REFERATSAKER TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE. Regionrådet: Innkalling til møte Regionrådet: Protokoll fra møte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERATSAKER 15.11.12 TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE. Regionrådet: Innkalling til møte 26.10.12. Regionrådet: Protokoll fra møte 21.09."

Transkript

1 REFERATSAKER TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE Regionrådet: Innkalling til møte Regionrådet: Protokoll fra møte Regionrådet: Innkalling til møte Ungdomsrådet: Innkalling til møte Ungdomsrådet: Protokoll fra møte Eldrerådet: Innkalling til møte Råd for funksjonshemmede: Innkalling til møte

2 MØTEINNKALLING Regionrådet Utvalg: Møtested: RegionrådetforHadeland Lunnerrådhus,Sandsvegen1,2740Roa. Møtedato: Tid: EventueltforfallmeldestilEdvinStraumetlf ellerviaeposttil NB! Saksdokumentersendesogsåtilførstevararepresentant.Dissemøterbareettersærskiltinnkalling. ØvrigevararepresentanterogfylkestingsrepresentanterfraHadelandfårsakslistetilorientering. Møteplan 1000Orienteringerogdrøftinger 1045Lunsj Saksliste 1215Orienteringerogdrøftinger Behandlingavsaker 38/12 12/ Orienteringerogdrøftingssaker21.sept /12 12/ Referatsaker21.sept /12 11/ HadelandRingerikereiseliv. Forslagtilframtidigorganiseringavfellesoppgaverinnenreiseliveti regionen. Sekretariatetforregionrådet,Jaren,14.september2012 EdvinStraume Regionkoordinator 1

3 38/12Orienteringerogdrøftingssaker21.sept.2012 Arkivsakdok. 12/ Arkivkode. 026 Saksbehandler EdvinStraume Saksgang Møtedato Saknr Regionrådet /12 Rådmannensinnstilling: Sakenetastilorienteringogfølgesoppslikenblirenigeomgjennomdrøftinger. Saksdokumenter Vedlagt Notatdialogmøtemedregionrådene. Ja StrukturRHP2013. Ja Saksopplysninger: Determangeogomfattendeorienteringerogdrøftingssakerdennegangen.Flereerbestillingersom regionrådethargjorttidligereogdissevilkunneleggeføringerforviderearbeidiregionrådet. Detergjortforsøkpååutarbeideentidsplanforbehandlingen.Tidspunktenesomerangitter foreløpigeogkanblijustertundermøtet. Kl Skogressursenevåre PlanerforutviklingpåFollum Orienteringv/seniorrådgiverMagneVegel,VikenSkog. Detersattavtidtiloppfølgendedrøftinger. UnderdennedelendeltarogsålederavRingeriksregionen,KjellHansenogregionkoordinatorLars Olsen. Drøftingenemåogsåseesisammenhengmed: Opplandfylkeskommunesønskeomådrøfteutfordringenetreforedlingsindustrienstår overformedbuskerudfylkeskommuneogrådetforringeriksregionen(sesak13/12) Regionrådetsbestillingtilregionkoordinatoromåutarbeide«forslagtilstrategisomviser hvordanbioenergiinngåriregionenssamlasatsingpåenergieffektiviseringogfornybar energi.» Kl Internasjonalstrategi Orienteringv/rådgiverGretaJuul,Opplandfylkeskommune Drøftingavhvordanstrategienkanfølgesoppogspillesammenmedinternasjonaleprosjekterpå Hadeland. Sebl.a.konklusjonfrafylkeskommunensorienteringpåmøtet22.sept.ogomtaleavprosjektet SUSTAINCOiref.framøtemellomordførere,rådmennogregionadministrasjon8.juni. (Vedlagtsaksdokumentenetilmøtetiregionrådet22.juni) Kl.11.45Lunsj Kl DialogmøteomRHP2013. Dialogmøtetvilbligjennomførtslikvedlagt«Notatdialogmøtemedregionrådene»viser. 2

4 1. Innleggv/OFKomoverordnastyringsdokumenter,utfordringerogaktuelleprioriteringer. 2. Innleggvedregionrådslederomregionenssatsinger,utfordringerogaktuelleprioriteringer. 3. Drøfting. 4. Kortoppsummering. SeogsåvedleggomstrukturRHP2013ogsak25/12imøtemellomordførere,rådmennog regionkoordinator4.sept.,somfølgersomenavreferatsakenetildagensmøte. Kl Fortløpendeorienteringer: Nyttfrafylkesmannen Nyttfrafylkeskommunen Fraregionkoordinator o RegionalhandlingsplanforHadeland2013 Presentasjonavforeløpigskisse. o VINKOppland.«Programforverdiskapingoginnovasjonpånaturogkulturarvi Oppland».OrienteringomarbeidetmedskissefraHadeland. o TilsettingKlimapådriver. o Vedleggtilsak UtdelingavfagogsvennebrevpåHadelandihøst. Notat dialogmøter med regionrådene.pd Struktur RHP 2013.pdf 3

5 39/12Referatsaker21.sept2012 Arkivsakdok. 12/ Arkivkode. 026 Saksbehandler EdvinStraume Saksgang Møtedato Saknr Regionrådet /12 Rådmannensinnstilling: Sakenetastilorientering. Saksdokumenter Utlysningavopplæringstilbudetvideregåendeskole2013/2014. UttalelsefraRegionrådetforHadeland. Referatframøtemellområdmennogregionadministrasjon4.sept Referatframøtemellomordførere,rådmennogregionadministrasjon4.sept Vedlagt Ja Ja Ja Vedleggtilsak Utlysning av opplæringstilbudet vid Rådm-møte pdf Møte ordf+rådm pdf 4

6 40/12HadelandRingerikereiseliv. Forslagtilframtidigorganiseringavfellesoppgaverinnenreiselivetiregionen. Arkivsakdok. 11/ Arkivkode. Saksbehandler EdvinStraume Saksgang Møtedato Saknr Regionrådet /12 Innstilling: 1. RegionrådetforHadelandtarrapporten«Reiselivsorganisering HadelandogRingerike»til foreløpigorientering. 2. RapportenoversendesHadelandRingerikeReiselivforviderebehandling.Detbesom tilbakemeldingomkonklusjoneneirapporteninnen15.november Rapportogregnskapoversendesfylkeskommunene. 4. Regioneneseventuellebidragi2013vilblivurdertetteratreiselivsnæringenstilbakemelding foreligger. Saksdokumenter ProsjektbeskrivelseforUtredningavpotensiellreiselivsorganiseringog samarbeidihadelandogringerike. ReiselivsorganiseringHadelandogRingerike. Forslagtilfremtidigorganiseringavfellesoppgaverinnenreiseliveti regionen.sluttrapport bbr(www.bberglund.no) Vedlagt Ja Reg.rådsakene10/11,42/11,48/11og11/12 Nei Saksopplysninger: Åfåtilengodorganiseringavreiselivethariflereårværtetprioritertarbeidsområdefor regionrådet.detharværtetviktigpoengatreiselivetselvharhattansvarforfellestjenesteneogfor turistinformasjonen.framtil2008blereiselivsarbeidetpåhadelandivaretattav medlemsorganisasjonenhadelandreiseliv,medkontorlagtilhadelandglassverk. SamarbeidsavtalemedRingerike. I2009utvidetHadelandReiselivsinvirksomhettilogsåågjeldebedrifterpåRingerikeog organisasjonenendretnavntilhadelandringerikereiseliv(hrr). Ifebruar2010bledetinngåttsamarbeidsavtalemedRådetforRingeriksregionenomdriftav fellestjenesterforbeggeregioner.avtaleninneholdtbestemmelseomatsamarbeidetskulle evalueresiløpetavhøsten2011.slikevalueringblegjennomført. Frakonklusjonentildenneevalueringenrepetereskort: «GjennomarbeidetmedåevaluerereiselivssamarbeidetmellomHadelandogRingerikehar arbeidsgruppaerfartatdetteeretkomplisertfagfeltmedmangeaktørerogulikeforventninger. Faktaopplysningerogstatistikkermangelfullogdensomertilgjengeligeroftevanskeligåtolke.» Ja 5

7 «IreiselivssammenhengmåHadelandogRingerikebetegnessomsmå.Menbeliggendesentraltpå Østlandet,nærstorebefolkningskonsentrasjoner,måenantaatpotensialetforøkt reiselivsvirksomheterstort,spesieltmedtankepådagsbesøk.» Meddettesomutgangspunktblefølgendeanbefalt: Samarbeidsavtalenomfellestjenesterinnenreiselivetforlengesmedetår. Kompetentfagmiljøengasjeresforåutredeframtidigorganisering. Utredningsarbeidetmåværeferdigsenest1.sept Regionrådetsluttetsegtildenneanbefalingenimøte25.nov.ifjor.(Sak48/11). Mandatforutredningsarbeidetbleutarbeidet.Denertidligerepresenterforregionrådet(sak11/12) menleggesogsåveddennegangen. DetblegjennomførtenbegrensetanbudskonkurranseiregiavRingerikekommune.Forespørselble sendttil7kompetansemiljø.detkomtilbudfra4.oppdragetblegitttilbørreberglund Reiserådgivning. UtredningsarbeidetblirbekostetavBuskerudogOpplandfylkeskommuner. Frautredningen. Utredningenforeliggernåogliggervedlagt.Konklusjoneniutredningenbleogsåpresentertog drøftetpåmøtemedmedlemmeneihadelandringerikereiselivpåthorbjørnrud3.sept. Isistedelavsakenfølgerenkortoppsummeringavkapitlene«Alternativerforfremtidig organisering»og«anbefalinger».fullstendigbakgrunnforkonklusjoneroganbefalingerkanenbare fåvedåleserapporten. Ellerserrapporteneinndeltikapitlene: 1.Innledning. Inneholdebl.a.illustrasjonersomframstillerhvaethelhetligreiselivsproduktinneholderoghvordan reiselivettradisjonelterorganisertinorge. 2.Bakgrunnenforoppdraget. Omreiselivetiområdetogdeviktigsteaktørene.HadelandRingerikeReiseliv organisering bemanningogutvikling. Omoppdragetogaktuellemodelleråutrede: Dentypeorganisasjonenharidag Enutvidetgeografiskorganisasjon Alternativesamarbeidskonstellasjoner Andrealternativemodellerfororganisering 3.Rollefordeling. Presentasjonavnæringensoppgaverogkommunenesbidrag.Bl.a.presentasjonavhvasomregnes som«stedliginfrastruktur»oghvasomer«reiselivsmessiginfrastruktur». Presentasjonavrollenetilfylkeskommunen,InnovasjonNorge,Fylkesmannen,Statensvegvesenm. fl. 4.Suksesskriterier. Somengrunnleggendeforutsetningpresenteresbl.a.at:«organiseringavfellesoppgaverireiselivet børiutgangspunktetbesluttesavnæringsaktørene» Somsuksesskriterierpresenteres:Ressurserogkompetanse,Samhandling,Koblingtilandre destinasjonerogkritiskmasse. 5.Oppgaver. Somoppgaverforetdestinasjonsselskappresenteres: 1. Markedsføring. 2. Informasjon.Nettbasertoggjennomturistkontor. 3. Distribusjon. 4. Salg.Bl.a.egenonlinebooking. 6

8 5. Overordnetproduktutviklingogproduktpakking. 6. Kompetanseutvikling. 7. Internmarkedsføring. 8. Samarbeidpåogmellomaktøreneogreisemåleneiogutenforregionen. 9. Vertskapsoppgaver. 10. Samtalepartnerogrådgiverforbedrifterogkommuner. 11. Prosjektledelseavutviklingsprosjekterpåmarkedsogproduktsiden. 6.DestinasjonNorge,Regjeringasreiselivsstrategi. Deteridag200300reisemålsselskapiNorgesommottarca.750mill.fradetoffentlige.Formyeav midlenegårtiladministrasjon. Iregjeringensforslagtilreiselivsstrukturskisseresdetenløsningmed6landsdelsselskap.Østlandet foreslåsdeltito FjellNorgeogØstNorge.Hvertavlandsdelsselskapeneforeslåsdeltinni810 destinasjonsselskap.hadeland/ringerikevilhasinmestnaturligetilknytningtillandsdelsselskapet ØstNorge. Ikapitletinngårogsåenvurderingavoffentligogprivatfordelingavmidlertilfellestiltakinnen reiselivsutvikling.avpresentasjonenframgårdetatkommunersomsatsertungtpåreiselivsnæringer ytermellom65og80kr.prinnbyggerpr.årtilfellestiltak. Iutviklingsprosjektererdetvanligardetoffentligeytermestistartenavprosjektene,opptil70%, forsååavtamotslutten,hvordenoffentligeandelenbørbliunder50%. Alternativerforfremtidigorganisering. Følgendealternativerervurdert: Dagensorganiseringmedentydeligforretningsmodell Splitt RingeriketilDrammenogHadelandtilGjøvik. Storregion:Hadeland/RingerikesammenmedGjøvikregionen,RomerikeogGardermoen Dagensorganiseringmedentydeligforretningsmodell. I dagens organisering er det en betydelig styrke at reiselivsaktører samarbeider i en region hvor andrenæringerogløsningavandreoffentligeoppgaverskjer.detervidererelativgodoppslutning omhadelandringerikereiseliv. Menentydeliggjøringavselskapetsstrategierenavflereforutsetningerforatselskapetkanutgjøre det felles verktøy næringen i regionen har behov for. Det er bl.a. behov for en detaljert forretningsplanogstyrketaktivitetinnendigitalmarkedsføringogsalg. Næringensoppslutningomselskapetvilværeliknytteverdienavdetiltakselskapetgjennomførerog idennesammenhengertilretteleggingforsalg,onlinebookingoggjennomføringavsalgskampanjer vesentligetiltak.nårnæringsaktøreneoppfatterattiltakgjennomhrrstyrkeregenomsetning,vil detværeenklereåøkenæringsaktørenesandelavselskapetstotalefinansiering. Risikoen ved å fortsette dagens ordning er at den sannsynligvis ikke er dekkende for det som defineressometdestinasjonsselskapiregjeringensstrategi. Enannenrisikovedåbyggepådagensmodelleratenikkemakterdenfornyelseogendringsom dettealternativetfordrer. Dersomdettealternativetvelges,ogsåforenkortovergangsfase,erdetviktigatHRRfremstårmed entydeligereforretningsmodellogentydeligmarkedsstrategi. Splitt RingeriketilDrammenogHadelandtilGjøvik RingeriketilDrammen: Først vurderes en mulighet hvor reiselivet i Ringerike og Hole kommune organiserer seg sammen meddrammensregionen. VisitDrammensregionenSAeretnyttdestinasjonsselskapsomplanleggesetablertiår. InitiativtakerneetablererVisitDrammensregionensometsamvirkeforetaksomskaldrive 7

9 8 markedsføringogprofileringavreiselivsrelatertevirksomheterihurum,røyken,lier,drammen, NedreEiker,ØvreEiker,SandeogSvelvik.Drammensregionenharetstortpotensialinnenreiseliv. Nærhetentilstoremarkeder,godtilgjengelighetogkombinasjonenavdeturbaneogdetgrønneer regionensstyrke.siden2008harantallovernattingsdøgnidrammensregionenøktfra125435til Ambisjoneneforselskapeterflerebesøkende,størreomsetningogøktfortjenestefor andelshaverne. EnsammenslåingavreiselivetiDrammensregionenmedblantannetreiselivetiHoleogRingerike, kanværeetaktueltalternativihenholdtilregjeringensstrategi. Fordeleneveddenneorganiseringeneratdendekkermangeaktørerogkommunersomtilsammen harøkonomitilåfinansiereivaretakelseavfellesoppgaver.attraksjonskrafteniområdeterrelativ storogenfinnerbedriftsgruppermedfellesnevnerebådepåproduktogmarkedssiden. Ulempeneknyttersegførsteogfremsttilatetsliktområdevanskeligvilframståsometreisemål, settfradenbesøkendeogatdetkanværevanskeligådefinereenfellesogsamlendeoverordnet profilforregionen. HadelandtilGjøvik: EnsammenslåingavreiselivetiGjøvikregionenmedreiselivetiGran,JevnakerogLunnerkommuner, kanværeetaktueltalternativsomerihenholdtilregjeringensstrategi,mendekkertroligetforlite geografiskområde. TuristkontoretGjøvikLandTotenerfellesturistkontorfordefemkommuneneiGjøvikregionen. Regionenharca innbyggereogerdenmestfolkerikeregioneniOppland.Turistkontoret GjøvikLandTotenerenmedlemsorganisasjonmedover100medlemsbedrifter. Turistkontoretdriverogsåprosjektet Fiskelykke somerenstørresatsingknyttettildemange fiskemuligheteneiinnsjøerogelveriregionen. Attraksjonskraftenidetteområdetvilværerelativstorogenvilfinnestørrebedriftsgruppermed fellesnevnerebådepåproduktogmarkedssiden.områdetvilhaenkeltilgjengelighetfrafor eksempelgardermoen,noesomerenstorfordel. Områdetkanbyggessometreisemål,likhetpåproduktsidenideulikekommuneneerstorogdetvil væremuligådefinereenattraktiv,tydeligogforståeligfellesprofil Ulempenevilværeatområdetikkeutgjørkritiskmasseavbedrifterogkommunersomtilsammen harøkonomitilåivaretafellesoppgavene.envilidennesammenhengværeavhengigavstørre tilskuddfraopplandfylkeskommune. Storregion:Hadeland/RingerikesammenmedGjøvikregionen,RomerikeogGardermoen. Detsistealternativsompresentereserenstor,kraftfullreiselivsregionsomsamlerRomerike inklusivegardermoen,hadeland,ringerikeoggjøvikregionen. RomerikeeridagorganisertiVisitRomerikesomerendelavAkershusReiselivsrådogdekker kommuneneullensaker,sørum,skedsmo,rælingen,nittedal,nes,nannestad,lørenskog,hurdal, Gjerdrum,Fet,EidsvollogAurskogHøland. AkershusReiselivsråderenmedlemsorganisasjonforreiselivsrelatertenæringeriAkershus,ogen paraplyorganisasjonforderegionalereiselivsenhetenevisitromerikeogvisitfollo.organisasjonens formålerutviklingogmarkedsføringavreiselivetiakershus.desenereårenehardetværtfokuspåå økereiselivsbedriftenesmarkedsadganggjennomsamarbeidemedomliggenderegionerrundt bookingogfellesmarkedsprosjekteritilleggtilågjennomførepraktiskrettedekurssombidrartiløkt kompetanseinæringen. EnorganiseringsomomfatterdeleravRomerikemådiskuteresmedAkershusReiselivsrådogener avhengigavenfelleskonkusjonforåfådettetil. Fordeleneveddenneorganiseringeneratdendekkermangeaktørerogkommunersomtilsammen harøkonomitilåfinansiereivaretakelseavfellesoppgaver.sentralbeliggenhetognærhettil Gardermoenbådesomtransportknutepunktmenogsåmedtankepåkonsentrasjonenavstørre hotellermedgodmarkedsadgang,erenannenfordel.

10 IforholdtilRegjeringensstrategierdenneorganiseringenitrådmeddenneogkanblietnytt destinasjonsselskapmedtyngdeovenforandreområderinnenforetlandsdelsselskapsomskaldekke Østlandet.Aktøreneellergrupperavdisseinnenforområdetharlikelydendeutfordringerbådepå produktogmarkedssiden. Ulempeneknyttersegførsteogfremsttilatdengeografiskeavgrensederegionenernyogvilværeet områdehvorenikkeharerfaringmedsamarbeidomløsningavulkefellesoppgaver.enannen kompliserendefaktoreratdenneløsningeninnebærerendelingognyorganiseringiakershus.en slikorganiseringviltroligførstblimuligvedenreorganiseringavøstlandetietnyttlandsdelsselskap medtilknyttededestinasjonsselskaper. Drøftingavalternativene. Irapportenerdeulikealternativenedrøftetograngertutfrakriteriene: Kritiskmasseattraksjon Kritiskmasseøkonomi Fellesutfordringerpåmarkedssiden Fellesutfordringerpåproduktsiden Grunnlagforsamhandlingmellomaktørene Regjeringensreiselivsstrategi Gjennomførbaruteninvolveringavandre Medutgangspunktidetteerdetutarbeidetenfigursomergjengittunder.Drøftingenavdeulike kriterieneframgåravside19til21irapporten Kriterier I.Dagens II.Splitt III.Storregion Kritiskmasse, attraksjoner Kritiskmasse, økonomi Fellesutfordringerpå markedssiden Fellesutfordringerpå produktsiden Grunnlagfor samhandlingmellom aktørene Regjeringens reiselivsstrategi Gjennomførbaruten involveringavandre Figur1,Drøftingavalternativerfororganisering(BBR) =ikketilfredsstillende,=tilfredsstillende,=megettilfredsstillende Anbefalinger. Anbefalingenegisutfraetkortsiktigogetlangsiktigperspektiv.Itilleggpresenteresnoen forutsetningersommåværepåplassforatanbefaltløsningkangjennomføres. Langsiktiganbefaling. LangsiktiganbefalingeråfølgehovedtrekkeneialternativIII.Ipraksisvildettebetyatreiselivetpå HadelandogRingerikeførstdanneretfellesdestinasjonsselskapmedGjøvikLandTotenogetter 9

11 hvertromerike.denendeligegeografiskeavgrensingenfordenneorganiseringenmåtilpassesmer nøyaktigetterhvertsomprosessenmedlandsdelsselskaputviklerseg. BegrunnelsenforanbefalingeneratetstørregeografisknedslagsfeltsomomfatterRingerike, Hadeland,GjøvikregionenogdeleravRomerikeharkritiskmasseavattraksjonerognokaktørerog kommunersomkansikrelangsiktig,forutsigbarogforsvarligfinansiering. Deterogsåviktigatmanharflerefellesutfordringerpåmarkedogproduktsidenoglikhetinaturog kulturressurseriområdet.noesomtilsierataktørerkanutviklenyefellesprodukter. EtsliktnyttdestinasjonsselskappassegodtinniRegjeringensreiselivsstrategiogvilkunneblien tungtdestinasjonietlandsdelsselskapforøstnorge. Denkompliserendefaktoreneratdetvilværeentidkrevendeogutfordrendeprosessåfådettetil.I dennesammenhengmåenavventefremdriftiarbeidetmedlandsdelsselskap.dettearbeidetvil troligbliledetavnæringsoghandelsdepartementet.enmåogsåinnledediskusjonmedakershus Reiselivsrådforavklaringomdetteerenmuligmodellsettfraderesside. Kortsiktiganbefaling FordenkortsiktigeanbefalingenleggesdettilgrunnatHRRutviklesogendrestilåblietmer slagkraftigfellesselskapforreiselivetiregionen.organisasjonenmågjennomegneaktiviteter,bidra tilatdenenkeltebedriftkanøkesinlønnsomhetogverdiskaping.detgisuttrykkforathrrikkei tilstrekkeliggradgjørdetteidag. HRRmå: spisseforretningsplanogvisehvordanfellesorganisasjonenkanbidratilbedriftenesvekst. rekrutterekompetanseinnenmarkedsogproduktinnovasjonerforågjøreproduktenei regionenmerkjentogaktuelleforprioritertemålgrupper. HRRbøralleredenåtainitiativerforåavklareettetteresamarbeid/fellesorganiseringmed reiselivetigjøvikregionen.deterstorelikheterbådepåproduktogmarkedssidennoesomgjørat envilkunnefellesutfordringerlangtmereffektivtennidag. Detervidereenfordelåværeentyngreorganisasjonnårarbeidetmedåetablereenfelles organiseringmedreiselivetpåromerikeskalgjennomføres.initiativetovenforgjøviklandtotenbør iførsteomganggjørespåaktør/organisasjonsnivå. Forutsetninger Følgendepresenteressomklareforutsetningerforatanbefalingenskalkunnegjennomføres: 1. Næringsaktørenemågisintilslutningtilforslaget.Detmåinitieresendiskusjonmedog mellomnæringsaktøreneiregionen. 2. BuskerudogOpplandfylkeskommunebørgisintilslutningtilforslaget.Begge fylkeskommuneneerpositivetiletableringavfjellnorgeogsomihht.regjeringensstrategi vilmedføreatdeleravhvertfylkeeventueltmåorganiseressammenmedregioneriandre fylker. 3. Om1og2fallerpåplass,erdetnaturligågåvideremedforslagetomorganiseringtil AkershusReiselivsrådogAkershusfylkeskommunefornærmeredrøftinger. 4. ArbeidetmedorganiseringavreiselivetpåHadelandogRingerikebørtilpassesRegjeringens prosjektmedåendrestrukturenfororganiseringinorskreiseliv. Vurdering: DeterregionkoordinatorsoppfatningatvigjennomutredningentilBørreBerglund Reiselivsrådgivningharfåttenfagligsterk,grundigogspennendeutredning.Dentrekkeropplinjer 10

12 foretframtidigsamarbeidsområdesomvilværenyttoguprøvdogsomharstortutviklingspotensial. Samtidigvilarbeidetforåfådetterealisertværeomfattendeogtroligtidkrevende. DetavgjørendevilværehvareiselivsnæringapåHadelandogRingerikevilmeneomforslaget.Derfor eranbefalingenatregionrådetforeløpigtarrapportentilorienteringogoversenderdentilhrrfor behandling.enforeslårathrrgirosstilbakemeldingomkonklusjonenirapporteninnen15.nov. Regionrådetvildakunnetastillingtilhvilkebidragsombørstillestildisposisjonforfellesoppgavene innenreiseliveti2013påmøtet7.des. Rapportenbørogsåsendesdetofylkeskommunene,slikatdisseerkjentmedinnholdetogkangi uttrykkforsittsyn. ForslagtilvedtakerutarbeidetisamarbeidmedadministrasjoneniRådetforRingeriksrådet. Vedleggtilsak Hadeland Ringerike - Mandat for utredning Reiselivsorganisering 11

13 MØTEPROTOKOLL Regionrådet Dato: kl Sted: Lunnerrådhus Møtende LeifRanchKornum,Jevnakerkommune forfankmortennerby varamedlemmer: Forfall: FrankMortenNerby,Jevnaker AndersLarmerud,Lunnerkommune OlafNilsDiserud,Oppland,Opplandfylkeskommune Fra administrasjonen: RådmannToreM.Andresen,Lunnerkommune KommunalsjefGauteØverbotten,Grankommune RegionkontaktOveSøberg,Opplandfylkeskommune RegionkoordinatorEdvinStraume Ellersmøtte: SeniorrådgiverMagneVegel,Vikenskog tilsak38/12 Reg.koordinatorforRingeriksregionen,LarsOlsen tilsak38/12 RådgiverGretaJuul,Opplandfylkeskommune tilsak38/12 Møteledelse: Møtetbleledetavregionrådetsleder,HaraldTyrdal Presse: Hadeland OpplandArbeiderblad Møteinnkallingog Møteinnkallingogsakslistebleenstemmiggodkjent Saksliste: SAKSLISTE 38/12 12/ Orienteringerogdrøftingssaker21.sept /12 12/ Referatsaker21.sept /12 11/ HadelandRingerikereiseliv. Forslagtilframtidigorganiseringavfellesoppgaverinnenreiseliveti regionen. 1

14 Møtetblegjennomførtetterutsendtmøteplan: Orienteringerogdrøftinger Lunsj Orienteringerogdrøftinger. Behandlingavsaker 2

15 3 38/12Orienteringerogdrøftingssaker21.sept.2012 Behandletav Møtedato Saknr Regionrådet /12 Rådmannensinnstilling: Sakenetastilorienteringogfølgesoppslikenblirenigeomgjennomdrøftinger. Møtebehandling Møtebehandling Skogressursenevåre PlanerforutviklingpåFollum. SeniorrådgiverMagneVegelfraVikenSkogorienterte. DersomplaneneVikensSkogharpåFollumblirrealisertvildetteværeblantdestørste industrisatsingeneiinnlandsnorge.iløpetavenperiodepå3 5årkandetbliinvestertoppmot20 mrd.nokianlegget.planlagtforbrukavtømmervilværepå35millionertonn. Satsingenplanleggesinnensektorene: Tremekaniskindustri Bioenergi/biodrivstoff Grønnteknologi/kjemi Frapåfølgendediskusjonogspørsmålsrundeoppsummeresfølgende: Ensliksatsingvilfåstoreringvirkninger. Viktigåfåtilgodtsamarbeidmedregionenesomliggernærmest. Bedresamferdselsløsningernødvendig,særliginnenvegsektorene. FoUarbeidblirviktig.Hermåderegionaleforskningsfondenekunneinvolveres. OpplandfylkeskommuneønskernærmeresamarbeidmedBuskerudforådrøftehvordan samarbeidmeddemkanbidratilrealiseringavplanene. Internasjonalstrategi RådgiverGretaJuulfraOpplandfylkeskommuneorienterteomstrategiensomnåerrevidert. Mulighetenforoppfølgingogsamspillmedlokalepartnerefraprivatogoffentligsektorbleberørt. EUprosjektetSUSTAINCO,hvorEnergigårdenernorskdeltaker,ereteksempelpådette. RHP2013. Drøftingblegjennomførtpåfølgendemåte,itrådmednotatsendtutfraOpplandfylkeskommune: Overordnastyringsdokumenter,utfordringerogaktuelleprioriteringer v/fylkesvaraordførerivarodnes Regionenssatsinger,utfordringerogaktuelleproblemstillinger v/regionrådslederharaldtyrdal Drøfting Oppsummering VedtattesatsingsområderiRegionalplanstrategiblelagttilgrunnfordrøftingen. Endrøftetsegframtiletfellesprioritertutviklingsområdeinnenforhvertsatsingsområde. Følgendebleoppsummert: Næringsogstedsutvikling:

16 4 PrioritertområdevilværeåfølgeopptiltakeneinyeRegionaleplanenforHadelandinnenfor områdenenæringsogstedsutvikling.herunderarbeidetforånåmålsettingeniprosjektet «Hadeland Nærtognaturlig»ogavklaringavreiselivsorganiseringforvårregion. Fellesprioritertutviklingsområde: NasjonaltglassmuseumpåJevnaker. Samarbeidforårealisereplaneneitrådmedutarbeidetfremdriftsplan. Kompetanse: SamarbeidomutviklingenavHadelandvideregåendeskolevilværedetmestsentraleidette arbeidet. Fellesprioritertutviklingsområde: ArbeidforåfågodsøkningtillinjervedHadelandvgs.somlokaltnæringslivogoffentlig sektoretterspørogetableretilbudpåområderhvorregionenkandokumenteremange læreplasser. Samferdsel: Detvilværespesieltviktigåutvikleetnærtsamarbeidiarbeidetforåsikreatdeplanlagtetiltakene pårv4,rv35oggjøvikbanenblirprioritertiførste4årsperiodeintp Fellesprioritertutviklingsområde: BedrekollektivtilbudpåvegogbanemotAkershusogBuskerudoginterntiregionen. RegionrådetforHadelandtasmedidrøftingerfylkeskommunenharomdettemeddenevnte nabofylkene. RegionkoordinatorvilinnarbeidedetteinotatsomoversendesOpplandfylkeskommunesårasktsom mulig. NyttfraOpplandfylkeskommune. FylkesvaraordførerIvarOdnesorientertebl.a.om: MøteiSamferdselsdep.20.sept. Regionrådsledervarmed.Rv.4varsentralttema. Gjøvikbanen. ManglendetilbakemeldingfraJBVvedr.strekningsvisutviklingsplan. Fylkeskommunenharbedtommøte. Randsfjordferga. Problemermed5årskontroll. UtbedringavRv.34. NyeHadelandvideregåendeskole. Noenoppstartsproblemer.Skolenvilblioffisieltåpnet9.okt. Fylkesutvalgetvilhamøtedersammedag. StortingetsKommunalogforvaltningskomitebesøkerOppland26.og27.sept. TilHadeland27.sept.MøteiLunnerrådhus.OrdførerneiGranogLunnervilholde innledninger.tema:arealforvaltningoginnsigelser. SykehusetInnlandet. Dialogmøteompsykiskhelse.Ordførerneerinvitert. Fraregionadministrasjonen. Regionkoordinatororienterteom: RegionalhandlingsplanforHadeland2013. Foreløpigskisseforbrukavpartnerskapsmidleri2013blepresentertogkommentert. VINKOppland.«ProgramforverdiskapingoginnovasjonpånaturogkulturarviOppland». DetblevisttilorienteringOpplandfylkeskommunehaddepåmøteimars2011. Fylkeskommunenharnåavsatt6.mill.tildennesatsingen,fordeltover3år.Avdissekan2 mill.benyttesutenforområdetfordistriktspolitiskevirkemidler.

17 Fristforinnsendingavnyskisseer1.okt.Detvilblisendtinnskissefravårregion. Prosjekteternåspisset,medfokuspåverdiskapingogharfåtttittelen:«Langsvannveierog gutuerfrabronsealdertilcyberspace» TilsettingKlimapådriver. Enharfått14søkere.Intervjuermedaktuellekandidatererunderforberedelse. UtdelingavfagogsvennebrevpåHadelandihøst. TidligereharkandidaterfraHadelandmåttedratilGjøvikforåfåfagogsvennebrev. UtdelingenbliriårpåHadelandvideregåendeskole,28.nov. SøknadomNMpåski2015. LederforregionrådetorienterteomatLygnaSkisenter,sammenmedRaufossILhopp,vilsøkeom NMpåskii2015.Regionrådeterbedtomåanbefalesøknaden. Detvarenighetomågislikanbefaling. Vedtak Sakenetastilorienteringogfølgesoppslikenblirenigeomgjennomdrøftinger. [Lagre] 39/12Referatsaker21.sept2012 Behandletav Møtedato Saknr Regionrådet /12 Rådmannensinnstilling: Sakenetastilorientering. Møtebehandling Vedtak Sakenetastilorientering. [Lagre] 40/12HadelandRingerikereiseliv. Forslagtilframtidigorganiseringavfellesoppgaverinnenreiselivetiregionen. Behandletav Møtedato Saknr Regionrådet /12 Innstilling: 5

18 1. RegionrådetforHadelandtarrapporten«Reiselivsorganisering HadelandogRingerike»til foreløpigorientering. 2. RapportenoversendesHadelandRingerikeReiselivforviderebehandling.Detbesom tilbakemeldingomkonklusjoneneirapporteninnen15.november Rapportogregnskapoversendesfylkeskommunene. 4. Regioneneseventuellebidragi2013vilblivurdertetteratreiselivsnæringenstilbakemelding foreligger. Møtebehandling HildeBrørbyFivelsdalforesloatfristenfortilbakemeldingfraHadelandRingerikeReiselivsettestil5. nov. DettevilværeisamsvarmeddenfristenRådetforRingeriksregionenvedtok. Vedtak 1. RegionrådetforHadelandtarrapporten«Reiselivsorganisering HadelandogRingerike»til foreløpigorientering. 2. RapportenoversendesHadelandRingerikeReiselivforviderebehandling.Detbesom tilbakemeldingomkonklusjoneneirapporteninnen5.november Rapportogregnskapoversendesfylkeskommunene. 4. Regioneneseventuellebidragi2013vilblivurdertetteratreiselivsnæringenstilbakemelding foreligger. [Lagre] 6

19 MØTEINNKALLING RegionrådetforHadeland Dato: kl1000 Sted: Lunnerrådhus,Sandsvegen1,2740Roa EventueltforfallmeldestilEdvinStraumetlf ellerviaeposttil NB! Saksdokumentersendesogsåtilførstevararepresentant.Dissemøterbareettersærskiltinnkalling. ØvrigevararepresentanterogfylkestingsrepresentanterfraHadelandfårsakslistetilorientering. Møteplan Orienteringer Lunsj Orienteringerogdrøftinger. Behandlingavsaker SAKSLISTE 41/12 12/ Orienteringogdrøftingssaker26.oktober /12 12/ Referatsaker26.oktober /12 12/ ForslagtilrevidertreiselivsstrategiforOpplandfylkeskommune Høringsuttalelse. 44/12 12/ MedlemskapiNorskKulturarv Jaren,22.oktober2012 EdvinStraume Regionkoordinator 1

20 41/12Orienteringogdrøftingssaker26.oktober2012 Arkivsakdok. 12/ Arkivkode. 026 Saksbehandler EdvinStraume Saksgang Møtedato Saknr Regionrådet /12 Innstilling: Sakenetastilorienteringogfølgesoppslikenblirenigeomgjennomdrøfting. Orienteringer: Drøftinger: OrienteringomarbeidetforåfåviktigeprosjektermediNTP. StorOsloNord Orienteringvedregionrådsleder/regionkoordinator. LINKRingerike Orienteringv/prosjektlederLennartHovland. LokaltransportpåHadeland. Orienteringomprosjektetogreisevaneundersøkelse2. v/prosjektlederelisabethraastadkjørvenogrektorvedmoenskole, TorleifGrønli. Ungdomssatsing. Tilbakemeldingomfellessatsingi2012. SkissetilsøknadommidlerfraOFKi2013samtkommunenesdelaktighet. v/sektorledermartatuffogkonsulentstigfallingen. SUSTAINCO SustainableEnergyforRuralCommunities energieffektiviseringsogenergiomleggingsprosjekt. Orienteringomprosjektetoghvordanenharstartetopp. v/representanterforenergigården. Hadelandsmessa Hadelandkonferansen. Kortoppdateringved«messegeneral»DagfinnEdvardsen. NyttfraFylkesmannen. NyttfraOpplandfylkeskommune. Tid Lunsj11.40 RegionalHandlingsplanforHadeland2013. Presentasjonogdrøftingavskissesomvilværeenbearbeidetversjonavdetsomble lagtframpåmøtet21.sept. 2

21 RegionalplanforHadeland. Presentasjonogdrøftingavdelertilplanforslaget. 3

22 42/12Referatsaker26.oktober2012 Arkivsakdok. 12/ Arkivkode. 026 Saksbehandler VibekeBuraasDyrnes Saksgang Møtedato Saknr Regionrådet /12 Innstilling: Sakenetastilorientering Saksdokumenter Sluttrapportforprosjektet«KulturbasertverdiskapingGranavollen Tingelstadhøgda( )» ProsjektskisseVINK:«Langsvannveieroggutuerfrabronsealdertilcyberspace» Prosjektforinnovasjonogverdiskapingpånaturogkulturarv(VINK)påHadeland Vedlagt Ja Ja Vedleggtilsak Sluttrapport for Granavollen-prosjekte Prosjektskisse VINK.docx 4

23 43/12ForslagtilrevidertreiselivsstrategiforOpplandfylkeskommune Høringsuttalelse. Arkivsakdok. 12/ Arkivkode. Saksbehandler EdvinStraume Saksgang Møtedato Saknr Regionrådet /12 Instilling: Vedlagtforslagtiluttalelsevedtas Saksdokumenter Vedlagt Ja ReiselivsstrategiforOpplandfylkeskommune.HøringsuttalelsefraRegionrådetfor Hadeland. HøringsbrevfraOpplandfylkeskommune,av12.oktober2012 Ja ForslagtilrevidertreiselivsstrategiforOpplandfylkeskommune. Ja VedleggtilrevidertreiselivsstrategiforOpplandfylkeskommunehøsten2012. Ja ReiselivspolitikkiOpplandfylkeskommune.Strategi Nei Saksopplysninger: Fylkesutvalgethargittfylkeskommunenkomiteforkultur,miljøognæringioppdragårevidere gjeldendereiselivsstrategi(reiselivspolitikkiopplandfylkeskommune Strategi ). Forslagtilrevidertstrategiblebehandletifylkesutvalget18.sept.Dokumenteternåsendtpåhøring medfrist15.nov.endeligbehandlingvilskjeifylkestingetidesember. Genereltomforslaget. ForslagtilrevidertreiselivsstrategiforOpplandfylkeskommuneeretkortfattetoggodt inndeltdokumentpå13sider,medgreiinnholdsfortegnelseforan,ogderforlettåsetteseg inniogfåoversiktover.detteerenklarforbedringfradetgamledokumentet,somvarpå ca.30s.ogtildelsuoversiktligredigert. Undergisenkortoppsummeringavhvertkapittel,medhenvisningtilhvasomerforeslått tattmedivedlagtforslagtiluttalelse. 1Innledning(s.2) Engreioversiktoverbakgrunnenforarbeidet. ØnsketomåvidereføresatsingenpåFjellNorgeunderstrekes. Hovedlinjenefratidligerestrategividereføres.Disseer: viderearbeidmedinfrastruktur fellesgodesatsinggjennomdestinasjonsselskapene markedsføringavopplandmotdetinternasjonalemarkedet kompetanse Ivedlagtforslagtiluttalelsetasfølgendeopp: 5

24 FjellNorgeerikkenoennaturliglandsdelsselskapforHadeland.Jf.utredningen «Reiselivsorganisering HadelandogRingerike»somregionrådetbehandletpå forrigemøte. FaktafeilomRv4måpåtales. Fylketssjunasjonalparkerogmangeandreviktigemålforopplevelseogrekreasjoner omtalt.atdeleravnordmarkaliggeriopplanderikketattmed.detteernorges mestbenyttedeområdeforfriluftslivogrekreasjonogbørderfornevnessammen meddeandrefriluftsområdeneifylket. 2Definisjonavreiselivsproduktet(s.3) Engreiogoversiktligpresentasjon. 3ReiselivetiOppland(s.3) InneholderstatusopplysningeromreiselivetsbetydningforOppland.Dethenvisesmyetil statistikkpresentertivedlegg. Reiselivetsysselsetterca.8500personerifylket.Detteutgjør10%avdesysselsatte.På Hadelanderprosentandelenvesentligmindre,mensreiselivetlengernordifylket sysselsetterrundt20%avarbeidsstokken. Kapitletinneholderenbeskrivelseavutviklingeninnenovernattingsbedrifteneog fritidsboligenesbetydningforverdiskapingenifylket.verdiskapingenknyttettilfritidsboliger øker,mensovernattingsbedriftenetapermarkedsandeler. DentotaleverdiskapingeninnenreiseliviOpplanderpånesten3mrd.Avdettrepresenterer overnattingsbedriftenelittunder500mill. StrukturendringenharførttilatdentotaleverdiskapingeninnenreiselivetiOpplandharøkt desisteårene.deterimidlertidenutfordringatbedriftersomharståttforenstordelav finansieringenavfellesgodeneogmarkedsføringenavopplandharhattennegativ økonomiskutvikling. Ivedlagtforslagtiluttalelsetasfølgendeopp: Detmanglerenomtaleavdagsturismensbetydningogutviklingsmuligheter. 4Mandat(s.5) Engreiredegjørelseformandatogbakgrunn. Detunderstrekesatfylkeskommunensreiselivsstrategiskalutformesitrådmedden NasjonaleReiselivsstrategien«DestinasjonNorge»,somNæringsoghandelsdepartementet harutarbeidet. 5Ansvarogrollefordeling(s.6) Presentasjonmedfigurhentetfra«DestinasjonNorge» 5.1DestinasjonsselskapeneiOppland 90%avallereiselivsbedrifteneiOpplandertilknyttetetavderegionale destinasjonsselskapene.bedriftersomikkeermedlemeroppfatteslangtpåvegsom gratispassasjerer. Destinasjonsselskapeneerfylkeskommunensutøvendesamarbeidspartner. Fylkeskommunenvilforholdesegtildetsomerbeskrevetomorganiseringav destinasjonsselskapinasjonalreiselivsstrategi. 5.2KommunerogRegionråd. 6

25 Reiselivetertjentmedatfylkeskommune,kommuner,regionrådogdestinasjonsselskaphar fellesmålforreiselivsutvikling. DeflestekommuneneiOpplandbidrarøkonomisktildestinasjonsselskapene.Deteren gjengsoppfatningatkostnadertilturistinformasjonogvertskaperetkommunaltansvar. Destinasjonsselskapetkanværekommunensutøvendeorgan. 5.3LandsdelsselskapogInnovasjonNorgesreiselivsavdeling. Østlandeterdenenestelandsdelenutenoverbyggendelandsdelsselskap. OpplandhartattinitiativtilåetablereFjellNorge.Detteviltroligblietlandsdelsselskapi løpetav2013. IhenholdtilNasjonalReiselivsstrategivildetbligjennomførtarbeidforåetablereet landsdelsselskaptilpåøstlandet.detteeravbetydningfordeleravoppland. Landsdelsselskapeneskalværenærmestebestillerogpremissleverandørtilarbeidet InnovasjonNorgeskalutføre. 5.4InnovasjonNorgesdistriktskontoriOppland,FylkesmanneniOpplandogNHO. Rollenetildisseaktørenebeskrives. Ivedlagtforslagtiluttalelsetasfølgendeopp: Opplandfylkeskommunemåogsåengasjeresegiåfåetablertdetandre landsdelsselskapetpåøstlandet,ikkebareiarbeidetmedfjellnorge. NårdetbliretablerttolandsdelsselskappåØstlandetmåfylkeskommunenvære medeieribeggeselskapeneogårligbidraøkonomisktilprofileringavalledelerav fylket. 6Visjonogmål(s.9) 6.1Visjon: Opplandskalhaetbærekraftigreiselivmedopplevelseravhøykvalitetitrådmed etterspørselenimarkedet.reiselivetskalværeetviktigbidragforåopprettholde levedyktigelokalsamfunn. 6.2Mål: OpplevelseogReisemålsutvikling Opplandfylkeskommunesskalbidratilåøkeverdiskapingogattraksjonskraftgjennom satsingpåopplevelserogreisemålsutviklingsamtvidereutviklingavfritidsboliger. Marked Opplandskalhaminstsammeårligeutvikling,iantallgjestedøgnogverdiskapingfor reiselivettotalt,somgjennomsnittetforlandet,nasjonaltoginternasjonalt. 7Tiltakmedbudsjett(s.10) 7.1Opplevelseogreisemålsutvikling Strategierogtiltak Fellesgoder. Opplandfylkeskommuneskalbl.a.: Bidramedfellesgodestøttetildestinasjonsselskapene.Fordelingenavdissemidleneskal baserespåantallovernattingerikommersiellebedrifterogfritidshus. Destinasjonersomskalmottafellesgodestøttemåhaenårligomsetningpåminimum4mill krpr.år. (Omsetningskravetidengamlestrategienvarpå2,5mill.HRRhardesisteårenehatten omsetningpåca.3mill.) 7

26 8 Natur,kulturogteknologisomgrunnlagforverdiskaping. Opplandfylkeskommuneskalbl.a.: FølgeoppdeVINKprogrammenesomeretablertogvurderenyegjennomdeltakelsei programstyret. (Herervårregioninviterttilådelta.Innsendtprosjektskissepresenteresiannensakidagens møte.) Arrangementer: Opplandfylkeskalbl.a.: BidratilåopprettholdeogvidereutvikleOpplandsometfylkesformangeogstore arrangement. Kompetanse Opplandfylkeskommuneskalbl.a.: StøttekompetansetiltaksombidrartilmåloppnåelseavreiselivsstrategieniOppland. StimulereungdomsbedrifterinnenreiselivetgjennomUngtEntreprenørskap. Tilbyutdanningsprogrammeridenvideregåendeskolenihenholdtilreiselivetsbehov. Påvirkereiselivettilåsynliggjørebehovetforkompetanseogarbeidskraft. Ellerserfølgenepunkteromtaltogførtoppsomstrategier/tiltakunderdenneoverskriften: Universellutforming Omstillingavfullserviceovernattingsbedrifter Fritidsboliger Kortreistmat Miljøsertifisering Ivedlagtforslagtiluttalelsetasfølgendeopp: Forslagtilbudsjettellerøkonomiskrammemangler. ForHadelanderdetuakseptabeltatfordelingsnøkkelenformidlertilfellesgoder utelukkendeskalfordelesetterovernattingsdøgn.påhadelanderreiselivetnaturlig nokbasertpådagsturisme,medhadelandglassverkmed550000årligebesøkende somdenstørsteaktøren.deterurimeligatregionenikkeskalfåuttellingfordette. HvordanOpplandfylkeskommunehartenktåbidratilutviklingenavdagsturismen børomtalesistrategidokumentet.detvilværenaturligåinnarbeidedettesomeget punktunderstrategierogtiltakidettekapitlet. 7.2Markedsføring Strategierogtiltak Organisasjonsstruktur: Opplandfylkeskommuneskal: DeltaiarbeidetmedetableringavlandsdelsselskapforFjellregioneniSørNorge VærepositivetilatrestenavØstlandetogsåblirendelavlandsdelsstrukturen Væremedeierilandsdelsselskapetogbidramedressursertilprofileringav reiselivsnæringenioppland. Ellerserfølgenepunkteromtaltogførtoppsomstrategier/tiltakunderdenneoverskriften: Markedsføringogsalg Markedskompetanse

27 Ivedlagtforslagtiluttalelsetasfølgendeopp. Opplandfylkeskommunemådeltaietableringenavbeggelandsdelsselskapenepå Østlandet.ForHadelanderdetikkeakseptabeltatfylkeskommunenerinitiativtaker ogpådriverforetableringavdeteneselskapetmenbarepassivpositivtiletablering avdetlandsdelsselskapethvorvårregionnaturlighørerhjemme. Opplandfylkeskommunemåværemedeieribeggeselskapene. Seforøvrigkommentarenetilkap.5. Sluttkommentar: Ihøringsbrevetunderstrekesdetatstrategiengjelderfylkeskommunensegetarbeidmed reiseliv,ogatdetikkeerenstrategiforreiselivetiopplandsomhelhet. Viderepoengteresdetatstrategienikkeinneholdernoenøkonomiskramme,men gjennomføringavstrategienvilkreveøkteressurseriforholdtildagensreiselivsbudsjettpå ca.8mill. Ivedlagtforslagtiluttalelsetasfølgendeopp: Dersommålenesomerbeskrevetistrategienskalnåsmåressursinnsatsenøkes vesentlig. Vedleggtilsak Revidert reiselivsstrategi for O Høringsutkast - revidering av Oppland Vedlegg Vedlegg 9

28 44/12MedlemskapiNorskKulturarv Arkivsakdok. 12/ Arkivkode. Saksbehandler EdvinStraume Saksgang Møtedato Saknr Regionrådet /12 Innstilling: RegionrådetforHadelandtarkontaktmedNorskKulturarvmedsiktepåmedlemskap. AvtaleutarbeidespåbakgrunnavforslagfraNorskKulturarvogetterdrøftingmedarbeidsgruppe rådmennenefåransvarforåsettened. Årligeutgiftertilmedlemskapfordelesmellomkommuneneetterfolketall. Saksdokumenter Vedlagt ForslagtilavtalemellomHadelandregionrådogNorskKulturarv Ja NorskKulturarv«Verngjennombruk» Nei PPpresentasjonlagtframforregionrådet22.juni2012 Reg.rådsakene24/10og2/11 Nei Ref.framøtemellomordførere,rådmennogregionadministrasjon12.10.og7.12. Nei 2010og (Sakene67/10,86/10og55/12) Saksopplysninger: DetvisestilorienteringsomIvarOdnes,nestlederistyretforNorskKulturarv,haddeforregionrådet 22.juniiårogkonklusjonframøtetmellomordførere,rådmennogregionadministrasjonen4.sept. NorskKulturarverenideell,nasjonalstiftelseoppretteti1993avOpplandfylkeskommune,med29 innskyterefraoffentligogprivatsektorinærtsamarbeidmedkommunalogregionaldepartementet. NorskKulturarveråpenformedlemskapfrabedrifter,organisasjonerogenkeltmedlemmer. NorskKulturarvsvisjonerverngjennombruk,oggjennomførerpraktisketiltakisamarbeidmed offentligestyresmakterognæringslivetforåtavarepådenmangfoldigekulturarvenviharinorge. NorskKulturarvharheilelandetsomarbeidsområde,oginitiererkulturverntiltakbådepålokaltog nasjonaltnivå.organisasjonenarbeiderforvernavkulturarvengjennombærekraftigbrukoger premissleverandørfordenoffentligekulturminneforvaltninga. NorskKulturarvserkanskjemestkjentforutdelingavkvalitetsmerkeOlavsrosaogforågiutden kulturhistoriskereisehåndboka«veiviseren». ItilleggbidrarNorskKulturarvtilgjennomføringavmangeprosjekterogundervisningsopplegg.Av dissekanennevne: Kursibygningsrehabilitering. Skoleprosjektet«Ryddetkulturminne. «Taettak»prosjektforåreddeverneverdigebygninger. 10

29 11 UtførligeopplysningeromstiftelsenNorskKulturarvfinnespånettportal:http://www.kulturarv.no/ MedlemskapiNorskKulturarv Frakommunesektorenehardettilnåværtenkeltkommunersomharværtmedlemmer.Ca.100 kommunereridaginnmeldt.nyttavåreteratregionrådkanmeldeseginn.tilnåerdetbare Setesdalsregionensomharbenyttetsegavdette. Etregionaltmedlemskapvilivårttilfelleblilittrimeligereennomkommunenehaddemeldtseginn enkeltvis.(500000,vs.53000,) SpørsmåletommedlemskapiNorskaKulturarvertidligerevurdertavRegionrådetforHadeland.Da regionrådetbehandletsakeni2010vardettemedutgangspunktiindividueltmedlemskapfra kommunene.etterenvurderingfantendengangutatnytteverdienikkevarstornoktilatenville anbefaleetsliktmedlemskap.(jf.reg.rådsakene24/10og2/11) Etterorienteringenregionrådetfikk22.juniblesakenpånyttdrøftetiordfører/rådmannsmøtet4. sept.detkomframulikesynspunkterunderdrøftingeneder.menfleregav«uttrykkforatkostnad medmedlemskapvarrelativlitenogatdetkunneværeavenvissverdiogværetilsluttetdet nettverketnorskkulturarvutgjør.detvarvidereenighetomatdersomenskullemeldeseginn burderegionrådetgjøredet,slikatallekommuneneblemedlem.» Regionkoordinatorfikkioppdragleggerframsakomdettetilbehandlingiregionrådet. Vurdering: Forslagtilavtalesomertilsendtogliggervedlagterenkopiavavtalensomerinngåttmed Setesdalsregionen.Dennemågjennomdrøftespånyttogutformesslikatdenpåenbedremåte tilfredsstillerdebehovkommunenepåhadelandhar. Skalennslikavtalehanoeforsegmåkommuneneoganderlokaleaktørerværepositiveog engasjerteparterisamarbeidet.regionrådetharikkeenadministrasjonsomkanværeetutøvende organpåvegneavkommunene.meddettesomutgangspunktharregionkoordinatortattkontakt medkommunenev/kulturkontorene,hadeland RingerikeReiselivogRandsfjordmuseene. TilbakemeldingenefraHadeland Ringerikereiseliversværtpositive.Organisasjonengiruttrykkfor at«medlemskapinorskkulturarv(vil)væreetviktigoggodtbidragmedtankepåalleredenedlagt markedsprofileringsamtproduktutviklinginnenreiselivet»nettportalenolavsrosanevnesspesieltog denkulturhistoriskereisehandbokaveiviserenvurderessomseriøseoggodtinnarbeidede.hrrvil «bidramedtidtilkulturminnedokumentasjonsamtbilder»ogbekrefteratde«vilprioriteredenne formformarkedsarbeid». DagliglederforRandsfjordmuseenemelderinteresseforsamarbeidknyttettilbygningsvernog understrekeratdetteeretviktigsatsingsområdeogsåformuseet. Itilleggønskerhunatmuseetblirinvolvertdersomundervisningsoppleggbliinnarbeidetiavtalen.Se pkt.5ivedlagtforslag. FrakulturkontoreneharenfåtttilbakemeldingfraKulturkontoretforLunnerogGran.Deerogså positivetiletmedlemskapogmenerdetermuligåfågodeffektutavetrelativtbeskjedentbeløp. Deunderstrekerimidlertidatdetteforutsettesaktivdeltakelsefrakommuneneogerbekymretforat detkanværevanskeligåprioriterelokaleressursertilarbeidet. Konklusjon: Meddettesombakgrunnharregionkoordinatorkommettildenkonklusjonathanviltilråat RegionrådetforHadelandtarkontaktmedNorskKulturarvmedsiktepåmedlemskap.

30 AvtaleutarbeidespåbakgrunnavforslagfraNorskKulturarvogetterdrøftingmedarbeidsgruppe rådmennenefåransvarforåsettened. Årligeutgiftertilmedlemskapbørkunnefordelesmellomkommuneneetterfolketall. 12

31 Innkalling til møte i Gran ungdomsråd 25. oktober 2012 Hvor: Møterom Granavollen, Gran rådhus Tid: Saker 16/12 Rådmann Arne Skogsbakken vil være med på møtene i ungdomsrådet fremover. Skogsbakken informerer om sin rolle i administrasjonen i Gran kommune og om sin rolle i ungdomsrådet. 14/12 Nytt ungdomsråd desember Organisering og gjennomføring av valg. Orientering om hvor langt vi er i prosessen. 17/12 Ungdomsrådets stimuleringsmidler Behandling av søknader. 18/12 Vi flytter neste møte til på grunn av budsjettprosessen i Gran kommune. Eventuelt Det blir servert mat og vann i pausen. Ta gjerne med eget drikke Velkommen! Med vennlig hilsen Kultur Thomas Petersen SLT-koordinator Saksbehandlers telefon:

32 Referat fra møte i Gran ungdomsråd 25. oktober 2012 Hvor: Møterom Granavollen, Gran rådhus Tid: Saker 16/12 Rådmann Arne Skogsbakken vil være med på møtene i ungdomsrådet fremover. Skogsbakken informerer om sin rolle i administrasjonen i Gran kommune og om sin rolle i ungdomsrådet. Kommuneloven Rådmann/administrasjonssjef er lovpålagt. Rådmann har det overordnede ansvaret. Utviklingsarbeid i kommunen. Er med på å gjøre de kommunale tjenestene best mulig. Kommuner-yter tjenester, forvalter og driver samfunnsutvikling. Sørger for at det politikerne bestemmer blir iverksatt. Rådmann og ordfører samarbeider tett. Arne er utdannet innen økonomi, administrasjon og ledelse. Rådmannsgruppa har bestemt at de skal være representert i rådene. Råd for funksjonshemmede, eldrerådet og ungdomsrådet. 14/12 Nytt ungdomsråd desember Organisering og gjennomføring av valg. Orientering om hvor langt vi er i prosessen. Thomas orienterte. Det er foretatt valg ved Bjoneroa og Brandbu ungdomsskole. Gran us gjennomfører valg neste uke. Om det kommer valgte i fra Hadeland vgs, vil vi vurdere å utvide antall medlemmer i ungdomsrådet med tre representanter. 17/12 Ungdomsrådets stimuleringsmidler Behandling av søknader og tildeling. Det har kommet inn tre søknader i Alle fikk innvilget sin søknad. Vedtak Tildeling 1. Ungdomsklubben Lidsjalv kr. 5000,- U-klubben Lidskjalv er et tilbud til ungdom mellom 13 og 18 år og holder til på Aktivitetshuset Lidskjalv. Det er åpent onsdag kl Aktiviteter: biljard, fotballspill, airhockey, x-box, singstar, playstation, datarom, kiosk. Har scene og lydanlegg og arrangerer konserter 2-3 ganger i halvåret. Kjeller'n er åpnet: to øvingsrom for band + et stort allrom til biljard og x-box. 2. Kompaniet, forestillingen «Trollmannen fra Oz» kr ,- Kompaniet er en frivillig forening med utspring fra Electric-feet dansesenter. Kompaniet drives av foreldre og andre frivillige og har org.nr Kompaniet ble startet i 2008 for å gi barn og unge en mulighet til å være med i større eller mindre oppsetninger innen teater, dans,

33 sang og musikk. Skuespillerne får ekstra trening/fysisk aktivitet, opplever mestring og erfarer at samarbeid må til for å lykkes. De er også selv med og lager kostymer og kulisser og tar aktivt del i forberedelser. Kort beskrivelse av tiltaket: Kompaniet skal sette opp «Trollmannen fra Oz» i kultursalen på Hadeland vdg skole første helgen i februar Her vil ca 70 personer, i hovedsak barn og unge være med og det trengs mye kostymer og kulisser. 3. Bjoneroa ungdomsklubb. Kr. 5000,- Til innkjøp av spillkonsoller og ekstrautstyr/spill til aktivitet på klubbkvelder. Vil kjøpe PS3 og Wii for å arrangere konkurranser og lek med musikk, sang, dans, sport. Alle med spesifisert sum fikk innvilget summen. 18/12 Vi flytter neste møte til på grunn av budsjettprosessen i Gran kommune. Eventuelt Vi vurderer tur. Thomas undersøker med Gjøvik og Lillehammer ungdomsråd. Kan vi komme på besøk. Hva har de fått til og på hvilken måte ble det gjort. Referent Thomas Petersen

34

35

36

37

38

39

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB!

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB! Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Lunner Rådhus, Roa Møtedato: 27.01. 2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no

Detaljer

Leif Ranch Kornum, Jevnaker kommune for Fank Morten Nerby

Leif Ranch Kornum, Jevnaker kommune for Fank Morten Nerby MØTEPROTOKOLL Regionrådet Dato: 21.09.2012 kl 1000 1430 Sted: Lunner rådhus Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Leif Ranch Kornum, Jevnaker kommune for Fank Morten Nerby Frank Morten

Detaljer

Utvalg: Hadeland. Lunner rådhus. Sted: Forfall: Hilde. n, Gran kommune. Møteledelse: Saksliste

Utvalg: Hadeland. Lunner rådhus. Sted: Forfall: Hilde. n, Gran kommune. Møteledelse: Saksliste Protokoll Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtedato: 27.01. 2012 Tid: 10.00 14.45 Sted: Forfall: Lunner rådhus Anders Larmerud, Lunner kommune Hilde Brørby Fivelsdal, Jevnaker kommune Frank Morten Nerby,

Detaljer

REFERATSAKER TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE 13.09.12

REFERATSAKER TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE 13.09.12 REFERATSAKER TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE 13.09.12 Fylkesmannen i Oppland: Vurdering av økonomiplan 2012 2015 i Gran kommune, datert 16.08.12 Kontrollutvalget: Protokoll fra møte 08.06.12 Trygg

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Interpellasjon fra Øyvind K Myhre (Gbl) om handlingsplanen for OPPTUR prosjektet møte i kommunestyret 11.10.12

Interpellasjon fra Øyvind K Myhre (Gbl) om handlingsplanen for OPPTUR prosjektet møte i kommunestyret 11.10.12 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 11.10.2012 kl 1700 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost knut.lehre@gran.kommune.no eller

Detaljer

Rådgiver Terezia Lestinska, Oppland f.kommune til sak 45/12 Rådgiver Christen Næss, Oppland f.kommune til sak 45/12

Rådgiver Terezia Lestinska, Oppland f.kommune til sak 45/12 Rådgiver Christen Næss, Oppland f.kommune til sak 45/12 Møteprotokoll Regionrådet for Hadeland Dato: 7.12. 2012 Tid: 10.00 13.40 Sted: Forfall: Lunner rådhus Hilde Brødby Fivelsdal, Jevnaker kommune Hege Bogfjellmo, Lunner kommune Møtte ikke: Møtende vararepresentanter:

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 12.03.2015 kl 1000 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 15/00016 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 26.08.2014 kl. 15:00 Sted: Nes Kommunehus Arkivsak: 12/00620 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Klimapådriver Hadeland 2012 2015. Godkjenning av prosjektplan og tildeling av partnerskapsmidler for 2013

Klimapådriver Hadeland 2012 2015. Godkjenning av prosjektplan og tildeling av partnerskapsmidler for 2013 MØTEINNKALLING Regionrådet Dato: 26.04.2013 kl. 9:00 Sted: Røysumtunet, Røysumlinna 41, 2770 ren Arkivsak: 13/00007 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via

Detaljer

Eventuelle forfall meldes til Inger Anne Storli, telefon 40040120, e-post inak@fredrikstad.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Eventuelle forfall meldes til Inger Anne Storli, telefon 40040120, e-post inak@fredrikstad.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 22.04.2009 kl. 16:30 Eventuelle forfall meldes til Inger Anne Storli, telefon 40040120, e-post inak@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for de tillitsvalgte.

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for de tillitsvalgte. MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 30.08.2012 kl. 8:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00115 Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 12.september 2014 SAKENE 18/14-21/14 Avtale reiseliv forslag pr. 04.09.14 Avtale mellom Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv og kommunene Gjøvik, Østre

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 7.12. 2012 SAKENE 45/12 til 51/12 Referat fra styremøte i Osloregionen, 13.09.2012 (utkast) Formannskapssalen, Oslo rådhus Dato: 17.09.12 Arkivkode:

Detaljer

Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 18. november 2011.

Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 18. november 2011. Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 18. november 2011. Sted, tid: Jevnaker samfunnshus. Kl. 10.40 12.00. Til stede: Fra kommunene: Fra reg.adm: Rådmann Tore M. Andresen, Lunner kommune Rådmann Arne

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møtested: Spydeberg kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 03.09.2014 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT REGIONRÅDSMØTE 28.05.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT REGIONRÅDSMØTE 28.05. MØTEINNKALLING REGIONSRÅDET FOR MIDT-BUSKERUD innkalles til møte 12.06.2015 kl. 12:00-00:00 Sted: Krødsherad SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Ungdomsrådet. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Ungdomsrådet. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 09:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Ungdomsrådet Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuell forfall på vanlig måte. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND GRAN RÅDHUS 15.3. 2012 SAKENE 1/13 til 6/13 Møte mellom ordførere, rådmenn og regionadministrasjonen 29. januar 2013 Tid, sted: Gran rådhus. Kl.12.30 14.45.

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.08.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 JUBILEUMSÅRET 2015 - MARKERING KNYTTET TIL ANDRE VERDENSKRIG

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 JUBILEUMSÅRET 2015 - MARKERING KNYTTET TIL ANDRE VERDENSKRIG GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhuset Møtedato: 07.04.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 21.05.2014 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN GRAN KOMMUNE BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2013 2016 Høringsuttalelser; * Gran Idrettsråd * Fagforbundet avd Gran * Gran kirkelige fellesråd * FAU Leikvoll Barnehage * GUR (Gran ungdomsråd) * Eldrerådet * Råd

Detaljer