MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller SAKSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE"

Transkript

1 Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: Tid: 08:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf eller Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 25/12 12/404 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE 26/12 12/386 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER 27/12 12/332 SØKNAD OM SALGSBEVILLING GAMVIK HANDEL AS 28/12 12/333 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING GAMVIK HANDEL AS 29/12 12/351 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING MEHAMN ARCTIC HOTELL AS 30/12 12/353 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING /12 12/354 SØKNAD OM SKJENKE- OG SERVERINGSBEVILLING MUSEENE FOR KYSTKULTUR 32/12 12/355 SØKNAD OM SALGSBEVILLING JOHANNES NILSENS HANDLERI AS 33/12 12/356

2 SØKNAD OM SALGSBEVILLING COOP MARKED - SKJÅNES 34/12 12/357 SØKNAD OM SALGSBEVILLING COOP MARKED MEHAMN 35/12 12/358 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING NORDKYN NORDIC SAFARI A/S 36/12 12/199 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 SØKNAD OM STARTLÅN xxxxxxxxxxxxx 37/12 12/393 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 SØKNAD OM STARTLÅN xxxxxxxxxxxx Mehamn, Inga Manndal ordfører

3 Sak 25/12 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Saksbehandler: Helge J. Pedersen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/404 25/12 Formannskapet Innkallingen godkjennes. Protokoll fra møtet den underskrives av Oddbjørg Vatndal og Inga Manndal. Underskrivere til dagens protokoll utpekes av møteleder. Side 3 av 24

4 Sak 26/12 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER Saksbehandler: Helge J. Pedersen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/386 26/12 Formannskapet Rådmannen tar utvalgets orienteringer tas til etterretning. Utvalget tar rådmannens orienteringer til orientering. Side 4 av 24

5 Sak 27/12 SØKNAD OM SALGSBEVILLING GAMVIK HANDEL AS Saksbehandler: Heidi Hansen Arkiv: U62 Arkivsaksnr.: 12/332 27/12 Formannskapet / Kommunestyret Gamvik Handel AS innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikke med alkoholinnhold inntil 4,7 volumprosent. Salgsbestyrer for bevillingen vil være Torfinn Vassvik og stedfortreder Berit Mortensen. Salg og utlevering av alkoholholdig drikke med alkoholinnhold inntil 4,7 volumprosent kan skje fra kl til kl på hverdager. På dager før søn- og helligdager salgstid fra kl til kl Bevillingen gjelder fra til For øvrig gjelder alkohollovens bestemmelser mht. salg. Gamvik kommune har mottatt søknad om salg av alkoholholdig drikke med alkoholinnhold inntil 4,7 % fra Gamvik Handel AS. Generelle bestemmelser: Kommunen kan gi bevilling til salg av alkoholholdig drikke med alkoholinnhold inntil 4,7 volumprosent. Det kan gis bevilling for inntil 4 år, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer, jfr. alkohollovens 1 6 og 1 7. Før kommunen avgjør søknaden skal det innhentes uttalelse fra skatteoppkrever og politiet. Videre heter det i alkohollovens 1 7b at bevillingshaveren og andre personer som er tilknyttet salgs/skjenkevirksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen, bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. For hver bevilling skal det utpekes en styrer og en stedfortreder som skal godkjennes av bevillingsmyndigheten. Tidsinnskrenkninger for slag og utlevering av øl, jfr. alkohollovens 3-7. Salg og utlevering av alkoholholdig drikke med alkoholinnhold inntil 4,7 volumprosent kan i henhold til alkohollovens normalbestemmelser skje fra kl til kl På dager før søn- Side 5 av 24

6 Sak 27/12 og helligdager skal salget opphøre kl Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag. Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted innskrenke- eller utvide tiden for salg i forhold til disse tider, men ikke utover kl på hverdager og kl på dager før søn- og helligdager. Salg og utlevering av alkoholholdig drikke med alkoholinnhold inntil 4,7 volumprosent skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, og på stemmedagen for valg og folkeavstemning vedtatt ved lov. Rådmannen foreslår at alkohollovens maksimalbestemmelser vedtas for våre salgssteder dog slik at salget kan starte kl Salg og utlevering av alkoholholdig drikke med alkoholinnhold inntil 4,7 volumprosent kan skje fra kl til kl på hverdager. På dager før søn- og helligdager salgstid fra kl til kl Nærmere om søknaden: Søker om ny bevilling fra til Salgsbestyrer Torfinn Vassvik og stedfortreder Berit Mortensen. Begge har avlagt kunnskapsprøve. Søknaden er forelagt politi og skatteoppkrever ingen bemerkninger. Vurdering. Søknaden anbefales innvilget. Det vises for øvrig til innstillingen. Side 6 av 24

7 Sak 28/12 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING GAMVIK HANDEL AS Saksbehandler: Heidi Hansen Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 12/333 28/12 Formannskapet / Kommunestyret Gamvik Handel AS gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin på lokaliteten: Gamvik Handel AS i Gamvik. Skjenking kan foregå i kafè/pub. Skjenking av øl, vin og brennevin kan foregå fra kl til kl alle dager. Gamvik kommune har mottatt søknad om skjenkebevilling fra Gamvik Handel AS. Generelt om loven Bevilling for skjenking gis av kommunen. Før kommunestyret avgjør søknaden skal det innhentes uttalelse fra skatteoppkrever og politiet, jfr. alkohollovens 1-7. Bevilling til skjenking kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer, jfr. alkohollovens 1-6, 2. ledd. Bevilling etter alkoholloven gis til den for hvis regning virksomheten drives (gjelder også juridiske personer som AS). Bevillingshaver må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen, bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. Ved vandelsvurderingen skal det ikke tas hensyn til forhold som er eldre enn 10 år, jfr. alkohollovens 1-7 b. For hver bevilling skal det utpekes en styrer og stedfortreder som skal godkjennes av bevillingsmyndigheten, jfr. alkohollovens 1-7c. Styrer og stedfortreder må være ansatt på skjenkestedet eller arbeidet i virksomheten i kraft av eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over salg eller skjenking, herunder ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. Ved skifte av styrer må bevillingshaver straks søke bevillingsmyndigheten om godkjennelse av ny styrer. Styrer og stedfortreder må være over 20 år, og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den (les: kunnskapsprøven). Søknadene kan behandles selv om kunnskapsprøven ikke er gjennomført og bestått, men bevillingene kan ikke tas i bruk før dette er brakt i orden. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig bl.a. av hensyn til salgs- eller skjenkestedets størrelse, Side 7 av 24

8 Sak 28/12 Bevillingen kan gjelde en, flere eller alle typer alkoholholdige drikker. Bevilling for brennevin kan bare gis hvis det er gitt bevilling for øl og vin. Bevilling for vin kan bare gis dersom det også er gitt bevilling for øl, jfr. alkohollovens 4-2. En skjenkebevilling kan omfatte følgende kombinasjoner: Øl (dvs. øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent) Øl og sterkøl (dvs. øl med høyere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent) Øl og vin Øl, sterkøl og vin Øl, vin og brennevin Øl, sterkøl, vin og brennevin Nærmere om søknaden Det søkes om bevilling til skjenking av brennevin, vin, sterkøl og øl. Skjenking kan foregå i kafè/ pub. Torfinn Vassvik er oppgitt som skjenkebestyrer med Bernt Tony Eilertsen som stedfortreder. Begge har avlagt kunnskapsprøve. Søknaden er forelagt politi og skatteoppkrever ingen bemerkninger. Vurdering Søknaden anbefales innvilget i tråd med de generelle kommunale retningslinjer for skjenkebevillingssaker vedtatt av kommunestyret den i egen sak. Det vises for øvrig til innstillingen. Side 8 av 24

9 Sak 29/12 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING MEHAMN ARCTIC HOTELL AS Saksbehandler: Heidi Hansen Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/351 29/12 Formannskapet / Kommunestyret Mehamn Arctic Hotell AS, Glasshuset og M/S Odd Tore gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin på lokalitetene: Mehamn Arctic Hotell AS, Glasshuset i Otto Jenssens Bakeri AS og på M/S Odd Tore når det arrangeres turer. Skjenking kan foregå i pub, restaurant, peisestue, møterom, rom, uteplass mot nord og sør, samt stampområdet bak hotellet. I tillegg kan det skjenkes på Glasshuset i Otto Jenssens Bakeri AS med uteområdet mot sør på torget og på M/S Odd Tore når det arrangeres turer med båten Skjenking av øl, vin og brennevin kan foregå fra kl til kl alle dager. For uteservering settes skjenketiden fra kl til kl , skjenketidsrom fra 15. mai til 1. september. Gamvik kommune har mottatt søknad om skjenkebevilling fra Mehamn Arctic Hotell AS, Glasshuset og M/S Odd Tore. Generelt om loven Bevilling for skjenking gis av kommunen. Før kommunestyret avgjør søknaden skal det innhentes uttalelse fra skatteetaten og politiet, jfr. alkohollovens 1-7. Bevilling til skjenking kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer, jfr. alkohollovens 1-6, 2. ledd. Bevilling etter alkoholloven gis til den for hvis regning virksomheten drives (gjelder også juridiske personer som AS). Bevillingshaver må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen, bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. Ved vandelsvurderingen skal det ikke tas hensyn til forhold som er eldre enn 10 år, jfr. alkohollovens 1-7 b. For hver bevilling skal det utpekes en styrer og stedfortreder som skal godkjennes av bevillingsmyndigheten, jfr. alkohollovens 1-7c. Styrer og stedfortreder må være ansatt på skjenkestedet eller arbeidet i virksomheten i kraft av eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over salg eller skjenking, herunder ansvar for å føre tilsyn med Side 9 av 24

10 Sak 29/12 utøvelsen av bevillingen. Ved skifte av styrer må bevillingshaver straks søke bevillingsmyndigheten om godkjennelse av ny styrer. Styrer og stedfortreder må være over 20 år, og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den (les: kunnskapsprøven). Søknadene kan behandles selv om kunnskapsprøven ikke er gjennomført og bestått, men bevillingene kan ikke tas i bruk før dette er brakt i orden. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig bl.a. av hensyn til salgs- eller skjenkestedets størrelse, Bevillingen kan gjelde en, flere eller alle typer alkoholholdige drikker. Bevilling for brennevin kan bare gis hvis det er gitt bevilling for øl og vin. Bevilling for vin kan bare gis dersom det også er gitt bevilling for øl, jfr. alkohollovens 4-2. En skjenkebevilling kan omfatte følgende kombinasjoner: Øl (dvs. øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent) Øl og sterkøl (dvs. øl med høyere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent) Øl og vin Øl, sterkøl og vin Øl, vin og brennevin Øl, sterkøl, vin og brennevin Nærmere om søknaden Det søkes om bevilling til skjenking av brennevin, vin, sterkøl og øl. Skjenking skal foregå i pub, restaurant, møterom, peisestue, rom, uteplass mot nord og sør, samt stampområdet bak hotellet. Det gis også tillatelse til skjenking på Glasshuset i Otto Jenssens Bakeri AS med uteområdet mot sør på torget og til M/S Odd Tore når det arrangeres båtturer. Det søkes også om utvidet skjenketid ved uteservering til kl Oddvar Jenssen er oppgitt som skjenkebestyrer med Hege Berntzen som stedfortreder. Begge har avlagt kunnskapsprøve. Søknaden er forelagt politiet og skatteoppkrever ingen bemerkninger. Vurdering Søknaden anbefales innvilget i tråd med de generelle kommunale retningslinjer for skjenkebevillingssaker vedtatt av kommunestyret den i egen sak. Det vises for øvrig til innstillingen. Side 10 av 24

11 Sak 30/12 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Saksbehandler: Heidi Hansen Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/353 30/12 Formannskapet / Kommunestyret Lorden Kro AS gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin på lokaliteten Lorden Kro i Mehamn. Skjenking kan foregå i restauranten og rom i 2. etasje. Det gis også tillatelse til skjenking utendørs(uteservering ). Skjenking av øl, vin og brennevin kan foregå fra kl til kl alle dager. For uteservering settes skjenketiden fra kl til kl , skjenketidsrom fra 15. mai til 1. september. Gamvik kommune har mottatt søknad om skjenkebevilling fra Lorden Kro AS. Generelt om loven Bevilling for skjenking gis av kommunen. Før kommunestyret avgjør søknaden skal det innhentes uttalelse fra skatteoppkrever og politiet, jfr. alkohollovens 1-7. Bevilling til skjenking kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer, jfr. alkohollovens 1-6, 2. ledd. Bevilling etter alkoholloven gis til den for hvis regning virksomheten drives (gjelder også juridiske personer som AS). Bevillingshaver må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen, bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. Ved vandelsvurderingen skal det ikke tas hensyn til forhold som er eldre enn 10 år, jfr. alkohollovens 1-7 b. For hver bevilling skal det utpekes en styrer og stedfortreder som skal godkjennes av bevillingsmyndigheten, jfr. alkohollovens 1-7c. Styrer og stedfortreder må være ansatt på skjenkestedet eller arbeidet i virksomheten i kraft av eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over salg eller skjenking, herunder ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. Ved skifte av styrer må bevillingshaver straks søke bevillingsmyndigheten om godkjennelse av ny styrer. Side 11 av 24

12 Sak 30/12 Styrer og stedfortreder må være over 20 år, og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den (les: kunnskapsprøven). Søknadene kan behandles selv om kunnskapsprøven ikke er gjennomført og bestått, men bevillingene kan ikke tas i bruk før dette er brakt i orden. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig bl.a. av hensyn til salgs- eller skjenkestedets størrelse, Bevillingen kan gjelde en, flere eller alle typer alkoholholdige drikker. Bevilling for brennevin kan bare gis hvis det er gitt bevilling for øl og vin. Bevilling for vin kan bare gis dersom det også er gitt bevilling for øl, jfr. alkohollovens 4-2. En skjenkebevilling kan omfatte følgende kombinasjoner: Øl (dvs. øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent) Øl og sterkøl (dvs. øl med høyere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent) Øl og vin Øl, sterkøl og vin Øl, vin og brennevin Øl, sterkøl, vin og brennevin Nærmere om søknaden Det søkes om bevilling til skjenking av brennevin, vin, sterkøl og øl. Skjenking kan foregå i restauranten og rom i 2. etasje. Det gis også tillatelse til skjenking utendørs(uteservering ). Oddbjørn Hansen er oppgitt som skjenkebestyrer med Einar Johansen som stedfortreder. Begge har avlagt kunnskapsprøven. Søknaden er forelagt politiet og skatteoppkrever ingen bemerkninger. Vurdering Søknaden anbefales innvilget i tråd med de generelle kommunale retningslinjer for skjenkebevillingssaker vedtatt av kommunestyret den i egen sak. Det vises for øvrig til innstillingen. Side 12 av 24

13 Sak 31/12 SØKNAD OM SKJENKE- OG SERVERINGSBEVILLING MUSEENE FOR KYSTKULTUR Saksbehandler: Heidi Hansen Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/354 31/12 Formannskapet / Kommunestyret Museene for kystkultur og gjenreising i Finnmark IKS gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin på lokaliteten: Kafè på Slettnes fyr og Bøkkerbua kafè på museet i Gamvik. Skjenking kan foregå i i de nevnte lokaler. Skjenking av øl, vin og brennevin kan foregå fra kl til kl alle dager. For uteservering settes skjenketiden fra kl til kl , skjenketidsrom fra 15. mai til 1. september. Gamvik kommune har mottatt søknad om skjenkebevilling fra Museene for kystkultur og gjenreising i Finnmark IKS. Generelt om loven Bevilling for skjenking gis av kommunen. Før kommunestyret avgjør søknaden skal det innhentes uttalelse fra skatteoppkrever og politiet, jfr. alkohollovens 1-7. Bevilling til skjenking kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer, jfr. alkohollovens 1-6, 2. ledd. Bevilling etter alkoholloven gis til den for hvis regning virksomheten drives (gjelder også juridiske personer som AS). Bevillingshaver må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen, bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. Ved vandelsvurderingen skal det ikke tas hensyn til forhold som er eldre enn 10 år, jfr. alkohollovens 1-7 b. For hver bevilling skal det utpekes en styrer og stedfortreder som skal godkjennes av bevillingsmyndigheten, jfr. alkohollovens 1-7c. Styrer og stedfortreder må være ansatt på skjenkestedet eller arbeidet i virksomheten i kraft av eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over salg eller skjenking, herunder ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. Ved skifte av styrer må bevillingshaver straks søke bevillingsmyndigheten om godkjennelse av ny styrer. Side 13 av 24

14 Sak 31/12 Styrer og stedfortreder må være over 20 år, og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den (les: kunnskapsprøven). Søknadene kan behandles selv om kunnskapsprøven ikke er gjennomført og bestått, men bevillingene kan ikke tas i bruk før dette er brakt i orden. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig bl.a. av hensyn til salgs- eller skjenkestedets størrelse, Bevillingen kan gjelde en, flere eller alle typer alkoholholdige drikker. Bevilling for brennevin kan bare gis hvis det er gitt bevilling for øl og vin. Bevilling for vin kan bare gis dersom det også er gitt bevilling for øl, jfr. alkohollovens 4-2. En skjenkebevilling kan omfatte følgende kombinasjoner: Øl (dvs. øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent) Øl og sterkøl (dvs. øl med høyere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent) Øl og vin Øl, sterkøl og vin Øl, vin og brennevin Øl, sterkøl, vin og brennevin Nærmere om søknaden Det søkes om bevilling til skjenking av brennevin, vin, sterkøl og øl. Skjenking skal foregå i kafè på Slettnes fyr og Bøkkerbua kafè på museet. De har ikke planer om å drive Bøkkerbua som fast skjenkested. Dette stedet vil bare være sporadisk åpent i forbindelse med annonserte arrangementer. Kafèen på fyret vil være åpent hver dag i sommersesongen. Skjenkebestyrer på begge stedene er Torstein Johnsrud med stedfortreder Erik Bjønnes Hansen. Torstein Johnsrud har avlagt kunnskapsprøve. Erik Bjønnes Hansen skal avlegge prøven i løpet av juni måned Søknaden er forelagt politiet og skatteoppkrever ingen bemerkninger fra politiet. Søknaden videresendes skatteoppkrever i Nordkapp kommune for uttalelse. Vurdering Søknaden anbefales innvilget i tråd med de generelle kommunale retningslinjer for skjenkebevillingssaker vedtatt av kommunestyret den i egen sak. Det vises for øvrig til innstillingen. Side 14 av 24

15 Sak 32/12 SØKNAD OM SALGSBEVILLING JOHANNES NILSENS HANDLERI AS Saksbehandler: Heidi Hansen Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/355 32/12 Formannskapet / Kommunestyret Johannes Nilsens Handleri AS innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikke med alkoholinnhold inntil 4,7 volumprosent. Salgsbestyrer for bevillingen vil være Marius Nilsen og stedfortreder Oddbjørn Hansen. Salg og utlevering av alkoholholdig drikke med alkoholinnhold inntil 4,7 volumprosent kan skje fra kl til kl på hverdager. På dager før søn- og helligdager salgstid fra kl til kl Bevillingen gjelder fra til For øvrig gjelder alkohollovens bestemmelser mht. salg. Gamvik kommune har mottatt søknad om salg av alkoholholdig drikke med alkoholinnhold inntil 4,7 % fra Johannes Nilsen Handleri AS. Generelle bestemmelser: Kommunen kan gi bevilling til salg av alkoholholdig drikke med alkoholinnhold inntil 4,7 volumprosent. Det kan gis bevilling for inntil 4 år, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer, jfr. alkohollovens 1 6 og 1 7. Før kommunen avgjør søknaden skal det innhentes uttalelse fra skatteoppkrever og politiet. Videre heter det i alkohollovens 1 7b at bevillingshaveren og andre personer som er tilknyttet salgs/skjenkevirksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen, bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. For hver bevilling skal det utpekes en styrer og en stedfortreder som skal godkjennes av bevillingsmyndigheten. Tidsinnskrenkninger for slag og utlevering av alkohol, jfr. alkohollovens 3-7. Side 15 av 24

16 Sak 32/12 Salg og utlevering av alkoholholdig drikke med alkoholinnhold inntil 4,7 % kan i henhold til alkohollovens normalbestemmelser skje fra kl til kl På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag. Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted innskrenke- eller utvide tiden for salg i forhold til disse tider, men ikke utover kl på hverdager og kl på dager før søn- og helligdager. Salg og utlevering av alkohol skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, og på stemmedagen for valg og folkeavstemning vedtatt ved lov. Rådmannen foreslår at alkohollovens maksimalbestemmelser vedtas for våre salgssteder dog slik at salget kan starte kl Salg og utlevering av alkohol kan skje fra kl til kl på hverdager. På dager før søn- og helligdager salgstid fra kl til kl Nærmere om søknaden: Søker om ny bevilling fra til Salgsbestyrer Marius Nilsen og stedfortreder Oddbjørn Hansen. Begge har avlagt kunnskapsprøven. Søknaden er forelagt politi og skatteoppkrever ingen bemerkninger Vurdering. Søknaden anbefales innvilget. Det vises for øvrig til innstillingen. Side 16 av 24

17 Sak 33/12 SØKNAD OM SALGSBEVILLING COOP MARKED - SKJÅNES Saksbehandler: Heidi Hansen Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/356 33/12 Formannskapet / Kommunestyret Coop Marked Skjånes innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikke med alkoholinnhold inntil 4,7 volumprosent. Salgsbestyrer for bevillingen vil være Rita Moen og stedfortreder Øyvår Nordstrand. Salg og utlevering av alkoholholdig drikke med alkoholinnhold inntil 4,7 volumprosent kan skje fra kl til kl på hverdager. På dager før søn- og helligdager salgstid fra kl til kl Bevillingen gjelder fra til For øvrig gjelder alkohollovens bestemmelser mht. salg. Gamvik kommune har mottatt søknad om salg av alkoholholdig drikke med alkoholinnhold inntil 4,7 % fra Coop Marked Skjånes. Generelle bestemmelser: Kommunen kan gi bevilling til salg av alkoholholdig drikke med alkoholinnhold inntil 4,7 volumprosent. Det kan gis bevilling for inntil 4 år, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer, jfr. alkohollovens 1 6 og 1 7. Før kommunen avgjør søknaden skal det innhentes uttalelse fra skatteoppkrever og politiet. Videre heter det i alkohollovens 1 7b at bevillingshaveren og andre personer som er tilknyttet salgs/skjenkevirksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen, bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. For hver bevilling skal det utpekes en styrer og en stedfortreder som skal godkjennes av bevillingsmyndigheten. Tidsinnskrenkninger for slag og utlevering av øl, jfr. alkohollovens 3-7. Salg og utlevering av alkoholholdig drikke med alkoholinnhold inntil 4,7 volumprosent kan i henhold til alkohollovens normalbestemmelser skje fra kl til kl På dager før søn- Side 17 av 24

18 Sak 33/12 og helligdager skal salget opphøre kl Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag. Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted innskrenke- eller utvide tiden for salg i forhold til disse tider, men ikke utover kl på hverdager og kl på dager før søn- og helligdager. Salg og utlevering av alkoholholdig drikke med alkoholinnhold inntil 4,7 volumprosent skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, og på stemmedagen for valg og folkeavstemning vedtatt ved lov. Rådmannen foreslår at alkohollovens maksimalbestemmelser vedtas for våre salgssteder dog slik at salget kan starte kl Salg og utlevering av alkoholholdig drikke med alkoholinnhold inntil 4,7 volumprosent kan skje fra kl til kl på hverdager. På dager før søn- og helligdager salgstid fra kl til kl Nærmere om søknaden: Søker om ny bevilling fra til Salgsbestyrer Rita Moen og stedfortreder Øyvår Nordstrand. Stedfortreder skal avlegge kunnskapsprøve i løpet av juni måned Det stilles spørsmål fra styrer Rita Moen om det er nødvendig med stedfortreder på bakgrunn av at de kun er to ansatte. Alkohollovens 1-7c sier: For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndighetene. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig bl.a. av hensyn til salg- eller skjenkestedets størrelse. Det har vært krav om styrer og stedfortreder ved tidligere behandlinger av salgssøknad. Søknaden er forelagt politi og skatteoppkrever- ingen bemerkninger Vurdering. Søknaden anbefales innvilget. Det vises for øvrig til innstillingen. Side 18 av 24

19 Sak 34/12 SØKNAD OM SALGSBEVILLING COOP MARKED MEHAMN Saksbehandler: Heidi Hansen Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/357 34/12 Formannskapet / Kommunestyret Coop Finnmark SA Coop Marked Mehamn innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikke med alkoholinnhold inntil 4,7 volumprosent. Salgsbestyrer for bevillingen vil være Charles O. Rasmussen og stedfortreder Henning Johansen. Salg og utlevering av alkoholholdig drikke med alkoholinnhold inntil 4,7 volumprosent kan skje fra kl til kl på hverdager. På dager før søn- og helligdager salgstid fra kl til kl Bevillingen gjelder fra til For øvrig gjelder alkohollovens bestemmelser mht. salg. Gamvik kommune har mottatt søknad om salg av alkoholholdig drikke med alkoholinnhold inntil 4,7 % fra Coop Finnmark SA- Coop Marked Mehamn. Generelle bestemmelser: Kommunen kan gi bevilling til salg av alkoholholdig drikke med alkoholinnhold inntil 4,7 volumprosent. Det kan gis bevilling for inntil 4 år, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer, jfr. alkohollovens 1 6 og 1 7. Før kommunen avgjør søknaden skal det innhentes uttalelse fra skatteoppkrever og politiet. Videre heter det i alkohollovens 1 7b at bevillingshaveren og andre personer som er tilknyttet salgs/skjenkevirksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen, bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. For hver bevilling skal det utpekes en styrer og en stedfortreder som skal godkjennes av bevillingsmyndigheten. Tidsinnskrenkninger for slag og utlevering av øl, jfr. alkohollovens 3-7. Salg og utlevering av alkoholholdig drikke med alkoholinnhold inntil 4,7 volumprosent kan i henhold til alkohollovens normalbestemmelser skje fra kl til kl På dager før søn- Side 19 av 24

20 Sak 34/12 og helligdager skal salget opphøre kl Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag. Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted innskrenke- eller utvide tiden for salg i forhold til disse tider, men ikke utover kl på hverdager og kl på dager før søn- og helligdager. Salg og utlevering av alkoholholdig drikke med alkoholinnhold inntil 4,7 volumprosent skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, og på stemmedagen for valg og folkeavstemning vedtatt ved lov. Rådmannen foreslår at alkohollovens maksimalbestemmelser vedtas for våre salgssteder dog slik at salget kan starte kl Salg og utlevering av alkoholholdig drikke med alkoholinnhold inntil 4,7 volumprosent kan skje fra kl til kl på hverdager. På dager før søn- og helligdager salgstid fra kl til kl Nærmere om søknaden: Søker om ny bevilling fra til Salgsbestyrer Charles O. Rasmussen og stedfortreder Henning Johansen. Begge har avlagt kunnskapsprøve. Søknaden er forelagt politi og skatteoppkrever ingen bemerkninger. Vurdering. Søknaden anbefales innvilget. Det vises for øvrig til innstillingen. Side 20 av 24

21 Sak 35/12 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING NORDKYN NORDIC SAFARI A/S Saksbehandler: Heidi Hansen Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/358 35/12 Formannskapet / Kommunestyret Nordkyn Nordic Safari AS gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin på lokaliteten Mehamn brygge og Rorbuer, Mehamn. Skjenking kan foregå i restaurant. Det gis også tillatelse til skjenking utendørs(uteservering ). Skjenking av øl, vin og brennevin kan foregå fra kl til kl alle dager. For uteservering settes skjenketiden fra kl til kl , skjenketidsrom fra 15. mai til 1. september. Gamvik kommune har mottatt søknad om skjenkebevilling fra Nordkyn Nordic Safari AS. Generelt om loven Bevilling for skjenking gis av kommunen. Før kommunestyret avgjør søknaden skal det innhentes uttalelse fra skatteoppkrever og politiet, jfr. alkohollovens 1-7. Bevilling til skjenking kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer, jfr. alkohollovens 1-6, 2. ledd. Bevilling etter alkoholloven gis til den for hvis regning virksomheten drives (gjelder også juridiske personer som AS). Bevillingshaver må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen, bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. Ved vandelsvurderingen skal det ikke tas hensyn til forhold som er eldre enn 10 år, jfr. alkohollovens 1-7 b. For hver bevilling skal det utpekes en styrer og stedfortreder som skal godkjennes av bevillingsmyndigheten, jfr. alkohollovens 1-7c. Styrer og stedfortreder må være ansatt på skjenkestedet eller arbeidet i virksomheten i kraft av eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over salg eller skjenking, herunder ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. Ved skifte av styrer må bevillingshaver straks søke bevillingsmyndigheten om godkjennelse av ny styrer. Styrer og stedfortreder må være over 20 år, og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den (les: kunnskapsprøven). Søknadene kan behandles selv om kunnskapsprøven ikke er gjennomført og bestått, men bevillingene kan ikke tas i bruk før dette er brakt i orden. Side 21 av 24

22 Sak 35/12 Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig bl.a. av hensyn til salgs- eller skjenkestedets størrelse, Bevillingen kan gjelde en, flere eller alle typer alkoholholdige drikker. Bevilling for brennevin kan bare gis hvis det er gitt bevilling for øl og vin. Bevilling for vin kan bare gis dersom det også er gitt bevilling for øl, jfr. alkohollovens 4-2. En skjenkebevilling kan omfatte følgende kombinasjoner: Øl (dvs. øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent) Øl og sterkøl (dvs. øl med høyere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent) Øl og vin Øl, sterkøl og vin Øl, vin og brennevin Øl, sterkøl, vin og brennevin Nærmere om søknaden Det søkes om bevilling til skjenking av brennevin, vin, sterkøl og øl. Skjenking kan foregå i restaurant og rorbuer. Det gis også tillatelse til skjenking utendørs(uteservering ). Vidar Karlstad er oppgitt som skjenkebestyrer med Dan Andreassen som stedfortreder. Begge har avlagt kunnskapsprøven. Søknaden er forlagt politi og skatteoppkrever ingen bemerkninger. Vurdering Søknaden anbefales innvilget i tråd med de generelle kommunale retningslinjer for skjenkebevillingssaker vedtatt av kommunestyret den i egen sak. Det vises for øvrig til innstillingen. Side 22 av 24

23 Sak 36/12 SØKNAD OM STARTLÅN xxxxxxxxxxxx Saksbehandler: Heidi Hansen Arkiv: 252 Arkivsaksnr.: 12/199 36/12 Formannskapet Startlånutvalgets innstilling: Søknad fra xxxxxxxxx om startlån kr ,- til kjøp av bolig i xxxxxxxxxxx. Lånebeløpet reduseres til kr ,-. Startlångruppas begrunnelse: På grunn av stor interesse for startlån i kommunen, bør vi oppfordre de lånesøkere som har mulighet, til å søke full finansiering på boligkjøp i andre banker. Kommunen kan gi startlån på inntil 60 % av avtalt kjøpesum jfr. punkt 3 i kommunale retningslinjer vedtatt av kommunestyret Saken forlegges formannskapet siden søkesummen er over kr ,-. Søkeren ønsker å kjøpe bolig i xxxxxxxxxxx i Mehamn. Søkeren har iflg sine opplysninger om egen økonomi i søknaden, muligheter for å søke lån i andre banker for fullfinansiering av boligkjøpet. Side 23 av 24

24 Sak 37/12 SØKNAD OM STARTLÅN xxxxxxxxxxxxx Saksbehandler: Heidi Hansen Arkiv: 252 Arkivsaksnr.: 12/393 37/12 Formannskapet Startlånutvalgets innstilling: Søknad fra xxxxxxxxx om tilleggslån kr ,- til utbedring av xxxxxxxxxxx, avslås. Startlångruppas begrunnelse: Utfra vurderinger av opplysninger som søkeren har oppgitt kan et totallån på kr ,- være vanskelig å betjene sammen med eksisterende gjeld jfr. pkt 2 i kommunale retningslinjer vedtatt av kommunestyret Saken fremlegges for formannskapet fordi samlet startlån overstiger kr ,-. Søkeren har kjøpt xxxxxxxxxxx i Mehamn. Hun har tidligere fått innvilget et startlån på kr ,-. Ønsket nedbetalingstid er 25 år med 5 års avdragsfrihet. Lånebeløpet skal brukes til renovering av bad, kjøkken, skifte gulvbelegg og skifte flere vinduer i boligen. Utfra opplysninger som er gitt i søknaden vil summen som skal dekke levekostnader være på kr 5900,- pr mnd. Side 24 av 24

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Rådmannens kontor Møtedato: 30.08.2013 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Til stede på møtet Medlemmer: Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0011/08 08/00321 SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER FOR PERIODEN 01.07.08-30.06.12 GENERELLE RETNINGSLINJER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0011/08 08/00321 SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER FOR PERIODEN 01.07.08-30.06.12 GENERELLE RETNINGSLINJER Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Mehamn samfunnshus Møtedato: 09.06.2008 Tid: 0830 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Gamvik samfunnshus : 16.06.2016 Tid: kl. 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 38/13 13/504 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 38/13 13/504 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådmannens kontor Møtedato: 30.08.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 25.06.04 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): AP: Roger Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Inga Manndal, Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal og Vidar Hansen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Inga Manndal, Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal og Vidar Hansen. Gamvik kommune Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 07.06.2012 Tid: 08:30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post. seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post. seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, Lillesalen. Møtedato: 19.06.2012 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post. seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

BUDSJETT 2009 - DRØFTINGER

BUDSJETT 2009 - DRØFTINGER HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Odd Ivar Gladsø til sak 132/08 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset møterom Dønnamannen. Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol i tidsrommet 01.07.2016 til 30.06.

Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol i tidsrommet 01.07.2016 til 30.06. Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol i tidsrommet 01.07.2016 til 30.06.2020 Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Ny bevilling Endring

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE (Etter lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven) av 2. Juni 1989 nr. 27.) Vedtatt i Kommunestyrets møte

Detaljer

Navn:... Adresse:... Telefonnr:... Telefaksnr:... Personnr:... 1) Bevillingssøker (driftsselskapet)... Firmanavn... Adresse... Daglig leder...

Navn:... Adresse:... Telefonnr:... Telefaksnr:... Personnr:... 1) Bevillingssøker (driftsselskapet)... Firmanavn... Adresse... Daglig leder... Beiarn Kommune 8110 Moldjord SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL BEVILLINGSSØKER: Dersom søker er en fysisk person oppgis: Dersom søker er et firma oppgis: 1) Bevillingssøker (driftsselskapet)... Firmanavn...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Susanne B. Grinde, Frank Wensel, Geir Langås. Anita Sagen, Synøve Vassvik /16 sak 45 er utsatt.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Susanne B. Grinde, Frank Wensel, Geir Langås. Anita Sagen, Synøve Vassvik /16 sak 45 er utsatt. Gamvik kommune Møtested: Gamvik samfunnshus Møtedato: 16.06.2016 Tid: kl. 10:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari K. Kristiansen,

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKLISTE 16/12 FORNYELSE AV BEVILLING 2012 FOLDVIK BRYGGER OG RESTAURANT 17/12 SØKNAD OM SALGSBEVILLING - FORNYELSE ICA NÆR AS

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKLISTE 16/12 FORNYELSE AV BEVILLING 2012 FOLDVIK BRYGGER OG RESTAURANT 17/12 SØKNAD OM SALGSBEVILLING - FORNYELSE ICA NÆR AS GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Helse, sosial- og omsorg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 14.06.2012 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL I TIDSROMMET. (dato)

SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL I TIDSROMMET. (dato) SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL I TIDSROMMET. (dato) 1 A. Bevillingssøker. Dersom søker er en fysisk person: Pers.nr.: 1 B. Bevillingssøker. Dersom søker er et firma: Firmanavn: Org.nr.: Daglig leder:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Arbeidsmøte skolestruktur Møtedato: 11.03.2014 Tid: 12:00-15:30. 15.30 Ordinært formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer

Detaljer

Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES. Bevillingshaver (dvs. den som søker om bevilling og skal drive stedet): Navn på bevillingssøker :...

Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES. Bevillingshaver (dvs. den som søker om bevilling og skal drive stedet): Navn på bevillingssøker :... Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I SANDNES Ja SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL I SANDNES Ja (Det anbefales at en leser veiledningen før en fyller ut søknaden) (Dette

Detaljer

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET...

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET... SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET... 1 A. Bevillingssøker. Dersom søker er en fysisk person: Pers.nr.: 1 B. Bevillingssøker. Dersom søker er et firma: Firmanavn: Org.nr.: Daglig

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: side 2

INNHOLDSFORTEGNELSE: side 2 Vedtatt av kommunestyret sak 21/12, 28.06.2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: side 2 1. Definisjoner 1.1 Definisjon av alkoholfri/alkoholsvak og alkoholholdig drikk side 3 1.2 Definisjon av salg, skjenking og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - DEN GLADE DAME CAFE

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - DEN GLADE DAME CAFE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Tønder Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte torsdag den 28.04.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL.

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL. Dyrøy kommune SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL. BEVILLINGSSØKER: Dersom søker er en fysisk person oppgis: Dersom søker er et firma oppgis: 1) Bevillingssøker (driftsselskapet):...

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår FORNYELSE AV SALGSBEVILLINGER 2012-2016

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår FORNYELSE AV SALGSBEVILLINGER 2012-2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: U63 Arkivsaksnr: 2012/920-45 Saksbehandler: Christine Elveland Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår FORNYELSE AV SALGSBEVILLINGER 2012-2016 Rådmannens forslag

Detaljer

SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK MED HØYST 4,7 VOLUMPROSENT ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL

SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK MED HØYST 4,7 VOLUMPROSENT ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL SØR-AURDAL KOMMUNE 2930 BAGN SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK MED HØYST 4,7 VOLUMPROSENT ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL 30.06.2020 Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Ny bevilling

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.02.2008 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Gyldig forfall

Detaljer

Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol i tidsrommet fra 01.07. 2012 til 30.06.

Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol i tidsrommet fra 01.07. 2012 til 30.06. STEIGEN KOMMUNE Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol i tidsrommet fra 01.07. 2012 til 30.06.2016 Det søkes om slik bevilling (sett kryss)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Vangen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Vangen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristin Vangen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Fauske kommune. Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol i perioden. Firma: Side 0 av 9

Fauske kommune. Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol i perioden. Firma: Side 0 av 9 Fauske kommune Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol i perioden Firma: Side 0 av 9 a) Dersom søker er en fysisk person oppgis: 1. Bevillingssøker:

Detaljer

TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER

TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER HØRINGSVERSJON MED FORSLAG TIL ENDRINGER, MARS 2016 Vedtatt av Risør bystyre 25. februar 2010 med endringer av 24. mars 2011, 31. mai 2012 og

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nord-Odal kommune i perioden 01.07.2012 til 30.06.2016 1 Alminnelige bestemmelser 1.1 Formål 1.2 Definisjoner 1.3 Bevillingsperiode 1.4 Krav til styrer og stedfortreder

Detaljer

Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol i tidsrommet fram til 01.07.

Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol i tidsrommet fram til 01.07. Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol i tidsrommet fram til 01.07.2016 Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Ny bevilling Endring Fornyelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - HANNE-BRITH VOLD RUDERAAS

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - HANNE-BRITH VOLD RUDERAAS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Tønder Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00 Tilleggspapirer Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/15 14/1374 ENDRING AV DAGLIG LEDER/SKJENKESTYRER - RESTAURANT SOPRANO AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/15 14/1374 ENDRING AV DAGLIG LEDER/SKJENKESTYRER - RESTAURANT SOPRANO AS MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Befaring kl 11.00, oppmøte Rådhuset Møtedato: 18.03.2015 Tid: 12.30 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn samfunnshus Møtedato: 05.09.2012 Tid: ca. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SØKNAD OM KOMMUNAL BEVILLING FOR SALG AV ØL. Bevillingssøker er et enkeltmannsforetak/en person et firma

SØKNAD OM KOMMUNAL BEVILLING FOR SALG AV ØL. Bevillingssøker er et enkeltmannsforetak/en person et firma Øyer kommune SØKNAD OM KOMMUNAL BEVILLING FOR SALG AV ØL 1. SØKNADEN GJELDER: Ny bevilling (nytt sted) Ny bevilling (overføring) 2. BEVILLINGSSØKER. Bevillingssøker er et enkeltmannsforetak/en person et

Detaljer

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I SANDNES Ja SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL I SANDNES Ja

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I SANDNES Ja SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL I SANDNES Ja Sandnes kommune v/rune Kanne Postboks 583 4305 SANDNES SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I SANDNES Ja SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL I SANDNES Ja (Det anbefales at en leser veiledningen før en fyller ut søknaden)

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE SØKNAD SALGSBEVILLING I TIDSROMMET T.O.M. 30.06.2016 SØKNADEN GJELDER : SALGSSTEDET :

VENNESLA KOMMUNE SØKNAD SALGSBEVILLING I TIDSROMMET T.O.M. 30.06.2016 SØKNADEN GJELDER : SALGSSTEDET : VENNESLA KOMMUNE SØKNAD SALGSBEVILLING I TIDSROMMET T.O.M. 30.06.2016 Alkoholholdige drikkevarer mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol SØKNADEN GJELDER : Fornyelse av bevilling Ny bevilling Oppstart av

