Valg av pensjonsordning for folkevalgte i Hedmark fylkeskommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valg av pensjonsordning for folkevalgte i Hedmark fylkeskommune"

Transkript

1 Saknr. 14/395-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard Valg av pensjonsordning for folkevalgte i Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Hedmark fylkeskommune skal fortsatt ha pensjonsordning for sine folkevalgte etter 1. januar De Folkevalgte i Hedmark fylkeskommune som fyller vilkårene for innmelding skal meldes inn i ordinære tjenestepensjonsordningen i KLP fra og med 1. januar Det stilles krav til at folkevalgte minimum har 1/3 av full godtgjøring før den folkevalgte meldes inn i pensjonsordningen. 4. Medlemskapet finansieres på samme måte som det gjøres for de ansatte. Det skal trekkes 2 % av godtgjøringen ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg: Foiler fra KLP sitt foredrag i fylkestinget 9. desember 2013 Brev datert 31. oktober 2013 fra KLP Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

2 Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

3 Saksutredning Valg av pensjonsordning for folkevalgte i Hedmark fylkeskommune Sammendrag Hedmark fylkeskommune måta stilling til om det fortsatt skal være mulig å opparbeide seg rettigheter til pensjon for de folkevalgte igjennom den godtgjøring de mottar i kraft av sine verv. Forutsatt at det skal være en pensjonsordning i Hedmark fylkeskommune for de folkevalgte må fylkeskommunen velge om de folkevalgte skal være medlem av en ordning som ligner på den Stortings- og regjeringsmedlemmer har, eller om de skal være medlemmer av den ordinære tjenestepensjonsordningen som gjelder for de ansatte. Pensjonen i stortingsordningen kommer i tillegg til andre pensjoner. Den skal ikke samordnes. Den ordinære tjenestepensjonsordningen skal samordnes med andre pensjoner. Total tjenestepensjon utgjør som hovedregel 66 % av lønn. Den kan først tas ut ved fylte 65 år. Når det gjelder innmelding i den ordinære tjenestepensjonsordningen er lovens hovedregel at det kreves minimum 1/3 av full godtgjøring før man kan opparbeide seg rettigheter. Hvis man velger den ordinære tjenestepensjonsordningen vil Hedmark fylkeskommune måtte tegne en tilleggsavtale som gjør det mulighet å ta ut Avtalefestet pensjon (AFP) fra fylte 62 år på tilsvarende måte som ansatte. Innledning og bakgrunn I henhold til lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 43 kan fylkeskommunen opprette eller slutte seg til en pensjonsordning for sine folkevalgte. Det er fastsatt endringer i forskrift til lovbestemmelsen med virkning fra 1. januar Fylkeskommunen må ta stilling til om de folkevalgte skal ha en pensjonsordning, og eventuelt hvilken pensjonsordning de skal være tilsluttet. Fylkeskommunen må fatte en beslutning i saken innen utgangen av mars Fylkestinget hadde den 9. desember 2013 i plenum foredrag om endringene og de fremtidige ordningene vedrørende pensjonsrettighetene for de folkevalgte. Foredragsholder var en representant fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Foiler fra KLP sitt foredrag følger vedlagt i saken. For øvrig ligger også KLP sitt brev til Hedmark fylkeskommune hvor det er redegjort nærmere om ny pensjonsordning for folkevalgte fra 1. januar Saksopplysninger fakta Hedmark fylkeskommune har over lengre tid vært tilsluttet en pensjonsordning. Dette forutsettes også i «Reglement for godtgjøring m.v i Hedmark fylkeskommune» punkt 5.1 hvor det er vedtatt at de som har en årlig godtgjøring som tilsvarer 33% eller mer blir meldt inn i pensjonsordningen for ombud. Fra godtgjøringen trekkes det da 2% til medlemskap i KLP. Fra 1. januar 2014 trådte det i kraft nye endringer i forskrift nr. 375 av 22. april 1997 om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune og fylkeskommune. Endringen i forskriften medfører

4 at tidligere pensjonsordning for folkevalgte opphører fra 1. januar 2014 og medlemmene får oppsatte rettigheter. Oppsatte rettigheter betyr at et medlem beholder sine opptjente rettigheter forutsatt at vilkårene for å få pensjon er innfridd. Medlemmet kan derfor kreve pensjon når aldersgrensen for å få utbetalt pensjonen er nådd. Fylkestinget bør ta stilling til 1. Hvorvidt det fortsatt skal være en pensjonsordning for folkevalgte i Hedmark fylkeskommune 2. Forutsatt at folkevalgte skal være medlem av pensjonsordning må det besluttes hvilken pensjonsordning de folkevalgte skal være medlem av. 3. Det må besluttes hva som skal være grunnlaget for at en folkevalgt skal meldes inn i den ordinære ordningen. 4. Det bør vurderes om de folkevalgte skal ha AFP fra fylte 62 år. Fra 1. januar 2014 må Hedmark fylkeskommune, med utgangspunkt i kommuneloven 43, ta stilling til om de folkevalgte fortsatt skal være tilsluttet en pensjonsordning i perioden de er folkevalgte. Bakgrunnen for dette er at pensjonsordningen for folkevalgte som gjaldt frem til og med 31. desember 2013 opphører på grunn av endringer i forskrift utarbeidet med grunnlag i 43. Pensjonsordningen frem til 31. desember 2013 tilsvarte tjenestepensjonsordningen for de ansatte, men med spesielle særvilkår for folkevalgte. Noen av de spesielle vilkårene var at kravet til full opptjeningstid for folkevalgte var 16 år. For ansatte er kravet 30 år. I tillegg var pensjonsalderen for folkevalgte 65 år. De som har opptjening i pensjonsordningen frem til og med 31. januar 2013 får oppsatte rettigheter. Tidligere utmeldte med oppsatte rettigheter, som ikke skal inn på ny pensjonsordning, vil saksbehandles etter gamle regler. Tilsvarende gjelder de som har løpende pensjoner før 1. januar De som fortsatt er aktive (dvs mottar godtgjøring) fra 1. januar 2014 blir meldt ut av gammel ordning, men får da oppsatte rettigheter. Alle aktive blir automatisk meldt inn i ny ordinær tjenestepensjonsordning i KLP. Bakgrunnen for dette er at de folkevalgte ikke skal miste rettigheter frem til fylkeskommunen har foretatt ett valg om pensjonsordning. Etter forskriftsendringen kan de Hedmark fylkeskommune velge mellom to pensjonsordninger forutsatt at det fortsatt skal være en pensjonsordning for folkevalgte i Hedmark fylkeskommune. Fylkeskommunen har derfor mulighet til å velge mellom to pensjonsordninger. Den ene ordningen er den ordinære tjenestepensjonsordning som de ansatte i Hedmark fylkeskommunen er tilsluttet i, det vil si KLP. Denne pensjonen kan utbetales ved fylte 65 år og skal samordnes med annen pensjon. Det er mulig å tegne en tilleggsavtale for AFP fra 62 år, men dette må avtales særskilt. Den andre ordningen er en pensjonsordning som er utarbeidet etter samme mønster som den pensjonsordningen stortingsrepresentanter er tilsluttet. Heretter kalt «Stortingsordningen». Denne ordningen er en netto ordning. Det betyr at pensjonen kommer i tillegg til annen pensjon.

5 Pensjonen kan kreves utbetalt fra fylte 62 år. Da blir pensjonen lavere per år. Den blir videre levealderjustert. Pensjonen blir regulert etter samme prinsipper som ordinær folketrygdpensjon. I den videre fremstillingen forutsettes det at inngangsvilkårene for pensjon er innfridd. Det vil si at blant annet minimums medlemskap er innfridd. I henhold til ny ordning kreves det blant annet minimum ett års medlemstid før man har rett til pensjon. Ordinær tjenestepensjonsordning Det følger av forskriftens 1, 2. ledd at de folkevalgte fra og med 1. januar kan velge å bli meldt inn i den ordinære tjenestepensjonsordningen. Den ordinære tjenestepensjonsordningen som Hedmark fylkeskommune kan velge for de folkevalgte, er den samme ordning som gjelder for de ansatte i Hedmark fylkeskommune. Dette er en brutto ordning. Med brutto ordning menes det at pensjonen skal samordnes med andre pensjoner. Dette følger av Lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser [samordningsloven] av 6. juli Aldersgrensen vil være 70 år mot tidligere 65 år. Det vil derimot være mulig å gå av ved fylte 65 år, men da kan pensjonsrettighetene og pensjonsutbetalingen bli påvirket av dette. Hovedtrekk ved den ordinære tjenestepensjonsordningen Hovedintensjonen er 66 % alderspensjon etter 30 års opptjening. Nedre grense for medlemskap er lovens hovedregel 1/3 av full godtgjørelse. Aldersgrensen er 70 år. AFP fra 65 år er en del av tjenestepensjonsordningen, mens AFP år kan avtales. Pensjon opptjent i den tidligere folkevalgtordningen og pensjon opptjent iht nye regler fra 2014 samordnes iht Samordningslovens 7. For uførepensjon og etterlattepensjon innebærer det i stor grad en videreføring av dagens regler. Dette betyr at valg av pensjonsordningen ikke påvirker disse ytelsene. Forholdet mellom ny og gammel ordning Opptjening i dagens ordning stopper, dog slik at opptjente alderspensjonsrettigheter forblir bruttorettigheter. Ingen omregning til ny modell. Fra virkningstidspunktet starter opptjening etter ny ordning. Folkevalgte beholder sine allerede opptjente rettigheter etter gjeldene ordning, og pensjonen beregnes på vanlig måte etter disse reglene. Opptjenes det også rettigheter i den nye pensjonsordningen, beregnes og utbetales denne pensjonen i tillegg. Dersom folkevalgt har opptjening etter både gammel og ny modell skal alderspensjonen maksimeres som om all opptjening var i gammel ordning. Hvis samlet pensjon fra gammel og ny ordning overstiger maksimal pensjon, skal pensjon fra ny ordning settes ned. Hvis fylkeskommunen beslutter at folkevalgte skal tilhøre denne ordningen gjelder dette alle folkevalgte. Det er ikke mulig å gjøre individuelle valg for den enkelte representant. Pensjonsordning etter «Stortingsordningen» Det følger av forskriftens 1, 1. ledd at fylkeskommunen fra og med 1. januar 2014 kan velge å bli en pensjonsordning som formål å ha tilsvarende regler som den pensjonsordning

6 stortingsrepresentantene og regjeringsmedlemmer er medlem av. Dette følger av forskriftens 2 jf henvisning til stortings- og regjeringspensjonsloven. Pensjonsordningen er en netto ordning. Andre hovedtrekk: Pensjonen kan tas ut fra 62 eller senest fra 75 år. Pensjonen skal levealderjusteres og reguleres etter samme prinsipp som i folketrygden. Opptjeningsgrunnlaget er den faste godtgjørelsen begrenset opp til 12G. Pensjonsopptjeningen for alderspensjon utgjør 6,03 % av opptjeningsgrunnlaget opp til 7,1 G og i tillegg 24,13 % av opptjeningsgrunnlaget mellom 7,1 og 12 G. Krav om minst ett års medlemskap for rett til alderspensjon. Det må tas ut hel pensjon, ikke mulighet for gradert alderspensjon. For uførepensjon og etterlattepensjon innebærer forslaget i stor grad en videreføring av dagens regler. Kravet til opptjeningstid vil imidlertid øke fra dagens krav om 16 til 30 års opptjeningstid når fratredelsen skjer direkte fra medlemsberettiget stilling. Dette betyr at valg av denne ordningen ikke blir påvirket i forhold til disse ytelsene. Det er ikke mulighet for å tegne en tilleggsavtale på AFP, men det er en mulighet for fleksibel alderspensjon som i Folketrygden. I praksis betyr det lavere årlig pensjon ved tidligere uttak. Hvis fylkeskommunen velger denne ordningen må det gjelde alle folkevalgte. Pensjonsberegning Valg av pensjonsordning vil få betydning for utmåling av pensjonen, samt når pensjon kan iverksettes. Det er flere forhold som vil påvirke dette. Hvordan valg av ordning eller størrelsen på estimert pensjon blir for den enkelte folkevalgt lar seg ikke gjøre å regne ut i denne utredningen. KLP har utarbeidet flere regneeksempler på sin hjemmeside hvor ordningene blir sammenlignet med hverandre. Under er det vist til eksempler. Eksempler på årlig pensjonsutbetaling: Siden nye ytelser er levealdersjustert vil dette avhenge av alder og fødselsår. I eksemplene antas personen å være ansatt Født 1961 (53 år) 14 års opptjening, pensjonsgrunnlag : Ordning for stortingsrepr. kr ,44 Ordning som for kommuneansatte kr ,40 Født 1974 (40 år) 27 års opptjening, pensjonsgrunnlag : Ordning for stortingsrepr ,17 Ordning som for kommuneansatte ,32 Født 1984 (30 år), 37 års opptjening, pensjonsgrunnlag :

7 Ordning for stortingsrepr ,67 Ordning som for kommuneansatte ,85 Kilden er Vilkår for å bli meldt inn i den ordinære tjenestepensjonsordningen I henhold til dagens «Reglement for godtgjøring m.v i Hedmark fylkeskommune» vedtatt av fylkestinget 25. oktober 2011 har fylkestinget jf punkt 5.1 bestemt at det er krav om at den folkevalgte minimum må ha en godtgjøring tilsvarer 33% eller mer for å bli blir meldt inn i pensjonsordningen i KLP. Fra godtgjøringen trekkes da 2% til medlemskap i KLP. I revidert forskrift er det en tilsvarende bestemmelse som viser til «verv av en viss størrelse». I KLP sine særskilte vedtekter for pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner, utgave første avsnitt er dette regulert. Her er det vedtatt at det kreves at vervet skal tilsvare 1/3 av full godtgjørelse før man kan bli meldt inn i den ordinære tjenestepensjonsordningen. Unntaket fra dette er hvis fylkestinget vedtar at det skal meldes inn personer med lavere godtgjøring enn 1/3. Hvis det kravet som er satt i dagens reglement for godtgjøring i Hedmark fylkeskommue videreføres i sin helhet, vil kravet for å være medlem i pensjonsordning fortsatt være 1/3 av full godtgjøring. Andre kommuner/fylkeskommuners valg av ordning På bakgrunn av tilbakemelding mottatt fra KLP den 16. januar 2014 var det foreløpig 32 kommuner/fylkeskommuner som har valgt en ordning for de folkevalgte. Det er kun 1 som har valgt en ordning for stortingsrepresentanter og 31 som har valgt den ordinære tjenestepensjonsordningen. Finansiering Pensjonsordningen de folkevalgte har vært medlem av har blant annet blitt finansiert ved at den enkelte folkevalgt har blitt trukket 2% av godtgjøringen. Dette følger også av reglementet for godtgjøring til folkevalgte. De ansatte i Hedmark fylkeskommune må i dag trekke 2% av lønnen som en del av finansieringen av medlemskapet. Det betyr at det har vært samme regler for de folkevalgte som det er for de ansatte når det gjelder finansering av medlemskapet i KLP. Velger fylkeskommunen den ordinære tjenestepensjonsordningen for ansatte vil premiesatsene bli de samme som i Fellesordningen for kommuner og bedrifter. Hedmark fylkeskommune må fortsatt innbetale: Reguleringspremie Bruttogarantitilskudd Tilskudd som dekker de løpende kostnader til allerede løpende ventepenger Rentegarantipremie Generelt Ut over denne utredningen vises det til gjennomgang og informasjon fylkestinget fikk 9. desember 2013.

8 Vurderinger Pensjon skal være en delvis erstatning for tapt arbeidsinntekt når man slutter helt eller delvis i arbeid ved oppnådd pensjonsalder. Grunnlaget for opptjening er de løpende inntekter en arbeidstaker har hatt igjennom ett yrkesaktivt liv. Pensjonsopptjening og pensjonens størrelse er derfor viktig for den enkelte. Hedmark fylkeskommune har tidligere vedtatt at de folkevalgte skal være medlem av en pensjonsordning i den tiden man sitter som folkevalgt. Hvis en pensjonsordning skulle falle bort vil ikke de folkevalgte opparbeide seg rettigheter på bakgrunn av den godtgjøring de mottar i perioden de innehar vervet. I de senere årene har det vært regelendringer innenfor pensjonsområdet som skal medføre at det blir større sammenheng mellom inntekter igjennom hele det yrkesaktive livet og pensjonsutbetalingene. Når det gjelder godtgjøring til folkevalgte bør denne godtgjøringen gi grunnlag for en pensjonsopptjening og utbetaling når pensjonsalder er nådd. De folkevalgte vil da ha de samme muligheter for opptjening av pensjon som arbeidstakere for den godtgjøringen de mottar. Hvilken pensjonsordning bør Hedmark fylkeskommune velge? De to ulike alternativene til ny pensjonsordning for folkevalgte i Hedmark fylkeskommune vil medføre noe forskjellig pensjon når pensjonsalder er nådd. Noe av årsaken til forskjellen er den alder man som folkevalgt har når de går inn i ordningen. I tillegg vil tjenestetiden (grunnlaget for opptjeningen) man har som folkevalgt påvirke pensjonens størrelse. Økonomisk vil begge ordningene gi besparelser for Hedmark fylkeskommune da innbetalingspremien er lavere enn dagens ordning. Det er vanskelig å vurdere den ene ordningen opp mot den andre da pensjonsutbetalingene vil variere fra folkevalgt til folkevalgt. Det er også vanskelig å gjøre vurderingene ut fra de som i dag har oppsatte rettigheter da de vil ha noe etter gammel ordning og noe etter ny ordning. De som har mest å tjene på å gå inn på stortingsmodellen er de som har maks opptjening (30 år) i tjenestepensjonsordningen. For de som ikke har full eller høy opptjening vil, jf regne eksemplene fra KLP, få utbetalt høyere pensjon hvis de blir meldt inn i den ordinære tjenestepensjonsordningen. En annen fordel med den ordinære ordningen er at det kan tegnes en tilleggsavtale på at de folkevalgte skal ha AFP fra det året de fyller 62 år. Hvis Hedmark fylkeskommune velger en ordning som er lik de ansatte tegnes det en tilleggsavtale slik at de folkevalgte også kan ta ut pensjon ved fylte 62 år. Hvis fylkeskommunen velger den ordinære pensjonsordningen må det videre tas stilling til hvem av de folkevalgte som kan meldes inn. Det vil si hvor lav andel av den fulle godgjøringen en folkevalgt må ha før han/hun kan meldes inn i ordningen. Lovens hovedregel er at det er satt et nedre tak på 1/3 av full godtgjøring før man kan meldes inn i pensjonsordningen. Hvis kravet ønskes redusert må fylkestinget vedta et lavere krav. Et lavere

9 krav kan medføre at flere blir medlem av pensjonsordningen. I henhold til dagens reglement for godtgjøring av folkevalgte er det allerede vedtatt at det stilles krav til at den enkelte minimum må ha 33% av full godtgjøring før man blir innmeldt. Det anbefales derfor at de videre bør kreve minimum 1/3 av full godtgjøring for innmelding i pensjonsordningen. Dette er også i samsvar med praksis fra andre kommuner som har behandlet samme sak. De ansatte i Hedmark fylkeskommune har i dag mulighet til å løse ut AFP ved fylte 62 år. Denne muligheten vil ikke de folkevalgte ha da, det må avtales særskilt. Det anbefales at ordningen mellom de folkevalgte og ansatte harmoniseres slik at de folkevalgte også får samme rettigheter ved fylte 62 år. Det bør derfor avtales særskilt at det skal være en AFP ordning for de folkevalgte. Pensjonsordningen de folkevalgte har vært medlem av har blant annet blitt finansiert ved at den enkelte folkevalgt har blitt trukket 2% i godtgjøringen. Dette følger av reglementet for godtgjøring til folkevalgte. De ansatte i Hedmark fylkeskommune må i dag trekke 2% av lønnen som en del av finansieringen av medlemskapet. Det betyr at det har vært samme regler for de folkevalgte som det er for de ansatte når det gjelder finansering av medlemskapet i KLP. Det bør være samsvar mellom den enkeltes trekk i lønn og trekk som skal gjøres i godtgjøringen. Konklusjon Hedmark fylkeskommune har hatt en pensjonsordning for de folkevalgte i mange år. Pensjonsreglene har i de senere årene vært gjenstand for flere innstramminger og det blir derfor viktig for den enkelte å tilhøre en eller annen form for pensjonsordning. Hvis de folkevalgte ikke skal tilhøre en pensjonsordning vil dette bety at de ikke får opparbeidet pensjon på bakgrunn av den godtgjøring som utbetales for perioden de har verv i Hedmark fylkeskommune. Fylkestinget har videre i reglement for godtgjøring forutsatt at det skal være en pensjonsordning for de folkevalgte. Fylkesrådet mener at Hedmark fylkeskommune bør videreføre en slik ordning. Når det gjelder valg av pensjonsordning bør Hedmark fylkeskommune slutte seg til KLPs ordinære pensjonsordning. Dette er samme ordning som de ansatte har i fylkeskommunen. Denne pensjonsordningen er oversiktlig i forhold til vilkår og det er sannsynlig at mange vil tjene på dette når pensjonen kommer til utbetaling. Samtidig får man en ensartet pensjonsordning for alle noe som forenkler administreringen av pensjonsordningen for fylkeskommunen. En slik ordning vil mest sannsynlig også bli rimeligst for fylkeskommunen. Hedmark fylkeskommune bør følge lovens hovedregel når det gjelder minstekravet for å bli meldt inn i pensjonsordningen. Det bør settes som krav at den enkelte må ha minimum 1/3 av full godtgjøring før de meldes inn. De ansatte i Hedmark fylkeskommune har i dag en AFP ordning hvor de kan ta ut helt eller delvis pensjon ved fylte 62 år. Dette er en ordning de folkevalgte også bør ha. I Stortingsordningen er det mulig å ta ut pensjonen allerede ved fylte 62 år selv om den årlige utbetaling blir redusert som følge av dette. Hvis de folkevalgte velger en løsning som de ansatte vil det kunne tegnes en tilleggsavtale for at de skal ha mulighet å ta ut pensjon ved fylte 62 år.

10 Medlemskapet bør finansieres på samme måte som det gjøres for de ansatte. For de ansatte er det i dag på 2 % av lønnen. Dette betyr at det anbefales at det trekkes 2% av godtgjøringen til de folkevalgte.... Sett inn saksutredningen over denne linja

PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE - NY ORDNING FRA

PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE - NY ORDNING FRA SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: 084 Arkivsaksnr.: 14/261-2 PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE - NY ORDNING FRA 1.1.14 Ferdigbehandles i: Kommunestyret. Saksdokumenter: - Brev dat. 31.10.13 fra

Detaljer

Våler 20. februar 2014. Pensjonsordning for folkevalgte

Våler 20. februar 2014. Pensjonsordning for folkevalgte Våler 20. februar 2014 Pensjonsordning for folkevalgte Det Norske Pensjonssystemet Individuell sparing Lønn Tjenestepensjon 66% Folketrygd Tjenestepensjon og folketrygd utgjør 66% ved full opptjening (30

Detaljer

Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 13/

Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 13/ Pensjonsordning for folkevalgte i Ås kommune Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 13/06224-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskap 29.01.2014 Kommunestyre Rådmannens innstilling: 1. Folkevalgte

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTEFRA 1. JANUAR2014

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTEFRA 1. JANUAR2014 Verran Kommune 7790 MALM Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap Org. nr: 938 708 606 Foretaksregisteret Pb. 400 Sentrum, 0103 Oslo E-post: klp@klp.no www.klp.no Oslo, 31. oktober 2013

Detaljer

13/,N9Q2- I 570 TC 1,2Y1.1/3 NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1. JANUAR 2014. Alstahaug Kommune Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN

13/,N9Q2- I 570 TC 1,2Y1.1/3 NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1. JANUAR 2014. Alstahaug Kommune Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN 13/,N9Q2- I 1,2Y1.1/3 Alstahaug Kommune Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN 570 TC Oslo, 31. oktober 2013 Forsikrinustakernr.: 01820 001 Alt. radmann og okonomiansvarlig NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1.

Detaljer

Valg av ny pensjonsordning folkevalgte og regulering av folkevalgtes godtgjøringsnivå

Valg av ny pensjonsordning folkevalgte og regulering av folkevalgtes godtgjøringsnivå Saksnr.: 2011/10237 Løpenr.: 118/2014 Klassering: 082 Saksbehandler: Anne-Lise Kristoffersen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 06.02.2014 Fylkestinget 13.02.2014

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2015 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 8 Alderspensjon

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 12.02.2014 009/14 Kommunestyret 19.02.2014

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 12.02.2014 009/14 Kommunestyret 19.02.2014 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-084 13/1147 14/101 Anne Haugberg 30.01.2014 Ny pensjonsordning for folkevalgte Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 12.02.2014

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.03.2014 14659/2014 Henny Margrethe Haug Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 Ny pensjonsordning for folkevalde frå

Detaljer

Pensjonsordning for folkevalgte. Studietur til Praha for ordførere i Møre og Romsdal 18. april 2015

Pensjonsordning for folkevalgte. Studietur til Praha for ordførere i Møre og Romsdal 18. april 2015 Pensjonsordning for folkevalgte Studietur til Praha for ordførere i Møre og Romsdal 18. april 2015 Pensjonssystemet Individuelle forsikringer Tjenestepensjon/AFP Må tilpasses ny folketrygd Folketrygd Endret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Arbeidsmøte skolestruktur Møtedato: 25.03.2014 Tid: 09:00-16:00. Ordinært formannskapsmøte settes etter arbeidsmøte skolestruktur Eventuelt forfall

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon.

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon. Avtalefestet pensjon (AFP) Søknad om avtalefestet pensjon (http://aipk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person)

Detaljer

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf)

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person) I AIPK kan

Detaljer

DEL 2 2 1 EKSEMPLER 2

DEL 2 2 1 EKSEMPLER 2 Innhold DEL 2 2 1 EKSEMPLER 2 1.1 Etterfølgende medlemskap, alle ytelser 2 Eksempel 1 - Straks begynnende pensjon 2 Eksempel 2 - Oppsatt pensjon 3 b) Opphold i medlemskapet 3 Eksempel 3 - Etterfølgende

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 71/13 Formannskapet 05.06.2013 64/13 Kommunestyret 20.06.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 71/13 Formannskapet 05.06.2013 64/13 Kommunestyret 20.06.2013 1 Søgne kommune Arkiv: 084 Saksmappe: 2013/1839-17742/2013 Saksbehandler: Inga E. Fjeldsgaard Dato: 24.05.2013 Saksframlegg Ny pensjonsordning for folkevalgte i kommunen Utv.saksnr Utvalg Møtedato 71/13

Detaljer

Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner

Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner Virkning fra 1. januar 2014 Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1 Grunnlaget for vedtektene Vedtekten gjelder folkevalgte

Detaljer

Sola kommune 11.mai 2011 11.05.2011 1

Sola kommune 11.mai 2011 11.05.2011 1 Sola kommune 11.mai 2011 1 Innhold Tariffestet kollektiv tjenestepensjon Generelle bestemmelser Pensjonsytelsene Alderspensjon Avtalefestet pensjon (AFP) Regneeksempler 2 Hvem pensjonsordningen omfatter

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon i KLP Tillegg til vedtekter. Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Gjelder fra 01.01.

Offentlig tjenestepensjon i KLP Tillegg til vedtekter. Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Gjelder fra 01.01. Offentlig tjenestepensjon i KLP Tillegg til vedtekter Utgave 8 Gjelder fra 01.01.2011 Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner 2 Innhold 1. Omfang 4 2. Pensjonsgrunnlaget 4 3.

Detaljer

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven)

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven) Lovvedtak 26 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 97 L (2011 2012), jf. Prop. 9 L (2011 2012) I Stortingets møte 8. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om pensjonsordning

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saknr: 6/14 VARDØ KOMMUNE Utvalg: VARDØ BYSTYRET Møtested: Rådhuset, 3.etg, bystyresalen : 12.06.2014 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 EKSEMPLER INNHOLD 1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 1.1 Straks begynnende pensjon 3 a) Sammenhengende medlemskap 3 b) Opphold i medlemskapet 3 c) Innmelding i tidligere ordning etter at utbetaling

Detaljer

Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP. Uførepensjon. Medlemsfordeler

Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP. Uførepensjon. Medlemsfordeler Informasjonsmøte Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP Uførepensjon Medlemsfordeler Hvem er omfattet? Fast ansatt Før 01.01.74 Forskjellige regler for hver arbeidsgiver. 01.01.74-01.01.78 Minstekrav

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE PENSJON OFFENTLIG ANSATTE Benedicte Hammersland Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra 010111 2.1 Årskullene 1943-1953 2.1.1 Folketrygd

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Forslag til endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune og fylkeskommune

HØRINGSNOTAT. Forslag til endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune og fylkeskommune HØRINGSNOTAT Forslag til endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune og fylkeskommune 1 Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Gjeldende rett... 3 3 Ny pensjonsordning for stortingsrepresentanter

Detaljer

Redegjørelse og notat fra Service og pensjonsenheten om pensjonsordning for Bærum kommunes folkevalgte april 2015.

Redegjørelse og notat fra Service og pensjonsenheten om pensjonsordning for Bærum kommunes folkevalgte april 2015. Redegjørelse og notat fra Service og pensjonsenheten om pensjonsordning for Bærum kommunes folkevalgte april 2015. I Bærum kommune er det vedtatt en egen pensjonsordning for kommunens folkevalgte. Dagens

Detaljer

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Kriterier for innmelding i pensjonsordning i KLP 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Uførepensjon

Detaljer

FOR DAGENE SOM KOMMER

FOR DAGENE SOM KOMMER Etterlattepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 2 Offentlig tjenestepensjon 2 Oppbygging av brosjyren 3 Generell informasjon for alle 6 Hvem har rett til barnepensjon? 7 Størrelsen på etterlattepensjon

Detaljer

Meld. St. 43. ( ) Melding til Stortinget. Årsmelding 2012 for pensjonsordningen for. for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer

Meld. St. 43. ( ) Melding til Stortinget. Årsmelding 2012 for pensjonsordningen for. for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer Meld. St. 43 (2012 2013) Melding til Stortinget Årsmelding 2012 for pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer Tilråding fra Arbeidsdepartementet 21. juni 2013, godkjent i statsråd

Detaljer

Pensjon for offentlig ansatte

Pensjon for offentlig ansatte Pensjon for offentlig ansatte Benedicte Hammersland Disposisjon 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon gjeldende regler 2.1 Årskullene 1943-1953

Detaljer

Særskilte vedtekter. Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Utgave 1

Særskilte vedtekter. Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Utgave 1 Særskilte vedtekter Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner Utgave 1 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser 3 Kapittel 2 Alderspensjon opptjeningstid fra

Detaljer

Kleppestø 2. desember 2015. Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP

Kleppestø 2. desember 2015. Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP Kleppestø 2. desember 2015 Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP Agenda Pensjonssystemet Opptjening og medlemskap Pensjoneringsmuligheter Alderspensjon og AFP Uføre- og Etterlattepensjon Pågående

Detaljer

Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører over tlf. 62 46 84 41/951 23 625. Ole Jakob Akre innkalles herved til å møte for Jan Nordengen.

Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører over tlf. 62 46 84 41/951 23 625. Ole Jakob Akre innkalles herved til å møte for Jan Nordengen. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 27.03.2014 Tid: Kl. 19.00 425-df46, v&x+ Saksliste: Saksnr. Tittel 8/14 OPPRETTELSE AV STILLINGSHJEMLER - FAGERTUN

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Forslag til endringer i forskrift om pensjonsordning for sametingsrepresentanter

HØRINGSNOTAT. Forslag til endringer i forskrift om pensjonsordning for sametingsrepresentanter HØRINGSNOTAT Forslag til endringer i forskrift om pensjonsordning for sametingsrepresentanter Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Gjeldende rett... 3 3 Ny pensjonsordning for stortingsrepresentanter

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Valg av pensjonsordning for kommunens folkevalgte - presisering av vedtak i bystyresak 191-13

Valg av pensjonsordning for kommunens folkevalgte - presisering av vedtak i bystyresak 191-13 Byrådssak 342/13 Valg av pensjonsordning for kommunens folkevalgte - presisering av vedtak i bystyresak 191-13 GOMI ESARK-0870-201200048-107 Hva saken gjelder: Bystyret behandlet i møte 25 09 13 sak 191-13

Detaljer

Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016

Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016 Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016 Agenda Folketrygden Offentlig tjenestepensjon - fordeler og ytelser etc. Valgmuligheter Medlemsfordeler Folketrygd Pensjonssystemet Egen sparing Tjenestepensjon og AFP

Detaljer

Du har fortsatt rettigheter i KLP

Du har fortsatt rettigheter i KLP Du har fortsatt rettigheter i KLP SELV OM DU ER UTMELDT AV DEN OFFENTLIGE TJENESTEPENSJONSORDNINGEN Dette skjer NÅR DU MELDES UT AV DEN OFFENTLIGE TJENESTEPENSJONSORDNINGEN Når du meldes ut av den offentlige

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: KLP`s lokaler i Dronning Eufemias gate10, Bjørvika, Oslo Møtedato: 04.03.

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: KLP`s lokaler i Dronning Eufemias gate10, Bjørvika, Oslo Møtedato: 04.03. Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: KLP`s lokaler i Dronning Eufemias gate10, Bjørvika, Oslo Møtedato: 04.03.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post:

Detaljer

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge Velkommen til pensjonsseminar KLP v/frode Berge Det norske pensjonssystemet Individuelle dekninger Kollektive pensjonsordninger (KLP/FKP/SPK) Folketrygden Opptjening i folketrygden født før 1954. Man sparer

Detaljer

Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor

Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor 1 Innledning Forsvarets pensjonistforbund (FPF) viser til høringsnotat av 20. november 2009. Med bakgrunn i Stortingets pensjonsforlik

Detaljer

Særskilte vedtekter. Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Utgave 2

Særskilte vedtekter. Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Utgave 2 Særskilte vedtekter Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner Utgave 2 Gjelder fra 01.01.2015 Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser 3 Kapittel 2 Alderspensjon opptjeningstid fra

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Møre og Romsdal Fylkeskommune Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Folketrygd / Offentlig tjenestepensjon /AFP Lønn eller pensjon eller begge deler? Hvordan kombinere

Detaljer

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER 2 Innhold Uførepensjon eller midlertidig uførepensjon 4 Når har jeg rett på uførepensjon eller midlertidig uførepensjon fra KLP? 5 Hva får

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00 2 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2004 Det vises til KS` krav/tilbud nr. 1, 31. mars 2004. For øvrig legger KS følgende til

Detaljer

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav:

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav: KS - Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning, i det følgende benevnt TPO, menes den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med

Detaljer

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak.

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak. Vedtekter Offentlig tjenestepensjon i KLP Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak Utgave 22 Gjelder fra 01.05.2014 Innhold 1. Pensjonsordningens formål og organisasjon.

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Meld. St. 24. (2013 2014) Melding til Stortinget. Årsmelding 2013 for pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer

Meld. St. 24. (2013 2014) Melding til Stortinget. Årsmelding 2013 for pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer Meld. St. 24 (2013 2014) Melding til Stortinget Årsmelding 2013 for pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer Tilråding fra Arbeids- og sosialdepartementet 6. juni 2014, godkjent

Detaljer

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle Utdanningsforbundet Bergen, 23.02.2011 Unio står på sitt verdivalg Unio valgte trygg og

Detaljer

Pensjon. Medlemsmøte 04.oktober Christian Bethuelsen

Pensjon. Medlemsmøte 04.oktober Christian Bethuelsen Pensjon Medlemsmøte 04.oktober 2016 Christian Bethuelsen Agenda Pensjonskassen og sparing Medlemskap Ytelser SKP hvem er vi? Pensjonspyramide Egen sparing Tjenestepensjon, offentlig eller privat Folketrygd

Detaljer

Moss kommunale pensjonskasse

Moss kommunale pensjonskasse Moss kommunale pensjonskasse din pensjonskasse Om denne brosjyren Denne brosjyren tar sikte på en innføring i hvordan Moss kommunale pensjonskasse beregner sine pensjoner. Brosjyren gir ikke svar på alle

Detaljer

Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler?

Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler? NAV Pensjon Steinkjer Anita Hanssen Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler? Livet er en reise. Planlegg den godt. Sjekk Din pensjon på nav.no NAV Pensjon Steinkjer NAV Pensjon Steinkjer

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon i KLP Tillegg til vedtekter. Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Gjelder fra 01.01.

Offentlig tjenestepensjon i KLP Tillegg til vedtekter. Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Gjelder fra 01.01. Offentlig tjenestepensjon i KLP Tillegg til vedtekter Utgave 9 Gjelder fra 01.01.2014 Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner 1 Innhold 1 Omfang 3 2 Pensjonsgrunnlag 4 3 Aldersgrense

Detaljer

PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 01/

PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 01/ PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 01/01-2014 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Roger Granheim Arkivsaknr.: 2013/1560-2 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Folkevalgte i Askøy

Detaljer

Ny pensjonsordning for folkevalgte. Regnskapsseminar 27. november 2013

Ny pensjonsordning for folkevalgte. Regnskapsseminar 27. november 2013 Ny pensjonsordning for folkevalgte Regnskapsseminar 27. november 2013 Dagens tema Ny pensjonsordning for folkevalgte De ulike ordningene Regnskapsføring Økonomiske betraktninger 2 Kommuneloven 43 Kommunestyret

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

AFP i privat sektor. Marianne Knarud Fellesordningen for AFP

AFP i privat sektor. Marianne Knarud Fellesordningen for AFP AFP i privat sektor Marianne Knarud Fellesordningen for AFP PARTENE I ARBEIDSLIVET SIN EGEN PENSJONSORDNING Trepartsamarbeid HISTORIE AFP-ordningen ble avtalt i inntektsoppgjøret mellom LO og NHO i 1988

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Tjenestepensjon og AFP i KCA Deutag 28.5.2010. Aon Grieg AS

International Insurance Brokers & Consultants. Tjenestepensjon og AFP i KCA Deutag 28.5.2010. Aon Grieg AS International Insurance Brokers & Consultants 28.5.2010 Aon Grieg AS Tjenestepensjonene tilpasses ny folketrygd Fra 2011 kan du starte uttak av tjenestepensjon i privat sektor når du fyller 62 år. Det

Detaljer

PENSJONSVEDTEKTER FOR OSLO KOMMUNE

PENSJONSVEDTEKTER FOR OSLO KOMMUNE PENSJONSVEDTEKTER FOR OSLO KOMMUNE Vedtekten er vedtatt av bystyret i møte 17.02.99 (sak 74), og endret i møter 14.03.01 (sak 88), 20.03.02 (sak 77), 01.02.06 (sak 26), 17.06.09 (sak 214), 15.12.10 (sak

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE

TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1 GENERELLE OPPLYSNINGER Etternavn, fornavn SØKNAD OM AVTALEFESTET PENSJON (AFP) Fødselsnr (11 siffer) Postadresse Postnr Poststed Bokommune Telefon privat Mobiltelefon

Detaljer

Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014. Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP

Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014. Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014 Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP Agenda Info om KLP Lov om sykepleiernes pensjonsordning Innmeldingsregler/Pensjon og inntekt Nye regler ute på høring

Detaljer

Innst. 147 L. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag

Innst. 147 L. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag Innst. 147 L (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 19 L (2010 2011) lovvedtak nr. II, VI, VII og VIII Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i pensjonslovgivningen

Detaljer

Utdanningsforbundet. Oktober 2011. Martin Bakke

Utdanningsforbundet. Oktober 2011. Martin Bakke Utdanningsforbundet Oktober 2011 Martin Bakke Agenda 1. Folketrygden Alderspensjon 2. Statens pensjonskasse Alderspensjon AFP 3. Ulike valgmuligheter for den enkelte Pensjon består av tre deler pensjon

Detaljer

Din pensjon i KLP GJELDENDE FRA

Din pensjon i KLP GJELDENDE FRA Din pensjon i KLP GJELDENDE FRA 01.05. 2017. Innhold Kort om KLP 4 Kriterier for innmelding i pensjonsordning i KLP 6 Hva er du sikret i KLP? 8 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP) 10 Uførepensjon

Detaljer

Tjenestepensjon og Folketrygd

Tjenestepensjon og Folketrygd Tjenestepensjon og Folketrygd Utdanningsforbundet Østfold Sarpsborg, 6. desember 2010 Arne Helstrøm, SPK STATENS PENSJONSKASSE Forelesningen omhandler: Generelt om pensjonsordningene i Norge Dagens folketrygd

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Hva skjer med offentlig tjenestepensjon?

Hva skjer med offentlig tjenestepensjon? Arbeids- og sosialdepartementet Hva skjer med offentlig tjenestepensjon? Silje Aslaksen 19. april 2016 Ny statsråd 16. desember rapport 17. desember! 2 Prosessen Arbeids- og sosialministeren og partene

Detaljer

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning Din pensjon i KLP! Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs INNLEDNING Pensjonstrygden for sjømenn er en offentlig og pliktig tjenestepensjonsordning som yter sjømannspensjon til medlemmer mellom 60 og 67 år. 2 3 2014

Detaljer

Pensjonsreformen: bakgrunn, effekter, status. Jan Mønnesland NTL 117 jubileumskonferanse Oslo 10.02.2011

Pensjonsreformen: bakgrunn, effekter, status. Jan Mønnesland NTL 117 jubileumskonferanse Oslo 10.02.2011 Pensjonsreformen: bakgrunn, effekter, status Jan Mønnesland NTL 117 jubileumskonferanse Oslo 10.02.2011 Pensjonsreformen Pensjonskommisjonens begrunnelse: - eldrebølgen gjør at dagens system krever sterk

Detaljer

Avtale om ny AFP-ordning

Avtale om ny AFP-ordning Bilag til overenskomsten Avtale om ny AFP-ordning I Innledning I forbindelse med lennsoppgj0ret 1988, ble ordningen med Avtalefestet pensjon (AFP) etablert. Formålet var å gi ansatte i tariffbundne bedrifter

Detaljer

Foreningen for tekniske systemintegratorer. Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005

Foreningen for tekniske systemintegratorer. Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005 Foreningen for tekniske systemintegratorer Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005 Gjeldene fra 1. januar iverksettes fra 1. juli 2006 1. Hva er en tjenestepensjon? En ordning med tjenestepensjon

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 58/13 Sak 59/13 Sak 60/13 Sak 61/13 Sak 62/13 Sak 63/13 Sak

Detaljer

KS BTV, Sandefjord. Pensjon og KLP. Bodil og Hilde

KS BTV, Sandefjord. Pensjon og KLP. Bodil og Hilde KS BTV, Sandefjord Pensjon og KLP Bodil og Hilde Endringer i HTA som påvirker pensjon AFP 65 år med pensjonistlønn 1,25 G lønnsøkning siste 2 år godkjennes Aldersgrense for småstillinger obs Uførepensjon

Detaljer

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Side 1 av 9 Innhold Medlemsbedrifter side 3 Opptak i pensjonsordningen side 3 Medlemskap under sykdom, permisjon eller permittering side 4 Pensjonskassens

Detaljer

Kvinner og pensjon. Sandnessjøen 25. november 2015. Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver

Kvinner og pensjon. Sandnessjøen 25. november 2015. Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver Kvinner og pensjon Sandnessjøen 25. november 2015 Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver 2 3 Bli en pensjonsvinner 4 Kunnskap om pensjonssystemet Kjennskap til egen pensjon Avstemme drømmer og muligheter

Detaljer

Høring Oppfølging av avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor

Høring Oppfølging av avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor ARBEIDSDEPARTEMENTE / ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET M OTTATT 18 JAN 2010 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Pensjonsavdelingen Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO Deres ref: 200905712-/FH Vår ref.: Dato:

Detaljer

Innledning. Angrepene på offentlig tjenestepensjon. Forsvar offentlig pensjon. Mandag 10/5 2010. Stein Stugu

Innledning. Angrepene på offentlig tjenestepensjon. Forsvar offentlig pensjon. Mandag 10/5 2010. Stein Stugu Innledning Angrepene på offentlig tjenestepensjon Forsvar offentlig pensjon Mandag 10/5 2010 Stein Stugu Viktigste innvendinger til høringsutkastet, hva skjedde? Pensjonsgrunnlag skal oppreguleres med

Detaljer

Alderspensjon fra folketrygden

Alderspensjon fra folketrygden Alderspensjon fra folketrygden // Alderspensjon Kjenner du reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden ble innført 1. januar 2011. Hva innebærer reglene for deg? Hvilke muligheter

Detaljer

Alderspensjon og AFP 2

Alderspensjon og AFP 2 Alderspensjon og AFP 2 Innhold Kort om KLP 5 Brosjyren er veiledende 5 Alderspensjon fra KLP 6 Hva får jeg i alderspensjon? 8 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 11 Alderspensjon før 67 år 15 Alderspensjon

Detaljer

RETTIGHETER OMFATTET AV OVERFØRINGSAVTALEN (OFA) Forespørsel om pensjonsrett

RETTIGHETER OMFATTET AV OVERFØRINGSAVTALEN (OFA) Forespørsel om pensjonsrett Vår dato Vår referanse Side 13.04.2011 1 av 9 Deres dato Deres referanse Pensjonsinnretning Postboks xxxx xxxx Oslo Vårt TP.nr. Arbeidsgivers org.nr. RETTIGHETER OMFATTET AV OVERFØRINGSAVTALEN (OFA) Forespørsel

Detaljer

INNFØRINGSKURS OM PENSJON I OFFENTLEG SEKTOR

INNFØRINGSKURS OM PENSJON I OFFENTLEG SEKTOR INNFØRINGSKURS OM PENSJON I OFFENTLEG SEKTOR 1 TEMA SOM BLIR OMHANDLA I KURSET 1. Innleiing og generelt om pensjon 2. AFP 62 64 år, 65 67 år 3. Offentleg tenestepensjon ved 67 år 4. Uførepensjon 5. Kvar

Detaljer

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 AFP og tjenestepensjon Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 Agenda Nytt regelverk i folketrygden Alderspensjon Pensjonsordningen i SPK / kommunal sektor (KLP) Alderspensjon Avtalefestet pensjon

Detaljer

MOTTATT 19 JAN 2010. Høring om oppfølging av avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor

MOTTATT 19 JAN 2010. Høring om oppfølging av avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor Arbeidsdepartementet Postboks 8019 0030 Osto MOTTATT 19 JAN 2010 ARBEIDSDEPARTEMENTET Kommunal Landspensjonskasse Org. nr: 938708 606 Foretaksregisteret Pb. 1733 Vika, 0121 0510 Høring om oppfølging av

Detaljer

Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger

Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger Av Grethe Veiåker Nilsen, rådgiver i Legeforeningen De siste årene er det gjennomført flere store endringer i det norske pensjonssystemet, spesielt

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon 1 FOR DAGENE SOM KOMMER 2 Innhold Kort om KLP 5 Hovedprinsipper 6 Folketrygden og tjenestepensjon 6 Pensjonsnivå ved full opptjening 6 Samordning 6 Grunnbeløp (G) 7 Rett til attføringspensjon

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Kort om KLP KLP er et av Norges største livsforsikringsselskap med offentlige tjenestepensjoner som spesialfelt. De fleste kommuner, fylkeskommuner og helseforetak

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Utkast til forskrift om opptjening av pensjonsrettigheter i lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning for personer som har midlertidig uførepensjon og uførepensjon

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Dersom et medlem dør, kan gjenlevende ektefelle eller registrert partner ha rett på ektefellepensjon fra AIPK.

Dersom et medlem dør, kan gjenlevende ektefelle eller registrert partner ha rett på ektefellepensjon fra AIPK. Ektefellepensjon Søknad om etterlattepensjon Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 Pensjon fra Folketrygden Dersom et medlem dør, kan gjenlevende ektefelle eller registrert partner ha rett på ektefellepensjon

Detaljer

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO.

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. HVORDAN ER PENSJONEN BYGD OPP? Det norske pensjonssystemet er bygd opp av to hovedelement: folketrygd og tenestepensjon. I tillegg kan en ha egen privat

Detaljer

Pensjon til offentlig ansatte

Pensjon til offentlig ansatte Arbeids- og sosialdepartementet Pensjon til offentlig ansatte Frokostmøte Pareto Pensions 19. januar 2016 Roar Bergan Ny statsråd 16. desember rapport 17. desember! Arbeids- og sosialdepartementet Oppstarten

Detaljer

Ca. 410 årsverk i alt 117 ansatte 55+ Gjennomsnittlig når 13 personer pensjonsalder hvert år i alle fall de 10 neste årene

Ca. 410 årsverk i alt 117 ansatte 55+ Gjennomsnittlig når 13 personer pensjonsalder hvert år i alle fall de 10 neste årene Sauda kommune Antall årsverk Ca. 410 årsverk i alt 117 ansatte 55+ Gjennomsnittlig når 13 personer pensjonsalder hvert år i alle fall de 10 neste årene 250 200 150 Alderssammensetning pr. tjenesteområde

Detaljer

Uførereformen: Hva skjedde?

Uførereformen: Hva skjedde? Uførereformen: Hva skjedde? Forsikringsforeningen 14. oktober 2015 Roar Bergan Uførereformen 2 3 1. Ny uføreordning i folketrygden Nytt beregningsprinsipp og nye beregningsregler, herunder skatt som lønn

Detaljer