Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune"

Transkript

1 A³iZc `dbbjcz Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune Vedtatt 3. mars 2010.

2 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LØTEN Innholdsfortegnelse: Side: Innholdsfortegnelse:... 1 Innledning... 1 Innspill til planen... 2 Innmeldte forslag til fysiske tiltak:... 3 Innmeldte forslag til andre generelle tiltak:... 5 Trafikkundersøkelse i Løten sentrum... 7 Tidligere prioriterte vegprosjekter... 8 Gjennomførte tiltak i 2007, 2008 og Offentlig ettersyn... 9 Forslag til prioriterte framtidige fysiske tiltak Forslag til prioriterte tiltak for og fra skolesektoren Innledning Kommunedelplan for trafikksikkerhet i Løten ble vedtatt av kommunestyret den Denne planen inneholder, foruten en situasjonsbeskrivelse av trafikkbildet i Løten, prioriteringslister for nødvendige tiltak både på kort og lang sikt. Planen har ikke siden den ble vedtatt blitt tatt opp til vurdering/revidering i sin helhet. Tiltaksdelen har imidlertid blitt revidert stort sett årlig i form av politiske og administrative behandlinger av to typer saker: - Prioriterte vegprosjekter for riks- og fylkesveger i Løten kommune. - Gjennomføring av trafikksikerhetstiltak langs kommunalt vegnett. Formannskapet behandlet den en sak om oppstart av arbeid med revisjon av trafikksikkerhetsplanen for Løten. Det ble i saksdokumentene slått fast at det kontinuerlig blir utført mye trafikksikkerhetsarbeid i kommunen gjennom den årlige revideringen av tiltaksdelen i trafikksikkerhetsplanen og at det derfor ikke ville være nødvendig å lage en altomfattende plan, men heller konsentrere planarbeidet om to konkrete satsningsområder: 1. Fysiske tiltak på vegnettet, da både for riks-, fylkes- og kommunale veger. Dette vil da innebære en videre revidering av både prioriteringslister vi sender til vegvesenet i forbindelse med behandling av deres handlingsprogrammer og en revidering av tiltaksbehovet for egne trafikksikkerhetstiltak. Dette vil bl.a. også innebære vurdering av fartsdempende tiltak, fartsgrenser og annen skilting. Det kan også være aktuelt å vurdere privatveger (gutuer) som alternative skoleveger. Trafikksikkerhetsplan for Løten vedtatt 3. mars

3 2. Skolene/oppvekstsentrene. Hva kan disse bidra med i trafikksikkerhetsarbeidet. Innspill til planen For å involvere flest mulig i planprosessen ble det i mars 2007 sendt ut brev til offentlige myndigheter, velforeninger, andre lag- og foreninger, eldrerådet, råd for funksjonshemmede, BUK samt til ledere og FAU ved alle skolene i Løten. Det ble spesielt anmodet om at trafikksikkerheten ble satt på dagsorden i skolene og i barn og unges kommunestyre, slik at vi kunne få inn de unges egne synspunkter på hvilke tiltak som er mest nødvendig og hva ungdommen selv kan bidra med i trafikksikkerhetsarbeidet. I løpet av april 2007 kom det inn hele 17 uttalelser med innspill til hva som burde prioriteres av trafikksikkerhetsarbeid i kommunen. Disse forslagene er forsøkt listet opp i de etterfølgende tiltakstabeller. I de første tabellene er det listet opp forslag til fysiske tiltak, mens det i de etterfølgende tabeller er listet opp forslag til andre og generelle tiltak. Etter den foreløpige høringen i 2007 har Løten kommune vært gjennom en omorganisering med endrede arbeidsvilkår som følge for mange administrative medarbeidere. Dette sammen med stort arbeidspress for øvrig har ført til at arbeidet med trafikksikkerhetsplanen har blitt liggende nede i nesten 2 år før det nå på nyåret 2009 har blitt tatt opp igjen. Arbeidet med de årlige prioriteringslister for tiltak på riks- og fylkesvegnettet og det årlige arbeidet med de kommunale trafikksikkerhetstiltakene har imidlertid gått som før også i denne perioden. Trafikksikkerhetsplan for Løten vedtatt 3. mars

4 Innmeldte forslag til fysiske tiltak: Ønske om fysiske tiltak fra: BUK Ønsker følgende tiltak: Oppruste gangvegen Grøholt-Lund skole Berører riksveg Berører fylkesveg Berører kommunal veg Rv 25 Slettmovegen Berører privat veg Vist i K- planens arealdel Vist i reg. plan Bilfri gågate rundt Fv 167 Nei Nei sentrumskrysset Østvang-Bjørnstad, g/s-veg Fv 167 Nei Nei og gatelys BUK/Hedm. Breidablikk-Rosenlund, g/sveg Fv 162 Ja Nei Friskole BUK Bergum-Ådalsbruk, Fv 164 opprusting av veg FAU, Ådalsbruk Gjerde og fotgjengerfelt ved skolen FAU/Ådalsbr. Ådalsbruk-Benningstad, g/s- Fv 161/ Delvis Nei velforening veg i starten + andre tiltak 220 Hedemarken Ådalsbruk st.-ommang, g/sveg Fv 162 Nei Nei Friskole og fartsdemp. tiltak Fartsdempende tiltak i Formerv. Nei Delvis Formervegen/Slipervegen Sliperv. Ådalsbruk Oppgradere veidekke i og Fv 219/ velforening rundt rundkjøringa. 161 FAU, Østvang Borg-krysset, sikre Fv 166 Kildevn. fotgjengerfelt X Karudvn./Jeslivn., Karudvn. fotgjengerfelt Jeslivn. Kildevegen, g/s-veg Kildevn. Ja Ja FAU, Lund/ Grøholtkrysset, Rv 25 Kommentarer Ja Ja Eksisterende gangveg. Tilstand vurderes sammen med SVV Fv 161 Nei Nei Utført høsten 2007 Trafikksikkerhetsplan for Løten vedtatt 3. mars

5 Brenneriroa fotgjengerfelt og omegn vel Velforening Venskrysset-Brenneriroa, og fuksj.hem. g/s-veg og andre tiltak for råd myke trafikkanter FAU Lund Grøholt-Myklegard, g/s-veg Rv 25 Ja Nei Fartsdempende tiltak i Furavegen FAU,Jønsrud/ Jønsrud oppvekstsenter Brevad- Slåtten Arbeidet er satt i gang vinteren 2008/09 Fv 166 Ja Ja Reguleringsplan er vedtatt Furasaga Grendelag Funksjonshemmedes råd/eldreråd Leif Ole Walle P-plassen ved skolen må utbedres Jønsrud-Ringnes, g/s-veg og oppgradering av standard Heimdal-Ånestad bru, g/sveg og vegbelysning Heimdal-Stenberg, g/s-veg og oppgradering av standard Restaurering av bru ved Furasaga Søndre jernbaneundergang i Løten sentrum Jernbaneundergang ved Kilde Hølingstad-Lund, generell forbedring for myke trafikkanter Brenneriroa-Kvernhuslykkja, fartsreduksjon (60-sone) Reksla-Vestgård, skilte Gjennomkjøring forbudt Fv 166 Ja Ja Reguleringsplan vedtatt. Anleggsstart i 2009 Furavn. Ja Ja Vegen er utbedret med fortau i Fartshumper kommer i 2009 Kv Fv 155 Delvis Nei Fv 158 Nei Nei Fv 158 Nei Nei Gangveg Byggeplan med kostnadsoverslag Kilde er utarbeidet Fv 153 Ja Delvis G/S-veg ligger i planene Fv 153 Kv Trafikksikkerhetsplan for Løten vedtatt 3. mars

6 Innmeldte forslag til andre generelle tiltak: Ønske om andre tiltak fra: Ønsker følgende tiltak: Ansvarlig Kommentarer BUK Skoledrosjene kjører for fort Drosjene LK sender TSP til drosjene Gratis buss Ringnes-Jønsrud pga. dårlig Hedmark trafikk/svv Utbedring av fylkesveg vurderes veg prioritert Generelt flere trafikk-kontroller Politiet LK sender TSP til politiet Generelt flere g/s-veger Kommunen, SVV (HFK) Ruste opp gardsveger som skoleveger Kommunen, velforeninger o.a. Mer skjønn i forhold til hvem som får Kommunen gratis skoleskyss (stivbent km-regel) Generelt bedre brøyting og strøing av Kommunen gang- og sykkelveger Mer fokus på refleks- og hjelmbruk Skoler/elever Årlig sykkeldag på skolene med besøk Skolene, politiet av politiet Flere lokalbussavganger fra sentrum til Hedmark trafikk grendene på kvelden Ådalsbruk velforening Ønsker mer gatelys, samt nedsatt Kommunen, SVV hastighet på grusveger Lund oppvekstsenter Orienterer om opplæring i Lund oppvekstsenter trafikksikkerhet på alle trinn Brenneriroa og Omegn Snøbrøyting må unngås samtidig med Kommunen, SVV Vel/FAU Lund skoletrafikk Brå og smale svinger utvides eller Kommunen, SVV sikres med speil Generell utbedring av Kommunen atkomstforholdene til skolen Generelt flere og bedre g/s-veger for å Kommunen, SVV (HFK) motivere til aktive skolebarn Trafikksikkerhetsplan for Løten vedtatt 3. mars

7 FAU Jønsrud Generelt flere g/s-veger og strekninger Kommunen, SVV (HFK) med gatelys Generell vegutbedring og nedsatt Kommunen, SVV hastighet Elvrådet, Jønsrud For lite plass på bussen, mange må stå Hedmark trafikk Taxien kjører alt for fort Drosjene LK sender TSP til drosjene Funksjonshemmedes råd Sørge for god belysning i gatekryss og Kommunen, SVV fotgjengeroverganger Fjerne fysiske hindringer for å kunne utføre effektiv snørydding i sentrum Kommunen, grunneiere Trafikksikkerhetsplan for Løten vedtatt 3. mars

8 Trafikkundersøkelse i Løten sentrum En onsdag formiddag i juni 2007 gjennomførte en del 7.klassinger ved Østvang skole et registreringsarbeid på strategiske steder i og rundt Løten sentrum for å sjekke bilistenes bruk av bilbelte og blinklys. Registreringstallene er oppsummert i tabellen nedenfor. Trafikkpunkt Antall kjøretøy kjøretøy Ikke beltebruk Ikke lysbruk Bergumkrysset I prosent 28 11,2 Veenskrysset I prosent 21,7 12,9 Grinderengkrysset I prosent 31,6 10,5 Tingbergkrysset I prosent 30, I prosent 7,3 Megakrysset I prosent 21, I prosent 76,5 Kiwikrysset I prosent 75,6 227 I prosent 25 11,0 Totalt antall kjøretøy i belteundersøkelsen: 2336 Antall i alt som ikke brukte bilbelte: 731 De som ikke brukte bilbelte i %: 31,3 % Totalt antall kjøretøy i blinklysundersøkelsen: 2310 Antall kjøretøy som ikke brukte blinklys: 470 De som ikke brukte blinklys i %: 20,3 % Elevene ved Østvang kunne etter dette konstatere at det er alt for mange sløve bilister i Løten og at de voksne virkelig bør skjerpe seg. Trafikksikkerhetsplan for Løten vedtatt 3. mars

9 Tidligere prioriterte vegprosjekter Formannskapet i Løten behandlet i juni 2008 en sak om prioriterte vegprosjekter langs riks- og fylkesvegnettet i Løten. Dette som et innspill til Statens vegvesen sitt arbeid med nasjonal transportplan og fylkesvise handlingsprogram. Formannskapet vedtok å sende følgende prioriteringsliste til vegvesenet: Riksveger: Få gjennomført anlegg på Rv 3/25 etter vedtatte traseer. Det må bygges gang- og sykkelveg på følgende strekninger: 1. Hølingstad Løten sentrum Ånestad, inkl. lys. 2. Grøholt Ånestad. Fylkesveger: 1. Fv 166 legges om forbi Løten kirke og Veen gård, med anleggelse av gang- og sykkelveg på hele strekningen mellom Brenneriroa og Veenskrysset. Reguleringsplanarbeid pågår. Prosjektet må fullfinansieres. 2. Fv 166. Søndre jernbaneundergang i Løten sentrum må utvides både i høyde og bredde samt anleggelse av fortau/gangveg. Reguleringsplan er vedtatt. 3. Fv 166. Rundkjøring ved Løten Ungdomsskole. Ligger inne på reguleringsplan for Løten sentrum. Forsterkning/utbedring av fylkesveger: 1. Fv 168 Nøkleby Nordløkken. Reguleringsplan er utarbeidet. 2. Fv 164 Berg Ådalsbruk. 3. Fv 168 Ånestad Vea (Framkommelighet for næringslivet, ujevnt bærelag). 4. Fv 115 Heimdal Ringnes Hamar grense. 5. Fv 158 Jønsrudfeltet Slåttbakken. Gang- og sykkelveger (langs fylkesveger): 1. Fv 166 Brenneriroa Veenskrysset. Reguleringsplanarbeid pågår. 2. Fv 162/219 Borg Ådalsbruk stasjon Nordengkrysset. 3. Fv 153 Stensby Brennerikrysset Doksrud. 4. Fv 166/164 Løten sentrum Borg Berg Bergum. 5. Fv 161 Ådalsbruk skole Veiberg Brovoll. Trafikksikkerhetstiltak/kryssutbedringer: 1. Brenneriroa, Rv 25/Fv 166/Slettmoen/Fv Grinderengkryssene, Rv 3/Fv 167/Dalstuvegen/Karudvegen. 3. Kryss ved Ådalsbruk stasjon, Fv 162/Fv 219/Rundvegen/privat veg. 4. Borgkrysset og jernbaneundergang, Fv 166/Fv 167/Kildevegen. (Dette ligger inne i prosjekt nr. 2 under ordinære fylkesveganlegg). Videre sentrumsutvikling: Trafikksikkerhetsplan for Løten vedtatt 3. mars

10 Fv 167 Stasjonsvegen fra jernbanestasjonen til kryss med Fv 166. Dette er ferdigstillelse av tidligere sentrumsprosjekt og ligger inne i prosjekt nr. 2 under ordinære fylkesveganlegg. Fotgjengerundergang Meieriet Kilde. Gjennomførte tiltak i 2007, 2008 og 2009 Nedenfor er listet opp de tiltak som er gjennomført i løpet av 2007, 2008 og 2009 for å bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten i Løten. Tiltakene er gjennomført og bekostet av Statens vegvesen, Løten kommune, private aktører eller som et samarbeid/spleiselag mellom to av disse. De gjennomførte tiltak er: Fv 168 Oset-Nøkleby-Nordløkken er rustet opp til en bedre standard. Gatebelysningen i Vestre Skogbygd er utvidet med 20 nye gatelyspunkter. Gang- og sykkelvegen langs Rv 25 er fullført mellom Brenneriroa og Hamar. Fortau er bygget langs Furavegen og fram til nytt boligområde Slettmoen nord. Gang- og sykkelveg er bygget langs ny boliggate på Næstadjordet. Gang- og sykkelveg er bygget langs Østvangvegen og starten av Kildevegen ved Østvang skole. Her er også adkomstområdet til skolen utbedret. Fortau er bygget langs deler av Sykehusvegen inn til P-plass på Helsetunet. Gangveg er bygget langs Fv 161 mellom Olarovegen og Støperigutua, samt at gjerde er satt opp mellom fylkesvgen og skoleområdet. Gangveg mellom Østvang skole og nordre jernbaneundergang er rustet opp. Det er bygget ny bru og rettet ut privat veg ved Furasaga. Det er bygget 2 fartshumper i Rylivegen, 2 i Venslivegen, 1 i Stasjonsvegen og 1 i Skolevegen. Gammel gatebelysning langs Fv 153 gjennom Norderhovskogen er skiftet ut med ny. Gjelder også kommunal veg på Skauen-feltet. Det er bygget 4 nye gatelyspunkter i Utgardsvegen. Det er innført en rekke nye fartsgrensesoner og andre vegstrekninger med nedsatt fartsgrense. Det er bygget fortau langs Kildevegen fra Sykehusvegen og fram til skarp sving ved Næstadjordet (skal senere forlenges fram til nytt boligområde på Næstadjordet). Det er bygget 7 fartshumper i Furavegen. Det er bygget 6 fartshumper i Kildevegen. Offentlig ettersyn Trafikksikkerhetsplanen har nå vært lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 9.mai til 22. juni Foruten annonsering i lokalavisene ble planforslaget sendt til offentlige myndigheter, velforeninger, andre lag og foreninger, eldrerådet, råd for funksjonshemmede, BUK samt til ledere og FAU ved alle skolene i Løten. Trafikksikkerhetsplan for Løten vedtatt 3. mars

11 Det kom inn høringsuttalelser fra Fylkesmannen i Hedmark, Løten kommunes råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Hedemarken friskole, Østvang skole, Kilde og Omegn velforening, Kari Nilsen og Barn og unges kommunestyre. Høringsuttalelsene er generelt veldig positive til planforslaget og fornøyd med at de fleste av de tiltak som innsenderne brenner for allerede er med i planen. Ut i fra de ønsker som har kommet inn gjennom den offentlige høringen samt gjennom muntlige forespørsler ellers er det nå lagt inn følgende endringer i planen i forhold til høringsutkastet når det gjelder prioriterte framtidige fysiske tiltak: Under gang- og sykkelveger langs fylkesveger er fylkesveg 153 Stensby- Brennerikrysset- Doksrud opprioritert til neste prosjekt etter gangvegen over Veenshøgda. For punkt 2 under trafikksikkerhetstiltak/kryssutbedringer er det presisert at punktet innebefatter bygging av opphøyde og opplyste gangfelt over Fv 167 ved Ryli (Karudvegen) og ved Spånestadvegen. Under trafikksikkerhet langs kommunale veger er det lagt inn et nytt prikkpunkt for gang- og sykkelveg langs den nordre delen av Sykehusvegen. Handlingsprogram for fylkesveger for I handlingsprogram for fylkesveger er følgende prosjekter tatt inn for å gjennomføres i programperioden: Fylkesveger: Omlegging av Fv 166 forbi Løten kirke og Veen gård med gang- og sykkelveg på hele strekningen Brenneriroa-Veenskrysset. Gang- og sykkelveger (langs fylkesveger): Fv 166 Brenneriroa-Veenskrysset. Forsterkning/utbedring av fylkesveger: Fv 168 Nøkleby-Nordløkken Fv 164 Klæpa-Bergum. Prioriteringslista er satt opp med bakgrunn i at disse tiltakene gjennomføres i planperioden, jf. Fylkestingets vedtak , sak 75/09. Forslag til prioriterte framtidige fysiske tiltak Riksveger: Få gjennomført anlegg på Rv 3/25 etter vedtatte traseer. Det må bygges gang- og sykkelveg på følgende strekninger: 1. Hølingstad Løten sentrum Ånestad, inkl. lys. 2. Grøholt Ånestad. Trafikksikkerhetsplan for Løten vedtatt 3. mars

12 Bygge rundkjøring i krysset Rv 25 Fv 166 Furavegen i henhold til vedtatt reguleringsplan. Utbedring av gang- og sykkelveg Grøholt Lund skole. Fylkesveger: 1. Fv 166. Søndre jernbaneundergang i Løten sentrum må utvides både i høyde og bredde samt anleggelse av fortau/gangveg. Reguleringsplan er vedtatt. 2. Fv 166. Rundkjøring ved Løten Ungdomsskole. Ligger inne på reguleringsplan for Løten sentrum. Forsterkning/utbedring av fylkesveger: 1. Fv 168 Ånestad Vea (Framkommelighet for næringslivet, ujevnt bærelag). 2. Fv 115 Heimdal Ringnes Hamar grense. 3. Fv 158 Jønsrudfeltet Slåttbakken. 4. Fv 152 Skramstad Stensby. Gang- og sykkelveger (langs fylkesveger): 1. Fv 162/219 Bergsjordet Ådalsbruk stasjon Nordengkrysset. 2. Fv 153 Stensby Brennerikrysset. 3. Fv 153 Brennerikrysset Doksrud. 4. Fv 166/164 Løten sentrum Borg Berg Bergum. 5. Fv 161 Ådalsbruk skole Veiberg Brovoll. 6. Fv 162 Ådalsbruk stasjon Friskolen/Ommang. 7. Fv 115 Jønsrud skole Mostufeltet. 8. Fv 167 Østvang skole Bjørnstad. 9. Fv 158 Ånestad bru Heimdal. Trafikksikkerhetstiltak/kryssutbedringer: 1. Brenneriroa, Rv 25/Fv 166/Slettmoen/Fv 155. (Dette er en del av 3. prikkpunkt under riksveger). 2. Grinderengkryssene, Rv 3/Fv 167/Dalstuvegen/Karudvegen. Herunder anleggelse av opphøyd og opplyst ganfelt over Fv 167 ved Ryli (Karudvegen)og ved Spånestadvegen. 3. Kryss ved Ådalsbruk stasjon, Fv 162/Fv 219/Rundvegen/privat veg. 4. Borgkrysset og jernbaneundergang, Fv 166/Fv 167/Kildevegen. (Dette ligger inne i prosjekt nr. 1 under ordinære fylkesveganlegg). Videre sentrumsutvikling: Fv 167 Stasjonsvegen fra jernbanestasjonen til kryss med Fv 166. Dette er ferdigstillelse av tidligere sentrumsprosjekt og ligger inne i prosjekt nr. 1 under ordinære fylkesveganlegg. Fotgjengerundergang Meieriet Kilde. Trafikksikkerhetsplan for Løten vedtatt 3. mars

13 Trafikksikkerhet langs kommunale veger: Gang- og sykkelveg langs Ånestadvegen. Gang- og sykkelveg langs nordre del av Sykehusvegen. Utbedring av gangveg Grøholt Lund skole. Bygge gangveg/fortau langs Kildevegen (for de strekninger som mangler). Bygge fartsreduserende tiltak i Grinderengsletta. Generelt flere gatelysstrekninger, fartsdempende tiltak og skiltede fartsreduksjoner. Universell utforming, fjerne fysiske hindringer og sørge for snøbrøyting ved fotgjengeroverganger og ved sperrebommer. Generelt bedre brøyting og strøing, spesielt på gang- og sykkelveger og fortau. Vurdere å bruke kommunale midler på gang- og sykkelveger langs fylkesveger. Forslag til prioriterte tiltak for og fra skolesektoren Mer refleksbruk ikke bare på folk men også på hunder, barnevogner og lignende. Ansvar: Skolene/foresatte. Mer fokus på bruk av sykkelhjelm. Ansvar: Skolene/foresatte. Skolene bør ha en årlig sykkeldag med besøk av politiet. Ansvar: Politiet/skolene. Mer fokus på bruk av sikkerhetsbelte i bil, buss og drosje. Ansvar: Skolene/drosjene/Hedmark trafikk. Bedre alternativer for skyss ved overfylte busser. Ansvar: Hedmark trafikk. Holdningsendring ved kjøring av skolebarn. Unngå stor fart og bråbremsing. Gjelder både privatbiler, busser og drosjer. Ansvar: Hedmark trafikk/drosjene/foresatte. Det skal gjennomføres holdningsskapende arbeid i forhold til trafikksikkerhet på alle trinn ved alle skoler. Sykkel- og hjelmbruk fra 4. trinn. Ansvar: Skolene. Tilrettelegging for bruk av sykkel/spark/ski til skolen ved godt vedlikehold av gangveger, oppgradering av stier og sammenbinding av gutuer. Ansvar: Teknisk administrasjon. Flere kontroller langs skolevegene. Ansvar: Politiet. Trafikksikkerhetsplan for Løten vedtatt 3. mars

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning Klepp kommune P Å V E G Kommunedelplan for trafikksikkerhet H a n d l i n g s d e l 2 0 1 3-2 0 1 4 rev. feb. Innledning 5 TILTAK Foreslått prioritering av tiltak har hovedvekt på nullvisjonen, tilrettelegging

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Trafikksikkerhetsplan Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2005/5026 - /Q80 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune

Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune Løten kommune Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LØTEN 1: (Foto: Flickr) Planforslag utarbeidet 18.02.2015. Innholdsfortegnelse TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LØTEN... 1 Innledning...

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Nore og Uvdal kommune Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast oktober 2008 Innhold: 1. Innledning. 1.1. Bakgrunn for planen. 1.2. Oppbygging av planen. 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE 2014-2017 TILTAKSDEL Info/forklaringer om tiltaksdelen: Revideres årlig av Trafikksikkerhetsutvalget innen 1. juni hvert år «Nr». Alle tiltakene har et nr.: 01-30: Vingelen

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Oppsummering av høringsuttalelser Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Region sør Ressursavdelingen Plan- og miljøseksjonen Dato: Februar 2008 Oppsummering av høringsuttalelser Rv. 35

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Rendalen

Trafikksikkerhetsplan Rendalen Trafikksikkerhetsplan Rendalen 2017-2021 Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Rendalen kommune... 1 1.1 Kommunens ansvar for trafikksikkerheten... 1 1.2 Hvorfor skal Rendalen ha trafikksikkerhetsplan...

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Vedlagt materiale er en oversikt over registrerte tiltak innen tema trafikksikkerhet i Rollag kommune. Listen inneholder både nye og tidligere registrerte

Detaljer

SØNDRE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN LAND 2012 KOMMUNE - 2016

SØNDRE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN LAND 2012 KOMMUNE - 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 1. Innledning 2 Planaktivitet Eksisterende Trafikksikkerhetsplan for Søndre Land kommune gjaldt for perioden 2006 2010 Planen har nå vært under revisjon

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL Vedtatt av kommunestyret den 24.02.2011 i sak 8/11 2 INNHOLD Forord....s.3 Vedlikehold av planen...s.3 Del 1. Generelt om trafikksikkerhet..s.4 Generelt om Gausdal kommune..s.5

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets.

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. (i Gran Kommune) Forord: Grymyr skolekrets er tidligere prioritert mht. sykkel og gangsti fra fortrinnsvis Stadum til Fjordvang. Prioritering antas begrunnet

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Trafikksikkerhetsplan for Bergen Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Bakgrunn Hvorfor trafikksikkerhetsplan Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) la i Handlingsplan

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål Side 4 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg BROMSTADVEGEN. FARTSGRENSE 30 KM/T VED STRINDHEIM SKOLE OG KRYSSET BROMSTADVEGEN/BRØSETVEGEN Arkivsaksnr.: 06/37294 Saksbehandler: Ivar Arne Devik Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Nes kommune, handlingsplan fysiske tiltak Vedtatt i Nes kommunestyre

Trafikksikkerhetsplan Nes kommune, handlingsplan fysiske tiltak Vedtatt i Nes kommunestyre spiller inn prioritering av tiltak på riks- og fylkesveger I forbindelse med behandling av handlingsprogrammer for riks- og fylkesveger.* Riksveg 7 Gang- og sykkelveger Gangveg til busslomme på Svenkerud

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Vedtatt Nordre Land kommunestyre 17.11.205 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål

Detaljer

Prosessbeskrivelse: Plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Sandnessjøen og omegn

Prosessbeskrivelse: Plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Sandnessjøen og omegn Prosessbeskrivelse: Plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Sandnessjøen og omegn Dato: 14.05.12, rev. 11.07.12 Prosessbeskrivelse Side 1 Mai 2012 INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Prosjektoppgave

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret:

Vedtatt av kommunestyret: Vedtatt av kommunestyret: 7.06.04 0 Innholdsfortegnelse Sammendrag Innledning s ansvar, myndighet og muligheter 3 Riks- og fylkesveger 3 Kommunale veger 3 Private veger 3 Visjon og målsetning 3 Trafikkbildet

Detaljer

Prosjekt:Tjøme GS Lengde: 2850 m Trafikkmengde

Prosjekt:Tjøme GS Lengde: 2850 m Trafikkmengde Prosjekt:Tjøme GS Lengde: 2850 m Trafikkmengde Revidert 19.02.2015 (ÅDT): 2200 Kollektiv Sykkel Presterød, Teie, Tjøme og Hogsness Fastlandsforbindelse Bompenge Fartsgrense: 40-60 km x x Oversiktskart

Detaljer

Prioritet nr.: 1. Prioritet nr.: 2. Side 1 av 5. 17 i handlingsprogrammet i TS-planen. Grov sentrum.

Prioritet nr.: 1. Prioritet nr.: 2. Side 1 av 5. 17 i handlingsprogrammet i TS-planen. Grov sentrum. Side 1 av 5 Forslag til prioritert handlingsprogram for fysiske trafikksikkerhetsprosjekt for Skånland kommune for perioden 2013-2017 vedtatt i Planutvalget i sak 52/13 260613: Prioritet nr.: 1. Anslåtte

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003

Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003 Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003 Trafikksikkerhetsplan 2003 2012 for Nordreisa kommune Handlingsplan 2003 Oppbygging av planen Ved utarbeidelse av denne trafikksikkerhetsplanen samarbeider

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 Rullering av tiltaksplanen I forbindelse med den årlige rulleringen av tiltaksplanen er det utarbeidet en status for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Denne

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur. Inderøy kommune forutsetter at avsatte midler som ligger i dagens fylkesvegplan videreføres:

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur. Inderøy kommune forutsetter at avsatte midler som ligger i dagens fylkesvegplan videreføres: Arkivsak. Nr.: 2012/3292-4 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur Innspill til Fylkesvegplan 2014-2017 Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune forutsetter

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 11/ ANG HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKEVEGNETTET - INNSPILL FRA LUNNER KOMMUNE

Deres ref. Vår ref. Dato 11/ ANG HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKEVEGNETTET - INNSPILL FRA LUNNER KOMMUNE LUNNER KOMMUNE Oppland Fylkeskommune Deres ref. Vår ref. Dato 11/2200-10 06.05.2012 ANG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 FOR FYLKEVEGNETTET - INNSPILL FRA LUNNER KOMMUNE Det vises til brev fra Oppland fylkeskommune

Detaljer

Kommuneplan for Grane Kommune

Kommuneplan for Grane Kommune Kommuneplan for Grane Kommune Trafikksikkerhet i Grane Lokal handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i KS 18.06.2014 Retningslinjer Visjon / mål Arealplan Økonomiplan Temaplan Årsbudsjett Regnskap Årsberetning

Detaljer

Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur og Trafikksikkerhetsutvalgets medlemmer MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur og Trafikksikkerhetsutvalgets medlemmer MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur og Trafikksikkerhetsutvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag, 04.02.2016 kl. 15:30

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak 8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak RV = riksvei, FV = fylkesvei, KV = kommunalvei, SVV = Statens Vegvesen, TT = Trygg Trafikk, = Vadsø Kommune. 1. Gang- og sykkelsti/fortau/fotgjengerfelt

Detaljer

Kommunedelplan trafikksikkerhet

Kommunedelplan trafikksikkerhet Kommunedelplan trafikksikkerhet Forslag til planprogram 12.10.2016 Nes kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Hovedproblemstillinger i ny plan... 2 3. Utredningsbehov... 3 4. Mål i planen... 3 4.1. Resultatmål...

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 19.05.2015 FA - Q80 14/3005

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 19.05.2015 FA - Q80 14/3005 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 19.05.2015 FA - Q80 14/3005 Saksnr Utvalg Type Dato 034/15 Plan- og miljøstyret PS 01.06.2015 Trafikksikkerhetsplan - revisjon av handlingsprogram.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø i Rissa

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø i Rissa RISSA KOMMUNE Arkiv: Q80 Dato: 20.08.2015 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø i Rissa 27.08.2015 Saksbehandler: Linn Kristin Hassel KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKSIKKERHET

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Driftsutvalg

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Driftsutvalg OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Vigdis Lauritzen Thun Referanse VITH/2014/48-27/Q80 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Driftsutvalg 2. gangs behandling av forslag til trafikksikkerhetsplan

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 09/786-16 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Trafikksikkerhetsplan for Rygge kommune 2012-2018 Saksbehandler: Øivind Frantsen Arkiv: Q80 &30 Saksnr.: Utvalg Møtedato 33/12 Eldrerådet 22.10.2012

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM RISSA KOMMUNE Arkiv: Dato: 20.5.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa trafikksikkerhetsutvalg 27.5.2016 HLTM Saksbehandler: Linn Kristin Hassel ASKJEMSVEIEN SOM TRYGG SKOLEVEI Sakens bakgrunn

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg. Møterom Steinvikholm, Rådhuset

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg. Møterom Steinvikholm, Rådhuset STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møtedato: 22.08.2011 Møteprotokoll Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Møterom Steinvikholm, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-15:00 Fra sak: 16/11 Til sak: 27/11 Følgende faste

Detaljer

KVITSØY KOMMUNE REVIDERT TRAFIKKSIKKERHETSPLAN PLANPERIODE 2007-2015

KVITSØY KOMMUNE REVIDERT TRAFIKKSIKKERHETSPLAN PLANPERIODE 2007-2015 KVITSØY KOMMUNE REVIDERT TRAFIKKSIKKERHETSPLAN PLANPERIODE 2007-2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN SKAL VÆRE KOMMUNENS VERKTØY FOR Å HINDRE TRAFIKKULYKKER OG DERIGJENNOM SKAPE ET TRYGT OG SIKKERT LOKALSAMFUNN.

Detaljer

KOMMUNAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ETNEDAL

KOMMUNAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ETNEDAL KOMMUNAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN ETNEDAL 2013-2016 FOR Planutkast datert 12.10.2012, revidert etter KS-vedtak 91/ /12 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Kommunen har en viktig rolle i trafikksikkerhetsarbeidet både

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast for planperiode 2013 2016 29.04.2013 2 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Medvirkning... 4 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore og Uvdal kommune...

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2015 - Revidering av handlingsdelen. Saksnr: Utvalg: Dato: Driftsutvalget 25.04.2012

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2015 - Revidering av handlingsdelen. Saksnr: Utvalg: Dato: Driftsutvalget 25.04.2012 Kvinesdal kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2015 - Revidering av handlingsdelen Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 110/Q80 2009/549 4585/2012 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg:

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

NOTAT. Plan, kart og miljø. Kommunedelplan trafikksikkerhet Innkomne innspill med kommentarer

NOTAT. Plan, kart og miljø. Kommunedelplan trafikksikkerhet Innkomne innspill med kommentarer Plan, kart og miljø NOTAT Vår ref. Dato 25508/2015/Q80/1624LIKH 28.08.2015 Kommunedelplan trafikksikkerhet 2014 2026 - Innkomne innspill med kommentarer Tekst i kursiv er tatt inn som endringer i plandokumentet

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 Kolomoen - Kåterud R A P P O R T Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:15.12.2011

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhetsplan 2014-2017

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Trafikksikkerhetsplan Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 2014-2017 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2010-2013

Trafikksikkerhetsplan 2010-2013 Trafikksikkerhetsplan 2010-2013 Vedtatt 23.11.2010, ksak 100/10 INNHOLD Forord 2 Visjon og målsetting.... 3 Status på vegnettet.... 3 Utfordringer på ulike områder.. 4 Kommunal handlingsplan/forebyggende

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 49/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 49/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 17/164 KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET POLITISK STADFESTING AV PLANPROGRAMMET Saksnr. Utvalg Møtedato 49/17 Formannskapet 07.04.2017 38/17 Kommunestyret

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR KLÆBU KOMMUNE 2009-2012 Foto: Frank Strøm Forord I 1996 vedtok Stortinget at kommuner som fortsatt ønsker å motta midler til Aksjon skoleveg måtte utarbeide en handlingsplan for

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE STRATEGIPLAN HANDLINGSPLAN 2010-2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...4 1.1 Bakgrunn.4 1.2 Plandokument..4 1.3 Deltakere.4 1.4 Kostnader og finansiering...5

Detaljer

Hovednett for sykkel Fauske rute/lenkebeskrivelse

Hovednett for sykkel Fauske rute/lenkebeskrivelse Temaplan til offentlig ettersyn Juli 2015 Hovednett for sykkel Fauske rute/lenkebeskrivelse Rute 1 E6 Leivset Hjemås Lenke 1: Kryss fv. 542 Leivset kryss fv. 830 Finneid Strekning Fra kryss med fv. 542

Detaljer

Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Hamarøy kommune Kapittel 2 Planprosess Kapittel 3 Strategidel Kapittel 4 Handlingsdel - Tiltak

Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Hamarøy kommune Kapittel 2 Planprosess Kapittel 3 Strategidel Kapittel 4 Handlingsdel - Tiltak Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Hamarøy kommune... 3 1.1 Kommunen har ansvar for trafikksikkerheten... 3 1.2 Hvorfor skal Hamarøy kommune ha en trafikksikkerhetsplan?... 3 1.3 Organisering... 3 1.4

Detaljer

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25.

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. Sykkelbyen Jessheim Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. august 2010 Sykkelbyen Jessheim 1 1 Bakgrunn Ullensaker og Jessheim har et stort potenisale for å øke bruken

Detaljer

Berg kommune. Planprogram. Trafikksikkerhetsplan Forslag Høringsdokument

Berg kommune. Planprogram. Trafikksikkerhetsplan Forslag Høringsdokument Berg kommune Planprogram Trafikksikkerhetsplan 2017-2020 Forslag 13.12.2016 Høringsdokument 1 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer... 2 2.2 Regionale føringer...

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2012/2936 15/1318-8 08.09.2015

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2012/2936 15/1318-8 08.09.2015 Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/2936 15/1318-8 08.09.2015 Bjugn kommune - Innsigelse til rundkjøring Fv.710 i Områderegulering

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.09.2009 Tid: 19.00 22.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET 1. ORIENTERING OM INTERNASJONALT RÅD TOLGA/TYNSET 2. NÆRINGSSTRATEGI FOR FJELLREGIONEN V/RUNE

Detaljer

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Steinkjer tar samfunnsansvar Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Formål: Formålet med planarbeidet er å utarbeide egen kommunedelplan for samferdsel for Steinkjer kommune. Planavgrensning Kommunedelplan

Detaljer

Innspill til fylkesvegplan for Oppland

Innspill til fylkesvegplan for Oppland Innspill fra Søndre Land til handlingsprogrammet for fylkesveier i Oppland 2018-2021. Oppland fylkeskommunes handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 skal nå revideres og Søndre Land kommune har her

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold. Handlingsprogram for fylkesveger høring. Lovhjemmel:

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold. Handlingsprogram for fylkesveger høring. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 15/2262 Lnr.: 2580/17 Ark.: N00 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 - høring Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner kommune

Detaljer

Kommunedelplan. for TRAFIKKSIKKERHET

Kommunedelplan. for TRAFIKKSIKKERHET Kommunedelplan for TRAFIKKSIKKERHET Øyer, den 26.02.2010 Etter vedtak i Øyer kommunestyre, Sak 10/10 den 25.02.2010 121211 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Øyer kommune Handlingsprogram 2010 2013 Øyer, 09.02.2010

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2007-2010

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2007-2010 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2007-2010 02.05.2007 Vedtatt i kommunestyret 21. juni 2007 Forord I august 1997 ble det utarbeida trafikksikkerhetsplan for i tilknyting til at 6 åringene

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 EIDSVOLL KOMMUNE Skole- og barnehageetaten DAL SKOLE 2072 Dal Til Eidsvoll kommune v/ Cathrin R. Helgestad, Kommunal Drift Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 RAPPORTERING

Detaljer

Langset bru Bruksmønster - Kapasitet - kjørebredde/gang-sykkelveg - Alternativer

Langset bru Bruksmønster - Kapasitet - kjørebredde/gang-sykkelveg - Alternativer Minnesund Vel Notat Langset bru Bruksmønster - Kapasitet - kjørebredde/gang-sykkelveg - Alternativer Det store trafikkbilde Før ny E6 RV 33 knyttet sammen med fv 177 til Vormsund og Trondheim, via 501,

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan. Skoleveier i Vennesla kommune

VENNESLA KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan. Skoleveier i Vennesla kommune VENNESLA KOMMUNE Trafikksikkerhetsplan Skoleveier i Vennesla kommune 1 VENNESLA KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Arkivsak-dok. 08/00069-1 Arkivkode 1 Q80 &30 Saksbehandler Harald Føreland Saksgang Møtedato Saknr

Detaljer

Innspill til handlingsprogram for riks- og fylkesveger 2014-17

Innspill til handlingsprogram for riks- og fylkesveger 2014-17 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 08.05.2012 027/12 HNY Kommunestyret 31.05.2012 041/12 HNY Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K2-N00, K3- &30 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Bruk av forkortelser.

Innholdsfortegnelse. Bruk av forkortelser. fysiske Forord I 1996 vedtok Stortinget at kommuner som fortsatt ønsker å motta midler til Aksjon skoleveg måtte utarbeide en handlingspian for trafikksikkerhet. Fra og med 2001 er det krav at en slik

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 90/15 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 09.12.2015 98/15 Hovedutvalg for skole og barnehage 09.12.2015 255/15 Hovedutvalg for overordnet

Detaljer

Innspill til høring av Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020

Innspill til høring av Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020 Innspill til høring av Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020 Sak: 9/2016 Saksbehandler: Askim kommune v/sølve Bjørkevoll og Trøgstad kommune v/marit L. Haakaas Forslag til vedtak:

Detaljer

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim Arkiv: K00 Arkivsaksnr: 2015/4020-2 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker. - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker. - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:16.05.2012 Innhold

Detaljer

Gol kommune Trafikksikkerhetsplan 2011-2014. Utgave: 3. Dato: 2011-03-02

Gol kommune Trafikksikkerhetsplan 2011-2014. Utgave: 3. Dato: 2011-03-02 Trafikksikkerhetsplan 2011-2014 Utgave: 3 Dato: 2011-03-02 Trafikksikkerhetsplan 2011-2014 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Trafikksikkerhetsplan 2011-2014 Utgave/dato: 3 / 2011-03-02

Detaljer

Referat 2. Trafikkgruppas andre møte den 8. april 2015. Tilstedet: Espen Kristian Ann Cathrin Pia Jens. Ikke til stedet: Kato. Pkt 1 Møteleder AC

Referat 2. Trafikkgruppas andre møte den 8. april 2015. Tilstedet: Espen Kristian Ann Cathrin Pia Jens. Ikke til stedet: Kato. Pkt 1 Møteleder AC Referat 2 Trafikkgruppas andre møte den 8. april 2015 Tilstedet: Espen Kristian Ann Cathrin Pia Jens Ikke til stedet: Kato Pkt 1 Møteleder AC Pkt 2 Referant J Pkt 3 To forhold ønskes presisert: A. Trafikkgruppa

Detaljer

Alle skoler skal benytte opplæringstilbud ved Eberg Trafikkgård for elever ved 5-trinn. 8000

Alle skoler skal benytte opplæringstilbud ved Eberg Trafikkgård for elever ved 5-trinn. 8000 Trafikksikkerhetsplan 2017-2020 Tiltaksdel A. Oversikt over holdningsskapende arbeid Prosjekt Gjennom- Tiltak Kostnad Finansiering Ansvarlig for førings år utførende Prioritet Saks 2017-20 Alle oppvekstsentra

Detaljer

Rygge kommune. Hovednett for sykkeltrafikk i Rygge

Rygge kommune. Hovednett for sykkeltrafikk i Rygge Rygge kommune Hovednett for sykkeltrafikk i Rygge Versjon 04.12.2015 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... s. 3 Målgruppe og mål. s. 3 Planprosess.. s. 4 Denne planens oppbygning.. s. 5 Status for eksisterende

Detaljer

Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Arkivsak: 10/1330 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET - REVISJON Utarbeidet av Karmøy kommune 24.06.2010 1. INNLEDNING 1.1.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 22.04.09 53/09 Utvalg for tekniske saker 29.04.09 Formannskapet 05.05.

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 22.04.09 53/09 Utvalg for tekniske saker 29.04.09 Formannskapet 05.05. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Transportplansjef : 200901979 : E: Q10 &00 : Åge Jensen : Håkon Auglend Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 22.04.09

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr: 2013/2926 Klassering: Q10 Saksbehandler: Egil Stensheim TRAFIKALE FORBINDELSER

Detaljer

Arkivsak: 17/164 KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET - FØRSTEGANGS BEHANDLING

Arkivsak: 17/164 KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET - FØRSTEGANGS BEHANDLING Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 17/164 KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET - FØRSTEGANGS BEHANDLING Saksnr. Utvalg Møtedato 49/17 Formannskapet 07.04.2017 38/17 Kommunestyret 25.04.2017

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Lindesnes kommune

LINDESNES KOMMUNE Lindesnes kommune LINDESNES KOMMUNE Lindesnes kommune Flere mottakere Melding om vedtak Nr.: DERES REF:: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 4533/2015-2014/1725 Karina Hillesund Larsen 22.04.2015 MELDING OM VEDTAK,

Detaljer

Høring - Transportplan Sør-Trøndelag 2014-23, Del 1 Utfordringer

Høring - Transportplan Sør-Trøndelag 2014-23, Del 1 Utfordringer Saksframlegg Arkivnr. N00 Saksnr. 2012/2248-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Helge Grenne Høring - Transportplan Sør-Trøndelag 2014-23, Del 1 Utfordringer Dokumenter

Detaljer

Statens vegvesen. Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) - innkalling til møte i utvalget 29. november 2012

Statens vegvesen. Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) - innkalling til møte i utvalget 29. november 2012 Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2012/016477-038 21.11.2012 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

Vedlegg 1: Oversyn over ekstra skuleskyss i Fjell kommune, 2012.

Vedlegg 1: Oversyn over ekstra skuleskyss i Fjell kommune, 2012. Vedlegg 1: Oversyn over ekstra skuleskyss i Fjell kommune, 2012. Dersom skulevegen til elevane vert vurdert som særskild farleg eller vanskeleg, har elevane rett på gratis skuleskyss. I Fjell kommune har

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT:

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Mulighet for etablering av miljøgater i Øvregaten - Nye Sandviksvei - Sandviksveien Prosess og kostnader 18.03.2014 Etat for plan og geodata Forord Konsekvensutredning

Detaljer

Utarbeidet for reguleringplan for utbedring av Rv13 og tilstøtende veier gjennom Jørpeland

Utarbeidet for reguleringplan for utbedring av Rv13 og tilstøtende veier gjennom Jørpeland Utarbeidet for reguleringplan for utbedring av Rv13 og tilstøtende veier gjennom Jørpeland 1.2.2011 SAMMENDRAG Hensikten med denne første støyutredningen er å gi en oversikt over støyforholdene i reguleringsplanområdet.

Detaljer

Fartsdempende tiltak ved gangfelt der fartsnivået forventes å være over 45 km/t.

Fartsdempende tiltak ved gangfelt der fartsnivået forventes å være over 45 km/t. 5 5.1 Generelle tiltak Fartsgrensen endres til 40 km/t i fra kryss med Flaktveitvegen og til gangbroen ved kryss kommunal veg Kolåshøyen.Det må også foretas siktforbedrende tiltak på strekningen. For kommunal

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN

KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN Arkivsaksnr.: 09/181-41 Arkivnr.: 143 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens

Detaljer

Vedlegg 7 Aktivt dokument registrering av trafikksikringstiltak

Vedlegg 7 Aktivt dokument registrering av trafikksikringstiltak Vedlegg 7 Aktivt dokument registrering av trafikksikringstiltak Rutine for prioritering og søknad til Nord-Trøndelag fylkeskommune skal etableres og settes til årshjulet Fysiske tiltak - Uprioriterte forslag

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER HØRING

HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER HØRING Arkivsaksnr.: 11/2200-15 Arkivnr.: N00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER 2014-2017 - HØRING Hjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner kommune ser

Detaljer

Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhet Tiltaksplan for årene

Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhet Tiltaksplan for årene Hattfjelldal Kommune Trafikksikkerhet Tiltaksplan for årene 2017-2018 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer plan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon: 75 18 48 00 WWW.hattfjelldal-kommune.no e-post:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 04.11.2009 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

FORSLAG TIL TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2011-2013

FORSLAG TIL TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2011-2013 FORSLAG TIL TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2011-2013 Tiltaksplanen for trafikksikkerhet skal som hovedregel rulleres hvert år. Planen som ble vedtatt høsten 2008 rulleres nå, og denne ble lagt ut på

Detaljer

Samferdselskomiteen har følgende sammensetting i valgperioden 2003 07:

Samferdselskomiteen har følgende sammensetting i valgperioden 2003 07: Innledning Ibestad kommune består av øyene Rolla og Andørja. Kommunen har i dag i overkant av 1.600 innbyggere, fordelt med 1.000 på Rolla og 600 på Andørja. Kommunens samlede areal er på 241 km2. Folketallet

Detaljer

Fv.46 Miljøgate i Vikedal Oppstart av arbeidet med reguleringsplanen

Fv.46 Miljøgate i Vikedal Oppstart av arbeidet med reguleringsplanen Fv.46 Miljøgate i Vikedal Oppstart av arbeidet med reguleringsplanen Åpent møte 14. november 2011 Franka Häussler, prosjektleder Statens vegvesen Region Vest Hensikt med møtet Informere om planprosessen

Detaljer

Planprogram for trafikksikkerhetsplan for Nesset kommune Høringsdokument med høringsfrist

Planprogram for trafikksikkerhetsplan for Nesset kommune Høringsdokument med høringsfrist Planprogram for trafikksikkerhetsplan for 2011-2014 Høringsdokument med høringsfrist 1.12.2010 Bilde fra s fotoarkiv Høringsdokument på planprogram for trafikksikkerhetsplan Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 Rehabilitering av veilys på Kurland 0 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Ulykkessituasjonen... 3 3. Mål for trafikksikkerhetsarbeidet... 6 4. Holdningsskapende arbeider... 6 4.1.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2011/9431-4 Saksbehandler: Thomas Åhrèn Saksframlegg Gangfelt i Namdalseid Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling Namdalseid kommune bør

Detaljer