PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken"

Transkript

1 PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Side 1 av 9

2 Innhold Medlemsbedrifter side 3 Opptak i pensjonsordningen side 3 Medlemskap under sykdom, permisjon eller permittering side 4 Pensjonskassens ytelser side 5 Alderspensjon Uførepensjon Ektefelle-/samboer Barnepensjon Fastsettelse og regulering av pensjonsgrunnlaget side 6 Egenandel side 6 Opptjeningstid side 6 Fripoliser fra tidligere arbeidsgiver side 6 Pensjonsoppgave side 7 Regulering av løpende pensjoner side 7 Pensjonskassen og AFP side 7 Pensjonsrettigheter ved fratredelse side 7 Pensjonskassens bruk av personopplysninger side 8 Side 2 av 9

3 Pensjonsordning De bestemmelsene som gjelder for pensjonsordningene i medlemsbedriftene er nedfelt i avtaler mellom Skanska Norge Konsernpensjonskasse (heretter kalt Pensjonskassen) og den enkelte medlemsbedrift i Pensjonskassen. En kopi av disse avtalene kan fås ved henvendelse til Pensjonskassen. Det som beskrives i det følgende er ikke fullstendig, men beskriver de viktigste bestemmelsene som gjelder pr. 1. desember Dersom det blir gjort endringer av vesentlig betydning for medlemmene vil den enkelte bedrift sørge for at dette blir gjort kjent. Medlemsbedrifter Pensjonsordningen som er beskrevet gjelder ansatte i Skanska Norge AS og i følgende datterselskap/søsterselskap: Skanska Bolig AS Skanska Tekniske Entrepriser AS Acusto AS Skanska Asfalt AS Entreprenørservice AS Utleiecompagniet (UCO) AS E D Knutsen Maskin AS Skanska Husfabrikken AS Skanska Commercial Development Norway AS Opptak i pensjonsordningen Alle ansatte som er pliktig medlem av norsk folketrygd, har fylt 20 år og arbeider i minst 20 % stilling blir medlem av pensjonsordningen. Medlemskapet gjelder fra første ansettelsesdag. Et vilkår for opptak er at medlemmet er fullt arbeidsfør i sin stillingsandel på opptakstidspunktet. Lærlinger skal meldes inn fra det tidspunkt de fyller 20 år forutsatt at ovennevnte er oppfylt. Side 3 av 9

4 Medlemskap under sykdom, permisjon og permittering Fullt medlemskap opprettholdes ved: sykdom permittering lovfestet permisjon (svangerskap, pliktig militærtjeneste) utlån/utleie til annet selskap innen konsernet permisjon med lønn. Ved permisjon uten lønn blir man meldt ut av pensjonsordningen, dog kan medlemskapet beholdes under følgende forutsetninger: Årsaken til permisjon er skolegang/etterutdanning eller kompetansetilførsel som Skanska vil ha nytte av, og permisjonens lengde i hovedsak er inntil 12 måneder, og arbeidstaker forutsettes å gjenoppta arbeidet i Skanska etter endt permisjon. Ovennevnte forutsetninger skal alltid forhåndsgodkjennes av HR (personalavdelingen). Side 4 av 9

5 Pensjonskassens ytelser Tjenestepensjonsordningen sikrer deg pensjonsytelser som kommer i tillegg til ytelser fra Nav (folketrygden). Du må derfor summere ytelsene fra Nav og Pensjonskassen for å få oversikt over dine samlede pensjonsrettigheter. Alderspensjon fra fylte 67 år. Sammen med en beregnet alderspensjon fra NAV utgjør alderspensjonen fra Pensjonskassen ca 60 % av pensjonsgrunnlaget under forutsetning av full opptjening. Hva du kan forvente å få i tjenestepensjon fra Skanska og fra NAV kan du finne på Her vil du også kunne finne fripoliser fra tidligere arbeidsgivere eller om du selv har spart til pensjon. Ta alltid kontakt med ditt lokale Nav kontor vedrørende din egen opptjening. Ny fleksibel alderspensjon fra fylte 62 år. Fra 1.januar 2011 er det mulig å søke om alderspensjon fra Skanska pensjonskasse fra fylte 62 år. Jo tidligere du tar ut alderspensjonen, jo lavere vil den bli. Dette fordi utbetalingen blir fordelt over flere år samt at opptjeningstiden blir lavere. Hvilke beløp du kan forvente å få utbetalt fra Skanskas pensjonskasse, kan beregnes i nettportal i Storebrand som alle ansatte i Skanska kan få tilgang til. Se egen informasjon på intranettet. Alternativt kan du ta kontakt med Skanskas pensjonskasse. På nettstedet kan du finne en kalkulator som kan benyttes til å beregne alternativ folketrygd og AFP. Uførepensjon ved minst 50 % uførhet. Ved 100 prosent uførhet er uførepensjonen lik alderspensjonen. Ved lavere uføregrad reduseres pensjonen forholdsmessig. Uføregraden må imidlertid være minst 50 %. For øvrig følges regelverk fra Nav. Uførepensjonen kommer til utbetaling fra det tidspunkt et vedtak om uførepensjon fra Nav foreligger. Når det gjelder den medisinske vurdering av om vilkårene for uførepensjon foreligger, forholder Pensjonskassen seg til de vedtak som fattes av det enkelte Nav kontor. Uførepensjon ytes likevel ikke dersom uførheten skyldes sykdom, skade eller lyte som medlemmet led av og må antas å ha kjent til ved opptak i Pensjonskassen, og som medfører arbeidsuførhet innen to år etter opptak. Ektefelle-/samboerpensjon Den årlige pensjonen utgjør 55 prosent av den beregnede alderspensjon fra Pensjonskassen. Pensjonen ytes likevel ikke hvis ekteskapet/samboerskapet ble inngått etter at medlemmet ble ufør eller at ekteskapet/samboerskapet ble inngått etter fylte 65 år. Fraskilt ektefelle har under visse vilkår rett til ektefellepensjon. En samboer er i Lov om Foretakspensjon definert slik: Person som medlemmet har felles bolig og felles barn med, eller lever sammen Side 5 av 9

6 med i ekteskaps- eller partnerskapslignende forhold når det godtgjøres at forholdet har bestått uavbrutt i de siste fem årene før dødsfallet, og det ikke forelå forhold som ville hindre at lovlig ekteskap eller partnerskap ble inngått. Barnepensjon til barn under 21 år. Barnepensjon ytes til barn som medlemmet ved sin død forsørget eller hadde plikt å forsørge. For yngste barn utgjør den årlige barnepensjonen 50 prosent av beregnet alderspensjon fra Pensjonskassen. For hvert av de øvrige barn under 21 år utgjør barnepensjonen 25 prosent av alderspensjonen. Barnepensjon utbetales frem til fylte 21 år. Ektefelle/samboerpensjon og barnepensjon utbetales til etterlatte enten medlemmet faller fra som yrkesaktiv eller pensjonist. Fastsettelse og regulering av pensjonsgrunnlaget Pensjonsgrunnlaget er det beløpet som den enkelte ansattes pensjon blir beregnet ut fra. Pensjonsgrunnlaget kan ikke være større enn 12 G (folketrygdens grunnbeløp). Overtidsgodtgjørelse, skattepliktige naturalytelser, utgiftsgodtgjørelser og andre varierende eller midlertidige tillegg regnes ikke med i pensjonsgrunnlaget. I Skanska Norge fastsettes pensjonsgrunnlaget som vist nedenfor. I de øvrige selskapene er det for de timelønnede litt forskjellige regler. Funksjonærer: For funksjonærene er pensjonsgrunnlaget lik den årlige grunnlønn. Fagarbeidere: For timelønnede arbeidstakere i Skanska Norge fastsettes pensjonsgrunnlaget på grunnlag av gjennomsnittlig timelønn i henhold til faktisk arbeidede timer i foregående kalenderår multiplisert med avtalt årstimeverk. Protokoll av 12. mai 2009 mellom HTU og Skanska Norge beskriver dette nærmere. Pensjonsgrunnlaget reguleres helt fram til pensjonsalder. Egenandel Bedriften betaler premien for pensjonsforsikringen med fradrag av en egenandel for de som er medlem av Pensjonskassen. Egenandelen utgjør 0,5 % av pensjonsgrunnlaget, men skal aldri settes høyere enn maksimum 50 % av pensjonspremien. Egenandelen er fradragsberettiget ved skatteligningen. Opptjeningstid For å oppnå full alderspensjon i pensjonsordningen må du ha vært medlem av pensjonsordningen i minst 30 år og stå i stillingen frem til pensjonsalder. For en som ansettes i en alder av 30 år blir det derfor 37 års opptjeningstid for å oppnå full pensjon. Manglende opptjeningstid fører til en forholdsmessig reduksjon av pensjonsytelsene. Fripoliser fra tidligere arbeidsgiver Side 6 av 9

7 Eventuelle fripoliser opptjent hos andre arbeidsgivere vil ikke bli samordnet med ytelsene fra Pensjonskassen og vil komme til utbetaling fra det forsikringsselskap hvor polisene er registrert. Du kan finne dine fripoliser på Pensjonsoppgave Etter opptak i pensjonsordningen vil aktive medlemmer én gang i året få en pensjonsoppgave fra Pensjonskassen. Pensjonskassen er forpliktet til å beregne og utbetale riktig pensjon, og Pensjonskassen er derfor avhengig av at de opplysninger som er registrert for den enkelte er korrekte. De personalansvarlige for de ulike deler av selskapet har ansvar for å innrapportere de nødvendige personalopplysningene til Pensjonskassen. Hvis du på grunnlag av opplysningene i pensjonsoppgaven mener at det kan være registrert feilaktige opplysninger om deg, bør du i første omgang ta opp dette med den personalansvarlige. Regulering av løpende pensjoner Alle løpende pensjoner reguleres hvert år pr 1. juli. Reguleringen tilsvarer minst økningen i konsumprisindeksen, dog maksimert til årets regulering av G. Pensjonskassen og AFP (Avtalefestet Pensjon) I forbindelse med innføring av pensjonsreformen fra , ble det også innført en betydelig omlegging av AFP. Den gamle AFP-ordningen (inntil ) var en førtidspensjonsordning mellom 62 år og 67 år. Den nye AFPordningen (fra ) er en tilleggspensjonsordning som varer livet ut. De fleste i Skanska i Norge har anledning til å ta ut AFP. Forutsetningen for å være berettiget til AFP er bl a følgende: Bedriften du er ansatt i må være bundet av en tariffavtale som omfatter AFP For å kunne få rett til AFP, må du i 7 av de siste 9 årene, før du fyller 62 år, ha arbeidet i bedrift (er) som er tilsluttet Fellesordningen for AFP. Bedriften(e) må ha vært tilsluttet ordningen i samme periode For de som er født i årene 1944 til 1954 er ansiennitetskravet noe mindre strengt Den ansatte må være ansatt og reell arbeidstaker ved overgangen til AFP For øvrig vises til Vedtektene for AFP om hvilke krav som kreves for å ha rett til AFP. Det er mulig å ta ut AFP fra fylte 62 år. Forutsetningen er at man samtidig tar ut minst 20 % alderspensjon fra Folketrygden. Uttaket av AFP kan ikke graderes, men kun tas ut med 100 %. Jo tidligere man tar ut AFP, desto lavere blir den årlige AFP-ytelsen. De er fullt mulig å arbeide samtidig som man tar ut AFP uten avkortning. Nærmere opplysninger om AFP finnes hos Fellesordningen for AFP på nettadressen: Side 7 av 9

8 Pensjonsrettigheter ved fratredelse Fratrer du etter at du har vært med i pensjonsordningen i mer enn 12 måneder, vil du få en fripolise som tilsvarer de rettigheter du har opparbeidet deg i Pensjonskassen. Det er inngått avtale med Storebrand Livsforsikring om forvaltning av fripolisene. Du kan ikke selv velge å ta ut fripoliseverdien i form av kontanter. De pensjonsytelsene som fripolisen gir, vil bli utbetalt av Storebrand Livsforsikring når du selv blir alders- eller uførepensjonist, eller i form av ektefelle- og barnepensjon dersom du faller fra før du når pensjonsalder. Du kan selv, på et senere tidspunkt, flytte fripolisen til et annet selskap. Når du fratrer vil du også få tilbud fra Storebrand Livsforsikring om å tegne en fortsettelsesforsikring der du betaler premien selv. Ansatte som fratrer før det er gått 12 måneder, har ikke opparbeidet seg noen rettigheter i Pensjonskassen og får heller ikke automatisk noe tilbud om fortsettelsesforsikring. Disse må derfor selv ta kontakt med Storebrand Livsforsikring dersom de ønsker å tegne slik fortsettelsesforsikring. Side 8 av 9

9 Pensjonskassens bruk av personopplysninger Ved ansettelse og påfølgende opptak i pensjonsordningen gir du samtykke til at Pensjonskassen får de personopplysninger som er nødvendig for å sikre korrekt behandling av ditt pensjonsforhold. De som behandler disse personopplysningene er: Pensjonskassens administrasjon Pensjonskassens aktuar Skanska Norges lønningskontor (hva angår lønnstrekk og utbetaling av pensjon) Den enkelte ansatte har i henhold til Personopplysningsloven rett til å kreve innsyn og informasjon om Pensjonskassens behandling av personopplysninger. Eventuelle henvendelser om dette kan rettes til Pensjonskassens administrasjon. Spørsmål om pensjonsordningen Det lar seg ikke gjøre å gi en fullstendig redegjørelse for alle sider av pensjonsordningen i denne håndboken. Har du behov for ytterligere informasjon ta gjerne kontakt med Pensjonskassen på Skanska Norge hovedkontor. Kontaktperson Lars Graham Mona Hegge Dir. telefon og Daglig leder Pensjonskassen Personaladministrasjonen Side 9 av 9

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING INNHOLD Kollektiv pensjonsforsikring Personforsikring Helårs reiseforsikring ansatt med familie Dine private forsikringer Her finner du oversikt over de forsikringene som vi har som ansatte i Schlumberger

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med privat ytelsesbasert pensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med offentlig tjenestepensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4 Forsikringsgivere

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND)

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 Vedlegg 2 Personalforsikring Avtale mellom PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) og STOREBRAND LIVSFORSIkRING AS

Detaljer

FOR DAGENE SOM KOMMER

FOR DAGENE SOM KOMMER Etterlattepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 2 Offentlig tjenestepensjon 2 Oppbygging av brosjyren 3 Generell informasjon for alle 6 Hvem har rett til barnepensjon? 7 Størrelsen på etterlattepensjon

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Kort om KLP KLP er et av Norges største livsforsikringsselskap med offentlige tjenestepensjoner som spesialfelt. De fleste kommuner, fylkeskommuner og helseforetak

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak.

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak. Vedtekter Offentlig tjenestepensjon i KLP Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak Utgave 20 Gjelder fra 01.01.2011 Innhold 1. Pensjonsordningens formål og organisasjon.

Detaljer

Pensjonsregelverkene for kommune og stat

Pensjonsregelverkene for kommune og stat Pensjonsregelverkene for kommune og stat Med hovedvekt på ulikheter Knut Bratland, 16.januar 2009 PENSJONSREGELVERKENE FOR KOMMUNE OG STAT, MED HOVEDVEKT PÅ ULIKHETER Innhold Forord... 5 1. Innledning...

Detaljer

Person- og pensjonsforsikringer for. ansatte i Schlumberger-selskapene. International Insurance Brokers & Consultants

Person- og pensjonsforsikringer for. ansatte i Schlumberger-selskapene. International Insurance Brokers & Consultants Person- og pensjonsforsikringer for ansatte i Schlumberger-selskapene Schlumberger Norge AS Schlumberger Information Technology Systems Norge AS Reslink AS Lyng Drilling AS WesternGeco AS Sist oppdatert

Detaljer

VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE KONSERNPENSJONSKASSE ETTER LOV OM FORETAKSPENSJON Fastsatt 29. september 2005 Innholdsfortegnelse Side DEL I SELSKAPSRETTSLIGE BESTEMMELSER Kapittel 1

Detaljer

VEDTEKTER FELLESORDNING

VEDTEKTER FELLESORDNING VEDTEKTER FELLESORDNING Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 01.01.2014 1 Definisjoner, Pensjonsordningens formål og Regelverket... 3 2 Hvem

Detaljer

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Rapport 2015 2 01.06.2015 Innhold Resymé... 5 Sammendrag og konklusjoner... 7 1 Innledning og bakgrunn... 14 2

Detaljer

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS Pensjon og personforsikring for ansatte i Sodexo AS Januar 2012 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade 3 Generelle bestemmelser 4 Definisjoner 5 Pensjon 7 Folketrygden 7 AFP 8 Fleksibel

Detaljer

VEDLEGG 2 Vedtekter for Tjenestepensjonsordning TPO

VEDLEGG 2 Vedtekter for Tjenestepensjonsordning TPO VEDLEGG 2 Vedtekter for Tjenestepensjonsordning TPO Kapittel 1 Pensjonsordningens formål og organisasjon, samordning, regulering av aktuelle pensjoner 1-1 Om ordningen Disse vedtekter gjelder tjenestepensjonsordninger

Detaljer

Kapittel 2 Pensjonsforhold

Kapittel 2 Pensjonsforhold Rød skrift: Krav fra KS som følge av Prop. 107 L (2009 2010) Blå skrift: Tilleggsendringer Grønn skrift: Forslag fra arbeidsgruppen Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning,

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Av januar 2001 med endringer senest 01.11.2006. Innledning Disse forsikringsvilkårene erstatter de tidligere

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Halden kommunale pensjonskasse

Halden kommunale pensjonskasse Halden kommunale pensjonskasse FORSIKRINGSVILKÅR FOR OFFENTLIG KOLLEKTIV PENSJONSORDNING GJELDER FRA 1.1.2010 A. INNLEDNING Den kollektive Kollektiv pensjonsordning er en pensjonsforsikring som en arbeidsgiver

Detaljer

PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER

PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER Informasjon til deg som er ansatt i Saipem Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Saipem har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE 2013 SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Navn og adresser... 2 3. Ord og uttrykk... 2 4.

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetak i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/14 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Opplysningsplikt... 4 3 Medlemskap,

Detaljer