MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet."

Transkript

1 Gamvik kommune Møtested: Ordførerens kontor Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv Anita Steel, Inger Roren, Kai Brox, Frank Broks Forfall: Varamedlemmer: Vidar Hansen Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tønnessen, sekretær Helge J. Pedersen Innkalling: Merknader: Ingen Behandlede saker: 01 06/08 Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Mehamn Marius Nilsen ordfører Siv Anita Steel Postadresse: Besøksadresse: Postboks 174 Rådhuset Vevikveien 6 Telefon: MEHAMN MEHAMN Telefaks:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/08 08/00287 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE 0002/08 08/00290 REFERATER 0003/08 08/00289 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER 0004/08 07/00993 ANNA NÆSS LEGAT 0005/08 07/00866 TILDELING MIDLER FRA NORDKYN KRAFTLAG ANKE PÅ VEDTAK 0006/08 08/00292 KOMMUNALE AVGIFTER FOR EIERE AV PRIVATE KLUBB/FORENINGSLOKALER Side 2 av 8

3 0001/08 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Innkallingen godkjennes. Protokollen fra formannskapets møte underskrives av Kai Brox Protokollunderskriver for dagens protokoll velges etter forslag fra møteleder. Innkallingen godkjennes. Protokollen fra formannskapets møte underskrives av Kai Brox Protokollunderskriver for dagens protokoll velges etter forslag fra møteleder: Marius Nilsen og Siv Anita Steel. 0002/08 REFERATER Referatene tas til etterretning. Ingen referater til dette møtet. Ingen referater. 0003/08 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER Utvalget tar rådmannens orienteringer til etterretning. Rådmannen tar utvalgets føringer til etterretning. Følgende orientering var meldt inn ved utsendelsen av sakspapirene: Side 3 av 8

4 1. Rådmannen orienterer angående Fylkesmannens godkjenning av budsjett Følgende kom opp på møtet: 2. Orientering fra Siv-Anita Steel ang. skolesektoren og dagens situasjon. 3. Orientering fra Kai Brox ang. teknisk utv. Det utarbeides en plan for sommerhalvåret 2008 angående arbeidsoppgaver for uteetaten og vaktmester-teamet. Prioriter opprydding i kommunen og lekeplasser i Gamvik og Mehamn. 4. Frank Broks orienterte ang. kultursektoren. 5. Inger Roren orienterte ang. eldrerådet. 6. Kai Brox foreslo at det sees nærmere på arbeidsområdet/omstillingsarbeidet evaluering. 7. Spørsmål ang. ledergodtgj./møtegodtgj. Eldrerådet. Det vises til reglement. Utvalget tar rådmannens orienteringer til etterretning. Rådmannen tar utvalgets føringer/orienteringer til etterretning. 0004/08 ANNA NÆSS LEGAT Saken legges frem uten innstilling. Saksopplysninger: Det er kommet inn 11 søknader. Kr. 8620,- til fordeling. Navn: Skole: Linje: Kjell Magne Hansen, Mehamn H.våg vg.skole avd. Mehamn Helse og sosial Vegard Langås, Mehamn Vardø vg.skole, Vardø IKT-driftsfag Katrine Nordstrand, Skjånes Kirkenes vg.skole, Kirkenes Studiespesialisering Preben M. Fagerheim, Mehamn Lærling De Fire Roser Kokk Therese H. Johansen, Mehamn Kirkenes vg.skole, Kirkenes Allmenfag Ann Mari H. Johansen, Mehamn Kirkenes vg.skole, Kirkenes Allmenfag May Helena Kivikoski, Mehamn H.våg vg.skole avd. Mehamn Helse og sosial Jørn Johansen, Gamvik Nordkap Maritim, H.våg Restaurant- og matfag Tone Andreassen, Mehamn Breivika vg.skole Hjelpepleier (privatist) Tony Paulsen, Mehamn H.våg vg.skole avd. Mehamn Helse og sosial Bjørn Leo Piisilæ, Mehamn Lærling Trondsen Auto AS Bil og transportfag Kr fordeles til 8 elever, med kr pr. stk. Elevene ved Kirkenes videreg. skole tildeles ikke midler, da det vurderes slik at studieretningene deres ikke fyller kriteriene i statuttene for tildeling. Side 4 av 8

5 0005/08 TILDELING MIDLER FRA NORDKYN KRAFTLAG ANKE PÅ VEDTAK Saken legges fram uten innstilling. Saksopplysninger: Det vises til tidligere behandling av saken i KFU samt fornyet behandling i samme utvalg Anken ble ikke tatt til følge og går derfor videre til kommunens faste klageorgan, som er formannskapet. Saken legges fram med KFU s behandling for endelig avklaring i FSK. Det gjøres oppmerksom på at medlemmer i KFU som har vært med på behandlingen av vedtaket og ikke kan delta i behandlingen av anken i formannskapet. Det vises i den forbindelse til kommunelovens 40, pkt 3c. Så langt rådmannen kan se vil det i den foreliggende sak ha betydning for representanten Frank Broks. Frank Broks fratrådte som inhabil og Vidar Hansen tiltrådte under behandlingen av denne saken. Forslag fra ordfører Marius Nilsen: Anken fra Slettnes Hyttas venner, Gamvik og fra Gamvik skytterlag tas ikke til følge. KFU`s vedtak fastholdes. Formannskapet kan ikke se at det er brutt noen retningslinjer. Det er brukt politisk skjønn i vurderingen. 1. Anken fra Mehamn Revy- og teaterlag tas ikke til følge. KFU`s vedtak i møtet , fastholdes. 2. Angående påstand om brudd på kommuneloven, kan følgende bemerkes: a. Innkallingen ble godkjent av møtet. b. Saken ble godkjent behandlet av møtet. c. Sakspapirene var tilgjengelig. d. Møteprotokoll ble godkjent uten innsigelser. 1. Anken fra Mehamn Revy- og teaterlag tas ikke til følge. 2. Gamvik formannskap anser ikke at kommuneloven er brutt, all den tid saksbehandlingen og protokollen ble godkjent uten innsigelser. Enst. vedtak. 0006/08 Side 5 av 8

6 KOMMUNALE AVGIFTER FOR EIERE AV PRIVATE KLUBB/FORENINGSLOKALER Saken legges fram uten innstilling. Forslag fremmes i møtet med bakgrunn i rådmannens saksframlegg. Saksopplysninger: Bakgrunn for saken: Gamvik kommune har i den senere tid mottatt en rekke søknader om fritak eller reduksjon i de kommunale avgifter. Årsaken til dette antas å være en kombinasjon av de til dels betydelige økte gebyrsatser i 2007 kombinert med at den nye forskriften som ble vedtatt gjeldende fra 2007 gir et større grunnlag for reduksjon i avgifter enn det som tidligere var tilfellet. Samtidig har kommunen mer aktivt begynt å bruke de gjeldende retningslinjer til renovasjonsforskriften vedtatt av styret i Finnmark Miljøtjeneste AS i Som følge av ovennevnte har det i løpet av 2007 vært mange som har fått innvilget fritak eller reduksjon i de kommunale avgifter knyttet til vann, avløp, renovasjon og feiing. En gjennomgang av abonnentsituasjonen, spesielt i Skjånes og i Gamvik, har også gitt en oppdatering av abonnementsstatus som har ført til endret grunnlag for vann og avløpsgebyrer. Spesielt på avløp viser det seg at det har vært en del feilfaktureringer da en del husstander knyttet til det offentlige vannledningsnettet ikke har vært knyttet til avløpsnettet. Alle disse forhold har muligens ført til at kommunen overfor private husholdningsabonnenter har framstått som mer smidig i forhold tidligere. En gruppe som imidlertid i liten grad har dratt nytte av de nye mulighetene for reduksjon i de kommunale eiendomsavgiftene er eiere av private klubbhus og foreningslokaler. Mange av disse foreningene har liten aktivitet og kostnader til klubbhus utgjør en stor og tyngende byrde for en skranten foreningsøkonomi. Fra politisk ledelse har rådmannen blitt bedt om å foreta noen vurderinger av denne problemstillingen. Den konkrete bakgrunnen for saken er en søknad fra Mehamn bridgeklubb fra høsten 2007 der foreningen ber om fritak/reduksjon for kommunale avgifter knyttet til bridgehuset(husmorstua) i Mehamn. Denne søknaden har tidligere blitt behandlet administrativt og gitt avslag med bakgrunn i at klubbens hus og bruken av dette ikke falt inn under noen av de fritaks-/reduksjonsordningene som de reviderte forskriftene fra 2007 hjemler. Istedenfor konkret å behandle en ankesak fra Mehamn bridgeklubb er rådmannen av den formening at det bør vurderes noen prinsipielle avklaringer for hvordan man skal forholde seg til denne typen hjemmelshavere. Når det er gjort vil det være lettere å behandle slike saker for framtida slik at vi slipper et uttall av enkeltsøknader. Rådmannens vurderinger: Problemet som reises fra bridgeklubben er ikke enestående. Det finnes flere lag og foreninger rundt i Gamvik kommune som sitter som hjemmelshavere til eiendommer som ligger inne i det kommunale avgiftsregisteret. Rådmannen har ikke foretatt noen eksakt opptelling, men det antas at det kan dreie seg om opp mot 10 stykker. Mange av foreningene i Gamvik kommune Side 6 av 8

7 sliter både med rekruttering og aktivitetsnivå. For en liten forening med begrenset aktivitetsnivå vil de kommunale avgiftene på et klubbhus være så store at de kan ødelegge for foreningens drift. Rådmannen har en viss forståelse for at det kan være lite motiverende for medlemmer å arrangere lotterier, pante flasker og gjennomføre andre inntektsbringende tiltak som skal gå til å betale for de kommunale avgiftene til klubbhuset. Plikten til å svare for de kommunale avgiftene tilligger den som er hjemmelshaver av eiendom uten hensyn til om denne er en privatperson, et firma eller en forening. Det er også uten betydning om eiendommen utleies eller disponeres av andre. Det er ikke anledning til å gi fritak for vann- og avløpsgebyrer med mindre dette framgår av forskrift og/eller gebyrregulativet. For renovasjonsgebyret kan Gamvik kommune innvilge fritak eller reduksjon men dersom dette fritaket ikke er hjemlet i de retningslinjene som er vedtatt av styret i Finnmark Miljøtjeneste AS, vil Gamvik kommune fortsatt bli fakturert fra miljøtjenesten selv om abonnenten har fått fritak. Dette fører til redusert inndekning i forhold til selvkost og vil i neste omgang kunne føre til økt renovasjonsgebyr utover det som beregnes fra FIMIL. Et system for å innvilge fritak eller reduksjon for den aktuelle gruppen bygningseiere(lag og foreninger) kan være vanskelig å legge inn i en forskrift da bruken av slike bygg kan variere sterkt. Samtidig er det et problem hvordan man skal gå fram for å skille mellom ulike typer lag og foreninger og den virksomheten som foregår i det aktuelle bygget. Blant annet brukes en del slike bygg til utleievirksomhet, både fast og tilfeldig. Dermed kan enkelte bygningseiere av denne kategorien mer betraktes som næringsutøvere. Rådmannen vil anbefale at dersom det skal innføres et system for redusert kostnad for gruppen lag og foreninger som er hjemmelshavere til eiendom i Gamvik kommune, må det lages et system som tar høyde for: Definere hva slags lag og foreninger som skal omfattes av ordningen. Beslutte hva slags system som skal innføres (%vis reduksjon på utfakturert avgift, helt fritak, skjønnsmessig vurdering i forhold til aktuelt avgiftsnivå på eiendommen, avhengig av inntektspotensialet, foreningens økonomi etc, evt kommunalt tilskudd) Rådmannen vil ikke anbefale en omfattende bruk av skjønn som grunnlag for vurdering av de enkelte bygningseieres status. En ordning som innføres bør dessuten gjøres på en slik måte at man ikke behøver å endre forskriften. Det kan være et omfattende og tidkrevende arbeid. I praksis snakker vi da om et system der kommunen går ut og betaler et tilskudd som tilsvarer (hele) eller deler av de kommunale avgiftene som ilegges lag og foreninger som er bygningseiere. Da blir det hele en bevilgningssak i budsjettet og ikke en forskriftsendring. Dermed vil det være formannskapet som er behandlende organ og ikke MTU. Rådmannen legger saken fram for behandling i FSK uten innstilling og inviterer utvalget til å komme med forslag til avgrensning av aktuell målgruppe og definere nivå på reduksjon som skal tilstås(rettere sagt nivå på kommunalt tilskudd til å betale pålydende faktura) Side 7 av 8

8 Gamvik kommune kan etter søknad innvilge tilskudd som tilsvarer de kommunale avgiftene som ilegges lag og foreninger som er bygningseiere. Følgende kriterier MÅ oppfylles. 1. Bygningen(e) skal være eid av lag eller foreningen. 2. Bygningen(e) skal være uten faste leieinntekter. Evnt. leieinntekter skal ikke overskride kr ,- på årsbasis. 3. Lokalene skal stilles gratis til disposisjon for arrangement for barn og unge under 18 år. 4. Lag eller forening som søker slikt tilskudd må vedlegge søknaden, årsmelding, årsregnskap og budsjett. Administrasjonen får fullmakt til å behandle slike søknader, og formannskapet er ankeinstans. Side 8 av 8

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/08 08/00287 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/08 08/00287 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførerens kontor : 10.03.08 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2010 Tid: 0900-1500 Tilstede på møtet: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger Roren, Kai Brox,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 27.04.2011 Tid: kl. 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Frank Broks,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Mehamn Samfunnshus Møtedato: 02.10.2008 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Kai Brox, Siv Anita Steel, Frank Brox Forfall: Inger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Siv Anita Steel, Inga Manndal

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Siv Anita Steel, Inga Manndal Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 23.08.2007 Tid: Kl 09:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger Hansen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/08 08/00355 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/08 08/00355 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: : 14.04.2008 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.2007 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ikke møtt Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 27.09.2010 Tid: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådmannskontoret Møtedato: 08.07.2009 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hurtigruta fra Kjøllefjord til Berlevåg Møtedato: 30.08.2007 Tid: Kl 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Mehamn samfunnshus : 22.03.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING med tilleggssaker Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten Møtedato: 02.06.2010 Tid: 08:30 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger Roren,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten Møtedato: 09.10.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Marius Nilsen, Kai Brox og Inger Roren. Frank Broks og Siv-Anita Steel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Marius Nilsen, Kai Brox og Inger Roren. Frank Broks og Siv-Anita Steel Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 09.12.2010 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ordfører Marius Nilsen, Kai Brox og Inger Roren. Frank Broks og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten : 10.03.2009 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.05.2006 Tid: Kl 10:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Hotellet Møtedato: 20.12.2007 Tid: Kl 16:00 21:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): AP: Marius Nilsen, Siv

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.06.2007 Tid: Kl 09:00 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0017/07 07/00434 GODKJENNING AV INNKALLINGEN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, Lillesalen Møtedato: 31.01.2012 Tid: 10:00-00:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

OFFENTLIG SAKSLISTE 28/14 14/359 BUDSJETTREGULERINGER MED TERTIALRAPPORT. 1. TERTIAL 2014

OFFENTLIG SAKSLISTE 28/14 14/359 BUDSJETTREGULERINGER MED TERTIALRAPPORT. 1. TERTIAL 2014 Sak 24/14 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 06.06.2014 Tid: 09:15 OFFENTLIG SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 24/14 14/363 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Mehamn samfunnshus Møtedato: 13.02.2009 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Siv Anita Steel, Inger Roren,Kai Brox, Elna Nilsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: KLP`s lokaler i Dronning Eufemias gate10, Bjørvika, Oslo Møtedato: 04.03.

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: KLP`s lokaler i Dronning Eufemias gate10, Bjørvika, Oslo Møtedato: 04.03. Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: KLP`s lokaler i Dronning Eufemias gate10, Bjørvika, Oslo Møtedato: 04.03.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0012/07 07/00396 GAMVIK KOMMUNES REGNSKAP FOR 2006 - GODKJENNING 0014/07 07/00397 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0012/07 07/00396 GAMVIK KOMMUNES REGNSKAP FOR 2006 - GODKJENNING 0014/07 07/00397 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2006 Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: OBS! Mehamn Arctic Hotell Møtedato: 27.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 - Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/11 10/237 RENOVASJON NÆRINGSAVFALL - REFUSJON FRA RASK AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/11 10/237 RENOVASJON NÆRINGSAVFALL - REFUSJON FRA RASK AS Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten Møtedato: 27.01.2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg

Side 1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: kl. 12.00 til ca. 13.30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 17.03.05 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer