HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret"

Transkript

1 Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: Fra: 18:00 Til: 20:45 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Stein Kollstrøm, Bjørn Are Lund, Geir Knutsen, Anne Olavson, Solveig Zahl Johansen, Anja Johansen, Einar Sørnes, Irene Nilsen, Mona Lill Jessen, Thor Anders Eriksen, Bjørn Harald Fagerli, Harald Aas og Pål Forbergskog Forfall: Andor Sund, Kjell Olaf Larsen, Bjørn Johnny Eriksen, Tonny Nilsen, Finn Tore Frantzen og Per Gunnar Hansen. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Øyvind Hauken, Sølvi Mathisen, Wanja Karstensen og Line Røtvold Innkalling: Merknader: Saksliste: Referater: Delegerte vedtak: Behandlede saker: Godkjent Ingen Godkjent Ap ved Geir Knutsen ønsket en redegjørelse fra rådmann angående regnskap for 2009 og ytterligere overskridelser på 1,7 mill i helse og omsorg. Rådmannen redegjorde for dette. Ap ved Geir Knutsen hadde også spørsmål angående kontrollrapport 2009, skatteoppkreverfunksjonen. Rapporten viser utestående restanser på 8 mill. noe som ikke er tilfredsstillende etter målkravene som var satt. Rådmannen forklarte kort at det i 2009 var to tilfeller av restskatt som var høyst uvanlige. De andre referatsakene ble tatt til etterretning. Ingen 07/10-19/10 Anne Grethe Strandheim informerte kommunestyret om Earth Hour. Dette er en verdensomspennende klimakampanje, der kommunene oppfordres til å slukke lyset i en time fra kl lørdag 27. mars. Ordfører informerte kommunestyret om at hun ønsket å innføre innbyggernes kvarter. Innbyggerne kan før kommunestyremøter sende inn spørsmål som de vil kommunestyret skal svare på. Dette kan gjøres pr. brev, e-post, telefon m.m. Ap v/geir Knutsen mente dette var et flott tiltak, men at det bør lages retningslinjer på hvordan man skal gjøre dette, og hvilke spørsmål som kan besvares. Dette tas opp i FSK. Postadresse: Besøksadresse: Postboks 610 Hindberggata 18 Telefon: BÅTSFJORD BÅTSFJORD Telefaks:

2 Sissel Mietienen, Kontrollutvalgan IS, var invitert til å ha et kort innlegg om kommunens tilsynsansvar, og kontrollutvalgets oppgaver. Før behandling av omstillingsstyrets forslag til handlingsplan for 2010, sak 17/10, hadde Morten Andersen en kort gjennomgang av hva styret har jobbet med i 2009 og videre arbeid i Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Båtsfjord, den Underskrifter: møteleder sekretær Side 2

3 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/10 10/179 GODKJENNING AV KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING /10 10/180 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV 9/10 10/250 REGNSKAPSRAPPORT PR /10 10/213 BUDSJETTREGULERINGER HELSE OG OMSORG /10 10/249 FINANSIERING AV OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEHJEMSBARN 12/10 10/202 SKJØNNSMIDLER /10 09/554 BÅTSFJORD NMF- MOTORSPORT,SPILLEMIDLER FOR MYE UTBETALT 14/10 09/876 AVTALE MED BÅTSFJORD SPORTSKLUBB 15/10 10/66 SØKNAD OM PRIVAT VIDEREGÅENDE SKOLE I BÅTSFJORD 16/10 10/218 OPPTAK AV STARTLÅN 17/10 10/248 OMSTILLINGSPROGRAMMET FOR BÅTSFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN /10 10/251 DELTAKELSE I NASJONALPARK-/VERNEOMRÅDESTYRE FOR VARANGERHALVØYA NASJONALPARK 19/10 10/134 KRAV OM LOVLIGHETSKONTROLL møteleder sekretær Side 3

4 Sak nr.: 7/10 Emnekode: 200 &14 GODKJENNING AV KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2009 Kontrollutvalgets årsrapport for 2009 tas til orientering.. Kontrollutvalgets årsrapport for 2009 tas til orientering. Sak nr.: 8/10 Emnekode: C83 &16 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV Forslag fra FRP v/pål Forbergskog: Marjut Paananens søknad om fritak fra politiske verv innvilges. Forslag enstemmig vedtatt. Søknad om fritak fra politiske verv innvilges. møteleder sekretær Side 4

5 - Sum Sak nr.: 9/10 Emnekode: 212 REGNSKAPSRAPPORT PR Regnskapsrapport pr tas til orientering. Regnskapsrapport pr tas til orientering. Sak nr.: 10/10 Emnekode: 153 BUDSJETTREGULERINGER HELSE OG OMSORG 2010 Budsjettreserven, konto styrkes med kr Dette dekkes ved at følgende konti reduseres: Konto Beskrivelse Fast lønn Avtalefestede tillegg Ekstrahjelp Arb.g. andel annen Budsjettreserven, konto styrkes med kr Dette dekkes ved at følgende konti reduseres: møteleder sekretær Side 5

6 - Sum Konto Beskrivelse Fast lønn Avtalefestede tillegg Ekstrahjelp Arb.g. andel annen Sak nr.: 11/10 Emnekode: 202 FINANSIERING AV OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEHJEMSBARN Konto styrkes med kr ,- som dekkes av budsjettreserven. Konto styrkes med kr ,- som dekkes av budsjettreserven. Sak nr.: 12/10 Emnekode: 243 SKJØNNSMIDLER 2010 Båtsfjord kommune søker om skjønnsmidler for å dekke utgifter i forbindelse med oppreisningsordningen for barnehjemsbarn. Fellessøknaden fra kommunene i Finnmark v/ Hammerfest kommune om skjønnsmidler til tiltaket Kom i fokus Finnmark et kulturskoleutviklingsprosjekt støttes. møteleder sekretær Side 6

7 Båtsfjord kommune søker om skjønnsmidler for å dekke utgifter i forbindelse med oppreisningsordningen for barnehjemsbarn. Fellessøknaden fra kommunene i Finnmark v/ Hammerfest kommune om skjønnsmidler til tiltaket Kom i fokus Finnmark et kulturskoleutviklingsprosjekt støttes. Sak nr.: 13/10 Emnekode: 243 D11 Saksbehandler: Tony Petterson BÅTSFJORD NMF- MOTORSPORT,SPILLEMIDLER FOR MYE UTBETALT Båtsfjord crossklubb gis et tilskudd på kr ,- for å betale tilbake for mye utbetalte spillemidler til motorcrossbanen i Båtsfjord. Beløpet hentes fra fond for grustak i Neptundalen. Båtsfjord crossklubb gis et tilskudd på kr ,- for å betale tilbake for mye utbetalte spillemidler til motorcrossbanen i Båtsfjord. Beløpet hentes fra fond for grustak i Neptundalen. Sak nr.: 14/10 Emnekode: 453 &01 AVTALE MED BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Alle tidligere avtaler mellom Båtsfjord kommune og Båtsfjord Sportsklubb erstattes med vedlagte avtale. Årlig tilskudd vedtas av kommunestyret. Tilskudd for 2010 settes til kr ,-. Manglende budsjettmessig dekning på kr ,- i vedtatt budsjett for 2010 dekkes av budsjettreserven. møteleder sekretær Side 7

