MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen"

Transkript

1 Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ikke møtt Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen Siv Anita Steel Roy Pettersen (møter for Siv Anita Steel) Rådmann Svein Tønnessen, kontorsjef Bengt Ole Ekrem Innkalling: 3. oktober 2007 Merknader: Behandlede saker: /07 Varighet: Kl 10:00 12:00 (inkl. valgstyret) Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Mehamn, 15. oktober 2007 Roy Pettersen Roger Hansen Per Carstens Postadresse: Besøksadresse: Postboks 174 Rådhuset Vevikveien 6 Telefon: MEHAMN MEHAMN Telefaks:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0041/07 07/00731 GODKJENNING AV MØTEINNKALLINGEN - PROTOKOLLUNDERSKRIVERE 0042/07 07/00730 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER 0043/07 03/00955 LEVERINGSFORPLIKTELSER FOR TRÅLEKVOTER - FORHOLD TIL ANKESAK 0044/07 07/00279 GAMVIK KOMMUNE - OMSTILLINGSPROSJEKT ORGANISERING AV ARBEIDET 0045/07 07/00725 MOTORFERDSEL I UTMARK - HØRING PÅ FORSLAG TIL NYTT REGELVERK 0046/07 07/00384 TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC 0047/07 07/00763 TV-AKSJONEN 2007 BEVILGNING AV STØTTE Side 2 av 11

3 0041/07 GODKJENNING AV MØTEINNKALLINGEN - PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Møteinnkallingen godkjennes. Som protokollunderskrivere velges: Ingen merknader til innkallingen. Forslag fra Roger Hansen: Som protokollunderskrivere velges Roy Pettersen og Per Carstens. Møteinnkallingen godkjennes. Som protokollunderskrivere velges: Roy Pettersen og Per Carstens. 0042/07 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER Følgende orienteringer var meldt inn ved utsendelse av sakspapirene: - Midlertidig økning av stillingsprosent i Gamvik barnehage med tilhørende økonomiske konsekvenser - Status på oppmålingssaker - Orientering om statsbudsjettet - Tiltakspakke Skjånes - status Følgende spørsmål og orienteringer ble tatt opp: Rådmannen Side 3 av 11

4 1. Midlertidig økning av stillingsprosent i Gamvik barnehage med tilhørende økonomiske konsekvenser Rådmannen orienterte om saken. Reguleres innen barnehagens budsjett. 2. Status på oppmålingssaker Rådmannen orienterte om saken. En god del oppmålinger er utført av eksternt firma, ca 25. Dersom andre løsninger ikke kommer, vil denne løsningen fortsette. Utvalget ga signaler om at kommunen bør være fleksibel med hensyn til lønnsplassering og andre fordeler for å trekke til seg kvalifisert personell. 3. Orientering om statsbudsjettet Rådmannen orienterte om saken. Reell nedgang på over Tiltakspakke Skjånes status Behandles som egen sak. 5. NAV-etablering Rådmannen orientering om ansettelsesprosessen, og det øvrige rundt etableringen. Ordføreren 6. Postkasseselskaper Ordføreren orienterte om arbeidet med saken. 7. Årets TV-aksjon Saken ble besluttet behandlet som egen sak. Følgende vedtak ble fattet: Formannskapet bevilger kr til årets TV-aksjon. Midlene tas fra reservert tilleggsbevilgninger. 8. Felles møte med Lebesby og Tana kommuner ang skuterløyper. Gamvik kommune tar initiativ til et fellesmøte med disse kommunene og fylkesmannen for å undersøke mulighetene for å legge til rette for samkjørt løypenett som muliggjør kjøring mellom kommunene. Utvalget tar rådmannens orienteringer til etterretning. Rådmannen tar utvalgets føringer til etterretning. Følgende spørsmål og orienteringer ble tatt opp: Rådmannen 1. Midlertidig økning av stillingsprosent i Gamvik barnehage med tilhørende økonomiske konsekvenser Rådmannen orienterte om saken. Reguleres innen barnehagens budsjett. Side 4 av 11

5 2. Status på oppmålingssaker Rådmannen orienterte om saken. En god del oppmålinger er utført av eksternt firma, ca 25. Dersom andre løsninger ikke kommer, vil denne løsningen fortsette. Utvalget ga signaler om at kommunen bør være fleksibel med hensyn til lønnsplassering og andre fordeler for å trekke til seg kvalifisert personell. 3. Orientering om statsbudsjettet Rådmannen orienterte om saken. Reell nedgang på over Tiltakspakke Skjånes status Behandles som egen sak. Ordføreren 5. Postkasseselskaper Ordføreren orienterte om arbeidet med saken. 6. Årets TV-aksjon Saken ble besluttet behandlet som egen sak. Følgende vedtak ble fattet: Formannskapet bevilger kr til årets TV-aksjon. Midlene tas fra reservert tilleggsbevilgninger. 7. Årets TV-aksjon Saken ble besluttet behandlet som egen sak. Følgende vedtak ble fattet: Formannskapet bevilger kr til årets TV-aksjon. Midlene tas fra reservert tilleggsbevilgninger. 8. Felles møte med Lebesby og Tana kommuner ang skuterløyper. Gamvik kommune tar initiativ til et fellesmøte med disse kommunene og fylkesmannen for å undersøke mulighetene for å legge til rette for samkjørt løypenett som muliggjør kjøring mellom kommunene. Utvalget tar rådmannens orienteringer til etterretning. Rådmannen tar utvalgets føringer til etterretning. 0043/07 LEVERINGSFORPLIKTELSER FOR TRÅLEKVOTER - FORHOLD TIL ANKESAK Formannskapet tar til etterretning at Staten v/fiskeridepartementet ikke har kommet med et akseptabelt forlikstilbud i saken. Side 5 av 11

6 Med bakgrunn i Tvistelovens 213, 2. ledd, aksepteres at Roger Hansen møter som partsrepresentant på vegne av Gamvik kommune under ankebehandlingen i lagmannsretten. Ordføreren orienterte om saken. Har avklart med kommende politisk ledelse. Saken oversendes til kommunestyret for endelig vedtak. Innstillingen enstemmig vedtatt. Formannskapet tar til etterretning at Staten v/fiskeridepartementet ikke har kommet med et akseptabelt forlikstilbud i saken. Formannskapet innstiller følgende til kommunestyret: Med bakgrunn i Tvistelovens 213, 2. ledd, aksepteres at Roger Hansen møter som partsrepresentant på vegne av Gamvik kommune under ankebehandlingen i lagmannsretten. 0044/07 GAMVIK KOMMUNE - OMSTILLINGSPROSJEKT ORGANISERING AV ARBEIDET 1. Som medlemmer av omstillingsstyret i perioden velges følgende medlemmer med personlig vara: 2. Når det gjelder omstillingsprosjektets mandat og øvrig organisering vises til vedtak i FSK i sak 32/07. Side 6 av 11

7 Rådmannen orienterte om at fylkeskommunen vil trekke en egenandel på 25% fra omstillingsmidlene fom Saken oversendes kommunestyret for oppfølging og endelig vedtak. Saken oversendes kommunestyret for oppfølging og endelig vedtak. 0045/07 MOTORFERDSEL I UTMARK - HØRING PÅ FORSLAG TIL NYTT REGELVERK Gamvik kommune vil gi følgende uttalelse til DNs forslag til nytt regelverk for motorferdsel i utmark: Bruk av motorkjøretøy på vinterføre, (snøscooter), er en stor trivselsfaktor for befolkningen i Finnmark, på lik linje med eks. bruk av lystbåter i andre deler av landet. Løypenettet som i sin tid ble etablert i Nord-Troms og Finnmark er tilpasset lokale behov. Det vil gi svært negative signaler til befolkningen dersom dette løypenettet blir redusert i omfang. Løypenettet, (scooterløyper), for Nord-Troms og Finnmark må fortsatt opprettholdes. Muligheten for rekreasjonskjøring på vinterføre i regulert løypenett, (Nord-Troms og Finnmark), må ikke begrenses utover det som ligger i bruk av dette løypenettet i dag. Det må også gis mulighet for justering av dette løypenettet ut fra lokale behov. - Det må gjøres endringer i lovforslaget for fortsatt mulighet til å kunne nytte egen scooter fra godkjent løype (evt. bilveg), frem til egen hytte. - Kommunen må fortsatt være dispensasjonsmyndighet og behandle alle typer søknader om dispensasjon. - Kommunen vil støtte forslaget om krav til næringsinntekt for å kunne få dispensasjon til transport i forbindelse med utmarksnæringer. (Barmark og vinterføre). Rådmannen orienterte om saken. Følgende tillegg ble tatt med etter fellesforslag. Side 7 av 11

8 - Leiekjøringsordningen som lovutkastets viktigste hovedgrep og eneste dispensasjonsmulighet for en rekke formål kan ikke aksepteres. - Gamvik kommune støtter ikke innføring av lokale motorferdselsplaner som forankres i plan og byggningsloven, men ønsker å utarbeide egne vedtekter. Vi finner det derfor ikke riktig å sette et tak på totallengde av løypenettet i en kommune. - Praksis med dispensasjon for funksjonshemmede videreføres som i dagens lov. For øvrig slutter Gamvik kommune seg til høringsuttalelsen fra Vest-Finnmark Regionråd. Gamvik kommune vil gi følgende uttalelse til DNs forslag til nytt regelverk for motorferdsel i utmark: Bruk av motorkjøretøy på vinterføre, (snøscooter), er en stor trivselsfaktor for befolkningen i Finnmark, på lik linje med eks. bruk av lystbåter i andre deler av landet. Løypenettet som i sin tid ble etablert i Nord-Troms og Finnmark er tilpasset lokale behov. Det vil gi svært negative signaler til befolkningen dersom dette løypenettet blir redusert i omfang. Løypenettet, (scooterløyper), for Nord-Troms og Finnmark må fortsatt opprettholdes. Muligheten for rekreasjonskjøring på vinterføre i regulert løypenett, (Nord-Troms og Finnmark), må ikke begrenses utover det som ligger i bruk av dette løypenettet i dag. Det må også gis mulighet for justering av dette løypenettet ut fra lokale behov. - Det må gjøres endringer i lovforslaget for fortsatt mulighet til å kunne nytte egen scooter fra godkjent løype (evt. bilveg), frem til egen hytte. - Kommunen må fortsatt være dispensasjonsmyndighet og behandle alle typer søknader om dispensasjon. - Kommunen vil støtte forslaget om krav til næringsinntekt for å kunne få dispensasjon til transport i forbindelse med utmarksnæringer. (Barmark og vinterføre). - Leiekjøringsordningen som lovutkastets viktigste hovedgrep og eneste dispensasjonsmulighet for en rekke formål kan ikke aksepteres. - Gamvik kommune støtter ikke innføring av lokale motorferdselsplaner som forankres i plan og byggningsloven, men ønsker å utarbeide egne vedtekter. Vi finner det derfor ikke riktig å sette et tak på totallengde av løypenettet i en kommune. - Praksis med dispensasjon for funksjonshemmede videreføres som i dagens lov. For øvrig slutter Gamvik kommune seg til høringsuttalelsen fra Vest-Finnmark Regionråd. 0046/07 TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC Side 8 av 11

9 Det vedtas følgende i forbindelse med tiltakspakke Skjånes i perioden : 1. MÅL Målet med dette prosjektet blir å stimulere til etablering av varierte arbeidsplasser samt å sikre at eksisterende virksomheter gis muligheter for å utvide og forbedre sitt potensiale. Spesielt viktig blir det å få til etablering av nye arbeidsplasser ut over de tradisjonelle. Det må også legges stor vekt på kvinnearbeidsplasser samt at ungdom gis ekstra stimulering til å skaffe sin egen arbeidsplass. 2. HVORDAN NÅ MÅL? Målene kan bare nås ved at det satses på flere områder samtidig. Den generelle servicen til befolkningen må bygges ut. (Utvidelse av COOP bygget med kafe m.m.) Infrastrukturen må bedres innen havneutbygging, industri, boligfelt, egnesentral.m.m. Ungdom og kvinner må stimuleres til å ta høyere utdanning - også desentralisert. Stedets unike beliggenhet må utnyttes med tanke på arbeidsplasser innen maritim sektor. Kommunen må føre en aktiv næringspolitikk (lobbyvirksomhet) i forhold til etablerere som ønsker å starte virksomhet. Det må spesielt legges til rette for nytenking og arbeidsplasser innen turisme. Det må også arbeides for at forskningsvirksomhet etableres. Spesielt bør det arbeides for etablering av forskning innen maritim virksomhet. (fjord/ kystproblematikk, økt verdiskaping, helårlige arbeidsplasser, ressurser til godt betalte markeder, merkenavn og sporing av mat m.m.) Det må gis tilgang til bredbånd. 3. KRITERIER FOR TILDELING? Tildelte midler fra Skjånespakken skal i størst mulig utstrekning komme i tillegg til annent tilskudd eller lån. (Som del av egenkapital)? Personer under 30 år skal prioriteres Med støtte fra andre institusjoner, bør personer under 30 år totalt kunne oppnå inntil 60 % finansiering. Andre bør totalt kunne oppnå 50 % finansiering? Kvinner skal prioriteres ved tildeling av midler? Personer som ønsker å bygge egen bolig, gis et tilskudd på inntil kr ? Mot en bindingstid på 5.år, gis personer som tar utdannelse ut over videregående skole stipend på inntil kr pr. år.(høgskole) Totalt stipend inntil kr ? Ved avhending av gjenstander det er gitt tilskudd til, settes en bindingstid på 10.år Side 9 av 11

10 ? Søknader skal behandles fortløpende. Det settes av et beløp på ,- pr år til disposisjon for arbeidsgruppa og næringssjef. Beløpet kan benyttes til driftsutgifter i prosjektet så som reiser, møter, opplæringstiltak etc og til mindre bevilgninger til enkelttiltak som ikke behøver å gå veien om politisk godkjenning. Utvalget drøftet saken. Innstillingen enstemmig vedtatt. Det vedtas følgende i forbindelse med tiltakspakke Skjånes i perioden : 1. MÅL Målet med dette prosjektet blir å stimulere til etablering av varierte arbeidsplasser samt å sikre at eksisterende virksomheter gis muligheter for å utvide og forbedre sitt potensiale. Spesielt viktig blir det å få til etablering av nye arbeidsplasser ut over de tradisjonelle. Det må også legges stor vekt på kvinnearbeidsplasser samt at ungdom gis ekstra stimulering til å skaffe sin egen arbeidsplass. 3. HVORDAN NÅ MÅL? Målene kan bare nås ved at det satses på flere områder samtidig. Den generelle servicen til befolkningen må bygges ut. (Utvidelse av COOP bygget med kafe m.m.) Infrastrukturen må bedres innen havneutbygging, industri, boligfelt, egnesentral.m.m. Ungdom og kvinner må stimuleres til å ta høyere utdanning - også desentralisert. Stedets unike beliggenhet må utnyttes med tanke på arbeidsplasser innen maritim sektor. Kommunen må føre en aktiv næringspolitikk (lobbyvirksomhet) i forhold til etablerere som ønsker å starte virksomhet. Det må spesielt legges til rette for nytenking og arbeidsplasser innen turisme. Det må også arbeides for at forskningsvirksomhet etableres. Spesielt bør det arbeides for etablering av forskning innen maritim virksomhet. (fjord/ kystproblematikk, økt verdiskaping, helårlige arbeidsplasser, ressurser til godt betalte markeder, merkenavn og sporing av mat m.m.) Det må gis tilgang til bredbånd. 3. KRITERIER FOR TILDELING? Tildelte midler fra Skjånespakken skal i størst mulig utstrekning komme i tillegg til annent tilskudd eller lån. (Som del av egenkapital)? Personer under 30 år skal prioriteres Side 10 av 11

11 Med støtte fra andre institusjoner, bør personer under 30 år totalt kunne oppnå inntil 60 % finansiering. Andre bør totalt kunne oppnå 50 % finansiering? Kvinner skal prioriteres ved tildeling av midler? Personer som ønsker å bygge egen bolig, gis et tilskudd på inntil kr ? Mot en bindingstid på 5.år, gis personer som tar utdannelse ut over videregående skole stipend på inntil kr pr. år.(høgskole) Totalt stipend inntil kr ? Ved avhending av gjenstander det er gitt tilskudd til, settes en bindingstid på 10.år? Søknader skal behandles fortløpende. Det settes av et beløp på ,- pr år til disposisjon for arbeidsgruppa og næringssjef. Beløpet kan benyttes til driftsutgifter i prosjektet så som reiser, møter, opplæringstiltak etc og til mindre bevilgninger til enkelttiltak som ikke behøver å gå veien om politisk godkjenning. 0047/07 TV-AKSJONEN 2007 BEVILGNING AV STØTTE Saken ble fremmet av ordføreren i møtet. Årets TV-aksjon Saken ble besluttet behandlet som egen sak. Følgende vedtak ble fattet: Formannskapet bevilger kr til årets TV-aksjon. Midlene tas fra reservert tilleggsbevilgninger. Formannskapet bevilger kr til årets TV-aksjon. Midlene tas fra reservert tilleggsbevilgninger. Side 11 av 11

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 24.04.2014 Tid: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Mehamn samfunnshus Møtedato: 13.02.2009 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Siv Anita Steel, Inger Roren,Kai Brox, Elna Nilsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2010 Tid: 0900-1500 Tilstede på møtet: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger Roren, Kai Brox,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hurtigruta fra Kjøllefjord til Berlevåg Møtedato: 30.08.2007 Tid: Kl 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Reidulf Pedersen Liv Karin Johansen Trond Andreassen Snefrid Larsen Stein Thraning (kom kl. 09:25)

MØTEPROTOKOLL. Reidulf Pedersen Liv Karin Johansen Trond Andreassen Snefrid Larsen Stein Thraning (kom kl. 09:25) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 25.02.2013 Tid: 09:00 13:15 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Terje Sørensen Elsa Holm

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09.

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09. Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.10.2013 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl. 12.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.10.2013 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl. 12.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.10.2013 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl. 12.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 22/13 13/458 VEDTEKTSENDRING GALGENES BARNEHAGE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten Møtedato: 02.06.2010 Tid: 08:30 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger Roren,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 24.05.2012 Fra: 09:00 Til: 12:00 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling (ekstraordinært møte) Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, 1.etg., Tana Rådhus Dato: 18.02.2014 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 15/11 11/227 ØKONOMIRAPPORTERING 2/2011 PS 16/11

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. 1 tilleggssak fra Arbeiderpartiet, 1 orienteringssak Vann-og avløp Behandlede saker: PS 17 39/2015

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. 1 tilleggssak fra Arbeiderpartiet, 1 orienteringssak Vann-og avløp Behandlede saker: PS 17 39/2015 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.03.2015 Tid: kl. Kl. 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00. Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00. Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00 Orientering: Befaring: Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg Vefsnautstillinga Forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 07.10.2013 Tid: 12:00 15:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein Elsa Holm Roger

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 18.08.2015 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Reidar Eriksen, Gerd Myklebust

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2009 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 15.08.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 38/15 11/422 OMRÅDEREGULERING FOR KONGSFJORD OG VEINES

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 38/15 11/422 OMRÅDEREGULERING FOR KONGSFJORD OG VEINES Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2015 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 18 MØTE NR.: TID: 20.09.2006 14:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 27.09.2010 Tid: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer