MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall."

Transkript

1 Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/13 13/150 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE 8/13 13/151 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER 9/13 10/721 BENTE AUST, ALTA. FRADELING AV EIENDOM PÅ LANGFJORDNES 10/13 12/708 KJØP AV EIENDOM GNR. 5 BNR /13 13/137 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 12/13 13/59 VEDTEKTER FOR EKSAMEN I GRUNNSKOLEN Mehamn, Inga Manndal ordfører

2 Sak 7/13 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Saksbehandler: Helge J. Pedersen Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 13/150 7/13 Formannskapet Innkallingen godkjennes. Protokoll fra møtet den godkjennes og underskrives av Inga Manndal og Oddbjørg Vatndal. Protokollunderskrivere til dagens møte utpekes av ordfører. Side 2 av 9

3 Sak 8/13 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER Saksbehandler: Helge J. Pedersen Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 13/151 8/13 Formannskapet Rådmannen tar utvalgets orienteringer til etterretning. Utvalget tar rådmannens orienteringer til orientering. Orienteringer: 1. Foreløpige regnskapstall 2012, v/rådmannen. 2. Kommunens 100-års jubileum, v/rådmannen. 3. Tillatelse til å opprette satellittmottak for kasserte kjøretøy, v/rådmannen. (se vedl) Side 3 av 9

4 Sak 9/13 BENTE AUST, ALTA. FRADELING AV EIENDOM PÅ LANGFJORDNES Saksbehandler: Geir K. Hansen Arkiv: G/B 15/2 Arkivsaksnr.: 10/721 45/12 Formannskapet /13 Formannskapet Gamvik formannskap viser til sitt vedtak under sak 45/12 og til klage fra fylkesmannen i Finnmark datert Gamvik kommune er positivt innstilt til omsøkte tiltak. Med henvisning til fylkesmannens klage omgjøres likevel formannskapets vedtak av sak FSK 45/12. Søknad om dispensasjon fra gjeldende plankrav og fra forbudet om tiltak mv. langs sjø og vassdrag avslås. Tiltakshaver anmodes om å vurdere utarbeidelse av et privat reguleringsplanforslag i sakens anledning. Gamvik kommune vil vurdere å betegne Tingstadnesset på Langfjordnes som utbyggingsområde/ næringsområde ved utarbeidelsen av ny arealdel til kommuneplanen for Gamvik. Endelig behandling av søknaden om fradeling av eiendom stilles i bero inntil reguleringsspørsmålet er endelig avklart. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 45/12 Behandling: Vedtak: I medhold av plan- og bygningsloven 20-1 bokstav m) innvilges søknad om tillatelse til fradeling av en nærmere beskrevet parsell av eiendommen gnr 15/bnr 1, Langfjordnes. Parsellen skal sammenslås med gnr 15/bnr 2 og skal nyttes til næringsformål/fisketurisme inkludert utleiehytter og naust som beskrevet i søknad fra Bente Aust datert I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 gis dispensasjon fra samme lovs 1-8 om forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag. I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 gis dispensasjon fra gjeldende forbud mot bygging i LNF-områder fastsatt i arealdel til kommuneplanen. Tiltakshaver innkalles til forhåndskonferanse slik at tiltakets omfang med bl.a. antall enheter, plassering, utforming, infrastruktur mv. avklares på et så tidlig tidspunkt som mulig. Enst. Side 4 av 9

5 Sak 9/13 Fra Finnmarkseiendommen foreligger søknad datert om tillatelse til deling av eiendommen gnr 15/bnr 1 på Langfjordnes. Søker til Finnmarkseiendommen er Bente Aust, Alta. Bente Aust eier eiendommen gnr 15/bnr 2 og ønsker å utvikle eiendommen ved å legge til rette for fisketurisme med bygging av utleiehytter, naust mv. I denne sammenheng ønsker hun utmålt et tilleggsareal i tilknytning til sin eiendom. Området er lokalt kjent under navnet Tingstadnesset. Området er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde LNF i kommuneplanens arealdel. Omsøkt formål er dermed i strid med gjeldende arealplan. Omsøkt areal ligger helt ned til sjøen og er dermed også i strid med gjeldende forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag; jfr. plan- og bygningslovens 1-8. Søknaden må dermed behandles som søknad om dispensasjon. Etter forutgående høringsrunde blant offentlige høringsinstanser vedtok Gamvik formannskap i møte sak FSK 45/12 å gi tillatelse til fradeling i samsvar med søknaden. Kommunen vedtok også å gi nødvendig dispensasjon fra aktuelle bestemmelser i plan- og bygningsloven og fra bestemmelser i kommuneplanens arealdel. Kommunens vedtak er påklaget av fylkesmannen i Finnmark ved brev av Fylkesmannen anfører i sin klage at kommunens vedtak ikke er begrunnet og at kommunen ikke har vurdert søknaden etter naturmangfoldsloven, noe som fylkesmannen anser som en saksbehandlingsfeil. Fylkesmannen gikk under høringsrunden imot at søknaden om dispensasjon ble innvilget. Siden kommunen likevel valgte å gi dispensasjon fra gjeldende bestemmelser, viser fylkesmannen i sin klage til følgende: - Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan. Når en statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt, bør kommunen ikke gi dispensasjon. - Det fremkommer ikke av saken at målet om å ivareta allmenne interesser og å unngå uheldig utbygging langs sjøen jfr. Kgl. res. av er vurdert. Herunder fremkommer det ikke at alternative plasseringer av tiltaket er vurdert; f.eks. ved å trekke tiltaket vekk fra sjøen. - Kommunen har i sitt vedtak ikke synliggjort sine vurderinger etter naturmangfoldlovens 8-12 som bl.a. sier at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandsituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effkten av påvirkninger. - Hensynet til risiko og sårbarhet er slik fylkesmannen ser det ikke vurdert i forbindelse med vedtaket. Fylkesmannen konkluderer med at saken må løses gjennom en reguleringsplan; enten for et større område eller gjennom en egen reguleringsplan for denne saken. En risiko- og sårbarhetsanalyse vil i følge fylkesmannen inngå som en naturlig del av planprosessen. Allmenne interesser i strandsonen vil også bli ivaretatt, og reguleringsplanen vil sikre medvirkning fra alle berørte parter. På denne bakgrunn ber fylkesmannen kommunen omgjøre sitt vedtak. Vurderinger: Side 5 av 9

6 Sak 9/13 Langfjordnes er i dag et sted med svært få fastboende. Tiltakshaver Bente Aust bor ikke lenger selv fast i bygda, men prøver å dra i gang virksomhet basert på bl.a. turisme knyttet til lokale tradisjoner. Den foreliggende søknaden er et ledd i dette engasjementet. Rådmannen har stor tro på at engasjementet vil ha en betydelig positiv effekt i bygda; både hva gjelder generell aktivitet og befolkningsutvikling. Disse vurderingene lå til grunn for kommunens vedtak om dispensasjon. Rådmannen vil knytte noen kommentarer til fylkesmannens klage: - Plan- og bygningsloven 12-1 stiller - som fylkesmannen korrekt påpeker - krav om reguleringsplan for større bygge- og anleggstiltak. Det omsøkte tiltaket vurderes ikke av rådmannen som et større bygge- og anleggstiltak og rammes derfor neppe av denne bestemmelsen. - Hensynet til tiltakets positive betydning for bygda vil etter rådmannens vurdering være en klar overvekt i forhold til eventuelle ulemper ved at denne begrensede delen LNFområde utnyttes i samsvar med søknaden. - Tingstadnesset ligger i tilknytning til eksisterende bebyggelse på Langfjordnes, og området har tidligere vært benyttet. All bebyggelse på Langfjordnes ligger nær sjøen. Vurderinger av andre plasseringer av bygninger tilknyttet fisketurisme synes ikke særlig relevant. Bygda har store, uberørte friområder i umiddelbar nærhet. Dette gjelder så vel sjønære områder som landområder. Rådmannen kan derfor ikke se at tiltaket i særlig grad vil vanskeliggjøre forhold knyttet til allmenne interesser. - Det foreligger ingen samlet, vitenskapelig vurdering av naturmangfoldet i Gamvik kommune. Ved nyetableringer legges lokal kunnskap til grunn, og det er ingen lokale forhold som tilsier at tiltaket vil medføre stor skade på naturmangfoldet i området. - Det omsøkte området er ikke utsatt for flom eller skred. Forholdet til byggehøyde/golvnivå som følge av fremtidig havnivåstigning kan avklares når en byggesøknad skal behandles. Basert på fylkesmannens klage og slik denne er formulert, vurderer rådmannen totalt sett saken slik at en opprettholdelse av formannskapets vedtak av med svært stor sannsynlighet vil føre til at saken må avgjøres av høyere myndighet. Rådmannen anbefaler derfor at vedtaket omgjøres og at saken finner sin løsning gjennom et privat reguleringsplanforslag fremmet av tiltakshaver. Fylkesmannen antyder også at denne saken eventuelt kan vurderes løst i forbindelse med utarbeidelsen av ny kommuneplan. Rådmannen har vurdert dette. Kommuneplanarbeidet har imidlertid stoppet midlertidig opp. Av hensyn til tiltakshaver fremmes derfor saken på ny for formannskapet til behandling. Fylkesmannens klage er oversendt tiltakshaver; dette i samsvar med saksbehandlingsreglene i plan- og bygningsloven og forvaltningsloven. Kommunen har imidlertid ikke mottatt noen uttalelse innen fastsatt frist. Utskrift av møtebok sendes: Bente Aust, Linehøyden 7, 9515 ALTA Fylkesmannen i Finnmark, Statens Hus, 9815 VADSØ Finnmarkseiendommen Fefo, postboks 133, 9811 VADSØ Side 6 av 9

7 Sak 10/13 KJØP AV EIENDOM GNR. 5 BNR. 125 Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: L83 &50 Arkivsaksnr.: 12/708 10/13 Formannskapet Søker får kjøpe eiendommen gnr. 5 bnr. 125, på 821,8 kvm. for kr pr. kvm. Totalt kr Øvrige utgifter i forbindelse med salget belastes kjøper. Søker fester i dag tomten og søker i brev av om å få å overta eiendommen. Side 7 av 9

8 Sak 11/13 SØKNAD OM KJØP AV TOMT Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: L83 Arkivsaksnr.: 13/137 11/13 Formannskapet Søker får kjøpe ca kvm. av Gamvik kommunes eiendom gnr. 3 bnr. 38, til en pris av kr pr. kvm. Søker belastes alle utgifter i forbindelse med kjøpet, inkl. oppmåling og tinglysing. I forbindelse med bygging av garasje, trenger søker tilleggsareal, ca kvm. Side 8 av 9

9 Sak 12/13 VEDTEKTER FOR EKSAMEN I GRUNNSKOLEN Saksbehandler: Gunn-Marie Fermann Arkiv: B65 Arkivsaksnr.: 13/59 12/13 Formannskapet Formannskapet vedtar retningslinjer for lokalt gitt eksamen, i henhold til vedtak på rektormøtet. Det er kommunene som har ansvar for lokalt gitt eksamen. Dette innebærer blant annet at kommunene må lage retningslinjer for dette. Disse retningslinjene skal vedtas politisk. Sperrefrist i henhold til muntlig eksamen ble diskutert på felles rektormøte og følgende retningslinjer ble vedtatt: 15. mai Innlevering av faglærerrapporter i muntlige fag 10 dager før muntlig eksamen Sperrefrist faglærer/sensor Faglærer rapport sendes sensor. 5 skoledager før muntlig eksamen Oppgavene sendes sensor Side 9 av 9

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus : 27.04.2011 Tid: kl. 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012 Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven Februar 2012 Fylkesmannen i Buskerud Veileder om dispensasjonssaker 3 Forord Denne veilederen gjelder dispensasjonssaker

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 26.10.2009 Saksnr.:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 09.12.2008 148/08 IOI Utvalg for samfunn 16.03.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 09.12.2008 148/08 IOI Utvalg for samfunn 16.03. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Ivar Ole Iversen Saksfremlegg Arkivsaksnr: 08/220 Arkiv: 11/76 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 09.12.2008 148/08

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 20.03.2012 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering: Status i arbeidet med budsjett 2014/handlingsprogram 2014-17 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering: Status i arbeidet med budsjett 2014/handlingsprogram 2014-17 SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.10.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Orientering:

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 7/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 19.12.2007 kl. 19.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy

Detaljer

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013 Nannestad kommune Forvaltning Arkivsak: 2012/3272-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Anne Lise Koller Saksprotokoll med saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Plan- og utviklingsutvalget 11.06.2013 Søknad

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.12 1100

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.12 1100 LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: FORMANNSKAP Lekatun 06.11.12 1100 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Breivik samfunnshus, Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg,

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2011 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 14.04.2011 kl 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder Øyvind Moberg

Detaljer

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer.

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 21.06.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer