte i ettertid trenger behandling, hjelpemidler og/eller hjelp i hjemmet som Folketrygden ikke refunderer, mottar skade lidte en engangs utbetaling til å dekke slike utgifter. Inntektstap Det gis erstatning frem til endelig oppgjør for skaden/sykdommen finner sted dersom den medfører: tapt inntekt tapte feriepenger ved sykemelding tapt overtidsgodtgjørelse tap i en attføringsperiode Tap av fremtidig inntekt Erstatningen fastsettes ut fra graden av varig uførhet, skade lidtes alder og pensjonsgivende inntekt året før skaden/ sykdommen ble konstatert. Graden av varig ervervsevne kan først bli fastsatt når skaden/sykdommen har stabilisert seg. Ménerstatning Ménerstatning fastsettes ut fra varig medisinsk invaliditetsgrad over 15 prosent og skadelidtes alder. Legen fastsetter invalidi tetsgraden når skaden/sykdommen har stabilisert seg. Dødsfallerstatning Ektefelle/samboer til ansatte som dør som følge av yrkesskade har rett til erstatning. Grunnerstatningen er 15 G og reduseres med fem prosent for hvert år avdøde var over 46 år. Minimumserstatning er 20 prosent av grunnerstatningen. Erstatning til etterlatte barn beregnes særskilt for hvert barn avdøde forsørget. Erstatningens størrelse avhenger av barnets alder da for sørger falt bort. Barn får dobbel erstatning hvis avdøde var eneforsørger. Pris Forsikringspremien beregnes ut fra antall årsverk innen ulike fareklasser. Tilleggsdekninger Det er mulig å knytte tilleggsdekninger til yrkesskadeforsikringen ved medisinsk invaliditet fra 1 14,99 prosent som ikke dekkes av grunnforsikringen. I tillegg kan forsikringssummene økes for medisinsk invaliditet og død. Forsikringen er lovpålagt og alle arbeidsgivere plikter å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Yrkesskadeforsikring dekker ansatte økonomisk dersom de blir påført skader i arbeidstiden eller sykdommer som NAV godkjenner som yrkessykdommer. En godkjent yrkesskade eller yrkessykdom kan gi følgende erstatningsutbetalinger: Påførte merutgifter Dokumenterte utgifter som ikke dekkes av Folketrygden, erstattes individuelt, f.eks. fysikalsk behandling foreskrevet av lege, legekonsultasjoner, medisiner og ødelagte klær. Standard dekning Ytelse Forklaring / Kommentar Medisinsk invaliditet prosent Ervervsmessig uførhet 0,75 4,5 G G Grunnerstatning, avhenger av alder og invaliditetsgrad Grunnerstatning, avhenger av alder, lønn og ervervsmessig uførhetsgrad Død 15 G Grunnerstatning, avhenger av alder Tilleggsdekninger Medisinsk invaliditet Medisinsk invaliditet Død Invaliditet 1-14,99 prosent Over 4,5 G Over 15 G Yrkesskadeforsikringen leveres av Protector Forsikring ASA. Ytelse 3

4 Bedriftsforbundets arbeidstakerforsikring - uforandret pris tredje år på rad Bedriftsforbundets sykdomsforsikring Arbeidstakerforsikring dekker skader som følge av ulykker i fritiden og på reise til og fra jobb. Dette til forskjell fra yrkesskadeforsikring, som dekker skader og sykdommer som har skjedd på arbeidet i arbeidstiden. Arbeidstakerforsikringen er ikke lovpålagt, men kan tegnes som tillegg til yrkesskadeforsikring for å bedre ansattes personforsikringer. Forsikringen har tilnærmet samme erstatningsutmåling som yrkesskadeforsikring, men gjelder ikke ved sykdom. Forsikringspremien beregnes ut fra antall ansatte og har lik pris, uavhengig av yrke. Standard dekningsomfang Ytelse Forklaring / Kommentar Medisinsk invaliditet prosent Ervervsmessig uførhet 0,75 4,5 G G Grunnerstatning, avhenger av alder og invaliditetsgrad Grunnerstatning, avhenger av alder, lønn og ervervsmessig uførhetsgrad Død 15 G Grunnerstatning, avhenger av alder Tilleggsdekninger Det er mulig å knytte tilleggsdekninger til arbeidstakerforsikringen ved medisinsk invaliditet fra 1 14,99 prosent som ikke dekkes av grunnforsikringen. I tillegg er det mulig å øke forsikringssummene for medisinsk invaliditet og død. Medisinsk invaliditet Medisinsk invaliditet Død Tilleggsdekninger Pris Arbeidstakerforsikringen koster kr 540 per ansatt. Ytelse Invaliditet 1-14,99 prosent Over 4,5 G Over 15 G Arbeidstakerforsikringen leveres av Protector Forsikring ASA. Sykdomsforsikringen dekker sykdommer som ikke er godkjent som yrkessykdom. Den lovpålagte yrkesskadeforsikringen gir kun erstatning for yrkesrelaterte sykdommer. Dersom du vil sikre dine ansatte ved sykdom som ikke skyldes arbeid, kan du i tillegg kjøpe sykdomsforsikringen, som gir erstatning ved ervervsuførhet og varig mén som følge av sykdom. Annen sykdom enn yrkessykdom kan for eksempel være: Kreft Hjerte- og karsykdommer Belastningslidelser Muskel- og skjelettlidelser Sykdomsforsikringen leveres av Protector Forsikring ASA. Integrerte personforsikringer Vi kan skreddersy personforsikringer ut ifra behovene til den enkelte bedrift. Ved å integrere yrkesskade-, arbeidstaker- og sykdomsforsikringen, samordnes forsikringssummene og bedriften unngår dobbeltdekninger og hull i dekningsomfang. Kontakt Bedriftsforbundet forsikring for å skreddersy komplette personforsikringer til din bedrift! Godt å vite Ulykkesskade Med ulykkesskade menes «skade på legemet forårsaket av en plutselig og ytre begivenhet ulykkestilfelle uavhengig av den forsikredes vilje.» 4

5 Bedriftsforbundets gruppelivsforsikring - uten krav til helseserklæring Bedriftsforbundet tilbyr gruppelivsforsikring som omfatter engangserstatning ved dødsfall og ved varig arbeidsuførhet. Gruppelivsforsikring gir engangsutbetaling til etterlatte dersom den ansatte dør, uansett dødsårsak. Forsikringssummen som utbetales er konstant frem til ut gangen av det året den ansatte fyller 67 år. Alternativt kan det avtales nedtrapping i forsikringssummen. Det er også mulig å knytte engangserstatning til ansatte som blir minst 50 prosent varig arbeidsuføre, uavhengig av årsak (sykdom eller ulykke). Forsikringssummen ved uførhet er den samme som ved dødsfall. Alternativt kan det avtales lavere forsikringssum og nedtrapping etter hvert som ansatte blir eldre. Premien beregnes ut fra ansattes alder, kjønn, forsikringssum og bedriftens virksomhet. Daglig leder må bekrefte at de ansatte er arbeidsdyktige. For uførhet gjelder i tillegg en to års karensperiode for kjente lidelser. Bedriften kan selv velge forsikringssummen ved død og uførhet. Bedriftsforbundet har valgt fem standardiserte pakkeløsninger med mulighet for tilpasninger. Forsikringssum Forsikringssum i G* i kr 10 G G G G G * G=grunnbeløpet i Folketrygden. 1 G er kr frem til 1. mai Godt å vite Normal utbetalings - rekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstigede eller disponert over forsikringssummen i testament, utbetales forskringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge: 1. Ektefelle/partner/samboer 2. Livsarvinger 3. Arvinger etter loven Premien innberettes som lønn og er skattepliktig for ansatte. Utbetaling til etterlatte er skattefri. Ikke krav til helseerklæring Bedriftsforbundets medlemsbedrifter anses som en gruppe. Det stilles derfor ingen krav til at ansatte må fylle ut helseerklæring. Gruppelivsforsikringen leveres av Handelsbanken Liv. Pris Gruppelivsforsikring er betydelig rimeligere enn individuell livsforsikring. Ved å tegne gruppelivsforsikring, skaper bedriften trygghet for de ansatte og deres familier. Prisen beregnes på bakgrunn av ansattes alder, kjønn og bedriftens virksomhet. Godt å vite Begunstigelse Du kan selv velge hvem som skal ha utbetalt dødsfallerstatningen etter deg. Dette kalles begunstigelse. Begunstigelse gjøres på et eget skjema som du får ved henvendelse til Bedriftsforbundet forsikring. 5

6 Bedriftsforbundets sykelønnsforsikring - ny ordning Sykelønnsforsikring kan være viktig for bedrifter hvor ansatte har høyere lønn enn 6 G (kr ). Da sikres bedriften dekning for den delen av lønnen som ikke dekkes av Folketrygden ved midlertidig arbeidsuførhet som skyldes sykdom eller skade. Dekning Ved hel eller delvis arbeidsuførhet erstattes den delen av den ansattes lønn som er høyere enn 6 G. Forsikringen utbetales som dagpenger med maksimalt kr per dag. Dagpengene varierer etter inntekten til den ansatte og utviklingen i grunnbeløpet. Forsikringen gjelder for ansatte som har krav på sykepenger etter Lov om Folketrygd. Det er vanlig å avtale en karenstid på 16 dager. Det betyr at erstatningen først utbetales fra og med 17. fraværsdag. Erstatningstiden er vanligvis 365 dager. Det kan avtales både kortere erstatningstid og lenger karenstid. Begrensninger Forsikringen kan kun tegnes for ansatte under 60 år, og gjelder til fylte 67 år. Unntak for sykdom/skade som har vist symptomer eller oppstår før 30 dager etter at forsikringen trådte i kraft. Unntak for fravær som følge av overforbruk av alkohol, andre beruselsesmidler eller medikamenter. Unntak for fravær som skyldes skade ved deltagelse i slagsmål eller forbrytelse. Prisen beregnes på bakgrunn av ansattes alder, kjønn og lønn. Sykelønnsforsikringen leveres av Protector Forsikring ASA. Godt å vite Grunnbeløpet i Folketrygden G er grunnbeløpet i Folketrygden. Fra 1. mai 2007 er det på kr Beløpet reguleres hvert år. Bedriftsforbundets sykeavbruddsforsikring - ny ordning Selvstendig næringsdrivende og inne haver av firma som ikke har ansatte til å lede virksomheten ved sykdom, bør vurdere å tegne sykeavbruddsforsikring. Dekning Ved full arbeidsuførhet dekkes den delen av lønnen som overstiger 6 G. Erstatningen utbetales som dagpenger med inntil kr per dag. Dagpengene varierer etter inntekten og dekker det beløpet som fremgår av forsikringsbeviset. Faste driftskostnader knyttet til næringsvirksomheten kan også dekkes. For å kunne tegne sykeavbruddsforsikring, må den forsikrede ha rett til sykepenger etter Lov om Folketrygd. Det er vanlig å avtale en karenstid på 16 dager. Det betyr at erstatningen først utbetales fra og med 17. fraværsdag. Erstatningstiden er vanligvis 365 dager. Det kan avtales både kortere erstatningstid og lenger karenstid. Begrensninger Forsikringen kan kun tegnes for ansatte under 60 år, og gjelder til fylte 67 år. Unntak for sykdom/skade som har vist symptomer eller oppstår før 30 dager etter at forsikringen trådte i kraft. Unntak for fravær som følge av overforbruk av alkohol, andre beruselsesmidler eller medikamenter. Unntak for fravær som skyldes skade ved deltagelse i slagsmål eller forbrytelse. Unntak for fravær som følge av eller i forbindelse med normalt forløpende svangerskap. Pris Prisen beregnes på bakgrunn av alder, kjønn og lønn. Sykeavbruddsforsikringen leveres av Protector Forsikring ASA. 6

7 Bedriftsforbundets helseforsikring - uforandret pris Med helseforsikring er de ansatte sikret rask behandling ved sykdom eller skader, slik at de kan komme raskere tilbake i jobb. Dette kan spare bedriften for høye kostnader ved sykefravær, og ansatte for unødige lidelser. Dette får du og dine ansatte Garantert spesialistvurdering innen 10 dager Garantert somatisk behandling eller operasjon innen 20 dager Sykepleier som følger opp pasienten før, under og etter behandling Vertikal Helseassistanse, som leverer forsikringen, har medisinsk kompetanse som kvalitetssikrer behandlingen. Selskapet dekker alle kostnader knyttet til behandling, reise og opphold. I tillegg får pasienten ny, uavhengig vurdering av diagnosen som allerede er stilt. Vertikals pasientombud garanterer pasientrettighetene. Helseforsikringen dekker Alle somatiske sykdommer som ikke er øyeblikkelig hjelp Psykolog der årsaken skyldes en somatisk lidelse Fysioterapi og kiropraktor hvis dette er foreskrevet av en spesialist Rehabilitering etter behandling Behandling på sykehus eller av spesialist i Norge, Norden eller øvrige europeiske land Slik fungerer helseforsikringen Kontakt selskapet hvis du har spørsmål eller har vært hos din lege og fått henvisning til spesialist/videre undersøkelser. Du undertegner en fullmakt som gir selskapet rett til å innhente all relevant medisinsk informasjon, slik at du får riktig behandling. Selskapet dekker kostnadene forbundet med behandlinger og operasjoner på godkjente sykehus i Norge, Norden eller i øvrige europeiske land. Behandlingsstedet velges ut fra hvor selskapet finner den kvalitativt beste behandlingen. Utvelgelsen skjer i samarbeid med pasienten. Lik pris for alle Vertikal krever ingen helseerklæring og prisen per ansatt er den samme, uavhengig av alder, kjønn, helsehistorikk og livsstil. Helseforsikringen gjelder for alle som har trygderettigheter i Norge. Personer over 67 år kan opprettholde medlemskapet etter vurdering av helseopplysninger. Ansatte: Kr per år Ektefelle/partner: Kr per år Barn: Kr 800 per år Helseforsikringen leveres av Vertikal Helseassistanse 7

8 Bedriftsforbundets reiseforsikring - forbedret produkt Reiseforsikringen er kraftig forbedret fra tidligere år. Pris og vilkår er markedsledende, og det er ingen egenandel. Du kan velge mellom kun tjenestereise eller et kombinert produkt som også inneholder ferie- og fritidsreise. Varighet Forsikringen dekker en reisevarighet på 90 dager på ferie/fritid, mens tjenestereise dekkes i hele 180 dager. Forsikringen gjelder ikke når sikrede er på arbeidssted, undervisningssted eller hjemme. Unntak Det er ingen unntak for sportsaktiviteter eller for skader som følge av terror og jordskjelv. Unntak for krigsrisiko gjelder kun for fem faste land. Pris Tjenestereiseforsikringen koster kr 420 per ansatt. Tjeneste- og ferie/fritidsreiseforsikringen koster kr 815 per ansatt. 8 Reiseforsikringen leveres av AIG Europe.

9 Hoveddekninger Forsikringssum per person i kr Forsikringssum per familie i kr Reisegods Kontanter Reisedokumenter Enkeltgjenstander Arbeidsgivers effekter Reisesyke Ulykke - Medisinske utgifter Ubegrenset Ubegrenset - Hjemtransport Ubegrenset Ubegrenset - Hjemkallelse Tilkallelse Reise- og oppholdsutgifter Reiseavbrudd Søk- og redningsutgifter Remplassering Ubegrenset Ubegrenset - Returreise Ubegrenset Ubegrenset - Dødsfall (voksne/barn) / Livsvarig medisinsk invaliditet (voksne/barn) / Medisinske behandlingsutgifter Etter avtale - Rekrutteringskostnader Inntil Psykologisk førstehjelp Tilpasning av arbeidsplass Ombygging av bolig Benbrudd og brannskade , ihht tabell - Personlige eiendeler ved sykehusinnleggelse Sykehuspenger 400 per dag etter 120 timer - Taxi til/fra arbeid/behandlinger Ansvar Rettshjelp Kausjon Forsinkelse - Forsinket avgang 200/time, maks /time, maks Innhenting av reiserute Overnatting Bagasje (to timer karenstid) Bagasje tjenestereise (ingen karenstid) Evakuering Avbestilling Krisestyring - Kidnapping 3 000/dag, maks Konsulenttjeneste

10 Bedriftsforbundets tjenestepensjon - god avkastning og uforandret pris Bedriftsforbundet har en samarbeidsavtale med Handelsbanken Liv om obligatorisk tjenestepensjon. Avtalen gir medlemsbedriftene gode forvaltningsløsninger, lave kostnader og personlig service. Hittil har 450 medlemsbedrifter benyttet seg av tilbudet. Det er verdt å merke seg at tjenestepensjon enkelt kan flyttes (se under). Loven krever at bedriftene må betale minst to prosent av brutto lønn over 1G i tjenestepensjon, foruten administrasjonskostnader og premie til innskuddsfritak ved uførhet. Kostnadene er fullt fradragsberettiget ved skatteoppgjøret. Ansatte får en egen pensjonskonto og midlene investeres i fond. Innskudd og avkastning bestemmer størrelsen på fremtidig pensjonsutbetaling. Den kommer i tillegg til alders pensjon fra Folketrygden og utbetales over minst 10 år. Innskuddsfritak ved uførhet Bedriftsforbundets tjenestepensjon innbærer i tillegg gunstig pris på forsikringsordningen «innskuddsfritak ved uførhet». Bedriften betaler for ordningen. Den er obligatorisk og skal sikre innskudd til ansattes pensjonskonto, dersom de blir uføre. Det kreves ingen helseopplysninger fra ansatte ved etablering av ordningen, men den ansatte må være fullt arbeidsdyktig. Sparing ut over minstekravet Bedrifter kan innbetale mer enn minstekravet på to prosent av lønn i pensjon til ansatte. For lønn fra 1 G (kr ) til 6G (kr ), er det mulig å spare inntil fem prosent. For lønn fra 6 G til 12 G (kr ), er det mulig å spare inntil åtte prosent. Ansatte kan også spare til pensjon. Ansattes innskudd kommer i tillegg til minstekravet som bedriften innbetaler og kan maksimalt utgjøre halvparten av det totale innskuddet. Loven forutsetter at alle ansatte betaler samme prosent av sin inntekt. Innskuddet fra ansatte betales av beskattede midler. For selvstendig næringsdrivende, se side 14. Forvaltning av pensjonsmidlene Pensjonsinnskuddene plasseres i SKAGENfondene og Handelsbankens fond. Ved oppstart plasseres innskuddene likt for alle i en moderat portefølje, deretter kan ansatte selv plassere sine pensjonsmidler. De kan velge mellom en forsiktig, moderat eller offensiv investeringsprofil med ulik forventet risiko og avkastning. I alle investeringsprofilene blir risikoen automatisk trappet ned de siste 10 årene før pensjonsalder, idet den enkeltes pensjonsmidler gradvis flyttes over til fond med lav aksjeandel. Bedriften betaler forvaltningskostnadene i fondene. Flytting av pensjonsordninger Det er enkelt å flytte en innskuddsbasert pensjonsavtale over til Bedriftsforbundet. Oppsigelsestiden er to måneder. Dersom avtalen sies opp eksempelvis 1. mars, vil midlene bli flyttet 1. mai. Selskapet som forsikringen flyttes fra har rett til å ta flyttegebyr, men det er forskjellig praksis fra selskap til selskap. Dette bør avklares med nåværende leverandør. Bedriftsforbundet kan være behjelpelig med å formidle forslag til oppsigelsesbrev, dersom dette er ønskelig. Bedrifter som har ytelsespensjon og som ønsker å vurdere overgang til innskuddspensjon, kan kontakte Bedriftsforbundet forsikring for mer informasjon og hjelp. Pris Administrasjonskostnadene er kr 99 per ansatt per år. Forvaltningskostnadene er fra 0,63 til 1,30 prosent. Tjenestepensjonen leveres av Handelsbanken Liv. 10

11 Bedriftsforbundets tjenestepensjon gav best avkastning Avkastningen på Bedriftsforbundet tjenestepensjon var på hele 11,2 prosent i første halvår Ingen av de konkurrerende tilbyderne hadde avkastning over fem prosent. Årsakene til det gode resultatet i første halvår 2007 var et positivt marked for verdipapirer, samtidig som det er drevet en aktiv forvaltning av de innskutte midlene. Dessuten har Bedriftsforbundet en større andel av innskuddene i aksjemarkedet enn de øvrige leverandørene av tjenestepensjon. Tre risikoprofiler Ansatte kan selv velge hvilken risiko de ønsker å ta i forhold til forvaltningen av pensjonsmidlene: Forsiktig, moderat eller offensiv. Pengene plasseres i obligasjonsfond, rentefond og aksjefond. Risikograden avhenger av hvor stor andel som er plassert i aksjemarkedet. Generelt anbefales lavest risiko til de som er nærmest pensjonsalder. Har du år igjen, kan du ta en noe høyere risiko. Er du godt under 50 år, kan du gjerne satse på den mest offensive plasseringen. Historisk sett har aksjemarkedet gitt høyere avkastning enn obligasjons- og rentefond. Tidsperspektiv All sparing som har aksjer i porteføljen, er utsatt for svingninger i markedene. Derfor bør du ha et tidsperspektiv på minst fem år for den mest offensive plasseringen. Også for de øvrige plasseringsalternativene bør du se avkastningen over flere år. Alle de tre risikoprofilene er såkalte generasjons porteføljer. Det betyr at det automatisk blir mindre aksjer og mer rentefond på din konto jo nærmere du kommer pensjonsalderen. Beste avkastning Bedriftsforbundets pensjonsordning er sammenlignet med pensonsordningene til Nordea, Sparebank 1, Gjensidige, Vital og Storebrand, som er de største leverandørene. Se tabellen under. Risikoprofilen «moderat» i Bedriftsforbundets portefølje er sammenligningsgrunnlaget for avkastningen. Bedriftsforbundet Nordea Sparebank 1 Gjensidige Vital Storebrand Fordeling aksjer/renter 80 / /40 50 /50 50 /50 50 / 50 50/42 * Forvaltning aktiv/passiv 70 / / 55 ** 55 / / 60 40/60 ** 30/70 ** Avkastning 1. halvår 11,20 % 0,47% 3,00 % 3,10 % 4, 80% *** 4,69 % * Storebrand har åtte prosent i eiendom. ** Anslag basert på offentlig informasjon. *** Anslag på brutto avkastning per , basert på offentlig informasjon. 11

12 Bedriftsforbundets uførepensjon Bedrifter kan kjøpe uførepensjon som en frivillig tilleggsdekning til obligatorisk tjenestepensjon. Uførepensjonen finansieres av arbeidsgiver. Den erstatter inntektstap ved uførhet og kommer i tillegg til uførepensjon fra Folketrygden. Erstatningen blir utbetalt månedlig til ansatte som får nedsatt sin arbeidsevne minimum 20 prosent i sammenhengende ett år. Utbetalingen starter som hovedregel etter 12 måneders syke- melding. Det utbetales ikke uførepensjon dersom man mottar attføringspenger. Bedriften kan velge størrelse på uførepensjonen. Mange velger et nivå på 66 prosent av lønnen, som tilsvarer nivået på ytelsesbaserte pensjonsordninger. Uførepensjonen dekker differansen mellom ytelsen fra Folketrygden og det nivået som er valgt på uførepensjonen. Ansatte som er delvis arbeidsuføre mottar uførepensjon beregnet ut fra graden av uførhet. Om lag personer mottar uførepensjon fra det offentlige. Pensjonen varierer fra kr til vel kr for enslige pensjonister. Et fåtall av dem som mister arbeidsevnen klarer å opprettholde tidligere levestandard. Uførepensjon er derfor viktig av flere grunner. Den skaper trygghet for ansatte og deres familier, og viser at bedriften tenker langsiktig og satser på sine ansatte. Uførepensjonen leveres av Handelsbanken Liv. Bedriftsforbundets skadeforsikringer Våre skadeforsikringer er blant de mest konkurransedyktige i markedet, både når det gjelder pris, vilkår og ikke minst service fra Bedriftsforbundet forsikring. Majoriteten av medlemsbedriftene oppnår besparelser på 10 til 20 prosent. Småbedriftsforsikring Vi har utviklet en unik småbedriftsforsikring for våre medlemmer. Forsikringen inneholder en rekke viktige elementer og dekker blant annet: Brann Vannskader Innbrudd og tyveri Bedrifts-, produkt- og kontoransvar Driftsavbrudd Underslag Øvrige skadeforsikringer Vi har også utviklet et tilbud på øvrige skadeforsikringer med tilleggsdekninger, herunder: Bygning Kjøretøy Ansvar Prosjekt Transport Verdisak IKT og IKT-utstyr Det er enkelt å spare penger! Ta kopi av dagens forsikringsavtaler Pass på at forsikringspremien fremkommer Send dokumentene til Bedriftsforbundet forsikring Våre rådgivere vil gjennomgå informasjonen og utarbeide et tilbud tilpasset bedriftens behov. Ny forsikringsavtale kan settes i kraft allerede en måned etter at vi mottar de nødvendige papirene. Skadeforsikringene leveres av Protector Forsikring ASA. 12

13 Forsikringsordninger for selvstendig næringsdrivende Som selvstendig næringsdrivende har du langt dårligere trygderettigheter enn andre yrkesaktive. Undersøkelser viser at svært få selvstendig næringsdrivende er klar over hvilke rettigheter de har ved sykdom og uførhet. Rettigheter i Folketrygden Alderspensjon Alderspensjon fra Folketrygden består av grunnpensjon og tilleggspensjon. Grunnpensjonen bestemmes av hvor lenge du har bodd i Norge: 40 år gir full opptjening. Grunnpensjon er 1 G for enslige (kr fra ) og 85 prosent av G (kr ) for gifte og samboende. Alderspensjonen utbetales fra måneden etter at du fyller 67 år. Tilleggspensjon er avhengig av hvor mange år du har arbeidet og hvor høy inntekt du har hatt. Uførepensjon Uførepensjon beregnes på samme måte som alderspensjon. Blir du arbeidsufør tidlig i arbeidslivet, får du godskrevet framtidig opptjening av pensjonspoeng. Dette gir deg en uførepensjon omtrent på nivå med det du ville fått i alderspensjon, om du hadde vært arbeidsfør frem til pensjonsalderen. Sykelønn Selvstendig næringsdrivende har rett til sykepenger fra Folketrygden ved lang varig sykemelding. Sykepenger tilsvarer 65 prosent av inntektsgrunnlaget opp til 6 G (kr ). Sykepenger kommer til utbetaling fra og med 17. sykedag. Eksempel 1: Årsinntekt kr Sykemeldt i 12 måneder Sykepenger fra Folketrygden = 65 prosent av kr = kr Utvidet sykelønn I Folketrygden kan du tegne forsikring for å få høyere og tidligere sykepengeutbetaling. Forhøyer du utbetalingen, gjelder fortsatt grensen på 6 G. Tre alternative løsninger finnes: 65 prosent av sykepengegrunnlaget fra 1. sykedag 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra 17. sykedag 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra 1. sykedag Premie Premien for disse utvidelsene beregnes av forventet pensjonsgivende inntekt som selvstendig næringsdrivende, inntil kr (6 G). Den betales forskuddsvis til NAV. Premiesatser fra er: 65 prosent fra 1. sykedag 1,7 prosent 100 prosent fra 17. sykedag 2,9 prosent 100 prosent fra 1. sykedag 10,8 prosent Yrkesskade Med yrkesskade menes skader og sykdommer som påføres i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. Selvstendig næringsdrivende har ikke rett til de ytelser som arbeidstakere har ved yrkesskade. For å få samme forsikringsdekning og trygde ytelser som ansatte ved yrkesskade, må du som selvstendig næringsdrivende gjøre følgende: Tegne «Frivillig trygd for selvstendig næringsdrivende» i Folketrygden Kjøpe privat yrkesskadeforsikring for selvstendig næringsdrivende. Forsikringspremien beregnes ut fra hvilket yrke du utfører. Eksempel 2: Årsinntekt kr Sykemeldt i 12 måneder Sykepenger fra Folketrygden = 65 prosent av kr (6 G) = kr Jeg har samlet alle mine forsikringer i Bedrifts for bundet og sparer mye på det. Ole Stian Hvamstad, Olje & Kaminservice as, Hokksund 13

14 Forsikringsordninger Bedriftsforbundets medlemmer som er selvstendig næringsdrivende, kan benytte og oppnå samme betingelser som øvrige medlemmer. Pensjonssparing Du kan etablere tjenestepensjon som selvstendig næringsdrivende i tråd med reglene for obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Dette vil gi ekstra ytelser når du blir alderspensjonist. Sparebeløpet er inntil fire prosent av netto personinntekt mellom 1 G (kr ) og 12 G (kr ). Administrasjonskostnadene er kr 99 per år og forvaltningskostnadene er mellom 0,63 prosent og 1,30 prosent, avhengig av fondsvalg. -Vi har samlet alle forsikringene våre i Bedriftsforbundet. Dette gav oss en besparelse på over 20 prosent! Dessuten er det enkelt å forholde seg til. En telefon gir meg svar på alle spørsmål jeg har om forsikring. Gode medlemsforsikringer var en viktig faktor da vi meldte oss inn i Bedriftsforbundet! Gry Oftedal Bjørum, Snekkerbua, Bærums Verk Uførepensjon Som selvstendig næringsdrivende kan du kjøpe uførepensjon som en tilleggs dekning til pensjonssparingen. Uførepensjonen erstatter inntektstap ved uførhet og kommer i tillegg til uførepensjonen fra Folketrygden. Erstatningen blir utbetalt månedlig, hvis arbeids evnen blir nedsatt til minimum 20 prosent i sammenhengende ett år. De fleste velger et nivå på uførepensjonen som tilsvarer mellom 60 og 70 prosent av netto personinntekt. Dødsfall kke Sykdom Fritid Yrke Fritid 15G 15G 15G FOLKETRYGD OG FORSIKRING FOR selvstendig NÆRINGSDRIVENDE Gry Oftedal og Karen Margrethe Armstrong DRIFTSFORBUNDETS RSIKRINGSKONTOR driftsforbundets forsikringstor består av fire medeidere med bred og lang aring innen forsikring for ringslivet. Ved å kontakte oss vi bistå med vurdering av sikringsbehov og løsninger. driftsforbundets sikringskontor stboks 1344 Vika 13 OSLO efon: efaks: gitt /6/07 2:35:47 PM Ta kontakt med Bedriftsforbundet forsikring for kartlegging og gjennomgang av ditt forsikringsbehov som selvstendig næringsdrivende. Godt å vite Invaliditet Medisinsk invaliditet innebærer «legemlig funksjonstap uten hensyn til om en er i stand til å forsørge seg selv gjennom inntektsbringende arbeid.» 14 Minibrosjyren «Folketrygd og forsikring for selvstendig næringsdrivende» fås ved henvendelse til Bedriftsforbundet forsikring.

15 Bedriftsforbundet forsikring der gode råd er gratis! Bedriftsforbundet forsikring består av fire erfarne forsikringsrådgivere. Kontakt oss for uforbindtlige tilbud og for å få råd om forsikringsløsninger tilpasset din bedrift. Forsikringsavtalene inngås med de forsikringsselskapene som Bedriftsforbundet har inngått rammeavtaler med. Rådgivning, formidling og service utføres av Bedriftsforbundet forsikring. Kortversjon Beskrivelsen av forsikrings produktene i denne brosjyren er ikke fullstendig. Ved skadeoppgjør er det forsikringsbevis og fullstendige vilkår som legges til grunn. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil i denne brosjyren. Rådgiverne til Bedriftsforbundet forsikring er fra venstre; Eirin Madsen, Marius Thorsen, Torunn Prøsch og Bjørn Jarle Bech. 15

16 Bedriftsforbundet Bedriftsforbundet er interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter. I medlemskapet inngår: Påvirkning av næringspolitikken til fordel for små og mellomstore bedrifter. Sentralt står bl.a. lavere skatter og avgifter, forenkling av regel- og skjemaveldet, enklere og billigere generasjonsskifte i familie bedrifter, bedre infrastruktur og bedre sosiale rettigheter for næringsdrivende. Gratis juridisk og økonomisk rådgivning. Gunstige medlemsavtaler som gir solide rabatter ved kjøp av varer og tjenester. Løpende informasjon om aktuelle lov- og regelendringer, næringspolitikk m.m.. Møter, kurs og andre arrangementer over hele landet. Tilgang til et landsomfattende nettverk av små og mellomstore bedrifter. Kontingenten er fra kr til i året, avhengig av antall årsverk i bedriften. Den er helt eller delvis fradragsberettiget ved skatteligningen. For mer informasjon, se Bedriftsforbundet Akersgt. 41, 0158 Oslo Tlf , faks e-post: Bedriftsforbundet forsikring Postboks 1344 Vika, 0113 Oslo Tlf , faks e-post: Layout og design: Framnes Tekst & Bilde as Utgitt av Bedriftfsforbundet 2008

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010 www.bedriftsforbundet.no/forsikring Forsikringer tilpasset små- og mellomstore bedrifter Bedriftsforbundet har utviklet et komplett spekter av forsikringer

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2011. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2011. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2011 www.bedriftsforbundet.no/forsikring Forsikringer til små- og mellomstore bedrifter Bedriftsforbundet har i samarbeid med Bafo Forsikringsmegling AS

Detaljer

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013 Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013 Kan du tenke deg å redusere forsikringskostnadene? Da bør du benytte deg av de kollektive avtalene som Bedriftsforbundet har fremforhandlet! Dette

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014 www.bedriftsforbundet.no/forsikring KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Lavere priser? Da bør du benytte deg av de kollektive avtalene

Detaljer

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2015 www.bedriftsforbundet.no/forsikring KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Med rundt 4 000 medlemsbedrifter i ryggen får vi både skreddersydde

Detaljer

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014 Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014 Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen Innhold s. 3 Yrkesskadeforsikring s. 4 Fritidsulykkesforsikring s. 5 Reiseforsikring s. 6 Helseforsikring s. 7 Gruppelivsforsikring

Detaljer

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2011. Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2011. Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen Forsikringer fra NHO Reiseliv 2011 Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen Bedre forsikringsordninger fra 2011 Fra 2011 blir NHO Reiselivs forsikringsordninger vesentlig forbedret. I tillegg har

Detaljer

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Selvstendig næringsdrivende og enkeltpersonforetak kan benytte

Detaljer

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 1 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du

Detaljer

NFFs Forsikringer 2015 1

NFFs Forsikringer 2015 1 NFFs Forsikringer 2015 1 KJÆRE MEDLEM! Som en del av vår medlemsservice kan du få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på NFFs forsikringskontor. Dette kan avdekke om du er dobbeltforsikret, har

Detaljer

NFFs forsikringer 2011

NFFs forsikringer 2011 NFFs forsikringer 2011 Innholdsfortegnelse Obligatoriske forsikringer Livs-, uføre-, ulykkes-, kritisk sykdomog ID-tyveriforsikringer 4 Frivillige forsikringer Livs- og uføreforsikring 6 Barneforsikring

Detaljer

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014 Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene Desember 2014 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade - generelt 3 Hvem er med i forsikringene 4 Skatteforhold

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

Person- og pensjonsforsikringer for. ansatte i Schlumberger-selskapene. International Insurance Brokers & Consultants

Person- og pensjonsforsikringer for. ansatte i Schlumberger-selskapene. International Insurance Brokers & Consultants Person- og pensjonsforsikringer for ansatte i Schlumberger-selskapene Schlumberger Norge AS Schlumberger Information Technology Systems Norge AS Reslink AS Lyng Drilling AS WesternGeco AS Sist oppdatert

Detaljer

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring Godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge:

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med offentlig tjenestepensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4 Forsikringsgivere

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med privat ytelsesbasert pensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4

Detaljer

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Innholdsfortegnelse Side 1. Velkomstbrev kontaktinformasjon 3 2. Kort om folketrygden/pensjon Pensjonstrygden for sjømenn 4 3. Pensjonsforsikring

Detaljer

Medlemsforsikringer 2015 1

Medlemsforsikringer 2015 1 Medlemsforsikringer 2015 1 Kjære medlem! medlemmene til en gunstig pris. På våre nettsider kan du lese mer om Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller medlemsforsikringene, og du kan også nå ni ulike

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seawells finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seawells finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell har dekket for sine landansatte i Norge i tillegg til de utbetalinger som

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2015 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell og Seawell har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2013 1 Snakk med Forsikringskontoret! Behovet for forsikring endrer seg gjennom livsløpet. Dersom du skifter sivil status; fra enslig til samboende, inngår ekteskap, får barn

Detaljer

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS Pensjon og personforsikring for ansatte i Sodexo AS Januar 2012 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade 3 Generelle bestemmelser 4 Definisjoner 5 Pensjon 7 Folketrygden 7 AFP 8 Fleksibel

Detaljer

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. Medlemsforsikringer 2013 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal være en trygghet for deg og sikre at du får gode forsikringsordninger. Gjennom anbudsrundene gjeldende for 2013 har

Detaljer

Orientering om personalforsikringer for ansatte og ombudsmenn i

Orientering om personalforsikringer for ansatte og ombudsmenn i Orientering om personalforsikringer for ansatte og ombudsmenn i Ajour: 07.02.13 Side 1 av 9 G E N E R E L L I N F O R M A S J O N Den til enhver tid gjeldende tariff, lovverk og forsikringsavtale er overordnet

Detaljer