8 Alle tidligere avtaler mellom Båtsfjord kommune og Båtsfjord Sportsklubb erstattes med vedlagte avtale. Årlig tilskudd vedtas av kommunestyret. Tilskudd for 2010 settes til kr ,-. Manglende budsjettmessig dekning på kr ,- i vedtatt budsjett for 2010 dekkes av budsjettreserven. Sak nr.: 15/10 Emnekode: A40 SØKNAD OM PRIVAT VIDEREGÅENDE SKOLE I BÅTSFJORD Innstilling fra rådmann: Båtsfjord kommune deltar med inntil kr ,- i aksjekapital på stiftelsesmøte for Båtsfjord private videregående skole AS. Beløpet hentes fra investeringsfond. Ordfører representerer Båtsfjord kommune på stiftelsesmøtet Kommunestyret slutter seg til de momentene til søknad om statsstøtte til Båtsfjord private videregående skole som framkommer av saksframlegget, og overlater til styret for Båtsfjord private videregående skole AS å utforme ferdig søknad. Båtsfjord kommune bidrar med kr ,- i årlig kommunal støtte til skolen. Innstilling fra rådmannen enstemmig vedtatt. Båtsfjord kommune deltar med inntil kr ,- i aksjekapital på stiftelsesmøte for Båtsfjord private videregående skole AS. Beløpet hentes fra investeringsfond. Ordfører representerer Båtsfjord kommune på stiftelsesmøtet Kommunestyret slutter seg til de momentene til søknad om statsstøtte til Båtsfjord private videregående skole som framkommer av saksframlegget, og overlater til styret for Båtsfjord private videregående skole AS å utforme ferdig søknad. Båtsfjord kommune bidrar med kr ,- i årlig kommunal støtte til skolen. møteleder sekretær Side 8

9 Sak nr.: 16/10 Emnekode: 251 Saksbehandler: Sølvi Mathisen OPPTAK AV STARTLÅN Båtsfjord kommune tar opp startlån i Husbanken til videre utlån med kr ,-. Avtale om lånebetingelser delegeres til rådmannen.. Båtsfjord kommune tar opp startlån i Husbanken til videre utlån med kr ,-. Avtale om lånebetingelser delegeres til rådmannen. Sak nr.: 17/10 Emnekode: U01 OMSTILLINGSPROGRAMMET FOR BÅTSFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN 2010 Omstillingsstyrets forslag til handlingsplan for 2010 vedtas. Før behandling av omstillingsstyrets forslag til handlingsplan for 2010 hadde Morten Andersen en kort gjennomgang av hva styret har gjort i 2009 og videre arbeid i Omstillingsstyrets forslag til handlingsplan for 2010 vedtas. møteleder sekretær Side 9

10 Sak nr.: 18/10 Emnekode: K12 DELTAKELSE I NASJONALPARK-/VERNEOMRÅDESTYRE FOR VARANGERHALVØYA NASJONALPARK Ordføreren velges til Båtsfjord kommunes representant i nasjonalpark-/ verneområdestyret for Varangerhalvøya nasjonalpark. Varaordføreren velges som hennes vararepresentant til styret.. Ordføreren velges til Båtsfjord kommunes representant i nasjonalpark-/ verneområdestyret for Varangerhalvøya nasjonalpark. Varaordføreren velges som hennes vararepresentant til styret. Sak nr.: 19/10 Emnekode: 041 &58 KRAV OM LOVLIGHETSKONTROLL Kommunestyret tar krav om lovlighetskontroll fra Båtsfjord kommunestyregruppe til orientering. Saken oversendes Fylkesmannen i Finnmark til avgjørelse. Forslag om endring av innstilling fra rådmann: Kravet om lovlighetskontroll fra Båtsfjord Arbeiderpartis kommunestyregruppe sendes Fylkesmannen i Finnmark. Endring av innstilling fra rådmann enstemmig vedtatt. Kravet om lovlighetskontroll fra Båtsfjord Arbeiderpartis kommunestyregruppe sendes Fylkesmannen i Finnmark møteleder sekretær Side 10

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.04.2010 Fra: 18:00 Til: 20:50 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Kjell Olaf Larsen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Fra: 1800 Til: 1830 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 03.06.2010 Fra: 0900 Til: 1000 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Geir Knutsen, Anne Olavson

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Stein Kollstrøm Anne Olavson og Morten Andersen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Stein Kollstrøm Anne Olavson og Morten Andersen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 13.09.2012 Fra: 09:00 Til: 09:55 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 09.12.2010 Fra: 1800 Til: 1905 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Stein Kollstrøm,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.10.2012 Fra: 1800 Til: 2100 Tilstede: Geir Knutsen, Ørjan Vevle, Ståle A. Olsen, Mona Wrengsted, Bjørn Johnny Eriksen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.03.2014 Fra: 1800 Til: 2000 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavsson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Frode Grønberg, Alf Magne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 30.01.2013 Fra: 1800 Til: 19:00 Tilstede: Geir Knutsen, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen, Alf Magne Karlsen, Solveig

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 18.12.2013 Fra: 1800 Til: 21:30 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Aslaug Eriksen, Solveig Zahl-Johansen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet 6/13 10/13

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet 6/13 10/13 Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 06.03.2013 Fra: 09:00 Til: 10:00 Tilstede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Geir Knutsen Medlem Anne Olavson Medlem Ståle Andreas

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 24.05.2012 Fra: 09:00 Til: 12:00 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 27.06.11 Fra: 12:20-14:30 (sak 40/11 avsluttet 28.06.11 kl. 08.30-08.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 27.06.11 Fra: 12:20-14:30 (sak 40/11 avsluttet 28.06.11 kl. 08.30-08. Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 27.06.11 Fra: 12:20-14:30 (sak 40/11 avsluttet 28.06.11 kl. 08.30-08.45) Tilstede: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Harald Larssen, Johnny Myhre, Leif-Yngve Wallenius, Bård Rasmussen, Thord Karlsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Harald Larssen, Johnny Myhre, Leif-Yngve Wallenius, Bård Rasmussen, Thord Karlsen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.06.2010 Tid: kl. kl. 08.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset : 29.08.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.08.2005 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: PROTOKOLL:

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 25.08.2010 Tid: 0900 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 28/10 10/518 SAKSPROTOKOLL: FREMTIDIG ORGANISERING AV IKAF

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/09 08/578 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE FOR TREPARTSSAMARBEIDET I BÅTSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/09 08/578 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE FOR TREPARTSSAMARBEIDET I BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 04.06.2009 Tid: Kl. 09:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Pernille Krogh Storøy, Guttorm Aasebestøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Pernille Krogh Storøy, Guttorm Aasebestøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 24.08.2011 Tid: 10.00 13.30 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Pernille Krogh Storøy, Guttorm Aasebestøl Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Kommunestyret SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 39/08 08/514 SAKSPROTOKOLL: KOMMUNALE NÆRINGSFOND;

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: 20.01.2009 Fra kl: 09.00 Til kl: 12.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 21.10.2013 Tid: kl. kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 21.10.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 21.10.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Svein Slåtsveen, Marte S. Rasmussen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/10 10/381 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ IDRETTSHALLEN IFORBINDELSE MED BÅTSFJORD MESSA LØRDAG 12.06.10

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/10 10/381 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ IDRETTSHALLEN IFORBINDELSE MED BÅTSFJORD MESSA LØRDAG 12.06.10 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 03.06.2010 Tid: 0900 (etter møtene i administrasjonsstyrene som starter kl. 09.00) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Mehamn Samfunnshus Møtedato: 02.10.2008 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Kai Brox, Siv Anita Steel, Frank Brox Forfall: Inger

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2009 Tid: 10.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl Forfall: Varamedlemmer: Mette Seljenes,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen,, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Harald

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 11.12.2012 Tid: Kl. 09:00-15:15

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 11.12.2012 Tid: Kl. 09:00-15:15 MØTEPROTOKOLL Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 11.12.2012 Tid: Kl. 09:00-15:15 Til stede på møtet Medlemmer: Asle Schrøder, Sissel Grimstad (tiltrådte kl. 09:45), Salve Kildahl,

Detaljer