MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost eller tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tema/orienteringer KLP v/ kunde og salgsleder Wenche Westby SAKSLISTE 1/12 11/ Temaplan for turveger og trafikksikkerhet Revisjon av tiltakslista Ordfører og rådmannssekretariatet, ren, 24. januar 2012 for ordfører Eli Stigen Ordfører og rådmannssekretariatet 1

2 1/12 Temaplan for turveger og trafikksikkerhet Revisjon av tiltakslista Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. 147 Saksbehandler Trygve Rognstad Saksgang Møtedato Saknr Planutvalget /12 Kommunestyret Eldrerådet /12 Råd for funksjonshemmede /12 Formannskapet /12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til prioritering av trafikksikkerhetstiltak på kommunalt og fylkeskommunalt vegnett vedtas som vist på liste datert Bevilgede kommunale generelle trafikksikkerhetsmidler benyttes på prioriterte tiltak så langt det er mulig å gjennomføre i budsjettåret. Resterende midler benyttes på uprioriterte tiltak. Saksdokumenter Tiltaksliste datert Vurdering av behov for gang og sykkelveger på fylkesvegnettet, datert Innspill til arbeidet Vedlagt Saksopplysninger: Temaplanen for turveger og trafikksikkerhet ble godkjent i desember 2010 og inneholder en tiltaksliste som tilnærmet var en direkte videreføring av tidligere års prioriteringsliste. Det ble ved behandlingen påpekt at lista var moden for en større gjennomgang. Høsten 2011 ble foreldreutvalgene ved skolene og barnehagene invitert til å uttale seg om behovet for tiltak. Det har kommet innspill fra 5 skoler, samt fra Røykenvik Vel. Disse innspillene viser at det er mange ønsker om tiltak, både i forbindelse med kommunale veger og riks og fylkesveger. De foreslåtte tiltakene spenner fra enkle tiltak som går fra oppmerking av fotgjengerfelt til store tiltak som omfatter lange strekninger med ny gang og sykkelveg. Statens vegvesen og Oppland fylkeskommune har startet arbeidet med Handlingsprogram for fylkesvegnettet og Nasjonal Transportplan Kommunene i Oppland er bedt om å komme med innspill til arbeidet innen Vurdering: Før en tar stilling til de enkelte tiltakene, er det viktig å vurdere hvilke kriterier som skal legges til grunn for prioriteringene. Når det gjelder de store tiltakene, foreslås det en deling i følgende kategorier og at tiltakene prioriteres i den rekkefølgen: 1. Mange av tiltakene på den gjeldende listen har stått der i flere år og rykket sakte oppover etter hvert som tiltak har blitt gjennomført. Det vil derfor for mange virke urimelig dersom 2

3 deres tiltak nå skal rykke nedover igjen dersom det endelig har kommet på topp. Det foreslås derfor å beholde de tiltakene som er øverst på listen på den plasseringen, mens tiltak videre nedover vurderes ut fra øvrige kriterier. 2. Neste kriteria som det anses riktig å ta hensyn til, er hvorvidt tiltaket kan bidra til at vegstrekningen det er på kan tas ut av listen over farlige skoleveger fastsatt i 2008, samt ligger nærmere enn 4 km fra tilhørende skole. Størst vekt bør legges på tiltak som sikrer skolevegen nærmere enn 2 km fra skole. Dette vil bidra til at flere kan gå til skolen med de helsemessige effekter det gir, samt at utgifter til skoleskyss reduseres. 3. Deretter foreslås sikring av vegstrekninger hvor det er potensiale for at flere kan gå eller sykle til barnehage, skole, jobb, fritidsaktiviteter eller forretninger. I den vurdereringen er muligheten for å få til sammenhengende strekninger med gang /sykkelveger et viktig forhold å ta hensyn til. 4. Til slutt plasseres strekninger som primært benyttes i forbindelse med turgåing/rekreasjon. Tilgang til områder som kan benyttes til tur er bra for folkehelsa. I denne planen vurderes likevel nytteverdien av strekningen høyere der sykkel og gange kan benyttes i stede for bil/buss. Nærhet til boligområder bør vektlegges ved prioritering mellom flere stekninger. (Turveger til rekreasjon omtales også i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet) Innenfor disse kategoriene kan kriterier som trafikktall, fartsgrense og nytte (antall potensielle myke trafikanter) brukes til å prioritere mellom tiltakene. Noen av tiltakene vil gi nytte innenfor flere av kategoriene. Mindre tiltak omfatter busslommer, fotgjengerfelt, korte fortaustrekninger, sikring mot utforkjøringer etc. Gjennomføring av disse tiltakene er avhengig av at det foreligger nødvendige planer, vedtak og rettigheter. Det vil helt sikkert variere hvor raskt slike forhold kommer plass for de enkelte tiltak. Det foreslås derfor kun å rangere noen få tiltak som har et slikt omfang at det er mulig å søke om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler. Kriteriene for rangering av slike tiltak blir mer skjønnsmessig hvor gjennomføringsmulighet vil ha betydning, men betydningen for skole og barnehagebarn og trafikkgrunnlag bør også her vektlegges. De tiltakene som ikke blir med på rangeringen grupperes etter type og vil bli utført etter hvert som muligheten framstår, både med hensyn til økonomi, rettigheter, planer etc. I kommunal regi forutsettes mindre tiltak gjennomført med generelle trafikksikkerhetsmidler, mens de store tiltakene vil kreve egne bevilgninger. De innkomne merknadene til arbeidet viser at det er ønske om er rekke tiltak ved de ulike skolene. De fleste skolene i Gran har en eller flere fylkesveger i sitt nærområde og de fleste av de ønskede tiltakene omhandler disse vegene. Utfordringen er derfor at mange av tiltakene ligger utenfor kommunens ansvarsområde. Det er imidlertid svært viktig å prioritere tiltak også for disse vegene, fordi det vil være grunnlaget for de innspill som gis til fylkeskommunen i forbindelse med arbeidet med handlingsprogrammet for fylkesveger. I gjeldende handlingsplan for fylkesvegnettet er det relativt lite tiltak på fylkesvegnettet i Gran kommune, sett i forhold til omfanget av fylkesveger i kommunen. Det er derfor håp om at det blir avsatt midler til tiltak i neste periode. Prioriteringer: Tiltakslista ligger som vedlegg. Her omtales kun de prosjektene som gis en spesifikk prioritering. Det er vedlagt en oversikt over en rekke behov for tiltak langs fylkesvegnettet. I tillegg til de som er angitt 3

