MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no"

Transkript

1 Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : Tid: 11:00-13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf eller Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall, og skal kun møte dersom de får beskjed etter denne innkallingen. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 42/09 09/841 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE 43/09 09/842 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER 44/09 09/521 OPPREISNINGSORDNING - BARNEHJEMSBARN. TILSLUTNING TIL FELLES SEKRETARIAT 45/09 09/763 OMORGANISERING ØKONOMIAVDELINGA 46/09 09/764 INNDEKKING AV UNDERSKUDD I INVESTERINGSREGNSKAPET Mehamn, Marius Nilsen ordfører

2 Sak 42/09 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Saksbehandler: Helge J. Pedersen Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 09/841 42/09 Formannskapet Innkallingen godkjennes. Protokollen fra FSK-møtet den er underskrevet. Protokollunderskrivere til dagens protokoll utpekes av møteleder. Side 2 av 8

3 Sak 43/09 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER Saksbehandler: Helge J. Pedersen Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 09/842 43/09 Formannskapet Spørsmål som ønskes besvar/saker som ønskes belyst i møtet, bes være administrasjonen i hende innen tirsdag Side 3 av 8

4 Sak 44/09 OPPREISNINGSORDNING - BARNEHJEMSBARN. TILSLUTNING TIL FELLES SEKRETARIAT Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 270 H32 Arkivsaksnr.: 09/521 12/09 Kommunestyret /09 Formannskapet Formannskapet takker ja til Vadsø kommune om tilslutning til et felles oppreisningsutvalg og sekretariat i forbindelse med oppreisningsordning for barnehjemsbarn, jfr kommunestyrets vedtak av Utvalget suppleres med en representant som behersker samisk språk og har kulturkompetanse, dette for å ivareta forutsetning i kommunestyrets vedtak dersom oppnevnte utvalg ikke innehar denne kompetansen. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 12/09 Behandling: Forslag fra AP v/inger Roren. Stavangermodellen vedtas men tidsperioden utvides til 1992 i stedet for Det ble først foretatt avstemming angående hvilken modell som skal velges. KS-modellen eller Stavanger-modellen. Det ble avgitt 8 stemmer til fordel for Stavangermodellen mot 4 stemmer til fordel for KSmodellen. Avstemming angående tidspunkt for virkningen ble foretatt og det ble avgitt 10 stemmer for Inger Rorens forslag mot 2 stemmer til fordel for innstillingen ang. Stavangermodellen. Vedtak: 1. Gamvik kommunestyre beklager meget sterkt omsorgssvikten og overgrepene som skjedde i barnehjemmene i Finnmark fylke i perioden 1. juli 1954 til 31. desember Gamvik kommunestyre vedtar: Vedlagte vedtekter for Kommunal oppreisningsordning for personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt ved barnehjem mens de var under plassering av Gamvik kommune i perioden til basert på Stavangermodellen. 3. Gamvik kommunestyre ber i tillegg om at staten etablerer en ordning med rentefrie lån over 20 år for å være med i erstatningsordningen, for kommunene i Finnmark. Side 4 av 8

5 Sak 44/09 4. Gamvik kommune ber Fylkesmannen i Finnmark om å bistå kommunene med etablering av et felles oppreisningsutvalg med sekretariat for Finnmark. I forbindelse med dette er det viktig at det gjøres grep for å sikre tilfredsstillende kultur og språkkompetanse. Pkt. 2 vedtatt med 10 mot 2 stemmer, øvrige punkter vedtatt enst. Gamvik kommunestyre behandlet saken om erstatningsordning for barnehjemsbarn i sitt møte Vedtaket hadde følgende ordlyd: 5. Gamvik kommunestyre beklager meget sterkt omsorgssvikten og overgrepene som skjedde i barnehjemmene i Finnmark fylke i perioden 1. juli 1954 til 31. desember Gamvik kommunestyre vedtar vedlagte vedtekter for Kommunal oppreisningsordning for personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt ved barnehjem mens de var under plassering av Gamvik kommune i perioden til basert på Stavanger modellen. 7. Gamvik kommunestyre ber i tillegg om at staten etablerer en ordning med rentefrie lån over 20 år for å være med i erstatningsordningen, for kommunene i Finnmark. 8. Gamvik kommune ber Fylkesmannen i Finnmark om å bistå kommunene med etablering av et felles oppreisningsutvalg med sekretariat for Finnmark. I forbindelse med dette er det viktig at det gjøres grep for å sikre tilfredsstillende kultur og språkkompetanse. I forhold til vedtaket pkt 4 har Vadsø kommune invitert de øvrige kommunene som har valgt oppreisningsordning etter Stavangermodellen til deltakelse i samarbeid i forhold til Oppreisningsutvalg og sekretariat som kommunen har nedsatt. Utvalget har følgende sammensetning: Jonar A Rushfeldt (advokat, leder), Svanhild Meirud (førstekonsulent Øst-Finnmark tingrett) Jens Jensenius (psykolog, Vadsø kommune). Utvalget er tildelt en egen sekretær, Carina Larsson (koordinator tverrfaglig individrettede tjenester, Vadsø familiesenter). Om Gamvik kommune skal inngå samarbeid med de øvrige kommunene om oppreisningsutvalg bør utvalget suppleres med en representant som behersker samisk språk og Side 5 av 8

6 Sak 44/09 har kulturkompetanse. Også kommunene Karasjok og Lebesby har fattet vedtak om at oppreisningsutvalg/oppreisningssekretariat skal besitte samisk kultur og språk kompetanse. Rådmannen vil ellers på det sterkeste tilrå at Gamvik kommune slutter seg til det felles sekretariatet for kommuner som har valgt Stavangermodellen. Dette sikrer likebehandling av alle søknadene uavhengig av kommunetilhørighet, samtidig som det nedsatte utvalget representerer en faglig kompetanse som Gamvik kommune ikke uten videre ville kunne klart å stille med i et slikt utvalg. For Gamvik kommunes vedkommende bør det være nok når Karasjok har oppnevnt en person med samisk og kulturkompetanse. Denne kompetansen må tilsluttede kommuner være med å finansiere dersom oppnevnte utvalg ikke har denne kompetansen. Det anses viktig at oppreisningsorganisasjonen får startet arbeidet snarest. Kommunene har allerede begynt å få henvendelser fra barnehjemsbarn vedr oppreisningsordningen. Under er gjengitt en e-post fra ordfører i Vadsø der tilbudet til andre kommuner om å slutte seg til et felles sekretariat ble gitt. 1. Mail fra Ordføreren i Vadsø. Samtlige kommuner i Finnmark har nå vedtatt en oppreisingsordning for barn som har opplevd ulike former for overgrep ved opphold i ulike barnevernsinstitusjoner. Vadsø kommune vedtok den såkalte Stavangermodellen som etter vår oppfatning representerer en mulighet for en verdig avslutning av et problematisk forhold. Vi har respekt for at andre kommuner har konkludert annerledes, men er samtidig glad for at 5 andre kommuner kom til samme konklusjon som oss. I Vadsø har vi i tråd med ordningens bestemmelser etablert et sekretariat som allerede er i gang med sitt arbeide. Sekretariatet er helt uavhengig av kommunens etablerte organer og består av Jonar A Rushfeldt (advokat, leder), Svanhild Meirud (førstekonsulent Øst- Finnmark tingsrett) og Jens Jensenius(psykolog, Vadsø kommune). Utvalget er tildelt en egen sekretær, Carina Larsson (koordinator tverrfaglig individrettede tjenester, Vadsø familiesenter) som bla annet løpende skal motta og saksbehandle søknader til utvalget. Utvalget har bred erfaring fra ulike sider knyttet til det aktuelle problemområdet. Ordføreren i Vadsø vil med dette stille utvalgets kapasitet og kompetanse tilgjengelig også overfor de 5 andre kommunene. Ordføreren antar at dette vil representere en verdifull kvalitetssikring av et svært kompetansekrevende og subjektivt innrettet arbeide. I tillegg vil det måtte være kostnadsmessig effektivt med en felles sekretariatsfunksjon og Vadsø kommune antar at dette vil kunne være gjenstand for søknad om medfinansiering fra bla annet Fylkesmannen i Finnmark. Utvalget selv mener at et slikt eventuelt utvidet ansvar vil kunne styrke hele utvalgets arbeide til beste for både ofre og ansvarshavende kommuner. Skulle dette være i din kommunes interesse står vi til videre disposisjon også mht utfyllende informasjon. Jeg trur det er et poeng å eventuelt få avklart denne muligheten så snart som mulig men har forståelse for at ferietida vil måtte hensyn tas i så måte. En snarlig tilbakemelding vil derfor være høyst verdsatt. Side 6 av 8

7 Sak 45/09 OMORGANISERING ØKONOMIAVDELINGA Saksbehandler: Herdis H. Karlstad Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 09/763 45/09 Formannskapet / Kommunestyret Stillingen som avdelingsleder skatt endres til skatteoppkrever fra Stillingen plasseres administrativt som en del av økonomiavdelinga med økonomisjef som nærmeste administrative overordnede. Etter at tidligere skatteoppkrever sluttet har økonomisjefen vært kommunens skatteoppkrever. Pr i dag er det avdelingsleder skatt som hovedsakelig arbeider med skattesaker. I en del sammenhenger stilles det krav om at formell skatteoppkrever deltar bl.a. gjelder dette møter med faglig overordnede, Skatt Nord og Skattedirektoratet. For oss vil det være mest hensiktsmessig at den som i hovedsak arbeider med skatt også er kommunens skatteoppkrever. Side 7 av 8

8 Sak 46/09 INNDEKKING AV UNDERSKUDD I INVESTERINGSREGNSKAPET Saksbehandler: Herdis H. Karlstad Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/764 46/09 Formannskapet / Kommunestyret Nødvendig reguleringsbehov kr ,90 dekkes på følgende måte: Kr ,90 dekkes av allerede vedtatt låneopptak til oppgradering skolebygg. Kr ,- dekkes gjennom omdisponering fra avsatt beløp til nødstrømsaggregat ansvarsområde Resten kr ,- dekkes gjennom nytt låneopptak. Iflg. Regnskapsforskriftens 9 skal underskudd i investeringsregnskapet føres opp til inndekking på investeringsbudsjettet i det år regnskapet legges frem. Investeringsregnskapet for 2008 viste et underskudd på kr ,90, hvorav kr ,- av dette gjaldt oppgradering skolebygg resten kr ,- gjaldt flere forskjellige prosjekter. Side 8 av 8

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådmannskontoret Møtedato: 08.07.2009 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten : 10.03.2009 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/08 08/00355 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/08 08/00355 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: : 14.04.2008 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN

FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN Saksfremlegg Saksnr.: 08/4151-3 Arkiv: H32 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 17.03.05 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/11 10/237 RENOVASJON NÆRINGSAVFALL - REFUSJON FRA RASK AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/11 10/237 RENOVASJON NÆRINGSAVFALL - REFUSJON FRA RASK AS Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten Møtedato: 27.01.2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 6/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 18.09.2007 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Finnmark

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Finnmark Hei Med dette oversendes protokollen fra ekstraordinært møte i Fylkesstyret den 15. april. Vedlagt ligger også selve saksfremlegget på saken om Oppreisningsordning for barnehjemsbarn i Finnmark, Med vennlig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/14 14/189 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/14 14/189 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn samfunnshus - lillesalen Møtedato: 27.03.2014 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten Møtedato: 09.10.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Mehamn samfunnshus : 22.03.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/10 10/251 DELTAKELSE I NASJONALPARK-/VERNEOMRÅDESTYRE FOR VARANGERHALVØYA NASJONALPARK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/10 10/251 DELTAKELSE I NASJONALPARK-/VERNEOMRÅDESTYRE FOR VARANGERHALVØYA NASJONALPARK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 01.12.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 04 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: KLP`s lokaler i Dronning Eufemias gate10, Bjørvika, Oslo Møtedato: 04.03.

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: KLP`s lokaler i Dronning Eufemias gate10, Bjørvika, Oslo Møtedato: 04.03. Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: KLP`s lokaler i Dronning Eufemias gate10, Bjørvika, Oslo Møtedato: 04.03.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 09.11.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/08 08/00287 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/08 08/00287 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførerens kontor : 10.03.08 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: 10:00 Merk tiden!

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: 10:00 Merk tiden! Berlevåg kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: 10:00 Merk tiden! Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/08 07/3573 ETABLERING AV DESTINASJON VARANGER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/08 07/3573 ETABLERING AV DESTINASJON VARANGER Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 13.03.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 27.09.2010 Tid: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførers kontor Møtedato: 22.02.2011 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

En felles ordning for kommunene i Nordland

En felles ordning for kommunene i Nordland tt, V Fylkesmannen i Nordland OPPREISNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN OG SPESIALSKOLEELEVER En felles ordning for kommunene i Nordland Mars 2011 2 3 KAPITTELOVERSIKT Kapittel 1 Bakgrunn for forslaget

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2010 Tid: 0900-1500 Tilstede på møtet: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger Roren, Kai Brox,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 - Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Saksnr Innhold Side REFERATSAKER 4/09 REFERATER/ORIENTERINGER POLITISKE SAKER 18/09 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2008 STOKKE KOMMUNE

Saksnr Innhold Side REFERATSAKER 4/09 REFERATER/ORIENTERINGER POLITISKE SAKER 18/09 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2008 STOKKE KOMMUNE STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.06.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTE NR.: 06/13 TID: 03.10.2006 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. juni 2007 Møtestart: kl 12.00 Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen Sakliste Godkjenning

Detaljer