VENNESLA KOMMUNE SØKNAD SALGSBEVILLING I TIDSROMMET T.O.M SØKNADEN GJELDER : SALGSSTEDET :

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VENNESLA KOMMUNE SØKNAD SALGSBEVILLING I TIDSROMMET T.O.M. 30.06.2016 SØKNADEN GJELDER : SALGSSTEDET :"

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE SØKNAD SALGSBEVILLING I TIDSROMMET T.O.M Alkoholholdige drikkevarer mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol SØKNADEN GJELDER : Fornyelse av bevilling Ny bevilling Oppstart av ny virksomhet Overdragelse av igangværende virksomhet Dato for overdragelse SALGSSTEDET : Navn: Gateadresse: Postadresse Postnr/sted Telefonnr.: Telefaksnr.: E-post : BEVILLINGSSØKER : = økonomisk ansvarlig (driftsselskap) Driftsselskap: Gateadresse: Postadresse: Daglig leder: Postnr/sted Telefonnr.: Mobiltlfnr. Telefaksnr.: : Skattekommune Har søker andre salgsbevillinger Ja Nei Hvis ja hvilke

2 EIERSAMMENSETNING (legg evt. ved tilleggsliste) = eier(e) av driftsselskapet (juridisk/fysisk person) + eiere av juridisk person. ANDRE EIERFORHOLD: Er søkeren/eierne involvert i andre virksomheter i dag Ja Nei Hvis ja, oppgi navn på virksomhet, driftsselskap og organisasjonsnr for hver virksomhet Har søkeren/eierne vært involvert i andre virksomheter i løpet av de siste 10 årene Ja Nei Hvis ja, oppgi navn på virksomhet, driftsselskap og oganisasjonsnr for hver virksomhet - 2 -

3 STYRER FOR SALGSBEVILLINGEN : Styrer må være over 20 år og ansatt på salgsstedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. Som styrer kan bare utpekes person som har styringsrett over salget, herunder ansvar for å føre tilsyn med utøvelse av bevillingen. Styrer må ha bestått kunnskapsprøve i alkoholloven med forskrifter. Navn: Telefonnr.: Mobiltlfnr. : Personnr.: Kunnskapsprøve i alkoholloven - prøvedato STEDFORTREDER FOR STYRER AV SALGSBEVILLINGEN: Stedfortreder må være over 20 år og ansatt på salgsstedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. I styrers fravær påhviler styrers plikter stedfortreder. Stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøve i alkoholloven med forskrifter. Navn: Telefonnr.: Mobiltlfnr. : Personnr.: Kunnskapsprøve i alkoholloven - prøvedato DRIFTSKONSEPT Dagligvareforretning Antall dagligvarer Antall m2 (salgslokalet) Forretningen har handelsrett etter handelsloven Ja Nei Det søkes om Salg av øl Ja Salg av rusbrus Ja Nei Salgstid Åpningstid Har forretningen søndagsåpent Ja Nei Åpningstid søndager Alkoholloven 3-7, 3 ledd. Salg og utlevering av øl og rusbrus skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov. Sted Dato Søkers underskrift/stempel: - 3 -

4 Vedlegg Følgende dokumentasjon må følge søknaden : 1. Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av virksomheten 2. For aksjeselskap: Aksjebok. 3. For ANS/DA: Selskapsavtale. 4. Skatteattester for den for hvis regning virksomhetens drives (den som søker bevilling). 5. Dokumentasjon av overdragelsen / eierskiftet / leiekontrakt. 6. Dokumentasjon på styrers og stedfortreders tilknytning til virksomheten. 7. Bekreftet kopi av bestått kunnskapsprøve etter alkoholloven for salgsstedets styrer og stedfortreder. 8. Plantegninger av stedet med oversikt over salgsstedets areal og funksjoner. 9. Dokumentasjon på godkjent arbeidskontrakt og inngått yrkesskadeforsikring for ansatte. 10. Husleiekontrakt 11. Erklæring (se 5 side). Søknaden returneres ved mangelfull utfylling/manglende dokumentasjon. SØKNADEN SENDES Vennesla kommune Servicetorget Postboks Vennesla. GITT BEVILLING BLIR RAPPORTERT TIL Politiet Skatt Sør Nav Tollregion Sør-Norge Mattilsynet - 4 -

5 ERKLÆRING Salgsbevilling for øl / rusbrus På vegne av (salgsstedets navn m/blokkbokstaver, evt. også stempel) forplikter jeg virksomheten overfor Vennesla kommune som bevillingsmyndighet, slik: 1. Alle endringer i driften meddeles umiddelbart til kommunen. (eksempelvis navneendring, endring av driftskonsept, skifte av styrer/ stedfortreder m v). 2. Hvert år får kommunen tilsendt oppgave (fastsatt skjema) over forventet omsatt bevillingspliktig øl, rusbrus,(mellom 2,50 og 4,75 volumprosent alkohol). 3. Hvert år får kommunen tilsendt revisorbekreftet oppgave over faktisk omsatt bevillingspliktig øl, rusbrus. Oppgaven gjelder året forut for den forventede omsetningen. 4. Jeg samtykker i at kommunen kan innhente oppgave over innkjøp av øl / rusbrus som nevnt i pkt. 2 fra leverandør med tilvirknings-, engros- eller salgsbevilling for alkoholholdig drikk, til bruk ved fastsettelse av det årlige bevillingsgebyret. Sted og dato Forpliktende underskrift - 5 -

6 VEILEDNING TIL SØKNADSUTFYLLINGEN BEVILLINGSHAVER : Salgsbevilling gis til den for hvis regning virksomheten drives. Bevillingshaver kan være en fysisk eller juridisk person, f.eks. et ansvarlig selskap, et aksjeselskap eller en annen sammenslutning. Bevillingen gis til den som har det økonomiske ansvaret for selve salgsvirksomheten, dvs. driftsselskapet. Dersom salgsstedet drives som enkeltmannsforetak, gis bevillingen til vedkommende fysiske person. Dersom det er en juridisk person som står for driften, må bevillingen registreres på denne. Bevillingen kan bare gis til lovlig stiftet juridisk person. EIER(E). Her fylles det navn, adresse, personnummer (for fysiske personer med eierinteresser), foretaksnummer og aksjeeiere (for firma(er) med eierinteresser). Alle eierandeler oppføres i prosent. VANDELSKRAV. Sentrale personer i virksomheten må ha vist uklanderlig vandel. Kravet retter seg mot bevillingshaver og person som eier vesentlig del av virksomheten eller vesentlig del av selskap som driver virksomheten, eller som oppebærer en vesentlig del av dens inntekter. Det retter seg også mot bevillingshaver og person som i kraft av sin stilling som leder har vesentlig innflytelse på virksomheten. Dette vandelskravet betyr at disse personene ikke kan ha forbrutt seg mot relevant lovgivning, dvs. alkohollovgivningen, bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. Kommunen kan be om uttalelse om vandel fra politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene. Nevnte myndigheter har plikt til, av eget tiltak, å gi melding til bevillingsmyndigheten om forhold som avdekkes, som kan antas å ha vesentlig betydning for bevillingsspørsmålet. Jfr. Alkohollovens STYRER OG STEDFORTREDER. For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten. Styrer og stedfortreder må være ansatt på salgsstedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over ølsalget, herunder ansvaret for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. I styrers fravær hviler styrerens plikter på stedfortrederen. Bevillingshaveren må straks søke om godkjenning av ny styrer dersom den tidligere slutter. Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den (avlagt godkjent prøve). Videre må styrer og stedfortreder ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål. Kravet om å ha en stedfortreder for styrer kan fravikes dersom det virker urimelig for eksempel i forhold til salgsstedets størrelse. Hvis det er aktuelt å søke om at kravet om stedfortreder fravikes, må dette grunngis i registreringsskjemaet under punktet om stedfortreder

7 SALGSSTEDET. Her opplyses det om utsalgsstedets navn og adresse og om varesortimentet. Merk at det ikke kan gis salgsbevilling for øl til bensinstasjon eller kiosk. Utsalgsstedets areal. Salgsbevillingen kan bare utøves i et bestemt, godkjent lokale. Alle søkere skal vedlegge tegning over salgsarealet. Tegningen skal være påført mål. Salgstiden. Vennesla kommunestyre har i møte vedtatt at det er adgang til å selge øl fra kl til kl på hverdager, og fra kl til kl på dager før søn- og helligdager. Unntatt fra regelen om dag før helligdag er dagen før Kristi Himmelfartsdag. Dette er alkohollovens maksimaltider. Kommunen kan derfor ikke utvide disse tidsgrensene. Dessuten kan det ikke selges eller utleveres alkoholholdig drikk de dager som er nevnt i Alkohollovens 3-7, 3. ledd dvs søn- og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemminger vedtatt ved lov. RETNINGSLINJER FOR SALGSBEVILLINGER 1. Retningslinjene gjelder samtlige forretninger som har salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe Retningslinjene gjøres gjeldende fra det tidspunkt kommunestyret bestemmer. 3. Det er ikke adgang til å dispensere fra disse retningslinjer. 4. Kontrollen av salgsbevilling kan gjennomføres med 1 kontrollør. 5. Det etableres kontakt med regionens øvrige kommuner for å prøve å etablere felles salgstid og omsetningsformer for alkoholholdig drikk gruppe Bevillingshaver plikter til en hver tid å ha tilgjengelig de ansattes arbeidskontrakter og gjeldende yrkesskadeforsikringsavtale. 7. Bevillingshaver plikter uoppfordret innen utgangen av februar hvert år å sende oppgave til kommunen over omsetningen i foregående år og forventet omsetning i oppgaveåret. Omsetningstallene skal oppgis i volum. 8. Det er tidspunktet når varen hentes i butikken, ikke betalingstidspunktet, som gjelder ved salg av alkoholholdig drikk gruppe Salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 kan gis til dagligvareforretninger. 10. Kontrollutvalget / kontrollørene får umiddelbart beskjed når bevilling gis. Videre skal kontrollutvalg / kontrollører umiddelbart gis melding ved driftsendring ved det enkelte salgssted og ved skifte / overdragelse av salgsbevilling i perioden. 11. Salgsstedet plikter å henge opp informasjon om salgsbetingelser, etter nærmere vedtak av kommunestyret. SPØRSMÅL. Eventuelle spørsmål i tilknytning til søknaden besvares av saksbehandler Beate Fjellestad på telefon / , eller e-post - 7 -

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING KVITSØY KOMMUNE 4180 KVITSØY SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING SØKNADEN GJELDER: Nyetablering Endring i eksisterende bevilling Søknad om ny bevilling etter eierskifte 1. SERVERINGS-/SKJENKESTED

Detaljer

Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.

Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Tittel: Håndbok i alkoholloven Rundskriv IS-5/2008 Utgitt: 02/2008 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016.

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016. RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016. Vedtatt av Bergen bystyre i møte 17.06.12 Kap. 1 Innledning 1.1 Bergen kommunes alkoholpolitikk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 6/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem 12.03.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Fagnotat - Avatar, Klostergaten 12 - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 innendørs frem til 30.06.