4 der, er det ytterligere strekninger som er angitt som farlige skoleveger hvor tiltak på sikt må vurderes. Større tiltak, kommunal vegnett: 1. Storlinna: Gang /sykkelveg fra Dales veg til Andfossen Tiltaket er på topp på lista vedtatt for 2011 av tiltak som ikke er gjennomført. Det er igangsatt planlegging og avsatt midler i økonomiplanen for gjennomføring i Dales veg: Gang /sykkelveg / fortau Dales veg har betydelig biltrafikk, det er busstrasé og ikke ubetydelig gang og sykkeltrafikk. Vegen har ikke vesentlig betydningen som skoleveg siden de inntilliggende boliggatene ivaretar denne funksjonen. Sett i sammenheng med arbeidsreiser og sammenhengende gangveger inn mot tettstedene, vil det imidlertid være en viktig parsell. 3. Risbakkvegen fra kryss med Haugsbakkvegen til Undelisgutua. Definert som farlig skoleveg for trinn 1 4. Smal og svingete veg. Etablering av fortau som benyttet i Kjølvegen, er aktuelt. Alternativ rute via Nysetvegen er mulig for de som bor lengst øst. 0,7 1,3 km fra ren skole. 4. Kjølvegen fra Thorstein Treholts veg til Gjøvikbanen. Videreføring av fortau. Definert som farlig skoleveg for trinn ,9 1,8 km fra Solvang skole og 1,5 2,4 km fra Brandbu U skole. Relativt lite befolkningsgrunnlag. 5. Kirkevegen: Etablering av fortau langs vegen fra Røykenvik til Nes kirke. 6. Breigutua: Etablering av fortau fra Staksrud til Helmeidvegen. Definert som farlig skoleveg for trinn ,2 3,2 km fra Fredheim skole, spredt bebyggelse. Større tiltak, fylkeskommunalt vegnett: 1. Fv.57 Søndre Ålsveg: Gang /sykkelveg / fortau fra Trintom skole til Vennolumsvegen. Strekning i nærområdet til kommunens største barneskole og Gran ungdomsskole. Like sør for skolen er det en skarp, uoversiktlig sving som hvor det er farlig å ferdes som myk trafikant. Strekningen er betegnet som farlig skoleveg og det gis skoleskyss for trinn. 2. Fv.240 Fjordlinna: Gang /sykkelveg fra Skutelandet til Fjordvang. Strekningen har et klart behov for gang /sykkelveg, definert som farlig skoleveg for trinn 1 7. Trafikkmengden er moderat pr. i dag, men det må forventes en økning i trafikken når det innføres bompenger på rv.4 mellom Gran og Lunner. Fv.240 vil da være et godt omkjøringsalternativ for trafikk mellom ren/brandbu og Jevnaker/Hønefoss. 3. Fv.36 Ringdalslinna: Gang /sykkelveg fra Hjertebo til Gransbråten. Strekningen har stor trafikk (ÅDT over 1000) og er definert som farlig skoleveg for trinn Fv.34 Røykenviklinna: Gang /sykkelveg fra Røykenvik til Råssumsgutua. Strekning med stor trafikk, definert som farlig skoleveg for trinn 1 7. Ligger forholdsvis langt fra skole, men vil ha stor betydning i forbindelse med transport uten bil, til ulike fritidsaktiviteter i Røykenvika. 5. Fv.36 Kverndalslinna: Gang /sykkelveg / fortau fra Grymyr til Hvindenvegen. Definert som farlig skoleveg for trinn 1 7. Ligger i hovedsak nærmere skolen enn 2 km. 6. Fv.52 Undelisgutua: Gang /sykkelveg fra kryss med Risbakkvegen og sørover til Roos. Definert som farlig skoleveg for trinn 1 4. Betjener boligområdene i Hammerenga. Mindre tiltak, kommunalt vegnett. 1. Gangveg mellom Trintom skole og Ål kirke, ca. 50 m (kommunalt trafikksikkerhetstiltak langs fylkesveg som var forutsatt som ledd i utbyggingen av Trintom skole) 2. Bussholdeplasser i Dales veg 3. Gangveg mellom Steinerudsvingen og Rognstadvegen 4. Fortau langs Skolebakken mellom Fjordlinna og Grymyr skole og/eller endret parkeringsløsning ved skolen. Uprioriterte tiltak omfatter busslommer, fotgjengerfelt, sikring mot utforkjøringer, fartsdempende tiltak, gatelys, etc., samt holdningsskapende arbeid eller støtte til slikt. 4

5 Mindre tiltak, fylkeskommunalt vegnett. 1. Fv.14. Busslommer i Søndre Ål, særlig ved idrettsplassen 2. Fv.240. Utbedring av bussholdeplass ved Fredheim skole 3. Fv.45. Fjerning av sikthindringer (jordskråning/vegetasjon) sør for Bjørklund skole 4. Fv.52. Bussholdeplasser ved Rognstadvegen Vedlegg til sak Trafikksikkerhetsplan forslag tiltak.p Gang-sykkelveger langs Fv - tiltaksbeho Innspill Fagerlund Innspill Fredheim Innspill Grymyr Innspill Grymyr FAU vedlegg.pdf Innspill ren Innspill Moen Innspill Moen FAU vedlegg.pdf Innspill Røykenvik vel.pdf 5

Interpellasjon fra Øyvind K Myhre (Gbl) om handlingsplanen for OPPTUR prosjektet møte i kommunestyret 11.10.12

Interpellasjon fra Øyvind K Myhre (Gbl) om handlingsplanen for OPPTUR prosjektet møte i kommunestyret 11.10.12 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 11.10.2012 kl 1700 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost knut.lehre@gran.kommune.no eller

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

6/14 14/01720-1 Den nasjonale frivillighetsprisen 2014

6/14 14/01720-1 Den nasjonale frivillighetsprisen 2014 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 21.08.2014 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033. SAKSKART 36/14 13/00916-47 Trafikksikkerhetsplan for Vennesla 37/14 14/01404-1

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Klimapådriver Hadeland 2012 2015. Godkjenning av prosjektplan og tildeling av partnerskapsmidler for 2013

Klimapådriver Hadeland 2012 2015. Godkjenning av prosjektplan og tildeling av partnerskapsmidler for 2013 MØTEINNKALLING Regionrådet Dato: 26.04.2013 kl. 9:00 Sted: Røysumtunet, Røysumlinna 41, 2770 ren Arkivsak: 13/00007 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via

Detaljer

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune Rambøll Norge AS Ny E18 Gulli - Langangen Statens vegvesen Region Sør NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune - vedlegg til reguleringsplanene for GS-veg langs FV 522 Stokke Ravei Mai 2009 Tiltak på

Detaljer

Fylkestinget MØTEINNKALLING

Fylkestinget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkestinget MØTEINNKALLING Møtedato: Møtested: 21.06.2010 kl 09:00-13.00 gruppemøter. Kl 14.00 Åpning av tinget 22.06.2010 kl 09:00 Saksbehandling forts. Ørland Kysthotell,

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra møtet 03.11.11. Overføring av investeringer m/ finansiering fra budsjett 2011 til budsjett 2012.

Godkjenning av møtebok fra møtet 03.11.11. Overføring av investeringer m/ finansiering fra budsjett 2011 til budsjett 2012. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 01.12.2011 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre og meldes via epost

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2013-2016. KOMITEENS FORSLAG TIL RULLERT PLAN

KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2013-2016. KOMITEENS FORSLAG TIL RULLERT PLAN Arkivsaksnr.: 09/181-44 Arkivnr.: 143 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2013-2016. KOMITEENS FORSLAG TIL RULLERT PLAN Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA NOTAT Oppdrag Fv 34 Grime - Vesleelva Kunde Statens vegvesen Region øst Notat nr. 2/2010 Til Fra Kopi Rambøll Norge AS FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA Dato 2010-06-10

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016. Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012. Saksnr: 12/1510

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016. Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012. Saksnr: 12/1510 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016 Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012 Saksnr: 12/1510 I Innhold 1. Visjon og målsetting... 4 1.1 Nasjonale mål... 4 1.2 Fylkeskommunale mål... 4 1.3 Kommunale mål... 4

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.12.2010 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Mal-dato: 06.04.14 Kommuneplanens arealdel Planbeskrivelse Høringsforslag datert 07.05.2015 Kommuneplanens arealdel Dato: Revidert: Saks-nr.: - Planutvalget: 10.04.2015 PLU 16/15 - Vedtak i Gran kommunestyre:

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE 2010-2013 Innhold 1. Innledning... 3 2. Ulykkesstuasjonen på landsbasis - utfordringer... 3 3. Ulykkessituasjonen i Lier... 5 4. Visjon og målsetning... 9 5. Dagens

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling 1 Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.04.2008 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

132/11 11/02635 3 Styrer, råd og utvalg for perioden 2011 2015 diverse oppnevninger

132/11 11/02635 3 Styrer, råd og utvalg for perioden 2011 2015 diverse oppnevninger TILLEGGSSAKSLISTE Møte i Kommunestyret Dato: 17.11.2011 kl. 17:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00579 Arkivkode: 033 SAKSLISTE 132/11 11/02635 3 Styrer, råd og utvalg for perioden

Detaljer

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport.

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Strategisk plan for aktiv transport Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana 1 Innledning... 2 1.1

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 11.12.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 11.12.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 12.02.2009 Tid: 17.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune

Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune Høringsutkast av 28. mai 2015 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Hvorfor og hvordan jobbe med trafikksikkerhet... 5 2.1. Ansvar...

Detaljer

Handlingsprogram for fylkesvegnettet 2014-2017

Handlingsprogram for fylkesvegnettet 2014-2017 2011 Handlingsprogram for fylkesvegnettet 2014-2017 Innhold Innledning... 3 Handlingsprogram 2014 2017... 4 Rammer... 4 Hensikt og mål... 4 Økonomi... 4 Tid... 4 Forventninger... 5 Mål og føringer... 5

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 23.04.2013 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 14/13 Til saknr.: 22/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 25

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 10.02.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 10.02. kl. 15.30 SV: tirsdag 10.02. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 03.09.2008 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer