Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017"

Transkript

1 Arkivsaksnr.: 13/ Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan Kultur vedtas. 2. Rådmannen gis fullmakt til å oppdatere Kap. 3 Tiltaksplaner etter at Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2014 er vedtatt i kommunestyret. Dette slik at Kap. 3 i Kommunedelplan Kultur samsvarer med Kap. 6.3 Tiltaksplaner i Handlingsprogrammet.

2 Saksutredning: FAKTA: Kommunestyret la i sitt møte sak 62/13 forslag til Kommunedelplan Kultur ut til offentlig ettersyn i perioden 27. september 7. november. Utleggingen ble gjort ved annonse i Avisa Hadeland, på kommunens hjemmeside, samt at plandokumentet har vært tilgjengelig på bibliotekene og i servicetorget. Ved høringsfristens utløp har det kommet inn tre høringsuttalelser. Disse vil i det følgende bli gjengitt og kommentert: Lunner idrettsråd v/marit Horgen Jeg viser til mail tilsendt fra Else Lyngstad ved felles kulturkontor Lunner/Gran, som er utlagt til offentlig ettersyn. Den første kommentaren er at vi som Lunner Idrettsråd anmoder om at vi i fremtiden blir formell høringsinstans og får tilsendt dokumenter fra kommunen. Vi ønsker en tettere dialog med kommunen, og å være det idrettspolitiske organ som er intensjonen for et idrettsråd. Da må vi involveres i slik planarbeid. Punkt 2.4 Idrett side 7 Ambisjon: "Minimun opprettholde 2013-nivå på tilskudd til lag/foreninger": Vi mener Lunner kommune har et for lavt tilskudd til lag/foreninger sammenlignet med kommuner vi kan sammenligne oss med. Her mener vi ambisjonen bør økes. "stimulerer til samarbeid om aktivitet/anlegg": Dette er vi godt fornøyd med at dette står som en ambisjon og forventer at Lunner kommune da aktivt involverer oss i dette arbeidet. Vi har et godt samarbeid med felles kulturkontor for Gran og Lunner, men opplever at det ikke er god nok samarbeid direkte med Lunner kommune. Vi har nå tatt kontakt med politisk ledelse for å få til en bedre dialog. "Lunner kommune skal oppnå status som FYSAK-kommune" Målet for idretten er «gi alle som ønsker å utøve idrett og fysisk aktivitet muligheten til dette» Dette er en utfordring i forhold til et noe manglende fokus på breddeidrett som ligger i en del idrettslag/særidretter. Det er stor bredde i de yngste gruppene, men heller lite tilbud for de som ikke ønsker å satse på topp når man blir eldre. I denne ambisjonen ser vi for at vi som et bindeledd mellom kommunen og lag/foreninger kan være en nøytral samarbeidspart for å bidra til å oppfylle ambisjonen. Punkt 5.2 side 15/16 Vi har et utmerket samarbeid med felles kulturkontor ifm med fordeling av midler og prioriteringer av ordinære anlegg og Nærmiljøanlegg. Det som kan bli bedre er dialogen direkte mellom Lunner kommune og Idrettsrådet i de sakene våre lag/foreninger er berørt av politiske beslutninger. Her er det ofte

3 dialog mellom politisk ledelse i kommunen og det enkelte lag, og i de tilfellene ønsker vi å bli informert slik at vi har mulighet til å utøve rollen vår bedre. Kommentarer: Høringer knyttet til kommunedelplaner, Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett legges ut til offentlig ettersyn ved annonsering i Avisa Hadeland, på vår hjemmeside, samt at dokumentene legges ut på bibliotekene og i servicetorget. De sendes ikke ut til noen høringsinstanser. Når det gjelder tilskudd til lag og foreninger stemmer det at kommunen har lave tilskudd. For 2012 var gjennomsnittlig tilskudd kr 8.926,- mens det for KOSTRAgruppe 7 lå på kr ,-. Dette forsterkes at vi har 54 lag og foreninger som mottar tilskudd og KOSTRA-gruppe 7 tildeler til 40 lag og foreninger. Lunner kommune har generelt lave bevilgninger innen området kultur. Det er ett unntak, og det er tiltak rettet særskilt til barn og unge. Det er, med noen få unntak, ikke funnet rom for nye tiltak i årsbudsjett Imidlertid er det foreslått til dels store reduksjoner på enkelte områder. Dersom tilskudd til lag og foreninger skal økes, må en foreta tilsvarende reduksjoner på andre områder. Idrettsrådet ønsker bedre samarbeid direkte mot Lunner kommune. Felles kulturkontor er i aktuelle saker å betrakte som Lunner kommune. Det er igangsatt et arbeid med å evaluere felles kulturkontor for Lunner og Gran. At felles kulturkontor ikke erstatter kontakten direkte med Lunner kommune, er et moment vi tar med inn i denne evalueringen. Det er et bra innspill at idrettsrådet kan være en samarbeidspart i forhold til at Lunner kommune har som ambisjon om å få status som FYSAK-kommune. Dette bør innarbeides under strategier. Når kulturkontoret har møter med idrettsrådet kan det være en ide at det møter representanter fra Lunner kommune. Dette inngår i evalueringen av felles kulturkontor. Eldrerådets uttalelse: Eldrerådet kom i samråd frem til følgende vedtaksforslag: Andre kulturaktiviteter: Strategier: Nye kulepunkt: 1. «Samarbeidet med Gran kulturkontor må evalueres. Dette med tanke på om en kan få mer ut av ressursene ved å opprette et eget kulturkontor i Lunner.» 2. «Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken må opprettholdes.» 3. «Oppgradering av lokalene til Frivilligsentralen må prioriteres snarest.» Befolkningsutvikling: 2. setning må strykes.» Kommentarer: Oppvekst- og Kulturkomiteen har vedtatt mandat og framdrift for evaluering av interkommunalt samarbeid om felles kulturkontor for Lunner og Gran. Det er ikke foreslått reduksjoner innen kulturområdet i Det er i formannskapets foreløpige vedtak lagt inn en reduksjon på 1,5 mill. kroner på

4 de interkommunale samarbeidene. Dette kan berøre kulturkontoret. Det er imidlertid, bortsett fra driftsmidler til frivilligsentralen, heller ikke funnet rom for økninger i budsjettet. En økning innenfor området vil kreve tilsvarende reduksjon på et annet område. Det er bevilget økonomiske ressurser til lokaler for frivilligsentralen på Frøystad. Dette arbeidet er igangsatt. Å stryke 2. setning i kap. 5.1 følges opp. Kirkevergen «På Harestua er det spilt inn et framtidig ønske og behov for ny gravlund. Dette er et omfattende arbeid, som vi mener må underlegges et eget utredningsarbeid.» «Innspill til kommuneplanens kulturdel: Lunner kirkelige fellesråd ber om at Lunner kommune tar initiativ til at etablering av framtidig urnelund/ gravlund på Harestua utredes.» Kommentar: Dette bør legges inn som en strategi under kap. 2.5 Rådmannens forslag til endringer i plandokumentet. I perioden hvor kommunedelplanen har vært ute til offentlig ettersyn har det også blitt utarbeidet forslag til Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett Handlingsprogrammet består av kommunedelplanenes kap. 1 Sammendrag, Kap 2 Mål og strategiske valg og Kap. 3 Tiltaksplaner. I det videre vil det bli gjennomgått de forslag til endringer som rådmannen anbefaler, knyttet til innkomne høringsuttalelser, status inneværende år og formannskapets høringsforslag til Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett Kap. 2.1 Bibliotek nytt kulepunkt under strategier Bibliotekplan for Hadeland Dette er en temaplan under Kommunedelplan Kultur. Strategiene i plandokumentet er et styringsverktøy for bibliotekene på Hadeland Kap. 2.4 Idrett tredje kulepunkt under strategier tilføyes. herunder samarbeid for at Lunner skal oppnå status som FYSAK-kommune. Kap. 2.5 andre kulturaktiviteter Nytt kulepunkt under strategier: Det utredes behovet for urnelund på Harestua På Harestua er det spilt inn et framtidig ønske og behov for ny gravlund. Utredningen skal avklare om det skal etableres urnelund på Harestua, og dersom dette skal skje må det utredes plassering og kostnader knyttet til dette. Kap 3 Tiltaksplaner

5 Formannskapet har i sitt møte sak 101/13 lagt Handlingsprogram/økonomiplan ut til offentlig ettersyn i perioden november. I dette høringsforslaget er tiltaksplanene bearbeidet slik at en kommer fram til budsjettbalanse i driftsbudsjettet og har forsvarlige rammer for investeringene. I milepælsplan investeringer er det lagt inn tiltaket som gjelder utvidelse av gravplasser ved Grua kirke. Det gjennomføres forprosjekt innenfor bevilgede midler i løpet av 1. halvår Det legges opp til P3-vedtak i sammenheng med budsjettbehandling for Det er ikke gjort vurderinger av om tiltakene skal forskyves i planperioden. Det vil ved rullering av planverket fram til bli vurdert om tiltak som nå tas ut skal gjennomføres på et annet tidspunkt, finne sin løsning på annet vis eller utgå. For Kommunedelplan Kultur er det ikke lagt inn investeringstiltak som utgår. Når det gjelder Tiltaksplan drift har det, med noen få unntak, ikke vært mulig å finne rom for nye ordinære driftstiltak i For Kommunedelplan Kultur innebærer det at følgende driftstiltak utgår: 2 Økt driftstilskudd Den norske kirke Økt driftstilskudd andre trossamfunn 32 3 Ikke prioriterte tiltak Kommunal andel etablering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet Bringer kommunalt driftstilskudd på nivå kr 100' under kostra-gruppe 7 Økning som følge av økning til Den norske kirke Det vises til kap. 5.2, søknader om spillemidler. Kr 500' vil ikke være tilstrekkelig på store anlegg Kap. 5.1 Befolkningsutvikling Andre setning: «Hovedtyngden av denne veksten er beregnet å komme fra og med Grua og sørover.» er strøket. Konklusjon: Saken legges fram Oppvekst- og Kulturkomiteen som innstiller overfor kommunestyret. Kommunestyret skal vedta planen i sitt møte 12. desember. Rådmannen fremmer følgende innstilling: 1. Kommunedelplan Kultur vedtas. 2. Rådmannen gis fullmakt til å oppdatere Kap. 3 Tiltaksplaner etter at Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2014 er vedtatt i kommunestyret. Dette slik at Kap. 3 i Kommunedelplan Kultur samsvarer med Kap. 6.3 Tiltaksplaner i Handlingsprogrammet. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Forslag til Kommunedelplan Kultur Øvrige dokument: 13/11471 Innspill til kommunedelplan - Fellesrådet og Avsender:Kirkeverge menighetsrådene i Lunner. 13/12944 Innspill kommuneplanen - Kirkeverge. Avsender:Kirkeverge

6 Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Ingen Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær

HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014

HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014 Arkivsaksnr.: 13/1779-11 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: Økonomikonsulent Kjersti Vatshelle Myhre Økonomikonsulent Mona Sørlie Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2014-2017

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 76/12 Sak 77/12 Sak 78/12 Sak 79/12 Sak 80/12 Sak 81/12

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Utsikten Tirsdag 14.05.2013 kl. 18.00-21.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold Controller, leder økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold Controller, leder økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1031-19 Arkivnr.: 101 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold Controller, leder økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2011-2014 OG ÅRSBUDSJETT

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2013-2016. KOMITEENS FORSLAG TIL RULLERT PLAN

KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2013-2016. KOMITEENS FORSLAG TIL RULLERT PLAN Arkivsaksnr.: 09/181-44 Arkivnr.: 143 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2013-2016. KOMITEENS FORSLAG TIL RULLERT PLAN Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Rådhuset 23.11.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/10 Sak 10/10 Samhandlingsreformen - Igangsetting

Detaljer

Interpellasjon fra Øyvind K Myhre (Gbl) om handlingsplanen for OPPTUR prosjektet møte i kommunestyret 11.10.12

Interpellasjon fra Øyvind K Myhre (Gbl) om handlingsplanen for OPPTUR prosjektet møte i kommunestyret 11.10.12 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 11.10.2012 kl 1700 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost knut.lehre@gran.kommune.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapssalen Torsdag 03.06.2010 kl. 15.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Roa,

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: RESULTATRAPPORTERING 2 TERTIAL 2008. Budsjettjusteringer per 2 tertial 2008

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: RESULTATRAPPORTERING 2 TERTIAL 2008. Budsjettjusteringer per 2 tertial 2008 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapsalen 16.10.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 59/08 Sak 60/08 Sak 61/08 Sak 62/08 Sak 63/08 Sak 64/08 Sak

Detaljer

I tillegg vil kultursjef Gerd Hagen orientere om Arktisk kultursenter.

I tillegg vil kultursjef Gerd Hagen orientere om Arktisk kultursenter. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 07/04 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 02.12.04 Tidspunkt: Kl. 18:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen 29. desember 2004 på

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2011-2014 OG ÅRSBUDSJETT 2011

HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2011-2014 OG ÅRSBUDSJETT 2011 Arkivsaksnr.: 10/1031-20 Arkivnr.: 101 Saksbehandlere: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2011-2014 OG

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger.

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger. Saksframlegg Arkivsak: 12/2195-1 Sakstittel: REVISJON RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALMENNE KULTURFORMÅL K-kode: 223 C00 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Rådmannens tilråding

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Plangruppe Omsorg MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Utsikten Mandag 05.09.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Nødvendig omreguleringsarbeid gjennomføres. Ombyggingen av ny «Klemmavei» koordineres med Prosjekt 208.

Nødvendig omreguleringsarbeid gjennomføres. Ombyggingen av ny «Klemmavei» koordineres med Prosjekt 208. Arkivsaksnr.: 13/757-2 Arkivnr.: Saksbehandler: rektor, Arild Sandvik P208 - IDRETTSHALL OG BARNEHAGE HARESTUA Hjemmel: Rådmannens innstilling: Den planlagte idrettshallen og barnehagen på Harestua bygges

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte i. Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08.

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte i. Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: (08:00 Formannskapsmøte)

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2009-2012 Årsbudsjett 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2009-2012 Årsbudsjett 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapsalen 04.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 71/08 Sak 72/08 Sak 73/08 Sak 74/08 Sak 75/08 Sak 76/08 Sak

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det serveres middag før avreise til premieren på Bronsebukkene for kommunestyrets medlemmer og møtende vararepresentanter.

MØTEINNKALLING. Det serveres middag før avreise til premieren på Bronsebukkene for kommunestyrets medlemmer og møtende vararepresentanter. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 21.06.2012 kl. 09:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER.

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Arkivsaksnr.: 11/444-8 Arkivnr.: L80 &01 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Hjemmel: Plan-

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag 05.11.2012 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...4 3. REVISJONSKRITERIER OG METODE... 5 4. FAKTA... 5 4.1 PLAN- OG STYRINGSSYSTEMET... 5 4.2 BUDSJETTPROSESSEN...

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING. Spørreundersøkelse i kommunestyret

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING. Spørreundersøkelse i kommunestyret EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING Spørreundersøkelse i kommunestyret Kommunestyret vedtok 26.9.2013 sak 78/13 opplegg for evaluering av den politiske organiseringen. Som et ledd i denne evalueringen

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Arkivsaksnr.: 10/2138-24 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer