MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no"

Transkript

1 Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten : Tid: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall, og skal kun møte dersom de får beskjed etter denne innkallingen. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0004/09 09/00145 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE 0005/09 09/00146 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER 0006/09 08/00141 SØKNAD OM TILSKUDD FRA "SKJÅNESPAKKEN"- SKJÅNESBRUKET 0007/09 08/00987 SKJÅNESFONDET - SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTSTYR - KLAGE PÅ VEDTAK 0008/09 08/01007 SALG AV NERVEI FLERBRUKSHUS - INTENSJONSAVTALE 0009/09 09/00144 SALG AV HUS I MEHAMN - GODKJENNING AV PROTOKOLLER Mehamn, Marius Nilsen ordfører

2 Sak 0004/09 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Saksbehandler: Helge J. Pedersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/ /09 Formannskapet Innkallingen godkjennes. Protokollen fra formannskapets møte underskrives av Marius Nilsen og Kai Brox. Protokollunderskrivere for dagens protokoll velges etter forslag fra møteleder. Side 2 av 9

3 Sak 0005/09 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER Saksbehandler: Helge J. Pedersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/ /09 Formannskapet Utvalget tar rådmannens orienteringer til etterretning Rådmannen tar utvalgets føringer til etterretning. Følgende spørsmål var meldt inn ved utsendelsen av sakspapirene: 1. Redegjørelse for de økonomiske vurderinger i forbindelse med leasing av traktorgraver. 2. Arvid Bye orienterer om Gamvik Museum. 3. Kulturkonsulent Øyvind Berg orienterer om ungdomsbasen og framtidig bruk av eksisterende klubblokaler. Side 3 av 9

4 Sak 0006/09 SØKNAD OM TILSKUDD FRA "SKJÅNESPAKKEN"- SKJÅNESBRUKET Saksbehandler: Halvor Nissen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ /08 Nærings- og Omstillingsutvalget /09 Formannskapet Saken legges fram uten innstilling. SAKSGANG Skjånesbruket 08/ søknad fra Skjånesbruket NOU behandler søknaden, - vedtak om kr ,- i tilskudd tilskuddsbrev m/betingelser sendt Skjånesbruket anmodning om utbetaling mottatt fra Skjånesbruket v/regnskapskontoret brev fra Odd Næss med en del spørsmål og kommentarer til betingelsene. Jeg poengterer i telefonsamtale med Odd Næss at våre betingelser gjelder e-post til Odd Næss der betingelsene klargjøres brev fra Odd Næss der det igjen blir påpekt det urimelige i forbindelse med betingelsene for tilskuddet(brevet ble mottatt av HN den 2.desember) tlf fra Odd Næss der han ville vite når brevet hans kan behandles av Skjånesgruppen...jeg svarte i løpet av 14 dager Skjånesgruppen har hatt møte og besluttet at de godtar bemerkningene til Odd Næss administrasjonen omgjør Skjånesgruppens vedtak i full overenstemmelse med Skjånesgruppen. Dette vedtaket blir sendt Odd Næss. Odd Næss blir informert om at hvis han ikke godtar vedtaket, så kan dette påklages til Formannskapet faks fra Odd Næss, der han ber om at klage blir behandlet av Formannskapet klagesak meldt inn til Formannskapet, - ble ikke behandlet pga mange andre saker faks fra Odd Næss, - etterlyser svar på klagesak e-post til Odd Næss der han ble informert om at saken er utsatt til 10.mars. Det vises til vedtak med saksnr.0012/08 i NOU den 29.mai 2008 der det ble vedtatt å gi et tilsagn på NOK ,- til Skjånesbruket. Odd Næss (styreleder Skjånesbruket) anmodet oss i en henvendelse den 23.oktober (og etterfølgende korrespondanse frem til 23.desember 2008) om å endre de vedtatte betingelsene for tilskuddet; Side 4 av 9

5 Sak 0006/09 Vedtak NOU den 29.mai: 1) ved evt. salg av Skjånesbruket tidligere enn 10 år fra tilskuddsvedtak, så skal beløpet i sin helhet tilbakebetales. 2) heftelsen tinglyses på eiendommen Odd Næss ønsker dette endret til; IN`s standardbetingelser med følgende tekst; Utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt helt eller delvis dersom..selges/flyttes ut av landet eller fra et distriktspolitisk virkeområde til et annet virkeområde innen 5 år regnet fra utbetalingstidspunkt..( 3,pkt 1 IN standardvilkår) Odd Næss mener at våre betingelser vil måtte bokføres som et rentefritt lån i deres regnskap, og at det derfor vil legge begrensninger på deres låneportefølge i disse 10 årene. Odd Næss ønsker dessuten ikke at vi tar pant i eiendommen, verken Sametinget eller IN har noen gang forlangt dette for tilskudd iflg ham. Historisk er det skjedd svært mye i Gamvik kommune opp gjennom årene som ikke er kommet lokalsamfunnet til gode. Det anbefales derfor å følge en streng, men rettferdig praksis for å prøve å forhindre at tilsvarende situasjoner oppstår i fremtiden. Side 5 av 9

6 Sak 0007/09 SKJÅNESFONDET - SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTSTYR - KLAGE PÅ VEDTAK Saksbehandler: Halvor Nissen Arkiv: 243 Arkivsaksnr.: 08/ /08 Formannskapet /09 Formannskapet Saken legges fram uten innstilling. SAKSGANG Motor & Båtservice DA (Freddy Kristiansen) søknad fra Motor & Båtservice DA, - søknad om lån og tilskudd på kr ,- til kjøp av boet i FK Motorservice AS Skjånesgruppen fattet vedtak om lån og tilskudd på kr ,-. Lånet tilbakebetales over 2 år administrasjonen(st/hn) omgjorde Skjånesgruppens vedtak fra e-post til Skjånesgruppen der vi klargjør hva som kan godtas/ikke kan godtas tlf fra Skjånesgruppen, der de bekrefter at de stiller seg bak administrasjonen. Motor & Båtservice DA kan ikke innvilges tilskudd eller lån brev sendes Motor & Båtservice DA v/freddy Kristiansen om at søknaden er avslått. Årsaken til avslaget er ikke begrunnet brev fra Motor & Båtservice DA. Alle dokumenter i saken ønskes tilsendt tlf til Freddy Kristiansen om at vi behandler brevet mottatt den 12.desember som en klage, og at saken er meldt inn til Formannskapet den 30.januar klagen nådde ikke opp ved behandling i Formannskapet. Blir behandlet i nytt møte den 10.mars e-post til Motor & Båtservice DA om at klagen blir behandlet den 10.mars. Det ble søkt om tilskudd fra Skjånesfondet på NOK ,- og lån fra Skjånesfondet på NOK ,-. Egenandel skal være NOK ,- Total kostnad for boet NOK ,- Innstillingen ble behandlet administrativt den 19.november, og det ble fattet vedtak om ikke å anbefale tilskudd/lån til Motor og Båtservice DA v/freddy Kristiansen basert på en helhetsvurdering. Ingen har krav på tilskudd/lån, og basert på tidligere erfaring med søker vurderes prosjektet ikke som realistisk. Side 6 av 9

7 Sak 0008/09 SALG AV NERVEI FLERBRUKSHUS - INTENSJONSAVTALE Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 614 &55 Arkivsaksnr.: 08/ /08 Formannskapet /09 Formannskapet Saken legges fram uten innstilling. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0055/08 Behandling: Vedtak: 1. Gamvik kommune selger Nervei flerbrukshus til nystiftet selskap med Nerveis befolkning som eiere. Salgssum settes til ,-. 2. Som en del av avtalen utarbeides det en del klausuler fra kommunens side som sikrer kommunens /offentlighetens behov for lokaler på Nervei. Klausulene må som et minimum dekke over følgende: - Kommunens tilgang til lokaler i bygget i forbindelse med eventuell framtidig undervisningstilbud må sikres - Kjøpers anledning til å avhende/selge bygget uten kommunal godkjenning - Kjøpers anledning til å endre/ombygge huset uten kommunal godkjenning Rådmannen skal innen utløpet av 2008 komme med utkast til klausuler. 3. Kommunens tilbud om kjøp gjøres gyldig inntil Innen den dato må følgende være på plass fra kjøpers side: Organisasjonsform for eierskapet Utarbeidelse av vedtekter og registrering av selskap. Enighet med kommunen om klausuleringsbestemmelser iht pkt 2 Avtale om innbetaling av kjøpesum. Vedtaket var enstemmig Det vises til behandlingen av denne saken i FSK s møte Følgende vedtak ble fattet i saken: Side 7 av 9

8 Sak 0008/09 4. Gamvik kommune selger Nervei flerbrukshus til nystiftet selskap med Nerveis befolkning som eiere. Salgssum settes til ,-. 5. Som en del av avtalen utarbeides det en del klausuler fra kommunens side som sikrer kommunens /offentlighetens behov for lokaler på Nervei. Klausulene må som et minimum dekke over følgende: - Kommunens tilgang til lokaler i bygget i forbindelse med eventuell framtidig undervisningstilbud må sikres - Kjøpers anledning til å avhende/selge bygget uten kommunal godkjenning - Kjøpers anledning til å endre/ombygge huset uten kommunal godkjenning Rådmannen skal innen utløpet av 2008 komme med utkast til klausuler. 6. Kommunens tilbud om kjøp gjøres gyldig inntil Innen den dato må følgende være på plass fra kjøpers side: Organisasjonsform for eierskapet Utarbeidelse av vedtekter og registrering av selskap. Enighet med kommunen om klausuleringsbestemmelser iht pkt 2 Avtale om innbetaling av kjøpesum. Vedtaket var enstemmig Kommunen har fått inn 2 forslag på organisering av framtidig eierskap på kjøp av flerbrukshuset innenfor den vedtatte sum på ,-. Det ene forslaget er basert på selskapet Nervei flytebrygge AS, og det andre er fra en nystiftet forening Nervei Grendehus. Ingen av konstellasjonene kan så langt sies å representere 100% av bygda Nervei. Formannskapet bes om å ta stilling til om de foreliggende konseptene er i tråd med de forutsetningene som framkommer av intensjonsvedtaket fra desember, og eventuelt hvilket av konseptene som skal få tilbudet om kjøp av flerbrukshuset. Saken legges fram uten innstilling da det blir en politisk vurdering om det skal være en forutsetning at ALLE innbyggerne på Nervei skal være med i et eierkonsept for at intensjonen skal anses som oppfylt. Side 8 av 9

9 Sak 0009/09 SALG AV HUS I MEHAMN - GODKJENNING AV PROTOKOLLER Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 613 &55 Arkivsaksnr.: 09/ /09 Formannskapet Formannskapet godkjenner protokoll fra tilbudsrunde for salg av Johan Larsens vei 2 og 5 i Mehamn. Med bakgrunn i vedtak i KST i budsjett for 2008 ( ) har det vært foretatt flere utlysninger på eiendommene. I første runde ble det ikke oppnådd akseptabel pris for eiendommene. Eiendommene ble sist utlyst i Finnmarken med budfrist Det vises til vedlagte protokoll fra salget. Administrasjonen anbefaler godkjenning av protokollen. Side 9 av 9

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/08 08/00287 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/08 08/00287 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførerens kontor : 10.03.08 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Mehamn samfunnshus : 22.03.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hurtigruta fra Kjøllefjord til Berlevåg Møtedato: 30.08.2007 Tid: Kl 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING med tilleggssaker Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Mehamn Samfunnshus Møtedato: 02.10.2008 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Kai Brox, Siv Anita Steel, Frank Brox Forfall: Inger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 17.03.05 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 16.12.2014 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 38/15 11/422 OMRÅDEREGULERING FOR KONGSFJORD OG VEINES

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 38/15 11/422 OMRÅDEREGULERING FOR KONGSFJORD OG VEINES Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2015 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Kantina i Ski rådhus Møtedato: 30.10.2013 Møtetid:

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg i Rådhuset, Lyngseidet Dato: 03.05.2013 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg i Rådhuset, Lyngseidet Dato: 03.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg i Rådhuset, Lyngseidet Dato: 03.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/109 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.12.2008

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/109 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.12.2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 29.01.2009 Tid: Kl 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Befaring:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 09.11.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 10.november 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0172/04 04/00984 NORDKYN KRAFTLAG AL - FORSLAG PÅ REPRESENTANTER TIL STYRET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0172/04 04/00984 NORDKYN KRAFTLAG AL - FORSLAG PÅ REPRESENTANTER TIL STYRET Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 02.12.04 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste Møtested: Formannskapssalen Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 12:00 Det er foreslått å sette følgende sak på sakslisten/ettersende dokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: rådhuset Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: e.formannskapet MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.05.2006 Tid: Kl 10:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger Hansen,

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 13.12.2010 Tid: Kl. 18.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0012/07 07/00396 GAMVIK KOMMUNES REGNSKAP FOR 2006 - GODKJENNING 0014/07 07/00397 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0012/07 07/00396 GAMVIK KOMMUNES REGNSKAP FOR 2006 - GODKJENNING 0014/07 07/00397 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2006 Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: OBS! Mehamn Arctic Hotell Møtedato: 27.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten Møtedato: 09.10.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Sel kommune. Møteinnkalling

Sel kommune. Møteinnkalling Sel kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grindstuen, Sel rådhus Dato: 14.07.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes på tlf. 415 37 293 til Solveig Nymoen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 1/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 07.02.2013 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus : 27.04.2011 Tid: kl. 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer