MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/08 08/00287 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/08 08/00287 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE"

Transkript

1 Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførerens kontor : Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall, og skal kun møte dersom de får beskjed etter denne innkallingen. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/08 08/00287 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE 0002/08 08/00290 REFERATER 0003/08 08/00289 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER 0004/08 07/00993 ANNA NÆSS LEGAT 0005/08 07/00866 TILDELING MIDLER FRA NORDKYN KRAFTLAG ANKE PÅ VEDTAK 0006/08 08/00292 KOMMUNALE AVGIFTER FOR EIERE AV PRIVATE KLUBB/FORENINGSLOKALER Mehamn, Marius Nilsen ordfører

2 Sak 0001/08 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Saksbehandler: Helge J. Pedersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ /08 Formannskapet Innkallingen godkjennes. Protokollen fra formannskapets møte underskrives av Kai Brox Protokollunderskriver for dagens protokoll velges etter forslag fra møteleder. Side 2 av 9

3 Sak 0002/08 REFERATER Saksbehandler: Helge J. Pedersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ /08 Formannskapet Referatene tas til etterretning. Side 3 av 9

4 Sak 0003/08 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER Saksbehandler: Helge J. Pedersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ /08 Formannskapet Utvalget tar rådmannens orienteringer til etterretning. Rådmannen tar utvalgets føringer til etterretning. Følgende spørsmål og orienteringer var meldt inn ved utsendelsen av sakspapirene. 1. Rådmannen orienterer ang. Fylkesmannens godkjenning av budsjett Side 4 av 9

5 Sak 0004/08 ANNA NÆSS LEGAT Saksbehandler: Bente Mortensen Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/ /08 Formannskapet Saken legges frem uten innstilling. Det er kommet inn 11 søknader. Kr. 8620,- til fordeling. Navn: Skole: Linje: Kjell Magne Hansen, Mehamn H.våg vg.skole avd. Mehamn Helse og sosial Vegard Langås, Mehamn Vardø vg.skole, Vardø IKT-driftsfag Katrine Nordstrand, Skjånes Kirkenes vg.skole, Kirkenes Studiespesialisering Preben M. Fagerheim, Mehamn Lærling De Fire Roser Kokk Therese H. Johansen, Mehamn Kirkenes vg.skole, Kirkenes Allmenfag Ann Mari H. Johansen, Mehamn Kirkenes vg.skole, Kirkenes Allmenfag May Helena Kivikoski, Mehamn H.våg vg.skole avd. Mehamn Helse og sosial Jørn Johansen, Gamvik Nordkap Maritim, H.våg Restaurant- og matfag Tone Andreassen, Mehamn Breivika vg.skole Hjelpepleier (privatist) Tony Paulsen, Mehamn H.våg vg.skole avd. Mehamn Helse og sosial Bjørn Leo Piisilæ, Mehamn Lærling Trondsen Auto AS Bil og transportfag Side 5 av 9

6 Sak 0005/08 TILDELING MIDLER FRA NORDKYN KRAFTLAG ANKE PÅ VEDTAK Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: C00 &56 Arkivsaksnr.: 07/ /07 Kultur- og Fritidsutvalget /08 Kultur- og Fritidsutvalget /08 Formannskapet Saken legges fram uten innstilling. Det vises til tidligere behandling av saken i KFU samt fornyet behandling i samme utvalg Anken ble ikke tatt til følge og går derfor vidsere til kommunens faste klageorgan som er formannskapet. Saken legges fram med KFU s behandling for endelig avklaring i FSK. Det gjøres oppmerksom på at medlemmer i KFU som har vært med på behandlingen av vedtaket og ikke kan delta i behandlingen av anken i formannskapet. Det vises i den forbindelse til kommunelovens 40, pkt 3c. Så langt rådmannen kan se vil det i den foreliggende sak ha betydning for representanten Frank Broks. Side 6 av 9

7 Sak 0006/08 KOMMUNALE AVGIFTER FOR EIERE AV PRIVATE KLUBB/FORENINGSLOKALER Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 08/ /08 Formannskapet Saken legges fram uten innstilling. Forslag fremmes i møtet med bakgrunn i rådmannens saksframlegg. Bakgrunn for saken: Gamvik kommune har i den senere tid mottatt en rekke søknader om fritak eller reduksjon i de kommunale avgifter. Årsaken til dette antas å være en kombinasjon av de til dels betydelige økte gebyrsatser i 2007 kombinert med at den nye forskriften som ble vedtatt gjeldende fra 2007 gir et større grunnlag for reduksjon i avgifter enn det som tidligere var tilfellet. Samtidig har kommunen mer aktivt begynt å bruke de gjeldende retningslinjer til renovasjonsforskriften vedtatt av styret i Finnmark Miljøtjeneste AS i Som følge av ovennevnte har det i løpet av 2007 vært mange som har fått innvilget fritak eller reduksjon i de kommunale avgifter knyttet til vann, avløp, renovasjon og feiing. En gjennomgang av abonnentsituasjonen, spesielt i Skjånes og i Gamvik, har også gitt en oppdatering av abonnementsstatus som har ført til endret grunnlag for vann og avløpsgebyrer. Spesielt på avløp viser det seg at det har vært en del feilfaktureringer da en del husstander knyttet til det offentlige vannledningsnettet ikke har vært knyttet til avløpsnettet. Alle disse forhold har muligens ført til at kommunen overfor private husholdningsabonnenter har framstått som mer smidig i forhold tidligere. En gruppe som imidlertid i liten grad har dratt nytte av de nye mulighetene for reduksjon i de kommunale eiendomsavgiftene er eiere av private klubbhus og foreningslokaler. Mange av disse foreningene har liten aktivitet og kostnader til klubbhus utgjør en stor og tyngende byrde for en skranten foreningsøkonomi. Fra politisk ledelse har rådmannen blitt bedt om å foreta noen vurderinger av denne problemstillingen. Den konkrete bakgrunnen for saken er en søknad fra Mehamn bridgeklubb fra høsten 2007 der foreningen ber om fritak/reduksjon for kommunale avgifter knyttet til bridgehuset(husmorstua) i Mehamn. Denne søknaden har tidligere blitt behandlet administrativt og gitt avslag med bakgrunn i at klubbens hus og bruken av dette ikke falt inn under noen av de fritaks-/reduksjonsordningene som de reviderte forskriftene fra 2007 hjemler. Istedenfor konkret å behandle en ankesak fra Mehamn bridgeklubb er rådmannen av den formening at det bør vurderes noen prinsipielle avklaringer for hvordan man skal forholde seg til denne typen hjemmelshavere. Når det er gjort vil det være lettere å behandle slike saker for framtida slik at vi slipper et uttall av enkeltsøknader. Side 7 av 9

8 Sak 0006/08 Rådmannens vurderinger: Problemet som reises fra bridgeklubben er ikke enestående. Det finnes flere lag og foreninger rundt i Gamvik kommune som sitter som hjemmelshavere til eiendommer som ligger inne i det kommunale avgiftsregisteret. Rådmannen har ikke foretatt noen eksakt opptelling, men det antas at det kan dreie seg om opp mot 10 stykker. Mange av foreningene i Gamvik kommune sliter både med rekruttering og aktivitetsnivå. For en liten forening med begrenset aktivitetsnivå vil de kommunale avgiftene på et klubbhus være så store at de kan ødelegge for foreningens drift. Rådmannen har en viss forståelse for at det kan være lite motiverende for medlemmer å arrangere lotterier, pante flasker og gjennomføre andre inntektsbringende tiltak som skal gå til å betale for de kommunale avgiftene til klubbhuset. Plikten til å svare for de kommunale avgiftene tilligger den som er hjemmelshaver av eiendom uten hensyn til om denne er en privatperson, et firma eller en forening. Det er også uten betydning om eiendommen utleies eller disponeres av andre. Det er ikke anledning til å gi fritak for vann- og avløpsgebyrer med mindre dette framgår av forskrift og/eller gebyrregulativet. For renovasjonsgebyret kan Gamvik kommune innvilge fritak eller reduksjon men dersom dette fritaket ikke er hjemlet i de retningslinjene som er vedtatt av styret i Finnmark Miljøtjeneste AS, vil Gamvik kommune fortsatt bli fakturert fra miljøtjenesten selv om abonnenten har fått fritak. Dette fører til redusert inndekning i forhold til selvkost og vil i neste omgang kunne føre til økt renovasjonsgebyr utover det som beregnes fra FIMIL. Et system for å innvilge fritak eller reduksjon for den aktuelle gruppen bygningseiere(lag og foreninger) kan være vanskelig å legge inn i en forskrift da bruken av slike bygg kan variere sterkt. Samtidig er det et problem hvordan man skal gå fram for å skille mellom ulike typer lag og foreninger og den virksomheten som foregår i det aktuelle bygget. Blant annet brukes en del slike bygg til utleievirksomhet, både fast og tilfeldig. Dermed kan enkelte bygningseiere av denne kategorien mer betraktes som næringsutøvere. Rådmannen vil anbefale at dersom det skal innføres et system for redusert kostnad for gruppen lag og foreninger som er hjemmelshavere til eiendom i Gamvik kommune, må det lages et system som tar høyde for: Definere hva slags lag og foreninger som skal omfattes av ordningen. Beslutte hva slags system som skal innføres (%vis reduksjon på utfakturert avgift, helt fritak, skjønnsmessig vurdering i forhold til aktuelt avgiftsnivå på eiendommen, avhengig av inntektspotensialet, foreningens økonomi etc, evt kommunalt tilskudd) Rådmannen vil ikke anbefale en omfattende bruk av skjønn som grunnlag for vurdering av de enkelte bygningseieres status. En ordning som innføres bør dessuten gjøres på en slik måte at man ikke behøver å endre forskriften. Det kan være et omfattende og tidkrevende arbeid. I praksis snakker vi da om et system der kommunen går ut og betaler et tilskudd som tilsvarer (hele) eller deler av de kommunale avgiftene som ilegges lag og foreninger som er bygningseiere. Da blir det hele en bevilgningssak i budsjettet og ikke en forskriftsendring. Dermed vil det være formannskapet som er behandlende organ og ikke MTU. Side 8 av 9

9 Sak 0006/08 Rådmannen legger saken fram for behandling i FSK uten innstilling og inviterer utvalget til å komme med forslag til avgrensning av aktuell målgruppe og definere nivå på reduksjon som skal tilstås(rettere sagt nivå på kommunalt tilskudd til å betale pålydende faktura) Side 9 av 9

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hurtigruta fra Kjøllefjord til Berlevåg Møtedato: 30.08.2007 Tid: Kl 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Mehamn samfunnshus : 22.03.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING med tilleggssaker Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten Møtedato: 09.10.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0012/07 07/00396 GAMVIK KOMMUNES REGNSKAP FOR 2006 - GODKJENNING 0014/07 07/00397 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0012/07 07/00396 GAMVIK KOMMUNES REGNSKAP FOR 2006 - GODKJENNING 0014/07 07/00397 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2006 Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: OBS! Mehamn Arctic Hotell Møtedato: 27.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.2007 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ikke møtt Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 17.03.05 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Mehamn Samfunnshus Møtedato: 02.10.2008 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Kai Brox, Siv Anita Steel, Frank Brox Forfall: Inger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2010 Tid: 0900-1500 Tilstede på møtet: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger Roren, Kai Brox,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn Arctic Hotel Møtedato: 22.12.2010 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg

Side 1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: kl. 12.00 til ca. 13.30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 - Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0172/04 04/00984 NORDKYN KRAFTLAG AL - FORSLAG PÅ REPRESENTANTER TIL STYRET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0172/04 04/00984 NORDKYN KRAFTLAG AL - FORSLAG PÅ REPRESENTANTER TIL STYRET Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 02.12.04 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.06.2007 Tid: Kl 09:00 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0017/07 07/00434 GODKJENNING AV INNKALLINGEN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Marius Nilsen, Kai Brox og Inger Roren. Frank Broks og Siv-Anita Steel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Marius Nilsen, Kai Brox og Inger Roren. Frank Broks og Siv-Anita Steel Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 09.12.2010 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ordfører Marius Nilsen, Kai Brox og Inger Roren. Frank Broks og

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0045/03 03/00286 RENOVASJONSSATSER FOR HYTTER OG FRITIDSHUS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0045/03 03/00286 RENOVASJONSSATSER FOR HYTTER OG FRITIDSHUS Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun : 26.03.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 61/10 10/790 REVIDERING AV FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 61/10 10/790 REVIDERING AV FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn Arctic Hotel Møtedato: 22.12.2010 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel RINGERIKE KOMMUNE Utvalg: KS TVERRPOLITISK UTVALG Møtested: Leseværelset Møtedato: 06.05.2013 Tid: kl. 15.00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.05.2006 Tid: Kl 10:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger Hansen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset : 29.08.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2010-2013.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2010-2013. Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 14.12.2009 Tid: kl 1800 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 27.09.2010 Tid: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 13.12.2010 Tid: Kl. 18.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Hotellet Møtedato: 20.12.2007 Tid: Kl 16:00 21:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): AP: Marius Nilsen, Siv

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 6/06 05/3076 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY - UTSATT SAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 6/06 05/3076 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY - UTSATT SAK KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 22.02.06 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer