Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014"

Transkript

1 Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014 Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen

2 Innhold s. 3 Yrkesskadeforsikring s. 4 Fritidsulykkesforsikring s. 5 Reiseforsikring s. 6 Helseforsikring s. 7 Gruppelivsforsikring s. 7 Sykelønnsforsikring s. 8 Sykeavbruddsforsikring s. 9 Bedriftsforsikring s. 10 Kjøretøyforsikring s. 11 Bygningsforsikring s. 12 Praktiske opplysninger Medlemsforsikringer NHO Reiseliv tilbyr et komplett spekter av person- og skadeforsikringer, spesielt tilpasset reiselivsnæringen. I 200 av våre medlemsbedrifter benytter forsikringstilbudet, noe som gjør at vi har stor tyngde i forhandlingene med forsikringsselskapene. Tegner du NHO Reiselivs medlemsforsikringer, får bedriften rimelige og gode forsikringer. I tillegg styrkes vår forhandlingsposisjon ytterligere. Yrkesskadeforsikringen fortsetter med uforandret pris for sjette året på rad i Vi oppfordrer alle medlemsbedriftene som ikke benytter yrkesskadeforsikringen til å sjekke prisen vår! Vi legger stor vekt på å kvalitetssikre og følge opp de forsikringsselskapene vi benytter. Foruten pris og vilkår vektlegger vi særlig selskapenes soliditet og service på skadeoppgjør. Vi minner om at selvstendig næringsdrivende kan benytte alle tilbudene og oppnå samme gunstige betingelser som aksjeselskapene. Jeg anbefaler deg å ta kontakt med NHO Reiseliv Forsikring. Sjekk hvor mye din bedrift kan spare på forsikringstilbudet vårt. Husk at forsikringsavtaler kan sies opp når som helst i løpet av en avtaleperiode, og flyttes til oss med en måneds varsel. Med vennlig hilsen Morten Karlsen, Innkjøpsdirektør 2

3 Yrkesskadeforsikring Uforandret pris Forsikringen er lovpålagt og alle arbeidsgivere plikter å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Dette gjelder også for deltidsansatte. Selvstendig næringsdrivende kan også tegne forsikringen på seg selv frivillig. Grunnbeløpet i folketrygden G legges til grunn ved erstatningsoppgjør. G-beløpet har økt med 3,80 % siden i fjor, og dette betyr at det er en reell prisnedgang på forsikringen for Forsikringen gjelder ved skader og sykdommer som arbeidstakere påføres under arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden, samt direkte reise til og fra arbeid. En godkjent yrkesskade eller yrkessykdom kan gi følgende erstatningsutbetalinger: Påførte merutgifter Dokumenterte utgifter som ikke dekkes av NAV, erstattes individuelt, f.eks. fysikalsk behandling foreskrevet av lege, legekonsultasjoner, medisiner, ødelagte klær o.l. Fremtidige merutgifter Dersom skaden/sykdommen fører til fremtidige behandlingsbehov eller den skadelidte i ettertid trenger behandling, hjelpemidler og/eller hjelp i hjemmet som NAV ikke refunderer, mottar skadelidte en engangsutbetaling til å dekke nevnte utgifter. Inntektstap Det gis erstatning frem til endelig oppgjør for skaden/ sykdommen finner sted dersom den medfører tapt inntekt, tapte feriepenger ved sykemelding, tapt overtidsgodtgjørelse og tap i en periode med arbeidsavklaringspenger. Tap av fremtidig inntekt Erstatningen fastsettes ut fra graden av varig uførhet, skadelidtes alder og pensjonsgivende inntekt året før skaden/sykdommen ble konstatert. Graden av varig ervervsevne kan først bli fastsatt når skaden/ sykdommen har stabilisert seg. Menerstatning Menerstatning fastsettes ut fra varig medisinsk invaliditetsgrad over 15 prosent og skadelidtes alder. Legen fastsetter invaliditetsgraden når skaden eller sykdommen har stabilisert seg. Dødsfallerstatning Ektefelle/samboer til ansatte som dør har rett til erstatning. Grunnerstatningen er 15 G. Erstatning til etterlatte barn beregnes særskilt for hvert barn avdøde forsørget, avhengig av alder. Barn får dobbel erstatning i de tilfeller avdøde var eneforsørger. Erstatning Tilfaller Yrkesulykke Yrkessykdom Menerstatning Ansatte 4,5 G 4,5 G Ervervserstatning Ansatte G G Dødsfallserstatning Begravelsesstønad Ektefelle/samboer Barn 0,5 G 15 G 6,5 G 0,5 G 15 G 6,5 G G = Grunnbeløpet i Folketrygden. 1 G er kr Total pris er kr 995 per årsverk. Prisen gjelder alle relevante yrkesklasser innenfor reiselivsnæringen, herunder kokk, baker, konditor, servitør, catering, bartender, kontor, administrasjon, salg, resepsjonist, stuepike, renhold, ordensvakt, vaktmester etc. Yrkesklasser med høy risiko prises særskilt. Kun hele årsverk meldes inn i ordningen som oppdateres årlig i forbindelse med hovedforfall. TILLEGGSDEKNINGER Det er mulig å utvide yrkesskadeforsikringen med følgende tilleggsdekninger: Dekning ved medisinsk invaliditet fra 1 til 14,99 prosent, total pris kr 99 Økt forsikringssum for medisinsk invaliditet og død, total pris kr 16 per G Codan Forsikring er leverandør av yrkesskadeforsikringen. Selskapet er en del av Nordens tredje største skadeforsikringsselskap. Codan er et solid selskap og har A rating hos Standard & Poor. 3

4 Fritidsulykkesforsikring Fritidsulykkesforsikringen dekker skader som følge av ulykker i fritiden. Dette til forskjell fra yrkesskadeforsikring, som dekker skader og sykdommer som har skjedd på arbeidet i arbeidstiden. Fritidsulykkesforsikring er ikke lovpålagt, men er et tillegg til yrkesskadeforsikring for å bedre de ansattes personforsikringer. Forsikringen har tilnærmet samme erstatningsutmåling som yrkesskadeforsikring, men gjelder ikke ved sykdom. Forsikringen dekker de ansatte ved ulykker hele døgnet. Bedriften unngår dermed situasjoner der det kan oppstå tvil om hvorvidt ansatte er på jobb eller har fritid. Erstatning Tilfaller Fritidsulykke Menerstatning Ansatte 4,5 G Total pris er kr 657 per ansatt. Forsikringen kan tegnes kollektivt på samtlige ansatte eller kun på navngitte ansatte (ledende ansatte, nøkkelpersonell etc.). TILLEGGSDEKNINGER Det er mulig å utvide fritidsulykkesforsikringen med følgende tilleggsdekninger: Dekning ved medisinsk invaliditet fra 1 til 14,99 prosent, total pris kr 99 Økt forsikringssum for medisinsk invaliditet og død, total pris kr 16 per G Codan Forsikring er leverandør av yrkesskadeforsikringen. Selskapet er en del av Nordens tredje største skadeforsikringsselskap. Codan er et solid selskap og har A rating hos Standard & Poor. Ervervserstatning Ansatte G Dødsfallerstatning Begravelsesstønad Ektefelle/samboer Barn 0,5 G 15 G 6,5 G G = Grunnbeløpet i Folketrygden. 1 G er fra 1.mai 2013 Bygdøy Alle Restaurant, BAR Tjuvholmen, BAR Vulkan, Klubbteateret, NOX og Restaurant 13 «Vi har hatt forsikringene våre hos NHO Reiseliv Forsikring i mange år og kan trygt anbefale dette til andre. Vår faste kontaktperson gir oss rask og god personlig service. De forhandler også betingelsene på våre vegne hvert år slik at vi kan bruke tiden vår på restaurantdriften. Superfornøyd!» Bo Vivike 4

5 Reiseforsikring Det er fremforhandlet en svært gunstig reiseforsikring for NHO Reiselivs medlemsbedrifter. Pris og vilkår er markedsledende. Det kan velges mellom kun tjenestereise for ansatte eller et fullverdig produkt som også dekker ferie- og fritidsreiser for ansattes familie. Reisevarighet dekkes med 180 dager for tjenestereiser, mens ferie/fritid dekkes i 90 dager. Forsikringen gjelder ikke når sikrede er på arbeidssted, på undervisningssted eller hjemme. Det er ingen unntak for sportsaktiviteter eller for skader som følge av krig, terror og jordskjelv. Det er ingen egenandel på reiseforsikringen. Tabellen under gjengir forsikringssummer for hoveddekningene. Hoveddekninger Forsikringssum per person Forsikringssum per familie Reisegods Kontanter Reisedokumenter Enkeltgjenstander Arbeidsgivers effekter Reisesyke Medisinske utgifter Hjemkallelse Tilkallelse Reise og oppholdsutgifter Reiseavbrudd Søk- og redningsutgifter Remplassering Returreise Ulykke Dødsfall (voksne/barn) Livsvarig medisinsk invaliditet (voksne/barn) Medisinske behandlingsutgifter Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset / / Etter avtale Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ansvar Rettshjelp Forsinkelse Forsinket avgang Innhenting av reiserute Overnatting Bagasje (2 timer karenstid) Bagasje tjenestereise (ingen karenstid) 200 per time, maks Evakuering Avbestilling Identitetstyveri per time, maks Total pris er kr 411 per ansatt for tjenestereise. Total pris er kr 827 per ansatt for tjenestereise/ferie/fritid. Forsikringen kan tegnes kollektivt på samtlige ansatte eller kun på navngitte ansatte (ledende ansatte, nøkkelpersonell etc.). AIG er leverandør av reiseforsikringen. Selskapet er ett av verdens største skadeforsikringsselskaper. AIG er et solid selskap og har A rating hos Standard & Poor. 5

6 Helseforsikring Med helseforsikring er de ansatte sikret rask behandling ved sykdom eller skader slik at de kan komme raskere tilbake i jobb. Dette kan spare bedriften for høye kostnader ved sykefravær, og ansatte for unødige lidelser. Beregninger utført av SINTEF viser at hver sykefraværsdag koster i gjennomsnitt norske bedrifter kr per ansatt per dag. Du får: Garantert spesialistvurdering innen 10 virkedager. Garantert behandling eller operasjon innen 20 virkedager. Rehabilitering etter behandling dersom foreskrevet av legespesialist. Ubegrenset fysikalsk behandling etter henvisning fra legespesialist. Kostnader relatert til behandling, reise og opphold, etter konsultasjon hos fastlege/allmennlege. Oppfølging og rådgivning av én tildelt sykepleier før, under og etter behandlingsløpet. Nettverk av samarbeidende sykehus i Norge, Norden og resten av Europa. Et uavhengig medisinsk råd som kontinuerlig kvalitetssikrer de sykehus og leger som selskapet benytter. Eget personvernombud som sikrer dine rettigheter som pasient og forsikret. Tilbud om uavhengig vurdering av diagnose som allerede er stilt. Døgnåpen vaktelefon for nyopererte. Slik fungerer helseforsikringen Kontakt selskapet når du har spørsmål eller har vært hos din lege og fått henvisning til spesialist for videre undersøkelser. Behandlingsstedet velges ut fra hvor selskapet finner den kvalitativt beste behandlingen. Utvelgelsen skjer i samarbeid med pasienten. Ikke krav til helseerklæring Forsikringsselskapet krever ingen helseerklæring og prisen per ansatt er lik uavhengig av alder, kjønn, helsehistorikk og livsstil. Ansatte over 67 år kan søke særskilt om å tegne forsikringen. Søknaden blir avgjort etter individuell vurdering av nødvendige helseopplysninger. Søknaden innvilges for ett år av gangen. For eksisterende medlemmer fornyes avtalen automatisk, selv om man har passert 67 år, forutsatt at forsikringsdekningen har vært sammenhengende Total pris er kr per ansatt Helseforsikringen leveres av Vertikal Helseassistanse i samarbeid med Codan Forsikring. Codan er et solid selskap og har A rating hos Standard & Poor. Smak «NHO Reiseliv Forsikring gjør hverdagen enklere for oss. Personlig og meget god service er bare en telefonsamtale unna. For en liten bedrift som oss var valget svært enkelt når det kom til forsikringer.» Espen og Eva-Linda Ramnestedt Restaurant Smak i Bodø 6

7 Gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring gir engangsutbetaling til etterlatte dersom den ansatte dør, uansett dødsårsak. Forsikringssummen er konstant frem til utgangen av det året den ansatte fyller 67 år. Alternativt kan det avtales nedtrapping i forsikringssummen. Gruppelivsforsikringen kan tegnes f.o.m 1 ansatt og for selvstendig næringsdrivende. Helseerklæring må fylles ut for ansatte i bedrifter med 10 ansatte eller færre. For bedrifter med 11 ansatte eller flere er det ikke krav til helseerklæring. Det er krav til at ansatte må være 100 % arbeidsføre og at arbeidsgiver bekrefter dette ved etablering. NHO Reiseliv har valgt tre standardiserte pakkeløsninger med mulighet for tilpasninger. Forsikringssum i G 10 G Forsikringssum i kr 20 G G G = Grunnbeløpet i folketrygden. 1 G er kr fra 1. mai 2013 NB! Gruppelivsforsikring er betydelig rimeligere enn individuell livsforsikring og gjeldsforsikring. Ved å tegne gruppelivsforsikring, skaper bedriften trygghet for den ansatte og deres familier. Prisen beregnes ut fra ansattes alder, kjønn, forsikringssum og bedriftens virksomhet. Codan Forsikring er leverandør avgruppelivsforsikringen. Selskapet er en del av Nordens tredje største skadeforsikringsselskap. Codan er et solid selskap og har A rating hos Standard & Poor. Sykelønnsforsikring Sykelønnsforsikring kan være viktig for bedrifter hvor ansatte har høyere lønn enn 6 G (kr ). Ved ansattes sykefravær over 16 dager erstattes gapet mellom virkelig lønn og Folketrygdens ytelse på 6 G. Dekning Ved hel eller delvis arbeidsuførhet erstattes den delen av den ansattes lønn som er mer enn 6 G. Forsikringen utbetales som dagpenger med maksimalt kr pr dag. Forsikringen gjelder for ansatte som har krav på sykepenger etter Lov om Folketrygd. Det er en karenstid på 16 dager. Det betyr at erstatningen først utbetales fra og med 17. dag. Erstatningstiden er 365 dager. Ved nytegning / endring av eksisterende avtale er det krav til helseerklæring. Begrensninger Forsikringen kan kun tegnes for ansatte under 60 år, og gjelder til fylte 67 år. Unntak for sykdom/skade som har vist symptomer eller oppstår før 30 dager etter at forsikringen trådte i kraft. Unntak for fravær som følge av overforbruk av alkohol, andre beruselsesmidler eller medikamenter. Unntak for fravær som følge av eller i forbindelse med normalt svangerskap. Prisen beregnes på bakgrunn av alder, kjønn og lønn. Codan Forsikring er leverandør av sykelønnsforsikringen. Selskapet er en del av Nordens tredje største skadeforsikringsselskap. Codan er et solid selskap og har A rating hos Standard & Poor. 7

8 Sykeavbruddsforsikring for selvstendig næringsdrivende Ved sykdom reduseres inntektene, mens utgiftene løper videre. Har du tenkt over hva som vil skje hvis du skulle bli sykmeldt på grunn av sykdom eller ulykke? En del av inntekten kan tapes i en periode, samtidig som en rekke faste driftsutgifter må betales. Selvstendig næringsdrivende og innehaver av firma som ikke har ansatte til å lede virksomheten ved sykdom, bør vurdere å tegne sykeavbruddsforsikring. Dekning Erstatning gis i form av dagpenger. Dagpengeerstatning utbetales fra utløpet av avtalt karenstid (antall dager som ikke er dekket av forsikringen og standard karenstid er 16 dager, men kan økes for å få lavere årspremie), og så lenge sykdommen/ulykken medfører fullstendig fravær fra arbeidsstedet i inntil 365 dager for ett og samme sykdoms-/ ulykkestilfelle. Hva som dekkes Faste og løpende utgifter Lønn over 6 G Erstatning gis i form av dagpenger og kan dekkes opp til kr per dag. Begrensninger Forsikringen kan kun tegnes for personer under 60 år, og gjelder til fylte 67 år. Unntak for sykdom/skade som har vist symptomer eller oppstår før 30 dager etter at forsikringen trådte i kraft. Unntak for fravær som følge av overforbruk av alkohol, andre beruselsesmidler eller medikamenter. Unntak for fravær som følge av eller i forbindelse med normalt svangerskap. Ved nytegning / endring av eksisterende avtale er det krav til helseerklæring. Prisen beregnes på bakgrunn av alder, kjønn og lønn. Codan Forsikring er leverandør av sykeavbruddsforsikringen. Selskapet er en del av Nordens tredje største skadeforsikringsselskap. Codan er et solid selskap og har A rating hos Standard & Poor. 8

9 Bedriftsforsikring Forsikringen er tilpasset reiselivsnæringens behov. Bedriftsforsikringen omfatter maskiner, inventar, løsøre, varer, avbruddstap og ansvar. Forsikringen har også en rekke tilleggsdekninger inkludert. Forsikringen dekker skader ved: Brann Vann og annen væske Tyveri og hærverk Bedrifts- og produktansvar Elektrisk fenomen Brudd- og hærverksskade på glass Ran og overfall Snøtyngde og snøpress Naturskade I tillegg omfattes også kriminalitetsforsikring (underslag). Innenfor beløpsbegrensninger omfattes: Riving, rydding og bortkjøring av verdiløse rester Lagring og destruksjon av miljøfiendtlige rester Prisstigning etter skade Modeller, mønstre, former Rekonstruksjon av arkiver, datafiler m.v. Interesse i ting med salgspant Tap av gass, væske eller strøm Bygningsmessig innredning Reinstallasjonskostnader for programvare/ operativsystemer Hærverk under åpningstiden Ulykkesforsikring for gjester Investeringer i avtaleperioden Naturskadeavbrudd Varer i kjøl og fryserom For nærmere detaljer i forsikringsdekningen vises til forsikringsvilkår NHO Reiseliv Kombinert Bedriftsforsikring. Prisen beregnes på bakgrunn av blant annet bygningsmåte, sikringstiltak og valgte forsikringssummer. Codan Forsikring er leverandør av bedriftsforsikringen. Selskapet er en del av Nordens tredje største skadeforsikringsselskap. Codan er et solid selskap og har A rating hos Standard & Poor. Statholdergaarden «Vi har samlet alle forsikringene gjennom NHO Reiseliv Forsikring. Statholdergaarden dekker inn medlemskontingenten i NHO Reiseliv bare på forsikringsordningene!» Bent Stiansen Daglig leder av Statholdergaarden. 9

10 Kjøretøyforsikring - Fri kjørelengde og ingen bonustap ved skade NHO Reiseliv tilbyr forsikring for de fleste typer kjøretøy som person, vare- og kombinertbil samt mindre lastebiler inntil 7,5 tonn. Forsikringen har fri kjørelengde og det beregnes ikke bonustap ved skade. Forsikringen kan omfatte: Ansvar Ansvarsforsikringen dekker erstatningsansvar etter bilansvarsloven for skade som påføres personer eller andres eiendom. Forsikringen er obligatorisk. Fører og passasjerulykke Fører- og passasjerulykke dekker de ulykkesskader som påføres personer ved bruk av bilen. Delkasko Delkaskoforsikringen dekker skade som følge av brann eller tyveri. I tillegg omfattes glasskader og kostnader ved assistanse ved erstatningsmessig skade. Kasko I tillegg til delkasko dekkes også vognskader som følge av sammenstøt, utforkjøring, velting, hærverk eller annen tilfeldig, plutselig ytre påkjenning. Kasko inkluderer leiebil i inntil 10 dager ved erstatningsmessig skade, driftstans, brukket nøkkel mm. Forsikringen dekker også veihjelp Prisen beregnes på bakgrunn av nyverdi, kjørelengde og geografi. EGENANDEL Egenandelen på kasko og delkasko er kr Egenandelen på glass er kr Egenandelen på redning er kr 500 Codan Forsikring er leverandør av kjøretøyforsikringen. Selskapet er en del av Nordens tredje største skadeforsikringsselskap. Codan er et solid selskap og har A rating hos Standard & Poor. Oro Restaurant: «Min kontaktperson passer på at jeg har de forsikringene jeg trenger, både for folk og utstyr. Dessuten er prisene lavere og den personlige servicen mye bedre enn jeg har opplevd tidligere. Ikke noe problem å anbefale andre i bransjen å benytte medlemsforsikringene til NHO Reiseliv» Terje Ness, Oro Restaurant 10

11 Bygningsforsikring Denne forsikringen dekker skader på bygget og installasjoner som naturlig hører til bygget. Forsikringen omfatter også ansvarsforsikring for deg som eier av den forsikrede eiendommen. Forsikringen dekker skader ved: Brann Lynnedslag og elektrisk fenomen Vann og annen væske Tyveri og hærverk Snøtyngde, snøpress og ras fra tak Rørbrudd Naturskade NB! Les vilkårene for fullstendig dekningsbeskrivelse, begrensninger samt sikkerhetsforskrifter. Vær oppmerksom på at brudd på sikkerhetsforskrifter kan gi avkortning ved skade. Bedriften kan velge mellom to forsikringsformer; fullverdiforsikring eller førsterisikoforsikring. Fullverdiforsikring Bygninger som er fullverdiforsikret er til enhver tid forsikret for et beløp som dekker kostnader ved å føre opp et tilsvarende bygg, gjenoppføringsprisen. På grunnlag av opplysninger om bygningstype, brutto-areal og beliggenhet beregnes et prisberegningsgrunnlag. Forsikringstaker må melde fra om bygningsmessige forandringer. Premieberegningsgrunnlaget har ingen betydning for skadeoppgjørets størrelse. Førsterisikoforsikring Forsikringssummen fastsettes av deg. Ved denne forsikringsform erstattes skaden, etter fradrag av egenandel, inntil avtalt forsikringssum. Erstatningen kan ikke overstige gjenoppføringsprisen av bygget. Førsterisikoforsikring benyttes når det ikke er ønskelig å bygge opp igjen etter en stor skade eller en ønsker å bygge en mindre bygning enn det opprinnelige bygget. Merk spesielt: Leies bygget ut må leietaker selv tegne en bedriftsdekning som dekker driften, innredning og maskiner som leietakeren har installert. Dette kan også gjelde lettvegger, gulv o.l. som leietakeren har montert i tilknytning til driften sin. NB: Driver bedriften selv med virksomhet i bygget, må det tegnes en bedriftsdekning i tillegg til bygningsforsikringen. Les mer om dette under produktet «Bedriftsforsikring» på side 12. Tap av husleieinntekt Dette er en tilleggsforsikring som avtales særskilt. Forsikringen dekker tap av husleieinntekt i avtalt ansvarstid etter en erstatningsmessig skade. Prisen beregnes på grunnlag av blant annet bygningsmåte, areal, sikringstiltak og valgte forsikringssummer. Codan Forsikring er leverandør av bygningsforsikring. Selskapet er en del av Nordens tredje største skadeforsikringsselskap,og har solid A rating hos Standard & Poor. Champagneria Bodega: «Etter at vi i 2011 tegnet avtale med NHO Reiseliv, har vi spart inn mer enn kontingentkostnadene bare på forsikringsavtalene våre. Vi var ikke i tvil om hvor vi skulle ha forsikringene da vi startet opp vårt andre sted, Champagneria Bodega, i Mathallen Oslo» Tor Eirik Ellingsen, Styreleder/eier i Champagneria 11

12 Praktiske opplysninger NHO Reiseliv Forsikring betjenes av Bafo Forsikringsmegling AS, som er en uavhengig forsikringsmegler. Kontakt oss for råd og tilbud om forsikringsløsninger tilpasset din bedrift. NHO Reiselivs medlemmer blir betjent av blant annet Alexandra Buan, Bjørnar Røsås og Casper Kvamme. De kjenner medlemsbedriftene og eksisterende forsikringsløsninger godt. Selve forsikringsavtalene inngås med de forsikringsselskapene som NHO Reiseliv har inngått avtaler med. Rådgivning, formidling og service håndteres av Bafo Forsikringsmegling AS etter avtale med NHO Reiseliv. De totale prisene som er oppgitt i denne brosjyren inkluderer honorar til Bafo Forsikringsmegling AS etter avtale med NHO Reiseliv. Honoraret splittes særskilt på fakturaen sammen med forsikringsavtalene. FORBEHOLD Informasjonen i denne brosjyren er generell informasjon og gir ikke en fullstendig dekningsbeskrivelse eller grunnlag for å kreve erstatning. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsbevis og fullstendige vilkår som legges til grunn. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil i brosjyren. Kontaktinformasjon NHO Reiseliv Forsikring v/ Bafo Forsikringsmegling AS. Org. nr layout: helenekjelstruphaug.blogspot.com Postboks 1344 Vika, 0113 Oslo. Telefon: E-post:

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Forsikringer Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Hvorfor velge Norsk Teknologi forsikring? FORSIKRING SOM VIRKER: Foreningen,

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Forsikring. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. Forsikringskontoret NSF. Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser

Forsikring. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. Forsikringskontoret NSF. Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. get og forenklet til appliseringer der det kreves et. f.eks: broderinger

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2014 Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2014 EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2014 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Fordeler for deg som er medlem i NFF! Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag 2014 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner).

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ble stiftet 01.11.23 og tilsluttet LO fra samme år. Antall medlemmer

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL ) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter innenfor utdanning, opplæring

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Foto: Sissel M. Rasmussen/LO-Aktuelt Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)... har rundt 2.800 medlemmer i aktiv tjeneste

Detaljer

Fordelene ved å være mange er mange. Dine medlemsfordeler

Fordelene ved å være mange er mange. Dine medlemsfordeler Fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 LOfavør... er en fellesbetegnelse på en rekke ekstra fordeler man har gjennom å være organisert i et LO-forbund. Noen av fordelene får du automatisk

Detaljer

Avtalenummer: 1722812

Avtalenummer: 1722812 NSFs Reiseforsikring Familie FORSIKRINGSBEVIS 2014 Avtalenummer: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE114) gjelder fra 01.01.2014-31.12.2014 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT Avbestilling

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i FO

Fordeler for deg som er medlem i FO Fordeler for deg som er medlem i FO 2013 FO... er fagforbundet til barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere i Norge. Vi organiserer også studentene til disse yrkene. FO er i vekst

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Norsk Tjenestemannslag Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning (som

Detaljer

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE FORSIKRINGSBEVIS 2015 AVTALENUMMER: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE214) gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT AVBESTILLING

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med over 61.000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer.

Detaljer

Forsikring for NLF-medlemmer

Forsikring for NLF-medlemmer Forsikring for NLF-medlemmer Kjære medlem Godstransport på vei er en risikoutsatt næringsvirksomhet. Det vet våre medlemmer. Derfor har du behov for forsikringer som gir deg og din bedrift trygghet hver

Detaljer

Vilkår 2015 Vilkår for Utdanningsforbundets studentforsikring

Vilkår 2015 Vilkår for Utdanningsforbundets studentforsikring Vilkår 2015 Vilkår for Utdanningsforbundets studentforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som

Detaljer