HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget"

Transkript

1 MØTE NR. 4/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Fra kl.: til kl TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy Holmgren KOBL Per Andersen AP Elna Fredriksen KSL Geir Nesse, rådmann Jan Henning Fosshaug, helse- og sosialsjef Grete Olsen, sekretær Forfall: Anne Grete Johansen AP - gyldig forfall Ingunn Torbergsen KSL - MERKNADER: Merknad fra medlemmer: Sakspapirene kom altfor seint ut til medlemmene. Ved utsending av sakspapirene må det tas høyde for lang postgang. Sakslista: Godkjent. BEHANDLEDE SAKER: Fra og med sak 19/06 til og med sak 26/06. UTSKRIFTER: Hovedutskrift er sendt til: Medlemmene, møtende varamedlemmer, kontrollutvalgets medlemmer, omsorg- og oppvekstutvalget til orientering, utviklingsutvalget til orientering, revisjon, rådmann, etatene, servicekontoret, biblioteket, Sagat, Finnmark Dagblad og kommunens hjemmeside

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0019/06 06/00446 REFERATSAKER I PERIODEN /06 06/00447 GODKJENNING AV PROTOKOLL 0021/06 05/00624 SKOLESKYSS NEVERFJORD 0022/06 05/00094 KVALSUND BORETTSLAG TILBUD OM KJØP AV LEILIGHETER Innstillingssaker til kommunestyret: 0023/06 06/00444 OPPTAK AV STARTLÅN FRA HUSBANKEN /06 05/00254 FORPROSJEKT - SKJERMET ENHET FOR PERSONER MED DEMENS 0025/06 06/00225 OPPRETTELSE AV HAVNEDISTRIKT I 0026/06 05/01372 ENDRINGER I ORDNINGEN MED TILSKUDD TIL DE POLITISKE PARTIER I KOMMUNENE

3 Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 06/ / REFERATSAKER I PERIODEN Referatsakene fra og med 1 til og med 19 tas til orientering. Referatsakene 20 og 24 imøtekommes med kr ,- hver, som belastes post Referatsakene 21, 22 og 23 avslås av budsjettmessige årsaker. Referatsakene fra og med 1 til og med 19 tas til orientering. Referatsakene 20 og 24 imøtekommes med kr ,- hver, som belastes post Referatsakene 21, 22 og 23 avslås av budsjettmessige årsaker.

4 Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 06/ / GODKJENNING AV PROTOKOLL Protokoll fra møte og godkjennes. Protokoll fra møte og godkjennes.

5 Saksbehandler: Magne Medlie Arkiv: N06 Arkivsaksnr.: 05/ / SKOLESKYSS NEVERFJORD Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling (4 mot 1 stemme): Omsorg- og oppvekstutvalget mener at elevene ved oppvekstsenteret i Neverfjord bør få utvidet skyssordning. Rådmannen finner inndekning til dette. Som omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling. Omsorg- og oppvekstutvalget mener at elevene ved oppvekstsenteret i Neverfjord bør få utvidet skyssordning. Rådmannen finner inndekning til dette.

6 Saksbehandler: Geir Nesse Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 05/ / KVALSUND BORETTSLAG TILBUD OM KJØP AV LEILIGHETER Personal og økonomiutvalget vedtar å kjøpe inntil 2 leiligheter i prosjektet til Hammerfest boligbyggelag i Kvalsund innenfor en økonomisk ramme på inntil kr Anskaffelsen finansieres ved salgsinntekt fra et tilsvarende salg av inntil 2 utleieenheter innenfor rammen av tidligere vedtak i kommunestyret, jfr. k sak 62/02. Leilighetene skal brukes som utleieboliger for personale som er ansatt i kommunen i samsvar med gjeldende reglement. Personal og økonomiutvalget vedtar å kjøpe inntil 2 leiligheter i prosjektet til Hammerfest boligbyggelag i Kvalsund innenfor en økonomisk ramme på inntil kr Anskaffelsen finansieres ved salgsinntekt fra et tilsvarende salg av inntil 2 utleieenheter innenfor rammen av tidligere vedtak i kommunestyret, jfr. k sak 62/02. Leilighetene skal brukes som utleieboliger for personale som er ansatt i kommunen i samsvar med gjeldende reglement.

7 Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 06/ / OPPTAK AV STARTLÅN FRA HUSBANKEN Kommunestyret vedtar å ta opp startlån fra Husbanken på 1 million kroner. Kommunestyret vedtar å ta opp startlån fra Husbanken på 1 million kroner.

8 Saksbehandler: Jan Henning Fosshaug Arkiv: 614 H12 Arkivsaksnr.: 05/ / FORPROSJEKT - SKJERMET ENHET FOR PERSONER MED DEMENS Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling: Kommunestyret godkjenner fremlagt rapport fra prosjektgruppa / Medvita AS og vedtar følgende: 1. Det etableres en skjermet enhet med 5 plasser for personer med senil demens ved at det foretas en ombygging/påbygging av Kvalsund sykehjem etter modell slik det fremkommer i alternativ B i prosjektrapporten. 2. Ombygging/tilbygg utlyses som totalentreprise. 3. Rådmannen gis fullmakt til å engasjere konsulent til å forestå detaljprosjektering, anbudsdokument og byggeledelse. 4. De totale investeringskostnadene, estimert til kr ,- finansieres på følgende måte: - Maksimalt oppstartingstilskudd fra Husbanken med kr ,- og kompensasjonstilskudd fra husbanken med kr ,-. - Mellomfinansiering av kompensasjonstillegget fra Husbanken, kr ,- og resterende investeringskostnader, kr ,- finansiers ved opptak av langsiktig lån, til sammen kr ,-. Rådmannen gis fullmakt til å inngå låneavtale med leverandør. 5. Det oppnevnes en byggekomité med følgende sammensetning: helse- og sosialsjef, leder av teknisk driftsavdeling, soneleder PLO-kvalsund, hovedverneombud, en representant fra personalet, en representant oppnevnt av eldreådet.

9 6. Kostnader til drift av enheten innarbeides i økonomiplan for perioden Kommunestyret godkjenner fremlagt rapport fra prosjektgruppa / Medvita AS og vedtar følgende: 1. Det etableres en skjermet enhet med 5 plasser for personer med senil demens ved at det foretas en ombygging/påbygging av Kvalsund sykehjem etter modell slik det fremkommer i alternativ B i prosjektrapporten. 2. Ombygging/tilbygg utlyses som totalentreprise. 3. Rådmannen gis fullmakt til å engasjere konsulent til å forestå detaljprosjektering, anbudsdokument og byggeledelse. 4. De totale investeringskostnadene, estimert til kr ,- finansieres på følgende måte: - Maksimalt oppstartingstilskudd fra Husbanken med kr ,- og kompensasjonstilskudd fra husbanken med kr ,-. - Mellomfinansiering av kompensasjonstillegget fra Husbanken, kr ,- og resterende investeringskostnader, kr ,- finansiers ved opptak av langsiktig lån, til sammen kr ,-. Rådmannen gis fullmakt til å inngå låneavtale med leverandør. 5. Det oppnevnes en byggekomité med følgende sammensetning: helse- og sosialsjef, leder av teknisk driftsavdeling, soneleder PLO-kvalsund, hovedverneombud, en representant fra personalet, en representant oppnevnt av eldreådet. 6. Kostnader til drift av enheten innarbeides i økonomiplan for perioden

10 Saksbehandler: Per Stensøy Arkiv: P01 Arkivsaksnr.: 06/ / OPPRETTELSE AV HAVNEDISTRIKT I KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalgets innstilling: Kvalsund kommune søker om opprettelse av havnedistrikt for alle sjøarealer innenfor Kvalsund kommunes grenser. Som grunnlag for søknaden legges forslag til forskrift for havnedistriktsgrenser i sjø i Kvalsund kommune og forslag til forskrift for bruk og orden i havner i Kvalsund havnedistrikt. Hjemmel for opprettelse av havnedistrikt er Havne- og farvannsloven 14. Innstillingen vedtatt med 4 mot 1 stemme. Kvalsund kommune søker om opprettelse av havnedistrikt for alle sjøarealer innenfor Kvalsund kommunes grenser. Som grunnlag for søknaden legges forslag til forskrift for havnedistriktsgrenser i sjø i Kvalsund kommune og forslag til forskrift for bruk og orden i havner i Kvalsund havnedistrikt. Hjemmel for opprettelse av havnedistrikt er Havne- og farvannsloven 14.

11 Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: 243 Arkivsaksnr.: 05/ / ENDRINGER I ORDNINGEN MED TILSKUDD TIL DE POLITISKE PARTIER I KOMMUNENE - NY BEHANDLING Som en kommunal støtte viderefører kommunestyret ordningen med representantstøtte på kr ,- pr. representant til kommunestyregruppene. I tillegg gis de kompensasjon for tap av gruppestøtte på kr ,-. Den økonomiske støtte følger forutsetningene i Partiloven Beløpet belastes kto Som en kommunal støtte viderefører kommunestyret ordningen med representantstøtte på kr ,- pr. representant til kommunestyregruppene. I tillegg gis de kompensasjon for tap av gruppestøtte på kr ,-. Den økonomiske støtte følger forutsetningene i Partiloven Beløpet belastes kto