MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/14 12/88 REGULERINGSPREMIE VARDØ HAVN KF SØKNAD OM FRAFALLELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/14 12/88 REGULERINGSPREMIE VARDØ HAVN KF SØKNAD OM FRAFALLELSE"

Transkript

1 VARDØ KOMMUNE Utvalg: VARDØ FORMANNSKAP Møtested: Rådhuset, 3.etg møterom II : Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/14 12/88 REGULERINGSPREMIE VARDØ HAVN KF SØKNAD OM FRAFALLELSE 9/14 13/313 ÅRSBUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN VARDØ KOMMUNE OMDISPONERING AV INVESTERINGSMIDLER RÅDHUS 10/14 14/76 PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE 11/14 14/79 EIERSKAP TIL FLYTTEBUSSEN PÅ SVARTNES 12/14 14/81 REVIDERING VEDTEKTER FOR UNGDOMSRÅDET I VARDØ KOMMUNE Vardø, Terje Soløy ordfører

2 Saknr: 8/14 REGULERINGSPREMIE VARDØ HAVN KF SØKNAD OM FRAFALLELSE Saksbehandler: Hans Erik Wilhelmsen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 12/88 8/14 Vardø Formannskap Vardø havn kf s søknad om frafallelse av ikke innbetalt reguleringspremie for tidsrommet imøtekommes ikke. Vardø havn kf gis betalingsutsettelse til Forutsatt at Vardø havn kf ikke har mulighet til å innfri kravet i sin helhet bes Vardø havn kf framlegge forslag til nedbetalingsplan. Vedlegg: Brev datert fra Vardø havn kf Vardø havn kf har i brev av søkt om at reguleringspremie pensjon for tidsrommet på kr ,- frafalles på grunn av foretakets økonomiske situasjon. Ved gjennomgang av kommunens pensjonskostnader og reguleringspremie ble det avdekket at Vardø havn kf feilaktig ikke var blitt belastet med årlige reguleringspremieutgifter. Disse var utgiftsført og betalt av Vardø kommune. Årsak til at situasjonen oppstod hadde sammenheng med at Vardø kommune ivaretar lønnsutbetaling- og oppgaver for Vardø havn kf. Heller ikke denne tjenesten har blitt utgiftsført på Vardø havn kf. Rådmannens merknader Sletting eller frafallelse av forpliktelser grunnet foretakets økonomiske situasjon er etter rådmannens vurdering ikke aktuelt. I tråd med god regnskapskikk skal informasjon i regnskap være kosistente med virksomhetens (her foretakets ) faktiske stillling. Slik regnskap og balanse framstår i dag er ikke denne informasjonen innholdsmessig korrekt. For bringe saken i orden i fht god regnskapskikk må Vardø kommune balanseføre fordringen og Vardø havn kf balanseføre kortsiktig gjeld. For en periode kan gis betalingsutsettelse og deretter nedbetaling etter avtalt plan. Side 2 av 9

3 Saknr: 9/14 ÅRSBUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN VARDØ KOMMUNE OMDISPONERING AV INVESTERINGSMIDLER RÅDHUS Saksbehandler: Hans Erik Wilhelmsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/313 30/13 Vardø Formannskap /13 Vardø Bystyret /14 Vardø Formannskap Budsjetterte midler 6,0 mill kroner til innvendig opprusting/vedlikehold av rådhuset omdisponeres til utvendig vedlikehold av rådhuset. Eventuelle ubrukte midler kan benyttes til innvendige vedlikehold. Ved bystyrets behandling av årsbudsjett 2014 og økonomiplan den 12.desember 2013, sak 37/13 ble vedtatt rehabilitering rådhus- ventilasjon, tilrettelegging bibliotek og 3. etg for stab Budsjettert kostnad 6,0 mill kroner. Før bystyrets budsjettbehandling hadde formannskapet foreslått å investere 5,0 mill kroner til utvendig vedlikehold av rådhuset. Bystyret valgte å flytte disse midler til vedlikehold av kirka. Før innvendig opprusting/vedlikehold av rådhus igangsettes må utvendig vedlikehold, herunder utskifting av vindu være foretatt. Rådmannen anmoder om at budsjetterte investeringsmidler omdisponeres fra innvendig vedlikehold til utvendig vedlikehold (fasader,vindu m.v) Bystyret har bevilget midler til utbedring tak som vil bli gjennomført i I tilknytning til utbedring tak, fasader og utskifting vindu vil riggkostnader (stillasje) være vesentlige. For å redusere riggkostnader vil det være vesentlig at alt utvendig vedlikehold gjennomføres samtidig. Side 3 av 9

4 Saknr: 10/14 PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE Saksbehandler: Hallgeir Sørnes Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/76 10/14 Vardø Formannskap Ny pensjonsordning for folkevalgte Ny pensjonsordning for folkevalgte fra 1. januar 2014 Ordføreren i Vardø kommune er i dag tilsluttet Pensjonsordningen for folkevalgte. Denne tilsvarer kommunens pensjonsordning for ansatte, men med særskilte bestemmelser som bare gjelder de folkevalgte. Kravet til full opptjeningstid er 16 år og pensjonsalder er 65 år. Fra 1. januar 2014 opphører dagens pensjonsordning og det må velges en ny pensjonsløsning for de folkevalgte, slik vi tidligere har varslet. Omleggingen skyldes endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte som trer i kraft 1. januar Etter endringene i forskriften gis det nå anledning til å melde de folkevalgte inn i den ordinære pensjonsordningen for kommunens ansatte med samme pensjonsregler som disse, men med noen få særbestemmelser. Alternativt kan kommunen velge at folkevalgte skal innlemmes i en særskilt pensjonsordning etter mønster av den nye pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer. To alternativer for kommunen Disse endringene medfører at kommunen som ønsker pensjonsløsning for de folkevalgte nå kan velge mellom to alternativer: 1. Innlemmelse i den ordinære tjenestepensjonsordningen for de ansatte Alderspensjonen vil bli en brutto, livsvarig årlig ytelse tilsvarende som for de ansatte i kommunen, men med enkelte tilpasninger. Uføre- og etterlatteytelser vil også være som i den ordinære fellesordningen for de ansatte. 2. Pensjonsordning etter mønster av ordningen for stortingsrepresentanter Alderspensjonen vil være en netto, livsvarig årlig ytelse. Uføre- og etterlatteytelser vil være som i den ordinære fellesordningen for de ansatte i kommunen. Kommuneloven 43 sier at kommunestyret kan opprette en egen pensjonsavtale for de folkevalgte. Det er altså ikke lovpålagt å ha en slik ordning. Side 4 av 9

5 Sak 10/14 Kommunestyret skal ta stilling til: Hvorvidt kommunen fortsatt skal ha pensjonsordning for folkevalgte Eventuelt hvilken av de to alternative løsningene kommunen skal ha for sine folkevalgte Om ordningen også skal omfatte folkevalgte med mindre enn 1/3 av full godtgjørelse skal innlemmes (lavere innmeldingsgrense må vedtas særskilt av kommunen) og Om de folkevalgte skal ha rett til AFP fra 62 år (må vedtas særskilt av kommunen, finansiering blir som de øvrige ansatte). Bare aktuelt hvis kommunen har valgt at folkevalgte skal innlemmes i den ordinære ordningen for ansatte. Kommunens valg av alternativ vil gjelde alle folkevalgte i kommunen som oppfyller krav til medlemskap. Kommunens valg er ment å være et varig valg. Uansett alternativ meldes de folkevalgte foreløpig inn i Fellesordningen for kommuner og bedrifter / Fellesordningen, og er dermed forsikret for riktig uføreog etterlattepensjon. Hva skjer med gammel ordning? Alle aktive meldes ut og får oppsatte rettigheter Tidligere utmeldte med oppsatte rettigheter og allerede løpende pensjoner blir stående i gammel ordning Arbeidsgiver skal fortsatt betale: - Reguleringspremie - Bruttogarantitilskudd - Tilskudd som dekker de løpende kostnader til allerede løpende ventepenger (nye tilfeller av ventepenger vil ikke kunne forekomme) - Rentegarantipremie Eksempler på årlig pensjonsutbetaling: Siden nye ytelser er levealdersjustert vil dette avhenge av alder og fødselsår. I eksemplene antas personen å være ansatt Født 1961 (53 år) 14 års opptjening, pensjonsgrunnlag : Ordning for stortingsrepr. kr ,44 Ordning som for kommuneansatte kr ,40 Født 1974 (40 år) 27 års opptjening, pensjonsgrunnlag : Ordning for stortingsrepr ,17 Ordning som for kommuneansatte ,32 Født 1984 (30 år), 37 års opptjening, pensjonsgrunnlag : Side 5 av 9

6 Sak 10/14 Ordning for stortingsrepr ,67 Ordning som for kommuneansatte ,85 Kriterier ved valg av løsning Hva er billigst for kommunen? Hva lønner seg for folkevalgte? Mulighet for AFP? Mal etter kommuneansattes ordning BILLIGST Det er gjennomsnittet i det totale fellesskapet som bestemmer premien i kollektive forsikringsordninger. Folkevalgte utgjør en dyrere gruppe (høyere lønn og høyere alder) enn gjennomsnittet i fellesordningen for de kommuneansatte. Fordi premien blir utjevnet sammen med de øvrige ansatte i kommunen, vil det være billigst å melde folkevalgte inn i fellesordningen. MEST LØNNSOMT Regneeksemplene viser at fellesordningen vil være mest lønnsom for de aller fleste. JA Aldersgrensen blir 70 år i ny ordning (mot tidligere 65 år). Som for alle andre i kommunen vil det væreanledning til å gå av med pensjon ved 65 år. Mal etter stortingsordning Folkevalgte utgjør en dyrere gruppe (høyere lønn og høyere alder) enn gjennomsnittet i fellesordningen for de kommuneansatte. Til tross for at en dårligere ytelse normalt ville vært billigere (gitt alt annet likt), veies dette opp av at denne ordningen vil ha et fellesskap kun bestående av folkevalgte. I de tilfellene folkevalgte allerede har full opptjening i OfTP, og avslutter karrieren som ansatt i offentlig sektor, vil stortings-ordningen lønne seg. Det er fordi dette er en netto ordning som kommer i tillegg til opptjening i OfTP. NEI Men mulighet for fleksibel alderspensjon som i Folketrygden. (Med lavere årlig pensjon ved tidlig uttak) Kommunen kan for folkevalgt i tillegg inngå avtale om AFP fra år. Side 6 av 9

7 Saknr: 11/14 EIERSKAP TIL FLYTTEBUSSEN PÅ SVARTNES Saksbehandler: Hans Erik Wilhelmsen Arkiv: NAVN Arkivsaksnr.: 14/79 11/14 Vardø Formannskap Saken legges fram uten innstilling Vardø kommune har fått følgende henvendelse fra Barents Event og Vardø Innovasjon v/heidi Kvernevik Komafest 2012, Avklaring av eierskap til flyttebussen på Svartnes For en tid siden avtalte jeg med Lasse Haughom at denne saken skulle legges frem for formannskapet. Siden han nå er syk, krever saken en litt mer grundig redegjørelse slik at dere er oppdatert på saken og kan fatte en beslutning. Kortversjonen er at jeg foreslår at Vardø kommune tar eierskap til flyttebussen. Nedenfor følger sakens viktigste momenter. Uklart eierskap til flyttebussen Som avslutning på Komafesten 2012 ble flyttebussen Hilde plassert på hodet ved tunnelen på Svartnes. Bussen var eid av Jan Stenhaug, som ga den til prosjektet. Komafestprosjektet hadde ingen lokal eier, og det kan stilles spørsmål ved om det overhodet finnes en eier siden prosjektet er avsluttet. Idemaker og kurator var Pøbel, Nordnorsk Kunstnersenter var prosjektleder og Barents Event var lokal tilrettelegger. Prosjektet var finansiert av Kulturrådet, Kunst i offentlig rom (KORO), Nordnorsk Kunstnersenter og Fritt Ord som de viktigste. Problemene ved manglende eierskap ble aktuelt før jul, da det ble rapportert om at stormen var i ferd med å bryte løs deler av flyttebussen og at bussen burde vurderes fjernet. Jeg tok da kontakt med Nordnorsk Kunstnersenter og KORO for å få en vurdering av eierskapet til flyttebussen. Samtidig ble vi enige om at jeg skulle bestille sikringsarbeid, noe jeg gjorde og Finnmark Entreprenør tok umiddelbart å seg jobben. Vardø Innovasjon har enn så lenge betalt fakturaen på 6125 kr. Denne vil jeg videresende til KORO, men betingelsen fra KORO er at kommunen tar på seg eieransvaret. KORO slår fast at flyttebussen er kunst og må stå og at Komafest er nominert til en pris for fremragende stedsutviklingsprosjekt. Side 7 av 9

8 Sak 11/14 Nedenfor gjengir jeg e-posten fra Bo Krister Wallstrøm i KORO: Det ville vært en feilberegning å fjerne bussen helt klart på alle mulige måter. Jeg har fått signaler fra Kulturdepartementet at Komafest er nominert til en pris som fremragende stedsutviklingsprosjekt. Dette bør vel være et tegn til kommunen å ikke ta ned verket. Dere bør få avklart eierforholdet og som det ser ut her fra bør dette være kommunens ansvar. KORO kan betale de kostnadene du nevner i første omgang, på et vilkår: at kommunen tar eierforholdet. Deretter bør det utarbeides en vedlikehold og sikkerhetsplan av ingeniør i forhold til vær og vind. Jeg kan ikke se at kommende utgifter til vedlikehold skal være store eller kompliserte. Håper dette kan hjelpe, men for guds skyld ikke fjerne bussen. Dette monumentet vil bare vokse seg inn i historien og folks bevissthet. Med vennlig hilsen, Bo Krister Wallström seniorrådgiver KORO KUNST I OFFENTLIGE ROM / PUBLIC ART NORWAY PB 6994 St. Olavs plass, 0130 Oslo Kristian Augusts gate 23, 7.etasje / 7th floor Tel / 80 Fax Hva vil et kommunalt eierskap bety? Dersom kommunen overtar eierskapet betyr det at kommunen får ansvaret for vedlikeholdet av bussen. Dersom vi går ut fra fakturaen fra Finnmark Entreprenør på 4900 kr netto, så er dette en utgift som kan fordeles på to år, hvilket betyr at kostnadene er minimale. Kommunen får da eierskap til et bussmonument som har fått stor betydning i folks bevissthet og som ofte gjengis i bildeform når Vardø omtales. Da flyttebussen ble reist i august 2012, møtte det opp innbyggere som deltok i nedsettingen av bussen og plasseringen av tidskapselen. Eierskapsfølelsen er stor og innbyggerne i Vardø uttaler seg positivt om det og setter pris på at tilreisende lar seg sjokker over galskapen med en totempæl i form av en flyttebuss. Heidi Kvernevik Barents Event og Vardø Innovasjon Side 8 av 9

9 Saknr: 12/14 REVIDERING VEDTEKTER FOR UNGDOMSRÅDET I VARDØ KOMMUNE Saksbehandler: Hans Erik Wilhelmsen Arkiv: 033 &00 Arkivsaksnr.: 14/81 12/14 Vardø Formannskap Forslag til reviderte vedtekter legges ut til offentlig ettersyn Forslag til reviderte vedtekter oversendes komiteene til uttalelse. Vedlegg: Gjeldende vedtekter vedtatt av bystyret 17/ Utkast til reviderte vedtekter Med bakgrunn i at kommunen har slitt med å få ungdomsrådet til å fungere tilfredsstillende. For øvrig også flere ganger tatt opp i ulike politisk valgte organer i kommunen. Ordfører har på denne bakgrunn utarbeidet utkast til reviderte vedtekter for ungdomsrådet som et av flere tiltak for å få et velfungerende ungdomsråd. Side 9 av 9

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den onsdag den 13.11.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 09.11.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1:

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: «Arbeidsgiver og lokale arbeidstakerparter som til sammen representerer mer enn 2/3 av de fagorganiserte arbeidstakerne, kan inngå avtale om endringer i bedriftens

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssenhuset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Fra kl.09:00 11:00 PS 102/13 Workshop med Arne Sundheim

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

PENSJONSVEILEDER. kommunal tjenestepensjon

PENSJONSVEILEDER. kommunal tjenestepensjon PENSJONSVEILEDER 2015 kommunal tjenestepensjon MILJØMERKET 241 TRYKKERI 716 Pensjonskontoret Postboks 1466 Vika 0116 Oslo Besøksadresse: Haakon VIIs gate 9 E-post: post@pensjonskontoret.no Telefon: 24

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

Høring finansiering av private barnehager

Høring finansiering av private barnehager VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Juridisk avdeling 2 20.08.2015 22.05.2015 2015/3445 Høring finansiering av private barnehager INGEN MERKNADER TIL HØRINGEN 1. OM HØRINGEN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterommet i gammelbygget Møtedato: 16.06.2015 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

FOR DAGENE SOM KOMMER

FOR DAGENE SOM KOMMER Etterlattepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 2 Offentlig tjenestepensjon 2 Oppbygging av brosjyren 3 Generell informasjon for alle 6 Hvem har rett til barnepensjon? 7 Størrelsen på etterlattepensjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.10.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetak i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/14 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Opplysningsplikt... 4 3 Medlemskap,

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet. Snart pensjonist eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 05.02.2010

Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 05.02.2010 Ark.: 570 Lnr.: 9490/09 Arkivsaksnr.: 09/644-6 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KJØP AV TJENESTEPENSJON - ANBUDSPROSESS Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hurtigruta fra Kjøllefjord til Berlevåg Møtedato: 30.08.2007 Tid: Kl 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer