FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR RØYKENVIK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR RØYKENVIK"

Transkript

1 Gran kommune mars 2013 FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR RØYKENVIK NB: Høringsfrist: 15. mai 2013 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER: Denne saken har sin bakgrunn i kommunestyrets sak 59/11, som ble behandlet i møte 16. juni Her ble det vedtatt å starte arbeidet med en "utviklingsskisse" for Røykenvik, som skulle fremmes for behandling i kommunestyret. Gran kommune og Røykenvik Vel arrangerte et åpent møte om denne saken 12. september Planutvalget behandlet deretter sak om arbeidet med en utviklingsskisse for Røykenvik i møte 31.oktober 2012 (sak 40/12). Lover og forskrifter: Dette er ikke en plan etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Det kan bli aktuelt å følge opp enkelte av punktene i handlingsplanen ved vedtak, planendringer eller lignende

2 etter plan- og bygningsloven og andre lovverk, men dette blir avklart ved nærmere vurdering av disse punktene. Eksisterende planer: Kommuneplanens arealdel og reguleringsplan for Røykenvik (1995) viser gjeldende arealbruk innenfor det aktuelle området i Røykenvik. Økonomi: Det er ingen økonomiske konsekvenser som følger direkte av denne saken nå. Det må påregnes at enkelte av tiltakene vil kunne kreve bevilgning over det kommunale budsjettet hvis de skal gjennomføres. Dette må vurderes gjennom videre arbeid med de enkelte tiltakene. I denne omgang handler det om å sende forslag ut på høring. Dersom det senere vil bli behov for oppfølging som krever investeringer eller økte driftsutgifter vil dette bli fremmet som egen sak. Bemanning: Oppfølging av arbeid med handlingsprogrammet vil kreve ressurser av administrasjonen. Disse oppgavene løses innenfor eksisterende bemanning. Før en handlingsplan vedtas må det klargjøres hvem som skal stå som ansvarlig for gjennomføring av de enkelte tiltakene. Det må være en forutsetning fra kommunens side at private gjennom næringsliv, velforening og grunneiere tar del i arbeidet med gjennomføring av planen På bakgrunn av innspill fra det åpne møtet som ble arrangert i Røykenvik onsdag 12. september 2012 har kommunens administrasjon satt opp et forslag til overordnet mål /visjon og en liste over aktuelle tiltak som bør innarbeides i en handlingsplan for Røykenvik. Tiltakene er gruppert nedenfor, dels etter tema og dels etter forslag til oppfølging: OVERORDNET MÅL / VISJON: Utviklingen i Røykenvik bør skje i en balanse mellom flere hensyn: Ønske om å skape mer aktivitet i et område med et stort ubrukt potensiale Mulighetene for å skape virksomhet og arbeidsplasser med utgangspunkt i områdets kvaliteter og potensiale Hensynet til beboerne i Røykenvik og områdene rundt Bevaring av de unike natur- og kulturkvalitetene i området A. VEGER OG GANG/SYKKELVEGER: A 1: Gang- og sykkelveg langs fv. 34 Det er enighet mellom Røykenvik Vel og kommunens administrasjon om at dette er et svært viktig tiltak for Røykenvik. Kommunen tar kontakt med Statens Vegvesen og Oppland fylkeskommune og presiserer at dette prosjektet er svært viktig for utviklingen av Røykenvik og ber om et møte om hvordan dette kan tas opp og prioriteres i tilknytning til "Mulighetsstudie fv. 34 Jaren Svingvoll" og "Handlingsprogram for fylkesveger ".

3 Gamlevegen til Brandbu: Denne vegen fungerer godt som turveg for syklende og gående i dag men det bør vurderes om vegen kan tilrettelegges enda bedre for myke trafikanter. A 2: Kryssløsning fv. 34 / Kjørkevegen Se over kryssløsningen må inn i planen for fv. 34, og det bør vurderes ulike løsninger, bl.a. om det kan etableres et nytt kryss nord for lok.stallen som kan være ny adkomst til båthavna. Det bør vurderes å forskyve Kjørkevegen mot fylkesvegen (ved den gamle butikken) og dersom dette blir aktuelt vil dette være avgjørende for valg av kryssløsning. Kan det være aktuelt med en rasteplass (med toalettanlegg) i Røykenvik? Dette bør tas opp med Statens Vegvesen i fv. 34- prosessen. A 3: Toalettanlegg rasteplass Spørsmålet om etablering av rasteplass med toalettanlegg tas opp med Statens Vegvesen. A 4: Gatelys langs fv. 34 og Kjørkevegen Se over veglys på fv. 34 bør være en viktig og naturlig del av et gang- og sykkelvegprosjekt. Kjørkevegen: Behovet for opprusting/trafikksikring + veglys bør vurderes som del av en "turveg-plan" for hele Røykenvik. B. SMIA OG NY BRYGGE: B 1: Bruk/utleie av den gamle smia Bygningen bør benyttes til virksomhet som er positiv for bruken av hele vika og som passer inn i forhold til annen virksomhet og andre kvaliteter i området. Dette bør helst være virksomhet som er åpen for publikum, og bør avklares raskt. Kommunen vil annonsere etter interessenter som kan tenkes å leie smia. Kriteriet for valg av leietaker vil være hva slags type aktivitet de ser for seg i tilknytning til Smia. B 2: Ny brygge (for allmennheten og Haud m.m.) Dette er et viktig prosjekt som bør avklares og etableres i vinter/vår. En ny brygge bør primært ligge i området ved/mellom smia og Cafe Oscar II. Det må være en forutsetning at brygga blir åpen for allmenheten, og for eventuelle andre turistbåter eller lignende. Kommunen har bevilget tilskudd til etablering av brygge. Det forutsettes at Randsfjorden grunneierforening står for iverksetting og drift av tiltaket. B 3: Toalettanlegg for allmenheten Det er viktig å få avsatt areal til et slikt anlegg, helst i nærheten av brygga eller smia, men ikke i selve smia. Driftsmessige og økonomiske forhold må avklares jfr. merknaden over om en eventuell rasteplass i Røykenvik.

4 B 4: Tømmeanlegg for båter Dette bør legges i tilknytning til ny brygge. Randsfjorden Grunneierforening utfordres til å vurdere en slik løsning. B 5: Tømmeanlegg for bobiler Det vurderes ikke som ønskelig/aktuelt å ha eget tømmeanlegg for bobiler i Røykenvik. C. OMRÅDEVURDERINGER: NB: Områdevurderingene nedenfor er ikke endelige og tas opp med grunneiere og aktuelle interessenter før det utarbeides et endelig forslag til bruk og tiltak i de enkelte områdene: C 1: Området ved den gamle butikken Bruken av dette området er avhengig av eventuell flytting av fv. 34 og Kjørkevegen. Området bør være grønt/beplantet, men kanskje ikke bare en plen? Dersom Kjørkevegen kan forskyves mot øst vil arealet mot fjorden bli større og mer attraktivt enn arealet mellom vegene. Kan dette arealet utnyttes til brygge/turistformål/friluftsformål? C 2: Området ved Café Oscar II m.m. Det er viktig å få en opprydding i adkomst- og parkeringssituasjonen i dette området. Løsningen her vil være avhengig av veg/kryss-løsningen. Det må tas hensyn til busstrafikk til en ny brygge. C 3: Området som båtforeningen leier Båtforeningen har signalisert ønske om å ruste opp (bygge om?) båthavna dette må behandles som en egen sak, der forholdet til fuglefredningsområdet blir viktig å få avklart med fylkesmannens miljøvernavdeling. For den delen som båtforeningen leier på land må man forholde seg til leieavtalen men båtforeningen har vist positiv vilje til å diskutere eventuelle justeringer hvis det blir aktuelt. En ny adkomstveg fra fv. 34 fra øst (nord for lok.stallen) bør vurderes dette vil kunne frigjøre arealer mellom smia og båthavnområdet som da kan utvikles videre. C 4: Området rundt lok.stallen Her gir gjeldende reguleringsplan rammene pr. i dag, og vesentlige endringer kan bare skje etter omregulering. I utgangspunktet vurderes arealbruken i reguleringsplanen som en god løsning, men det regulerte parkeringsarealet sør for lok.stallen bør opprustes. Denne parkeringsplassen bør kunne brukes av besøkende til både lok.stallen og båthavna + andre brukere. C 5: Helhetsgrep for Røykenvik Summen av aktuelle tiltak og eventuelle endringer bør innarbeides i en helhetlig oversikt/plan for Røykenvik, som deretter kan innarbeides ved revisjon av kommuneplanens arealdel.

