Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 12.02.2014 009/14 Kommunestyret 19.02.2014"

Transkript

1 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE / /101 Anne Haugberg Ny pensjonsordning for folkevalgte Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Kommunestyret Rådmannens innstilling 1. Hattfjelldal kommune opprettholder ordningen med pensjonsordning for folkevalgte. Ordningen skal gjelde for ordfører. 2. Med virkning fom innlemmes ordfører i den ordinære tjenestepensjonsordningen for ansatte i Hattfjelldal kommune. 3. Ordfører omfattes ikke av ordningen med AFP 62 år. Stian Skjærvik rådmann

2 Habilitet i forvaltningen: Side 2 av 5 Ingen Oppsummering av saken: Fom opphørte pensjonsordning for folkevalgte i den form den har hatt. Kommunen må derfor ta stilling om de ønsker å ha pensjonsordning for folkevalgte i fremtiden, og i så fall hvilken ordning. Valget som gjøres er av prinsipiell karakter, og er ment å være et varig valg. I Hattfjelldal er det kun ordfører som har vært innmeldt i pensjonsordning for folkevalgte. Det er to alternativer å velge mellom. Alternativ 1) Innlemmelse i den ordinære tjenestepensjonsordningen for kommunen ansatte eller alternativ 2) Innlemmelse i pensjonsordning etter mønster for ordningen for stortingsrepresentanter. Kort fortalt innebærer alternativ 1 at alderspensjon utbetales som en brutto livsvarig ytelse som for de ansatte i kommunen, men med enkelte tilpasninger. Videre er uføre- og etterlatte ytelser lik det som gjelder for ansatte. I alternativ 2 derimot er alderspensjonen en netto livsvarig ytelse, mens uføre- og etterlatte ytelser er lik den som gjelder for ansatte. Hvis kommunestyret velger at de folkevalgte (ordfører) skal ha samme pensjonsordning som de ansatte, vil premien som betales være endelig. Velger kommunestyret derimot at de folkevalgte skal ha en pensjonsordning etter mønster av ordningen for stortingsrepresentanter, vil den fakturerte premien bli à konto og det vil senere bli foretatt etteroppgjør. Saksopplysninger: Folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner var inntil tilsluttet Pensjonsordning for folkevalgte. Pensjonsordningen tilsvarte kommunens pensjonsordning for ansatte, men med noen særskilte bestemmelser, som at full opptjeningstid var 16 år og at pensjonsalder var 65 år. I Hattfjelldal kommune er det kun ordfører som har vært meldt inn i pensjonsordningen for de folkevalgte. Som en følge av endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte må det nå velges ny pensjonsordning for de folkevalgte. Fristen for å beslutte hvilken pensjonsordning som skal gjelde for de folkevalgte fremover i Hattfjelldal kommune er Under forutsetning at Hattfjelldal kommune fortsatt ønsker at folkevalgte (ordfører) skal være omfattet av en pensjonsordning, jf. kommuneloven 43 kan man velge mellom to alternativer: 1) Innlemmelse i den ordinære tjenestepensjonsordningen eller 2) Innlemmelse etter mønster av ordningen for stortingsrepresentanter. Uavhengig av valget mellom de to alternative fremtidige løsningene for folkevalgte ble alle aktive medlemmer meldt ut av den gamle ordningen pr Det gjøres dog oppmerksom på at opptjente rettigheter på utmeldingstidspunktet blir stående i den gamle ordningen. Det samme gjelder pensjonsrettigheter for tidligere utmeldte med oppsatte rettigheter, og for de som mottar løpende pensjoner eller ventepenger. For de som har rettigheter i gammel ordning og som nå blir innmeldt i ny ordning, er det gitt regler for hvordan disse skal sees i sammenheng når pensjonen kommer til utbetaling. Nærmere informasjon om de to ulike pensjonsalternativene: Innlemmelse i den ordinære pensjonsordningen for ansatte

3 Side 3 av 5 Alderspensjon vil bli en brutto livsvarig årlig ytelse som for de ansatte i kommunen, men med enkelte tilpasninger. Uføre- og etterlatteytelser vil også være som i den ordinære fellesordningen for ansatte. De særskilte tilpasningen som vil gjelde for folkevalgte er: - Hoveddimensjoner i ordningen er 66% alderspensjon etter 30 års opptjeningstid, dog må man ha minimum 3 års opptjeningstid for å ha rett på alderspensjon - Nedre grense for medlemskap på 1/3 av godtgjørelse for full stilling - Pensjonsgrunnlaget er den folkevalgtes samlede faste godtgjørelse - Aldersgrensen er 70 år, men hvis den folkevalgte har opptjening i pensjonsordningen som ansatt med særaldersgrense vil særaldergrensebestemmelsene gjelde - AFP fra 65 år inngår i tjenestepensjonsordningen, mens AFP fra kan avtales - Pensjon opptjent i den tidligere folkevalgtordningen og pensjon opptjent ihht. nye regler fra samordnes ihht. Samordningsloven 7. Premien som betales er endelig. Innlemmelse i pensjonsordning etter mønster av ordningen for stortingsrepresentanter Alderspensjon vil være en netto livsvarig årlig ytelse. Uføre- og etterlatte ytelser vil være som i den ordinære fellesordningen for ansatte i kommunen. Hovedpunkter i ordningen: - Det siktes mot 66% alderspensjon fra 65 år etter 41 års opptjeningstid - Nedre grense for medlemskap er 1/3 av godtgjørelse for full stilling - Pensjonsopptjenningen til alderspensjon utgjør 6,03% av opptjeningsgrunnlaget opp til 7,1 ganger folketrygdens grunnbeløp og i tillegg 24,13% av opptjeningsgrunnlaget mellom 7,1 og 12 ganger folketrygdens grunnbeløp - Krav om minst ett års medlemskap for å ha rett til alderspensjon - Alderspensjon kan tas ut fra fylte 62 år og senest måned etter fylte 75 år - Det må tas ut hel pensjon, og gis ikke mulighet for gradert alderspensjon - Alderspensjonen skal leveralderjusteres. Det legges til grunn at totalsummen man får i pensjon blir den samme, uavhengig av om man pensjonerer seg ved 62 år eller ved 75 år - Pensjonen fastsettes på grunnlag av pensjonsbeholdningen på uttakstidspunktet - Eventuell opptjening av pensjon etter pensjonsuttak gir grunnlag for ny alderspensjon. Denne fastsettes årlig - Rett til uføreytelser etter tilsvarende regler som i den ordinære pensjonsordningen for ansatte. Ved opptjeningstid forut for blir denne medlemstiden omregnet til 30 deler ved at tiden deles på 16 og ganges med 30 - Rett til ektefellepensjon og barnepensjon etter tilsvarende regler som i den ordinære pensjonsordningen for ansatte. Medlemstiden omregnes på samme måte som for uføreytelser - Pensjonsbeholdningen reguleres årlig i samsvar med lønnsveksten frem til uttak av alderspensjon - Pensjonene reguleres på samme måte som i folketrygden - Alderspensjon skal ikke samordnes etter Samordningsloven. Det gjelder særskilte bestemmelser for folkevalgte som også har vært medlem av den tidligere pensjonsordning for folkevalgte En vil bli fakturert en premie à konto og det vil senere bli foretatt etteroppgjør. Vurdering: I Hattfjelldal kommune har ordfører vært omfattet av pensjonsordning for folkevalgte. Når ordningen nå opphører må kommunestyret ta stilling til om de fortsatt vil at folkevalgte skal være omfatet av en slik ordning.

4 Side 4 av 5 Rådmannen vil råde kommunestyret til å beslutte at kommunen fortsatt skal tilby pensjonsordning for folkevalgte. Dette begrunnes ut ifra en oppfatning om at det vil kunne være vanskelig å få personer til å ta hel- eller deltidsverv i kommunen i fremtiden hvis de ikke skulle kunne opptjene pensjonsrettigheter utover folketrygden i perioden de hadde slike verv for kommunen. De aller fleste pensjonsordninger (private og offentlige) har regler som sier at en person skal meldes ut hvis vedkommende gis permisjon uten lønn fra sin stilling over et gitt tidsrom, og selv om de samme ordningene åpner for at den enkelte selv kan betale hele pensjonspremien for å unngå utmeldelse vil dette bli en stor kostnad for den enkelte alternativt for kommunen hvis vi da måtte ta over premieinnbetalingen for å sikre at vervet ble utført. Pensjonsordningen for folkevalgte (ordfører) var en kostbar ordning for kommunen hvor premien har utgjort ca. 63% av ordførers godtgjørelse. I fellesordningen for ansatte utgjør våre forpliktelser ca. 21% av pensjonsgrunnlaget. Selv om folkevalgte normalt sett tilhører en dyrere gruppe å forsikre (høyere lønn og høyere alder) enn gjennomsnittet i fellesordningen for de kommuneansatte, vil kommunens samlede kostnader gå ned ved å velge fellesordningen som ny pensjonsordning for folkevalgte. Bakgrunnen for dette er at premien her utjevnes sammen med premien for de øvrige ansatte. En skulle tro at den pensjonsordningen etter mønster for storingsrepresentanter ville bli rimeligere for kommunen siden dette gir en dårligere ytelse enn fellesordningen (gitt alt annet likt), veies dette opp av at denne ordningen vil ha et fellesskap bestående kun av folkevalgte. For den folkevalgte selv vil innmeldelse i fellesordningen være den mest lønnsomme for de aller fleste. Det er kun i de tilfellene at den folkevalgte allerede har full opptjening i en offentlig pensjonsordning, og avslutter karrieren som ansatt i offentlig sektor at stortingsordningen lønner seg. Og grunnen til dette er at stortingsordningen er en nettoordning som kommer i tillegg til opptjening i offentlig tjenestepensjonsordning. Også som folkevalgt vil man ha anledning til å gå av pensjon fra fylte 65 år, selv om aldersgrensen er 70 år i fellesordningen. Man kan gå av med AFP 65 år. I stortingsordningen er det ikke muligheter for å gå av med AFP verken AFP 62 65år eller AFP 65 år, men det er her muligheter for fleksibel alderspensjon som i Folketrygden men da med lavere pensjon ved tidlig uttak enn ved sent uttak. Når det gjelder AFP år er ikke dette en del av de ordinære vilkårene i fellesordningen for folkevalgte. Hvis folkevalgte skal ha mulighet til å gå av med AFP i tidsrommet fra fylte 62 år til fylte 65 år må dette vedtas særskilt av kommunestyret. En eventuell premie vil beregnes på samme måte som for de øvrige ansatte i fellesordningen. Det faktum at de folkevalgte ivaretar et verv taler for at de ikke bør gis anledning til å gå av med AFP år. Folkevalgte er valgt inn av innbyggerne til å styre kommunen politisk og i henhold til valgloven er ikke alder lenger en grunn til å søke seg fritatt fra verv, jf. målsettingen om at medlemmer at Storting og kommunestyrer skal gjenspeile befolkningssammensetningen i samfunnet for øvrig. Videre er fellesordningen for pensjon i seg en god ordning, slik at ytterligere tilpasninger burde ikke være nødvendig for å få personer til å påta seg verv. Rådmannen finner derfor ikke å kunne anbefale overfor kommunestyret at AFP 62 65år bør innlemmes i pensjonsordning for folkevalgte om fellesordningen skulle bli valgt som fremtidig pensjonsordning. Når det gjelder økonomiske konsekvenser ved de to alternativene vil som tidligere nevnt en innlemmelse av folkevalgte i fellesordningen bli det rimeligste alternativet for kommunen siden premien her samordnes med de øvrig ansatte. Videre kommer det faktum at premien ved fellesordningen vil være endelig, mens vi med stortingsordningen vil bli fakturert à konto for senere å få en etterberegning og dermed muligheter for høyere premieinnbetaling pga. forskjeller i pensjon som er forsikringsmessig dekket ved innbetalt premie og den pensjon som utbetales avregnes mot bruttogarantien. Administrative og økonomiske konsekvenser: Se ovenfor.

5 Kontering: Side 5 av 5 Pensjonskostnader for ordfører belastes Konklusjon/anbefaling: Rådmannen anbefaler at Hattfjelldal kommune fortsatt skal ha en pensjonsordning for folkevalgte i hel - eller deltidsverv over 1/3 av full stilling. Folkevalgte innlemmes i fellesordningen for kommuneansatte fom , men det inngås ikke avtale om AFP fra år. Anne Haugberg personalrådgiver

13/,N9Q2- I 570 TC 1,2Y1.1/3 NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1. JANUAR 2014. Alstahaug Kommune Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN

13/,N9Q2- I 570 TC 1,2Y1.1/3 NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1. JANUAR 2014. Alstahaug Kommune Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN 13/,N9Q2- I 1,2Y1.1/3 Alstahaug Kommune Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN 570 TC Oslo, 31. oktober 2013 Forsikrinustakernr.: 01820 001 Alt. radmann og okonomiansvarlig NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: KLP`s lokaler i Dronning Eufemias gate10, Bjørvika, Oslo Møtedato: 04.03.

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: KLP`s lokaler i Dronning Eufemias gate10, Bjørvika, Oslo Møtedato: 04.03. Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: KLP`s lokaler i Dronning Eufemias gate10, Bjørvika, Oslo Møtedato: 04.03.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saknr: 6/14 VARDØ KOMMUNE Utvalg: VARDØ BYSTYRET Møtested: Rådhuset, 3.etg, bystyresalen : 12.06.2014 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/14 12/88 REGULERINGSPREMIE VARDØ HAVN KF SØKNAD OM FRAFALLELSE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/14 12/88 REGULERINGSPREMIE VARDØ HAVN KF SØKNAD OM FRAFALLELSE VARDØ KOMMUNE Utvalg: VARDØ FORMANNSKAP Møtested: Rådhuset, 3.etg møterom II : 02.04.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 71/13 Formannskapet 05.06.2013 64/13 Kommunestyret 20.06.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 71/13 Formannskapet 05.06.2013 64/13 Kommunestyret 20.06.2013 1 Søgne kommune Arkiv: 084 Saksmappe: 2013/1839-17742/2013 Saksbehandler: Inga E. Fjeldsgaard Dato: 24.05.2013 Saksframlegg Ny pensjonsordning for folkevalgte i kommunen Utv.saksnr Utvalg Møtedato 71/13

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 05.03.2014 kl. 09.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøter: AP/SV: kl. 08.00 ØVRIGE: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 37/13 13/721 SALG AV KOMMUNALE SKOGSEIENDOMMER - ENDELIG BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 37/13 13/721 SALG AV KOMMUNALE SKOGSEIENDOMMER - ENDELIG BEHANDLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 12.12.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den onsdag den 13.11.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer

Detaljer

Alderspensjon og AFP 2

Alderspensjon og AFP 2 Alderspensjon og AFP 2 Innhold Kort om KLP 5 Brosjyren er veiledende 5 Alderspensjon fra KLP 6 Hva får jeg i alderspensjon? 8 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 11 Alderspensjon før 67 år 15 Alderspensjon

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/14 14/189 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/14 14/189 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn samfunnshus - lillesalen Møtedato: 27.03.2014 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1:

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: «Arbeidsgiver og lokale arbeidstakerparter som til sammen representerer mer enn 2/3 av de fagorganiserte arbeidstakerne, kan inngå avtale om endringer i bedriftens

Detaljer

Særskilte vedtekter. Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Utgave 1

Særskilte vedtekter. Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Utgave 1 Særskilte vedtekter Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner Utgave 1 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser 3 Kapittel 2 Alderspensjon opptjeningstid fra

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Rapport 2015 2 01.06.2015 Innhold Resymé... 5 Sammendrag og konklusjoner... 7 1 Innledning og bakgrunn... 14 2

Detaljer

Pensjonsregelverkene for kommune og stat

Pensjonsregelverkene for kommune og stat Pensjonsregelverkene for kommune og stat Med hovedvekt på ulikheter Knut Bratland, 16.januar 2009 PENSJONSREGELVERKENE FOR KOMMUNE OG STAT, MED HOVEDVEKT PÅ ULIKHETER Innhold Forord... 5 1. Innledning...

Detaljer

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 EKSEMPLER INNHOLD 1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 1.1 Straks begynnende pensjon 3 a) Sammenhengende medlemskap 3 b) Opphold i medlemskapet 3 c) Innmelding i tidligere ordning etter at utbetaling

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetak i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/14 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Opplysningsplikt... 4 3 Medlemskap,

Detaljer

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning Din pensjon i KLP! Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

VEDTEKTER FELLESORDNINGEN

VEDTEKTER FELLESORDNINGEN VEDTEKTER FELLESORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 01.01.2015 VEDTATT AV STYRET I PENSJONSKASSEN FOR HELSEFORETAKENE I HOVEDSTADSOMRÅDET

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/12 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Forsikringstakers opplysningsplikt...

Detaljer

FOR DAGENE SOM KOMMER

FOR DAGENE SOM KOMMER Etterlattepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 2 Offentlig tjenestepensjon 2 Oppbygging av brosjyren 3 Generell informasjon for alle 6 Hvem har rett til barnepensjon? 7 Størrelsen på etterlattepensjon

Detaljer

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Side 1 av 9 Innhold Medlemsbedrifter side 3 Opptak i pensjonsordningen side 3 Medlemskap under sykdom, permisjon eller permittering side 4 Pensjonskassens

Detaljer

VEDTEKTER FELLESORDNING

VEDTEKTER FELLESORDNING VEDTEKTER FELLESORDNING Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/22 1 Definisjoner, Pensjonsordningens formål og Regelverket... 3 2 Hvem pensjonsordningen

Detaljer

VEDTEKTER LEGEORDNINGEN

VEDTEKTER LEGEORDNINGEN VEDTEKTER LEGEORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 01.01.2015 VEDTATT AV STYRET I PENSJONSKASSEN FOR HELSEFORETAKENE I HOVEDSTADSOMRÅDET

Detaljer