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, Lillesalen Møtedato: 31.01.2012 Tid: 10:00-00:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 11.10.2016 Referanse: 22589/2016 Arkiv: U62 Vår saksbehandler: Line Menes Trysilmatleveranse.no v/ Storsnes - salgsbevilling Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE 2012-2016

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE 2012-2016 Rauma kommune RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 018/12 av 28.02.12 RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE

Detaljer

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol. Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Dønna kommune

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol. Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Dønna kommune Dønna kommune Søknad om bevilling til skjenking av alkohol Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Ny bevilling Endring Fornyelse Overdragelse, dato: 1. Bevillingssøker: a) Dersom søker er en fysisk person

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 48/13 13/1696 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - HOTEL SANDNESSJØEN AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 48/13 13/1696 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - HOTEL SANDNESSJØEN AS Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.09.2013 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER EIDE KOMMUNE 2013-2016

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER EIDE KOMMUNE 2013-2016 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER EIDE KOMMUNE 2013-2016 Gjelder for perioden 4.4.2013 30.6.2016 Behandlet i Komité for helse og omsorg 11.3.2013, sak 13/5 Eide kommunestyre vedtok Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom 1. etg. Møtedato: Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom 1. etg. Møtedato: Tid: 0900 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom 1. etg. Møtedato: 09.10.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf 78985320. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg : 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201524217-7 Emnekode: SFS-7512 Saksbeh: GYGL Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2016 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 14.04.2016 klokka 09:00 på kommunestyresalen på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 6/2012 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 13.12.2012 kl 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fra Det søkes om slik bevilling (sett kryss)

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fra Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fra 01.07.2016-30.06.2020 Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Ny bevilling Endring Fornyelse Overdragelse, dato: 1. Bevillingssøker: a) Dersom

Detaljer

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til 01.07.2016. Det søkes om slik bevilling (sett kryss)

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til 01.07.2016. Det søkes om slik bevilling (sett kryss) TYSFJORD KOMMUNE Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til 01.07.2016. Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Ny bevilling Endring Fornyelse Overdragelse, dato: 1. Bevillingssøker:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post ) Referatsaker Ref.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post ) Referatsaker Ref. VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 23.06.2005 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til 1.7.2016. Det søkes om slik bevilling (sett kryss)

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til 1.7.2016. Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til 1.7.2016 Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Ny bevilling Endring Fornyelse Overdragelse, dato: 1. Bevillingssøker: a) Dersom søker

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden 01.03.08 30.06.12. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser. 1. 1. Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Kongsvinger kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING SØKNADEN GJELDER Nyetablering Endring i eksisterende bevilling Søknad om ny bevilling etter eierskifte VIRKSOMHETEN (veil. pkt. 1) Navn på stedet Evt.

Detaljer

Arbeidsgruppens forslag ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER EIDE KOMMUNE 2016-2020

Arbeidsgruppens forslag ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER EIDE KOMMUNE 2016-2020 Arbeidsgruppens forslag ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER EIDE KOMMUNE 2016-2020 Gjelder for perioden 30.6.2016 30.9.2020 Eide kommunestyre vedtok Alkoholpolitiske retningslinjer 2016 2020 dato og saksnummer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ordfører Inga Manndal, varaordfører Torfinn Vassvik, Stig Olsen, Vidar Hansen, Johnny Olaussen.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ordfører Inga Manndal, varaordfører Torfinn Vassvik, Stig Olsen, Vidar Hansen, Johnny Olaussen. Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, Lillesalen. Møtedato: 19.06.2012 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Vedtatt av Namsos kommunestyre 29.5.2008 1. Innledning Det påligger så vel bevillingsinnehavere og det offentlige et stort

Detaljer

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (2.50-4.7 volumprosent alkohol) 01.07.2012-30.06.2016

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (2.50-4.7 volumprosent alkohol) 01.07.2012-30.06.2016 SALGSSTEDET SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (2.50-4.7 volumprosent alkohol) 01.07.2012-30.06.2016 Butikkens navn... Adresse:...Postnr:...Poststed:... Telefonnr.:... Telefaksnr.:...

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 24.04.2014 Tid: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen,

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Alkoholpolitiske retningslinjer for 2012-2016 INNHOLD 1. Mål for Balsfjord kommunes alkoholpolitikk 2. Alminnelige bestemmelser 2.1 Definisjon av alkoholholdige drikker 2.2

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201433565-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Stab Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 25. november

Detaljer

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vår ref. 08/651-6682/08 MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR 2012 2016 MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vedtatt av kommunestyret 21.juni 2012 under sak nr. 62/12 Postadresse

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Hamningberg kapell Møtedato: 21.06.2012 Fra: kl. 14:40 Til: kl. 15:20 Tilstede: Geir Knutsen. Anne Olavson, Ståle Olsen, Stein Kollstrøm, Chris-Johnny

Detaljer

Fauske kommune. Søknad om bevilling til skjenking av alkohol. i perioden. Firma: Side 0 av 9

Fauske kommune. Søknad om bevilling til skjenking av alkohol. i perioden. Firma: Side 0 av 9 Fauske kommune Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i perioden Firma: Side 0 av 9 1. Bevillingssøker: a) Dersom søker er en fysisk person oppgis: Personnr: b) Dersom søker er et foretak oppgis:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Helse, sosial- og omsorg. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 14.06.2012 Tid: 13:00 15:15

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Helse, sosial- og omsorg. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 14.06.2012 Tid: 13:00 15:15 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Helse, sosial- og omsorg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 14.06.2012 Tid: 13:00 15:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Yngvar Mikkelsen Bodil

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Innhold 1. Generelt... 2 2. Skjenkebevilling... 3 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol... 3 4. Salgsbevilling... 4 5. Ansvar og myndighet...

Detaljer

LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER

LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER 1. FORMÅL 1. Lardal kommune vil begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan medføre. I samarbeid med bevillingshavere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap. Møtested: Steigen Vekst, 8283 Leinesfjord Møtedato: 07.06.2012 Tid: kl 09:00 15:00

MØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap. Møtested: Steigen Vekst, 8283 Leinesfjord Møtedato: 07.06.2012 Tid: kl 09:00 15:00 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen formannskap Møtested: Steigen Vekst, 8283 Leinesfjord Møtedato: 07.06.2012 Tid: kl 09:00 15:00 Til stede på møtet Medlemmer: Asle Schrøder, Fred Eliassen, Lisa Hetzler,

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2008 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte mandag den 18.02.2008 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Harald Bredesen

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Med retningslinjer for Meløy kommunes bevillingspolitikk Vedtatt av kommunestyret 31. mars 2016 i sak 19/16 Innhold 1. Planområde... 3 2. Målsetting... 3 3. Bevillingsperiode...

Detaljer

Saksfremlegg FORNYELSE AV BEVILLINGER FOR SALG ELLER SKJENKING AV ALKOHOL FOR PERIODEN 01.07.2008-30.06.2012, TIDENE FOR SKJENKING UTENDØRS

Saksfremlegg FORNYELSE AV BEVILLINGER FOR SALG ELLER SKJENKING AV ALKOHOL FOR PERIODEN 01.07.2008-30.06.2012, TIDENE FOR SKJENKING UTENDØRS Arkivsak: 08/1366 Sakstittel: K-kode: U60 &18 Saksbehandler: Odd Hellum Saksfremlegg FORNYELSE AV BEVILLINGER FOR SALG ELLER SKJENKING AV ALKOHOL FOR PERIODEN 01.07.2008-30.06.2012, TIDENE FOR SKJENKING

Detaljer

Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet

Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Møtestad: Globen Møtedato: 17.01.2017 Møtetid: 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 86/14 14/349 DISPENSASJON FRA HUNDELOVEN

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 86/14 14/349 DISPENSASJON FRA HUNDELOVEN Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Skriftlig saksbehandling innen 10.07.2014 kl. 14.00 Møtedato: 10.07.2014 Klokkeslett: Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no. SAKSLISTE

Detaljer

SØR-AURDAL KOMMUNE Tingvollbakkin 15 2930 BAGN

SØR-AURDAL KOMMUNE Tingvollbakkin 15 2930 BAGN SØR-AURDAL KOMMUNE Tingvollbakkin 15 2930 BAGN SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FREM TIL 30.06.2016 Det søkes om slik bevilling( sett kryss) Ny bevilling Endring Fornyelse Eierskifte,

Detaljer

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (høyst 4,7 volumprosent alkohol)

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (høyst 4,7 volumprosent alkohol) SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (høyst 4,7 volumprosent alkohol) SØKNADEN GJELDER: Nyetablering Søknad om bevilling etter eierskifte VIRKSOMHETEN (veil. pkt. 1) Butikkens navn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grethe Tønder. Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grethe Tønder. Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Tønder Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): FORMANNSKAPET Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Nord-Aurdal kommune. Alkoholpolitisk handlingsplan Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling

Nord-Aurdal kommune. Alkoholpolitisk handlingsplan Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling Nord-Aurdal kommune Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling 1 Alkoholpolitisk handlingsplan for Nord-Aurdal kommune Formål I henhold

Detaljer

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn:

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn: ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR VESTBY KOMMUNE Innledning Vestby kommunes alkoholpolitiske retningslinjer er utformet på grunnlag av gjeldende lover og forskrifter og gir de alkoholpolitiske føringer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller epost: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller epost: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten : 24.11.2016 Tid: Kl. 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller epost: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BEVILLING TIL SALG AV ØL OG ANNEN ALKOHOLHOLDIG DRIKK FOR PERIODEN FRA VEDTAKSDATO TIL 30062016

FAUSKE KOMMUNE BEVILLING TIL SALG AV ØL OG ANNEN ALKOHOLHOLDIG DRIKK FOR PERIODEN FRA VEDTAKSDATO TIL 30062016 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/6410 I Arkiv sakid.: 12/1153 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskapet I I Saksbehandler: Line Kristiansen II Sak nr.: 136/12 I FORMANNSKAP I Dato: 24.09.2012

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Mehamn samfunnshus, Lillesalen Møtedato: 31.01.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Nestleder Torfinn Vassvik Medlem Oddbjørg Vatndal

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/07 07/223 REFERATER 35/07 07/314 SØKNAD OM UTVIDET SALGSTID FOR BEVILLING TIL SALG AV ØL

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/07 07/223 REFERATER 35/07 07/314 SØKNAD OM UTVIDET SALGSTID FOR BEVILLING TIL SALG AV ØL Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Keth Olsen for Harald Isaksen Håvard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per Magne Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Målfrid Hansen Per Sæther Siv O. Gamst Oddny B. Eilertsen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 10/1213-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 10/1213-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 10/1213-2 LOVISENBERG FAMILIECAMPING - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Grue Kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Del av rusmiddelpolitisk handlingsplan

Grue Kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Del av rusmiddelpolitisk handlingsplan Grue Kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Del av rusmiddelpolitisk handlingsplan Vedtatt av Kommunestyret 23.11.09 sak 062/09 Videreført av Kommunestyret 21.05.12 sak 025/12 og gjort gjeldende frem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 13.06.05 Tid: 08.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.)

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 13.05.2008 kl. 10.00 i møterom Lille Haldde Alta helsesenter.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 13.05.2008 kl. 10.00 i møterom Lille Haldde Alta helsesenter. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 13.05.2008 kl. 10.00 i møterom Lille Haldde Alta helsesenter Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for Gausdal kommune 2016 2020. Rådmannens forslag

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for Gausdal kommune 2016 2020. Rådmannens forslag Alkoholpolitisk Bevillingsreglement for Gausdal kommune 2016 2020 Rådmannens forslag 1 INNHOLD: 1 GENERELT s. 3 2 FAST SALGSBEVILLING s. 6 3 FAST SKJENKEBEVILLING s. 7 4 SALGS- OG SKJENKEBEVILLING FOR

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2015 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 10:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria Aksberg

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR FOLLDAL KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR FOLLDAL KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR FOLLDAL KOMMUNE 2017-2020 I henhold til alkoholloven 1 7 d Kommunestyrets vedtak i sak xx/17 dato: Innholdsfortegnelse Formål og lovhjemmel...2 Målsetninger...2 Definisjoner...2

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 27.08.2012 Tid: 10:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

SVAR PÅ SKJENKEBEVILLING - FORNYELSER FOR PERIODEN 01.07.2016-30.06.2020

SVAR PÅ SKJENKEBEVILLING - FORNYELSER FOR PERIODEN 01.07.2016-30.06.2020 Kommunikasjon og personal «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref. Vår ref. Dato «REF» 24123/2016//5AKS 30.06.2016 SVAR PÅ SKJENKEBEVILLING - FORNYELSER FOR PERIODEN 01.07.2016-30.06.2020

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/11 11/670 VALG AV DIV. NEMNDER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2012 2015.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/11 11/670 VALG AV DIV. NEMNDER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2012 2015. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 20.12.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE. Utvalg: VARDØ FORMANNSKAP Møtested: Flerbrukshuset 2.etg. Møtedato: 02.09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE. Utvalg: VARDØ FORMANNSKAP Møtested: Flerbrukshuset 2.etg. Møtedato: 02.09. VARDØ KOMMUNE Utvalg: VARDØ FORMANNSKAP Møtested: Flerbrukshuset 2.etg. Møtedato: 02.09.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16

LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16 LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16 Alkoholpolitisk handlingsplan Innhold 1.0 Hovedmål... 3 2.0 Innledning/bakgrunn... 3 3.0 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING KVITSØY KOMMUNE 4180 KVITSØY SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING SØKNADEN GJELDER: Nyetablering Endring i eksisterende bevilling Søknad om ny bevilling etter eierskifte 1. SERVERINGS-/SKJENKESTED

Detaljer

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 22. januar 2009

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 22. januar 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Notat Saksnr.: 200609210-32 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 22. januar 2009

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 07.06.2012 Tid: 08:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.05.2016 Tid: Fra kl.: 16:00 til kl.: 17:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje Wikstrøm, AP Varaordfører

Detaljer