Forsikringer fra NHO Reiseliv Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsikringer fra NHO Reiseliv 2011. Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen"

Transkript

1 Forsikringer fra NHO Reiseliv 2011 Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen

2 Bedre forsikringsordninger fra 2011 Fra 2011 blir NHO Reiselivs forsikringsordninger vesentlig forbedret. I tillegg har vi fått flere nye produkter i løpet av Vi har nå nærmest et komplett tilbud på person- og skadeforsikringer, spesielt tilpasset reiselivsnæringen. Tilleggsdekninger Det er mulig å utvide yrkesskadeforsikringen med følgende tilleggsdekninger: Reiselivsforsikring Yrkesskadeforsikring Uforandret pris og bedre dekning! en på yrkesskadeforsikringen fortsetter med uforandret pris for tredje året på rad. I realiteten innebærer det en prisnedgang på 3,8 %, siden forsikringssummene øker med utviklingen i grunnbeløpet. I tillegg er vilkårene på yrkesskadeforsikringen forbedret gjennom innføring av dekning for ansatte på reise til og fra jobb. I løpet av 2010 har porteføljen med bedrifts- og bygningsforsikringer blitt kvalitetssikret. Det er sendt ut informasjon til alle bedriftene som har disse forsikringene, for å kvalitetssikre grunnlaget i dagens avtaler, herunder areal, byggemåte, sikringstiltak, forsikringssummer etc. Dessverre har vi erfart at det har vært en del feil i gamle forsikringsavtaler. Bedriftsforsikringen får også bedre vilkår fra Egenandelen reduseres fra kr til kr I tillegg inkluderes naturskadeavbrudd, ulykkesforsikring for gjester og dekning for hærverk i åpningstiden. Vi legger stor vekt på å kvalitetssikre og følge opp de forsikringsselskapene vi benytter. Foruten pris og vilkår vektlegger vi særlig selskapenes soliditet og ikke minst service på skadeoppgjør. Vi minner om at selvstendig næringsdrivende og enkeltpersonforetak kan benytte alle tilbudene og oppnå samme gunstige betingelser som aksjeselskapene. Jeg anbefaler deg å ta kontakt med NHO Reiseliv Forsikring. Sjekk hvor mye din bedrift kan spare på forsikringstilbudet vårt. Husk at forsikringsavtaler kan sies opp når som helst, og flyttes til oss med en måneds varsel. Side 3... Side 4... Side 5... Side 6... Side 7... Side 8... Side 9... Side 10.. Yrkesskadeforsikring Uforandret pris og bedre dekning! Fritidsulykkesforsikring 20 % prisnedgang for 2011 Reiseforsikring Uforandret pris i 2011 Behandlingsforsikring Uforandret pris i 2011 Dødsfallsforsikring Nytt produkt Sykeavbruddsforsikring Nytt produkt Bedriftsforsikring Bedre dekninger i 2011 Bygningsforsikring Forsikringen er lovpålagt og alle arbeidsgivere plikter å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Dette gjelder enten ansatte jobber heltid eller deltid. Selvstendige næringsdrivende kan også tegne forsikringen på seg selv frivillig. Cirka 950 medlemsbedrifter benytter dagens tilbud på yrkesskadeforsikring. Grunnbeløpet i folketrygden G legges til grunn ved erstatningsoppgjør. G beløpet har økt med 3,8 % siden i fjor, og dette betyr at det er en reell prisnedgang på forsikringen for Forsikringen gjelder ved skader og sykdommer som arbeidstakere påføres under arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden. Nyhet! Fra 2011 utvides forsikringen til å dekke ulykker på reise til og fra jobb. En godkjent yrkesskade eller yrkessykdom kan gi følgende erstatningsutbetalinger: Påførte merutgifter Dokumenterte utgifter som ikke dekkes av NAV, erstattes individuelt, f.eks. fysikalsk behandling foreskrevet av lege, legekonsultasjoner, medisiner, ødelagte klær o.l. Fremtidige merutgifter Dersom skaden/sykdommen fører til fremtidige behandlingsbehov eller den skadelidte i ettertid trenger behandling, hjelpemidler og/eller hjelp i hjemmet som NAV ikke refunderer, mottar skadelidte en engangsutbetaling til å dekke nevnte utgifter. Inntektstap Det gis erstatning frem til endelig oppgjør for skaden/sykdommen finner sted dersom den medfører tapt inntekt, tapte feriepenger ved sykemelding, tapt overtidsgodtgjørelse og tap i en periode med arbeidsavklaringspenger. Tap av fremtidig inntekt Erstatningen fastsettes ut fra graden av varig uførhet, skadelidtes alder og pensjonsgivende inntekt året før skaden/ sykdommen ble konstatert. Graden av varig ervervsevne kan først bli fastsatt når skaden/sykdommen har stabilisert seg. Menerstatning Menerstatning fastsettes ut fra varig medisinsk invaliditetsgrad over 15 prosent og skadelidtes alder. Legen fastsetter invaliditetsgraden når skaden eller sykdommen har stabilisert seg. Dødsfallerstatning Ektefelle/samboer til ansatte som dør har rett til erstatning. Grunnerstatningen er 15 G. erstatning til etterlatte barn beregnes særskilt for hvert barn avdøde forsørget, avhengig av alder. Barn får dobbel erstatning i de tilfeller avdøde var eneforsørger. Erstatning Tilfaller Yrkesulykke Yrkessykdom Med vennlig hilsen Jörg Otto Stehl Innkjøpsdirektør, NHO Reiseliv Side 11.. Kjøretøy Menerstatning Ansatte 4,5 G 4,5 G Ervervserstatning Ansatte G G Dødsfallserstatning Begravelsesstønad 0,5 G 0,5 G Ektefelle/samboer 15 G 15 G Oldemors Karjol: «Som en liten bedrift er det viktig å passe på kostnadene. Vi flyttet den lovpålagte yrkesskadeforsikringen til NHO Reiseliv Forsikring og betaler nå bare 30 % av det vi gjorde tidligere.» Kaja Knoph Østlie, innehaver av restauranten Oldemors Karjol på Jevnaker. G = grunnbeløpet i Folketrygden. 1 G er kr fra 1. mai Total pris er kr 995 per årsverk. en gjelder alle relevante yrkesklasser innenfor reiselivsnæringen, herunder kokk, baker, konditor, servitør, catering, bartender, kontor, administrasjon, salg, resepsjonist, stuepike, renhold, ordensvakt, vaktmester etc. Yrkesklasser med høy risiko prises særskilt. Kun hele årsverk meldes inn i ordningen som oppdateres årlig i forbindelse med hovedforfall. Barn 6,5 G 6,5 G Dekning ved medisinsk invaliditet fra 1 til 14,99 prosent, total pris kr 92. Økt forsikringssum for medisinsk invaliditet og død, total pris kr 15 per G. Codan Forsikring er leverandør av yrkesskadeforsikringen. Selskapet er en del av Nordens tredje største skadeforsikringsselskap. Codan er et solid selskap og har A rating hos Standard & Poor. 2 3

3 Fritidsulykkesforsikring 20 % prisnedgang for 2011 Reiseforsikring Uforandret pris i 2011 Fritidsulykkesforsikringen dekker skader som følge av ulykker i fritiden. Dette til forskjell fra yrkesskadeforsikring, som dekker skader og sykdommer som skjedd på arbeidet i arbeidstiden. Fritidsulykkesforsikring er ikke lovpålagt, men er et tillegg til yrkesskadeforsikring for å bedre de ansattes personforsikringer. Forsikringen har tilnærmet samme erstatningsutmåling som yrkesskadeforsikring, men gjelder ikke ved sykdom. Forsikringen dekker de ansatte ved ulykker hele døgnet. Bedriften unngår dermed situasjoner der det kan oppstå tvil om hvorvidt ansatte er på jobb eller har fritid. Klatreverket AS: Total pris er kr 690 per ansatt. Forsikringen kan tegnes kollektivt på samtlige ansatte eller kun på navngitte ansatte (ledende ansatte, nøkkelpersonell etc.). Tilleggsdekninger Det er mulig å utvide fritidsulykkesforsikringen med følgende tilleggsdekninger: Dekning ved medisinsk invaliditet fra 1 til 14,99 prosent, totalt pris kr 92. Økt forsikringssum for medisinsk invaliditet, total pris kr 15 per G. Økt forsikringssum for dødsfall, total pris kr 15 per G. Codan Forsikring er leverandør av fritidsulykkesforsikringen. Selskapet er en del av Nordens tredje største skadeforsikringsselskap. Codan er et solid selskap og har A rating hos Standard & Poor. Erstatning Tilfaller Fritidsulykke Menerstatning Ansatte 4,5 G Ervervserstatning Ansatte G Dødsfallserstatning Begravelsesstønad 0,5 G Ektefelle/samboer Barn G = grunnbeløpet i Folketrygden. 1 G er kr fra 1. mai «Da forsikringsprisene klatret høyere og høyere, fant vi ut at vi skulle sjekke alternative løsninger. Det var smart! Vi sparte kr på å flytte forsikringene til NHO Reiseliv Forsikring.» Dag Cappelen Papazian, daglig leder i klatresenteret Klatreverket AS på Torshov i Oslo. 15 G 6,5 G Det er fremforhandlet en svært gunstig reiseforsikring for NHO Reiselivs medlemsbedrifter. og vilkår er markedsledende. Det kan velges mellom kun tjenestereise for ansatte eller et fullverdig produkt som også dekker ferie- og fritidsreiser for ansattes familie. Reisevarighet dekkes med 180 dager for tjenestereiser, mens ferie/fritid dekkes i 90 dager. Forsikringen gjelder ikke når Total pris er kr 411 per ansatt for tjenestereise. Totalt pris er kr 797 per ansatt for tjenestereise/ferie/fritid. Forsikringen kan tegnes kollektivt på samtlige ansatte eller kun på navngitte ansatte (ledende ansatte, nøkkelpersonell etc.). sikrede er på arbeidssted, på undervisningssted eller hjemme. Det er ingen unntak for sportsaktiviteter eller for skader som følge av krig, terror og jordskjelv. Det er ingen egenandel på reiseforsikringene. Tabellen under gjengir forsikringssummer for hoveddekningene. Hoveddekninger Forsikringssum per person Forsikringssum per familie Reisegods Kontanter Reisedokumenter Enkeltgjenstander Arbeidsgivers effekter Reisesyke Medisinske utgifter Ubegrenset Ubegrenset Hjemtransport Ubegrenset Ubegrenset Hjemkallelse Tilkallelse Reise og oppholdsutgifter Reiseavbrudd Søk - og redningsutgifter Remplassering Ubegrenset Ubegrenset Returreise Ubegrenset Ubegrenset Ulykke Dødsfall (voksne / barn) / Livsvarig medisinsk invaliditet (voksne / barn) / Medisinske behandlingsutgifter Etter avtale Ansvar Rettshjelp Forsinkelse Forsinket avgang 200 pr. time, maks pr. time, maks Innhenting av reiserute Overnatting Bagasje (2 timer karenstid) Bagasje tjenestereise (ingen karenstid) Evakuering Avbestilling Chartis Europe er leverandør av reiseforsikringen. Selskapet er ett av verdens største skadeforsikringsselskaper. Chartis er et solid selskap og har A+ rating hos Standard & Poor. 4 5

4 Behandlingsforsikring Uforandret pris i 2011 Dødsfallsforsikring Nytt produkt Med helseforsikring er de ansatte sikret rask behandling. Sykefraværet kan bli vesentlig kortere, samtidig som forsikringsordningen oppfattes som et ansattegode. Beregninger foretatt av SINTEF viser at hver sykefraværsdag koster i snitt norske virksomheter kr per ansatt per dag. Etter henvisning til videre behandling fra lege vil en kvalifisert sykepleier tilrettelegge og følge opp behandling, undersøkelse, operasjon og rehabilitering. Forsikringen dekker blant annet: Spesialistbehandling Undersøkelse og behandling hos spesialist innen 10 virkedager. Naprapat Inntil 6 behandlinger per forsikringstilfelle innen 5 virkedager Psykolog Inntil 10 konsultasjoner innen 5 virkedager. Ved krisetilfeller, kontakt med psykolog innen 24 timer. Rehabilitering Kostnader til rehabilitering etter sykehusopphold dekkes. Reiseutgifter og overnatting Gjelder til og fra behandling. Selskapet ordner det praktiske rundt billettbestilling til transport samt overnattinger. Forsikringen har ingen egenandel. Dødsfallsforsikring gir engangsutbetaling til etterlatte dersom den ansatte dør, uansett dødsårsak. Forsikringssummen er konstant frem til utgangen av det året den ansatte fyller 67 år. Alternativt kan det avtales nedtrapping i forsikringssummen. Dødsfallsforsikring kan tegnes f.o.m 1 ansatt og for selvstendige næringsdrivende. Helseerklæring må fylles ut av ansatte i bedrifter med under 10 ansatte. For bedrifter med over 10 ansatte er det ikke krav til helseerklæring. Det er krav til at ansatte må være 100 % arbeidsføre og at arbeidsgiver bekrefter dette ved etablering. Bedriften kan selv velge forsikringssum ved dødsfall. NHO Reiseliv har valgt tre standardiserte pakkeløsninger med mulighet for tilpasninger. en beregnes ut fra ansattes alder, kjønn, forsikringssum og bedriftens virksomhet. Codan Forsikring er leverandør av dødsfallsforsikringen. Selskapet er en del av Nordens tredje største skadeforsikringsselskap. Codan er et solid selskap og har A rating hos Standard & Poor. Sykehusbehandling Medisinsk og kirurgisk sykehusbehandling ved ett av de private sykehusene i selskapets nettverk innen 20 virkedager. Billeddiagnostikk CT, MR, Røntgen, klinisk mammografi etc. innen 5 virkedager. Fysioterapi, kiropraktor og manuellterapeut Inntil 12 behandlinger per forsikringstilfelle innen 5 virkedager. Behandlingsforsikringen etableres uten helseerklæring. En karenstid på ett år gjelder. En person som har hatt en sykdom før forsikringen ble tegnet, må ha vært uten journalført behandling og medisinering i en sammenhengende periode på 1 år fra siste konsultasjon, før forsikringen kan benyttes for denne lidelsen. Forsikringssum i G 10 G Forsikringssum i kr 20 G G G = grunnbeløpet i Folketrygden. 1 G er kr fra 1. mai NB! Dødsfallsforsikring er betydelig rimeligere enn individuell livsforsikring og gjeldsforsikring. Ved å tegne dødsfallsforsikring, skaper bedriften trygghet for den ansatte og deres familier. Total pris er kr per ansatt. Forsikringen kan tegnes kollektivt på samtlige ansatte eller kun på navngitte ansatte (ledende ansatte, nøkkelpersonell etc.). Ektefelle / samboer kan tegne forsikringen til samme pris Sparebank 1 Skadeforsikring er leverandør av behandlingsforsikringen. Skandia Forsikring var tidligere leverandør, men ble kjøpt opp av Sparebank 1 Skadeforsikring i løpet av Sparebank 1 Skadeforsikring er et solid selskap med cirka 10 % markedsandel i Norge og en omsetning på over 4 milliarder. Condelica AS: «Når ulykken først er ute er det godt å vite at en blir godt ivaretatt. Vi er strålende fornøyde, både med behandlingstiden og med det økonomiske oppgjøret vi fikk gjennom NHO Reiseliv Forsikring.» Lekeland Drammen AS: «Natt til 1. påskedag hadde vi innbrudd. Resultatet var ødelagte dører, tyveri av safe og datautstyr. Codan Forsikring håndterte saken vår på en rask og smidig måte. Erstatningsoppgjøret var vi også veldig fornøyd med.» Geir Arne Merkesdal, daglig leder av konditoriet Condelica i Drammen. Tone Trogstad Larsen, daglig leder av Lekeland Drammen AS. 6 7

5 8 9 Sykeavbruddsforsikring Nytt produkt Bedriftsforsikring Bedre dekninger i 2011 Selvstendige næringsdrivende og innehaver av firma som ikke har ansatte til å lede virksomheten ved sykdom, bør vurdere å tegne sykeavbruddsforsikring. Dekning Ved full arbeidsuførhet dekkes den delen av lønnen som overstiger 6 G. Erstatningen utbetales som dagpenger med inntil kr per dag. Dagpengene varierer etter inntekten og dekker det beløpet som fremgår av forsikringsbeviset. For å kunne tegne sykeavbruddsforsikring, må den forsikrede ha rett til sykepenger etter lov om Folketrygd. Karenstiden er 16 dager. Det betyr at erstatningen først utbetales fra og med 17. fraværsdag. Erstatningstiden er vanligvis 365 dager. Begrensninger Forsikringen kan kun tegnes for ansatte under 60 år, og gjelder til fylte 67 år. Unntak for sykdom/skade som har vist symptomer eller oppstår før 30 dager etter at forsikringen trådte i kraft. Unntak for fravær som følge av overforbruk av alkohol, andre beruselsesmidler eller medikamenter. Unntak for fravær som skyldes skade ved deltakelse i slagsmål eller forbrytelse. Unntak for fravær som følge av eller i forbindelse med normalt svangerskap. Forsikringen er tilpasset reiselivsnæringens behov. Bedriftsforsikringen omfatter maskiner, inventar, løsøre, varer, avbruddskap og ansvar. Forsikringen har også en rekke tilleggsdekninger inkludert. Forsikringen dekker skader ved: Brann Vann og annen væske Tyveri og hærverk Elektrisk fenomen Brudd- og hærverksskade på glass Ran på overfall Snøtyngde og snøpress I tillegg omfattes også kriminalitetsforsikring. Lagring og destruksjon av miljøfientlige rester stigning etter skade Modeller, mønstre, former Rekonstruksjon av arkiver, datafiler m.v. Interesse i ting med salgspant Tap av gass, væske eller strøm Bygningsmessig innredning Reinstalasjonskostnader for programvare/operativsystemer Hærverk under åpningstiden Forbedring fra 2011 Ulykkesforsikring for gjester Forbedring fra 2011 Investeringer i avtaleperioden Naturskadeavbrudd Forbedring fra 2011 For nærmere detaljer i forsikringsdekningen vises til forsikringsvilkår NHO Reiseliv Kombinert Bedrifsforsikring. en beregnes på bakgrunn av alder, kjønn og lønn. Codan Forsikring er leverandør av sykeavbruddsforsikringen. Selskapet er en del av Nordens tredje største skadeforsikringsselskap. Codan er et solid selskap og har A rating hos Standard & Poor. Forsikringen har også en rekke tilleggsdekninger inkludert. Innenfor beløpsbegrensninger omfattes: Riving, rydding og bortkjøring av verdiløse rester Nyhet! Egenandelen på bedriftsforsikringen reduseres fra kr til kr fra en beregnes på bakgrunn av blant annet bygningsmåte, sikringstiltak og valgte forsikringssummer. Codan Forsikring er leverandør av bedriftsforsikringen. Selskapet er en del av Nordens tredje største skadeforsikringsselskap. Codan er et solid selskap og har A rating hos Standard & Poor.

6 10 11 Bygningsforsikring Kjøretøy Denne forsikringen dekker skader på bygget og installasjoner som naturlig hører til bygget. Forsikringen omfatter også ansvarsforsikring for deg som eier av den forsikrede eiendommen. Forsikringen dekker skader ved: Brann Lynnedslag og elektrisk fenomen Vann og annen væske Tyveri og hærverk Snøtyngde, snøpress og ras fra tak Rørbrudd NB! Les vilkårene for fullstendig dekningsbeskrivelse, begrensninger samt sikkerhetsforskrifter. Vær oppmerksom på at brudd på sikkerhetsforskrifter kan gi avkortning ved skade. Bedriften kan velge mellom to forsikringsformer; fullverdiforsikring eller 1. risikoforsikring. Fullverdiforsikring Bygninger som er fullverdiforsikret er til enhver tid forsikret for et beløp som dekker kostnader ved å føre opp et tilsvarende bygg, gjenoppføringsprisen. På grunnlag av opplysninger om bygningstype, bruttoareal og beliggenhet beregnes et prisberegningsgrunnlag. Forsikringstaker må melde i fra om bygningsmessige forandringer. Premieberegningsgrunnlaget har ingen betydning for skadeoppgjørets størrelse. Førsterisikoforsikring Forsikringssummen fastsettes av deg. Ved denne forsikringsform erstattes skaden, etter fradrag av egenandel, inntil avtalt forsikringssum. Erstatningen kan ikke overstige gjenoppføringsprisen av bygget. Førsterisikoforsikring benyttes når det ikke er ønskelig å bygge opp igjen etter en stor skade eller en ønsker å bygge en mindre bygningen en det opprinnelige bygget. Merk spesielt: Leies bygget ut må leietaker selv tegne en bedriftsdekning som dekker driften, innredning og maskiner som leietakeren har installert. Dette kan også gjelde lettvegger, gulv o.l. som leietakeren har montert i tilknytning til driften sin. Driver bedriften selv med virksomhet i bygget, må det tegnes en bedriftsdekning i tillegg til bygningsforsikringen. Les mer om dette under produktet Bedriftsforsikring på side 9. Tap av husleieinntekt Dette er en tilleggsforsikring som avtales særskilt. Forsikringen dekker tap av husleieinntekt i avtalt ansvarstid etter en erstatningsmessig skade. NHO Reiseliv tilbyr forsikring for de fleste typer kjøretøy som person-, vare- og kombinertbil samt mindre lastebiler inntil 7,5 tonn. Forsikring kan omfatte: Ansvar Ansvarsforsikringen dekker erstatningsansvar etter bilansvarsloven for skade som påføres personer eller andres eiendom. Forsikringen er obligatorisk. Delkasko Delkaskoforsikringen dekker skade som følge av brann eller tyveri. I tillegg omfattes glasskader og kostnader ved assistanse (berging) ved erstatningsmessig skade eller driftsstans. en påvirkes av type bil, geografi og kjørelengde. en kan reduseres ved å velge høyere egenandel. Berging ved driftstans gjelder ikke hvis erstatning dekkes via bilgaranti eller redningsabonnement. Kasko I tillegg til delkasko dekkes også vognskade som følge av sammenstøt, utforkjøring, velting, hærværk eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning. Inkludert i forsikringen er også utgifter til leiebil i inntil 10 dager ved erstatningsmessig skade. Codan Forsikring er leverandør av kjøretøyforsikringen. Selskapet er en del av Nordens tredje største skadeforsikringsselskap. Codan er et solid selskap og har A rating hos Standard & Poor. en beregnes på grunnlag av blant annet bygningsmåte, areal, sikringstiltak og virksomhet i bygget. Codan Forsikring er leverandør av bygningsforsikring. Selskapet er en del av Nordens tredje største skadeforsikringsselskap, og har solid A rating hos Standard & Poor. Statholdergaarden: «Vi har samlet alle forsikringene gjennom NHO Reiseliv Forsikring. Statholdergaarden dekker inn medlemskontingenten i NHO Reiseliv bare på forsikringsordningene!» Bent Stiansen daglig leder av Statholdergaarden

7 Praktiske opplysninger NHO Reiseliv Forsikring betjenes av Bafo Forsikringsmegling AS, som er en uavhengig forsikringsmegler. Kontakt oss for råd og tilbud om forsikringsløsninger tilpasset din bedrift. Selve forsikringsavtalene inngås med de forsikringsselskapene som NHO Reiseliv har inngått avtaler med. Rådgivning, formidling og service håndteres av Bafo Forsikringsmegling AS etter avtale med NHO Reiseliv. De totale prisene som er oppgitt i denne brosjyren inkluderer honorar til Bafo Forsikringsmegling AS etter avtale med NHO Reiseliv. Honoraret splittes særskilt på fakturaen sammen med forsikringsavtalene. NHO Reiselivs medlemmer blir betjent av blant annet forsikringsrådgiver Alexandra Buan. Hun kjenner medlemsbedriftene og eksisterende forsikringsløsninger godt. Forbehold Informasjonen i denne brosjyren er kun ment som generell informasjon og gir ikke en fullstendig dekningsbeskrivelse eller grunnlag for å kreve erstatning. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsbevis og fullstendige vilkår som legges til grunn. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil i brosjyren. NHO Reiseliv Forsikring v/ Bafo Forsikringsmegling AS Postboks 1344 Vika, 0113 Oslo Telefon: E-post:

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014 Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014 Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen Innhold s. 3 Yrkesskadeforsikring s. 4 Fritidsulykkesforsikring s. 5 Reiseforsikring s. 6 Helseforsikring s. 7 Gruppelivsforsikring

Detaljer

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Selvstendig næringsdrivende og enkeltpersonforetak kan benytte

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2011. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2011. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2011 www.bedriftsforbundet.no/forsikring Forsikringer til små- og mellomstore bedrifter Bedriftsforbundet har i samarbeid med Bafo Forsikringsmegling AS

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010 www.bedriftsforbundet.no/forsikring Forsikringer tilpasset små- og mellomstore bedrifter Bedriftsforbundet har utviklet et komplett spekter av forsikringer

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014 www.bedriftsforbundet.no/forsikring KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Lavere priser? Da bør du benytte deg av de kollektive avtalene

Detaljer

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2015 www.bedriftsforbundet.no/forsikring KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Med rundt 4 000 medlemsbedrifter i ryggen får vi både skreddersydde

Detaljer

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013 Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013 Kan du tenke deg å redusere forsikringskostnadene? Da bør du benytte deg av de kollektive avtalene som Bedriftsforbundet har fremforhandlet! Dette

Detaljer

NFFs Forsikringer 2015 1

NFFs Forsikringer 2015 1 NFFs Forsikringer 2015 1 KJÆRE MEDLEM! Som en del av vår medlemsservice kan du få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på NFFs forsikringskontor. Dette kan avdekke om du er dobbeltforsikret, har

Detaljer

NFFs forsikringer 2011

NFFs forsikringer 2011 NFFs forsikringer 2011 Innholdsfortegnelse Obligatoriske forsikringer Livs-, uføre-, ulykkes-, kritisk sykdomog ID-tyveriforsikringer 4 Frivillige forsikringer Livs- og uføreforsikring 6 Barneforsikring

Detaljer

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 22 00 95 81 E:teknologiforsikring@mmc.com

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 22 00 95 81 E:teknologiforsikring@mmc.com Forsikringer Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE T: 22 00 95 81 E:teknologiforsikring@mmc.com NORSK TEKNOLOGI Hvorfor velge Norsk Teknologi forsikring? FORSIKRING SOM

Detaljer

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Forsikringer Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Hvorfor velge Norsk Teknologi forsikring? FORSIKRING SOM VIRKER: Foreningen,

Detaljer

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Forsikringer Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Hvorfor velge Norsk Teknologi forsikring? FORSIKRING SOM VIRKER: Foreningen,

Detaljer

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 1 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring Godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge:

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

Medlemsforsikringer 2015 1

Medlemsforsikringer 2015 1 Medlemsforsikringer 2015 1 Kjære medlem! medlemmene til en gunstig pris. På våre nettsider kan du lese mer om Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller medlemsforsikringene, og du kan også nå ni ulike

Detaljer

Telefon 04700. Sjekk dine medlemsfordeler. Årskatalog 2008

Telefon 04700. Sjekk dine medlemsfordeler. Årskatalog 2008 Årskatalog 2008 Telefon 04700 Sjekk dine medlemsfordeler For medlemmer av følgende foreninger: Arkitektenes Fagforbund Den norske legeforening Den norske tannlegeforening Den norske veterinærforening Naturviterne

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2015 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2013 1 Snakk med Forsikringskontoret! Behovet for forsikring endrer seg gjennom livsløpet. Dersom du skifter sivil status; fra enslig til samboende, inngår ekteskap, får barn

Detaljer

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. Medlemsforsikringer 2013 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal være en trygghet for deg og sikre at du får gode forsikringsordninger. Gjennom anbudsrundene gjeldende for 2013 har

Detaljer

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014 Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene Desember 2014 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade - generelt 3 Hvem er med i forsikringene 4 Skatteforhold

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

NSFs Medlemsbrosjyre 2012

NSFs Medlemsbrosjyre 2012 Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Pins, brevark & Visittkort NSFs Medlemsbrosjyre 2012 Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser Forsikring

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

LIVSFORSIKRINGER Livsforsikringspakke... Side 3 Utvidet livsforsikring... Side 6 Barneforsikring... Side 8

LIVSFORSIKRINGER Livsforsikringspakke... Side 3 Utvidet livsforsikring... Side 6 Barneforsikring... Side 8 1 INNHOLD LIVSFORSIKRINGER Livsforsikringspakke... Side 3 Utvidet livsforsikring... Side 6 Barneforsikring... Side 8 SKADEFORSIKRINGER Skadeforsikringer... Side 10 Reiseforsikring... Side 12 Innboforsikring...

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP

INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP Severin Myklebust Aut. forsikringsrådgiver Tlf. +47 70 01 09 52 Mob. + 47 97 14 29 35 Faks. + 47 70 01 26 66 INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP GARANTI KLPs nære samarbeid

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2014

Forskerforbundets forsikringer 2014 Forskerforbundets forsikringer 2014 Medlemsforsikringene er billigst og best! Forskerforbundet har flere enn 18 000 medlemmer. Når vi forhandler på vegne av alle våre medlemmer oppnår vi priser og betingelser

Detaljer

Orientering om personalforsikringer for ansatte og ombudsmenn i

Orientering om personalforsikringer for ansatte og ombudsmenn i Orientering om personalforsikringer for ansatte og ombudsmenn i Ajour: 07.02.13 Side 1 av 9 G E N E R E L L I N F O R M A S J O N Den til enhver tid gjeldende tariff, lovverk og forsikringsavtale er overordnet

Detaljer