ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER EIDE KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER EIDE KOMMUNE 2013-2016"

Transkript

1 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER EIDE KOMMUNE Gjelder for perioden Behandlet i Komité for helse og omsorg , sak 13/5 Eide kommunestyre vedtok Alkoholpolitiske retningslinjer , sak 13/20 1

2 INNHOLD Bakgrunn, hensikt og formål.. 3 Målsetting 4 Generelt ved tildeling av bevillinger... 4 Definisjoner alkoholholdig drikk 5 Antall salgs- og skjenkebevillinger. 5 Salgstider for alkoholholdig drikk gruppe Skjenketider for skjenkesteder Utendørs skjenking. 7 Salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 8 Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk 9 Skjenkebevilling ved enkeltanledning 10 Ambulerende skjenkebevilling Kontrollvirksomhet for salgs- og skjenkebevillinger. 11 Sanksjoner ved brudd på retningslinjer og alkoholloven Saksbehandling og delegasjon Krav om internkontroll Avgifter på salg og skjenking av alkohol. 15 2

3 BAKGRUNN, HENSIKT OG FORMÅL Stortinget vedtok ved revideringen av alkoholloven i 1997 å pålegge kommunene å utarbeide alkoholpolitiske retningslinjer. Bestemmelsen (Alkohollovens 1-7a) trådte i kraft 1. januar Regjeringen har et ambisiøst mål når det gjelder alkoholpolitikk. Målet er å redusere totalforbruket av alkohol. Alkoholpolitikken er under press både fra internasjonale organer og næringsinteresser. Regjeringen ønsker å styrke oppslutningen om den helhetlige alkoholpolitikken vi har i Norge. Det er utarbeidet en Opptrappingsplan for rusfeltet av Helse- og omsorgsdepartementet. Når det gjelder alkohol sies det: Regjeringen skal føre en alkoholpolitikk som reduserer de negative konsekvensene for enkeltpersoner og samfunnet. Det er klare sammenhenger mellom pris, tilgjengelighet, totalkonsum, helserisiko og skadeomfang. Alkoholpolitikken må være rettet mot befolkningen som helhet og begrense tilgjengeligheten til alkohol. Planen sier videre: Alkoholforbruket i Norge øker. Legeforeningen peker i rapporten På helsa løs når rusbruk blir misbruk og misbruk blir avhengighet (2006) på at det er viktig å ha et forebyggende perspektiv og et folkehelseperspektiv der oppmerksomheten rettes mot alkohol. Helsetilsynet gjentar dette i sin rapport fra 2007 om oppfølgingstilbudet etter alkoholforgiftning. Fundamentet for innsatsen for å redusere forbruket er befolkningsrettede strategier knyttet til pris og tilgjengelighet. Forskning viser at slike såkalte regulatoriske virkemidler har god effekt. Disse virkemidlene er under press, og det er nødvendig å arbeide aktivt for å opprettholde dem. Det er behov for å sikre kunnskap om og legitimitet for de regulatoriske virkemidlene i befolkningen. Ikke minst er det behov for å synliggjøre hvilke kostnader rusmidler fører med seg, og hvilke gevinster som kan oppnås ved redusert forbruk. For å redusere etterspørselen etter behandlings- og rehabiliteringstiltak, er det viktig å forhindre at forbruket øker. Flere ungdomsundersøkelser viser en betydelig økning i alkoholkonsum blant jenter, mens guttenes forbruk har gått ned de siste årene. Gode og trygge oppvekstmiljø er i seg selv forebyggende. Det handler derfor om å bygge slike nærmiljø. Det er viktig å holde fast ved at ikke alle livsproblemer kan eller bør være det offentliges ansvar. Det bør følgelig være et hovedmål å styrke folks evne til å møte de prøvelser livet byr på, og utvikle evnen til å ta hånd om seg selv og hverandre. Dette innebærer at grensene mellom offentlig og personlig ansvar må vurderes løpende. Det er viktig å søke den rette balansen mellom individets ansvar og valgfrihet, og fellesskapets behov for forebygging og fremme av folkehelsen. Det må også være et mål å sikre en helhetlig integrering av de alkoholpolitiske retningslinjer i kommunen. Bruk av rusmidler er ikke bare et sosialt problem, men også et helseproblem. Det er bl.a. åpenbare paralleller mellom rusproblematikk og menneskers psykiske helse. Helse- og sosiallovgivningen er innrettet slik at innbyggerne har lik rett til tjenestetilbud uavhengig av alder og type problem. 3

4 MÅLSETTING Eide kommune har som målsetting å forebygge og redusere skader ved bruk av alkohol, og at all alkohol skal omsettes og brukes i lovlige former. Den kommunale alkoholpolitikken skal forvaltes innenfor de rammer som er gitt i Lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven). De alkoholpolitiske retningslinjene skal blant annet sørge for at: Tildeling av bevillinger foregår etter Alkohollovens krav og kommunens prinsipper Salg og skjenking av alkoholholdig drikk skjer på forsvarlig og lovlig måte Kontroll med alle salgs- og skjenkesteder utføres på forskriftsmessig måte Overtredelser av salgs- og skjenkebestemmelsene følges opp med vedtatte sanksjoner Hindre at pengespill kombineres med skjenking av alkohol GENERELT VED TILDELING AV BEVILLINGER Bevillingsperioden for salgsbevilling og alminnelig skjenkebevilling er satt til 4 år og følger kommunestyreperioden. Bevillingsperioden opphører senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Nye søknader om bevilling i perioden skal behandles etter gjeldende retningslinjer. Alkoholpolitiske retningslinjer for Eide kommune skal rulleres og vedtas av kommunestyret før søknader om bevilling til salg og skjenking tas opp til behandling for neste bevillingsperiode. Salgs- og skjenkebevillinger skal kunne nektes på grunnlag av negativ uttalelse fra politiet om søkers vandel, når forholdet knytter seg til alkoholloven eller annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, eller fra skatte- eller avgiftsmyndighetene om vandel i forhold til denne lovgivning. Ved tildeling eller fornyelse av bevilling skal det legges vekt på om søker kan anses egnet til å ha salgs- eller skjenkebevilling. Det kan tas hensyn til tidligere dårlig erfaring med søkerens utøvelse av bevilling i form av: Brudd på vilkår som er satt for bevillingen Brudd på aldersbestemmelser ved salg og skjenking av alkohol Endring av driftskonsept uten godkjenning Klanderverdige ordensforhold Brudd på reklamebestemmelsene i alkohollovens 9.1 4

5 Endringer som gjelder søkerens vandelsmessige forhold skal kunne tillegges vekt ved fornyelse. Alle søknader om bevilling skal undergis en konkret vurdering. Eide kommune ønsker å markere en prinsipiell motstand mot pengespill og de muligheter for spilleavhengighet slike spill kan medføre. Kommunen ønsker å motvirke kombinasjonen alkohol og pengespill, og benytter seg av muligheten alkoholloven gir til å sette vilkår for skjenkebevillinger, jmf. Alkoholloven 4-3. Bevillingshavere forutsettes ikke å tillate noen form for pengespill i lokaler hvor det skjenkes alkohol. Det tas sikte på et samarbeid med bevillingshaverne for å sikre at gjeldende regelverk blir fulgt. Bevillingshaverne plikter å sette seg inn i lov- og regelverk, og være lojal overfor de retningslinjene som er utarbeidet for Eide kommune. DEFINISJONER ALKOHOLHOLDIG DRIKK I Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. FOR Kap , defineres alkoholholdig drikk som følgende: Alkoholholdig drikk gruppe 1 drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol (eks.: øl, rusbrus) Alkoholholdig drikk gruppe 2 drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol (eks.: vin) Alkoholholdig drikk gruppe 3 drikk som inneholder fra og med 22 til og med 60 volumprosent alkohol (eks.: brennevin) ANTALL SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER Kommunen har mulighet til å innføre tak på antall salgs- og skjenkebevillinger innenfor hele eller avgrensede deler av kommunen. Dette kan være aktuelt dersom man mener tettheten, eller mengden av bevillinger har nådd et metningspunkt. Eide kommune har ingen salgsbevillinger for brennevin, men fire bevillinger for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1. Disse er fordelt på fire dagligvareforretninger i kommunen. Eide kommune ser ikke behovet for å sette tak på antall salgsbevillinger i kommende planperiode. Det er totalt seks steder med innvilget alminnelig skjenkebevilling i kommunen. Av disse har fire bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 og to har bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2. Eide kommune ønsker ikke å sette tak på antall alminnelige skjenkebevillinger i kommunen. 5

6 De som får innvilget alminnelig skjenkebevilling, må i tillegg ha serveringsbevilling, jmf. merknader til Alkoholloven, kapittel 1, pkt. 1.4a.3 og Serveringsloven 2.1. SALGSTIDER FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 Normaltiden for salg og utlevering av alkoholholdig drikk i gruppe 1 er fra kl til kl i følge alkoholloven. Kommunestyret kan utvide tiden for salg generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted, men det kan ikke selges eller utleveres alkohol etter kl på hverdager og etter kl på dager før søn- og helligdager. For salgstider i Eide kommune legges følgende prinsipp til grunn: Hverdager: fra kl Dager før søn- og helligdager: fra kl Dette gjelder ikke dagen før Kristi himmelfartsdag, 1. mai og 17. mai som regnes som alminnelig hverdag. Salg og utlevering av alkoholholdig drikk i gruppe 1 skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. mai og 17. mai, og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov. SKJENKETIDER FOR SKJENKESTEDER Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 etter kommunal bevilling kan skje fra kl til kl , og skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 kan skje fra kl til kl i følge alkoholloven. Kommunestyret kan utvide tiden generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted, men dog ikke utover lovens maksimaltid. Maksimaltiden for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 er fra kl til kl , og fra kl til kl for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2. For skjenketider i Eide kommune legges følgende prinsipp til grunn: Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: søndag torsdag fra kl påfølgende dag fredag og lørdag fra kl påfølgende dag Alkoholholdig drikk gruppe 3: søndag torsdag fra kl påfølgende dag fredag og lørdag fra kl påfølgende dag 6

7 Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Lukketidspunkt for skjenkestedene settes som hovedregel 30 minutter etter skjenketidens utløp. UTENDØRS SKJENKING Utendørs bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 kan gis ut i fra en individuell vurdering av stedets art, målgruppe og beliggenhet. Utendørs skjenking av alkohol skal ikke være til hinder/ulempe eller skape fare for den offentlige ferdsel. Det skal legges vekt på om servering utendørs vil føre til uro for naboer og andre i nærområdet. Det skal også legges vekt på estetiske og planmessige hensyn ved stedets utforming og plassering. Uteserveringen skal skje på et tydelig avgrenset område. For skjenketider ved uteservering i Eide kommune legges følgende prinsipp til grunn: Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl alle dager fra kl alle dager Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Lukketidspunkt for uteservering settes som hovedregel 30 minutter etter skjenketidens utløp. 7

8 SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 Bevilling for salg av alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og følger kommunestyreperioden, jmf. Alkoholloven 1-6. Bevillingsperioden opphører senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Nye søknader om salgsbevilling i kommunestyreperioden skal behandles etter gjeldende retningslinjer. Salgsbevilling gis til den for hvis regning virksomheten drives, jfr. Alkoholloven 1-4b og merknad til loven pkt. 1.4b.2. Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten, jmf. Alkoholloven Det samme gjelder ved overdragelse av alle eller en dominerende andel av aksjene eller andelene i et selskap som eier slik virksomhet. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevilling i inntil tre måneder, så fremt bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og det søkes om ny bevilling uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager etter overdragelsen. Bevillingen faller også bort ved bevillingshavers konkurs. Nye eiere som overtar virksomheten, kan fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder, så fremt bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og det søkes om ny bevilling uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager etter overdragelsen. For hver salgsbevilling skal det utpekes en styrer og stedfortreder som skal godkjennes av bevillingsmyndigheten. Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøve om Alkohollovgivningen. Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkoholloven og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål jmf. Alkoholloven 1-7-c pkt. 4. Bevillingshaver må ved endring av styrer og stedfortreder snarest søke om godkjenning av ny styrer/stedfortreder. Bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 skal bare gis til dagligvareforretninger. Eventuelle unntak må spesielt begrunnes og være i samsvar med Alkoholloven. Alkoholholdig drikk skal ikke plasseres slik at det har en framtredende plass, for å unngå unødvendig eksponering. Kommunen har ansvar for å gjennomføre kunnskapsprøver for styrere og stedfortredere i virksomheter som har eller søker om kommunal salgsbevilling jfr. Alkoholloven 1-7c. Gebyret for kunnskapsprøve settes til kr Saksbehandlingstiden for salgsbevilling er normalt 2 måneder Innehavere av salgsbevilling har ansvar for å sende revisorattesterte omsetningsoppgaver for alkoholholdig drikk til bevillingsmyndigheten hvert år. Frist for innsending av omsetningsoppgaver er 1. mars påfølgende år. 8

9 ALMINNELIG SKJENKEBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKK Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og følger kommunestyreperioden, jmf. Alkoholloven 1-6. Bevillingsperioden opphører senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Nye søknader om alminnelig skjenkebevilling i kommunestyreperioden skal behandles etter gjeldende retningslinjer. Skjenkebevilling gis til den for hvis regning virksomheten drives, jfr. Alkoholloven 1-4b og merknad til loven pkt. 1.4b.2. Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten, jmf. Alkohollovens Det samme gjelder ved overdragelse av alle eller en dominerende andel av aksjene eller andelene i et selskap som eier slik virksomhet. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevilling i inntil tre måneder, så fremt bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og det søkes om ny bevilling uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager etter overdragelsen. Bevillingen faller også bort ved bevillingshavers konkurs. Nye eiere som overtar virksomheten, kan fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder, så fremt bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og det søkes om ny bevilling uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager etter overdragelsen. Skjenkebevilling kan gis i ulike kombinasjoner: Alkoholholdig drikk gruppe 1, fra 2,5 til 4,7 volumprosent alkohol Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2, fra 2,5 til 22 volumprosent alkohol Alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3, fra 2,5 til 60 volumprosent alkohol De som innvilges skjenkebevilling, må også ha serveringsbevilling for å skjenke alkohol, jmf. merknader til Alkoholloven kap. 1 pkt. 1.4a.3 og Serveringsloven 2.1. Serveringsstedet skal ha en daglig leder som har det reelle ansvar for den daglige drift av serveringsstedet. Daglig leder må være myndig, jmf. Serveringsloven 4. Serveringsstedets daglige leder må ha gjennomført etablererprøve, jfm. Serveringsloven 5. Forutsetningen for bevilling er at aldersgrensen for adgang til etablissementet settes til 18 år. På steder hvor driftskonseptet kan være forskjellig på dag og kveldstid, kan det være aktuelt med innføring av 18 års aldersgrense kun på kveldstid. For hver skjenkebevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som skal godkjennes av bevillingsmyndigheten. Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøve om Alkohollovgivningen. Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkoholloven og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål jmf. Alkoholloven 1-7-c pkt. 4. Bevillingshaver må ved endring av styrer og stedfortreder snarest søkes om godkjenning av ny styrer/stedfortreder. Kommunestyret kan generelt for kommunen eller det enkelte skjenkested innskrenke eller utvide tiden for skjenking i forhold til normaltid. Det er en forutsetning for bevillingen at serveringsstedet er godkjent av mattilsynet. Kommunen har ansvar for å gjennomføre kunnskapsprøver for styrere og stedfortredere i virksomheter som har eller søker om kommunal skjenkebevilling jfr. Alkohollovens 1-7c. Gebyret for kunnskapsprøve settes til kr Saksbehandlingstiden for alminnelig skjenkebevilling er normalt to måneder 9

10 Innehavere av alminnelig skjenkebevilling har ansvar for å sende revisorattesterte omsetningsoppgaver for alkoholholdig drikk til bevillingsmyndigheten hvert år. Frist for innsending av omsetningsoppgaver er 1. mars påfølgende år. Skjenkesteder med alminnelig skjenkebevilling som ikke har faste åpningstider har plikt til å gi beskjed til kommunen når det er arrangement på stedet. SKJENKEBEVILLING VED ENKELTANLEDNING Skjenkebevilling for enkelt bestemt anledning gis til offentlige arrangement som ikke har alminnelig skjenkebevilling. Bevillingen må være knyttet til en bestemt begivenhet og det må søkes for hvert enkelt arrangement. Det må også søkes om skjenkebevilling for enkeltanledning ved utvidelse av en eksisterende alminnelig skjenkebevilling. Bevilling til en enkeltanledning/en bestemt anledning for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 kan gis til offentlig arrangement. Servering av gruppe 3 kun til personer over 20 år. Generelt kan det sies at arrangementer som strekker seg over perioder på 3-6 dager etter omstendighetene kan betraktes som enkeltanledninger. Tildeling vurderes nøye ut fra konsept. Bevilling kan gis til enkeltanledninger som gjelder utvidelse av eksisterende, alminnelig skjenkebevilling, for eksempel utvidelse av skjenkeareal, skjenketid og alkoholvare (steder som bare har bevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 kan søke om bevilling for alkoholholdig drikk gruppe 3 for en bestemt anledning). Det skal utpekes en styrer med stedfortreder som skal godkjennes av bevillingsmyndigheten. Det er ikke krav til kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder for bevilling til enkeltanledninger, jmf. Alkoholloven 1-7c tredje ledd. Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkoholloven og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål jmf. Alkoholloven 1-7-c pkt. 4. Forutsetningen for bevilling er at aldersgrensen for adgang til arrangementet settes til 18 år. Det skal ikke gis skjenkebevilling i forbindelse med idrettsarrangement og andre arrangement der ungdom under 18 år er en vesentlig del av gruppen. Utendørs skjenking av alkoholholdig drikk ved enkeltanledning kan gis ut i fra en individuell vurdering av stedets art, målgruppe og beliggenhet. Generelle retningslinjer for skjenketider gjelder for bevilling ved enkeltanledning. Gebyr for bevilling ved enkeltanledning settes til kr. 280,-. Saksbehandlingstiden for bevilling ved enkeltanledning er tre uker. 10

11 AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING Kommunestyret kan opprette en eller flere ambulerende bevillinger til steder som ikke har alminnelig skjenkebevilling, jmf. Alkohollovens 4-5. Ambulerende skjenkebevilling gis bare til steder som ikke har alminnelig skjenkebevilling og bare for lukkede arrangement (eks. bryllup og jubileum). Bevillingene knyttes ikke til bestemt person eller skjenkested. De ambulerende bevillingene blir utøvd på steder som godkjennes for en enkelt anledning og for skjenking til deltakere i sluttet selskap hvor gjestene er særskilt invitert og har meldt seg på arrangementet i forkant. Det er ikke sluttet selskap der det er billettsalg til arrangementet. Kommunestyret i Eide har opprettet tre ambulerende bevillinger. Ambulerende bevilling kan gis for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 til sluttede selskaper. Med sluttede selskap menes en krets av bestemte personer som samles i en bestemt anledning i et bestemt lokale (eks. bryllup, jubileum o.l.). Utenforstående har ingen adgang. Det skal utpekes en styrer og stedfortreder for den ambulerende bevillingen, jmf. Alkoholloven 1-7c første ledd. Det er ikke krav til kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder for ambulerende bevilling, jmf. Alkoholloven 1-7c tredje ledd. Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkoholloven og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål jmf. Alkoholloven 1-7-c pkt. 4. Det skal ikke gis ambulerende skjenkebevilling i forbindelse med idrettsarrangement og andre arrangement der ungdom under 18 år er en vesentlig del av gruppen. Utendørs skjenking av alkoholholdig drikk for ambulerende skjenkebevilling kan gis ut i fra en individuell vurdering av stedets art, målgruppe og beliggenhet. Generelle retningslinjer for skjenketider gjelder for ambulerende bevillinger. Gebyr for ambulerende bevillinger settes til kr. 280,-. Saksbehandlingstiden for ambulerende skjenkebevilling er tre uker. KONTROLLVIRKSOMHET MED SALG- OG SKJENKEBEVILLINGER Kommunens kontroll med salgs- og skjenkebevillinger er av avgjørende betydning for en god alkoholpolitikk. Kontroll med utøvelsen av bevillingen vil svært ofte være et effektivt virkemiddel for å bekjempe de vanligste problemene rundt alkoholomsetning. Kontrollmyndigheten skal føre tilsyn med at bevillingshaverne følger Alkoholloven, vilkårene i bevillingen og kommunens retningslinjer for øvrig. Følgende forhold bør stå sentralt ved utøvelse av skjenkekontrollen i kommunen: aldersgrensebestemmelsene salg av alkohol til åpenbart berusede personer vakthold 11

12 kontroll av salgs- og skjenketider Alkoholloven gir bevillingsmyndighetene adgang til å inndra en bevilling etter 1-8 dersom bevillingshaver overtrer bestemmelser i Alkoholloven. Det er viktig at kommunen utnytter sanksjonsapparatet som en del av sin alkoholpolitikk. Dette vil, sammen med den generelle kontrollen av utøvelsen av bevillingene, være det beste virkemidlet kommunen har for å bekjempe uheldige utslag av alkoholbruk. I henhold til alkohollovens bestemmelser er kommunen tillagt ansvaret for kontroll av kommunale salgs- og skjenkebevillinger. For å gjennomføre kontrollene ved hvert enkelt skjenkested, har Eide kommune inngått avtale med Securitas AS. Gjennom avtalen har Securitas AS påtatt seg ansvaret for utføring av kontrollfunksjonen, med utgangspunkt i Alkoholloven og de vedtatte retningslinjer i Eide kommune. Selskapet foretar fire kontroller pr. år, med muligheter til å kjøpe tilleggskontroller. Det er ønske om å videreføre avtalen med Securitas AS for kommende periode, såframt selskapet er konkurransedyktig på pris og tjenestelevering. Eide kommune forplikter seg til et årlig samarbeidsmøte med Securitas for å få en felles forståelse av alkoholpolitikken Eide kommune vil utøve. SANKSJONER VED BRUDD PÅ RETNINGSLINJER OG ALKOHOLLOVEN Hensikten med sanksjonene i disse retningslinjene er å bringe virksomheten i samsvar med bestemmelsene gitt i medhold av Alkoholloven og bestemmelser gitt i eller i medhold av annen lovgivning når bestemmelsen har sammenheng med alkohollovens formål. Dersom overtredelser skjer skal følgende sanksjoner gis: skriftlig advarsel midlertidig inndragning av bevillingen inndragning av bevillingen for resten av bevillingsperioden Ved vurdering om bevillingen bør inndras, og for hvor lenge, kan det legges vekt på type overtredelse, overtredelsens art, kombinasjon av overtredelser, om bevillingshaver har oppgitt uriktige eller ufullstendige opplysninger til bevillingsmyndigheten, om vandelskravene er oppfylt, om bevillingshaveren kan klandres for overtredelsen og hva som er gjort for å rette opp forholdet. Det kan også legges vekt på tidligere praktisering av bevillingen. Spesielt alvorlige overtredelser er: Salg eller skjenking til mindreårige Salg eller skjenking utover salgs- og skjenketidene Brudd på krav til vandel gitt i Alkoholloven, herunder manglende innbetaling av skatter og avgifter iht. skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen Omsetning av narkotika på bevillingsstedet Salg eller skjenking av varer fra illegale kilder 12

13 Alvorlige overtredelser: Salg og skjenking til åpenbart berusede personer Salg og skjenking i samme lokale Brudd på vilkår som er satt ved tildeling av bevillingen Manglende innsending av omsetningsoppgaver for alkoholholdig drikk Tilgang til pengespill på steder der skjenkebevilling er innvilget Mindre alvorlige overtredelser: Brudd på reklameforbudet Brudd på plikten til å føre et rimelig utvalg av alkoholfrie og alkoholsvake drikker Mangel på oppføring av alkoholfrie og alkoholsvake drikker på drikkekart Manglende kontroll med at gjester nyter medbrakt alkohol Sanksjoner iverksettes etter følgende: Spesielt alvorlige Alvorlige Mindre alvorlige 1.gangs overtredelse Kan inndras inntil 2 uker Skriftlig advarsel Skriftlig advarsel 2.gangs overtredelse Kan inndras inntil 2 mnd. Kan inndras inntil 1 uke Skriftlig advarsel 3.gangs overtredelse Kan inndras for resten av bevillingsperioden Kan inndras inntil 1 mnd. Kan inndras inntil 1 mnd. 4.gangs overtredelse Kan inndras for resten av bevillingsperioden Kan inndras inntil 1 mnd. 5.gangs overtredelse Kan inndras for resten av bevillingsperioden Rådmann, eller den han/hun bemyndiger avgjør sanksjoner i form av skriftlige advarsler og inndragninger ved 1. gangs overtredelser i mindre alvorlige og alvorlige overtredelser. Formannskapet avgjør sanksjoner i form av inndragninger ved 2. gangs overtredelse i mindre alvorlige og alvorlige overtredelser. Kommunestyret avgjør sanksjoner i form av inndragninger utover 8 uker og i spesielt alvorlige overtredelser. 13

14 SAKSBEHANDLING OG DELEGASJON Alle søknader om salgs- og skjenkebevilling undergis en konkret vurdering i samsvar med alkohollovens bestemmelser. I den forbindelse innhenter kommunen uttalelser fra blant annet politi, skattemyndighetene og NAV. Dersom en søknad ikke oppfyller lovens krav til bevillingsinnehaver, styrer eller stedfortreder, vil administrasjonen innstille på avslag, eventuelt avslå søknaden. Saksbehandlingstid for salgs- og skjenkebevillinger er normalt to måneder. Saksbehandlingstid for ambulerende bevilling og bevilling for enkeltanledninger er tre uker. Saker som kommunestyret vedtar: Bevillingssøknader i forbindelse med ny bevillingsperiode, herunder søknader om fast uteservering. Sanksjoner i form av inndragninger utover åtte uker og i spesielt alvorlige overtredelser. Søknader om skjenkebevilling i bevillingsperioden, herunder eierskifte. Fastsette retningslinjer for behandling av salgs- og skjenkebevillinger Fastsette sanksjoner ved brudd på alkoholloven Fastsette forskrift om skjenketider for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 Fastsette forskrift om salgstider for alkoholholdig drikk gruppe 1 Saker som formannskapet vedtar: Søknader om salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 i perioden, herunder eierskifte. Inndragning etter 2. gangs overtredelse i mindre alvorlige og alvorlige overtredelser. Behandle rapporter fra salgs- og skjenkekontrollen Midlertidige søknader om uteservering som går over en begrenset periode. Saker som er delegert til rådmann: Søknader om ambulerende skjenkebevilling (privat karakter, enkeltdager: eks. bryllup). Iverksette sanksjoner i form av skriftlige advarsler og inndragninger ved 1. gangs overtredelse i mindre alvorlige og alvorlige overtredelser. Kurante søknader om skjenkebevilling for en enkelt anledning (messer, jubileum, arrangementer som varer fra 3 6 dager). Søknader om utvidelse av gitte skjenkebevillinger for en enkelt anledning. Godkjenne styrer og stedfortreder for styrer ved salgs- og skjenkebevilling. Søknad om uteservering for en enkeltanledning. 14

15 KRAV OM INTERNKONTROLL Krav om internkontroll er hjemlet i Alkoholloven 1-9, og forskrift til samme lov, 8-1, 8-2 og 8-3. Internkontrollen skal dokumentere systematiske tiltak som sikrer at virksomheten blir drevet i samsvar med fastsatte krav i bevillingen og Alkoholloven med forskrifter. Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig for kommunen ved kontroll. Krav om internkontroll gjelder ikke for bevillinger gitt etter Alkoholloven 4-5, ambulerende skjenkebevilling og bevillinger for enkeltanledninger. AVGIFTER PÅ SALG OG SKJENKING AV ALKOHOL Gebyrene for salg og skjenking av alkohol fastsettes med hjemmel i alkoholloven. Gebyrene regnes ut fra antall solgte liter av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3. Kommunen forholder seg til enhver tid til de satser som er satt i FOR nr. 538: Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. kap Minstebeløpet er fra satt til kr. 1370,- for salgsbevilling, og for alminnelig skjenkebevilling er minstebeløpet kr. 4050,-. Bevillingsgebyret skal betales etter følgende satser: Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1: kr. 0,18 pr. vareliter Skjenking av alkoholholdig drikk: kr. 0,36 pr. vareliter i gruppe 1 kr. 1,00 pr. vareliter i gruppe 2 kr. 3,28 pr. vareliter i gruppe 3 Innehavere av salgsbevilling og alminnelig skjenkebevilling er hvert år ansvarlig for å sende inn revisorattesterte omsetningsoppgaver for alkoholholdig drikk. Frist for innsending settes til 1. mars påfølgende år. Ansvaret for beregning og innkreving av bevillingsgebyret er delegert til rådmannen. Manglende innsending av omsetningsoppgaver for alkoholholdig drikk er i Alkoholpolitiske retningslinjer betegnet som en alvorlig overtredelse av vilkårene for bevillingen, og vil ved 1. gangs overtredelse medføre skriftlig advarsel. Ved gjentakelse vil det føre til inndragning av salgs- og skjenkebevillingen, jmf. sanksjoner for brudd på vilkårene for å inneha bevillingen i Alkoholpolitiske retningslinjer. Gebyret for salg og skjenking av alkoholholdig drikk skal i første rekke dekke kostnader ved behandling av bevillingssøknader og kontroll med utøvelsen av bevillingen. 15

Arbeidsgruppens forslag ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER EIDE KOMMUNE 2016-2020

Arbeidsgruppens forslag ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER EIDE KOMMUNE 2016-2020 Arbeidsgruppens forslag ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER EIDE KOMMUNE 2016-2020 Gjelder for perioden 30.6.2016 30.9.2020 Eide kommunestyre vedtok Alkoholpolitiske retningslinjer 2016 2020 dato og saksnummer

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan gjelder for hver kommunestyreperiode. Rullering/fornyelse av planen følger kommunestyreperioden.

Alkoholpolitisk handlingsplan gjelder for hver kommunestyreperiode. Rullering/fornyelse av planen følger kommunestyreperioden. Alkoholpolitisk handlingsplan Fauske kommune 2008 2012 Alkoholpolitisk handlingsplan gjelder for hver kommunestyreperiode. Rullering/fornyelse av planen følger kommunestyreperioden. Innhold 1. Bakgrunn,

Detaljer

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune 2008 2012

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune 2008 2012 Alkoholpolitisk Bevillingsreglement for Gausdal kommune 2008 2012 Vedtatt av Kommunestyret 13.11.2008 BAKGRUNN. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen

Detaljer

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune Alkoholpolitisk Bevillingsreglement for Gausdal kommune 2012-2016 Vedtatt av Kommunestyret 21.06.2012 BAKGRUNN. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Innhold 1. Generelt... 2 2. Skjenkebevilling... 3 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol... 3 4. Salgsbevilling... 4 5. Ansvar og myndighet...

Detaljer

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn:

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn: ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR VESTBY KOMMUNE Innledning Vestby kommunes alkoholpolitiske retningslinjer er utformet på grunnlag av gjeldende lover og forskrifter og gir de alkoholpolitiske føringer

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nord-Odal kommune i perioden 01.07.2012 til 30.06.2016 1 Alminnelige bestemmelser 1.1 Formål 1.2 Definisjoner 1.3 Bevillingsperiode 1.4 Krav til styrer og stedfortreder

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Alkoholpolitiske retningslinjer for 2012-2016 INNHOLD 1. Mål for Balsfjord kommunes alkoholpolitikk 2. Alminnelige bestemmelser 2.1 Definisjon av alkoholholdige drikker 2.2

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12 Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12 1. Innledning ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SONGDALEN KOMMUNE 2012-2016 Planen skal være retningsgivende

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Gjelder for perioden 2012-2016

Gjelder for perioden 2012-2016 Gjelder for perioden 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret den xxxxx (arkivsak 12/435) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012 til

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE (Etter lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven) av 2. Juni 1989 nr. 27.) Vedtatt i Kommunestyrets møte

Detaljer

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for Gausdal kommune 2016 2020. Rådmannens forslag

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for Gausdal kommune 2016 2020. Rådmannens forslag Alkoholpolitisk Bevillingsreglement for Gausdal kommune 2016 2020 Rådmannens forslag 1 INNHOLD: 1 GENERELT s. 3 2 FAST SALGSBEVILLING s. 6 3 FAST SKJENKEBEVILLING s. 7 4 SALGS- OG SKJENKEBEVILLING FOR

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer ROAN KOMMUNE Alkoholpolitiske retningslinjer Roan kommune 2015-2016 Behandlet i HSOK 07.05.2015, sak 10/15 Vedtatt i Roan kommunestyre 28.05.2015, sak 37/15 1. Innledning Retningslinjene bygger på rusmiddelpolitisk

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: side 2

INNHOLDSFORTEGNELSE: side 2 Vedtatt av kommunestyret sak 21/12, 28.06.2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: side 2 1. Definisjoner 1.1 Definisjon av alkoholfri/alkoholsvak og alkoholholdig drikk side 3 1.2 Definisjon av salg, skjenking og

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden 01.03.08 30.06.12. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser. 1. 1. Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Kongsvinger kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TOLGA KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TOLGA KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TOLGA KOMMUNE 2016-2020 I henhold til alkohollovens 1-7d Kommunestyrets vedtak i sak 94/16 15.12.2016 Handlingsplanen revideres ved behov og senest innen 01.04.2020 1

Detaljer

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt NORE OG UVDAL KOMMUNE Alkoholpolitiske retningslinjer Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt Retningslinjene bygger på rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2014 2018. De enkelte søknader om salgs-

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune. Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016.

Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune. Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016. Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016. 1 Innhold Kommunens kontroll og bevillingspolitikk... 3 Generelt om salgs- og skjenkebevillinger... 3 Definisjon

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020

Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020 Tvedestrand kommune Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020 1. Innledning I henhold til alkoholloven plikter alle kommuner å utarbeide en handlingsplan. Dette dokumentet

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2004 2008. Vedtatt av Kristiansund bystyre 25.05.04, sak 44/04.

KRISTIANSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2004 2008. Vedtatt av Kristiansund bystyre 25.05.04, sak 44/04. KRISTIANSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2004 2008 Vedtatt av Kristiansund bystyre 25.05.04, sak 44/04. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 1.1 Lovens bestemmelse 1.2 Tidligere planarbeid 1.3 Planens

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret sak 20/16

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret sak 20/16 Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune Vedtatt av kommunestyret 27.04.2016 sak 20/16 1. Innledning ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SONGDALEN KOMMUNE 2016-2020 Planen skal være retningsgivende

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 18.06.15 30.06.16. Redigerte retningslinjer vedtatt i kommunestyret 18.06.15 sak 051/15 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser...

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17 Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 2024 Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 1 INNLEDNING... 2 2 MÅLSETTING... 2 3 RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSPOLITIKKEN I FET

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGEBU KOMMUNE FOR PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30. JUNI 2016.

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGEBU KOMMUNE FOR PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30. JUNI 2016. ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGEBU KOMMUNE FOR PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30. JUNI 2016. MÅLSETTINGER: 1. Planen gir retningslinjer for Ringebu kommunes salgs- og skjenkepolitikk for tidsrommet 1.

Detaljer

Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune.

Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune. Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune. Del 1 Situasjon i Sørum kommune Alkoholpolitiske målsettinger Kommunen er pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE 2012-2016

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE 2012-2016 Rauma kommune RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 018/12 av 28.02.12 RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE

Detaljer

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms.

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms Innhold: Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. 1. Forskriften regulerer 2. Åpningstider

Detaljer

Gjelder for perioden

Gjelder for perioden Gjelder for perioden 2016-2020 Vedtatt av kommunestyret den.. (arkivsak.) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2016 til 2020. De

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16

LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16 LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16 Alkoholpolitisk handlingsplan Innhold 1.0 Hovedmål... 3 2.0 Innledning/bakgrunn... 3 3.0 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vår ref. 08/651-6682/08 MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR 2012 2016 MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vedtatt av kommunestyret 21.juni 2012 under sak nr. 62/12 Postadresse

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016 Retningslinjene gir føringer for Gildeskål kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012-2016. De enkelte søknader om salgs- og skjenkebevillinger

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Lesja kommune

Alkoholpolitisk handlingsplan for Lesja kommune Alkoholpolitisk handlingsplan for Lesja kommune 2016-2020 Kommunestyrets vedtak K-sak 68/16 08.09.2016 1 Innholdsfortegnelse MÅL:.2 GENERELLE RETNINGSLINJER:. 3 Delegasjon:.. 4 Bevillingsgebyr:.. 4 Definisjoner:

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16.

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16. Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 01.07.12 30.06.16. 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kap. 2 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune.

Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune. Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune. 1 Alkoholpolitiske målsettinger Innledning: Kommunen er pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan

Detaljer

LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER

LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER 1. FORMÅL 1. Lardal kommune vil begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan medføre. I samarbeid med bevillingshavere

Detaljer

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune.

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Bakgrunn. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen angir de alkoholpolitiske hovedmål og delmål

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Med retningslinjer for Meløy kommunes bevillingspolitikk Vedtatt av kommunestyret 31. mars 2016 i sak 19/16 Innhold 1. Planområde... 3 2. Målsetting... 3 3. Bevillingsperiode...

Detaljer

Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk

Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk 2012 2016 LILLEHAMMER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 23.02.2012, med tillegg vedtatt 29.03.2012. Gjeldende fra 30. mars 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 24.09.2012at denne skulle opp til ny behandling i Kommunestyrets møte den 04.10.2012.

FAUSKE KOMMUNE. 24.09.2012at denne skulle opp til ny behandling i Kommunestyrets møte den 04.10.2012. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 12/8324 I Arkiv saki.; 12/1961 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye II Sak nr.: 155/12 I KOMMUNESTYRE I I Saksbehandler: Line Kristiansen I Dato: 04.10.2012

Detaljer

Oppfølging av bevillingshavere. Samling i Bodø mai 2015

Oppfølging av bevillingshavere. Samling i Bodø mai 2015 Oppfølging av bevillingshavere Samling i Bodø mai 2015 Kommunens oppgaver - Oppfølging av bevillingshavere etter at bevilling er innvilget * Veiledning og informasjon * Kontroll * Dialog * Løpende vandelskontroll

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Rutiner for salgs- og skjenkebevillinger

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Rutiner for salgs- og skjenkebevillinger Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Rutiner for salgs- og skjenkebevillinger 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 2. Tiltak for å regulere tilgjengeligheten av alkohol... 3 3. Definisjon av alkoholholdig

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. LOVENS BESTEMMELSE... 3 1.2. TIDLIGERE PLANARBEID... 3 1.3. PLANENS INNHOLD... 3 2. ALKOHOLLOVENS MÅLSETNING... 4 3. KOMMUNAL MÅLSETTING... 4 4. DEFINISJON AV

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer RANDABERG KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016-2020 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 22.06.2016 RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retningslinjer 2016-2020 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune 2016-2020 Innhold: 1. Generelt 2. Skjenkebevilling 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol 4. Salgsbevilling 5. Ansvar og myndighet 6. Andre forhold

Detaljer

Nord-Aurdal kommune. Alkoholpolitisk handlingsplan Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling

Nord-Aurdal kommune. Alkoholpolitisk handlingsplan Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling Nord-Aurdal kommune Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling 1 Alkoholpolitisk handlingsplan for Nord-Aurdal kommune Formål I henhold

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR FOLLDAL KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR FOLLDAL KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR FOLLDAL KOMMUNE 2017-2020 I henhold til alkoholloven 1 7 d Kommunestyrets vedtak i sak xx/17 dato: Innholdsfortegnelse Formål og lovhjemmel...2 Målsetninger...2 Definisjoner...2

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE 2012 2016 1 Pkt. 1 Formål Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune bygger på alkohollovens målformulering i 1-1: 1-1. Lovens formål. Reguleringen

Detaljer

Reglementet skal sørge for at Hadsel kommune behandler søknader om salg og skjenking av alkohol:

Reglementet skal sørge for at Hadsel kommune behandler søknader om salg og skjenking av alkohol: REGLEMENT FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER 2012-2016 1. Innledning Reglementet skal sørge for at Hadsel kommune behandler søknader om salg og skjenking av alkohol: - på en mest mulig

Detaljer

Vedlegg 1. ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad

Vedlegg 1. ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad Vedlegg 1 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad Pkt 1. Formål Alkoholpolitiske retningslinjer for Lister

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE. Gjeldende fra , rev

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE. Gjeldende fra , rev ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE Gjeldende fra 14.02.2013, rev. 16.02.2016 1. Innledning... 3 2. Aktuelt lovverk... 3 3. Definisjoner... 3 5. Søknadsprosedyre... 4 6. Gebyr og omsetningsavgift...

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE. SORTLAND KOMMUNE «Soa_Navn» BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret: 14. juni 2012 (sak 18/12 )

SORTLAND KOMMUNE. SORTLAND KOMMUNE «Soa_Navn» BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret: 14. juni 2012 (sak 18/12 ) SORTLAND KOMMUNE «Soa_Navn» Dato: «Sdo_DokDato» Sbh.: «Sbr_Navn» Direkte tlf.: «Sbr_Tlf» Ref.: «Sdo_DokID» Dok.nr: «Sdo_DokNr» SORTLAND KOMMUNE BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER 2012-2016 Vedtatt av

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Kommunestyrets vedtak (Ksak 002/16) 02.02.2016 Innholdsfortegnelse... 1 MÅLSETTINGER:... 3 GENERELLE RETNINGSLINJER:... 4 Delegasjon:... 5 Bevillingsgebyr:... 5

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Lardal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Revidert og vedtatt av Lardal kommunestyre 23.09.2014, saksnummer 050/14. Formål Lardal kommune vil legge forholdene til rette for salg og skjenking av lovlig

Detaljer

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Vedtatt av Namsos kommunestyre 29.5.2008 1. Innledning Det påligger så vel bevillingsinnehavere og det offentlige et stort

Detaljer

Grue Kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Del av rusmiddelpolitisk handlingsplan

Grue Kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Del av rusmiddelpolitisk handlingsplan Grue Kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Del av rusmiddelpolitisk handlingsplan Vedtatt av Kommunestyret 23.11.09 sak 062/09 Videreført av Kommunestyret 21.05.12 sak 025/12 og gjort gjeldende frem

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGERIKE KOMMUNE 2016-2020

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGERIKE KOMMUNE 2016-2020 ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGERIKE KOMMUNE 2016-2020 1 FORMÅL Alkohollovens 1-7 pålegger kommunen å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen skal være retningsgivende både for administrasjonen

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan. for. Hamarøy kommune

Alkoholpolitisk handlingsplan. for. Hamarøy kommune Alkoholpolitisk handlingsplan for Hamarøy kommune 2008 2012 Vedtatt av Hamarøy kommunestyre 29.04.2008 Side 2 av 8 Innhold: 1. Lovgivning 3 2. Målsettinger.. 3 2.1. Nasjonale mål 3 2.2. Kommunale mål 3

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Kommunestyrets vedtak (Ksak 031/17) 25.04.2017 Innholdsfortegnelse... 1 MÅLSETTINGER:... 3 GENERELLE RETNINGSLINJER:... 4 Delegasjon:... 4 Bevillingsgebyr:... 5

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016

Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016 Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016 Alle innbyggere i Rissa kommune skal få tilbud tilpasset egne forutsetninger og behov. Kommuneplanen 2007 2019 MÅL for kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST. Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST. Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider

Detaljer

Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger

Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger 2016-2020 Rauma kommune Vedtatt av Rauma kommunestyre den 08.03.16 i sak 25/16 1 Generelle bestemmelser: 1.1 Retningslinjer for Rauma kommunes alkoholpolitikk

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer Audnedal kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer Audnedal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Audnedal kommune 2016-2020 Vedtatt Kommunestyret 15.9.2016 sak 59/16 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Aktuelt lovverk... 2 3. Definisjoner... 2 4. Målsetting...

Detaljer

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune utkast Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider for

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Fauske kommune mottok den 07.03.20 12 słknad om alkoholservering under VM Dans Fauske.

FAUSKE KOMMUNE. Fauske kommune mottok den 07.03.20 12 słknad om alkoholservering under VM Dans Fauske. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostlD: 12/3801 Arkiv sakld.: 12/584 Saksbehandler: Line Kristiansen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Sak nr.: 087/12 IDRIFTSUTVALG Dato: 14.06.2012 VEDR. ALKOHOLSERVERING

Detaljer

Kommunale retningslinjer for salg- og skjenkebevillinger av alkoholholdig drikke

Kommunale retningslinjer for salg- og skjenkebevillinger av alkoholholdig drikke Sokndal kommune Sentraladministrasjonen ARKIVSAK 11/1149 Kommunale retningslinjer for salg- og skjenkebevillinger av alkoholholdig drikke 2016-2020 Hjemmel: Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv.

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 3104/16 Arkivsaksnr.: 16/654-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 3104/16 Arkivsaksnr.: 16/654-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 3104/16 Arkivsaksnr.: 16/654-1 Saksbehandler: Jane Holoen ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSREGLEMENT 2016-2020, SAMT ENDRING AV REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET - GAUSDAL KOMMUNE.

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Moss kommune 2014-2016

Alkoholpolitiske retningslinjer for Moss kommune 2014-2016 Alkoholpolitiske retningslinjer for Moss kommune 2014-2016 Vedtatt av Bystyret 16. juni 2014 Moss kommune 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. Kommunens alkoholpolitikk... 3 1. Generelle bestemmelser...

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i K-sak 21/

Nore og Uvdal kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i K-sak 21/ Nore og Uvdal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Vedtatt i K-sak 21/16 2016-2020 Innhold 1. Generelt... 2 2. Skjenkebevilling... 2 2.8 Tidsbegrensning for skjenking av alkohol... 3 3. Salgsbevilling...

Detaljer

SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING ELLER SKJENKE- BEVILLING FOR EN ENKELT ANLEDNING

SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING ELLER SKJENKE- BEVILLING FOR EN ENKELT ANLEDNING SØKNADSSKJEMA FOR AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING I HHT. ALKOHOLLOVENS 4-5 SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKELTANLEDNING I HHT. ALKOHOLLOVEN 1-6, 2 LEDD Lyngen kommune Kjosveien 12 9060 LYNGSEIDET SØKNAD OM AMBULERENDE

Detaljer

HØRING - ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN OG ÅPNINGSTIDSFORSKRIFTEN

HØRING - ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN OG ÅPNINGSTIDSFORSKRIFTEN Juridisk avdeling Hedmark Politidistrikt, Hamar NHO Skjenkenæringen i Hamar Reiselivsbedriftenes landsforening Hedmark Trafikk Familie og levekår SLT-koordinator Samfunnsmedisinsk enhet - Kommuneoverlegen

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2015 Osen kommune Innhold Formål Innholdsfortegnelse 1. Alkoholpolitiske målsetninger 2. Definisjon av alkoholholdig drikk 3. Avgjørelsesmyndighet 4. Behandlingstid 5.

Detaljer

Gjeldendefor bevillingsperioden 2008-2012.

Gjeldendefor bevillingsperioden 2008-2012. Page 1 of 8 Alkoholpolitiske 2008-03-18 retningslinjer Gjeldendefor bevillingsperioden 2008-2012. Alkoholpolitiske retningslinjer for Hammerfest kommune Vedtatt av kommunestyret 13. mars 2008 Innhold Formålsbestemmelse

Detaljer

Høring om endringer i alkoholregelverket Vedlegg 2

Høring om endringer i alkoholregelverket Vedlegg 2 Høring om endringer i alkoholregelverket Vedlegg 2 Kapittel 5. Kunnskapsprøve 5-1. Styrer og stedfortreder og kontrollør må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den.

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR GJERSTAD KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR GJERSTAD KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR GJERSTAD KOMMUNE 2016 2020 Vedtatt av kommunestyret den 26.5.16 i sak 16/53. 1. Formål Gjerstad kommune sitt overordnede mål med alkoholpolitiske retningslinjer er at

Detaljer

Siljan kommune. Alkoholpolitikk 2006-08

Siljan kommune. Alkoholpolitikk 2006-08 Siljan kommune Alkoholpolitikk 2006-08 Alkoholpolitisk handlingsplan 2006 2008 0. Innledning Nåværende alkoholpolitiske handlingsplan ble vedtatt i jun 1999 og er senere ikke revurdert. Planen revideres

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR NORDKAPP KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR NORDKAPP KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR NORDKAPP KOMMUNE 2015 2019 Korrigerte retningslinjer. Behandles i avdelingsstyret for helse, omsorg og sosiale tjenester 16. mars 2016. Endelig vedtak ble fattet i kommunestyret

Detaljer

Kapittel 1 Forskrift om lukketidspunkt 3. Kapittel 2 Delegasjonsreglement i henhold til 14.5 4

Kapittel 1 Forskrift om lukketidspunkt 3. Kapittel 2 Delegasjonsreglement i henhold til 14.5 4 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1 Forskrift om lukketidspunkt 3 Kapittel 2 Delegasjonsreglement i henhold til 14.5 4 Kapittel 3 Alkoholpolitiske retningslinjer for Røyken kommune 5 2 KAPITTEL 1 - FORSKRIFT

Detaljer

Måsøy kommune har som målsetting å redusere helseskader gjennom redusert forbruk av alkoholvarer.

Måsøy kommune har som målsetting å redusere helseskader gjennom redusert forbruk av alkoholvarer. ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE FOR PERIODEN 2016-2020 Vedtatt av kommunestyret 03.03.16 sak 1/16 Revidert av kommunestyret 08.12.16 sak 67/16 Utarbeidet med hjemmel i alkoholloven av 2.06.1989

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Rakkestad kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer for Rakkestad kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Rakkestad kommune 2016-2020 Saksnr. 15/2389 Journalnr. 17297/15 Arkiv U60 Dato: 01.03.2016 FORSLAG 1 2 Alkoholpolitiske retningslinjer for Rakkestad kommune 2016-2020

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Hamaroy kommune

Alkoholpolitisk handlingsplan for Hamaroy kommune Alkoholpolitisk handlingsplan for Hamaroy kommune 2012-2016 Handlingsplanen godkjent i kommunestyret 3.5.2012 sak 36/12 Innhold 1. Lovgivning... 2 2. Målsetninger... 2 2.1 Nasjonale mål... 2 2.2 Kommunale

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE 01.07.16-30.9.20 1.MÅLSETTING Målsettingen med disse retningslinjene er i størst mulig grad å redusere fysiske, psykiske og sosiale helseskader,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I MODUM KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I MODUM KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I MODUM KOMMUNE Vedtatt i Modum kommunestyre 18. juni 2012 sak 61/12. FORMÅL Alkohollovens 1-7 pålegger kommunen å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan.

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Alkoholpolitisk handlingsplan. Vedtatt i Hole kommunestyre sak 066/12, 05.11.2012.

HOLE KOMMUNE. Alkoholpolitisk handlingsplan. Vedtatt i Hole kommunestyre sak 066/12, 05.11.2012. HOLE KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2012 2016 Vedtatt i Hole kommunestyre sak 066/12, 05.11.2012. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. LOVENS BESTEMMELSE... 3 1.2. TIDLIGERE PLANARBEID...

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN 2012 2016 Vedtatt av Leka kommunestyre 7994 Leka Telefon 74 38 70 00 Telefaks 74 38 70 10 1 Innledning: Alle kommuner er pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Våler kommune. Vedtatt i kommunestyret

Alkoholpolitiske retningslinjer for Våler kommune. Vedtatt i kommunestyret Alkoholpolitiske retningslinjer for Våler kommune 2016 2020 Vedtatt i kommunestyret 20.06.2016. 1 Innhold 1. Målsettingen for kommunens alkoholpolitikk... 3 1.1 Hensikten med alkoholpolitiske retningslinjer:...

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SALG OG SKJENKING AV ALKOHOL I DRANGEDAL KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SALG OG SKJENKING AV ALKOHOL I DRANGEDAL KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SALG OG SKJENKING AV ALKOHOL I DRANGEDAL KOMMUNE 20162020 ALHOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER VEDTATT I KOMMUNESTYRET 09.06.2016 MED ENDRING 04.05.2017. DEL AV RUSMIDDELPOLITISK

Detaljer

Plan for salgs- og skjenkebevillinger i Enebakk kommune

Plan for salgs- og skjenkebevillinger i Enebakk kommune Saksnr: 2016/2802 Arkivkode: 144 Plan for salgs og skjenkebevillinger i Enebakk kommune 2016 2020 Revidert utgave. Vedtatt i kommunestyret, sak 111/16, 05.12.2016 /apache/tmp/docconv_i_cgo0a6 Side 2 av

Detaljer

TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER

TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER HØRINGSVERSJON MED FORSLAG TIL ENDRINGER, MARS 2016 Vedtatt av Risør bystyre 25. februar 2010 med endringer av 24. mars 2011, 31. mai 2012 og

Detaljer

Trøgstad kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer 2012-2016

Trøgstad kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer 2012-2016 Trøgstad kommune Alkoholpolitiske retningslinjer 2012-2016 Vedtatt av Kommunestyret 18.09.2012 Innhold 1. Formålsbestemmelse 2. Hjemmel for alkoholpolitiske retningslinjer 3. Definisjoner 4. Salgsbevilling

Detaljer

Rullering av Rusplan. Salgs og Skjenkedelen Perioden 2008 til 2012.

Rullering av Rusplan. Salgs og Skjenkedelen Perioden 2008 til 2012. Rullering av Rusplan Salgs og Skjenkedelen Perioden 2008 til 2012. 5.2Tiltak for å regulere tillgjengeligheten av alkohol. (Bevillingspolitikken) Lov om omsetning av alkoholholdig drikk av 2. juni 1989

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR ASKIM KOMMUNE Del 2 Alkoholpolitisk handlingsplan 2011-2015 1 INNHOLD Side I Askim Bystyres vedtak til Alkoholpolitisk handlingsplan for Askim kommune 2011. 2015 3 II

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for perioden 12.02.2016-30.09.2020 Vedtatt i kommunestyret 11.02.2016 Innhold 1. Formål... 3 2. Hjemmel for alkoholpolitiske retningslinjer... 3 3. Definisjoner... 3 4.

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN

ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2016 2020 1 Mål for Alkoholpolitisk bevilgningsplan Omsetning av alkoholholdig drikk etter denne alkoholpolitisk bevilgningsplan har som mål å begrense i størst mulig utstrekning

Detaljer

Åfjord kommune Sektorsjef Helse/sosial

Åfjord kommune Sektorsjef Helse/sosial Åfjord kommune Sektorsjef Helse/sosial Vår ref. Dato 4195/2016/U31/8EBR 07.02.2016 RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLING I ÅFJORD KOMMUNE Vedtatt i Åfjord kommunestyre 13.12.2006. Revidert 1. gang

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset møterom Dønnamannen. Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 01.07.2012 30.06.2016. Vedtatt av kommunestyret 26.04.2012 Endret av kommunestyret 29.05.2013 og 26.03.

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 01.07.2012 30.06.2016. Vedtatt av kommunestyret 26.04.2012 Endret av kommunestyret 29.05.2013 og 26.03. SØR-VARANGER KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 01.07.2012 30.06.2016 Vedtatt av kommunestyret 26.04.2012 Endret av kommunestyret 29.05.2013 og 26.03.2014 Med oppdaterte gebyrsatser for 2015 ALKOHOLPOLITISKE

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG Møtedato: 14.04.2010 Møtested: Rådhuset - Rådstua Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 36. Varamedlemmer møter

Detaljer

Vedtatt av Porsgrunn bystyre i møte 22. mai 2008 sak nr. 43/08 PERIODEN 2008-2012

Vedtatt av Porsgrunn bystyre i møte 22. mai 2008 sak nr. 43/08 PERIODEN 2008-2012 Vedtatt av Porsgrunn bystyre i møte 22. mai 2008 sak nr. 43/08 PERIODEN 2008-2012 Side 1 867008/082144 1.0 HVORFOR ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN/LOVGRUNNLAGET I alkohollovens 1-7 er det nå lovfestet at

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Lunner kommune 2012 2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 1 Retningslinjenes formål... 3 2 Bevillinger... 3 2.1 Bevilling for salg av øl... 4 2.2 Bevilling for skjenking av øl,

Detaljer