Pensjonen din. i KLP!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pensjonen din. i KLP!"

Transkript

1 Pensjonen din i KLP! 1

2 2

3 Innhald: 4 Kort om KLP 6 Kven er omfatta av offentleg tenestepensjonsordning i KLP? 8 Kva er du sikra i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefesta pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon 14 Ektefelle- og barnepensjon 16 Kollektive personforsikringar 18 Gunstige tilbod til deg som har pensjonsordning i KLP 3

4 Kort om KLP KLP er eit av dei største livsforsikringsselskapa i Noreg med offentleg tenestepensjon som spesialfelt. Dei fleste kommunar, fylkeskommunar og helseføretak har pensjonsordning for sine tilsette i KLP, og dei er samstundes eigarar. Det same gjeld ei rekkje offentlege verksemder. Arbeidstakarar i offentleg sektor har tariffesta rett til tenestepensjon (AFP), ulukkes-/yrkesskadeforsikring og gruppelivsforsikring. Våre pensjons- og forsikringsordningar ivaretek rettane som ligg i dei aktuelle tariffavtalane. Om lag medlemer er med i pensjonsordningane i KLP. På grunnlag av eige pensjonsinnskot og premiebetaling frå arbeidsgjevar tener dei opp rett til alderspensjon, attførings-/uførepensjon og ektefelle-/barnepensjon. Om lag personar mottek pensjon frå KLP. Mange arbeidsgjevarar har gruppelivsforsikring og ulukkes-/yrkesskadeforsikring for sine tilsette i KLP. KLP har også mange andre gode tilbod innan banktenester og forsikringar, med spesielt gode vilkår for deg som er medlem i pensjonsordning hos oss. Dersom du ønskjer å lese meir om KLP kan du gå inn på klp.no VIL DU VITE MEIR OM PENSJON I KLP? For utfyllande informasjon om alderspensjon/afp, attførings- og uførepensjon og etterlattepensjon, sjå klp.no Ved å gå inn på klp.no, kan du som medlem i KLP logge deg inn på klp.no/minsidepensjon og kontrollere pensjonsoppteninga di, eller rekne ut den framtidige pensjonen din ut frå fleire alternativ. Du er velkomen til å ringe vårt kundesenter på tlf.: Du kan og sende oss e-post eller brev, dersom du ønskjer å vite meir om pensjon i KLP. Bruk e-postadressa vår: eller postadresse: KLP, Pb. 400 Sentrum, 0103 Oslo 4

5 Kvar åttande nordmann har pensjonsrettar i KLP. 5

6 Kven er omfatta av offentleg tenestepensjonsordning i KLP? Alle som er tilsett hos ein arbeidsgjevar som har avtale om offentleg tenestepensjon i KLP, og dei aller fleste sjukehuslegar og sjukepleiarar er med i pensjonsordninga i KLP. Ein føresetnad for medlemskap er at du er fast tilsett med minst 14 timar i veka, eller at du arbeider minst 168 timar i løpet av eit kvartal. Dersom du har fleire stillingar hos ulike arbeidsgjevarar i offentleg sektor, skal du som hovudregel meldast inn hos alle, dersom du samla jobbar minst 168 timar i eit kvartal. Meld frå til arbeidsgjevarane dine dersom dette er tilfelle. Overtid tel ikkje med. For tilsette innan KS tariffområde gjeld ingen nedre grense for innmelding i pensjonsordninga. For sjukepleiarar gjeld likevel nedre grense for innmelding, slik det går fram over, sidan sjukepleiarar er omfatta av ei eiga lov. Ved å logge deg inn på klp.no/minsidepensjon får du raskt svar på om du er, eller har vore medlem i KLP, og kva rettar du har tent opp. Du kan og be arbeidsgjevaren din sjekke medlemskapet ditt ta kontakt med personalansvarleg. Skifte av arbeidsgjevar Dersom du har vore tilsett hos fleire arbeidsgjevarar innan offentleg sektor, vil den samla medlemstida di bli summert når du skal ta ut pensjonen din. Den siste pensjonsordninga du var medlem i vil då betale ut pensjonen på vegner av alle. Dette følgjer av overføringsavtalen som gjeld pensjonsordningar for tilsette i offentleg sektor. Dersom du sluttar i offentleg sektor før du vert pensjonist, og har samla medlemstid i offentlege tenestepensjonsordningar på minst 3 år, har du rett til alderspensjon når du når aldersgrensa for stillinga du hadde, likevel seinast frå 67 år. I slike tilfelle kan kravet til full opptening vere over 30, men maks 40 år. Dette er avhengig av kor mange medlemsår du kunne fått om du ikkje hadde slutta, men i staden halde fram med oppteninga fram til aldersgrensa for stillinga di. Permisjon Dersom du har permisjon utan løn vil du likevel ha rett til pensjon i tilfelle du vert ufør eller ved død i inntil 2 år, utan at det vert betalt premie i permisjonstida. Dette gjeld og ved delvis pensjon og ved delvis løn. Dersom du ønskjer å rekne med permisjonstida i den framtidige alderspensjonen din, må du betale full premie, både eigen og den delen arbeidsgjevar dekker. Etter permisjonen vil du verta meld inn att i pensjonsordninga på vanlege vilkår. 6

7 7

8 Kva er du sikra i KLP? Gjennom medlemskapet ditt i offentleg tenestepensjonsordning i KLP har du ein av dei beste pensjonsordningane i Noreg. Ordninga sikrar deg og den næraste familien din rett til pensjon ved: Pensjonsalder Uføre Død Pensjonsnivå Som hovudregel får du som er medlem i KLP minst 66 % av sluttløna di i samla pensjon frå KLP og folketrygda. Dette gjeld om du tek ut full pensjon og har ei samla medlemstid i offentleg sektor på minst 30 år når du tek ut pensjonen. Dersom du vert ufør vert medlemstida fram til det tidspunkt når du når aldersgrensa for stillinga di, godskriven. Frå 2011 vart det innført levealdersjustering av alderspensjon frå KLP og frå folketrygda. Dette medfører eit noko lågare pensjonsnivå, avhengig av kor tidleg du tek ut pensjonen. Meir om dette finn du under Alderspensjon/ Avtalefesta pensjon (AFP). I pensjonen frå KLP vert det som hovudregel gjort frådrag for eventuelle utbetalingar frå andre offentlege pensjonsordningar. Når til dømes folketrygda kjem til utbetaling, vert denne i stor grad trekt frå KLP-pensjonen, slik at KLP betalar ut resten opp til det aktuelle pensjonsnivået (66 % ved 67 år og full opptening). KLP gjer likevel ikkje frådrag for alderspensjon frå folketrygda før du fyller 67 år. Ver merksam på at utbetalinga frå folketrygda vert mindre til tidlegare du tek ho ut. KLP skal gjera frådrag for folketrygda som om ho var teken ut ved 67 år, sjølv om du har teke ho ut tidlegare. Regulering av pensjon Pensjonar frå KLP vert auka kvart år i høve til den generelle lønsveksten. Frå 67 år vert det ikkje lenger gjeve full kompensasjon for lønsveksten. På klp.no kan du lese meir om offentleg tenestepensjon. Dersom du ikkje har rett på annan pensjon, betalar KLP ut heile beløpet. 8

9 Som medlem i KLP har du ein av dei beste pensjonsordningane i Noreg. 9

10 NÅR KAN DU GÅ AV MED ALDERSPENSJON? Alderspensjon / avtalefesta pensjon (AFP) Dei fleste av KLP sine medlemer kan sjølv velje når dei vil gå av med pensjon etter at dei fyller 62 år. Tariffavtalane gjeve rett til å ta ut avtalefesta pensjon frå månaden etter at du fyller 62 år. NAV og KLP kan gjeve svar på om du oppfyller dei ulike vilkåra for AFP og kor mykje du får i pensjon. Du kan velje å ta ut delvis alderspensjon eller AFP og samstundes halde fram i arbeid. Reglane for korleis pensjonen din vert redusert for arbeidsinntekt er ulike for alderspensjon og AFP. Du kan ikkje kombinere AFP med alderspensjon frå folketrygda. Aldersgrense Den vanlege aldersgrensa i offentleg sektor er 70 år. Mange yrkesgrupper har lågare aldersgrenser (særaldersgrenser). I KLP kan grensa vere 60 eller 65 år. Aldersgrensa avgjer når du kan gå av med alderspensjon, og kor mange år du får medrekna dersom du skulle verte ufør eller falle frå. Dei som har særaldersgrense kan velje å gå av med alderspensjon 3 år før aldersgrensa dersom summen av alder og medlemstid er minst 85 år. Alle kan gå av med alderspensjon når dei fyller 67 år. Pensjonsgrunnlag Pensjonsgrunnlag er den delen av løna di som vert lagd til grunn for pensjonen. Som regel er dette fast årsløn inkludert faste tillegg på det tidspunkt du går av med pensjon. Løn ut over 12 grunnbeløp (frå 1. mai 2013 kr ) gjev ikkje rett til pensjon. Tariffavtalane set grenser for kva lønnsauke som kan reknast med dei siste to åra før du går av med pensjon. Dersom du har arbeidd deltid vil den gjennomsnittlege stillingsprosenten din gjennom alle år verte lagd til grunn for pensjonsgrunnlaget. Dersom du har meir enn 30 års oppteningstid vert gjennomsnittet av dei 30 beste åra brukt. KORLEIS VERT ALDERSPENSJON FRÅ KLP FASTSETT? Alderspensjon frå KLP vert fastsett ut frå: pensjonsgrunnlag (løna di redusert for eventuell deltid) pensjonsprosent (66 %) medlemstid (X/30) barn under 18 år (barnetillegg) pensjonsgrad levealdersjustering 10

11 Pensjonsprosent Pensjonsprosenten for KLP-pensjonen er 66. Det vil seie at alderspensjonen utgjer 66 % av pensjonsgrunnlaget ditt ved full opptening. Dei som forsørgjer barn under 18 år får barnetillegg i tillegg til pensjonen. Dette utgjer 10 % av pensjonen for kvart barn, opp til ei maksimumsgrense. Medlemstid Medlemstid er så mange år du har tent opp pensjonsrett i KLP og eventuelle andre offentlege tenestepensjonsordningar. For full pensjon er kravet 30 år. For kvart år du har mindre enn 30 vert pensjonen redusert med 1/30. NB! Kravet til full medlemstid kan vere over 30 år, men maks 40, dersom du sluttar i offentleg stilling før pensjon er aktuell. Dette gjeld og dersom du sluttar i offentleg sektor og vel å ta ut alderspensjon frå folketrygda. Det gjeld ikkje dersom du tek ut AFP frå KLP. Arbeid og pensjon Alderspensjonen vert redusert dersom du fyller krava for medlemskap etter uttak av pensjonen. (Sjå reglane for innmelding på side 6). Det er kor mykje du held fram med å arbeide som avgjer reduksjonen, og det vert fastsett ein pensjonsgrad for pensjonen. Du held fram med å tene opp pensjon for den delen som er innmeld i pensjonsordninga. Alderspensjonistar som vert engasjerte på pensjonistvilkår skal ikkje meldast inn i pensjonsordninga, og dei vil difor heller få pensjonen sin redusert for denne inntekta. Undersøk likevel med arbeidsgjevaren din om dette er noko du kan få tilbod om. Levealdersjustering Levealdersjustering medfører at alderspensjonen frå folketrygda vert fastsett ut frå venta levealder for ditt årskull. Reduksjonen som følgjer av levealdersjustering vert mindre dersom du ventar med å ta ut pensjonen. Alderspensjon frå KLP vert levealdersjustert tidlegast frå det året du fyller 67. Ved å vente med å ta ut pensjonen kan du kompensere for dette, men pensjonen kan likevel ikkje utgjere meir enn 66 % av pensjonsgrunnlaget sjølv om du venter med å ta ut pensjonen. Dersom du er fødd eller tidlegare, gjeld ein individuell garanti som sikrar at du likevel får minst 66 % i samla pensjon frå 67 år, så lenge du har full medlemstid og ikkje tek ut pensjonen frå folketrygda før du fyller 67 år. KORLEIS VERT AFP FASTSETT? AFP vert fastsett og utbetalt slik: AFP i offentleg sektor vert utbetalt i perioden mellom 62 og 67 år. AFP utgjer like mykje som folketrygda di ville utgjort dersom du hadde halde fram i arbeid til du fylde 67 år, med tillegg til ein årviss sum på , men maks 70 % av den tidlegare arbeidsinntekta di. Frå dei fyller 65 år vil AFP-pensjonistar i offentleg sektor alternativt få pensjonen rekna ut som ein ordinær alderspensjon, dersom dette gjev ei høgare utbetaling enn folketrygda og tillegget på kr til saman. KLP vil orientere deg om kva alternativ som gjev deg høgast pensjon. Du kan ikkje ta i mot pensjon frå folketrygda samstundes som du mottek AFP. Dette gjeld og når AFP er rekna ut frå reglane for ordinær alderspensjon frå KLP. Du kan heller ikkje gå over til alderspensjon før du fyller 67 år dersom du først har teke ut AFP. 11

12 NÅR KAN EG HA RETT TIL ATTFØRINGS-/UFØREPENSJON? Attførings- og uførepensjon Når du går ned i løn grunna sjukdom eller skade kan du ha rett til attførings- eller uførepensjon frå KLP. Denne pensjonen vert utbetalt frå når du ikkje lenger får løn eller sjukepengar til vanleg etter eitt års sjukmelding. Det er ikkje krav om varig uføre eller nedre grense for bortfall av arbeidsevne for å få slik pensjon frå KLP. Dersom du er delvis arbeidsufør kan KLP betale ut redusert pensjon. Du kan til dømes få pensjon dersom du er 20 % ufør. Dette gjeld og når tilleggsløna fell bort dersom du må slutte i ein jobb med nattevakter på grunn av sjukdom. NB! Retten til attførings- /uførepensjon frå KLP fell bort dersom du vert sjuk før det har gått to år etter at du melde deg inn i ei offentleg tenestepensjonsordning, og uføret skuldast ein sjukdom du visste om då du melde deg inn. Også deltidsauke eller monaleg inntektsauke vert omfatta av denne avkortingsregelen. Ved attførings- og uførepensjon vil siste deltid (ev. full stilling) verta lagd til grunn når pensjonsgrunnlaget ditt skal fastsetjast, dersom dette er høgare enn den gjennomsnittlege stillingsprosenten din. Ulikt reglane for alderspensjon vert også medlemstida utover det som er opptent når uførepensjonen vert sett i gang, rekna med. Medlemstida fram til aldersgrensa for stillinga vert rekna med. Pensjonen vert redusert ut frå kor ufør ein faktisk er (pensjonsgrad). Dei som førsørgjer barn under 18 år får barnetillegg i tillegg til pensjonen. Tillegget utgjer 10 % av pensjonen din for kvart barn, opp til ei maksimumsgrense. Levealdersjustering er ikkje aktuelt ved attførings- og uførepensjon. Dette vert først aktuelt når uførepensjonen skal reknast om til alderspensjon ved fylte 70 år. For dei som har særaldersgrense vert levealdersjusteringa gjort når dei fyller 67 år. Reglane for attørings- og uførepensjon vert endra med verknad frå 1. januar KORLEIS VERT ATTFØRINGS- OG UFØREPENSJON FRÅ KLP FASTSETT? Attførings- og uførepensjon frå KLP vert fastsett ut frå: pensjonsgrunnlag (løna di redusert for eventuell deltid) pensjonsprosent (66 %) medlemstid (X/30) barn under 18 år (barnetillegg) pensjonsgrad 12

13 I meir enn 60 år har vi levert pensjon til offentleg tilsette. 13

14 RETT TIL EKTEFELLE OG BARNEPENSJON Ektefelle- og barnepensjon Ektefelle / registrert partnar og barn under 20 år har rett til pensjon når ein KLP-medlem døyr. Dersom medlemen døyr før uttak av alderspensjon frå KLP vert medlemstida fram til aldersgrensa for stillinga godskriven. Dersom den gjenlevande ektefellen gifter seg på nytt, fell vanlegvis denne pensjonsretten bort. Fråskilde ektefelle som ikkje har gifta seg på nytt kan og ha rett på pensjon. Sambuarar har ikkje rett til ektefellepensjon. Ektefellepensjon frå KLP kjem i tillegg til eventuelle utbetalingar frå folketrygda i motsetnad til reglane som gjeld for alders-, attførings- og uførepensjon. Gjenlevande ektefelles inntekt betyr ikkje noko for utrekning av ektefellepensjonen. Desse reglane for ektefellepensjon tok til å gjelda 1. januar Det gjeld ulike overgangsreglar for dei som er fødde før 1. januar 1955, dersom den avdøde var meld inn før 1. oktober Desse reglane er ikkje omtalte her, men i KLPs spesialbrosjyre om etterlattepensjon. Levealdersjustering er ikkje aktuelt for ektefellepensjon. KORLEIS VERT EKTEFELLEPENSJON FRÅ KLP FASTSETT? Ektefellepensjon vert fastsett ut frå: pensjonsgrunnlag (avdødes løn redusert for eventuell deltid) pensjonsprosent (9 %) avdødes medlemstid (X/30) Dersom medlemen døyr før uttak av alderspensjon frå KLP, vert medlemstida fram til aldersgrensa for den avdøde si stilling godskriven. Barnepensjon frå KLP kjem i tillegg til eventuelle ytingar frå folketrygd og andre pensjonsordningar ulikt reglane for alders-, attførings- og uførepensjon. Barnepensjon vert utbetalt fram til barnet fyller 20 år. Barns eiga inntekt spelar ikkje inn i utrekninga av barnepensjon. Levealdersjustering er ikkje aktuelt for barnepensjon. KORLEIS VERT BARNEPENSJON FRÅ KLP FASTSETT? Barnepensjon vert fastsett ut frå: pensjonsgrunnlag (avdødes løn redusert for eventuell deltid) pensjonsprosent (15 % for kvart barn) avdødes medlemstid (X/30) 14

15 15

16 Kollektive personforsikringar Tariffavtalen i offentleg sektor gjev tilsette rett til gruppelivsforsikring med eingangserstatning ved dødsfall. Også uførepensjonistar skal vere dekka fram til dei fyller 67 år. Alle tilsette i offentleg sektor skal også ha ulukkes- og yrkesskadeforsikring gjennom arbeidsgjevaren sin. Gruppelivsforsikring Mange arbeidsgjevarar har avtale om gruppelivsforsikring for sine tilsette i KLP. Forsikringa vert utbetalt til ektefelle, sambuar og/eller barn. Erstatningssummen er maksimalt 10 grunnbeløp, men summen vert redusert dersom avdøde var over 59 år. Dersom avdøde ikkje let etter seg nokon med rett til erstatning, vert det utbetalt ein minimumssum til dødsbuet. Ulukkes- og yrkesskadeforsikring Forsikringane gjev arbeidstakar rett til eingangserstatning ved ulukke i arbeidstida og ved yrkesskade og yrkessjukdom. Dei fleste tilsette er også forsikra på direkte reise mellom heim og arbeidsstad, og på tenestereiser. Arbeidsgjevar kan utvide forsikringa til også å omfatte ulukker i fritida. Arbeidsgjevar har oversyn over kva for forsikringar og forsikringssummar som gjeld for dei tilsette. Erstatning vert utbetalt ved varig medisinsk invaliditet, tap av arbeidsevne eller dødsfall. Erstaningsbeløpet er mellom anna avhengig av uføregrad, alder og inntektsgrunnlag. På klp.no kan du lese meir om våre kollektive forsikringar. 16

17 I offentleg sektor har du rett til gruppelivs-, ulukkes- og yrkesskadeforsikring. 17

18 Medlemsfordelar til deg! Skadeforsikring Bil, hus, reise, m.m. Spesielt gode prisar på forsikring av bil, hus, reise m.m. Gode forsikringsvilkår standard eller utvida Maksdekning Raskt skadeoppgjer Fondssparing Det rimelegaste kombinasjonsfondet i marknaden. Fondet høver for deg som sparer langsiktig (+ 5 år) og ønskjer lågare risiko enn aksjefond. Den årvisse kostnaden er berre 0,25 %. Banktenester Eit av dei beste rentetilboda i marknaden frå første krone, både på sparekonto og brukskonto Alle varekjøp og minibankuttak er gebyrfrie i nettbanken vår Gode vilkår på lån med sikkerheit i bustad Vi tilbyr bustadlån, bustadkreditt og Litt Extra (til dei over 60 år) For meir informasjon om medlemsfordelane klp.no/medlem eller send SMS med kodeord Medlem13 til 2262 FOR DAGANE SOM KJEM 18 18

19 Min Side på klp.no På Min Side kan du til ei kvar tid sjå pensjonsoppteninga di og få eit bilde av den framtidige pensjonen din. På Min side får du også tilgang til nettbank, fond og private forsikringar. klp.no/minside 19

20 Ring oss på: Bl. nr. F-190b, september Med atterhald om trykkfeil og endringar Postadresse: Kommunal Landspensjonskasse, Pb. 400 Sentrum, 0103 Oslo Kontakt oss på: klp.no/kontakt /klp.no Ansvarlege investeringar KLP er ein ansvarlig investor og eigar som tek miljømessige og sosiale omsyn når vi investerer. Som deltakar i FNs Global Impact, kontrollerer vi jamleg at våre investeringar ikkje bryt med etiske minimumskrav. Vi forsøkjer også å påverke verksemdene vi investerer i, andre interessenter og samfunnet vårt, for å skape ei meir bærekraftig utvikling. Denne strategien meinar vi er den beste for langsiktig verdiskaping. 20

Pensjonen din. i KLP!

Pensjonen din. i KLP! Pensjonen din i KLP! Innhald: 4 Kort om KLP 6 Kven er omfatta av offentleg tenestepensjonsordning i KLP? 8 Kva er du sikra i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefesta pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Din pensjon i KLP GJELDANDE FRÅ

Din pensjon i KLP GJELDANDE FRÅ Din pensjon i KLP GJELDANDE FRÅ 01.05. 2017. Innhold Kort om KLP 4 Kriterium for innmelding i pensjonsordning i KLP 6 Kva er du sikra i KLP? 8 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP) 10 Uførepensjon

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Kriterier for innmelding i pensjonsordning i KLP 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Uførepensjon

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning Din pensjon i KLP! Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Din pensjon i KLP GJELDENDE FRA

Din pensjon i KLP GJELDENDE FRA Din pensjon i KLP GJELDENDE FRA 01.05. 2017. Innhold Kort om KLP 4 Kriterier for innmelding i pensjonsordning i KLP 6 Hva er du sikret i KLP? 8 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP) 10 Uførepensjon

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.03.2014 14659/2014 Henny Margrethe Haug Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 Ny pensjonsordning for folkevalde frå

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Møre og Romsdal Fylkeskommune Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Folketrygd / Offentlig tjenestepensjon /AFP Lønn eller pensjon eller begge deler? Hvordan kombinere

Detaljer

Personforsikringar. for Møre og Romsdal fylkeskommune

Personforsikringar. for Møre og Romsdal fylkeskommune Personforsikringar for Møre og Romsdal fylkeskommune Innhold Personforsikringar for Møre og Romsdal fylkeskommune 3 Definisjonar 5 Gruppelivsforsikring 7 Yrkesskadeforsikring og utbetalingar etter 11 i

Detaljer

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER 2 Innhold Uførepensjon eller midlertidig uførepensjon 4 Når har jeg rett på uførepensjon eller midlertidig uførepensjon fra KLP? 5 Hva får

Detaljer

PENSJON Generelt om pensjon, AFP, offentlig tjenesstepensjon m.m. Kurs for atv/vgo - Tromsø 15. og 16. mars

PENSJON Generelt om pensjon, AFP, offentlig tjenesstepensjon m.m. Kurs for atv/vgo - Tromsø 15. og 16. mars PENSJON Generelt om pensjon, AFP, offentlig tjenesstepensjon m.m. Kurs for atv/vgo - Tromsø 15. og 16. mars 1 TEMA FOR DENNE ØKTA 1. Generelt om pensjon 2. AFP 3. Offentlig tjenestepensjon 2 TARIFF 2009

Detaljer

Du har fortsatt rettigheter i KLP

Du har fortsatt rettigheter i KLP Du har fortsatt rettigheter i KLP SELV OM DU ER UTMELDT AV DEN OFFENTLIGE TJENESTEPENSJONSORDNINGEN Dette skjer NÅR DU MELDES UT AV DEN OFFENTLIGE TJENESTEPENSJONSORDNINGEN Når du meldes ut av den offentlige

Detaljer

INNFØRINGSKURS OM PENSJON I OFFENTLEG SEKTOR

INNFØRINGSKURS OM PENSJON I OFFENTLEG SEKTOR INNFØRINGSKURS OM PENSJON I OFFENTLEG SEKTOR 1 TEMA SOM BLIR OMHANDLA I KURSET 1. Innleiing og generelt om pensjon 2. AFP 62 64 år, 65 67 år 3. Offentleg tenestepensjon ved 67 år 4. Uførepensjon 5. Kvar

Detaljer

Agenda. Status KLP. Innmeldingsregler og permisjon. Rettigheter. Pensjonsreformen seniorpolitikk. Min Side Pensjon. Skade Privat.

Agenda. Status KLP. Innmeldingsregler og permisjon. Rettigheter. Pensjonsreformen seniorpolitikk. Min Side Pensjon. Skade Privat. Agenda Status KLP Innmeldingsregler og permisjon Rettigheter Pensjonsreformen seniorpolitikk Min Side Pensjon Skade Privat Lån Ungdomspresentasjon? Fakta om KLP KLP ble etablert i 1949 med formål å tilby

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP. Uførepensjon. Medlemsfordeler

Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP. Uførepensjon. Medlemsfordeler Informasjonsmøte Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP Uførepensjon Medlemsfordeler Hvem er omfattet? Fast ansatt Før 01.01.74 Forskjellige regler for hver arbeidsgiver. 01.01.74-01.01.78 Minstekrav

Detaljer

Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014. Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP

Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014. Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014 Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP Agenda Info om KLP Lov om sykepleiernes pensjonsordning Innmeldingsregler/Pensjon og inntekt Nye regler ute på høring

Detaljer

Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016

Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016 Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016 Agenda Folketrygden Offentlig tjenestepensjon - fordeler og ytelser etc. Valgmuligheter Medlemsfordeler Folketrygd Pensjonssystemet Egen sparing Tjenestepensjon og AFP

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

Fagforbundet - 24. februar 2009. V/ Anders Austrheim, fylkesansvarleg Sogn og Fjordane

Fagforbundet - 24. februar 2009. V/ Anders Austrheim, fylkesansvarleg Sogn og Fjordane Fagforbundet - 24. februar 2009 V/ Anders Austrheim, fylkesansvarleg Sogn og Fjordane Agenda Litt om KLP Offentleg tenestepensjon i dag Ny folketrygd, ny AFP, ny offentleg tenestepensjon Fakta om KLP KLP

Detaljer

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING INNHOLD Kollektiv pensjonsforsikring Personforsikring Helårs reiseforsikring ansatt med familie Dine private forsikringer Her finner du oversikt over de forsikringene som vi har som ansatte i Schlumberger

Detaljer

Vurdering av framtidsutsikter

Vurdering av framtidsutsikter kapittel 5 Vurdering av framtidsutsikter Endring er en del av livet. Vår oppgave er å forutse den Pensjonsreformen er den største velferdsreformen i Norge siden folketrygden ble innført i 1967. 01. 01.

Detaljer

Personalforsikringar. for tilsette i Gaular kommune. Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Fritidsulykke

Personalforsikringar. for tilsette i Gaular kommune. Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Fritidsulykke Personalforsikringar for tilsette i Gaular kommune Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Fritidsulykke JUNI 2005 Kjære medarbeidar Denne brosjyra gir ein oversikt over dei forsikringane Gaular kommune

Detaljer

Pensjon. Medlemsmøte 04.oktober Christian Bethuelsen

Pensjon. Medlemsmøte 04.oktober Christian Bethuelsen Pensjon Medlemsmøte 04.oktober 2016 Christian Bethuelsen Agenda Pensjonskassen og sparing Medlemskap Ytelser SKP hvem er vi? Pensjonspyramide Egen sparing Tjenestepensjon, offentlig eller privat Folketrygd

Detaljer

OM PENSJON I OFFENTLEG SEKTOR OG HVA KAN SKJE MED DEN?

OM PENSJON I OFFENTLEG SEKTOR OG HVA KAN SKJE MED DEN? OM PENSJON I OFFENTLEG SEKTOR OG HVA KAN SKJE MED DEN? 1 TEMAER 1. Generelt om pensjon 2. Ny og gammal folketrygd 3. AFP 62 64 år, 65 67 år 4. Offentleg tenestepensjon ved 67 år 5. Uførepensjon 6. "Min

Detaljer

Informasjon om pensjon NSF Sogn og Fjordane

Informasjon om pensjon NSF Sogn og Fjordane Informasjon om pensjon NSF Sogn og Fjordane Agenda Kort om KLP Folketrygden (NAV) - Gammel opptjening - Ny opptjening - Fleksibilitet Offentlig tjenestepensjon/afp Medlemsfordeler 09.12.2013 2 KLP offentlig

Detaljer

Personal forsikringer for Vikna kommune

Personal forsikringer for Vikna kommune Personal forsikringer for Vikna kommune Innhold Om denne brosjyren 3 Gruppelivsforsikring 6 Ulykkes-/Yrkesskadeforsikring 8 Ulykkesforsikring fritid 11 De nisjoner 13 Når skade inntre er 14 Innholdet i

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Personalforsikringar. Hyllestad Kommune. Februar 2010. Aon Grieg

International Insurance Brokers & Consultants. Personalforsikringar. Hyllestad Kommune. Februar 2010. Aon Grieg Personalforsikringar Hyllestad Kommune Februar 2010 Aon Grieg 2 Innhald Innleiing... 3 Namn og adresser... 4 Skademeldingar... 4 Forsikringsmeklar... 4 Gruppelivsforsikring... 4 Yrkesskade- og ulukkesforsikring...

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Norsk Sykepleierforbund i Buskerud 28.03.2017 Pensjon og valgmuligheter v. Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder Buskerud Agenda Medlem i KLP Pensjon fra NAV Min side KLP AFP og alderspensjon Uførepensjon

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201208607-8 Arkivnr. 025 Saksh. Jon Rune Smørdal Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 25.09.2013-26.09.2013 15.10.2013-16.10.2013 NY PENSJONSORDNING

Detaljer

FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygda, har rett på foreldrepengar eller eingongsstønad. Du finn meir informasjon

Detaljer

Kleppestø 2. desember 2015. Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP

Kleppestø 2. desember 2015. Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP Kleppestø 2. desember 2015 Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP Agenda Pensjonssystemet Opptjening og medlemskap Pensjoneringsmuligheter Alderspensjon og AFP Uføre- og Etterlattepensjon Pågående

Detaljer

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: kr. 5.741 kr. 5.241 Nett kr. 619 kr. 1.013 Anna kr. 71 kr. 97 Breiband kr. 64 kr. 70 Sum kr. 6.495 kr. 6.422

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2015 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 8 Alderspensjon

Detaljer

For utfyllande informasjon om nedbetalingsvilkår, sjå www.husbanken.no. INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3

For utfyllande informasjon om nedbetalingsvilkår, sjå www.husbanken.no. INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3 Renter og avdrag RENTER OG AVDRAG Brosjyren gjev eit oversyn over hovudtrekka i renteog avdragsvilkåra i Husbanken. Dei nedbetalingsvilkåra du vel, vil få betydning for den framtidige økonomiske situasjonen

Detaljer

Meld. St. 26. ( ) Melding til Stortinget. Årsmelding 2015 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

Meld. St. 26. ( ) Melding til Stortinget. Årsmelding 2015 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer Meld. St. 26 (2015 2016) Melding til Stortinget Årsmelding 2015 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer Tilråding frå Arbeids- og sosialdepartementet 15. april 2016, godkjend

Detaljer

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge Velkommen til pensjonsseminar KLP v/frode Berge Det norske pensjonssystemet Individuelle dekninger Kollektive pensjonsordninger (KLP/FKP/SPK) Folketrygden Opptjening i folketrygden født før 1954. Man sparer

Detaljer

Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder

Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder Agenda Folketrygden (NAV) - Gammel opptjening - Ny opptjening - Fleksibilitet Offentlig tjenestepensjon/ AFP Medlemsfordeler 15.04.2013 2 KLP offentlig tjenestepensjon

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Meld. St. 23. ( ) Melding til Stortinget. Årsmelding 2014 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

Meld. St. 23. ( ) Melding til Stortinget. Årsmelding 2014 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer Meld. St. 23 (2014 2015) Melding til Stortinget Årsmelding 2014 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer Tilråding frå Arbeids- og sosialdepartementet 17. april 2015, godkjend

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Alderspensjon og AFP 2

Alderspensjon og AFP 2 Alderspensjon og AFP 2 Innhold Kort om KLP 5 Brosjyren er veiledende 5 Alderspensjon fra KLP 6 Hva får jeg i alderspensjon? 8 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 11 Alderspensjon før 67 år 15 Alderspensjon

Detaljer

PENSJONERING ELLER FRAMLEIS YRKESAKTIV?

PENSJONERING ELLER FRAMLEIS YRKESAKTIV? Kommunal Kompetanse inviterer til kurset PENSJONERING ELLER FRAMLEIS YRKESAKTIV? Ny folketrygd er klar frå 2011, men ny AFP og tenestepensjon i offentlig sektor er ikkje endeleg fastlagt trass tariffavtalen

Detaljer

AGENDA. Kvifor reform Korleis pensjonen vert bygd opp Eksempel på kva pensjonen blir Korleis finne ut kva ein får

AGENDA. Kvifor reform Korleis pensjonen vert bygd opp Eksempel på kva pensjonen blir Korleis finne ut kva ein får AGENDA Kvifor reform Korleis pensjonen vert bygd opp Eksempel på kva pensjonen blir Korleis finne ut kva ein får KVIFOR «NYTT» PENSJONSSYSTEM? Oljeformuen er mindre enn vi trur ca. 1 mill. pr.pers. Vi

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Personalforsikringar. Sogndal kommune. November 2008. Aon Grieg

International Insurance Brokers & Consultants. Personalforsikringar. Sogndal kommune. November 2008. Aon Grieg Personalforsikringar Sogndal kommune November 2008 Aon Grieg 2 Innhald Innleiing...3 Namn og adresser...4 Skademeldingar... 4 Forsikringsmeklar... 4 Forsikringsgjevarar... 4 Gruppelivsforsikring...4 Yrkesskadeforsikring...4

Detaljer

Ca. 410 årsverk i alt 117 ansatte 55+ Gjennomsnittlig når 13 personer pensjonsalder hvert år i alle fall de 10 neste årene

Ca. 410 årsverk i alt 117 ansatte 55+ Gjennomsnittlig når 13 personer pensjonsalder hvert år i alle fall de 10 neste årene Sauda kommune Antall årsverk Ca. 410 årsverk i alt 117 ansatte 55+ Gjennomsnittlig når 13 personer pensjonsalder hvert år i alle fall de 10 neste årene 250 200 150 Alderssammensetning pr. tjenesteområde

Detaljer

BEST. NR. 456-NYN. Ungdom i arbeid

BEST. NR. 456-NYN. Ungdom i arbeid BEST. NR. 456-NYN Ungdom i arbeid Utgitt første gong i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny lay-out. Mars 2008 Brosjyren

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen 28. August 2014 Spesialrådgiver Kjell Morten Aune 1 Innhold Pensjonsbildet Ny og gammel folketrygd Modellen for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Balestrand kommune GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Reglement for godtgjersle til folkevalde i Balestrand kommune Revidert og godkjent i Balestrand kommunestyre xxxxxx (sak xx/xxx) Gjeld frå kommunestyerperioden

Detaljer

Forskrift om bustøtte

Forskrift om bustøtte Forskrift om bustøtte DATO: FOR-2012-11-29-1283 DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 14 s 2412 IKRAFTTREDELSE: 2013-01-01 ENDRER: FOR-2009-06-19-699 GJELDER FOR:

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Sentraladministrasjonen Støtteeining fag og utvikling. Kopi: Livsfasegruppa

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Sentraladministrasjonen Støtteeining fag og utvikling. Kopi: Livsfasegruppa Notat Til: Kopi: Frå: Rådmann Livsfasegruppa Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 450 07/1506 8741/07 06.09.2007 LIVSFASEORIENTERT PERSONALPOLITIKK Seniordel Arbeidsgruppa har hatt 2 samlingar. I tillegg

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon 1 FOR DAGENE SOM KOMMER 2 Innhold Kort om KLP 5 Hovedprinsipper 6 Folketrygden og tjenestepensjon 6 Pensjonsnivå ved full opptjening 6 Samordning 6 Grunnbeløp (G) 7 Rett til attføringspensjon

Detaljer

Høyringsnotat. 30. juni Tilpassing av supplerande stønad til pensjonsreforma

Høyringsnotat. 30. juni Tilpassing av supplerande stønad til pensjonsreforma Høyringsnotat 30. juni 2010 Tilpassing av supplerande stønad til pensjonsreforma (utkast til endringar i lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg) 1. Hovudinnhaldet i og bakgrunnen

Detaljer

Høyring - endringar i forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn som følgje av pensjonsreforma

Høyring - endringar i forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn som følgje av pensjonsreforma Sjå liste med høyringsinstansar Dykkar ref Vår ref Dato 200602334- /CW 20. oktober 2010 Høyring - endringar i forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn som følgje av pensjonsreforma Denne høyringa

Detaljer

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 EKSEMPLER INNHOLD 1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 1.1 Straks begynnende pensjon 3 a) Sammenhengende medlemskap 3 b) Opphold i medlemskapet 3 c) Innmelding i tidligere ordning etter at utbetaling

Detaljer

Kompensasjonsgradar for par i modernisert folketrygd

Kompensasjonsgradar for par i modernisert folketrygd Asbjørn Rødseth 26/1 2004 Kompensasjonsgradar for par i modernisert folketrygd I ein artikkel i Søkelys på arbeidsmarkedet nr 2 2003 drøfta eg mellom anna korleis dagens folketrygd verkar for par med ulike

Detaljer

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE PENSJON OFFENTLIG ANSATTE Benedicte Hammersland Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra 010111 2.1 Årskullene 1943-1953 2.1.1 Folketrygd

Detaljer

Innhold. Innledning... 25

Innhold. Innledning... 25 Innhold Innledning... 25 Kapittel 1 Ytelser ved inntektsbortfall... 29 1.1. Innledning... 29 1.2. Tre hovedpilarer... 31 1.2.1. Folketrygden... 32 1.2.2. Pensjon og forsikring gjennom arbeidsforhold...

Detaljer

Aon Norway Bergen. Øygarden kommune. Rutinar ved melding om personskade I barnehagar og skular Januar 2013

Aon Norway Bergen. Øygarden kommune. Rutinar ved melding om personskade I barnehagar og skular Januar 2013 Aon Norway Bergen Øygarden kommune Rutinar ved melding om personskade I barnehagar og skular Januar 2013 Barneulukke dekningar og forsikringssummar Forsikringsvilkåra, som gjeld til ein kvar tid, er overordna

Detaljer

Forsikringspakken til NLT er eit resultat av eit samarbeid og avtalar mellom fyljande parter:

Forsikringspakken til NLT er eit resultat av eit samarbeid og avtalar mellom fyljande parter: Forsikringspakke Forsikringspakken til NLT er eit resultat av eit samarbeid og avtalar mellom fyljande parter: NLT: Som administrator og formidlar til medlems- og bygdeservice laga. For dette reknar NLT

Detaljer

Alderspensjon frå folketrygda

Alderspensjon frå folketrygda Alderspensjon frå folketrygda // Alderspensjon Kjenner du reglane for alderspensjon? 1. januar 2011 blei det innført nye reglar for alderspensjon frå folketrygda. Kva inneber reglane for deg? Kva moglegheiter

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Kort om KLP KLP er et av Norges største livsforsikringsselskap med offentlige tjenestepensjoner som spesialfelt. De fleste kommuner, fylkeskommuner og helseforetak

Detaljer

Skademelding ved personskade Del 1

Skademelding ved personskade Del 1 Les dette før du fyller ut skjemaet Skademeldingsskjemaet er i to delar. Skadelidde skal fylle ut og signere del 1. Del 2 skal fyllast ut og signerast av arbeidsgjevar då skaden skjedde. Vi be om at du

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE SKODJE KOMMUNE SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE Til behandling i Kommunestyret 14.12.2010 Sak PS /10 Saksnr.: 06/521-9 Side 1 2 1. MÅLSETJING I Skodje kommune ønskjer alle tilsette å halde fram i

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

KARTLEGGING AV DEI ULIKE PENSJONSORDNINGANE I DEN EINSKILDE KOMMUNE

KARTLEGGING AV DEI ULIKE PENSJONSORDNINGANE I DEN EINSKILDE KOMMUNE KARTLEGGING AV DEI ULIKE PENSJONSORDNINGANE I DEN EINSKILDE KOMMUNE Bakgrunn Førebuande Fellesnemnd har tinga ei kartlegging av dei ulike pensjonsordningane i kommunane som skal utgjere vår nye kommune

Detaljer

Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring

Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring // Nedgang i sykepengeutbetalingene til selvstendig næringsdrivende Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring AV JORUNN FURUBERG SAMANDRAG Mange som avsluttar attføring kjem tilbake som yrkesvalhemma

Detaljer

Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn

Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-7-2009 (J-214-2008 UTGÅR) Bergen, 15.1.2009 JL/EW Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn

Detaljer

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven)

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven) Lovvedtak 26 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 97 L (2011 2012), jf. Prop. 9 L (2011 2012) I Stortingets møte 8. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om pensjonsordning

Detaljer

Bustønad 2008. Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter

Bustønad 2008. Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter Bustønad 2008 Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter 2 Denne brosjyren gir eit oversyn over bustønadskontoret. Brosjyren byggjer på gjeldande reglar per 1. januar 2008. Vi gjer

Detaljer

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf)

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person) I AIPK kan

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALDE SINE ARBEIDSVILKÅR

REGLEMENT FOR FOLKEVALDE SINE ARBEIDSVILKÅR SUND KOMMUNE Dok.dato: 03.06.2013 Vår Ref: 2011002433-3 Arkiv: N-028 REGLEMENT FOR FOLKEVALDE SINE ARBEIDSVILKÅR Vedteke av kommunestyret 07. nov. 2006 sak K-104/06 gjeldande frå 01.01.2007 Oppdatert etter

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

// Notat 1 // tapte årsverk i 2013

// Notat 1 // tapte årsverk i 2013 // Notat 1 // 214 656 tapte årsverk i 213 656 tapte årsverk i 213 Av Jorunn Furuberg og Ola Thune Samandrag I 213 gjekk 656 årsverk tapt på grunn av dårleg helse eller mangel på ordinært arbeid. Dei tapte

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

SKADEMELDING VED PERSONSKADE. Skade under verneplikt Psykisk seinskade etter internasjonale operasjonar. Faste tillegg pr. månad:

SKADEMELDING VED PERSONSKADE. Skade under verneplikt Psykisk seinskade etter internasjonale operasjonar. Faste tillegg pr. månad: Skademeldinga gjeld: SKADEMELDING VED PERSONSKADE Juridisk seksjon - Forsikringsavdelingen Postboks 5364 Majorstua, 0304 Oslo postmottak@spk.no, tlf. 22 24 15 53 Yrkesskade/yrkessjukdom Dødsfall Opplysningar

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

Tjenestepensjon og Folketrygd

Tjenestepensjon og Folketrygd Tjenestepensjon og Folketrygd Utdanningsforbundet Østfold Sarpsborg, 6. desember 2010 Arne Helstrøm, SPK STATENS PENSJONSKASSE Forelesningen omhandler: Generelt om pensjonsordningene i Norge Dagens folketrygd

Detaljer

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav:

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav: KS - Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning, i det følgende benevnt TPO, menes den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister Personalportalen Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune personalportalen Oppbygging av brukarmanualen Denne brukarmanualen omhandlar

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane 17.10.13 Pensjon og valgmuligheter Eirik Skulbørstad 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP 3. Pensjonsmuligheter

Detaljer

Pensjon for offentlig ansatte

Pensjon for offentlig ansatte Pensjon for offentlig ansatte Benedicte Hammersland Disposisjon 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon gjeldende regler 2.1 Årskullene 1943-1953

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer