Nye forsikringssider

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye forsikringssider"

Transkript

1 Forsikringer

2 Kjære medlem! Vi har det siste året utredet en ytterligere forbedring av medlemsforsikringene, blant annet i form av en obligatorisk livsforsikring og uføreforsikring. Men etter en undersøkelse av hvilke forsikringer våre medlemmer har gjennom arbeidsforholdet, valgte vi å la saken bero. Det viste seg at de aller fleste har en livsforsikring på minst 10 G de beste har 38 G, nesten 2,7 mill. Enkelte har også uføreforsikring i tillegg. I andre enden av skalaen er det noen medlemmer som ikke har noen ting utover den lovbestemte yrkesskadeforsikringen. Etter at obligatorisk tjenestepensjon ble innført for to år siden, er alle ansatte medlemmer nå omfattet av en pensjonsordning. Frilansere kan slutte seg til NJs tjenestepensjon på individuelt grunnlag. Mange medlemmer har selvsagt behov for bedre forsikringsdekninger, ikke minst i forhold til gjeldsbelastningen familien har. Dette kan løses gjennom å melde seg inn i livsforsikringene til NJ. Bytter du gjeldsforsikringen i banken med NJs livsforsikring, kan du spare mange tusen kroner hvert år. Det har vi sett flere eksempler på de siste to årene. Sjekk selv den nye forsikringskalkulatoren på forsikring, eller ta kontakt med vårt forsikringskontor for å få råd om hva slags dekninger som er smarte for deg. Når du skal vurdere ditt forsikrings behov, er det fornuftig å finne ut hvilke forsikringer arbeidsgiver dekker. Med vennlig hilsen Jahn-Arne Olsen generalsekretær i NJ NJs forsikringskontor Du kan få råd og hjelp i de fleste forsikrings spørsmål fra NJs forsikringskontor. Vi har oversikt over de forsikringer du er dekket av i tariffavtalen. Om du vet hvilke ordninger som gjelder på arbeidsplassen og hva du har privat, kan rådgiverne på forsikringskontoret se om du har hull eller overdekninger. De ansatte på NJs forsikringskontor skal ikke prakke på deg forsikringer du ikke trenger, men de skal gi deg den informasjonen og de forklaringer du behøver for å ta dine egne beslutninger. Selv om NJs medlemsforsikringer er styrket og utvidet de siste årene, er Bilder: Disse rådgiverne kan du treffe når du ringer til NJs forsikringskontor. Fra venstre Irene Myhre, Liv-Toril Moen, Stian Nedberg og Kurt Olsen. NJs forsikringskontor Nye forsikringssider det stadig rom for forbedringer. Innspill fra deg som medlem om justeringer av dagens ordninger, eller helt nye tilbud, vil være viktige bidrag til en løpende utvikling av medlemsforsikringene. Og husk: Jo flere som er med på NJs forsikringer, jo sterkere står vi når pris og vilkår skal forhandles med selskapene. Dersom du blir uenig med forsikringsselskapet om oppgjør etter en skade, kan forsikringskontoret bistå deg med kvalifisert rådgivning. Det gir ingen garanti for at du får medhold i sak, men det gir en sikkerhet for at saken din blir behandlet korrekt i forhold til forsikringsvilkårene. Vi har utviklet en helt ny nettside med forsikringsinformasjon til medlemmene. På finner du alle medlemsforsikringene med priser og vilkår. Du kan selv bestille forsikring direkte på nettet etter at du har logget deg inn med medlemsnummer og fødselsdata. Medlemsnummeret finner du på pressekortet. Noen forsikringer krever at du leverer en egenerklæring om helse. Skjema for dette kan du laste ned fra nettsidene og skrive ut selv, eller bruk skjema som er på midtsidene. Behovsanalyse På forsikringssidene finner du også en behovsanalyse som hjelper deg å vurdere ditt forsikrings behov. Ved å legge inn inntekt, gjeld og noen få andre opplysninger kan du med noen tastetrykk få svar på om du har tilstrekkelig livsforsikring og uføreforsikring. Analysen tar utgangspunkt i de forsikringene du allerede har gjennom medlemskapet. Private forsikringer må du selv legge inn for å få et riktig helhetsbilde. Resultatet av analysen gir en indikasjon om hva slags forsikringer du bør vurdere å kjøpe eller å si opp. Men en automatisert behovsanalyse blir ofte litt unyansert. Ta derfor informasjonen du får ut som et grunnlag til å drøfte ditt forsikringsbehov med en rådgiver på forsikringskontoret. Da er du sikker på å få de løsningene som er best for deg. 2

3 Livs- og uføreforsikring Du kan velge om du vil ha livsforsikring eller uføreforsikring eller begge. Dessuten kan du velge om du vil ha 11 G eller 22 G i forsikringssum. Ektefelle/samboer/partner har de samme valgmulighetene. Alternativ til gjeldsforsikring Forsikringene kan være et alternativ til tradisjonell gjeldsforsikring. Først og fremst fordi det er rimeligere, men også fordi det gir større handlefrihet. Erstatningen kan benyttes til å nedbetale gjeld, eller disponeres fritt etter ønske og behov. Årspris per aldersintervall Alder Medlem død 11 G Medlem ufør 11 G Utbetaling av erstatning - uføre forsikringen Uføreforsikringen utbetales til deg som en engangserstatning, dersom du blir minst 50 % varig arbeidsufør. Uførheten må ha vart i minst to år, og du må ha fått innvilget minst 50 % varig uførepensjon fra folketrygden. Utbetaling av erstatning - livsforsikringen Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte. Ved ektefelle/samboers død Medforsikret død 11 G Medforsikret ufør 11 G t.o.m 30 år For dekning på 22 G dobles prisen. 1 G = kr Livs- og uføreforsikringene leveres av Handelsbanken Liv. Begunstigelse Du kan selv velge hvem som skal ha utbetalt dødsfallerstatningen etter deg. Dette kalles begunstigelse. Begunstigelse gjøres på et eget skjema som du får ved henvendelse til forsikringskontoret. Uførhet Med uførhet menes redusert evne til å arbeide. Du må ha fått innvilget minst 50 % varig uførepensjon fra folketrygden for å full erstatning fra uføredekningen. Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge: 1. Ektefelle /reg. partner/ samboer jf definisjon av samboer 2. Livsarvinger 3. Arvinger etter loven utbetales forsikringssummen til deg. Erstatningen utbetales uansett om dødsfallet skyldes sykdom eller ulykke, og forsikringen gjelder i arbeid og fritid over hele verden. Skattefritt Erstatning fra livs og uføreforsikringen er fritatt for inntektsskatt etter dagens regler. Nedtrapping - varighet Forsikringssummene for livs - og uføreforsikringene nedtrappes etter fylte 51 år. Livsforsikringen opphører ved utgangen av det året den forsikrede fyller 67 år. Uføredekningen opphører ved utgangen av det året den forsikrede fyller 60 år. Påmelding Du må levere helseerklæring for å bli med på forsikringen. Skjema for helseerklæring finner du på og på midtsidene i brosjyren. Livsforsikring 1 G Alle medlemmer i NJ er dekket av en livs forsikring på 1 G, kr NJ betaler denne forsikringen, og den gjelder ut det året du fyller G-forsikringen dekker IKKE dødsfall som følge av terror eller krigshandlinger. Studentmedlemmer omfattes ikke av denne forsikring en eller gravferdskassen. Pressens Gravferdskasse NJs medlemmer er med i Pressens Gravferds kasse. Den gir de etterlatte en utbetaling på kr Gjennom medlemskapet har du dermed kr i gratis livsforsikring. 3

4 Innboforsikring NJs innboforsikring har en av markedets beste dekninger ved alle typer skader i hjemmet. Samlet dekning ved skade på og tap av inn bo og løsøre er kr 1,5 mill. Forsikringen dekker medlem, ektefelle/samboer samt andre medlemmer av den faste husstand. Innboforsikringen omfatter: Innbo og løsøre Rettslig erstatningsansvar Rettshjelp Uflaksforsikring Skader som dekkes: Brann og nedsoting Lynnedslag og elektrisk fenomen Naturskade Vannskader etter brudd på rørledning Tyveri, hærverk, ran og overfall Tyveri fra kontorpult eller garderobeskap på arbeidsplassen Matvarer i fryser ved svikt i strømforsyning Utgifter til ryddig, flytting og lagring etter skade Veskenapping Tyveri av sykkel Tyveri/hærverk i bod/garasje Ting på privat uteareal Eget yrkesløsøre Rekonstruksjon av notater Naturskade OBS: Innboforsikringen dekker ikke selve bygningen. Dersom du bor i ene bolig må du ha bygningsforsikring på huset. Om du bor i sameie eller borettslag vil det som regel være en felles forsikring på boligen. Uflaksdekning Denne dekningen kan hjelpe deg når innbo og løsøre rammes av ren uflaks. Under uflaksdekningen kan du få erstatning inntil kr Ekstradekning NJs ekstradekning gir erstatning ved skader forårsaket av dyr, transportskade ved flytting og bedre dekning for skader i bod og garasjer. Dersom tv en ramler i gulvet som følge av barns lek i hjemmet, er dette dekket under NJs innboforsikring. Påmelding Innboforsikringen inngår ikke automatisk i medlemskapet. Du må selv melde deg på. Pris Prisen på innboforsikringen er avhengig av din adresse i folkeregisteret. Sone 1: Oslo Kr 1730 Sone 2: Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Asker, Bærum, Oppegård, Nesodden, Ski, Skedsmo, Lørenskog og Nittedal. Kr 1230 Sone 3: Resten av landet. Kr 1030 Innbo Student Kr 334 Innboforsikringen for studenter dekker inntil kr Forsikringen leveres av TrygVesta Forsikring. Reiseforsikring Dersom du har valgt familiedekning, gjelder NJs reiseforsikring for medlemmer, ektefelle/samboer, samt barn som har felles adresse i folkeregisteret ut det året de fyller 20. Egne barn som ikke bor hos forsikrede, er dekket på reiser sammen med forsikrede. Her ser du dekningene i fjor og i år: Dekningselementer 2008 Reisens varighet 60 dager 60 dager Tjenestereise Ja Ja Nytt produkt 2009 Reisesyke Ubegrenset Ubegrenset Hjemtransport Ubegrenset Ubegrenset Forsinket avgang 500 per dag / pp Forsinket bagasje / (4 timer) 500 per dag / pp / (4 timer) Reisegods / / Sykeledsagelse / tilkallelse Hjemkallelse Ubegrenset Ubegrenset Reiseavbrudd / / Privatansvar Rettshjelp Innhenting av reiserute / / Evakuering per pers Ubegrenset Avbestillingsforsikring / / Ulykke medisinsk invaliditet - voksne Ulykke medisinsk invaliditet - barn Ulykke død - voksne Ulykke død - barn To summer angir dekning på en person / familie. Ulykkesdekning i Norden har lavere forsikringssum. Dekning Reiseforsikringen gjelder for reiser med inntil 2 måneders varighet i hele verden. Den dekker også tjenestereiser, og reiser til og fra arbeidsstedet. De eneste stedene du ikke er dekket, er i hjemmet og på ditt arbeidssted/studiested. Avbestilling inkludert Forsikringen har dekning for avbestilling på grunn av sykdom, dødsfall og andre alvorlige hendelser i familien. Slike omkostninger dekkes med inntil kr per person, eller inntil kr per familie per forsikringsår. Det er ingen egenandel ved skader bortsett fra rettshjelpsdekn ingen. Pris Familiedekningen koster kr 996 per år. Dekningen for en person koster kr 856 per år. Forsikringen leveres av Gouda Reiseforsikring. 4

5 Ulykkesforsikring NJs ulykkesforsikring dekker ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet. I tillegg dekkes behandlingsutgifter. Forsikringen har også en rekke tilleggsdekninger, se nedenfor. Dekningsområde Forsikringen gjelder både i arbeid og fritid over hele verden Forsikringen dekker medlem, ektefelle/samboer/registrert partner og barn under 20 år Dekker ikke sykdom, belastningslidelser, ekstremsport eller krigsrisiko Dekning Forsikringssummen er avhengig av familiesammensetning på skadetidspunktet, se tabellen Invaliditetsgrad fra 1 % gir rett til erstatning Behandlingsutgifter dekkes med inntil 5 % av forsikringssummen Ved barns dødsfall etter ulykke utbetales kr OBS! Ønsker du dekning for uførhet pga sykdom, må du ha uføreforsikring. Se side 3 Familiesammensetning Medlem Enslig 30 G (kr ) Ektefelle/ samboer Medlem med ektefelle/samboer 15 G (kr ) 15 G (kr ) Per barn Medlem med barn 15 G (kr ) 15 G (kr ) Medlem med ektefelle og barn 10 G (kr ) 10 G (kr ) 10 G (kr ) Erstatningen til enslig medlem som blir 100 % medisinsk invalid er kr Blir du 10 % invalid får du 10 % av erstatningen, kr Tap av syn på ett øye 18% Tap av én lunges funksjon 35% Tap av beste hånd 50% Lammelse ben 65% Tap av alle tær på én fot 10% Stor hjerneskade 100% Døvhet ett øre 15% Lammelse underarm 60-65% Tap av pekefinger 12% Amputert ankelledd eller legg 20-30% Tap av én stortå 5% Ulykkesskade og Invaliditet Med ulykkesskade menes «skade på legemet forårsaket av en plutselig og ytre begivenhet ulykkestilfelle uavhengig av den forsikredes vilje.» Her ser du eksempler på hvor mye enkelte funksjoner og kroppsdeler er verdsatt til ved varig medisinsk invaliditet. Tilleggsdekninger Psykologisk førstehjelp Dersom noen i samme husstand og/ eller sikredes barn omkommer i en ulykke, dekkes inntil kr til psykolog. Ombygging av bolig Dersom følgene av en ulykke er av en slik art at sikredes bolig må bygges om, vil forsikringen dekke slik ombygging med inntil kr Benbrudd Forsikringen gir dekning ved brudd- og brannskader når dette er en direkte følge av en ulykke. Forsikringssummen er fra til kr for bruddskader. I vilkårene finner du en utdypende oversikt over forsikringssummer ved ulike bruddskader. Brannskade Dersom sikrede utsettes for 2. eller 3.grads forbrenning på 30 % eller mer av kroppen, dekkes kr Sykehuspenger Dersom sikrede utsettes for en ulykke som fører til at sikrede blir innlagt på sykehus i minst 5 dager sammenhengende utbetales kr 400 per dag fra og med 120. time. Utbetalingen er begrenset til 365 dager. Taxi til/fra arbeid og behandlinger Dersom sikrede har vært innlagt på sykehus på grunn av en ulykke vil forsikringen dekke taxi direkte til/fra behandling og direkte til/fra arbeid når det er medisinsk nødvendig at transporten ikke kan foretas på annen måte. Maksimal erstatning er kr Ulykkesforsikringen er frivillig. Du må selv melde deg på til NJs forsikringskontor eller på Pris Premien er kr 576 per år. Forsikringen leveres av AIG Europe. Medisinsk invaliditet innebærer «legemlig funksjonstap uten hensyn til om en er i stand til å forsørge seg selv gjennom inntektsbringende arbeid» 5

6 Barneforsikring NJs barneforsikring kan tegnes for barn fra 3 mnd til 20 år. Erstatning ved medisinsk invaliditet Det utbetales erstatning med inntil kr hvis barnet blir 100 % varig medisinsk invalid som følge av ulykke eller sykdom. Erstatning ved død Forsikringen gir rett til en engangsutbetaling på kr hvis barnet dør som følge av ulykke. Behandlingsutgifter Forsikringen dekker kostnader som følge av en ulykkesskade, blant annet utgifter til pleie, behandling og reiser med inntil kr Dagpenger ved sykehusopphold Hvis barnet blir innlagt på sykehus gir forsikringen erstatning på kr 350 per dag fra 15. dag, og i inntil 365 dager. Engangsbidrag ved ombygging av bolig Forsikringen dekker nødvendige utgifter inntil kr i forbindelse med ombygging eller tilpassing av bolig som følge av ulykke eller sykdom. Utvidet hjelpestønad Ved langvarig sykdom eller i en rehabiliteringsperiode, kan det gis en erstatning på inntil kr per år i fem år. Utvalgte sykdommer Dersom det konstateres MS, kreft, leddgikt, sukkersyke eller cystisk fibrose utbetales erstatning på kr Forsikringssummen er et engangsbeløp. Påmelding Det kreves helseerklæring for å bli med på forsikringen. Påmeldingsskjema og helseerklæring fylles ut på nettet. Gå via forsikring. Pris Årspremien er kr Forsikringen leveres av Protector Forsikring. Helseforsikring NJs helseforsikring sikrer deg og hele familien rask behandling. Helseforsikringen finner fram til de sykehus og spesialister som best og hurtigst kan behandle deg, i Norge eller i et annet land i Europa. Du kan ha forsikringen gjennom NJ til du er 67 år. Deretter kan du søke om individuell videreføring av avtalen. Forsikringen dekker Spesialistkonsultasjon innen 10 dager Garantert operasjon/behandling innen 20 dager Hjelp og oppfølging før, under og etter behandling Dekning av alle kostnader relatert til behandling, reise og opphold Ny uavhengig vurdering av diagnose som allerede er stilt Eget pasientombud som ivaretar dine pasientrettigheter Ubegrenset ansvarstid 2 millioner kroner i forsikringssum pr. skadetilfelle Påmelding Det kreves ikke helseerklæring for å bli med på forsikringen. Det er lik pris uansett alder, livsstil og kjønn. Premie Årspremien for voksen er kr Premien for barn er kr 804. Barn regnes fra 0 18 år. Forsikringen leveres av Vertikal Helseassistanse AS. Grunnbeløpet i Folketrygden G er grunnbeløpet i Folke trygden. Fra 1. mai 2008 er det på kr Beløpet reguleres hvert år. 6

7 For frilansere Yrkesskade forsikring Journalister som er selvstendig næringsdrivende kan nå tegne frivillig yrkesskadeforsikring. Det kreves at du har org. nr i enhetsregisteret i Brønnøysund. Forsikringen gir tilnærmet samme dekning og vilkår som den lovpålagte yrkesskadeforsikringen for arbeidstakere. Forsikringen gjelder ved skader og sykdommer som påføres under arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. Det gis erstatning for påførte utgifter frem til oppgjørstidspunktet, framtidige utgifter, tapt inntekt fram til oppgjørstidspunktet, tap av framtidig inntekt (ervervsmessig uførhet), menerstatning fra og med 15 %, samt erstatning til etterlatte ved dødsfall. Premie Forsikringen koster kr Forsikringen leveres av TrygVesta Forsikring. Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på Tjenestepensjon Frilanserne blir som hovedregel ikke omfattet av reglene knyttet til Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP). Loven åpner likevel for at selvstendige næringsdrivende journalister kan spare inntil 4 % av personinntekten for lønn mellom 1 G og 12 G til alderspensjon. Eksempel: Lønn kr G kr = kr x 4 % = kr = sparebeløp Du kan selv velge risikoprofil for forvaltningen av pensjonsmidlene. Risikoprofilene gir ulik forventet avkastning, og ditt valg styres av din livssituasjon. I alle risikoprofiler blir risikoen automatisk trappet ned jo nærmere du kommer pensjonsalderen. I tilknytning til tjenestepensjonen må du også tegne en forsikringsdekning - innskuddsfritak (obligatorisk). Dersom du blir arbeidsufør helt eller delvis etter 12 måneders sykmelding, kan Handelsbanken Liv på gitte vilkår fortsette sparingen for deg. Du må levere helseerklæring for denne dekningen dersom du sparer mer enn 2 % av lønn med fradrag av 1 G. Du kan også tilknytte uførepensjon til tjenestepensjonsavtalen. Denne vil bli utbetalt etter 12 måneders sykmelding dersom du mottar arbeidsavklaringspenger fra NAV (nytt regelverk fra 2009). Uførepensjonen kan utgjøre maks 70 % av lønn sammen med en beregnet folketrygd av lønn inntil 12 G. Du må levere helseerklæring for å etablere en uførepensjon. Kostnader Administrasjonsavgiften er kr 99 per år. I tillegg kommer forvaltningshonorarer for de underliggende fondene. Avhengig av risikoprofil (andel aksjer) koster standard forvaltning fra 0,63 % til 0,72 %. Kostnader knyttet til tjenestepensjonen er fradragsberettiget i næringsoppgaven. Forsikringen leveres av Handelsbanken Liv. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene i denne brosjyren er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsvilkårene, forsikringsbevisene og avtalene mellom NJ og det aktuelle selskapet som legges til grunn. Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil i brosjyren. Private skade forsikringer Samarbeidsavtalen mellom NJ og TrygVesta gir deg rabatt på private skadeforsikringer. Med private skadeforsikringer menes hus-, hytte-, bil-, båt- eller andre tingforsikringer. Har du fem eller flere forsikringer i Vesta, og minst en av disse er bil- eller boligforsikring, blir du med på Vesta Trygghetsavtale EKSTRA. Kollektiv innboforsikring teller som en av forsikringene. Dette gir deg en samle- og medlemsrabatt på 22 % på alle dine private skadeforsikringer. TrygVesta Trygghetsavtale EKSTRA gir deg leiebil i inntil 10 dager ved kaskoskade, redusert egenandel ved kollisjoner med dyr, dekning av psykologhjelp i inntil 10 timer etter tilfeller av blind vold som ran, overfall, voldtekt eller grove trusler. Ta kontakt med TrygVesta på grønt nummer om du ønsker mer informasjon om private skadeforsikringer. 7

8 Forsikring NJs forsikringskontor Boks 1344 Vika 0113 Oslo , fax Norsk Journalistlag Boks 8793, Youngstorget 0028 Oslo

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringssidé finner du på www.nj.no/forsikring

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringssidé finner du på www.nj.no/forsikring Godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge:

Detaljer

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring Godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge:

Detaljer

orm: jnd.no Foto: ByMPhotos/Istock. F Forsikring 2014

orm: jnd.no Foto: ByMPhotos/Istock. F Forsikring 2014 Forsikring 2014 Forsikring 2014 Snakk med oss! NJ Forsikring ordner NJs medlemsforsikringer. Er det noe du lurer på om medlemsforsikringene er det bare å ta en telefon eller sende en e-post. Da kan vi

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

NFFs forsikringer 2011

NFFs forsikringer 2011 NFFs forsikringer 2011 Innholdsfortegnelse Obligatoriske forsikringer Livs-, uføre-, ulykkes-, kritisk sykdomog ID-tyveriforsikringer 4 Frivillige forsikringer Livs- og uføreforsikring 6 Barneforsikring

Detaljer

NFFs Forsikringer 2012

NFFs Forsikringer 2012 NFFs Forsikringer 2012 1 FORSIKRINGSKONTORET Du får råd og hjelp i de fleste forsikringsspørsmål fra oss på NFFs forsikringskontor. Om du vet hvilke ordninger som gjelder på arbeidsplassen og hva du har

Detaljer

Medlemsforsikringer 2015

Medlemsforsikringer 2015 Medlemsforsikringer 2015 SIDE 2 LEDER Gratis hjelp! Som forbundsleder er jeg glad for å kunne yte våre medlemmer god service på områder der vi som forbund har inngått avtaler om medlemsfordeler. Utviklingen

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2013 1 Snakk med Forsikringskontoret! Behovet for forsikring endrer seg gjennom livsløpet. Dersom du skifter sivil status; fra enslig til samboende, inngår ekteskap, får barn

Detaljer

NFFs Forsikringer 2014 1

NFFs Forsikringer 2014 1 NFFs Forsikringer 2014 1 LEDER Medlemsforsikringene øker Stadig flere medlemmer benytter seg av de gode og rimelige forsikringene vi tilbyr. Noen av forsikringene er skreddersydd for fysioterapeuter, og

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2015 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

NFFs Forsikringer 2015 1

NFFs Forsikringer 2015 1 NFFs Forsikringer 2015 1 KJÆRE MEDLEM! Som en del av vår medlemsservice kan du få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på NFFs forsikringskontor. Dette kan avdekke om du er dobbeltforsikret, har

Detaljer

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. Medlemsforsikringer 2013 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal være en trygghet for deg og sikre at du får gode forsikringsordninger. Gjennom anbudsrundene gjeldende for 2013 har

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Ta en prat om helseforsikringen!

Ta en prat om helseforsikringen! Ledernes medlemsforsikringer 2015 Ta en prat om helseforsikringen! I år innfører vi en helt ny forsikring for våre medlemmer: Helseforsikring. Dette er en forsikring som flere enn 400 000 mennesker i Norge

Detaljer

Medlemsforsikringer 2015 1

Medlemsforsikringer 2015 1 Medlemsforsikringer 2015 1 Kjære medlem! medlemmene til en gunstig pris. På våre nettsider kan du lese mer om Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller medlemsforsikringene, og du kan også nå ni ulike

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

Astrid Tideman Sørland, generalsekretær. godt å vite. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene

Astrid Tideman Sørland, generalsekretær. godt å vite. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene Medlemsforsikringer 2014 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal gi deg trygghet og sikre at du får gode forsikringsavtaler. Gjennom 2013 har vi utvidet forsikringstilbudet til også

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2014

Forskerforbundets forsikringer 2014 Forskerforbundets forsikringer 2014 Medlemsforsikringene er billigst og best! Forskerforbundet har flere enn 18 000 medlemmer. Når vi forhandler på vegne av alle våre medlemmer oppnår vi priser og betingelser

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 To nye forsikringer for to kroner måneden!

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 2 Innhold: Seks gode forsikringer

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer

PF Forsikring fyller 10 år!

PF Forsikring fyller 10 år! 2015 PF Forsikring fyller 10 år! Historien om PF Forsikring før, nå og fremover. tallet øker hver dag. Vi har også over 7000 innboforsikringer, 6300 reiseforsikringer og mange tusen andre av medlemmenes

Detaljer

BEDRIFTSFORBUNDETS medlemsforsikringer 2008

BEDRIFTSFORBUNDETS medlemsforsikringer 2008 BEDRIFTSFORBUNDETS medlemsforsikringer 2008 2008 Leder Innhold Personforsikringer 3 Yrkesskadeforsikring 3 Arbeidstakerforsikring 4 Sykdomsforsikring 4 Gruppelivsforsikring 5 Sykelønnsforsikring 6 Sykeavbruddsforsikring

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: 2 Seks gode forsikringer for ni kroner dagen ID-tyveriforsikring

Detaljer

Snakk med Forsikringskontoret

Snakk med Forsikringskontoret Forsikringer 2010 3 Snakk med Forsikringskontoret Når vi forhandler på vegne av 17 000 medlemmer oppnår vi priser og vilkår som er langt bedre enn du kan oppnå som privatperson. Det finnes neppe andre

Detaljer

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 1 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du

Detaljer

MEDLEMSBROSJYRE NSF 2009. Forsikring og banktilbud

MEDLEMSBROSJYRE NSF 2009. Forsikring og banktilbud MEDLEMSBROSJYRE NSF 2009 Forsikring og banktilbud Norsk Sykepleierforbund Tollbugata 22 Postboks 456 Sentrum, 0104 Oslo Telefon: 22 04 33 04 www.sykepleierforbundet.no Forsikringskontoret NSF Tollbugata

Detaljer