5 D. ANDRE TILTAK: D 1: Strandsti / tursti Det bør utarbeides en helhetlig oversikt over turmuligheter i Røykenvik-området med gang- og sykkelveger, strand-/turstier og gutuer. D 2: Ny utbygging og nye virksomheter i Røykenvik Det har ikke kommet fram konkrete ideer om slik utbygging i prosessen til nå. Dersom grunneiere eller andre har konkrete ideer/forslag om nye utbyggingsområder for f.eks. hyttebygging og boligbygging må dette behandles som endringer av kommuneplanens arealdel eller gjeldende reguleringsplaner. D 3: Noen andre mer kreative og visjonære ideer - "Lokomotivet tilbake til vika" en spennende ide, men det er pr. i dag ikke kjent om noe slikt lokomotiv finnes. - Festivaler o.l. (jfr. jazz-/blues-konserter og revy) D 4: Informasjon om kultur, historie og aktiviteter Det bør utarbeides en brosjyre med et kart som viser aktuelle turruter, severdigeheter og gir informasjon om aktuelle tilbud i Røykenvik. Kommunikasjons- og informasjonstiltak: Forslag til handlingsplan for Røykenvik sendes ut på høring til grunneiere, foreninger og næringsdrivende i Røykenvik samt offentlige etater. Forslaget annonseres og kunngjøres på kommunens websider slik at det blir tilgjengelig for allmennheten Planutvalgets vedtak i møte 6. mars 2013 (sak 11/13): 1. Forslag til handlingsplan for Røykenvik følges opp slik det er skissert i saksframlegget. Dette innebærer følgende hovedprioritering: Det kan igangsettes arbeid med etablering av ny brygge og ny bruk/utleie av Smia. Forslag som angår gang- og sykkelveg langs fv. 34 og krysset mellom fv. 34 og kommunal veg Kjørkevegen tas opp med Oppland fylkeskommune og Statens Vegvesen. Legge til rette for myke trafikanter på gamleveien mellom Brandbu Røykenvik. F.eks. med skilting type Gjennomkjøring forbudt og/eller kjøring tillatt kun til eiendommene. Øvrige punkter sendes på høring og diskuteres direkte med grunneiere og andre interessenter før det utarbeides et endelig forslag til handlingsplan. 2. Endelig forslag til handlingsplan for Røykenvik legges fram for kommunestyret i løpet av første halvår 2013.

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Mal-dato: 06.04.14 Kommuneplanens arealdel Planbeskrivelse Høringsforslag datert 07.05.2015 Kommuneplanens arealdel Dato: Revidert: Saks-nr.: - Planutvalget: 10.04.2015 PLU 16/15 - Vedtak i Gran kommunestyre:

Detaljer

Fastsetting av planprogram for revidering av samfunnsdel i kommuneplan for Eigersund kommune 2015-2027

Fastsetting av planprogram for revidering av samfunnsdel i kommuneplan for Eigersund kommune 2015-2027 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 02.06.2014 Arkiv: :FE-143 Arkivsaksnr.: 14/650 Journalpostløpenr.: 14/15815 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Flesberg kommune. Planprogram for kommunedelplan og utviklingsplan for Blefjell

Flesberg kommune. Planprogram for kommunedelplan og utviklingsplan for Blefjell Flesberg kommune Planprogram for kommunedelplan og utviklingsplan for Blefjell Juni 2003 Planprogram for kommunedelplan og utviklingsplan for Blefjell er utarbeidet i samarbeid mellom Flesberg kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313)

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313) Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 71357/2014 2013/7254 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/71 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 Vedtak av mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Fastsetting av planprogram for strategisk næringsplan

Fastsetting av planprogram for strategisk næringsplan Balsfjord kommune Vår saksbehandler Einar Hamnvik, tlf 41524849 Saksframlegg Dato 12.03.2015 Referanse 2014/822 - Arkivkode: 146 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato

Detaljer

PlanID 201203 - Andre gangs behandling av detaljregulering for N1, N2 og endring av B2-3, 4, 5 og 6 Hommelvik Sjøside, Sandfjæra.

PlanID 201203 - Andre gangs behandling av detaljregulering for N1, N2 og endring av B2-3, 4, 5 og 6 Hommelvik Sjøside, Sandfjæra. Arkiv: 201203 Arkivsaksnr: 2012/1731-32 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 46/13 12.12.2013 Kommunestyret 58/13 16.12.2013 PlanID

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 11.12.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 11.12.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 12.02.2009 Tid: 17.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 03.09.2008 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Utviklingsplan for Sandnessjøen sentrum

Utviklingsplan for Sandnessjøen sentrum Utviklingsplan for Sandnessjøen sentrum 1.gangsbehandlet i planutvalget: Offentlig ettersyn: 2.gangsbehandlet i planutvalget: Kommunestyrets behandling: Høringsutkast 15. oktober 2012 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 02.07.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 0091/06 05/00114 PLANARBEID FOR GRAN SENTRUM: FORSLAG TIL PLANPROGRAM -OFFENTLIG HØRING

Sakspapirer. Saksliste PS 0091/06 05/00114 PLANARBEID FOR GRAN SENTRUM: FORSLAG TIL PLANPROGRAM -OFFENTLIG HØRING Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.06.2006 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 0091/06 05/00114 PLANARBEID FOR GRAN SENTRUM: FORSLAG TIL PLANPROGRAM -OFFENTLIG HØRING PS 0092/06

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016

Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016 Vedlegg til kommunal planstrategi 2012-2016 Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016 Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i Hol kommunestyre 26.08.2010, og den inneholder Hol kommunes 12

Detaljer

Planprogram. for justering av. Regional plan for senterstruktur og handel. Endring. Forslag til vedtak Dato: 24.9.14

Planprogram. for justering av. Regional plan for senterstruktur og handel. Endring. Forslag til vedtak Dato: 24.9.14 Planprogram for justering av Regional plan for senterstruktur og handel. Endring Forslag til vedtak Dato: 24.9.14 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Formål... 3 3. Endringer som skal vurderes:... 4 3.1 Bestemmelse/retningslinje

Detaljer

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 VEDLEGG TIL SAK 11/370 UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 I FORBINDELSE MED PBL 10-1- KOMMUNAL PLANSTRATEGI Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 22.06.2011 i sak 25/11 - Arkivsak 11/370

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 614 Lnr.: 3474/14 Arkivsaksnr.: 14/747-1

Saksframlegg. Ark.: 614 Lnr.: 3474/14 Arkivsaksnr.: 14/747-1 Saksframlegg Ark.: 614 Lnr.: 3474/14 Arkivsaksnr.: 14/747-1 Saksbehandler: Jo-Morten Høistad PLANLEGGING AV NY BARNESKOLE VED LINFLÅA Vedlegg: 1. Arkitektonisk beskrivelse av skolebygget og tomta 2. Analyse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer

Detaljer

Styremøte 29. januar 2015

Styremøte 29. januar 2015 Styremøte 29. januar 2015 Sted: Ruter, Dronningens gate 40, møterom Jernbanetorget Tid: 10.00 14.00 Saker.: 1 /15 10/15 Sakliste til styremøte 29. janaur 2015 Saksnr.: Sak Sak 1/15 Referat fra styremøte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 21.11.2012 kl. 16.30 NB! Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes

Detaljer

Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår

Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår Arkivsak 200902009-19 Arkivnr. E: 611 Saksbehandler Kurt Orre Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 21.10.2010 71/10 Fylkestinget 26.10.2010 63/10 Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Granavollen, Gran rådhus Møtedato: 18.10.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32 Arkiv: 201212 Arkivsaksnr: 2012/2970-42 Saksbehandler: Vegar Christoffersen Walsø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 7/14 13.02.2014 Kommunestyret 10/14 24.02.2014

Detaljer

Strategidokument friluftsliv 2014-2016. Vedtatt av Kommunestyret 03.02.14, sak 3/14

Strategidokument friluftsliv 2014-2016. Vedtatt av Kommunestyret 03.02.14, sak 3/14 Strategidokument friluftsliv 2014-2016 Vedtatt av Kommunestyret 03.02.14, sak 3/14 INNHOLD INNHOLD... 1 1 Formål... 2 2 Føringer i gjeldende kommuneplan kommuneplan 2008-2020... 2 Kommuneplanens samfunnsdel...

Detaljer

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Statsråden Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 200703012 200702742-/MT Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Saken er oversendt Miljøverndepartementet

Detaljer