Fagnotat - Avatar, Klostergaten 12 - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 innendørs frem til 30.06. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201412425-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 28. februar 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 28. februar 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201105908-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Til: Stab Kopi til: Saksnr.: 200512802-76 Emnekode: -7513 Saksbeh: EAFE Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 8. januar 2015

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 20.05.2015, saksnr. 22/15 Behandling:

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM OVERFØRING AV SKJENKEBEVILLING TIL NYTT DRIFTSSELSKAP - KARMØY KYSTKULTURSENTER

Detaljer

- Bevilling for en enkelt anledning - Ambulerende skjenkebevilling - Drikkeforbudet etter alkoholloven 8-9. rådgiver Stian Eriksen

- Bevilling for en enkelt anledning - Ambulerende skjenkebevilling - Drikkeforbudet etter alkoholloven 8-9. rådgiver Stian Eriksen - Bevilling for en enkelt anledning - Ambulerende skjenkebevilling - Drikkeforbudet etter alkoholloven 8-9 rådgiver Stian Eriksen Bevilling for en enkelt anledning Bevilling for en enkelt anledning Kommunen

Detaljer

INTERNKONTROLLMANUAL OM ALKOHOLHÅNDTERING FOR INNEHAVERE AV SKJENKEBEVILLING

INTERNKONTROLLMANUAL OM ALKOHOLHÅNDTERING FOR INNEHAVERE AV SKJENKEBEVILLING INTERNKONTROLLMANUAL OM ALKOHOLHÅNDTERING FOR INNEHAVERE AV SKJENKEBEVILLING Forord Alle bevillingshavere skal ha skriftlige internkontrollrutiner for å sikre at utøvelsen av bevillingen skjer i lovlige

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Innhold 1. INNLEDNING 3 1.1 Datagrunnlag 3 1.2 Kategorisering av alkoholholdig drikk 4 2. KOMMUNALE SALGSBEVILLINGER

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 11.02.2013 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer DET KGL JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer KONKURSREGISTERET Ved endring av konkurslovens 144

Detaljer

Lov om eiendomsmegling. Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde. 29 juni. Nr. 73. 2007

Lov om eiendomsmegling. Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde. 29 juni. Nr. 73. 2007 29 juni. Nr. 73. 2007 Lov om eiendomsmegling. Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde 1 1. Formål Lovens formål er å legge til rette for at omsetning av fast eiendom ved bruk av mellommann skjer på en

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Kvalifikasjonsgrunnlag Tjenestekonsesjonskontrakt anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Rundskriv om dagpenger/attføringspenger under etablering

Rundskriv om dagpenger/attføringspenger under etablering Rundskriv om dagpenger/attføringspenger under etablering Ordningen med å yte stønad under etablering av egen virksomhet er ingen ordinær etableringsstøtte. Den er et arbeidsmarkedspolitisk virkemiddel

Detaljer

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market)

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 7.0 Sist endret ABM-reglene Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 2 OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112)

Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112) Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112) Versjon: 16 (Produksjon) Status endret : 27.06.2012 09:50:48 Innledning Bevillingssøker er Privatperson Arrangementstype Åpent arrangement (Enkeltanledning)

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA (vedtatt i styremøte 16. mars 2011) 1. RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON 1.1 Innledning Ettersom

Detaljer

SERVERINGSVIRKSOMHET VED RINGVE MUSIKKMUSEUM DRIFTSKONSEPT. Museene i Sør-Trøndelag AS

SERVERINGSVIRKSOMHET VED RINGVE MUSIKKMUSEUM DRIFTSKONSEPT. Museene i Sør-Trøndelag AS SERVERINGSVIRKSOMHET VED RINGVE MUSIKKMUSEUM DRIFTSKONSEPT Museene i Sør-Trøndelag AS 1 1. Bakgrunn 1.1 Kort presentasjon av Museene i Sør-Trøndelag AS (MiST) og Ringve Musikkmuseum Ni av museene i Sør-Trøndelag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 NB! Fremmøte kl. 17.00 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 19.12.2006. Endret på ordinær generalforsamling 03.05.2012. Sist

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0 Invitasjon til kvalifikasjon Konkurranse om Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om oppdragsgiver... 3 3 Definisjoner... 3 4 Tidsfrister... 4 5 Omfang av oppdraget... 4 6 Bussanlegg og bussmateriell...

Detaljer