REFERATSAKER TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE. Regionrådet: Innkalling til møte Regionrådet: Protokoll fra møte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERATSAKER 15.11.12 TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE. Regionrådet: Innkalling til møte 26.10.12. Regionrådet: Protokoll fra møte 21.09."

Transkript

1 REFERATSAKER TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE Regionrådet: Innkalling til møte Regionrådet: Protokoll fra møte Regionrådet: Innkalling til møte Ungdomsrådet: Innkalling til møte Ungdomsrådet: Protokoll fra møte Eldrerådet: Innkalling til møte Råd for funksjonshemmede: Innkalling til møte

2 MØTEINNKALLING Regionrådet Utvalg: Møtested: RegionrådetforHadeland Lunnerrådhus,Sandsvegen1,2740Roa. Møtedato: Tid: EventueltforfallmeldestilEdvinStraumetlf ellerviaeposttil NB! Saksdokumentersendesogsåtilførstevararepresentant.Dissemøterbareettersærskiltinnkalling. ØvrigevararepresentanterogfylkestingsrepresentanterfraHadelandfårsakslistetilorientering. Møteplan 1000Orienteringerogdrøftinger 1045Lunsj Saksliste 1215Orienteringerogdrøftinger Behandlingavsaker 38/12 12/ Orienteringerogdrøftingssaker21.sept /12 12/ Referatsaker21.sept /12 11/ HadelandRingerikereiseliv. Forslagtilframtidigorganiseringavfellesoppgaverinnenreiseliveti regionen. Sekretariatetforregionrådet,Jaren,14.september2012 EdvinStraume Regionkoordinator 1

3 38/12Orienteringerogdrøftingssaker21.sept.2012 Arkivsakdok. 12/ Arkivkode. 026 Saksbehandler EdvinStraume Saksgang Møtedato Saknr Regionrådet /12 Rådmannensinnstilling: Sakenetastilorienteringogfølgesoppslikenblirenigeomgjennomdrøftinger. Saksdokumenter Vedlagt Notatdialogmøtemedregionrådene. Ja StrukturRHP2013. Ja Saksopplysninger: Determangeogomfattendeorienteringerogdrøftingssakerdennegangen.Flereerbestillingersom regionrådethargjorttidligereogdissevilkunneleggeføringerforviderearbeidiregionrådet. Detergjortforsøkpååutarbeideentidsplanforbehandlingen.Tidspunktenesomerangitter foreløpigeogkanblijustertundermøtet. Kl Skogressursenevåre PlanerforutviklingpåFollum Orienteringv/seniorrådgiverMagneVegel,VikenSkog. Detersattavtidtiloppfølgendedrøftinger. UnderdennedelendeltarogsålederavRingeriksregionen,KjellHansenogregionkoordinatorLars Olsen. Drøftingenemåogsåseesisammenhengmed: Opplandfylkeskommunesønskeomådrøfteutfordringenetreforedlingsindustrienstår overformedbuskerudfylkeskommuneogrådetforringeriksregionen(sesak13/12) Regionrådetsbestillingtilregionkoordinatoromåutarbeide«forslagtilstrategisomviser hvordanbioenergiinngåriregionenssamlasatsingpåenergieffektiviseringogfornybar energi.» Kl Internasjonalstrategi Orienteringv/rådgiverGretaJuul,Opplandfylkeskommune Drøftingavhvordanstrategienkanfølgesoppogspillesammenmedinternasjonaleprosjekterpå Hadeland. Sebl.a.konklusjonfrafylkeskommunensorienteringpåmøtet22.sept.ogomtaleavprosjektet SUSTAINCOiref.framøtemellomordførere,rådmennogregionadministrasjon8.juni. (Vedlagtsaksdokumentenetilmøtetiregionrådet22.juni) Kl.11.45Lunsj Kl DialogmøteomRHP2013. Dialogmøtetvilbligjennomførtslikvedlagt«Notatdialogmøtemedregionrådene»viser. 2

4 1. Innleggv/OFKomoverordnastyringsdokumenter,utfordringerogaktuelleprioriteringer. 2. Innleggvedregionrådslederomregionenssatsinger,utfordringerogaktuelleprioriteringer. 3. Drøfting. 4. Kortoppsummering. SeogsåvedleggomstrukturRHP2013ogsak25/12imøtemellomordførere,rådmennog regionkoordinator4.sept.,somfølgersomenavreferatsakenetildagensmøte. Kl Fortløpendeorienteringer: Nyttfrafylkesmannen Nyttfrafylkeskommunen Fraregionkoordinator o RegionalhandlingsplanforHadeland2013 Presentasjonavforeløpigskisse. o VINKOppland.«Programforverdiskapingoginnovasjonpånaturogkulturarvi Oppland».OrienteringomarbeidetmedskissefraHadeland. o TilsettingKlimapådriver. o Vedleggtilsak UtdelingavfagogsvennebrevpåHadelandihøst. Notat dialogmøter med regionrådene.pd Struktur RHP 2013.pdf 3

5 39/12Referatsaker21.sept2012 Arkivsakdok. 12/ Arkivkode. 026 Saksbehandler EdvinStraume Saksgang Møtedato Saknr Regionrådet /12 Rådmannensinnstilling: Sakenetastilorientering. Saksdokumenter Utlysningavopplæringstilbudetvideregåendeskole2013/2014. UttalelsefraRegionrådetforHadeland. Referatframøtemellområdmennogregionadministrasjon4.sept Referatframøtemellomordførere,rådmennogregionadministrasjon4.sept Vedlagt Ja Ja Ja Vedleggtilsak Utlysning av opplæringstilbudet vid Rådm-møte pdf Møte ordf+rådm pdf 4

6 40/12HadelandRingerikereiseliv. Forslagtilframtidigorganiseringavfellesoppgaverinnenreiselivetiregionen. Arkivsakdok. 11/ Arkivkode. Saksbehandler EdvinStraume Saksgang Møtedato Saknr Regionrådet /12 Innstilling: 1. RegionrådetforHadelandtarrapporten«Reiselivsorganisering HadelandogRingerike»til foreløpigorientering. 2. RapportenoversendesHadelandRingerikeReiselivforviderebehandling.Detbesom tilbakemeldingomkonklusjoneneirapporteninnen15.november Rapportogregnskapoversendesfylkeskommunene. 4. Regioneneseventuellebidragi2013vilblivurdertetteratreiselivsnæringenstilbakemelding foreligger. Saksdokumenter ProsjektbeskrivelseforUtredningavpotensiellreiselivsorganiseringog samarbeidihadelandogringerike. ReiselivsorganiseringHadelandogRingerike. Forslagtilfremtidigorganiseringavfellesoppgaverinnenreiseliveti regionen.sluttrapport bbr( Vedlagt Ja Reg.rådsakene10/11,42/11,48/11og11/12 Nei Saksopplysninger: Åfåtilengodorganiseringavreiselivethariflereårværtetprioritertarbeidsområdefor regionrådet.detharværtetviktigpoengatreiselivetselvharhattansvarforfellestjenesteneogfor turistinformasjonen.framtil2008blereiselivsarbeidetpåhadelandivaretattav medlemsorganisasjonenhadelandreiseliv,medkontorlagtilhadelandglassverk. SamarbeidsavtalemedRingerike. I2009utvidetHadelandReiselivsinvirksomhettilogsåågjeldebedrifterpåRingerikeog organisasjonenendretnavntilhadelandringerikereiseliv(hrr). Ifebruar2010bledetinngåttsamarbeidsavtalemedRådetforRingeriksregionenomdriftav fellestjenesterforbeggeregioner.avtaleninneholdtbestemmelseomatsamarbeidetskulle evalueresiløpetavhøsten2011.slikevalueringblegjennomført. Frakonklusjonentildenneevalueringenrepetereskort: «GjennomarbeidetmedåevaluerereiselivssamarbeidetmellomHadelandogRingerikehar arbeidsgruppaerfartatdetteeretkomplisertfagfeltmedmangeaktørerogulikeforventninger. Faktaopplysningerogstatistikkermangelfullogdensomertilgjengeligeroftevanskeligåtolke.» Ja 5

7 «IreiselivssammenhengmåHadelandogRingerikebetegnessomsmå.Menbeliggendesentraltpå Østlandet,nærstorebefolkningskonsentrasjoner,måenantaatpotensialetforøkt reiselivsvirksomheterstort,spesieltmedtankepådagsbesøk.» Meddettesomutgangspunktblefølgendeanbefalt: Samarbeidsavtalenomfellestjenesterinnenreiselivetforlengesmedetår. Kompetentfagmiljøengasjeresforåutredeframtidigorganisering. Utredningsarbeidetmåværeferdigsenest1.sept Regionrådetsluttetsegtildenneanbefalingenimøte25.nov.ifjor.(Sak48/11). Mandatforutredningsarbeidetbleutarbeidet.Denertidligerepresenterforregionrådet(sak11/12) menleggesogsåveddennegangen. DetblegjennomførtenbegrensetanbudskonkurranseiregiavRingerikekommune.Forespørselble sendttil7kompetansemiljø.detkomtilbudfra4.oppdragetblegitttilbørreberglund Reiserådgivning. UtredningsarbeidetblirbekostetavBuskerudogOpplandfylkeskommuner. Frautredningen. Utredningenforeliggernåogliggervedlagt.Konklusjoneniutredningenbleogsåpresentertog drøftetpåmøtemedmedlemmeneihadelandringerikereiselivpåthorbjørnrud3.sept. Isistedelavsakenfølgerenkortoppsummeringavkapitlene«Alternativerforfremtidig organisering»og«anbefalinger».fullstendigbakgrunnforkonklusjoneroganbefalingerkanenbare fåvedåleserapporten. Ellerserrapporteneinndeltikapitlene: 1.Innledning. Inneholdebl.a.illustrasjonersomframstillerhvaethelhetligreiselivsproduktinneholderoghvordan reiselivettradisjonelterorganisertinorge. 2.Bakgrunnenforoppdraget. Omreiselivetiområdetogdeviktigsteaktørene.HadelandRingerikeReiseliv organisering bemanningogutvikling. Omoppdragetogaktuellemodelleråutrede: Dentypeorganisasjonenharidag Enutvidetgeografiskorganisasjon Alternativesamarbeidskonstellasjoner Andrealternativemodellerfororganisering 3.Rollefordeling. Presentasjonavnæringensoppgaverogkommunenesbidrag.Bl.a.presentasjonavhvasomregnes som«stedliginfrastruktur»oghvasomer«reiselivsmessiginfrastruktur». Presentasjonavrollenetilfylkeskommunen,InnovasjonNorge,Fylkesmannen,Statensvegvesenm. fl. 4.Suksesskriterier. Somengrunnleggendeforutsetningpresenteresbl.a.at:«organiseringavfellesoppgaverireiselivet børiutgangspunktetbesluttesavnæringsaktørene» Somsuksesskriterierpresenteres:Ressurserogkompetanse,Samhandling,Koblingtilandre destinasjonerogkritiskmasse. 5.Oppgaver. Somoppgaverforetdestinasjonsselskappresenteres: 1. Markedsføring. 2. Informasjon.Nettbasertoggjennomturistkontor. 3. Distribusjon. 4. Salg.Bl.a.egenonlinebooking. 6

8 5. Overordnetproduktutviklingogproduktpakking. 6. Kompetanseutvikling. 7. Internmarkedsføring. 8. Samarbeidpåogmellomaktøreneogreisemåleneiogutenforregionen. 9. Vertskapsoppgaver. 10. Samtalepartnerogrådgiverforbedrifterogkommuner. 11. Prosjektledelseavutviklingsprosjekterpåmarkedsogproduktsiden. 6.DestinasjonNorge,Regjeringasreiselivsstrategi. Deteridag200300reisemålsselskapiNorgesommottarca.750mill.fradetoffentlige.Formyeav midlenegårtiladministrasjon. Iregjeringensforslagtilreiselivsstrukturskisseresdetenløsningmed6landsdelsselskap.Østlandet foreslåsdeltito FjellNorgeogØstNorge.Hvertavlandsdelsselskapeneforeslåsdeltinni810 destinasjonsselskap.hadeland/ringerikevilhasinmestnaturligetilknytningtillandsdelsselskapet ØstNorge. Ikapitletinngårogsåenvurderingavoffentligogprivatfordelingavmidlertilfellestiltakinnen reiselivsutvikling.avpresentasjonenframgårdetatkommunersomsatsertungtpåreiselivsnæringer ytermellom65og80kr.prinnbyggerpr.årtilfellestiltak. Iutviklingsprosjektererdetvanligardetoffentligeytermestistartenavprosjektene,opptil70%, forsååavtamotslutten,hvordenoffentligeandelenbørbliunder50%. Alternativerforfremtidigorganisering. Følgendealternativerervurdert: Dagensorganiseringmedentydeligforretningsmodell Splitt RingeriketilDrammenogHadelandtilGjøvik. Storregion:Hadeland/RingerikesammenmedGjøvikregionen,RomerikeogGardermoen Dagensorganiseringmedentydeligforretningsmodell. I dagens organisering er det en betydelig styrke at reiselivsaktører samarbeider i en region hvor andrenæringerogløsningavandreoffentligeoppgaverskjer.detervidererelativgodoppslutning omhadelandringerikereiseliv. Menentydeliggjøringavselskapetsstrategierenavflereforutsetningerforatselskapetkanutgjøre det felles verktøy næringen i regionen har behov for. Det er bl.a. behov for en detaljert forretningsplanogstyrketaktivitetinnendigitalmarkedsføringogsalg. Næringensoppslutningomselskapetvilværeliknytteverdienavdetiltakselskapetgjennomførerog idennesammenhengertilretteleggingforsalg,onlinebookingoggjennomføringavsalgskampanjer vesentligetiltak.nårnæringsaktøreneoppfatterattiltakgjennomhrrstyrkeregenomsetning,vil detværeenklereåøkenæringsaktørenesandelavselskapetstotalefinansiering. Risikoen ved å fortsette dagens ordning er at den sannsynligvis ikke er dekkende for det som defineressometdestinasjonsselskapiregjeringensstrategi. Enannenrisikovedåbyggepådagensmodelleratenikkemakterdenfornyelseogendringsom dettealternativetfordrer. Dersomdettealternativetvelges,ogsåforenkortovergangsfase,erdetviktigatHRRfremstårmed entydeligereforretningsmodellogentydeligmarkedsstrategi. Splitt RingeriketilDrammenogHadelandtilGjøvik RingeriketilDrammen: Først vurderes en mulighet hvor reiselivet i Ringerike og Hole kommune organiserer seg sammen meddrammensregionen. VisitDrammensregionenSAeretnyttdestinasjonsselskapsomplanleggesetablertiår. InitiativtakerneetablererVisitDrammensregionensometsamvirkeforetaksomskaldrive 7

9 8 markedsføringogprofileringavreiselivsrelatertevirksomheterihurum,røyken,lier,drammen, NedreEiker,ØvreEiker,SandeogSvelvik.Drammensregionenharetstortpotensialinnenreiseliv. Nærhetentilstoremarkeder,godtilgjengelighetogkombinasjonenavdeturbaneogdetgrønneer regionensstyrke.siden2008harantallovernattingsdøgnidrammensregionenøktfra125435til Ambisjoneneforselskapeterflerebesøkende,størreomsetningogøktfortjenestefor andelshaverne. EnsammenslåingavreiselivetiDrammensregionenmedblantannetreiselivetiHoleogRingerike, kanværeetaktueltalternativihenholdtilregjeringensstrategi. Fordeleneveddenneorganiseringeneratdendekkermangeaktørerogkommunersomtilsammen harøkonomitilåfinansiereivaretakelseavfellesoppgaver.attraksjonskrafteniområdeterrelativ storogenfinnerbedriftsgruppermedfellesnevnerebådepåproduktogmarkedssiden. Ulempeneknyttersegførsteogfremsttilatetsliktområdevanskeligvilframståsometreisemål, settfradenbesøkendeogatdetkanværevanskeligådefinereenfellesogsamlendeoverordnet profilforregionen. HadelandtilGjøvik: EnsammenslåingavreiselivetiGjøvikregionenmedreiselivetiGran,JevnakerogLunnerkommuner, kanværeetaktueltalternativsomerihenholdtilregjeringensstrategi,mendekkertroligetforlite geografiskområde. TuristkontoretGjøvikLandTotenerfellesturistkontorfordefemkommuneneiGjøvikregionen. Regionenharca innbyggereogerdenmestfolkerikeregioneniOppland.Turistkontoret GjøvikLandTotenerenmedlemsorganisasjonmedover100medlemsbedrifter. Turistkontoretdriverogsåprosjektet Fiskelykke somerenstørresatsingknyttettildemange fiskemuligheteneiinnsjøerogelveriregionen. Attraksjonskraftenidetteområdetvilværerelativstorogenvilfinnestørrebedriftsgruppermed fellesnevnerebådepåproduktogmarkedssiden.områdetvilhaenkeltilgjengelighetfrafor eksempelgardermoen,noesomerenstorfordel. Områdetkanbyggessometreisemål,likhetpåproduktsidenideulikekommuneneerstorogdetvil væremuligådefinereenattraktiv,tydeligogforståeligfellesprofil Ulempenevilværeatområdetikkeutgjørkritiskmasseavbedrifterogkommunersomtilsammen harøkonomitilåivaretafellesoppgavene.envilidennesammenhengværeavhengigavstørre tilskuddfraopplandfylkeskommune. Storregion:Hadeland/RingerikesammenmedGjøvikregionen,RomerikeogGardermoen. Detsistealternativsompresentereserenstor,kraftfullreiselivsregionsomsamlerRomerike inklusivegardermoen,hadeland,ringerikeoggjøvikregionen. RomerikeeridagorganisertiVisitRomerikesomerendelavAkershusReiselivsrådogdekker kommuneneullensaker,sørum,skedsmo,rælingen,nittedal,nes,nannestad,lørenskog,hurdal, Gjerdrum,Fet,EidsvollogAurskogHøland. AkershusReiselivsråderenmedlemsorganisasjonforreiselivsrelatertenæringeriAkershus,ogen paraplyorganisasjonforderegionalereiselivsenhetenevisitromerikeogvisitfollo.organisasjonens formålerutviklingogmarkedsføringavreiselivetiakershus.desenereårenehardetværtfokuspåå økereiselivsbedriftenesmarkedsadganggjennomsamarbeidemedomliggenderegionerrundt bookingogfellesmarkedsprosjekteritilleggtilågjennomførepraktiskrettedekurssombidrartiløkt kompetanseinæringen. EnorganiseringsomomfatterdeleravRomerikemådiskuteresmedAkershusReiselivsrådogener avhengigavenfelleskonkusjonforåfådettetil. Fordeleneveddenneorganiseringeneratdendekkermangeaktørerogkommunersomtilsammen harøkonomitilåfinansiereivaretakelseavfellesoppgaver.sentralbeliggenhetognærhettil Gardermoenbådesomtransportknutepunktmenogsåmedtankepåkonsentrasjonenavstørre hotellermedgodmarkedsadgang,erenannenfordel.

10 IforholdtilRegjeringensstrategierdenneorganiseringenitrådmeddenneogkanblietnytt destinasjonsselskapmedtyngdeovenforandreområderinnenforetlandsdelsselskapsomskaldekke Østlandet.Aktøreneellergrupperavdisseinnenforområdetharlikelydendeutfordringerbådepå produktogmarkedssiden. Ulempeneknyttersegførsteogfremsttilatdengeografiskeavgrensederegionenernyogvilværeet områdehvorenikkeharerfaringmedsamarbeidomløsningavulkefellesoppgaver.enannen kompliserendefaktoreratdenneløsningeninnebærerendelingognyorganiseringiakershus.en slikorganiseringviltroligførstblimuligvedenreorganiseringavøstlandetietnyttlandsdelsselskap medtilknyttededestinasjonsselskaper. Drøftingavalternativene. Irapportenerdeulikealternativenedrøftetograngertutfrakriteriene: Kritiskmasseattraksjon Kritiskmasseøkonomi Fellesutfordringerpåmarkedssiden Fellesutfordringerpåproduktsiden Grunnlagforsamhandlingmellomaktørene Regjeringensreiselivsstrategi Gjennomførbaruteninvolveringavandre Medutgangspunktidetteerdetutarbeidetenfigursomergjengittunder.Drøftingenavdeulike kriterieneframgåravside19til21irapporten Kriterier I.Dagens II.Splitt III.Storregion Kritiskmasse, attraksjoner Kritiskmasse, økonomi Fellesutfordringerpå markedssiden Fellesutfordringerpå produktsiden Grunnlagfor samhandlingmellom aktørene Regjeringens reiselivsstrategi Gjennomførbaruten involveringavandre Figur1,Drøftingavalternativerfororganisering(BBR) =ikketilfredsstillende,=tilfredsstillende,=megettilfredsstillende Anbefalinger. Anbefalingenegisutfraetkortsiktigogetlangsiktigperspektiv.Itilleggpresenteresnoen forutsetningersommåværepåplassforatanbefaltløsningkangjennomføres. Langsiktiganbefaling. LangsiktiganbefalingeråfølgehovedtrekkeneialternativIII.Ipraksisvildettebetyatreiselivetpå HadelandogRingerikeførstdanneretfellesdestinasjonsselskapmedGjøvikLandTotenogetter 9

11 hvertromerike.denendeligegeografiskeavgrensingenfordenneorganiseringenmåtilpassesmer nøyaktigetterhvertsomprosessenmedlandsdelsselskaputviklerseg. BegrunnelsenforanbefalingeneratetstørregeografisknedslagsfeltsomomfatterRingerike, Hadeland,GjøvikregionenogdeleravRomerikeharkritiskmasseavattraksjonerognokaktørerog kommunersomkansikrelangsiktig,forutsigbarogforsvarligfinansiering. Deterogsåviktigatmanharflerefellesutfordringerpåmarkedogproduktsidenoglikhetinaturog kulturressurseriområdet.noesomtilsierataktørerkanutviklenyefellesprodukter. EtsliktnyttdestinasjonsselskappassegodtinniRegjeringensreiselivsstrategiogvilkunneblien tungtdestinasjonietlandsdelsselskapforøstnorge. Denkompliserendefaktoreneratdetvilværeentidkrevendeogutfordrendeprosessåfådettetil.I dennesammenhengmåenavventefremdriftiarbeidetmedlandsdelsselskap.dettearbeidetvil troligbliledetavnæringsoghandelsdepartementet.enmåogsåinnledediskusjonmedakershus Reiselivsrådforavklaringomdetteerenmuligmodellsettfraderesside. Kortsiktiganbefaling FordenkortsiktigeanbefalingenleggesdettilgrunnatHRRutviklesogendrestilåblietmer slagkraftigfellesselskapforreiselivetiregionen.organisasjonenmågjennomegneaktiviteter,bidra tilatdenenkeltebedriftkanøkesinlønnsomhetogverdiskaping.detgisuttrykkforathrrikkei tilstrekkeliggradgjørdetteidag. HRRmå: spisseforretningsplanogvisehvordanfellesorganisasjonenkanbidratilbedriftenesvekst. rekrutterekompetanseinnenmarkedsogproduktinnovasjonerforågjøreproduktenei regionenmerkjentogaktuelleforprioritertemålgrupper. HRRbøralleredenåtainitiativerforåavklareettetteresamarbeid/fellesorganiseringmed reiselivetigjøvikregionen.deterstorelikheterbådepåproduktogmarkedssidennoesomgjørat envilkunnefellesutfordringerlangtmereffektivtennidag. Detervidereenfordelåværeentyngreorganisasjonnårarbeidetmedåetablereenfelles organiseringmedreiselivetpåromerikeskalgjennomføres.initiativetovenforgjøviklandtotenbør iførsteomganggjørespåaktør/organisasjonsnivå. Forutsetninger Følgendepresenteressomklareforutsetningerforatanbefalingenskalkunnegjennomføres: 1. Næringsaktørenemågisintilslutningtilforslaget.Detmåinitieresendiskusjonmedog mellomnæringsaktøreneiregionen. 2. BuskerudogOpplandfylkeskommunebørgisintilslutningtilforslaget.Begge fylkeskommuneneerpositivetiletableringavfjellnorgeogsomihht.regjeringensstrategi vilmedføreatdeleravhvertfylkeeventueltmåorganiseressammenmedregioneriandre fylker. 3. Om1og2fallerpåplass,erdetnaturligågåvideremedforslagetomorganiseringtil AkershusReiselivsrådogAkershusfylkeskommunefornærmeredrøftinger. 4. ArbeidetmedorganiseringavreiselivetpåHadelandogRingerikebørtilpassesRegjeringens prosjektmedåendrestrukturenfororganiseringinorskreiseliv. Vurdering: DeterregionkoordinatorsoppfatningatvigjennomutredningentilBørreBerglund Reiselivsrådgivningharfåttenfagligsterk,grundigogspennendeutredning.Dentrekkeropplinjer 10

12 foretframtidigsamarbeidsområdesomvilværenyttoguprøvdogsomharstortutviklingspotensial. Samtidigvilarbeidetforåfådetterealisertværeomfattendeogtroligtidkrevende. DetavgjørendevilværehvareiselivsnæringapåHadelandogRingerikevilmeneomforslaget.Derfor eranbefalingenatregionrådetforeløpigtarrapportentilorienteringogoversenderdentilhrrfor behandling.enforeslårathrrgirosstilbakemeldingomkonklusjonenirapporteninnen15.nov. Regionrådetvildakunnetastillingtilhvilkebidragsombørstillestildisposisjonforfellesoppgavene innenreiseliveti2013påmøtet7.des. Rapportenbørogsåsendesdetofylkeskommunene,slikatdisseerkjentmedinnholdetogkangi uttrykkforsittsyn. ForslagtilvedtakerutarbeidetisamarbeidmedadministrasjoneniRådetforRingeriksrådet. Vedleggtilsak Hadeland Ringerike - Mandat for utredning Reiselivsorganisering 11

13 MØTEPROTOKOLL Regionrådet Dato: kl Sted: Lunnerrådhus Møtende LeifRanchKornum,Jevnakerkommune forfankmortennerby varamedlemmer: Forfall: FrankMortenNerby,Jevnaker AndersLarmerud,Lunnerkommune OlafNilsDiserud,Oppland,Opplandfylkeskommune Fra administrasjonen: RådmannToreM.Andresen,Lunnerkommune KommunalsjefGauteØverbotten,Grankommune RegionkontaktOveSøberg,Opplandfylkeskommune RegionkoordinatorEdvinStraume Ellersmøtte: SeniorrådgiverMagneVegel,Vikenskog tilsak38/12 Reg.koordinatorforRingeriksregionen,LarsOlsen tilsak38/12 RådgiverGretaJuul,Opplandfylkeskommune tilsak38/12 Møteledelse: Møtetbleledetavregionrådetsleder,HaraldTyrdal Presse: Hadeland OpplandArbeiderblad Møteinnkallingog Møteinnkallingogsakslistebleenstemmiggodkjent Saksliste: SAKSLISTE 38/12 12/ Orienteringerogdrøftingssaker21.sept /12 12/ Referatsaker21.sept /12 11/ HadelandRingerikereiseliv. Forslagtilframtidigorganiseringavfellesoppgaverinnenreiseliveti regionen. 1

14 Møtetblegjennomførtetterutsendtmøteplan: Orienteringerogdrøftinger Lunsj Orienteringerogdrøftinger. Behandlingavsaker 2

15 3 38/12Orienteringerogdrøftingssaker21.sept.2012 Behandletav Møtedato Saknr Regionrådet /12 Rådmannensinnstilling: Sakenetastilorienteringogfølgesoppslikenblirenigeomgjennomdrøftinger. Møtebehandling Møtebehandling Skogressursenevåre PlanerforutviklingpåFollum. SeniorrådgiverMagneVegelfraVikenSkogorienterte. DersomplaneneVikensSkogharpåFollumblirrealisertvildetteværeblantdestørste industrisatsingeneiinnlandsnorge.iløpetavenperiodepå3 5årkandetbliinvestertoppmot20 mrd.nokianlegget.planlagtforbrukavtømmervilværepå35millionertonn. Satsingenplanleggesinnensektorene: Tremekaniskindustri Bioenergi/biodrivstoff Grønnteknologi/kjemi Frapåfølgendediskusjonogspørsmålsrundeoppsummeresfølgende: Ensliksatsingvilfåstoreringvirkninger. Viktigåfåtilgodtsamarbeidmedregionenesomliggernærmest. Bedresamferdselsløsningernødvendig,særliginnenvegsektorene. FoUarbeidblirviktig.Hermåderegionaleforskningsfondenekunneinvolveres. OpplandfylkeskommuneønskernærmeresamarbeidmedBuskerudforådrøftehvordan samarbeidmeddemkanbidratilrealiseringavplanene. Internasjonalstrategi RådgiverGretaJuulfraOpplandfylkeskommuneorienterteomstrategiensomnåerrevidert. Mulighetenforoppfølgingogsamspillmedlokalepartnerefraprivatogoffentligsektorbleberørt. EUprosjektetSUSTAINCO,hvorEnergigårdenernorskdeltaker,ereteksempelpådette. RHP2013. Drøftingblegjennomførtpåfølgendemåte,itrådmednotatsendtutfraOpplandfylkeskommune: Overordnastyringsdokumenter,utfordringerogaktuelleprioriteringer v/fylkesvaraordførerivarodnes Regionenssatsinger,utfordringerogaktuelleproblemstillinger v/regionrådslederharaldtyrdal Drøfting Oppsummering VedtattesatsingsområderiRegionalplanstrategiblelagttilgrunnfordrøftingen. Endrøftetsegframtiletfellesprioritertutviklingsområdeinnenforhvertsatsingsområde. Følgendebleoppsummert: Næringsogstedsutvikling:

16 4 PrioritertområdevilværeåfølgeopptiltakeneinyeRegionaleplanenforHadelandinnenfor områdenenæringsogstedsutvikling.herunderarbeidetforånåmålsettingeniprosjektet «Hadeland Nærtognaturlig»ogavklaringavreiselivsorganiseringforvårregion. Fellesprioritertutviklingsområde: NasjonaltglassmuseumpåJevnaker. Samarbeidforårealisereplaneneitrådmedutarbeidetfremdriftsplan. Kompetanse: SamarbeidomutviklingenavHadelandvideregåendeskolevilværedetmestsentraleidette arbeidet. Fellesprioritertutviklingsområde: ArbeidforåfågodsøkningtillinjervedHadelandvgs.somlokaltnæringslivogoffentlig sektoretterspørogetableretilbudpåområderhvorregionenkandokumenteremange læreplasser. Samferdsel: Detvilværespesieltviktigåutvikleetnærtsamarbeidiarbeidetforåsikreatdeplanlagtetiltakene pårv4,rv35oggjøvikbanenblirprioritertiførste4årsperiodeintp Fellesprioritertutviklingsområde: BedrekollektivtilbudpåvegogbanemotAkershusogBuskerudoginterntiregionen. RegionrådetforHadelandtasmedidrøftingerfylkeskommunenharomdettemeddenevnte nabofylkene. RegionkoordinatorvilinnarbeidedetteinotatsomoversendesOpplandfylkeskommunesårasktsom mulig. NyttfraOpplandfylkeskommune. FylkesvaraordførerIvarOdnesorientertebl.a.om: MøteiSamferdselsdep.20.sept. Regionrådsledervarmed.Rv.4varsentralttema. Gjøvikbanen. ManglendetilbakemeldingfraJBVvedr.strekningsvisutviklingsplan. Fylkeskommunenharbedtommøte. Randsfjordferga. Problemermed5årskontroll. UtbedringavRv.34. NyeHadelandvideregåendeskole. Noenoppstartsproblemer.Skolenvilblioffisieltåpnet9.okt. Fylkesutvalgetvilhamøtedersammedag. StortingetsKommunalogforvaltningskomitebesøkerOppland26.og27.sept. TilHadeland27.sept.MøteiLunnerrådhus.OrdførerneiGranogLunnervilholde innledninger.tema:arealforvaltningoginnsigelser. SykehusetInnlandet. Dialogmøteompsykiskhelse.Ordførerneerinvitert. Fraregionadministrasjonen. Regionkoordinatororienterteom: RegionalhandlingsplanforHadeland2013. Foreløpigskisseforbrukavpartnerskapsmidleri2013blepresentertogkommentert. VINKOppland.«ProgramforverdiskapingoginnovasjonpånaturogkulturarviOppland». DetblevisttilorienteringOpplandfylkeskommunehaddepåmøteimars2011. Fylkeskommunenharnåavsatt6.mill.tildennesatsingen,fordeltover3år.Avdissekan2 mill.benyttesutenforområdetfordistriktspolitiskevirkemidler.

17 Fristforinnsendingavnyskisseer1.okt.Detvilblisendtinnskissefravårregion. Prosjekteternåspisset,medfokuspåverdiskapingogharfåtttittelen:«Langsvannveierog gutuerfrabronsealdertilcyberspace» TilsettingKlimapådriver. Enharfått14søkere.Intervjuermedaktuellekandidatererunderforberedelse. UtdelingavfagogsvennebrevpåHadelandihøst. TidligereharkandidaterfraHadelandmåttedratilGjøvikforåfåfagogsvennebrev. UtdelingenbliriårpåHadelandvideregåendeskole,28.nov. SøknadomNMpåski2015. LederforregionrådetorienterteomatLygnaSkisenter,sammenmedRaufossILhopp,vilsøkeom NMpåskii2015.Regionrådeterbedtomåanbefalesøknaden. Detvarenighetomågislikanbefaling. Vedtak Sakenetastilorienteringogfølgesoppslikenblirenigeomgjennomdrøftinger. [Lagre] 39/12Referatsaker21.sept2012 Behandletav Møtedato Saknr Regionrådet /12 Rådmannensinnstilling: Sakenetastilorientering. Møtebehandling Vedtak Sakenetastilorientering. [Lagre] 40/12HadelandRingerikereiseliv. Forslagtilframtidigorganiseringavfellesoppgaverinnenreiselivetiregionen. Behandletav Møtedato Saknr Regionrådet /12 Innstilling: 5

18 1. RegionrådetforHadelandtarrapporten«Reiselivsorganisering HadelandogRingerike»til foreløpigorientering. 2. RapportenoversendesHadelandRingerikeReiselivforviderebehandling.Detbesom tilbakemeldingomkonklusjoneneirapporteninnen15.november Rapportogregnskapoversendesfylkeskommunene. 4. Regioneneseventuellebidragi2013vilblivurdertetteratreiselivsnæringenstilbakemelding foreligger. Møtebehandling HildeBrørbyFivelsdalforesloatfristenfortilbakemeldingfraHadelandRingerikeReiselivsettestil5. nov. DettevilværeisamsvarmeddenfristenRådetforRingeriksregionenvedtok. Vedtak 1. RegionrådetforHadelandtarrapporten«Reiselivsorganisering HadelandogRingerike»til foreløpigorientering. 2. RapportenoversendesHadelandRingerikeReiselivforviderebehandling.Detbesom tilbakemeldingomkonklusjoneneirapporteninnen5.november Rapportogregnskapoversendesfylkeskommunene. 4. Regioneneseventuellebidragi2013vilblivurdertetteratreiselivsnæringenstilbakemelding foreligger. [Lagre] 6

19 MØTEINNKALLING RegionrådetforHadeland Dato: kl1000 Sted: Lunnerrådhus,Sandsvegen1,2740Roa EventueltforfallmeldestilEdvinStraumetlf ellerviaeposttil NB! Saksdokumentersendesogsåtilførstevararepresentant.Dissemøterbareettersærskiltinnkalling. ØvrigevararepresentanterogfylkestingsrepresentanterfraHadelandfårsakslistetilorientering. Møteplan Orienteringer Lunsj Orienteringerogdrøftinger. Behandlingavsaker SAKSLISTE 41/12 12/ Orienteringogdrøftingssaker26.oktober /12 12/ Referatsaker26.oktober /12 12/ ForslagtilrevidertreiselivsstrategiforOpplandfylkeskommune Høringsuttalelse. 44/12 12/ MedlemskapiNorskKulturarv Jaren,22.oktober2012 EdvinStraume Regionkoordinator 1

20 41/12Orienteringogdrøftingssaker26.oktober2012 Arkivsakdok. 12/ Arkivkode. 026 Saksbehandler EdvinStraume Saksgang Møtedato Saknr Regionrådet /12 Innstilling: Sakenetastilorienteringogfølgesoppslikenblirenigeomgjennomdrøfting. Orienteringer: Drøftinger: OrienteringomarbeidetforåfåviktigeprosjektermediNTP. StorOsloNord Orienteringvedregionrådsleder/regionkoordinator. LINKRingerike Orienteringv/prosjektlederLennartHovland. LokaltransportpåHadeland. Orienteringomprosjektetogreisevaneundersøkelse2. v/prosjektlederelisabethraastadkjørvenogrektorvedmoenskole, TorleifGrønli. Ungdomssatsing. Tilbakemeldingomfellessatsingi2012. SkissetilsøknadommidlerfraOFKi2013samtkommunenesdelaktighet. v/sektorledermartatuffogkonsulentstigfallingen. SUSTAINCO SustainableEnergyforRuralCommunities energieffektiviseringsogenergiomleggingsprosjekt. Orienteringomprosjektetoghvordanenharstartetopp. v/representanterforenergigården. Hadelandsmessa Hadelandkonferansen. Kortoppdateringved«messegeneral»DagfinnEdvardsen. NyttfraFylkesmannen. NyttfraOpplandfylkeskommune. Tid Lunsj11.40 RegionalHandlingsplanforHadeland2013. Presentasjonogdrøftingavskissesomvilværeenbearbeidetversjonavdetsomble lagtframpåmøtet21.sept. 2

21 RegionalplanforHadeland. Presentasjonogdrøftingavdelertilplanforslaget. 3

22 42/12Referatsaker26.oktober2012 Arkivsakdok. 12/ Arkivkode. 026 Saksbehandler VibekeBuraasDyrnes Saksgang Møtedato Saknr Regionrådet /12 Innstilling: Sakenetastilorientering Saksdokumenter Sluttrapportforprosjektet«KulturbasertverdiskapingGranavollen Tingelstadhøgda( )» ProsjektskisseVINK:«Langsvannveieroggutuerfrabronsealdertilcyberspace» Prosjektforinnovasjonogverdiskapingpånaturogkulturarv(VINK)påHadeland Vedlagt Ja Ja Vedleggtilsak Sluttrapport for Granavollen-prosjekte Prosjektskisse VINK.docx 4

23 43/12ForslagtilrevidertreiselivsstrategiforOpplandfylkeskommune Høringsuttalelse. Arkivsakdok. 12/ Arkivkode. Saksbehandler EdvinStraume Saksgang Møtedato Saknr Regionrådet /12 Instilling: Vedlagtforslagtiluttalelsevedtas Saksdokumenter Vedlagt Ja ReiselivsstrategiforOpplandfylkeskommune.HøringsuttalelsefraRegionrådetfor Hadeland. HøringsbrevfraOpplandfylkeskommune,av12.oktober2012 Ja ForslagtilrevidertreiselivsstrategiforOpplandfylkeskommune. Ja VedleggtilrevidertreiselivsstrategiforOpplandfylkeskommunehøsten2012. Ja ReiselivspolitikkiOpplandfylkeskommune.Strategi Nei Saksopplysninger: Fylkesutvalgethargittfylkeskommunenkomiteforkultur,miljøognæringioppdragårevidere gjeldendereiselivsstrategi(reiselivspolitikkiopplandfylkeskommune Strategi ). Forslagtilrevidertstrategiblebehandletifylkesutvalget18.sept.Dokumenteternåsendtpåhøring medfrist15.nov.endeligbehandlingvilskjeifylkestingetidesember. Genereltomforslaget. ForslagtilrevidertreiselivsstrategiforOpplandfylkeskommuneeretkortfattetoggodt inndeltdokumentpå13sider,medgreiinnholdsfortegnelseforan,ogderforlettåsetteseg inniogfåoversiktover.detteerenklarforbedringfradetgamledokumentet,somvarpå ca.30s.ogtildelsuoversiktligredigert. Undergisenkortoppsummeringavhvertkapittel,medhenvisningtilhvasomerforeslått tattmedivedlagtforslagtiluttalelse. 1Innledning(s.2) Engreioversiktoverbakgrunnenforarbeidet. ØnsketomåvidereføresatsingenpåFjellNorgeunderstrekes. Hovedlinjenefratidligerestrategividereføres.Disseer: viderearbeidmedinfrastruktur fellesgodesatsinggjennomdestinasjonsselskapene markedsføringavopplandmotdetinternasjonalemarkedet kompetanse Ivedlagtforslagtiluttalelsetasfølgendeopp: 5

24 FjellNorgeerikkenoennaturliglandsdelsselskapforHadeland.Jf.utredningen «Reiselivsorganisering HadelandogRingerike»somregionrådetbehandletpå forrigemøte. FaktafeilomRv4måpåtales. Fylketssjunasjonalparkerogmangeandreviktigemålforopplevelseogrekreasjoner omtalt.atdeleravnordmarkaliggeriopplanderikketattmed.detteernorges mestbenyttedeområdeforfriluftslivogrekreasjonogbørderfornevnessammen meddeandrefriluftsområdeneifylket. 2Definisjonavreiselivsproduktet(s.3) Engreiogoversiktligpresentasjon. 3ReiselivetiOppland(s.3) InneholderstatusopplysningeromreiselivetsbetydningforOppland.Dethenvisesmyetil statistikkpresentertivedlegg. Reiselivetsysselsetterca.8500personerifylket.Detteutgjør10%avdesysselsatte.På Hadelanderprosentandelenvesentligmindre,mensreiselivetlengernordifylket sysselsetterrundt20%avarbeidsstokken. Kapitletinneholderenbeskrivelseavutviklingeninnenovernattingsbedrifteneog fritidsboligenesbetydningforverdiskapingenifylket.verdiskapingenknyttettilfritidsboliger øker,mensovernattingsbedriftenetapermarkedsandeler. DentotaleverdiskapingeninnenreiseliviOpplanderpånesten3mrd.Avdettrepresenterer overnattingsbedriftenelittunder500mill. StrukturendringenharførttilatdentotaleverdiskapingeninnenreiselivetiOpplandharøkt desisteårene.deterimidlertidenutfordringatbedriftersomharståttforenstordelav finansieringenavfellesgodeneogmarkedsføringenavopplandharhattennegativ økonomiskutvikling. Ivedlagtforslagtiluttalelsetasfølgendeopp: Detmanglerenomtaleavdagsturismensbetydningogutviklingsmuligheter. 4Mandat(s.5) Engreiredegjørelseformandatogbakgrunn. Detunderstrekesatfylkeskommunensreiselivsstrategiskalutformesitrådmedden NasjonaleReiselivsstrategien«DestinasjonNorge»,somNæringsoghandelsdepartementet harutarbeidet. 5Ansvarogrollefordeling(s.6) Presentasjonmedfigurhentetfra«DestinasjonNorge» 5.1DestinasjonsselskapeneiOppland 90%avallereiselivsbedrifteneiOpplandertilknyttetetavderegionale destinasjonsselskapene.bedriftersomikkeermedlemeroppfatteslangtpåvegsom gratispassasjerer. Destinasjonsselskapeneerfylkeskommunensutøvendesamarbeidspartner. Fylkeskommunenvilforholdesegtildetsomerbeskrevetomorganiseringav destinasjonsselskapinasjonalreiselivsstrategi. 5.2KommunerogRegionråd. 6

25 Reiselivetertjentmedatfylkeskommune,kommuner,regionrådogdestinasjonsselskaphar fellesmålforreiselivsutvikling. DeflestekommuneneiOpplandbidrarøkonomisktildestinasjonsselskapene.Deteren gjengsoppfatningatkostnadertilturistinformasjonogvertskaperetkommunaltansvar. Destinasjonsselskapetkanværekommunensutøvendeorgan. 5.3LandsdelsselskapogInnovasjonNorgesreiselivsavdeling. Østlandeterdenenestelandsdelenutenoverbyggendelandsdelsselskap. OpplandhartattinitiativtilåetablereFjellNorge.Detteviltroligblietlandsdelsselskapi løpetav2013. IhenholdtilNasjonalReiselivsstrategivildetbligjennomførtarbeidforåetablereet landsdelsselskaptilpåøstlandet.detteeravbetydningfordeleravoppland. Landsdelsselskapeneskalværenærmestebestillerogpremissleverandørtilarbeidet InnovasjonNorgeskalutføre. 5.4InnovasjonNorgesdistriktskontoriOppland,FylkesmanneniOpplandogNHO. Rollenetildisseaktørenebeskrives. Ivedlagtforslagtiluttalelsetasfølgendeopp: Opplandfylkeskommunemåogsåengasjeresegiåfåetablertdetandre landsdelsselskapetpåøstlandet,ikkebareiarbeidetmedfjellnorge. NårdetbliretablerttolandsdelsselskappåØstlandetmåfylkeskommunenvære medeieribeggeselskapeneogårligbidraøkonomisktilprofileringavalledelerav fylket. 6Visjonogmål(s.9) 6.1Visjon: Opplandskalhaetbærekraftigreiselivmedopplevelseravhøykvalitetitrådmed etterspørselenimarkedet.reiselivetskalværeetviktigbidragforåopprettholde levedyktigelokalsamfunn. 6.2Mål: OpplevelseogReisemålsutvikling Opplandfylkeskommunesskalbidratilåøkeverdiskapingogattraksjonskraftgjennom satsingpåopplevelserogreisemålsutviklingsamtvidereutviklingavfritidsboliger. Marked Opplandskalhaminstsammeårligeutvikling,iantallgjestedøgnogverdiskapingfor reiselivettotalt,somgjennomsnittetforlandet,nasjonaltoginternasjonalt. 7Tiltakmedbudsjett(s.10) 7.1Opplevelseogreisemålsutvikling Strategierogtiltak Fellesgoder. Opplandfylkeskommuneskalbl.a.: Bidramedfellesgodestøttetildestinasjonsselskapene.Fordelingenavdissemidleneskal baserespåantallovernattingerikommersiellebedrifterogfritidshus. Destinasjonersomskalmottafellesgodestøttemåhaenårligomsetningpåminimum4mill krpr.år. (Omsetningskravetidengamlestrategienvarpå2,5mill.HRRhardesisteårenehatten omsetningpåca.3mill.) 7

26 8 Natur,kulturogteknologisomgrunnlagforverdiskaping. Opplandfylkeskommuneskalbl.a.: FølgeoppdeVINKprogrammenesomeretablertogvurderenyegjennomdeltakelsei programstyret. (Herervårregioninviterttilådelta.Innsendtprosjektskissepresenteresiannensakidagens møte.) Arrangementer: Opplandfylkeskalbl.a.: BidratilåopprettholdeogvidereutvikleOpplandsometfylkesformangeogstore arrangement. Kompetanse Opplandfylkeskommuneskalbl.a.: StøttekompetansetiltaksombidrartilmåloppnåelseavreiselivsstrategieniOppland. StimulereungdomsbedrifterinnenreiselivetgjennomUngtEntreprenørskap. Tilbyutdanningsprogrammeridenvideregåendeskolenihenholdtilreiselivetsbehov. Påvirkereiselivettilåsynliggjørebehovetforkompetanseogarbeidskraft. Ellerserfølgenepunkteromtaltogførtoppsomstrategier/tiltakunderdenneoverskriften: Universellutforming Omstillingavfullserviceovernattingsbedrifter Fritidsboliger Kortreistmat Miljøsertifisering Ivedlagtforslagtiluttalelsetasfølgendeopp: Forslagtilbudsjettellerøkonomiskrammemangler. ForHadelanderdetuakseptabeltatfordelingsnøkkelenformidlertilfellesgoder utelukkendeskalfordelesetterovernattingsdøgn.påhadelanderreiselivetnaturlig nokbasertpådagsturisme,medhadelandglassverkmed550000årligebesøkende somdenstørsteaktøren.deterurimeligatregionenikkeskalfåuttellingfordette. HvordanOpplandfylkeskommunehartenktåbidratilutviklingenavdagsturismen børomtalesistrategidokumentet.detvilværenaturligåinnarbeidedettesomeget punktunderstrategierogtiltakidettekapitlet. 7.2Markedsføring Strategierogtiltak Organisasjonsstruktur: Opplandfylkeskommuneskal: DeltaiarbeidetmedetableringavlandsdelsselskapforFjellregioneniSørNorge VærepositivetilatrestenavØstlandetogsåblirendelavlandsdelsstrukturen Væremedeierilandsdelsselskapetogbidramedressursertilprofileringav reiselivsnæringenioppland. Ellerserfølgenepunkteromtaltogførtoppsomstrategier/tiltakunderdenneoverskriften: Markedsføringogsalg Markedskompetanse

27 Ivedlagtforslagtiluttalelsetasfølgendeopp. Opplandfylkeskommunemådeltaietableringenavbeggelandsdelsselskapenepå Østlandet.ForHadelanderdetikkeakseptabeltatfylkeskommunenerinitiativtaker ogpådriverforetableringavdeteneselskapetmenbarepassivpositivtiletablering avdetlandsdelsselskapethvorvårregionnaturlighørerhjemme. Opplandfylkeskommunemåværemedeieribeggeselskapene. Seforøvrigkommentarenetilkap.5. Sluttkommentar: Ihøringsbrevetunderstrekesdetatstrategiengjelderfylkeskommunensegetarbeidmed reiseliv,ogatdetikkeerenstrategiforreiselivetiopplandsomhelhet. Viderepoengteresdetatstrategienikkeinneholdernoenøkonomiskramme,men gjennomføringavstrategienvilkreveøkteressurseriforholdtildagensreiselivsbudsjettpå ca.8mill. Ivedlagtforslagtiluttalelsetasfølgendeopp: Dersommålenesomerbeskrevetistrategienskalnåsmåressursinnsatsenøkes vesentlig. Vedleggtilsak Revidert reiselivsstrategi for O Høringsutkast - revidering av Oppland Vedlegg Vedlegg 9

28 44/12MedlemskapiNorskKulturarv Arkivsakdok. 12/ Arkivkode. Saksbehandler EdvinStraume Saksgang Møtedato Saknr Regionrådet /12 Innstilling: RegionrådetforHadelandtarkontaktmedNorskKulturarvmedsiktepåmedlemskap. AvtaleutarbeidespåbakgrunnavforslagfraNorskKulturarvogetterdrøftingmedarbeidsgruppe rådmennenefåransvarforåsettened. Årligeutgiftertilmedlemskapfordelesmellomkommuneneetterfolketall. Saksdokumenter Vedlagt ForslagtilavtalemellomHadelandregionrådogNorskKulturarv Ja NorskKulturarv«Verngjennombruk» Nei PPpresentasjonlagtframforregionrådet22.juni2012 Reg.rådsakene24/10og2/11 Nei Ref.framøtemellomordførere,rådmennogregionadministrasjon12.10.og7.12. Nei 2010og (Sakene67/10,86/10og55/12) Saksopplysninger: DetvisestilorienteringsomIvarOdnes,nestlederistyretforNorskKulturarv,haddeforregionrådet 22.juniiårogkonklusjonframøtetmellomordførere,rådmennogregionadministrasjonen4.sept. NorskKulturarverenideell,nasjonalstiftelseoppretteti1993avOpplandfylkeskommune,med29 innskyterefraoffentligogprivatsektorinærtsamarbeidmedkommunalogregionaldepartementet. NorskKulturarveråpenformedlemskapfrabedrifter,organisasjonerogenkeltmedlemmer. NorskKulturarvsvisjonerverngjennombruk,oggjennomførerpraktisketiltakisamarbeidmed offentligestyresmakterognæringslivetforåtavarepådenmangfoldigekulturarvenviharinorge. NorskKulturarvharheilelandetsomarbeidsområde,oginitiererkulturverntiltakbådepålokaltog nasjonaltnivå.organisasjonenarbeiderforvernavkulturarvengjennombærekraftigbrukoger premissleverandørfordenoffentligekulturminneforvaltninga. NorskKulturarvserkanskjemestkjentforutdelingavkvalitetsmerkeOlavsrosaogforågiutden kulturhistoriskereisehåndboka«veiviseren». ItilleggbidrarNorskKulturarvtilgjennomføringavmangeprosjekterogundervisningsopplegg.Av dissekanennevne: Kursibygningsrehabilitering. Skoleprosjektet«Ryddetkulturminne. «Taettak»prosjektforåreddeverneverdigebygninger. 10

29 11 UtførligeopplysningeromstiftelsenNorskKulturarvfinnespånettportal: MedlemskapiNorskKulturarv Frakommunesektorenehardettilnåværtenkeltkommunersomharværtmedlemmer.Ca.100 kommunereridaginnmeldt.nyttavåreteratregionrådkanmeldeseginn.tilnåerdetbare Setesdalsregionensomharbenyttetsegavdette. Etregionaltmedlemskapvilivårttilfelleblilittrimeligereennomkommunenehaddemeldtseginn enkeltvis.(500000,vs.53000,) SpørsmåletommedlemskapiNorskaKulturarvertidligerevurdertavRegionrådetforHadeland.Da regionrådetbehandletsakeni2010vardettemedutgangspunktiindividueltmedlemskapfra kommunene.etterenvurderingfantendengangutatnytteverdienikkevarstornoktilatenville anbefaleetsliktmedlemskap.(jf.reg.rådsakene24/10og2/11) Etterorienteringenregionrådetfikk22.juniblesakenpånyttdrøftetiordfører/rådmannsmøtet4. sept.detkomframulikesynspunkterunderdrøftingeneder.menfleregav«uttrykkforatkostnad medmedlemskapvarrelativlitenogatdetkunneværeavenvissverdiogværetilsluttetdet nettverketnorskkulturarvutgjør.detvarvidereenighetomatdersomenskullemeldeseginn burderegionrådetgjøredet,slikatallekommuneneblemedlem.» Regionkoordinatorfikkioppdragleggerframsakomdettetilbehandlingiregionrådet. Vurdering: Forslagtilavtalesomertilsendtogliggervedlagterenkopiavavtalensomerinngåttmed Setesdalsregionen.Dennemågjennomdrøftespånyttogutformesslikatdenpåenbedremåte tilfredsstillerdebehovkommunenepåhadelandhar. Skalennslikavtalehanoeforsegmåkommuneneoganderlokaleaktørerværepositiveog engasjerteparterisamarbeidet.regionrådetharikkeenadministrasjonsomkanværeetutøvende organpåvegneavkommunene.meddettesomutgangspunktharregionkoordinatortattkontakt medkommunenev/kulturkontorene,hadeland RingerikeReiselivogRandsfjordmuseene. TilbakemeldingenefraHadeland Ringerikereiseliversværtpositive.Organisasjonengiruttrykkfor at«medlemskapinorskkulturarv(vil)væreetviktigoggodtbidragmedtankepåalleredenedlagt markedsprofileringsamtproduktutviklinginnenreiselivet»nettportalenolavsrosanevnesspesieltog denkulturhistoriskereisehandbokaveiviserenvurderessomseriøseoggodtinnarbeidede.hrrvil «bidramedtidtilkulturminnedokumentasjonsamtbilder»ogbekrefteratde«vilprioriteredenne formformarkedsarbeid». DagliglederforRandsfjordmuseenemelderinteresseforsamarbeidknyttettilbygningsvernog understrekeratdetteeretviktigsatsingsområdeogsåformuseet. Itilleggønskerhunatmuseetblirinvolvertdersomundervisningsoppleggbliinnarbeidetiavtalen.Se pkt.5ivedlagtforslag. FrakulturkontoreneharenfåtttilbakemeldingfraKulturkontoretforLunnerogGran.Deerogså positivetiletmedlemskapogmenerdetermuligåfågodeffektutavetrelativtbeskjedentbeløp. Deunderstrekerimidlertidatdetteforutsettesaktivdeltakelsefrakommuneneogerbekymretforat detkanværevanskeligåprioriterelokaleressursertilarbeidet. Konklusjon: Meddettesombakgrunnharregionkoordinatorkommettildenkonklusjonathanviltilråat RegionrådetforHadelandtarkontaktmedNorskKulturarvmedsiktepåmedlemskap.

30 AvtaleutarbeidespåbakgrunnavforslagfraNorskKulturarvogetterdrøftingmedarbeidsgruppe rådmennenefåransvarforåsettened. Årligeutgiftertilmedlemskapbørkunnefordelesmellomkommuneneetterfolketall. 12

31 Innkalling til møte i Gran ungdomsråd 25. oktober 2012 Hvor: Møterom Granavollen, Gran rådhus Tid: Saker 16/12 Rådmann Arne Skogsbakken vil være med på møtene i ungdomsrådet fremover. Skogsbakken informerer om sin rolle i administrasjonen i Gran kommune og om sin rolle i ungdomsrådet. 14/12 Nytt ungdomsråd desember Organisering og gjennomføring av valg. Orientering om hvor langt vi er i prosessen. 17/12 Ungdomsrådets stimuleringsmidler Behandling av søknader. 18/12 Vi flytter neste møte til på grunn av budsjettprosessen i Gran kommune. Eventuelt Det blir servert mat og vann i pausen. Ta gjerne med eget drikke Velkommen! Med vennlig hilsen Kultur Thomas Petersen SLT-koordinator Saksbehandlers telefon:

32 Referat fra møte i Gran ungdomsråd 25. oktober 2012 Hvor: Møterom Granavollen, Gran rådhus Tid: Saker 16/12 Rådmann Arne Skogsbakken vil være med på møtene i ungdomsrådet fremover. Skogsbakken informerer om sin rolle i administrasjonen i Gran kommune og om sin rolle i ungdomsrådet. Kommuneloven Rådmann/administrasjonssjef er lovpålagt. Rådmann har det overordnede ansvaret. Utviklingsarbeid i kommunen. Er med på å gjøre de kommunale tjenestene best mulig. Kommuner-yter tjenester, forvalter og driver samfunnsutvikling. Sørger for at det politikerne bestemmer blir iverksatt. Rådmann og ordfører samarbeider tett. Arne er utdannet innen økonomi, administrasjon og ledelse. Rådmannsgruppa har bestemt at de skal være representert i rådene. Råd for funksjonshemmede, eldrerådet og ungdomsrådet. 14/12 Nytt ungdomsråd desember Organisering og gjennomføring av valg. Orientering om hvor langt vi er i prosessen. Thomas orienterte. Det er foretatt valg ved Bjoneroa og Brandbu ungdomsskole. Gran us gjennomfører valg neste uke. Om det kommer valgte i fra Hadeland vgs, vil vi vurdere å utvide antall medlemmer i ungdomsrådet med tre representanter. 17/12 Ungdomsrådets stimuleringsmidler Behandling av søknader og tildeling. Det har kommet inn tre søknader i Alle fikk innvilget sin søknad. Vedtak Tildeling 1. Ungdomsklubben Lidsjalv kr. 5000,- U-klubben Lidskjalv er et tilbud til ungdom mellom 13 og 18 år og holder til på Aktivitetshuset Lidskjalv. Det er åpent onsdag kl Aktiviteter: biljard, fotballspill, airhockey, x-box, singstar, playstation, datarom, kiosk. Har scene og lydanlegg og arrangerer konserter 2-3 ganger i halvåret. Kjeller'n er åpnet: to øvingsrom for band + et stort allrom til biljard og x-box. 2. Kompaniet, forestillingen «Trollmannen fra Oz» kr ,- Kompaniet er en frivillig forening med utspring fra Electric-feet dansesenter. Kompaniet drives av foreldre og andre frivillige og har org.nr Kompaniet ble startet i 2008 for å gi barn og unge en mulighet til å være med i større eller mindre oppsetninger innen teater, dans,

33 sang og musikk. Skuespillerne får ekstra trening/fysisk aktivitet, opplever mestring og erfarer at samarbeid må til for å lykkes. De er også selv med og lager kostymer og kulisser og tar aktivt del i forberedelser. Kort beskrivelse av tiltaket: Kompaniet skal sette opp «Trollmannen fra Oz» i kultursalen på Hadeland vdg skole første helgen i februar Her vil ca 70 personer, i hovedsak barn og unge være med og det trengs mye kostymer og kulisser. 3. Bjoneroa ungdomsklubb. Kr. 5000,- Til innkjøp av spillkonsoller og ekstrautstyr/spill til aktivitet på klubbkvelder. Vil kjøpe PS3 og Wii for å arrangere konkurranser og lek med musikk, sang, dans, sport. Alle med spesifisert sum fikk innvilget summen. 18/12 Vi flytter neste møte til på grunn av budsjettprosessen i Gran kommune. Eventuelt Vi vurderer tur. Thomas undersøker med Gjøvik og Lillehammer ungdomsråd. Kan vi komme på besøk. Hva har de fått til og på hvilken måte ble det gjort. Referent Thomas Petersen

34

35

36

37

38

39

Møteplan 8.30 Felles formannskapsmøte for kommunene Gran og Lunner Felles formannskapsmøte for kommunene Gran, Jevnaker og Lunner

Møteplan 8.30 Felles formannskapsmøte for kommunene Gran og Lunner Felles formannskapsmøte for kommunene Gran, Jevnaker og Lunner Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Felles formannskapsmøte for kommunene på Hadeland Lunner rådhus. Møtedato: 01.06. 2012 Tid: 08.30 for formannskapene i Gran og Lunner 10.00 for formannskapet i Jevnaker

Detaljer

Leif Ranch Kornum, Jevnaker kommune for Fank Morten Nerby

Leif Ranch Kornum, Jevnaker kommune for Fank Morten Nerby MØTEPROTOKOLL Regionrådet Dato: 21.09.2012 kl 1000 1430 Sted: Lunner rådhus Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Leif Ranch Kornum, Jevnaker kommune for Fank Morten Nerby Frank Morten

Detaljer

Oskar, Kristine, Ingeborg, Rebekka, Arne Henrik, Karen, Andris, Guro og Anna. Fra : Arne Skogsbakken, Trygve Rognstad og Thomas Petersen

Oskar, Kristine, Ingeborg, Rebekka, Arne Henrik, Karen, Andris, Guro og Anna. Fra : Arne Skogsbakken, Trygve Rognstad og Thomas Petersen MØTEPROTOKOLL Gran ungdomsråd Dato: 21.11.2013 kl. 18:00 Sted: Gran rådhus Arkivsak: 13/00011 Møtende Oskar, Kristine, Ingeborg, Rebekka, Arne Henrik, Karen, Andris, Guro og Anna Fra administrasjonen:

Detaljer

Eventuelt forfall skal meldes via epost eller tlf

Eventuelt forfall skal meldes via epost eller tlf MØTEINNKALLING Gran ungdomsråd Dato: 21.11.2013 kl. 18:00-20:00 Sted: Gran rådhus Arkivsak: 13/00011 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal meldes via epost thomas.petersen@gran.kommune.no eller tlf. 91853704

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0014/07 DESENTRALISERT UTDANNING - PARTNERSKAPSMIDLER /07 BARN OG UNGE PÅ HADELAND VELGER POSITIV LIVSSTIL

PROTOKOLL SAKSLISTE 0014/07 DESENTRALISERT UTDANNING - PARTNERSKAPSMIDLER /07 BARN OG UNGE PÅ HADELAND VELGER POSITIV LIVSSTIL PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtedato: 22.06.2007 Tid: kl.10:00 Forfall: Kari Marie Engnæs, Gran, Anne Lise Bleie, Gran, Diann Wallin, Oppland Fylkeskommune Varamedlemmer: Hans Bjørge, Gran,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Regionrådet. Møteplan. Saksliste. Regionrådet for Hadeland Lunner rådhus, Sandsvegen 1, 2740 Roa. Møtedato: 21.09.2012 Tid: 10.

MØTEINNKALLING. Regionrådet. Møteplan. Saksliste. Regionrådet for Hadeland Lunner rådhus, Sandsvegen 1, 2740 Roa. Møtedato: 21.09.2012 Tid: 10. MØTEINNKALLING Regionrådet Utvalg: Møtested: Regionrådet for Hadeland Lunner rådhus, Sandsvegen 1, 2740 Roa. Møtedato: 21.09.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55

Detaljer

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 12.03.2015 kl 1000 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 15/00016 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 31.05.2012 kl 900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten (Ap),

Detaljer

MØTEINNKALLING Regionrådet for Hadeland Dato: Sted:

MØTEINNKALLING Regionrådet for Hadeland Dato: Sted: MØTEINNKALLING Regionrådet for Hadeland Dato: 26.10.2012 kl 1000 Sted: Lunner rådhus, Sandsvegen 1, 2740 Roa Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no

Detaljer

Ettersendte referatsaker

Ettersendte referatsaker Ettersendte referatsaker tillegg til de som fremgår av saksframlegget TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE 24.10.13 Eldrerådet: Protokoll fra møte 07.10.13 Råd for funksjonshemmede: Protokoll fra møte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Regionrådet for Hadeland. Dato: kl. 9:00-14:00 Sted: Thorbjørnrud hotell, Jevnaker Arkivsak: 17/00103 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Regionrådet for Hadeland. Dato: kl. 9:00-14:00 Sted: Thorbjørnrud hotell, Jevnaker Arkivsak: 17/00103 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Regionrådet for Hadeland Dato: 08.12.2017 kl. 9:00-14:00 Sted: Thorbjørnrud hotell, Jevnaker Arkivsak: 17/00103 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 27.08.2013 kl 0830 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 27.08.2013 kl 0830 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 27.08.2013 kl 0830 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 19.02.2015 kl 1500 Sted: Lunner ungdomsskole, auditoriet Arkivsak: 15/00015 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Rådgiver Terezia Lestinska, Oppland f.kommune til sak 45/12 Rådgiver Christen Næss, Oppland f.kommune til sak 45/12

Rådgiver Terezia Lestinska, Oppland f.kommune til sak 45/12 Rådgiver Christen Næss, Oppland f.kommune til sak 45/12 Møteprotokoll Regionrådet for Hadeland Dato: 7.12. 2012 Tid: 10.00 13.40 Sted: Forfall: Lunner rådhus Hilde Brødby Fivelsdal, Jevnaker kommune Hege Bogfjellmo, Lunner kommune Møtte ikke: Møtende vararepresentanter:

Detaljer

Møteprotokoll. NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget

Møteprotokoll. NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget Møteprotokoll Møtested: Møterom LYON, Namsos Samfunnshus Møtedato: 26. februar 2007, kl. 0900 Møteleder: Siw Bleikvassli Sak nr. 001/07 007/07 Av utvalgets medlemmer / varamedlemmer

Detaljer

REFERATSAKER TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE

REFERATSAKER TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE REFERATSAKER TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE 11.10.12 Kontrollutvalget: Protokoll fra møte 21.09.12 Ungdomsrådet: Innkalling til møte 20.09.12 Ungdomsrådet: Protokoll fra møte 20.09.12 Eldrerådet:

Detaljer

REFERATSAKER 13.12.12 TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE

REFERATSAKER 13.12.12 TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE REFERATSAKER TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE 13.12.12 Samarbeidsrådet i Osloregionen: Protokoll fra rådsmøte 05.06.12 Innlandet Revisjon IKS: Innkalling til representantskapsmøte 14.12.12 Eldrerådet:

Detaljer

Godkjenning av protokoll Budsjett Levanger kommune

Godkjenning av protokoll Budsjett Levanger kommune Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 23.11.2009 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Vestby kommune Barn og unges kommunestyre

Vestby kommune Barn og unges kommunestyre Vestby kommune Barn og unges kommunestyre MØTEINNKALLING Utvalg: BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00-13.15 Innkallingen sendes også til varamedlemmene,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 1/15 15/195 PROSJEKTERING AV BUSSHOLDEPLASSER I HOV SENTRUM - ORIENTERING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 1/15 15/195 PROSJEKTERING AV BUSSHOLDEPLASSER I HOV SENTRUM - ORIENTERING SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale eldreråd Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 12.02.2015 Tid: 09:30 NB! Mrk. tiden! Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte.

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyret

MØTEINNKALLING. Valgstyret MØTEINNKALLING Valgstyret Dato: 05.02.2015 kll 1200 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 15/00019 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Ellers møtte: Folkehelsekoordinator Ane Bjørnsgaard, Oppland f. kom - til sak 37/13 Kulturkonsulent Rune Larsen, Gran kommune - til sak 37/13

Ellers møtte: Folkehelsekoordinator Ane Bjørnsgaard, Oppland f. kom - til sak 37/13 Kulturkonsulent Rune Larsen, Gran kommune - til sak 37/13 MØTEPROTOKOLL Regionrådet for Hadeland Dato: 13.12. 2013 Tid: 9.00-13.15 Sted: Forfall: Gran rådhus, 2770 Jaren Hege Bogfjellmo, Lunner kommune Møtende vararepresentanter: Fra administrasjonen møtte: Rådmann

Detaljer

Dato: 11.03.2016 kl. 9:00-14:00 Sted: Hadelandshagen, Storgata 15, Gran

Dato: 11.03.2016 kl. 9:00-14:00 Sted: Hadelandshagen, Storgata 15, Gran MØTEINNKALLING Regionrådet for Hadeland Dato: 11.03.2016 kl. 9:00-14:00 Sted: Hadelandshagen, Storgata 15, Gran Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934 47 376 eller via e-post til vibeke.buraas.dyrnes@gran.kommune.no.

Detaljer

STORFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Møterom 3, rådhuset Møtedato: Onsdag Varighet:

STORFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Møterom 3, rådhuset Møtedato: Onsdag Varighet: STORFJORD KOMMUNE Møtested: Møterom 3, rådhuset Møtedato: Onsdag 3.12.2014 Varighet: 11.15 12.15 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Nils Petter Beck Odd Kr. Solberg Faste medlemmer Nils

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Info ved Jon Anders Myrvang.

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Info ved Jon Anders Myrvang. STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Møterom Værnes, Rådhuset Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for de tillitsvalgte.

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for de tillitsvalgte. MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 30.08.2012 kl. 8:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00115 Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for

Detaljer

Komité mennesker og livskvalitet.

Komité mennesker og livskvalitet. Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 05.04.2017 Tid:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Klagenemnda SAKSLISTE. Dato: 12.02.2014 kl 1230 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00016 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Klagenemnda SAKSLISTE. Dato: 12.02.2014 kl 1230 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00016 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Klagenemnda Dato: 12.02.2014 kl 1230 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00016 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom kl

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom kl ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-2 26.10.2010 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Else Randi Kolby (Fagforbundet), Solveig Hallum (Fagforbundet, vara for Elisabeth Ulnes), Jorja Eriksen (Utdanningsforbundendet)

Else Randi Kolby (Fagforbundet), Solveig Hallum (Fagforbundet, vara for Elisabeth Ulnes), Jorja Eriksen (Utdanningsforbundendet) MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Dato: 27.08.2013 kl 0830 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Møtende varamedlemmer: Forfall Tillitsvalgte Fra administrasjonen: Protokollfører:

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.12.2016 Tid: 09:00 Evt forfall,

Detaljer

Bjørg Kværn for Knut Lehre Gran kommune Halvor Bratlie for Harald Tyrdal Lunner kommune

Bjørg Kværn for Knut Lehre Gran kommune Halvor Bratlie for Harald Tyrdal Lunner kommune MØTEPROTOKOLL Regionrådet Dato: 06.02.2015 kl. 9:00 Sted: Lunner rådhus Tilstede: Møtende varamedlemmer: Rune Meier Gran kommune Anne Marte Skari - Gran kommune Hege Bogfjellmo Lunner kommune Johan Esperum

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra møtet 29.11.12. Utbyggingsavtale for del av eiendommen gnr. 260 bnr. 40 Samlokaliserte nødetater Tronerud eiendom

Godkjenning av møtebok fra møtet 29.11.12. Utbyggingsavtale for del av eiendommen gnr. 260 bnr. 40 Samlokaliserte nødetater Tronerud eiendom MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 31.01.2013 kl 1400 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost Knut.Lehre@gran.kommune.no eller

Detaljer

SNILLFJORD KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Oddvar Lian (leder) Inger Singstad Mjønes

SNILLFJORD KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Oddvar Lian (leder) Inger Singstad Mjønes SNILLFJORD KOMMUE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 2. desember 2005 kl. 13.00 14.40. Møtested: Rådhuset i Snillfjord, Lille møterom. Saknr: 19/2005-24/2005 Arkivsaknr.: Møteleder: Oddvar Lian Møtende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST - OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST - OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST - OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, Møterom 241 Møtedato: 27.01.2016 Tid: 16:30 Slutt: 18:45 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 11/14 14/1608 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 16.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 11/14 14/1608 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 16.10.2014 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 16.10.2014 Tid: Kl.09:00 Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 30. mars 2012 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0830 1540.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 30. mars 2012 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0830 1540. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 30. mars 2012 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0830 1540. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Ås kommune MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Møtetid: 29.03.2016 kl. 15:30-17:30 Møtested: Rådhuset 2.etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

Reiseliv. Hadeland - Ringerike - Gjøvikregionen. Bruk av partnerskapsmidler 2015. 2/15 Støtte til Ungdommens Kulturmønstring på Hadeland i 2015

Reiseliv. Hadeland - Ringerike - Gjøvikregionen. Bruk av partnerskapsmidler 2015. 2/15 Støtte til Ungdommens Kulturmønstring på Hadeland i 2015 MØTEINNKALLING Regionrådet Dato: 06.02.2015 kl. 9:00 Sted: Lunner rådhus Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934 47 376 eller via e-post til vibeke.buraas.dyrnes@gran.kommune.no. Varamedlemmer

Detaljer

Eventuelt fravær meldes via epost eller tlf

Eventuelt fravær meldes via epost eller tlf MØTEINNKALLING Gran ungdomsråd Dato: 29.08.2013 kl. 18:00 Sted: Rådhuset Arkivsak: 13/00011 Arkivkode: 033 Eventuelt fravær meldes via epost thomas.petersen@gran.kommune.no eller tlf. 918 53 704 SAKSLISTE

Detaljer

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad Rådhus, 4. etg. møterom Gutzeit Tidspunkt: Tirsdag 21.09.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller

Detaljer

SAKSLISTE - Tilleggssaker

SAKSLISTE - Tilleggssaker MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.30 (Saker merket med * skal behandles av kommunestyret.) SAKSLISTE - Tilleggssaker Saksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 14.12.2011 kl. 09.00 STED: MØTEROM 5. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET

MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 29.11.2011 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET Orientering fra oppvekstenheten før sakene behandles: - Folldal skole orienterer om elev- foreldre-

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling ENGERDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunehuset Enger Dato: 20.01.2016 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes snarest på tlf. 62 45 96 07, eventuelt mobiltlf. 99476494, som sørger for

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunalt råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEINNKALLING Kommunalt råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Kommunalt råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Dato: 21.09.2017 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Lensvik skole Møtedato: 08.06.2009 Tid: 09.00 10.15 Til stede på møtet Medlemmer: Martin Vatn, leder Per Arne Brevik Knut Arne Selbekk Ann Mari

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND Sanner Hotell 11.3.2014 SAKENE 6/14-7/14 Arkivsak-dok. 11/01323-5 Saksbehandler Vibeke Buraas Dyrnes Saksgang Regionrådet Møtedato Friluftsteateret Bronsebukkene

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet for Hadeland. Dato: 26.10. 2012 Tid: 10.00 14.20

Møteprotokoll. Regionrådet for Hadeland. Dato: 26.10. 2012 Tid: 10.00 14.20 Møteprotokoll Regionrådet for Hadeland Dato: 26.10. 2012 Tid: 10.00 14.20 Sted: Lunner rådhus Forfall: Anders Larmerud, Lunner kommune Hege Bogfjellmo, Lunner kommune Rune Meier, Gran kommune Ivar Odnes,

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 18. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1415.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 18. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1415. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 18. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1415. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina (V), leder Kai Roar Dahl

Detaljer

Redigert Møteinnkalling

Redigert Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Redigert Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 09.12.2014 Møtested: Harstad Rådhus 1B Møterom Kemner/Personal Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Kvæfjord kommune Møtebok Utvalg: Kvæfjord Eldreråd Møtested: Kvæfjord rådhus møterom 2 Dato: 14.02.2017 Tid: 18:30 21:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jarle Solheim Leder Lillian

Detaljer

Roger Nyhus (Gbl) forlot møtet etter behandling av sak 40/12, kl 1250

Roger Nyhus (Gbl) forlot møtet etter behandling av sak 40/12, kl 1250 MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 31.10.2012 kl 0900 1410 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Gunnar Schulz (Frp) Roger Nyhus

Detaljer

Utvalg: Hadeland. Lunner rådhus. Sted: Forfall: Hilde. n, Gran kommune. Møteledelse: Saksliste

Utvalg: Hadeland. Lunner rådhus. Sted: Forfall: Hilde. n, Gran kommune. Møteledelse: Saksliste Protokoll Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtedato: 27.01. 2012 Tid: 10.00 14.45 Sted: Forfall: Lunner rådhus Anders Larmerud, Lunner kommune Hilde Brørby Fivelsdal, Jevnaker kommune Frank Morten Nerby,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Eldrerådet

MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Ås kommune Møtetid: 16.02.2016 kl. 15.30 17.00 Sted: Ås kulturhus, Store salong MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 7. Møtende medlemmer: Grazyna Englund (Ap) Aud Raastad

Detaljer

Utvalg: Sted: Forfall: kommune. n, Gran kommune. Saksliste

Utvalg: Sted: Forfall: kommune. n, Gran kommune. Saksliste Protokoll Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtedato: 17.09. 2011 Tid: 10.00 14.40 Sted: Forfall: Møtte ikke: Jevnaker Samfunnshus Anne Marte Skari, Gran kommune Harald Tyrdal, Lunner kommune Ove Søberg,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 06.06.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Randi Vaeng Nestleder FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Randi Vaeng Nestleder FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 09.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus - kulturhuset, Store sal kl

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus - kulturhuset, Store sal kl ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus - kulturhuset, Store sal 16.02.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TID: 26.05.2016 kl. 12.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag kl.

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag kl. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 02.06.2015 kl. 10:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 09.11.2016 kl. 16.30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møtedato: 20.11.2013, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl18:00 Møtested: Rådhuset, Møterom 1,1.etg (gamle rådhus) Fra til saksnr.: 13/56 13/62 Frammøte: Medlemmer Møtt

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 08.02.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.12.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 08.02.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.12. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 1500 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Bjørg Kværn (Ap)

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 03.05.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 15.03.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 03.05.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 15.03. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 26.04.2012 kl 0900 1230 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ole Dæhlen (V)

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEINNKALLING i Rendalen kommune Møtested: Kommunehuset i Rendalen, Møterom II i kjeller Møtedato: Fredag, 18. desember 2015 Tid: Kl. 12.30 (Mat fra kl. 12.00) Saknr. 24/2015 31/2015 Sakliste Sak nr.:

Detaljer

Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: Tid: 10:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: 09.04.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform Vestby kommune Referansegruppe kommunereform MØTEINNKALLING Utvalg: REFERANSEGRUPPE KOMMUNEREFORM Møtested: Elverhøy NB! Møtedato: 08.06.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Ringerikes Blads møterom i Sentrumskvartalet, Hønefoss Bru. Tid: Onsdag 8. april 215 kl. 9. 12.3. Innkalte møtedeltakere Forfall Merknad/evt.

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær hilde.skavdahl@innherred-samkommune.nosom sørger for

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet for Hadeland. Dato: 15.3. 2013 Tid: 9.00 11.40

Møteprotokoll. Regionrådet for Hadeland. Dato: 15.3. 2013 Tid: 9.00 11.40 Møteprotokoll Regionrådet for Hadeland Dato: 15.3. 2013 Tid: 9.00 11.40 Sted: Forfall: Gran rådhus Hilde Brørby Fivelsdal, Jevnaker kommune Hege Bogfjellmo, Lunner kommune Anders Larmerud, Lunner kommune

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk, Frøya Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk, Frøya Møteinnkalling HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Kl. Møterom Teknisk, Frøya 13.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen, Tlf 72

Detaljer

Vel møtt! Leder Bård Kotheim

Vel møtt! Leder Bård Kotheim Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Verdalsøra barneskole - møterom Bjørk Dato: 06.11.2017 Tid: 12:30-14:30 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no som sørger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet. Dato: 14.02.2014 kl. 9:00-14. Jevnaker Samfunnshus

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet. Dato: 14.02.2014 kl. 9:00-14. Jevnaker Samfunnshus MØTEPROTOKOLL Regionrådet Dato: 14.02.2014 kl. 9:00-14 Sted: Forfall: Møtende varamedlemmer: Jevnaker Samfunnshus Rune Meier, Gran kommune Hege Bogfjellmo, Lunner kommune Ivar Odnes, OFK Mari Kvale Svenbalrud

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 24.09.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 09.11.2016 Fra kl. 09.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 124/16 Til saknr.: 132/16 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for helse og sosial Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 22.10.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for helse og sosial Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 22.10.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for helse og sosial Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 22.10.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 60/77 21 28 00.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Møtested: 2. etg Bygg- og anleggsavdelingen Dato: 05.02.2013 Tidspunkt: 08:30 13:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Gaute Øvrebotten, Svein Olav Karlsen, Sigrid Lerud.

Gaute Øvrebotten, Svein Olav Karlsen, Sigrid Lerud. MØTEPROTOKOLL Råd for funksjonshemmede Dato: 18.11.2013 kl. 9:00 Sted: Brandbukampen Arkivsak: 13/00009 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Møtesekretær: Freddy Hansen Ingrid Woldengen

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 20.11.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 5-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel Godkjenning av innkalling og saksliste 30/13 Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Ungdomsrådet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.04.2016 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Runar

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Onsdag 3. juni 2015 Tid: Kl. 09:00 Sted: Verdal rådhus - møterom 2. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene,

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2011 25. mai 2011 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2011/17020-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Berit Land, leder Halvor Pettersen Helene Benjaminsen Vefik IKS: Kommuneansvarlig

Detaljer

Fra Tore Molstad Andresen, rådmann Lunner kommune Regionkontakt Terezia Hole, OFK Regionkoordinator Sigmund Hagen Prosjektleder Vibeke Buraas Dyrnes

Fra Tore Molstad Andresen, rådmann Lunner kommune Regionkontakt Terezia Hole, OFK Regionkoordinator Sigmund Hagen Prosjektleder Vibeke Buraas Dyrnes MØTEPROTOKOLL Regionrådet Dato: 19.06.2015 kl. 9:00-13.30 Sted: Lunner rådhus Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Rune Meier, Gran kommune Line Jorung, Lunner kommune Harald Tyrdal, Lunner kommune

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 11.06.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møterom 2, Storgata 7, Wielgården. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møterom 2, Storgata 7, Wielgården. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 14.01.2016 Tidspunkt: 12:30 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møterom 2, Storgata 7, Wielgården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Holdes et ekstra eldrerådsmøte som ikke var satt opp i den opprinnelige møteplanen.

MØTEINNKALLING. NB! Holdes et ekstra eldrerådsmøte som ikke var satt opp i den opprinnelige møteplanen. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 22.11.2011 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl.10.00 Møtet settes Orienteringer ved ordfører Anders Larmerud bl.a. vedrørende bruk av eldremilliarden.

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl.10.00 Møtet settes Orienteringer ved ordfører Anders Larmerud bl.a. vedrørende bruk av eldremilliarden. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen Tirsdag 01.02.2011 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.10.00 Møtet settes

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 10:00. i møterom Altafjord på Rådhuset

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 10:00. i møterom Altafjord på Rådhuset SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 14.03.2016 kl. 10:00 i møterom Altafjord på Rådhuset Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale eldreråd. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 11:30 14:40. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale eldreråd. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 11:30 14:40. Til stede på møtet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 27.04.2017 Tid: 11:30 14:40 MØTEPROTOKOLL Det kommunale eldreråd Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ikke meldt forfall: Varamedlemmer: Olaug Lihagen,

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: FREDAG 12. FEBRUAR 2010 TID: KL. 09:00 STED: MØTEROM VÆRNES - STJØRDAL RÅDHUS NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 16.04.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

INNKALLING AV REPRESENTANTSKAPET TORSDAG 8. JANUAR KL. 17:00 TIL KL. 20:00 I BYSTYRESALEN I KRISTIANSAND

INNKALLING AV REPRESENTANTSKAPET TORSDAG 8. JANUAR KL. 17:00 TIL KL. 20:00 I BYSTYRESALEN I KRISTIANSAND Kristiansand, 29. desember 2008 INNKALLING AV REPRESENTANTSKAPET TORSDAG 8. JANUAR KL. 17:00 TIL KL. 20:00 I BYSTYRESALEN I KRISTIANSAND Saksliste Realitetsbehandling : Sak 01/09 Godkjenning av referat

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 305 - Lillestua Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Marthe Strømme Emil Blix Sørnes Benedikte Holmen Nora Olsen Trygve Karlsen

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Stor-Elvdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Dato: 09.05.2016 Møtested: Moratunet sykehjem, Møterom Moratunet Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes snarest på tlf. 47 48 10 12 til sekretariatet, som

Detaljer