MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no"

Transkript

1 Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådmannskontoret Møtedato: Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall, og skal kun møte dersom de får beskjed etter denne innkallingen.. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 32/09 09/642 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE 33/09 09/640 AVTALE MED BERTHEUSSEN AS - GODKJENNING 34/09 09/478 GAMVIK-NORDKYN HAVN KF - SØKNAD OM OVERTAKELSE AV LÅN Mehamn, Marius Nilsen ordfører

2 Sak 32/09 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Saksbehandler: Helge J. Pedersen Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 09/642 Saksnr.: Utvalg Møtedato 32/09 Formannskapet Rådmannens innstilling : Innkallingen godkjennes. Protokollen fra FSK-møtet den 25.6 underskrives av Marius Nilsen og Inger Roren. Protokollunderskrivere til dagens protokoll utpekes av møteleder. Saksopplysninger: Side 2 av 8

3 Sak 33/09 AVTALE MED BERTHEUSSEN AS - GODKJENNING Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 254 Arkivsaksnr.: 09/640 Saksnr.: Utvalg Møtedato 33/09 Formannskapet Rådmannens innstilling : 1. Formannskapet godkjenner avtale med Bertheussen AS vedrørende innbetaling av selskapets krav etter rettskraftig dom mot Nordkyn Eiendom- og Havneutvikling AS. 2. Avtalens kostnad inndekkes med følgende regulering: - Renter av løpende lån, redusert kostnad ,- - Redusert kostnad strøm industrikai ,- - Økt inntekt strøm, leietaker ved kai ,- - Salg av traktorgraver ,- Forslag til resterende inndekning( ,-) legges fram i møtet. Vedtaket er fattet etter Kommunelovens 13, pkt 1. Saksopplysninger: Bakgrunn for saken: Gamvik kommune er eier av aksjemajoriteten i selskapet Nordkyn Eiendom- og Havneutvikling AS(NHU). Selskapet ble etablert på grunnvollene til det tidligere selskapet Nordkyn Utvikling AS. Fram til sommeren 2008 kjøpte kommunen tjenester av dette selskapet i forhold til nærings- og havneutvikling. I juli 2008 ble det kommunale foretaket Gamvik-Nordkyn Havn etablert for å forvalte og utvikle Gamvik kommunes havner. Etableringen var en konsekvens av at kommunen fikk godkjenning av Kystdirektoratet på eget havnedistrikt. NHU kjøpte i 2006 skipsekspedisjonen i Mehamn fra Bertheussen AS og eier i dag dampskipskaia med tilhørende administrasjonsbygg(værveien 15). I forbindelse med en uenighet rundt uforutsette kostnader knyttet til reparasjon av kai m.m. og påfølgende tilbakeholdelse av avtalte innbetalinger endte det med at Bertheussen AS anla sak mot NHU. Saken endte med at det nå foreligger en rettskraftig dom som tilsier at NHU må betale ,- til Bertheussen AS. Side 3 av 8

4 Sak 33/09 Rådmannens vurderinger: Innledningsvis kan det konstateres at dommen er avsagt mot et aksjeselskap der Gamvik kommune er medeier og største aksjonær. Det er dermed aksjelovens som formelt er det juridiske grunnlaget for kommunens opptreden i saken. Dersom NHU ikke er i stand til å dekke de økonomiske konsekvenser av dommen, vil kommunen formelt sett ikke ha andre forpliktelser enn det som framgår av aksjeloven. Utspill fra NHU overfor Bertheussen AS om innbetalingsordning av det skyldige beløp har ikke ført fram og Bertheussen AS har begjært utpanting på eiendommen for å sikre sitt krav. Slik saken står pt vil det være sannsynlig at NHU AS ikke har grunnlag for videre drift og at det går mot et oppbud av selskapet. Dersom dette skjer vil Bertheussen AS, på linje med andre kreditorer i selskapet (herunder Sparebank1 med 1. Prioritets lån), få dekket sine krav så langt det er dekning for dette i boet. Saken juridiske sider synes for rådmannen temmelig klar. Det er imidlertid et problem at denne saken i et lite lokalsamfunn har ført til motsetninger som også bidrar til å få fokus bort fra - og også forsinke samling av all havneforvaltning under Gamvik Nordkyn Havn KF slik det var forutsetningen da selskapet ble dannet i Det har hele tiden ligger i kortene at NHU AS gradvis skulle avvikles gjennom utløsning av private aksjonærer slik at selskapet til slutt ble heleid kommunalt og deretter gikk inn i det kommunale foretaket. Først når dette er fullført vil KF et være eier av skipsekspedisjonen med tilhørende inntekter (og utgifter). Gamvik Nordkyn Havn KF har tidligere i vår bedt om kommunal godkjenning om å overta et lån i Sparebank1 fra NHU AS. Denne saken er imidletid ikke behandlet av kommunestyret i påvente av en avklaring av konsekvensene av rettssaken der det nå foreligger rettskraftig dom. Kommunestyret har i sitt møte delegert til formannskapet å fatte endelig vedtak i saken. Ordfører og rådmann har hatt møter både med ledelse i NHU og Bertheussen AS for å komme fram til en ordning som gjør at man kan få avsluttet saken rundt skipsekspedisjonen slik at man kommer videre i forhold til videre utvikling og organisering av havnene. Resultatet etter disse møtene foreligger i form av en underskrevet avtale mellom ordfører og styreleder for Bertheussen AS. Avtalen er gjengitt i sin helhet på følgende side. Med denne avtalen, som også inkluderer utkjøp av Bertheussens aksjer i NHU, vil man være et skritt nærmere på vei til å få alle private aksjonærer ut av aksjeselskapet for deretter å avvikle det. Når det gjelder de økonomiske konskevenser av avtalen vises til innstillingen. Saken reises for formannskapet etter Kommunelovens 13 hasteparagrafen med bakgrunn i at avtalen må godkjennes snarest for å hindre at utpantingsbegjæringen fra Bertheussen AS blir iverksatt overfor NHU. Kopi av kontrakten følger vedlagt. Side 4 av 8

5 Sak 34/09 GAMVIK-NORDKYN HAVN KF - SØKNAD OM OVERTAKELSE AV LÅN Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 253 Arkivsaksnr.: 09/478 Saksnr.: Utvalg Møtedato 21/09 Formannskapet /09 Kommunestyret /09 Formannskapet /09 Formannskapet Rådmannens innstilling : 1. Gamvik kommunestyre godkjenner at Gamvik-Nordkyn Havn KF overtar restlån i Sparebank1 Nord Norge pålydende ,- fra Nordkyn Eiendom- og Havneutvikling AS. 2. Godkjenningen forutsetter at avtalen med Bertheussen i sak 33/09 vedtas i tråd med innstillingen. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 21/09 Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 14/09 Rådmannen la fram følgende forslag til endring av opprinnelig innstilling: Kommunestyret delegerer til formannskapet å fatte endelig vedtak i saken etter at det er avholdt et avklaringsmøte med havnestyret. Vedtak: Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 30/09 Behandling: Styreformann Kåre Karlstad orienterte nærmere om situasjonen. På bakgrunn av orienteringen fra Karlstad, vil det pr. dato ikke være aktuelt med et slikt låneopptak. Saken trekkes. Vedtak: Saken trekkes. Enst. Side 5 av 8

6 Sak 34/09 Saksopplysninger: Det vises til søknad fra Gamvik-Nordkyn Havn KF (GNH). Selskapet har i sitt styremøte vedtatt å be banken om overtakelse av restlån pålydende ,- fra Nordkyn Eiendom- og Havneutvikling AS. Lånet ble i sin tid tatt opp i forbindelse med kjøp av skipsekspedisjonen fra Bertheussen AS. Sparebank1 Nord Norge har bedt om kommunal godkjenning for en slik overdragelse av lånet. Det vises i den forbindelse til vedtekter for GHN, paragraf 17. Rådmannens vurderinger: GHN skriver i sin søknad om godkjenning av overtakelse av lån at selskapet ønsker å overta hele restlånet og øke tilbakebetalingstiden med 5 år til Selskapet oppgir også at inntektspotensialet er betydelig styrket etter at man har kommet til enighet med Hurtigruten ASA om at kaiavgiften skal faktureres fra GHN og ikke fra Nordkyn Eiendom- og Havneutvikling AS. Dette grepet setter selskapet i stand til å dekke de forpliktelsene som overtakelse av lånet innebærer. Rådmannen ser at overtakelse av dette lånet utgjør et nytt skritt på veien til å konsentrere all drift av kommunens havner rundt det kommunale foretaket. Det vises i den forbindelse til bakgrunn for opprettelse av det kommunale foretaket gjennom kommunestyrets behandling av saken Følgende sakses fra rådmannens saksframlegg til møtet i juli 2008: Etter flere års arbeid og mye fram og tilbake er nå Forskrift om havnedistrikt i sjøen, Gamvik kommune, Finnmark fastsatt av Kystverkets hovedkontor i Ålesund. Ikrafttredelse er satt til Forskriften er sendt Lovdata for kunngjøring. Med dette er forberedelsene til opprettelse av en havneforvaltning gått over i en ny fase. Det vises i den sammenheng til vedtak i Gamvik kommunestyre, sak 07/08 fra april i år. Vedtaket hadde følgende ordlyd: Vedtak: 1. Det velges et havnestyre på 3 medlemmer. Som medlemmer velges: Kåre Karlstad, Mehamn, leder, Torfinn Vassvik, Gamvik, medlem og Anne K. Pettersen, medlem. Varamedlemmer: Frank Myklebust, Mehamn, Alf Norman Hansen, Mehamn og Anniken Jakola, Skjånes. 2. Havnestyret trer i funksjon så snart Gamvik Havnedistrikt er godkjent av Kystdirektoratet. 3. I perioden fram til avviklingen av Nordkyn Havneutvikling AS(NHU), skal styret arbeide tett med styret i NHU angående etablering av en framtidig forvaltningsmodell for havnedistriktet. Side 6 av 8

7 Sak 34/09 Med bakgrunn i dette vedtaket har havnestyret allerede startet med sitt arbeid, selv om utvalget formelt ikke er funksjonsdyktig før 10.juli, jfr godkjenningen i Kystverket. Nyvalgt leder har sammen med politisk og administrativ ledelse i Gamvik kommune startet på forberedelsene til etablering av forvaltningsmodell. Dette arbeidet har skjedd i regi av Nordkyn Havneutvikling AS i tett samarbeid med kommunens advokat, jfr vedtakets pkt 3 som hjemler dette. Fra advokat Østgård, har kommunen mottatt en del vurderinger og forslag til nødvendige vedtak som må være på plass i forbindelse med etablering av en havneforvaltning organisert som et KF (Kommunalt Foretak). Det kommunale foretaket vil ikke være en egen juridisk enhet, men utgjøre en del av Gamvik kommune. Foretaket vil imidlertid med bakgrunn i Kommunelovens kapittel 11 ha en særstilling i forhold til øvrig kommunal drift. Blant annet skal selskapet ha et eget styre. Foretaket skal også ha egne vedtekter. Forslag til disse er utarbeidet av Gamvik kommunes advokat og gitt visse tilpasninger lokalt. Vedtektene beskriver KFets oppbygging og styringsstruktur, herunder den myndighet som tilligger ledelsen i foretaket og forholdet mellom foretaket og Gamvik kommunes øvrige ledelse. Gamvik- Nordkyn Havn KF vil opprettes med en såkalt åpningsbalanse. Denne åpningsbalansen består av verdien av de eiendommer som foretaket overtar fra Gamvik kommune, fratrukket den gjeld som påhviler de samme eiendommer/eiendeler/bygningsmasse. Åpningsbalansen må utarbeides av kommunens administrasjon og godkjennes av kommunens revisor. I utgangspunktet vil verdien av eiendommer/bygningsmasse bli oppført med det som framgår av restverdi pr enhet slik de framkommer i regnskapet for 2007 som nylig er godkjent av kommunestyret. Når det gjelder overføring av pålydende gjeld vil det måtte beregnes av administrasjonen ut fra hvor mye gjeld som er tatt opp til de respektive formål som inngår i åpningsbalansen. Dette er et forholdsvis møysommelig arbeid, da en del av lånene er slått sammen med andre samtidig som løpetiden er endret. Når dette er gjort og godkjent av kommunens revisor, vil forholdet mellom gjeld og verdien av eiendeler/eiendommer og bygningsmasse utgjøre foretakets åpningsbalanse. For Gamvik kommune som organisasjon vil de største praktiske endringene i forhold til dagens situasjon være: Et eget foretak får drifts- og økonomisk ansvar for all havneforvaltning i kommunen Alle inntekter og alle kostnader knyttet til havnas drift og utvikling vil bli godskrevet/belastet foretaket. De avtaler som kommunen i dag har med diverse private foretak/personer knyttet til drift av havnene vil bli overført til det nye havneforetaket. En del av kommunens gjeld vil bli overført til foretaket. Foretaket må i utgangspunktet betjene gjelda med det inntektsgrunnlaget som er til stede i form av havne-, kai- og anløpsavgifter og annet salg av tjenester. I og med at foretaket ikke er en egen juridisk enhet er Gamvik kommune imidlertid forpliktet til å dekke underskudd. Side 7 av 8

8 Sak 34/09 Som det framgår ovenfor har det ligget i kortene at GHN skal overta den funksjonen som Nordkyn Havneutvikling AS(her kalt NHU) har hatt og at NHU skal avvikles som et selskap knyttet til havneforvaltning i Gamvik kommune. Rådmannen anbefaler kommunestyret å godkjenne at Gamvik-Nordkyn Havn KF får tillatelse til å overta restlån pålydende ,- fra Nordkyn Eiendom- og Havneutvikling AS. Det økonomiske grunnlaget for å betjene lånet skulle være til stede i og med den økte inntekten til selskapet fra kaiavgift, jfr innledende bemerkninger i saksframlegget. Rådmannen vil samtidig anbefale at det gis en fullmakt til GHN om å refinansiere det løpende lånet i forbindelse med overtakelsen. Dette gjelder også å innløse lånet gjennom refinansiering i annen bank dersom dette skulle være mer økonomisk fordelaktig for selskapet. Side 8 av 8

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/08 08/00355 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/08 08/00355 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: : 14.04.2008 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Mehamn samfunnshus : 22.03.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

OFFENTLIG SAKSLISTE 28/14 14/359 BUDSJETTREGULERINGER MED TERTIALRAPPORT. 1. TERTIAL 2014

OFFENTLIG SAKSLISTE 28/14 14/359 BUDSJETTREGULERINGER MED TERTIALRAPPORT. 1. TERTIAL 2014 Sak 24/14 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 06.06.2014 Tid: 09:15 OFFENTLIG SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 24/14 14/363 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/08 08/00287 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/08 08/00287 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførerens kontor : 10.03.08 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/11 10/237 RENOVASJON NÆRINGSAVFALL - REFUSJON FRA RASK AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/11 10/237 RENOVASJON NÆRINGSAVFALL - REFUSJON FRA RASK AS Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten Møtedato: 27.01.2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten : 10.03.2009 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hurtigruta fra Kjøllefjord til Berlevåg Møtedato: 30.08.2007 Tid: Kl 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten Møtedato: 09.10.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/14 14/189 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/14 14/189 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn samfunnshus - lillesalen Møtedato: 27.03.2014 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2010 Tid: 0900-1500 Tilstede på møtet: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger Roren, Kai Brox,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: KLP`s lokaler i Dronning Eufemias gate10, Bjørvika, Oslo Møtedato: 04.03.

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: KLP`s lokaler i Dronning Eufemias gate10, Bjørvika, Oslo Møtedato: 04.03. Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: KLP`s lokaler i Dronning Eufemias gate10, Bjørvika, Oslo Møtedato: 04.03.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Solbakken Selskapshage, Sundøy Møtedato: 21.09.2011 Tid: 1100 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord kommunestyre. Innkallingen sendes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 17.03.05 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning.

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.10.2011 49807/2011 2011/7130 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/130 Formannskapet 12.10.2011 11/143 Bystyret 27.10.2011 Bodø kommunale Boligstiftelse.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 09.11.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Mehamn Samfunnshus Møtedato: 02.10.2008 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Kai Brox, Siv Anita Steel, Frank Brox Forfall: Inger

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, Lillesalen Møtedato: 31.01.2012 Tid: 10:00-00:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste Møtested: Formannskapssalen Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 12:00 Det er foreslått å sette følgende sak på sakslisten/ettersende dokumenter

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FE-252 12/537 12/2857 Bent Øverby 02.05.2012 Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012

Detaljer

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING med tilleggssaker Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 Eventuelle forfall meldes til tlf. 91582102 eller 90793885. Varamedlemmer møter etter

Detaljer