Godkjenning av møtebok fra møtet Utbyggingsavtale for del av eiendommen gnr. 260 bnr. 40 Samlokaliserte nødetater Tronerud eiendom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godkjenning av møtebok fra møtet 29.11.12. Utbyggingsavtale for del av eiendommen gnr. 260 bnr. 40 Samlokaliserte nødetater Tronerud eiendom"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: kl 1400 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost eller tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Habilitetsspørsmål sendes også til ordføreren i forkant av møtet. SAKSLISTE Godkjenning av møtebok fra møtet /13 11/ /13 12/ Utbyggingsavtale for del av eiendommen gnr. 260 bnr. 40 Samlokaliserte nødetater Tronerud eiendom Utredning installasjon varmepumper alternativt flis/pellets utvalgte kommunale bygg 3/13 12/ Søknad om bidrag/støtte til lokale lag og foreninger 2. halvår 2012 Ordfører og rådmannssekretariatet, ren, 22. januar 2013 for ordfører Eli Stigen Ordfører og rådmannssekretariatet 1

2 1/13 Utbyggingsavtale for del av eiendommen gnr. 260 bnr. 40 Samlokaliserte nødetater Tronerud eiendom Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. Saksbehandler Trygve Rognstad Saksgang Møtedato Saknr Planutvalget /13 Formannskapet /13 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Utbyggingsavtale inngås med Tronrud Eiendom AS etter Plan og bygningslovens 17, for eiendommen gnr/ bnr 260/40, nordre del av område 28A i Gran sentrum, innenfor Reguleringsplan for Søndre Morstadgutua. 2. Vedtak om inngåelse av avtale kunngjøres i lokalmedia og på kommunens hjemmeside. Saksdokumenter Utlegging av avtale til offentlig ettersyn/høring PLU sak 23/11 og FSK sak 51/11 Plankart reguleringsplan for Søndre Morstadgutua Utsnitt av plankart med avmerket skisse over avtaleområdet Budsjettoversikt tiltak Gran sentrum Utbyggingsavtale Vedlagt Nei Denne saken fremmes for parallell behandling i planutvalget og formannskapet før vedtak om inngåelse av avtale foretas av kommunestyret. De arealmessige vurderinger sorterer planutvalget, mens finansieringsdelen ligger innenfor formannskapets ansvarsområde Saksopplysninger: Kommunedelplan for Gran sentrum ble vedtatt som sak 065/07 den Bruk av utbyggingsavtaler etter plan og bygningslovens 17 ( 64 i gammel lov) ble for arealer omfattet av kommunedelplan Gran sentrum vedtatt av kommunestyret i sak 16/07 den Retningslinjer for bruken og mal for avtale (form) ble vedtatt samtidig. Avtaleformen krever høring og vedtas endelig av kommunestyret. Bakgrunnen for bruk av utbyggingsavtaler, prinsipper som ligger til grunn for avtalene, samlet finansieringsbehov og hvilke tiltak som skal finansieres med kontantbidrag og eventuelle opparbeidelseskrav, ble presentert i saksframlegget da avtalen ble lagt ut til offentlig ettersyn. Rådmannen anser det ikke som nødvendig å gjenta fremstillingen. 2

3 Det ble gjennomført forhandlinger med utbygger før avtaleforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn. Forslag til utbyggingsavtale ble behandlet av planutvalget som sak 23/11 og av formannskapet som sak 51/11. Forslaget ble deretter bekjentgjort i annonse med høringsfrist Det har ikke kommet inn noen uttalelser eller merknader til avtalen, men det er foretatt enkelt mindre språklige endringer i avtalen i forbindelse med underskrivning av partene. Vurdering: For å kunne gjøre en reell vekting av et tiltaks verdi i forhold til en eiendoms / et områdes nytte av tiltak som gjennomføres, har administrasjonen fordelt alle områder i kommunedelplanen med en vekting og dermed også en prislapp ut i fra et foreløpig anslag for kostnader for det enkelte tiltak. Denne fordelingen er å anse som et utgangspunkt for forhandlinger før det er gjort vurdering av den enkelte reguleringsplan/byggeområde og dets nytte av tiltak. Fordelingen vil derfor kunne endres som følge av det enkelte byggeområdes utforming og innhold/ muligheter. Fordelingen er ikke offentliggjort da dette vil kunne påvirke resultatet av forhandlingene. Kostnader som legges til grunn er i tråd med opplyste budsjett tall i nevnte kommunestyresaker og i forbindelse med budsjettbehandlingen for Tallene er senere justert for prisstigning, innhentede tilbud og avklaringer i forbindelse med pågående reguleringsarbeid. Nøyaktigere kalkyler og kostnader for gjennomførte tiltak vil først foreligge ved detaljprosjektering og ferdigstillelser av anlegg. Fordelingene som er gjort i denne saken vil kunne påvirke eller danne presedens for senere utbyggingsavtaler da det allerede er gjort vurderinger av hva andre områders bidrag vil kunne være. Dette gjelder i første rekke hvilke tiltak det enkelte byggeområde må delta med andeler i. I henhold til foretatte beregninger vil Gran kommunes investeringsbehov være i størrelsesorden ca 47,5 millioner kroner (pr februar 2010) for gjennomføring av tiltak nevnt under saksopplysningene. Gran kommunes andel etter inngåelse av avtaler innenfor alle områder i kommunedelplanen er beregnet til i størrelsesorden 5 10 millioner. Størrelsen på beløpene vil avhenge av tilskuddsstørrelse og medfinansieringsvilje fra andre offentlige myndigheter. Dette spesielt for anlegg knyttet til rv.4 og flomsikring. Det synes imidlertid klart at utbygging/utvikling av alle områder innenfor kommunedelplanen vil ta mange år og Gran kommunes forskuttering av investeringer vil vare langt inn i fremtiden. Rådmannen mener at utbyggingsavtalen er i tråd med saker som tidligere er behandlet av kommunestyret og Gran kommunes ønske om sterk vekst i Gran sentrum, i samsvar ved kommunedelplanen for Gran sentrum. Rådmannen vil ut fra ovenstående og tidligere behandling anbefale at vedlagt avtale inngås. Vedlegg til sak Utbyggingsavtale - underskrevet.pdf 3

4 Utbyggingsavtale - underskrevet - vedleg 4

5 2/13 Utredning installasjon varmepumper alternativt flis/pellets utvalgte kommunale bygg Arkivsak dok. 12/ Arkivkode. 610 Saksbehandler Bernt Walter cobsen Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet /13 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar å gjennomføre utredning av overgang til varmepumpe alternativt flis /pelletsfyring for følgende formålsbygg: Bjoneroa skole Gran arbeids og treningssenter Fredheim skole Sanne skole Huset Utredningen gjennomføres innenfor en kostnadsramme på , NOK eks mva i henhold til tilbud av fra RAAD Rådgivende Ingeniører AS og forutsettes ferdigstilt innen Utgiften finansieres ved bruk av tilleggsbevilgning fra disposisjonsfond (konto ) til konto Saksdokumenter Tilbud RAAD Rådgivende Ingeniører AS Vedlagt Nei Saksopplysninger: Det vises til tidligere behandlinger i kommunestyret av eventuell overgang til varmepumper alternativ flis /pelletsfyring ved utvalgte kommunale formålsbygg. Det er innhentet tilbud fra RAAD Rådgivende Ingeniører AS på en slik utredning for følgende bygg: Bjoneroa skole Gran arbeids og treningssenter Fredheim skole Sanne skole Huset Utredningen er forutsatt å ta 110 timer til en samlet pris på , NOK eks mva. Vurdering: Klima og energiplanen for Gran kommune sier som mål for Gran kommune: «arbeide for å redusere energiforbruket vesentlig ved energieffektivisering og energiomlegging». Samtidig skal Gran kommune legge om til fornybar energikilder. For å vurdere muligheten for å gå over til varmepumpe alternativ flis /pelletsfyring er en slik utredning nødvendig. Det har også vært vurdert om utredningen også skulle omfatte skolene Solvang, Bjørklund og Fagerlund. Siden kommunestyret har vedtatt at disse skal slås sammen, synes det lite aktuelt. Dersom kommunestyret skulle ønske at disse skolene også omfattes av utredningen, vil det innebære en merkostnad på anslagsvis kr

6 3/13 Søknad om bidrag/støtte til lokale lag og foreninger 2. halvår 2012 Arkivsak dok. 12/ Arkivkode. 223 Saksbehandler Eli Stigen Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet /13 Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Saksdokumenter Retningslinjer for kommunale gavemidler/støtte til frivillige organisasjoner og andre, vedtatt i K sak 92/12 i møtet Søknad fra Kirkens SOS 2013, datert Søknad fra Støttegruppen 22. juli Oppland, mottatt Vedlagt Saksopplysninger: Det har kommet inn tre søknader om bidrag/støtte 2. halvår To av søknadene faller inn under retningslinjene vedtatt av kommunestyret, og denne legges frem for behandling i formannskapet: Kirkens SOS søker om økonomisk støtte i brev av Støttegruppen 22. juli Oppland,søkner om økonomisk støtte i brev av I henhold til Gran kommunes retningslinjer kan økonomisk støtte til frivillige organisasjoner gis lag og foreninger som arbeider helt eller delvis innenfor Gran kommunes grenser. Lokale og regionale organisasjoner prioriteres, og fylkesledd og nasjonalt ledd med lokalt nedslagsfelt, dvs. «kampanjer», vil kun unntaksvis oppnå støtte. Annonsestøtte gis normalt ikke. Ordføreren har fullmakt til å avvise søknader som ikke faller inn under retningslinjene. Ordningen fungerer som et supplement til de ordinære tilskuddsordningene (kulturmidler) som forvaltes av administrasjonen. Humanitære og andre organisasjoner som ikke mottar støtte gjennom kulturmidlene prioriteres. Oversikt over bidrag bevilget av formannskapet i 2008, 2009, 2010, 2011 og for 1. halvår 2012: Krafttak mot kreft, kr (1. halvår 2012) LEVE, støtte til aktiviteter på Hadeland, kr 3000 (1. halvår 2012) TV aksjonen, kr (1. halvår 2012) Gran frivilligsentral, kr 6000 (2. halvår 2011) Kirkens SOS, kr (2. halvår 2011) Utrykningspersonellets Fellesutvalg Viggadalen, kr (1. halvår 2011) Operasjon Dagsverk i Oppland, med forutsetning om av midlene skulle bli brukt ved Hadeland Videregående skole, kr (1. halvår 2011) Skifte av utgangsdør i Aktivitetshuset Lidskjalv, kr (1. halvår 2011) 6

7 Aksjonen Krafttak mot kreft, kr 1 pr innbygger kr (1. halvår 2011) Julearrangement v/ Gran frivilligsentral 2010, kr (2. halvår 2010) Innsamlingskomiteen for å lage en kopi av alterfrontalet i Tingelstad gamle kirke/ St. Petri, kr (1. halvår 2010) Gjennomføring av Operasjon Dagsverk i Oppland 2010, kr (1. halvår 2010) Aktiviteter i fylkeslaget LEVE Oppland, kr 3 000, under forutsetning av at midlene blir brukt på Hadeland. (1. halvår 2010) Støttearrangementet Stopp krigen i Gaza, på Glassheim , kr 1000 (1. halvår 2009) Bokprosjektet Augedalsboka, kr (1. halvår 2009) Kirkens SOS drift av krisetelefon og internettjeneste, kr (1. halvår 2009) Julefeiring i Brandbu v/ Frivillighetssentralen, kr (2. halvår 2008) Fadderordningene gjennom Verdens barn og Redd Barna, ble vedtatt opprettholdt (1. halvår 2008). Det ble i tillegg bevilget støtte til Utrykningspersonellets fellesutvalg Viggadalen og til Stiftelsen Norsk luftambulanse, med kr til hver organisasjon Vurdering: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg til sak Retningslinjer for kommunale gavemidle Søknad om støtte til kirkens sos 2013 Søknad om økonomisk støtte til op 7

Godkjenning av møtebok fra møtet 03.11.11. Overføring av investeringer m/ finansiering fra budsjett 2011 til budsjett 2012.

Godkjenning av møtebok fra møtet 03.11.11. Overføring av investeringer m/ finansiering fra budsjett 2011 til budsjett 2012. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 01.12.2011 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre og meldes via epost

Detaljer

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 12.03.2015 kl 1000 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 15/00016 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Interpellasjon fra Øyvind K Myhre (Gbl) om handlingsplanen for OPPTUR prosjektet møte i kommunestyret 11.10.12

Interpellasjon fra Øyvind K Myhre (Gbl) om handlingsplanen for OPPTUR prosjektet møte i kommunestyret 11.10.12 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 11.10.2012 kl 1700 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost knut.lehre@gran.kommune.no eller

Detaljer

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for de tillitsvalgte.

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for de tillitsvalgte. MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 30.08.2012 kl. 8:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00115 Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 3 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 3 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 3 Møtetid: 03.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Fraunar møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 27.10.10

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 27.10.10 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Planutvalget Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

132/11 11/02635 3 Styrer, råd og utvalg for perioden 2011 2015 diverse oppnevninger

132/11 11/02635 3 Styrer, råd og utvalg for perioden 2011 2015 diverse oppnevninger TILLEGGSSAKSLISTE Møte i Kommunestyret Dato: 17.11.2011 kl. 17:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00579 Arkivkode: 033 SAKSLISTE 132/11 11/02635 3 Styrer, råd og utvalg for perioden

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 03.09.2008 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 0163/05* PENSJONSKOSTNADER 2005 * TILLEGGSBEVILGNING TIL DEKNING AV EGENKAPITALINNSKUDD I KLP

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 0163/05* PENSJONSKOSTNADER 2005 * TILLEGGSBEVILGNING TIL DEKNING AV EGENKAPITALINNSKUDD I KLP MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.11.2005 Tid: 1230 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 33 84 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. (Saker merket med

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Granavollen, Gran rådhus Møtedato: 18.10.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 614 C11 &53 Lnr.: 1652/14 Arkivsaksnr.: 12/211-7

Saksframlegg. Ark.: 614 C11 &53 Lnr.: 1652/14 Arkivsaksnr.: 12/211-7 Saksframlegg Ark.: 614 C11 &53 Lnr.: 1652/14 Arkivsaksnr.: 12/211-7 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ENDREDE PRISER FOR BRUK AV GAUSDAL ARENA Vedlegg: Ny prisoversikt Gjeldende prisoversikt Andre saksdokumenter

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 22.11.2011 09:00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 22.11.2011 09:00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 22.11.2011 09:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 71/11 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 22.11.2011 Sak 72/11 Sak 73/11

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 29.01.09

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 29.01.09 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran rådhus, møterom Brandbukampen Møtedato: 12.03.2009 Tid: 09.15 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 11.12.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 11.12.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 12.02.2009 Tid: 17.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 0091/06 05/00114 PLANARBEID FOR GRAN SENTRUM: FORSLAG TIL PLANPROGRAM -OFFENTLIG HØRING

Sakspapirer. Saksliste PS 0091/06 05/00114 PLANARBEID FOR GRAN SENTRUM: FORSLAG TIL PLANPROGRAM -OFFENTLIG HØRING Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.06.2006 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 0091/06 05/00114 PLANARBEID FOR GRAN SENTRUM: FORSLAG TIL PLANPROGRAM -OFFENTLIG HØRING PS 0092/06

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 08.02.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 04.03.2014 15.00. Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 04.03.2014 15.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 04.03.2014 15.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 20.06.2013 kl. 10:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer

Detaljer