Næringsforsikringer for privatpraktiserende 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Næringsforsikringer for privatpraktiserende 2009"

Transkript

1 Næringsforsikringer for privatpraktiserende

2 Bedre næringsforsikringer Det siste året har vi fokusert spesielt på å utvikle og forbedre næringsforsikringene. NFF har nå et komplett tilbud av forsikrings løsninger tilpasset de mange ulike måter våre medlemmer har valgt å organisere virksomheten på. I denne brosjyren har vi samlet alle forsikringene for våre næringsdrivende medlemmer. Her får du i løpet av noen minutter oversikt over tilbudene. Du finner mer utfyllende info på våre hjemmesider Med vennlig hilsen NFFs forsikringskontor Yrkesskadeforsikring Alle foretak med ansatte er pliktig å tegne yrkesskadeforsikring. I henhold til Lov om yrkesskadeforsikring skal denne dekke skader påført ansatte i arbeidstid, på arbeids sted og i arbeidsgivers tjeneste. Vi har gunstige løsninger både for fysioterapeuter, kontoransatte, resepsjonister og rengjøringspersonale. Man betaler premie for det antall årsverk som utføres i virksomheten. En godkjent yrkesskade eller yrkessykdom kan gi følgende erstatningsutbetalinger: Påførte merutgifter Dokumenterte utgifter som ikke dekkes av folketrygden, erstattes individuelt, f eks fysikalsk behandling foreskrevet av lege, legekonsultasjoner og medisiner. Fremtidige merutgifter Dersom skaden eller sykdommen fører til fremtidige behandlingsbehov eller den skadelidte i ettertid trenger behandling, hjelpemidler eller hjelp i hjemmet som NAV ikke refunderer, mottar skadelidte en engangsutbetaling til å dekke slike utgifter. Inntektstap Det gis erstatning fra skaden/sykdommen inntreffer og fram til endelig oppgjør finner sted dersom den medfører tapt inntekt, tapte feriepenger ved sykemelding, tapt overtidsgodtgjørelse og tap i en attføringsperiode. Tap av fremtidig inntekt Erstatningen fastsettes ut fra graden av varig arbeidsuførhet, skadelidtes alder og pensjonsgivende inntekt året før skaden/ sykdommen ble konstatert. Graden av varig svekket ervervsevne kan først bli fastsatt når skaden/sykdommen har stabilisert seg. Menerstatning Menerstatning fastsettes ut fra varig medisinsk invaliditetsgrad over 15 % og skadelidtes alder. Legen fastsetter invaliditets graden når skaden eller sykdommen har stabilisert seg. Dødsfallerstatning Ektefelle/samboer til ansatte som dør, har rett til erstatning. Grunnerstatningen er 15 G. Erstatning til etterlatte barn beregnes særskilt for hvert barn avdøde forsørget, avhengig av alder. Barn får dobbel erstatning i de tilfeller avdøde var eneforsørger. Erstatning Tilfaller Yrkesulykke Yrkessykdom Menerstatning Ansatte 4,5 G 4,5 G Tap av framtidig inntekt Ansatte G G Dødsfallserstatning Ektefelle/samboer Barn 15 G 1-6,5 G 15 G 1-6,5 G Lidt inntektstap Ansatte Individuelt Individuelt Priser for ulike ansattegrupper: Yrkestype per årsverk Administrasjon 669 Fysioterapeut Treningsveileder Renholder Selvstendig næringsdrivende Vår løsning omfatter også frivillig yrkesskadeforsikring for selv s tendig næringsdrivende. For å få en like komplett løsning som ansatte, må folketrygdens ordninger med Sykelønn og Frivillig trygd for selvstendig næringsdrivende vurderes i tillegg. (Se side 6) 2

3 Utvidet persondekning Du kan forbedre yrkesskadeforsikringen til å dekke: fritidsulykker kriseforsikring frivillig yrkesinvaliditet Utvidet persondekning koster kr 799 per person. Fritidsulykkesforsikring Fritidsulykkesforsikring dekker skader som følge av ulykker i fritiden. Forsikringen er ikke lovpålagt, men er et tillegg til yrkesskadeforsikring for å forbedre persondekningene. Forsikringen dekker hele døgnet. Du unngår dermed situasjoner der det kan oppstå tvil om forsikringen gjelder i henhold til lov om yrkesskade for de ansatte. Erstatning Tilfaller Yrkesulykke Menerstatning Ansatte 4,5 G Tap av framtidig inntekt Ansatte G Dødsfallserstatning Ektefelle/samboer Barn 15 G 1-6,5 G Lidt inntektstap Ansatte Individuelt Kriseforsikring Dekker ti timers psykologhjelp ved alvorlige hendelser som ran, voldtekt, dødsfall i nær familie, brann, innbrudd og alvorlig ulykkesskade. Instituttforsikring Driver du eget institutt alene eller sammen med andre, får du dekning for skader som skyldes brann, vann, innbrudd og naturskade avbrudd ved erstatningsmessig skade for driftsinntekt inntil kr 2,0 mill tapte leieinntekter kontoransvar kriminalitetsforsikring ansvarsforsikring for treningsutstyr, både i arbeidstid og etter stengetid bygningsmessig innredning rekonstruksjon av arkiver og data Innenfor forsikringssummen dekkes også: utgifter til riving, rydding og bortkjøring glass, dører, vinduer og skilt Forsikringssum Oslo/Drammen Byer Inntil Øvrige områder Prisene gjelder for én fysioterapeut i virksomheten. Egenandel er kr ved skade. Utvidelser Driver du større virksomhet utvides standarddekningen: Avbrudd for omsetning fra kr 2-4 mill, tilleggspremie kr fysioterapeuter i virksomheten, tilleggspremie kr eller flere fysioterapeuter i virksomheten, tilleggspremie kr 748 Driftsavbrudd NFFs nye driftsavbruddsforsikring er spesiallaget for fysioterapeuters virksomhet: Leier du deg inn på et institutt, risikerer du å være uten arbeidssted dersom dette skulle brenne eller få vannskade. Vår forsikring erstatter tap dersom dette skulle skje med din arbeidsplass. NFFs løsning dekker tap etter skade på lokale eller utstyr som leies dekning ved inntil 12 måneder stans ingen egenandel - men 48 timer karenstid Pris: Årlige driftsinntekter Utvidelser Er du leietaker med eget utstyr på et institutt, kan dette inkluderes i driftsavbruddsforsikringen. Da dekker løsningen, i tillegg til tap av inntekter, skader på egne eiendeler som skyldes brann, vann, innbrudd, naturskade og kontoransvar. Pris inkludert ordinær driftsavbruddsforsikring: Forsikringssum Oslo/ Drammen Byer Øvrige områder Inntil Egenandel er kr ved skade ,5 mill Tilleggsdekninger: Dersom du benytter deg av vår institutt- eller driftsavbruddsforsikring, kan du også tegne disse to tilleggsdekningene: Bærbar PC Dekker plutselige og uforutsette skader på bærbar PC, og gjelder over hele verden. Forsikringssum er kr og dekker også rekonstruksjon av data inntil kr Pris kr 525 per maskin. Pasientulykke Dekker ulykkesskade som pasienter utsettes for på virksomhetens egen eiendom eller behandlingssted. Forsikringssum er kr ved 100 % medisinsk invaliditet. Inkludert er dekning av behandlingsutgifter etter ulykkeshendelse med inntil kr Pris kr 805 per fysioterapeut. 3

4 Tjenestepensjon Lov om obligatorisk tjenestepensjon krever at bedriftene må betale minst to prosent av brutto lønn i tjenestepensjon for de ansatte. Kostnader til ordningen kommer i tillegg. Ansatte får en egen pensjonskonto og midlene investeres i fond. Innskudd og avkastning bestemmer størrelsen på fremtidig pensjon. Den kommer i tillegg til alderspensjon fra folketrygden og utbetales over minst 10 år. Innskuddsfritak ved uførhet Tjenestepensjonen inkluderer i tillegg forsikringsordningen «innskuddsfritak ved uførhet». Den er obligatorisk og skal sikre innskudd til ansattes pensjonskonto dersom de blir uføre. Det kreves ingen helseopplysninger fra ansatte ved etablering av ordningen, men de ansatte må være fullt arbeidsdyktige. Forvaltning av pensjonsmidlene Pensjonsinnskuddene plasseres i fond. Ordningen har investeringsløsninger i SKAGEN fondene og Handelsbankens fond. Ved oppstart plasseres innskuddene likt for alle i en moderat portefølje, deretter kan ansatte selv plassere sine pensjonsmidler. De kan velge mellom forsiktig, moderat eller offensiv investeringsprofil med ulik forventet risiko og avkastning. I alle investeringsprofiler blir risikoen automatisk trappet ned de siste 10 årene før pensjonsalder idet den enkeltes pensjonsmidler gradvis flyttes over til fond med lav aksjeandel. Sparing ut over minstekravet Bedrifter kan innbetale mer enn minstekravet på 2 %. For lønn fra 1 G (kr ) til 6 G (kr ), er det mulig å spare inntil 5 %. For lønn fra 6 G til 12 G (kr ), er det mulig å spare inntil 8 %. Ansatte kan også spare til pensjon. Ansattes innskudd kommer i tillegg til minstekravet som bedriften innbetaler og kan maksimalt utgjøre halvparten av det totale innskuddet. Loven forutsetter at alle ansatte betaler samme prosentsats. Innskuddet fra ansatte skal være av beskattede midler. Flytting av pensjonsordninger Det er enkelt å flytte en innskuddsbasert avtale. Dersom avtalen sies opp 1. mars, vil midlene bli flyttet 1. mai, da det er to måneders oppsigelse. Avgivende selskap har rett til å ta flytte gebyr, men det er forskjellig praksis i markedet. Kostnader Administrasjonskostnadene er kr 99 per person per år. Forvaltningskostnadene er mellom 0,63 % og 1,30 %, avhengig av fondsvalg. Uførepensjon Du kan kjøpe uførepensjon som en frivillig tilleggsdekning til obligatorisk tjenestepensjon. Uførepensjonen erstatter inntektstap ved uførhet og kommer i tillegg til uførepensjon fra folketrygden. Erstatningen blir utbetalt månedlig dersom du får nedsatt arbeidsevne minst 20 % i sammenhengende ett år. Utbetalingen starter som hovedregel etter 12 måneders sykmelding. Du kan velge størrelse på uførepensjonen. Mange velger et nivå på 60 prosent eller 66 prosent av lønnen, noe som tilsvarer nivået på tradisjonelle pensjonsordninger. Uførepensjonen dekker differansen mellom ytelsen fra folketrygden og det nivået som er valgt på uførepensjonen. Ansatte som er delvis arbeidsuføre, mottar uførepensjon beregnet ut fra graden av uførhet. Pris Prisen beregnes på grunnlag av alder, kjønn, lønn og pensjonsnivå. Selvstendig næringsdrivende Som selvstendig næringsdrivende kan du etablere tjenestepensjon med fullt skattefradrag for innbetalt premie. Tjenestepensjonen utbetales som alderspensjon i tillegg til folketrygden. Du kan spare inntil 4 % av brutto personinntekt mellom 1 og 12 G, og du får fradrag for beløpet direkte i din næringsinntekt. For å sikre deg enda bedre kan du knytte uførepensjon til avtalen. Det kreves at du er registrert i Brønnøysundregistrene og har organisasjonsnummer for å få tegne egen tjenestepensjon. Kostnadene er de samme som for obligatorisk dekning. 4

5 Sykeavbruddsforsikring Blir du langvarig syk vil faste utgifter løpe hele tiden, mens inntekten vil stoppe opp. NFFs sykeavbruddsforsikring dekker opp for dette ved at den utbetaler dagpenger så lenge du er minst 50 % arbeidsufør. Dagpengesatsen er kr 686, og den kan dekke faste kostnader lønn driftstilskudd Du kan velge både lavere og høyere dagpengesats, avhengig av hvor store kostnader du har og hvor stort bortfall av lønn du ønsker å dekke med forsikringen. Utbetalingen fra sykeavbruddsforsikringen starter ved 17. sykedag og fortsetter så lenge du er minst 50 % arbeidsufør i inntil 365 dager innenfor et tidsrom på 3 år fra første sykmeldingsdag. Forsikringen trer i kraft etter at tilfredsstillende helseerklæring er godkjent av selskapet. Skjema for påmelding finner du på under Skjema i venstre meny. Sykeavbruddsforsikringen omfatter ikke sykdom det er tatt reservasjon for. Sykdom som har vist symptomer i de første 30 dagene etter at forsikringen trådte i kraft, gir ikke rett til erstatning. En full dekning dekker dagpenger med kr 686, og koster kr per år. n vil stå i forhold til dekningen du velger. Halv dekning koster kr 6 650, dobbel dekning koster kr Priser for utvalgte dekningsnivå: Medlemspris 2009 Dagpengeerstating i kr Dagpengeerstatning i andel av Driftsavtale Erstatning ved 365 dager sykemelding ,25 DA ,33 DA ,5 DA DA ,5 DA DA ,5 DA DA ,5 DA Livs - og uføreforsikring NFFs forsikring gir engangserstatning ved dødsfall og uførhet, og er som regel langt rimeligere enn individuelle løsninger. Priser for utvalgte aldersgrupper: Alder Medlem død 12 G Medlem ufør 12 G Medforsikret død 12 G Medforsikret ufør 12 G t.o.m 30 år For dekning på 24 G dobles prisen. Du kan velge 12 G (kr ) eller 24 G (kr ) i erstatningssum, både ved dødsfall og uførhet. Du kan også velge bare én av dekningene. Det kreves godkjent helseerklæring for å bli med på forsikringene. Helseerklæring finner du på under Skjema. Forsikringssummene reduseres etter fylte 51 år. Uføredekningen gjelder ut året du fyller 60, mens livsforsikringen løper ut året du blir 70. Gjeldsforsikring Livsforsikringene er et godt alternativ til tradisjonell gjeldsforsikring. NFFs forsikring er oftest rimeligere enn gjeldsforsikring, og gir større handlefrihet fordi den ikke er knyttet direkte til lånet. Erstatningen kan disponeres fritt, og det er ingen samordning med andre forsikringer. Obligatorisk forsikring Det forutsettes at du er med på NFFs obligatoriske forsikring for å bli med på livs - og uføreforsikringene. Forsikringen er en livsforsikring, uføreforsikring og ulykkesforsikring. 5

6 Folketrygden Denne informasjonen gjelder for selvstendig næringsdrivende. Ved å være bevisst hvilke trygderettigheter du har, kan du kjøpe akkurat de personforsikringene du trenger i tillegg for å dekke ditt behov. Sykelønn Selvstendig næringsdrivende har rett til sykepenger fra folketrygden ved sykdom. Sykepenger tilsvarer 65 % av inntektsgrunnlaget inntil 6G kr G er folketrygdens grunnbeløp og er kr per 1. januar Sykepenger utbetales fra og med 17. sykedag. Eksempel 1: Årsinntekt kr Sykemeldt i 12 måneder Sykepenger fra folketrygden = 65 % av kr = kr Eksempel 2: Årsinntekt kr Sykemeldt i 12 måneder Sykepenger fra folketrygden = 65 % av kr (6 G) = kr Utvidet sykelønn I folketrygden kan du tegne forsikring for å få høyere og tidligere syke pengeutbetaling. Selv om du øker utbetalingen, vil øvre grense på 6 G gjelde. Tre alternative løsninger finnes: 65 % av sykepengegrunnlaget fra 1. sykedag 100 % av sykepengegrunnlaget fra 17. sykedag 100 % av sykepengegrunnlaget fra 1. sykedag n for disse utvidelsene beregnes i prosent av forventet pensjons givende inntekt som selvstendig næringsdrivende, inntil kr (6 G). satser per 1. januar 2009: 65 % fra 1. sykedag:1,8 % 100 % fra 17. sykedag: 2,5 % 100 % fra 1. sykedag: 10,5 % Frivillig yrkesskadetrygd Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som er en følge av en arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes som yrkessykdom, hvis den er en følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet. Selvstendig næringsdrivende og frilansere må tegne «Frivillig trygd for selvstendig næringsdrivende» for å få rett til folketrygdens yrkesskadedekning. Søknadsskjema får du fra NAV. satsen er 0,4 % av antatt årsinntekt. Alderspensjon Alderspensjon fra folketrygden utbetales til alle fra fylte 67 år, og beregnes i hovedsak ut fra inntekt og antall yrkesaktive år. Reglene for pensjon er under revisjon, og vil bli endret fra Uførepensjon Dersom du skulle bli arbeidsufør før du blir pensjonist, får du uførepensjon fra folketrygden. Uførepensjonens størrelse bygger blant annet på antall yrkesaktive år og hvor høy inntekt du har hatt. 6

7 Nye forsikringssider På finner du alle medlemsforsikringene med priser og vilkår. Du kan sjekke dine egne forsikringer og bestille forsikring direkte på nettet etter at du har logget deg inn med medlemsnummer og fødselsdata. Noen forsikringer krever egenerklæring om helse. Skjema kan du laste ned fra nettsidene. Behovsanalyse På forsikringssidene finner du en behovsanalyse som hjelper deg å vurdere ditt forsikringsbehov. Ved å legge inn inntekt, gjeld og noen få andre opplysninger kan du med noen tastetrykk få svar på om du har tilstrekkelig livsforsikring og uføreforsikring. Analysen tar utgangspunkt i de forsikringene du har gjennom medlemskapet, og forsikringene du har dersom du arbeider i offentlig sektor. Private forsikringer må du selv legge inn for å få et riktig helhetsbilde. Resultatet av analysen gir en indikasjon om hva slags forsikringer du bør vurdere å kjøpe eller å si opp. En automatisert behovsanalyse blir litt unyansert. Ta derfor informasjonen du får ut som et grunnlag til å drøfte ditt forsikringsbehov med en rådgiver på forsikringskontoret. Da er du sikker på å få de løsningene som er best for deg. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene i denne brosjyren er ikke full stendig i alle detaljer. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsvilkårene, forsikringsbeviset og avtalene mellom NFF og det aktuelle forsikringsselskap som legges til grunn. Uførhet Med uførhet menes redusert evne til å arbeide. Invaliditet Med medisinsk invaliditet menes «Legemlig funksjonstap uten hensyn til om en er i stand til å forsørge seg selv gjennom inntektsbringende arbeid». Leverandører Handelsbanken Liv dekker tjenestepensjonene. TrygVesta dekker de øvrige forsikringene. 7

8 NFF Boks 2704, St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon Faks E-post NFFs Forsikringskontor Boks 1344, Vika 0113 Oslo Telefon Faks E-post

NFFs forsikringer 2011

NFFs forsikringer 2011 NFFs forsikringer 2011 Innholdsfortegnelse Obligatoriske forsikringer Livs-, uføre-, ulykkes-, kritisk sykdomog ID-tyveriforsikringer 4 Frivillige forsikringer Livs- og uføreforsikring 6 Barneforsikring

Detaljer

NFFs Forsikringer 2012

NFFs Forsikringer 2012 NFFs Forsikringer 2012 1 FORSIKRINGSKONTORET Du får råd og hjelp i de fleste forsikringsspørsmål fra oss på NFFs forsikringskontor. Om du vet hvilke ordninger som gjelder på arbeidsplassen og hva du har

Detaljer

NFFs Forsikringer 2015 1

NFFs Forsikringer 2015 1 NFFs Forsikringer 2015 1 KJÆRE MEDLEM! Som en del av vår medlemsservice kan du få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på NFFs forsikringskontor. Dette kan avdekke om du er dobbeltforsikret, har

Detaljer

NFFs Forsikringer 2014 1

NFFs Forsikringer 2014 1 NFFs Forsikringer 2014 1 LEDER Medlemsforsikringene øker Stadig flere medlemmer benytter seg av de gode og rimelige forsikringene vi tilbyr. Noen av forsikringene er skreddersydd for fysioterapeuter, og

Detaljer

BEDRIFTSFORBUNDETS medlemsforsikringer 2008

BEDRIFTSFORBUNDETS medlemsforsikringer 2008 BEDRIFTSFORBUNDETS medlemsforsikringer 2008 2008 Leder Innhold Personforsikringer 3 Yrkesskadeforsikring 3 Arbeidstakerforsikring 4 Sykdomsforsikring 4 Gruppelivsforsikring 5 Sykelønnsforsikring 6 Sykeavbruddsforsikring

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010 www.bedriftsforbundet.no/forsikring Forsikringer tilpasset små- og mellomstore bedrifter Bedriftsforbundet har utviklet et komplett spekter av forsikringer

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2011. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2011. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2011 www.bedriftsforbundet.no/forsikring Forsikringer til små- og mellomstore bedrifter Bedriftsforbundet har i samarbeid med Bafo Forsikringsmegling AS

Detaljer

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013 Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013 Kan du tenke deg å redusere forsikringskostnadene? Da bør du benytte deg av de kollektive avtalene som Bedriftsforbundet har fremforhandlet! Dette

Detaljer

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2015 www.bedriftsforbundet.no/forsikring KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Med rundt 4 000 medlemsbedrifter i ryggen får vi både skreddersydde

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014 www.bedriftsforbundet.no/forsikring KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Lavere priser? Da bør du benytte deg av de kollektive avtalene

Detaljer

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 1 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du

Detaljer

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Selvstendig næringsdrivende og enkeltpersonforetak kan benytte

Detaljer

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014 Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014 Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen Innhold s. 3 Yrkesskadeforsikring s. 4 Fritidsulykkesforsikring s. 5 Reiseforsikring s. 6 Helseforsikring s. 7 Gruppelivsforsikring

Detaljer

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2011. Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2011. Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen Forsikringer fra NHO Reiseliv 2011 Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen Bedre forsikringsordninger fra 2011 Fra 2011 blir NHO Reiselivs forsikringsordninger vesentlig forbedret. I tillegg har

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring Godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge:

Detaljer

orm: jnd.no Foto: ByMPhotos/Istock. F Forsikring 2014

orm: jnd.no Foto: ByMPhotos/Istock. F Forsikring 2014 Forsikring 2014 Forsikring 2014 Snakk med oss! NJ Forsikring ordner NJs medlemsforsikringer. Er det noe du lurer på om medlemsforsikringene er det bare å ta en telefon eller sende en e-post. Da kan vi

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringssidé finner du på www.nj.no/forsikring

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringssidé finner du på www.nj.no/forsikring Godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge:

Detaljer

Ta en prat om helseforsikringen!

Ta en prat om helseforsikringen! Ledernes medlemsforsikringer 2015 Ta en prat om helseforsikringen! I år innfører vi en helt ny forsikring for våre medlemmer: Helseforsikring. Dette er en forsikring som flere enn 400 000 mennesker i Norge

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2015 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. Medlemsforsikringer 2013 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal være en trygghet for deg og sikre at du får gode forsikringsordninger. Gjennom anbudsrundene gjeldende for 2013 har

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Medlemsforsikringer 2015

Medlemsforsikringer 2015 Medlemsforsikringer 2015 SIDE 2 LEDER Gratis hjelp! Som forbundsleder er jeg glad for å kunne yte våre medlemmer god service på områder der vi som forbund har inngått avtaler om medlemsfordeler. Utviklingen

Detaljer

Medlemsforsikringer 2015 1

Medlemsforsikringer 2015 1 Medlemsforsikringer 2015 1 Kjære medlem! medlemmene til en gunstig pris. På våre nettsider kan du lese mer om Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller medlemsforsikringene, og du kan også nå ni ulike

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2013 1 Snakk med Forsikringskontoret! Behovet for forsikring endrer seg gjennom livsløpet. Dersom du skifter sivil status; fra enslig til samboende, inngår ekteskap, får barn

Detaljer

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS Pensjon og personforsikring for ansatte i Sodexo AS Januar 2012 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade 3 Generelle bestemmelser 4 Definisjoner 5 Pensjon 7 Folketrygden 7 AFP 8 Fleksibel

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2014

Forskerforbundets forsikringer 2014 Forskerforbundets forsikringer 2014 Medlemsforsikringene er billigst og best! Forskerforbundet har flere enn 18 000 medlemmer. Når vi forhandler på vegne av alle våre medlemmer oppnår vi priser og betingelser

Detaljer