HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret"

Transkript

1 Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: Fra: 1800 Til: 2100 Tilstede: Geir Knutsen, Ørjan Vevle, Ståle A. Olsen, Mona Wrengsted, Bjørn Johnny Eriksen, Aslaug Eriksen, Solveig Zahl-Johansen, Frode Grønberg, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm, Frank Kristiansen, Ketil Pettersen, Chris-Johnny Jørgensen, Malin Hansen, Pål Forbergskog Fra administrasjonen (evt. andre): Øyvind Hauken (referent), Britt Hansen, Wanja Karstensen, Torbjørn Tangen Innkalling: Godkjent med følgende merknad fra Ståle Olsen: Sakspapirene kom sent ut, ikke alle vararepresentanter som ble innkalt mottok sakspapirer. Saksliste: Ordfører opplyste at sak 81/12 Prosjekt fylling ved Båtsfjordbruket er trukket. Etter spørsmål fra Stein Kollstrøm opplyste rådmannen at dette skyldtes at det i forrige behandling av saken ser ut til å være bevilget tilstrekkelig med penger til å fullføre prosjektet. Dette ble først avklart etter at innkalling til Kommunestyret var sendt ut. Forslag fra Geir Knutsen: Sak om opsjonsavtale settes opp som tilleggssak med saksnr. 89/12. Forslag fra Stein Kollstrøm: Sak om valg av vararepresentanter til Formannskapet settes opp som tilleggssak med saksnr. 90/12. Sakslisten ble godkjent med disse to tilleggsakene, samt at sak 81/12 ble trukket. Referater: Tatt til orientering. Annet: Ståle A. Olsen ble etter forslag fra Geir Knutsen enstemmig valgt til settevaraordfører. Båtsfjord Høyre leverte inn et skriftlig krav om at prosjektregnskap på veien til Syltefjord skal tas opp som egen sak på neste kommunestyremøte. Kravet er underskrevet alle kommunestyrerepresentantene fra Høyre og Båtsfjordlista. Før behandling av sakene orienterte styreleder og daglig leder for Destinasjon Varanger AS om selskapet i anledning at Båtsfjord kommune er invitert til å gå inn i selskapet. Postadresse: Besøksadresse: Postboks 610 Hindberggata 18 Telefon: BÅTSFJORD BÅTSFJORD Telefaks:

2 Behandlede saker: Sak 78/12 90/12 Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Båtsfjord, den Underskrifter: møteleder sekretær Side 2

3 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 78/12 12/765 PRISER OG AVGIFTER 2013 I BÅTSFJORD KOMMUNE HUSLEIEREGULERING AP 79/12 09/21 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE /12 09/514 TILKNYTNINGSAVGIFT 81/12 10/374 PROSJEKT FYLLING VED BÅTSFJORDBRUKET 82/12 12/408 MASSEUTTAK STORHOLMEN - FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR AVHENDING/SALG AV MASSER 83/12 12/492 REVIDERT INVESTERINGSBUDSJETT /12 12/680 KOMMUNESTYREMØTER PÅ DAGTID 85/12 12/817 HOVEDUTVALGENES MØTEPAPIRER PÅ NETT 86/12 12/746 FORESPØRSEL OM KJØP AV SYLTEFJORD SKOLE OG LÆRERBOLIG 87/12 12/818 REVISJONSORDNING 88/12 12/819 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 89/12 12/319 OPSJONSAVTALE 90/12 12/833 VALG AV NYE VARAREPRESENTANTER TIL FORMANNSKAPET møteleder sekretær Side 3

4 Sak nr.: 78/12 Emnekode: 221 Saksbehandler: Anne Marte Libakken PRISER OG AVGIFTER 2013 I BÅTSFJORD KOMMUNE HUSLEIEREGULERING AP Avgiftene økes fra slik det fremgår av saksfremlegget. Forslag fra BAP v/ Ståle A. Olsen: Saken utsettes til det er innhentet uttalelser til pris og avgiftsendringene fra Eldrerådet. Idrettsrådet og Ungdomsrådet. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes til det er innhentet uttalelser til pris og avgiftsendringene fra Eldrerådet. Idrettsrådet og Ungdomsrådet. Sak nr.: 79/12 Emnekode: Q80 &30 Saksbehandler: Ove Arnesen TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Planforslaget for Trafikksikkerhetsplan for Båtsfjord kommune vedtas. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Planforslaget for Trafikksikkerhetsplan for Båtsfjord kommune vedtas. Sak nr.: 80/12 Emnekode: 231 TILKNYTNINGSAVGIFT Båtsfjord kommune aksepterer krav fra Materialhandlene eiendom og Finnmarksbygg AS om møteleder sekretær Side 4

5 at Båtsfjord kommunes krav om tilknytningsavgifter for vann og avløp ved deres bygg på Foma i Båtsfjord frafalles. Dette skyldes utelukkende at foreldelsesfristen på 3 år er overskredet. Dette medfører på ingen måte at Båtsfjord kommune innrømmer at kravet var uberettiget i utgangspunktet. Båtsfjord kommune aksepterer også at ØFAS kun betaler kr ,- i tilknytningsavgift for vann for sitt bygg på Foma, og at kravet om tilknytningsavgift for avløp bortfaller da de ikke er tilknyttet kommunens avløpssystem. Samlede tapte inntekter på kr ,- dekkes av mindreforbruk tidligere år. Uriktig krav på tilknytningsavgift avløp for ØFAS på kr ,- inngår i selvkostberegningen 2012 for avløp. Tilleggsforslag fra BAP: Båtsfjord kommunestyre finner det sterkt kritikkverdig at rådmannen i denne sak ikke har fulgt opp vedtaket som er fattet av formannskapet og av kommunestyret. Dette har medført tapte inntekter for Båtsfjord kommune. Avstemming: Innstillingen: Enstemmig vedtatt Tilleggsforslag fra BAP: Vedtatt med 8 mot 7 stemmer. Båtsfjord kommune aksepterer krav fra Materialhandlene eiendom og Finnmarksbygg AS om at Båtsfjord kommunes krav om tilknytningsavgifter for vann og avløp ved deres bygg på Foma i Båtsfjord frafalles. Dette skyldes utelukkende at foreldelsesfristen på 3 år er overskredet. Dette medfører på ingen måte at Båtsfjord kommune innrømmer at kravet var uberettiget i utgangspunktet. Båtsfjord kommune aksepterer også at ØFAS kun betaler kr ,- i tilknytningsavgift for vann for sitt bygg på Foma, og at kravet om tilknytningsavgift for avløp bortfaller da de ikke er tilknyttet kommunens avløpssystem. Samlede tapte inntekter på kr ,- dekkes av mindreforbruk tidligere år. Uriktig krav på tilknytningsavgift avløp for ØFAS på kr ,- inngår i selvkostberegningen 2012 for avløp. Båtsfjord kommunestyre finner det sterkt kritikkverdig at rådmannen i denne sak ikke har fulgt opp vedtaket som er fattet av formannskapet og av kommunestyret. Dette har medført tapte inntekter for Båtsfjord kommune. møteleder sekretær Side 5

6 Sak nr.: 81/12 Emnekode: 611 &40 Saksbehandler: Ove Arnesen PROSJEKT FYLLING VED BÅTSFJORDBRUKET Saken ble trukket fra sakskartet. Sak nr.: 82/12 Emnekode: U24 Saksbehandler: Ove Arnesen MASSEUTTAK STORHOLMEN - FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR AVHENDING/SALG AV MASSER Forslag til retningslinjer for hvordan massene på Storholmen kan avhendes/selges vedtas. Forslag fra BAP: Innstillingen vedtas med følgende endring: Under punkt 7 Areal og volum fjernes: For å få en eksakt oversikt over volum masser bør det gjøres en oppmåling med GPS (ekstern bistand). Forslag fra BAP enstemmig vedtatt. Forslag til retningslinjer for hvordan massene på Storholmen kan avhendes/selges vedtas med følgende endring: Under punkt 7 Areal og volum fjernes: For å få en eksakt oversikt over volum masser bør det gjøres en oppmåling med GPS (ekstern bistand). møteleder sekretær Side 6

7 Sak nr.: 83/12 Emnekode: 153 REVIDERT INVESTERINGSBUDSJETT 2012 Båtsfjord kommune tar opp lån til investeringer 2012 med kr ,-. Havnevesenet har allerede tatt opp kr ,- (jfr. Kst 84/11) og de resterende kr tas opp med en nedbetalingstiden på 33 år, øvrige betingelser for lånet delegeres til rådmannen. Innstillingen enstemmig vedtatt. Båtsfjord kommune tar opp lån til investeringer 2012 med kr ,-. Havnevesenet har allerede tatt opp kr ,- (jfr. Kst 84/11) og de resterende kr tas opp med en nedbetalingstiden på 33 år, øvrige betingelser for lånet delegeres til rådmannen. Sak nr.: 84/12 Emnekode: 033 &00 KOMMUNESTYREMØTER PÅ DAGTID Forslag fra Høyre: Kommunestyremøter går som i dag, på ettermiddagstid/ kveldstid. Forslag fra BAP: Fra og med første møte i 2013 holdes kommunestyrene på dagtid. BAP trakk sitt forslag. Forslag fra Høyre ble enstemmig vedtatt. Kommunestyremøter går som i dag, på ettermiddagstid/ kveldstid. møteleder sekretær Side 7

8 Sak nr.: 85/12 Emnekode: 033 &00 HOVEDUTVALGENES MØTEPAPIRER PÅ NETT Fra legges også sakspapirer til hovedutvalgene ut på Båtsfjord kommunes hjemmeside ca. en uke før møtene. Møteprotokoll legges også ut. Dette innarbeides i Båtsfjord kommunes møtereglement. Endringsforslag fra Geir Knutsen: Ordet ca. strykes. Innstilling med endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Fra legges også sakspapirer til hovedutvalgene ut på Båtsfjord kommunes hjemmeside en uke før møtene. Møteprotokoll legges også ut. Dette innarbeides i Båtsfjord kommunes møtereglement. Sak nr.: 86/12 Emnekode: 610 &55 FORESPØRSEL OM KJØP AV SYLTEFJORD SKOLE OG LÆRERBOLIG Kommunestyret annonserer Syltefjord skole og lærerbolig til salgs etter å ha fått satt takst av godkjent takstmann. Det settes som vilkår for salget at eiendommene skal brukes innen turismenæring. Forslag fra BAP: Båtsfjord kommune annonserer Syltefjord skole og lærerbolig til salgs etter å ha fått satt takst av godkjent takstmann. Det settes som vilkår at eiendommene skal brukes til næring. Forslaget fra BAP ble enstemmig vedtatt. Båtsfjord kommune annonserer Syltefjord skole og lærerbolig til salgs etter å ha fått satt takst av godkjent takstmann. Det settes som vilkår at eiendommene skal brukes til næring. møteleder sekretær Side 8

9 Sak nr.: 87/12 Emnekode: 216 REVISJONSORDNING Båtsfjord kommune sier opp avtale med og varsler uttreden av Finnmark kommunerevisjon IKS med virkning fra Det gjøres for å kunne vurdere andre revisjonsordninger for Båtsfjord kommune. Dette som oppfyllelse av intensjonen i økonomiplan for Kontrollutvalget får i oppgave å utrede alternative ordninger og komme med kostnadsoverslag på alternative ordninger. Alternative ordninger som er aktuelle for Båtsfjord kommune: Slå sammen flere enheter og etablere et nytt selskap i egenregi (IKS, 27 samarbeid) Å søke om opptak i et eksisterende selskap/samarbeid Å tre ut av et eksisterende samarbeid/selskap Kjøpe tjenester i markedet Ordfører Geir Knutsen presisterte at innstillingen i saken er innstilling fra Kontrollutvalget (ikke fra rådmannen). Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Båtsfjord kommune sier opp avtale med og varsler uttreden av Finnmark kommunerevisjon IKS med virkning fra Det gjøres for å kunne vurdere andre revisjonsordninger for Båtsfjord kommune. Dette som oppfyllelse av intensjonen i økonomiplan for Kontrollutvalget får i oppgave å utrede alternative ordninger og komme med kostnadsoverslag på alternative ordninger. Alternative ordninger som er aktuelle for Båtsfjord kommune: Slå sammen flere enheter og etablere et nytt selskap i egenregi (IKS, 27 samarbeid) Å søke om opptak i et eksisterende selskap/samarbeid Å tre ut av et eksisterende samarbeid/selskap Kjøpe tjenester i markedet møteleder sekretær Side 9

10 Sak nr.: 88/12 Emnekode: 216 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 1. Kommunestyret slutter seg til Plan for selskapskontroll Båtsfjord kommune med følgende forslag til prioriteringsliste: Selskap Båtsfjord kommunale boligselskap AS ( ) Båtsfjord service AS ( ) Prioritet i planen Kontroll år Type kontroll Eierskapskontroll Eierskapskontroll 2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret slutter seg til Plan for selskapskontroll Båtsfjord kommune med følgende forslag til prioriteringsliste: Selskap Båtsfjord kommunale boligselskap AS ( ) Båtsfjord service AS ( ) Prioritet i planen Kontroll år Type kontroll Eierskapskontroll Eierskapskontroll 2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden. møteleder sekretær Side 10

11 Sak nr.: 89/12 Emnekode: OPSJONSAVTALE Forslag fra Høyre: Investoren skal komme til kommunestyret og presentere planen for prosjektet. Avtalen gjøres om fra en opsjonsavtale til en intensjonsavtale. Forslag fra BAP v/ Geir Knutsen: Kommunestyret delegerer avgjørelse i saken til Formannskapet som behandler saken mandag Avstemming: Forslag fra Høyre: 7 stemmer Forslag fra BAP: 8 stemmer Forslaget fra BAP ble vedtatt. Kommunestyret delegerer avgjørelse i saken til Formannskapet som behandler saken mandag Sak nr.: 90/12 Emnekode: 010 VALG AV NYE VARAREPRESENTANTER TIL FORMANNSKAPET Forslag fra Høyre: Som en følge av at Morten Andersen har fått fritak fra sitt verv som medlem av Formannskapet og Anne Grethe Strandheim har fått permisjon som 2. vara til Formannskapet gjøres følgende valg av nye vararepresentanter til Formannskapet fra Båtsfjord Høyre: - Frank Kristiansen velges som ny 3. vararepr. Så lenge Anne Grethe Strandheim har permisjon vil han være 2. vararepr. møteleder sekretær Side 11

12 - Ketil Pettersen velges som 3. vararepr. så lenge Anne Grethe Strandheim har permisjon. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Som en følge av at Morten Andersen har fått fritak fra sitt verv som medlem av Formannskapet og Anne Grethe Strandheim har fått permisjon som 2. vara til Formannskapet gjøres følgende valg av nye vararepresentanter til Formannskapet fra Båtsfjord Høyre: - Frank Kristiansen velges som ny 3. vararepr. Så lenge Anne Grethe Strandheim har permisjon vil han være 2. vararepr. - Ketil Pettersen velges som 3. vararepr. så lenge Anne Grethe Strandheim har permisjon. møteleder sekretær Side 12

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Fra: 1800 Til: 1830 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 18.12.2013 Fra: 1800 Til: 21:30 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Aslaug Eriksen, Solveig Zahl-Johansen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 30.01.2013 Fra: 1800 Til: 19:00 Tilstede: Geir Knutsen, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen, Alf Magne Karlsen, Solveig

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 24.05.2012 Fra: 09:00 Til: 12:00 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet 6/13 10/13

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet 6/13 10/13 Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 06.03.2013 Fra: 09:00 Til: 10:00 Tilstede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Geir Knutsen Medlem Anne Olavson Medlem Ståle Andreas

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.04.2010 Fra: 18:00 Til: 20:50 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Kjell Olaf Larsen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 09.12.2010 Fra: 1800 Til: 1905 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Stein Kollstrøm,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset : 29.08.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen,, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.08.2005 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: PROTOKOLL:

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 25.08.2010 Tid: 0900 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 28/10 10/518 SAKSPROTOKOLL: FREMTIDIG ORGANISERING AV IKAF

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 28.08.2007 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Kjell Eivind Solberg, Kjell

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Hamn Møtedato: 19.11.2008 Tid: 09.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Hamn Møtedato: 19.11.2008 Tid: 09.00 Berg kommune Møtested: Hamn Møtedato: 19.11.2008 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Jan Harald Jansen, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm. Berit Sivertsen, Reiner Schaufler, Roy-Willy

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 81/11 11/823 GODKJENNING AV ENDRING PKT. 6.2 I VEDTEKTER FOR KONTROLLUTVALGAN IS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 81/11 11/823 GODKJENNING AV ENDRING PKT. 6.2 I VEDTEKTER FOR KONTROLLUTVALGAN IS Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 15.12.2011 Tid: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2010 Tid: 0900-1500 Tilstede på møtet: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger Roren, Kai Brox,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen Dag Brustind Siv Normann Henriksen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen Dag Brustind Siv Normann Henriksen Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.04.2009 Tid: Kl 12.00 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 13.12.2010 Tid: Kl. 18.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Harald

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Behandlede saker: Sak 59/13 sak 63/13

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Behandlede saker: Sak 59/13 sak 63/13 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.12.2013 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 07.10.2013 Tid: 12:00 15:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein Elsa Holm Roger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.12.2013 Tid: 17:00 20:15. Til stede på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.12.2013 Tid: 17:00 20:15. Til stede på møtet. MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.12.2013 Tid: 17:00 20:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Alle * tilstede: unntatt: (autokorr.) Hans Olav Søreng (AP),

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 09.11.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Hotellet Møtedato: 20.12.2007 Tid: Kl 16:00 21:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): AP: Marius Nilsen, Siv

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 10:00 15:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Fredriksen, Ellen Simonsen, Anne Jespersen, Roar Jakobsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Fredriksen, Ellen Simonsen, Anne Jespersen, Roar Jakobsen Berg kommune Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 30.06.03 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall Varamedlemmer: Trond Abelsen. Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm. Kjell Egil Johansen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 9/14 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.12.2014 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 18:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.01.2012 Tid: Kl. 09:00 15:30

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.01.2012 Tid: Kl. 09:00 15:30 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.01.2012 Tid: Kl. 09:00 15:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Asle Schrøder, Fred Eliassen, Elisabeth

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.06.2012 Tid: 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen, Vidar Efraimsen, Hege Mathisen, Sylvia Radloff

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Asle Tveitnes

MØTEBOK. Kommunestyret. Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Asle Tveitnes Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEBOK Kommunestyret Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 30.04.04 Tid: 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Øystein Pettersen Levin

Detaljer