Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet Kommunestyret KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN KR. 3,5 MILL. Forslag til vedtak: ::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja Karmøy kommune garanterer ved simpel kausjon for lån på opp til kr til Kopervik Idrettslag for utbygging av kunstgressbane ved Karmøyhallen. Garantien gjelder lånets hovedstol maksimum kr , og kommunens maksimale garantiansvar kan således ikke overstige kr Nedbetalingstiden for lånet er på maksimum 20 år. Garantien nedtrappes i takt med nedbetalingsplanen for lånet, og nedtrappes også i takt med utbetaling av tilskudd fra kommune og stat (spillemidler) til formålet.

2 ...Sett inn saksutredningen under denne linja SAKSFRAMSTILLING Kopervik Idrettslag søker i brev av 23. april 2009 om kommunal garanti på kr. 3,5 mill. for utbygging av kunstgressbane ved Karmøyhallen. I søknaden er investeringene kostnadsberegnet til ca. kr. 5,4 mill. Da det kan ta noe tid før spillemidler og kommunalt tilskudd er på plass, vil idrettslaget i første omgang finansiere investeringen med lån på kr. 3,5 mill. Resten av investeringen vil idrettslaget finansiere med egne midler, rabatter og dugnad. Ifølge søknaden er utbyggingen tenkt finansiert på følgende måte: 1. Lån kr. 3,5 mill. 2. Egne midler kr. 1,0 mill. 3. Rabatter og dugnad kr. 0,9 mill. Til sammen kr. 5,4 mill. Idrettslaget vil søke om tilskudd til prosjektet, både fra staten (spillemidler) og kommunen. Disse tilskuddene vil, når de kommer, gå til nedbetaling av lånet. Det kan imidlertid ta noe tid før tilskuddsmidlene kommer, og i mellomtiden må idrettslaget dekke lånekostnadene fullt ut. Idrettslaget ønsker som nevnt å ta opp lån på kr. 3,5 mill. for å finansiere utbyggingen. Lånet er tenkt tatt opp i SpareBank 1 SR-Bank. Banken har som forutsetning for finansiering at det stilles kommunal garanti fra Karmøy kommune. Banken opplyser at fullstendige lånedokumenter, herunder tilsagn, gjeldsbrev og sikkerhetsdokumenter, vil bli utarbeidet når alle forutsetninger er på plass. I finansieringsbekreftelsen fra banken går det frem at de endelige vilkårene for lånet må sees i sammenheng med hvilke forutsetninger kommunen stiller til garantien. I nedbetalingsplanen fra banken er det beregnet en nominell rente på 5,6 % og løpetid på 20 år. Videre er det lagt inn en antakelse om at spillemidler blir utbetalt etter 6 år. I henhold til bankens betalingsoversikt innebærer det en årlig lånekostnad på ca. kr ,-. Banken har forutsatt at det er avsatt kr pr. år (kr pr. måned) til nedbetaling av kunstgressbanen. Bankens nedbetalingsplan er lagt ved. Ifølge idrettslaget har utbyggingen fått følgende øremerkede midler vedtatt i årsmøte 16. februar 2009 til nedbetaling av lånet: 1. Leieinntekter fra fylket (idrettslinja) kr ,- pr. år 2. Utgarden kr ,- pr. år 3. Egne og skoleprosjekter/idrettslinja kr ,- pr. år 4. NIF midler kr ,- pr. år 5. Helse Fonna DPS kr ,- pr. år Til sammen kr ,- pr. år Utsnitt av leieavtalene med Helse Fonna DPS, Karmøy Folkehøgskole og Rogaland fylkeskommune er vedlagt. Saken er behandlet i årsmøtet i idrettslaget 16. februar 2009, som gikk inn for utbygging av kunstgressbane ved Karmøyhallen. I utskriften fra årsmøteprotokollen vises det til anleggsgruppens

3 dokument og at prosjektet vedrørende bygging av ny kunstgressbane blir iverksatt innenfor rammene av presentert budsjett og at lånebehovet begrenses oppad til kr. 4 mill. Vedtaket var enstemmig. Vedlagt er idrettslagets kommentarer til enkelte avvik mellom anleggsgruppens presentasjon for årsmøte 16. februar 2009 og opplysninger i søknaden. Kopervik Idrettslags økonomi Idrettslaget har lagt frem årsregnskap for de tre siste årene. For 2006 var årsresultatet ca. kr For 2007 var årsresultatet ca. kr For 2008 var årsresultatet ca. kr I balansen for 2008 har idrettslaget et samlet bankinnskudd på ca. kr Ifølge balansen for 2008 har ikke idrettslaget lån. Kopervik Idrettslag har for 2009 budsjettert med et underskudd på ca. kr Idrettslagets kommentarer til budsjettet for 2009 er vedlagt. Idrettslagets søknadsbrev m/vedlegg, referat fra årsmøte i Kopervik Idrettslag, budsjett for 2009, samt idrettslagets årsregnskap for perioden 2006 til 2008 er lagt ved. Tilskudd Idrettslaget forutsetter tilskudd slik som vanlig for denne type idrettsanlegg, og vil sende søknad om spillemidler og kommunale midler. Disse forutsetningene er forelagt skole- og kultursjefen, som i brev har følgende kommentarer: Kunstgressbane Karmøyhallen ved søker Kopervik IL er på en 41 plass i handlingsprogrammet i Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet vedtatt av Karmøy kommunestyre den Anlegget tilfredsstiller dermed det formelle kravet i spillemiddelbestemmelsene om at anlegget skal være med i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Dette samme kravet blir også stilt for kommunalt tilskudd. Plass i kommunal plan gir allikevel ikke forhåndstilsagn om verken kommunalt tilskudd eller spillemidler. Det er bevilgningene og regelverket på tidspunktet søknaden om spillemidler når opp på prioriteringslisten som avgjør om spillemidler og kommunalt tilskudd tildeles. Utbygger tar dermed selv risikoen ved å sette i gang anleggstart før tildeling av spillemidler eller kommunalt tilskudd. Det er vanlig i Karmøy kommune at utbygger bygger anlegget før tildeling av kommunalt tilskudd og spillemidler. Ser en bakover i tid har alle godkjente anlegg som er påbegynt før tildeling av midler fått tildeling når prioriteringslisten har tilsagt dette, men er ikke mulig å få forhåndslovnad om at anlegget vil bli tildelt midler. Det er meget vanskelig å anslå når søker Kopervik IL kan få utbetalt kommunalt tilskudd og spillemidler. Når det gjelder kommunalt tilskudd forutsettes det at det avsettes penger til dette formålet på budsjettet. Både om det avsettes midler og størrelsen på beløpet er først klart ved de årlige budsjettvedtakene. I og med at kunstgressbane er helt nede på en 41 plass er det også usikkert om alle anlegg foran på listen vil bli realisert. Store anlegg som Fjord Motor Park, brukshall Vea og Torvastad ligger foran, men dette er anlegg som per i dag ikke er finansiert og dermed også usikre. Dersom disse blir realisert vil disse alene ta spillemiddelbevilgningene til Karmøy kommune i flere år. Av hensyn til saken om kommunal garanti vil en allikevel forsøke seg på et anslag på når spillemidler og kommunalt tilskudd kan tildeles. Det er her lagt til grunn at samme bevilgninger i spillemidler (ca. 5millioner) og kommunalt tilskudd (1,7 millioner) som de siste to årene. Her må

4 en igjen presisere alle forbehold som er nevnt overfor. Kommunalt tilskudd kan beregnes tidligst i år Spillemidler kan tidligst beregnes i samme år. Dersom prosjekter som er nevnt ovenfor også realiseres vil dette føre til en ytterligere forskyving på 4 5 år på for spillemidler. For kommunalt tilskudd vil dette ikke medføre endringer da dette ikke er anlegg som er tenkt finansiert over tilskuddsposten kulturmidler tilskudd til nye idrettsanlegg. Det må også presiseres at handlingsprogrammet i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet vedtas politisk av kommunestyret hvert år. Det kan således også forekomme at prioriteringslisten endres. Brevet fra skole- og kultursjefen er lagt ved. Rådmannens kommentarer/konklusjon Kopervik Idrettslag søker om kommunal garanti for lån til utbygging av kunstgressbane ved Karmøyhallen. Anlegget er kalkulert til en kostnad på ca. kr. 5,4 mill. Utbyggingen er i første omgang tenkt finansiert slik: 1. Lån kr. 3,5 mill. 2. Egne midler kr. 1,0 mill. 3. Rabatter og dugnad kr. 0,9 mill. Til sammen kr. 5,4 mill. Lånet har en nedbetalingstid på inntil 20 år. Tilskudd fra spillemidler og tilskudd fra kommunen skal brukes til nedbetaling av lånet. Det vil imidlertid kunne ta noen år før tilskuddene kommer (se vedlagte brev fra skole- og kultursjefen) og i mellomtiden må idrettslaget finansiere lånet fullt ut. Kopervik Idrettslag har i sin søknad presentert øremerkede inntekter på til sammen ca. kr årlig til dekning av lånekostnadene. I henhold til bankens nedbetalingsplan skal dette være tilstrekkelig for å dekke lånekostnadene. Usikkerhetsmomenter: 1. Renteutvikling Foreløpig ser det ut som om renteutviklingen blir gunstigere enn lagt til grunn i søknaden. I et noe lenger perspektiv vil denne rentesituasjonen kunne endre seg og gjøre finanskostnadene dyrere enn forutsatt. 2. Tilskudd Tidspunkt for utbetaling av tilskuddene er det knyttet usikkerhet til (se vedlagt brev fra skole- og kultursjefen). 3. Rabatter og dugnad Forhåndskalkulerte rabatter og dugnadsinnsats kan bli endret/redusert. 4. Øremerkede inntekter De forutsatte inntektene kan bli endret/redusert i løpet av nedbetalingstiden. Disse usikkerhetsmomentene må idrettslaget ha beredskap for. Utfra de vedlagte regnskap/budsjetter med tilleggskommentarer fra idrettslaget, vil de ikke ha problemmer med å betjene et lån med den nedbetalingsplanen banken skisserer. Rådmannen har imidlertid ikke

5 etterprøvd tallene knyttet til søknaden. Det er også momenter av usikkerhet som nevnt ovenfor. Rådmannen vil likevel etter en helhetsvurdering tilrå at den omsøkte garanti for et lån på kr. 3,5 mill. blir gitt. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign.... Sett inn saksutredningen over denne linja

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN Formannskapet behandlet saken den 29.09.2014, saksnr. 82/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommune garanterer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.01.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRILUFTSLIVANLEGG Forslag til

Detaljer

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO EBT-14/15139-1 74935/14 08.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap Stavanger bystyre /

Detaljer

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD Deres dato: Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 21/19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 200400355-14 163 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse:

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold Controller, leder økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold Controller, leder økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1031-19 Arkivnr.: 101 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold Controller, leder økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2011-2014 OG ÅRSBUDSJETT

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/3 TID: 24.02.2004 18:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2005/10-807/2013 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 08.01.2013 Saksframlegg Planlegging av tekniske anlegg - finansiering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet

Detaljer

Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg

Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2015 11691/2015 2015/1009 202 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/48 Formannskapet 22.04.2015 Bystyret 07.05.2015 Søknad om sluttfinansiering til

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp.

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp. Byrådssak 1143 /14 1 Startlån, nye retningslinjer for tildeling TRST ESARK-1522-201408750-4 Hva saken gjelder: Startlånet ble innført som erstatning for etableringslånet i 2003. Bergen kommune vedtok å

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.10.2013 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl. 12.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.10.2013 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl. 12.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.10.2013 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl. 12.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 22/13 13/458 VEDTEKTSENDRING GALGENES BARNEHAGE

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Rådhuset 23.11.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/10 Sak 10/10 Samhandlingsreformen - Igangsetting

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Formannskapet behandlet saken den 26.01.2015, saksnr. 3/15 Behandling: Nilsen (Ap) og Alsaker (KrF) stilte

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Saksnr.: 2012/4952 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 29766/2012 Klassering: 223 Saksbehandler: Egil Olsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Fredrikstad

Detaljer

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll Ark.: 614 &41 Lnr.: 3361/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-41 Saksbehandler: Bjørn Helge Johansen NYTT LEGESENTER OG HELSESTASJON I GAUSDAL. Vedlegg: 1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging

Detaljer

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05.2011 27211/2011 2011/3491 Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Sammendrag Styret for Team Bodø KF behandlet tertialrapport 1/2011 i styremøte

Detaljer