TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033"

Transkript

1 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost eller tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Habilitetsspørsmål sendes også til ordføreren i forkant av møtet. Tilleggssak 9/13 13/ Hadelandspulsen, søknad om økonomisk støtte til 3 årig prosjekt Ordfører og rådmannssekretariatet, Jaren, 6. mars 2013 for ordfører Eli Stigen Ordfører og rådmannssekretariatet 1

2 9/13 Hadelandspulsen, søknad om økonomisk støtte til 3 årig prosjekt Arkivsak dok. 13/ Arkivkode. Saksbehandler Sven Sandvik Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet /13 Kommunestyret /13 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar å avslå søknaden om økonomisk støtte til prosjektet Hadelandspulsen fordi en ikke finner midler i inneværende års budsjett. Vedlegg Søknad om økonomisk støtte «Hadelandspulsen», prosjektbeskrivelse Vedlagt Oppsummering Gran IL søker om kr , i støtte pr år i tre år til prosjektet Hadelandspulsen. Totalbudsjettet for prosjektet er kr 5 mill. Sparebankstiftelsen Gran har gitt en gave til prosjektet på kr 1,82 mill. under forutsetning av at det offentlige stiller opp med tilsvarende. Målet med prosjektet er å skape gode og varige aktivitetsvaner for alle barn og unge i Viggadalen mellom 6 19 år. De ønsker spesiell fokus på barn og unge som tradisjonelt faller utenfor idretten. Utgangspunktet for aktiviteten er idrettsparken, men kan tenkes gjennomført andre steder. Saksutredning Bakgrunn for saken Gran idrettslag ønsker å fylle idrettsparken med aktivitet. En prosjektgruppe har utarbeidet et prosjekt som har fått navnet Hadelandspulsen. Mandatet til prosjektgruppen er nærmere beskrevet i prosjektskissen. Prosjektet er tre årig og startes høsten 2013, forutsatt at tilstrekkelig finansiering er på plass. Budsjettet er på totalt kr 5 mill. for hele perioden. Gran IL har søkt Sparebankstiftelsen Gran og fått en gave på kr 1,82 mill. under forutsetning av at det offentlige stiller med en tilsvarende. Med prosjektet Hadelandspulsen ønsker Gran IL å ta et større ansvar enn det idretten er kjent for å nå ut til flere barn og unge på Hadeland. De ønsker å skape aktivitet for barn og ungdom mellom 6 19 år i hele Viggadalen. For å ta dette ansvaret og lykkes med det, ser de det som nødvendig å ansette to personer i ca. 80 % stilling i prosjektperioden på tre år. Metode og gjennomføring er tenkt videreutviklet av prosjektmedarbeiderne i samarbeid med relevante parter. De ønsker spesiell fokus på barn og ungdom som tradisjonelt faller utenfor idretten ved å tilby et sosialt miljø, en møteplass gjerne med fysisk aktivitet som middel. Aktiviteten behøver ikke å være av tradisjonell idrettslig art, men være tilpasset interessefeltet til målgruppen. Gjennomføringen av aktiviteten må ikke være knyttet til idrettsparken, men kan eksempelvis skje der det er hensiktsmessig ut fra områdets egnethet og type aktivitet eller tetthet av deltakere. 2

3 Konsekvenser Lover og forskrifter Ingen Eksisterende planer I kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet beskrives følgende strategi for å øke fysisk aktivitet: «Sikre tverrfaglig samarbeid for å oppnå et helhetlig aktivitetstilbud, hvor både lag/foreninger, kommunen og andre offentlige etater inkluderes.» I Gran kommunes frivillighetsmelding er ett av flere overordnet mål beskrevet slik: Tilrettelegge for gode samarbeidsmodeller mellom frivillige og kommunen under forutsetningen: «Frivilligheten lever av lyst og dør av tvang» Gjeldende vedtak Ingen merknad Økonomi Det er i Gran kommunes budsjett ikke avsatt midler som uten videre som kan benyttes til finansiering av søknaden. Etter en runde med aktuelle virksomheter har en kommet frem til en mulig finansiering med til sammen kr 450 med bidrag fra følgende, Helse og omsorg kr 200, grunnskole kr 100, kultur kr 50, NAV kr 50 og flyktningtjenesten kr 50. Rådmannen er innforstått med at dette ikke imøtekommer søknaden fullt ut, men finner det ikke tilrådelig å innstille på et høyere beløp, ikke minst tatt i betraktning kommunens vanskelige økonomiske situasjon. Det er også grunn til å påpeke at et eventuelt tilskudd må følges opp med tilsvarende bevilling i 2014 og Gran kommune har en utfordring i budsjettet for 2013 som må løses. Beløpet i denne søknaden er med på å øke denne utfordringen dersom søknaden innvilges. I budsjettet i prosjektbeskrivelsen til Hadelandspulsen er det satt opp en post på kr 1,3 mill. til istandsetting av idrettshuset i GIL parken. Posten er ikke direkte aktivitetsrelatert og møter på den måten ikke behovet om økt fysisk aktivitet. Gran kommune har bevilget kr 2,1 mill. til bygging av idrettshuset allerede gjennom tilskudd. Beløpet fordeler seg med lik andel på delene klubbhus, garderobe og lager. Tilskuddet er gitt jamfør ordningen om kommunalt tilskudd ved nyetablering og rehabilitering av idrettsanlegg. Tilskuddet tilsvarer spillemiddelandelen. Vi har således ivaretatt kommunens bidrag til realisering av idrettsanlegg på denne måten. Gran IL har fått en gave på kr 1,82 mill. Dersom Gran IL ikke kan vise til tilsvarende beløp gitt av det offentlige trekkes gaven tilbake. Bemanning Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen til Gran kommune er søknaden med på å øke utfordringen i budsjettet for 2013 dersom søknaden innvilges. Det kan få konsekvenser for vår egen bemanningen hvis en må revidere budsjettet for Uttalelse fra andre utvalg Ungdomsrådet Eldrerådet Ja/ 3

4 Rådet for funksjonshemmede Andre råd eller utvalg Vurdering/alternative løsninger Gaven Gran IL har fått fra Sparebankstiftelsen Gran er av en betydelig størrelse, og vil ikke bli løst ut med mindre prosjektet får tilsvarende støtte fra det offentlige. Gran kommune er kjent med at Gran IL har søkt offentlige midler flere steder, men at det foreløpig ikke har gitt ønsket resultat. Under forutsetning om at krav om samlet finansiering med kr 5 mill. fortsatt står ved lag, kan dette bli en utfordring i forhold til å realisere prosjektet. Prosjektbeskrivelsen inneholder lite informasjon om hvordan prosjektet skal gjennomføres i praksis. Det skal utvikles senere sammen med prosjektmedarbeidere og relevante parter. Målgruppen for prosjektet er alle barn og unge mellom 6 19 år med særlig oppmerksomhet på de som faller utenfor organisert idrett. Fra kommunens side ville det vært interessant å se i hvert fall noen antydninger om hvordan intervensjon mot inaktiviteten faktisk skal skje. En tilskuddsordning fra Helsedirektoratet som idretten kan søke på stiller dette som ett av flere krav til en søknad «Søknaden skal presisere bruk av metoder og tiltak for å nå inaktive grupper med sikte på økt fysisk aktivitet og reduserte sosiale ulikheter i helse og aktivitetsvaner.» En slik presisering bør gjøres sammen med personer som kjenner målgruppen. Det er i tillegg vesentlig å påpeke at transport er viktig for hvordan tilbudet kan benyttes. Gran kommunes primære behov sett ut fra utviklingstrekk i samfunnet er å redusere fysisk inaktivitet i alle aldersgrupper. Reduksjon av inaktivitet er høyt prioritert i nasjonale dokumenter og understøttes av forskning. Hadelandspulsen beskriver utfordringsbildet på en sammenfallende måte med de trekk vi ser i samfunnet også for aldersgruppen 6 19 år. Dette taler for at søknaden bør imøtekommes. Det fremkommer ikke tanker for videre drift etter prosjektperiodens slutt, men forutsettes beskrevet i sluttrapporten. Idrettsanlegget i GIL parken er realisert med betydelige midler fra fellesskapet som spillemidler og kommunalt tilskudd. At idrettslaget inviterer til bruk gjennom prosjektet Hadelandspulsen er positivt. Gran kommune ser at frivillige sektor er en betydelig bidragsyter med å tilrettelegge for ulik aktivitet og er et viktig supplement til hva det offentlige kan gjøre selv. Initiativet fra Gran IL må kunne betegnes som lyst (ref. frivilligmeldingen) og som viser initiativ til å gjøre noe ut over det vi har sett fra idretten tidligere. Av erfaring gir penger investert på frivillighet en større avkastning i form av merverdi enn andre sektorer kan oppnå. Strategien for økt fysisk aktivitet i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet er ikke fulgt opp med midler i Gran kommunes budsjett og økonomiplanen for inneværende periode. Vi ser at idrettslaget med prosjekt Hadelandspulsen kommer denne strategien i møte. Alternativ innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bevilge kr , i økonomisk støtte til Hadelandspulsen for Tilskuddet finansieres med denne fordelingen: helse og omsorg kr 200, grunnskole kr 100, kultur kr 50, NAV kr 50 og flyktningetjenesten kr Tilsvares tilskudd innarbeides i økonomiplan for årene 2014 og

5 4. Støtten gis med forutsetning av om at prosjektet realiseres i henhold til søknad og prosjektbeskrivelse. 5. Tilskuddet betales ut for ett år av gangen. 6. Det forutsettes at Gran kommune er representert i styringsgruppen for prosjektet. Søknaden fra Gran IL kommer på et uheldig tidspunkt gitt den økonomiske situasjonen, særlig for budsjettet inneværende år. Folkehelseloven pålegger kommunene å ha nødvendig oversikt over helsetilstanden og faktorer som påvirker denne. Oversikten skal danne grunnlag for planer, mål og tiltak for å møte de utfordringer oversikten avdekker. Gran kommune arbeider med en slik oversikt som ventes ferdig høsten Det er grunn til å tro at oversikten vil få betydning for hvilke tiltak Gran kommune skal iverksette, støtte og samarbeide om. Endelig vil rådmannen anbefale å avslå søknaden i denne omgang med bakgrunn i den økonomiske situasjonen for inneværende år. Kommunikasjons og informasjonstiltak Ingen på dette tidspunkt Dato:05 March 2013 Godkjent av rådmannen 5

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 10/15: MELDINGER - FORMANNSKAPET 19.03.2015 11/15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for de tillitsvalgte.

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for de tillitsvalgte. MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 30.08.2012 kl. 8:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00115 Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for

Detaljer

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd «Et oppegående, entusiastisk idrettsråd som forstår sitt potensial innenfor sin spesialkompetanse: lokalmiljø og aktivitet,

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 19.04.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Varamedlemmer

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Rådhuset 23.11.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/10 Sak 10/10 Samhandlingsreformen - Igangsetting

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset torsdag 07.04.2011 kl. 15.00. Til behandling: K-SAK 17/11 K-SAK 18/11 K-SAK 19/11 K-SAK 20/11

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm prosjektets oppstart

Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm prosjektets oppstart KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Rehabiliterings- og kompetansesenteret Jegersberg gård: Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 17.06.2009 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer