MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE"

Transkript

1 Saknr: 6/14 VARDØ KOMMUNE Utvalg: VARDØ BYSTYRET Møtested: Rådhuset, 3.etg, bystyresalen : Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/14 10/294 PROSJEKT UTVIKLINGS- OG SAMORDNINGSPROSJEKT I VARDØ KOMMUNE (VARDØPROSJEKTET) 7/14 13/291 KOMMUNALPLAN STRATEGI 8/14 14/76 PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE 9/14 14/152 ÅRSMELDING 2013 VARDØ HAVN KF 10/14 14/153 ÅRSREGNSKAP 2013 VARDØ HAVN KF 11/14 14/114 ÅRSMELDING 2013 FOR VARDØ KOMMUNE 12/14 14/96 ÅRSREGNSKAP 2013 VARDØ KOMMUNE Vardø, Lasse Haughom ordfører Side 1 av 11

2 Sak 6/14 PROSJEKT UTVIKLINGS- OG SAMORDNINGSPROSJEKT I VARDØ KOMMUNE (VARDØPROSJEKTET) Saksbehandler: Hans Erik Wilhelmsen Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 10/294 41/12 Teknisk, næring plan og kultur /12 Vardø Formannskap /14 Vardø Formannskap /14 Vardø Bystyret FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL VEDTAK Rapporten tas til orientering Vardø prosjektet hadde hele tiden følgeforskning, rapporten fra dette arbeidet foreligger nå. Rapporten legges fram for formannskap og bystyre, se eget vedlegg. Vardø Formannskaps vedtak i møte : Rapporten tas til orientering Enstemmig vedtatt Side 2 av 11

3 Saknr: 7/14 KOMMUNALPLAN STRATEGI Saksbehandler: Hans Erik Wilhelmsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/291 28/13 Vardø Formannskap /13 Vardø Bystyret /14 Grunnskole og Barnehage /14 Pleie og omsorg/helse og sosial /14 Teknisk, næring plan og kultur /14 Vardø Formannskap /14 Vardø Bystyret FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL VEDTAK Vardø kommune sin planstrategi skal være utgangspunkt for planarbeid i kommunevalg periode. Bystyret tar de strategiske vegvalg. Vedlagt forslag til planstrategi Vardø Bystyrets vedtak i møte : 1. Vårt mål er å gjøre Vardø kommune til et enda bedre sted å bo. 2. Vårt mål er å legge til rette for at Vardø kommune blir et enda bedre sted å drive næringsvirksomhet. 3. Vårt mål er å legge til rette for enda bedre folkehelse i Vardø kommune. 4. Vårt mål er at innbyggerne i Vardø kommune får enda bedre tilbud om å utvikle sin kompetanse slik at vi blir enda mer konkurransedyktig på morgendagens arbeidsmarket. Vardø Formannskaps vedtak i møte : Vardø kommune sin planstrategi skal være utgangspunkt for planarbeid i kommunevalg periode. Bystyret tar de strategiske vegvalg. Side 3 av 11

4 Saknr: 8/14 PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE Saksbehandler: Hallgeir Sørnes Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/76 10/14 Vardø Formannskap /14 Vardø Bystyret FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL VEDTAK Pensjonsordning for folkevalgte, skal være etter mal som ordinær kommuneansatt. Ny pensjonsordning for folkevalgte Ny pensjonsordning for folkevalgte fra 1. januar 2014 Ordføreren i Vardø kommune er i dag tilsluttet Pensjonsordningen for folkevalgte. Denne tilsvarer kommunens pensjonsordning for ansatte, men med særskilte bestemmelser som bare gjelder de folkevalgte. Kravet til full opptjeningstid er 16 år og pensjonsalder er 65 år. Fra 1. januar 2014 opphører dagens pensjonsordning og det må velges en ny pensjonsløsning for de folkevalgte, slik vi tidligere har varslet. Omleggingen skyldes endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte som trer i kraft 1. januar Etter endringene i forskriften gis det nå anledning til å melde de folkevalgte inn i den ordinære pensjonsordningen for kommunens ansatte med samme pensjonsregler som disse, men med noen få særbestemmelser. Alternativt kan kommunen velge at folkevalgte skal innlemmes i en særskilt pensjonsordning etter mønster av den nye pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer. To alternativer for kommunen Disse endringene medfører at kommunen som ønsker pensjonsløsning for de folkevalgte nå kan velge mellom to alternativer: 1. Innlemmelse i den ordinære tjenestepensjonsordningen for de ansatte Alderspensjonen vil bli en brutto, livsvarig årlig ytelse tilsvarende som for de ansatte i kommunen, men med enkelte tilpasninger. Uføre- og etterlatteytelser vil også være som i den ordinære fellesordningen for de ansatte. 2. Pensjonsordning etter mønster av ordningen for stortingsrepresentanter Alderspensjonen vil være en netto, livsvarig årlig ytelse. Uføre- og etterlatteytelser vil være som i den ordinære fellesordningen for de ansatte i kommunen. Side 4 av 11

5 Sak 8/14 Kommuneloven 43 sier at kommunestyret kan opprette en egen pensjonsavtale for de folkevalgte. Det er altså ikke lovpålagt å ha en slik ordning. Kommunestyret skal ta stilling til: Hvorvidt kommunen fortsatt skal ha pensjonsordning for folkevalgte Eventuelt hvilken av de to alternative løsningene kommunen skal ha for sine folkevalgte Om ordningen også skal omfatte folkevalgte med mindre enn 1/3 av full godtgjørelse skal innlemmes (lavere innmeldingsgrense må vedtas særskilt av kommunen) Om de folkevalgte skal ha rett til AFP fra 62 år (må vedtas særskilt av kommunen, og finansiering blir som de øvrige ansatte). Bare aktuelt hvis kommunen har valgt at folkevalgte skal innlemmes i den ordinære ordningen for ansatte. Kommunens valg av alternativ vil gjelde alle folkevalgte i kommunen som oppfyller krav til medlemskap. Kommunens valg er ment å være et varig valg. Uansett alternativ meldes de folkevalgte foreløpig inn i Fellesordningen for kommuner og bedrifter / Fellesordningen, og er dermed forsikret for riktig uføreog etterlattepensjon. Hva skjer med gammel ordning? Alle aktive meldes ut og får oppsatte rettigheter Tidligere utmeldte med oppsatte rettigheter og allerede løpende pensjoner blir stående i gammel ordning Arbeidsgiver skal fortsatt betale: - Reguleringspremie - Bruttogarantitilskudd - Tilskudd som dekker de løpende kostnader til allerede løpende ventepenger (nye tilfeller av ventepenger vil ikke kunne forekomme) - Rentegarantipremie Eksempler på årlig pensjonsutbetaling: Siden nye ytelser er levealdersjustert vil dette avhenge av alder og fødselsår. I eksemplene antas personen å være ansatt Født 1961 (53 år) 14 års opptjening, pensjonsgrunnlag : Ordning for stortingsrepr. kr ,44 Ordning som for kommuneansatte kr ,40 Født 1974 (40 år) 27 års opptjening, pensjonsgrunnlag : Ordning for stortingsrepr ,17 Ordning som for kommuneansatte ,32 Side 5 av 11

6 Sak 8/14 Født 1984 (30 år), 37 års opptjening, pensjonsgrunnlag : Ordning for stortingsrepr ,67 Ordning som for kommuneansatte ,85 Kriterier ved valg av løsning Hva er billigst for kommunen? Hva lønner seg for folkevalgte? Mulighet for AFP? Mal etter kommuneansattes ordning BILLIGST Det er gjennomsnittet i det totale fellesskapet som bestemmer premien i kollektive forsikringsordninger. Folkevalgte utgjør en dyrere gruppe (høyere lønn og høyere alder) enn gjennomsnittet i fellesordningen for de kommuneansatte. Fordi premien blir utjevnet sammen med de øvrige ansatte i kommunen, vil det være billigst å melde folkevalgte inn i fellesordningen. MEST LØNNSOMT Regneeksemplene viser at fellesordningen vil være mest lønnsom for de aller fleste. JA Aldersgrensen blir 70 år i ny ordning (mot tidligere 65 år). Som for alle andre i kommunen vil det væreanledning til å gå av med pensjon ved 65 år. Mal etter stortingsordning Folkevalgte utgjør en dyrere gruppe (høyere lønn og høyere alder) enn gjennomsnittet i fellesordningen for de kommuneansatte. Til tross for at en dårligere ytelse normalt ville vært billigere (gitt alt annet likt), veies dette opp av at denne ordningen vil ha et fellesskap kun bestående av folkevalgte. I de tilfellene folkevalgte allerede har full opptjening i OfTP, og avslutter karrieren som ansatt i offentlig sektor, vil stortings-ordningen lønne seg. Det er fordi dette er en netto ordning som kommer i tillegg til opptjening i OfTP. NEI Men mulighet for fleksibel alderspensjon som i Folketrygden. (Med lavere årlig pensjon ved tidlig uttak) Kommunen kan for folkevalgt i tillegg inngå avtale om AFP fra år. Side 6 av 11

7 Saknr: 9/14 ÅRSMELDING 2013 VARDØ HAVN KF Saksbehandler: Ingolf Eriksen Arkiv: 004 P Arkivsaksnr.: 14/152 9/14 Vardø Bystyret HAVNESTYRETS FORSLAG TIL VEDTAK Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding for Vedlagt årsmelding 2013 Vardø havn kf Side 7 av 11

8 Saknr: 10/14 ÅRSREGNSKAP 2013 VARDØ HAVN KF Saksbehandler: Ingolf Eriksen Arkiv: 210 P Arkivsaksnr.: 14/153 10/14 Vardø Bystyret HAVNESTYRETS FORSLAG TIL VEDTAK Det fremlagte regnskap for regnskapsåret 2013 fastsettes som Vardø havn KF`s regnskap for Regnskapsmessig resultat drift kr ,04 benyttes til nedbetaling til Vardø kommune for tidligere underskudd. Udekket investering kr ,60.- dekkes som følger: Anskaffelse flytebrygger kr ,60 dekkes ved låneopptak Ny havnebåt kr og truck kr dekkes ved bruk av ubundet disposisjonsfond Vedlagt årsregnskap 2013 Vardø havn kf Vedlagt årsberetning 2013 Vardø havn kf Side 8 av 11

9 Saknr: 11/14 ÅRSMELDING 2013 FOR VARDØ KOMMUNE Saksbehandler: Hans Erik Wilhelmsen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/114 4/14 Grunnskole og Barnehage /14 Vardø Formannskap /14 Vardø Bystyret FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL VEDTAK Årsmelding 2013 for Vardø kommune taes til orientering Årsmelding 2013 følger som eget vedlegg Komiteene GOB og TNPK har behandlet årsmeldingen og komite POHS Vardø Formannskaps vedtak i møte : Årsmelding 2013 for Vardø kommune taes til orientering Enstemmig vedtatt. Side 9 av 11

10 Saknr: 12/14 ÅRSREGNSKAP 2013 VARDØ KOMMUNE Saksbehandler: Hans Erik Wilhelmsen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/96 18/14 Vardø Formannskap /14 Vardø Bystyret FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL VEDTAK Årsregnskap 2013 for Vardø kommune godkjennes, forutsatt at det ikke foreligger revisjonsmerknader i kontrollutvalgets uttalelse som påvirker resultatet. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,84 avsettes disposisjonsfond. I årsbudsjett 2014 vedtatte investeringer til kirka 5,0 mill, rådhus 6,0 mill og fra tidligere næringsareal Kiberg 2,0 mill, alle finanansiert med lån (13,0 mill), endres til finansiert av disposisjonsfond. Begrunnet utfra at Vardø kommune har problem med nye låneopptak. Resterende beløp kr brukes til anskaffelse av mobile aggregater i Kiberg og Vardø. Vedlagt årsregnskap 2013 for Vardø kommune Vedlagt noter til årsregnskap 2013 for Vardø kommune Vedlagt rådmannens årsberetning for 2013 Revisjonen har meddelt at det er uavklart om revisjonsberetning vil foreligge innen Kontrollutvalget vil da heller ikke kunne gi uttalelse til regnskapet Kommunen frist med regnskapsavleggelse er og formannskapet har i møteplan beluttet behandling av regnskapet i møte Påp grunn av høy gjeldsbelastning har Vardø kommune problemer med å få innvilget nye låneopptak. Kommunalbanken har svart negativt. Rentenivå i andre finansinstitusjoner ligger nærmere 10 rentepunkter høyere enn Kommunalbanken. Innskuddsrenten er lavere enn de 10 rentepunktene slik at utfra en økonomisk vurdering vil være riktig å benytte større grad av egenfinansiering til investeringsformål. Av regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,84 om lag 2,2 mill premieavvik og som igjen er utsatt pensjonsgjeld. Side 10 av 11

11 Sak 12/14 Vardø Formannskaps vedtak i møte : Årsregnskap 2013 for Vardø kommune godkjennes, forutsatt at det ikke foreligger revisjonsmerknader i kontrollutvalgets uttalelse som påvirker resultatet. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,84 avsettes disposisjonsfond. I årsbudsjett 2014 vedtatte investeringer til kirka 5,0 mill, rådhus 6,0 mill og fra tidligere næringsareal Kiberg 2,0 mill, alle finanansiert med lån (13,0 mill), endres til finansiert av disposisjonsfond. Begrunnet utfra at Vardø kommune har problem med nye låneopptak. Resterende beløp kr brukes til anskaffelse av mobile aggregater i Kiberg og Vardø. Enstemmig vedtatt Side 11 av 11