Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet FS-06/0048 Kommunestyret KS-06/0056

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056"

Transkript

1 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/ Løpenr.: /06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet FS-06/0048 Kommunestyret KS-06/0056 SAKSPROTOKOLL: KOMMUNEPLANENS AREALDEL Kommunestyrets vedtak: Kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser sist datert vedtas. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Buskerud, NVE og innsigelsen fra Statens vegvesen er tatt til følge. Dette innebærer at følgende endringer er gjort på kartdelen av kommuneplanens arealdel og dens bestemmelser: Kommuneplanbestemmelsene er strammet opp slik at de skal være juridisk bindende, dette i henhold til brev datert Forslag om å heve byggegrensen i området fra Narumsetra til Krødsherad grense tas ut. Dette med bakgrunn i at det ikke foreligger forslag til nye hyttefelt i nevnte område. Byggegrensen mot fjell vurderes ved neste revisjon av kommuneplanens arealdel. Foreslåtte hyttefelt sør for Springhaugfeltet tas ut av kommuneplanens arealdel. Forslag til Felt H -16 vest for Urdefjell tas ut av kommuneplanens arealdel. Følgende vedtas for området H 22 Dønlihaugsetra: Det åpne myrområdet ved Dønlihaugsetra skal ikke benyttes til utbyggingsformål. Ved utarbeidelse av reguleringsplan for området skal det tas hensyn til gjennomgående korridorer for ski/ løype mot Brennbekk. Dette tas inn i kommuneplanens Følgende tas inn i bestemmelsen for hytter i LNF- sone 1 som ikke er innenfor regulerte områder: Utbyggingen skal ikke føre til konflikt med viktige landbruk-, natur-, vilt-, frilufts- og kulturlandskapsinteresser og kulturminner. Narumsetra legges ut som byggeområde i kommuneplanens arealdel med mulighet for 10 nye hyttetomter. Dette tas inn i kommuneplanens

2 I hytteområdet sør for Rupemyr er det viktig at det legges opp til grønt korridorer som sikrer friluftsformål og biologisk mangfold. Dette tas inn kommuneplanens retningslinjer. Veibygging ikke er tillatt i Teigeseterdalen. Dette tas inn i kommuneplanens Avkjørsler til Rv 287 og Fv 211 er begrenset. Nye boligavkjørsler kun etter stadfestet reguleringsplan. Utvidet bruk begrenses - 3 boliger fra før. Tas inn i kommuneplanens Rekkefølgekrav Kryss mellom Rv 287 og adkomstvegen inn i området i Eggedal sentrum skal være utbedret til vegnormal standard før utbygging av byggeområdene finner sted. Dette tas inn i kommuneplanens Området Markeli og Teigeseterdalen har samme adkomst som til Sandvatn Jøsli : Avkjørselen til fylkesvegen har dårlig frisikt og for stor stigning inn mot fylkesvegen, og den bør derfor utbedres før det tillates større hytteutbygging. Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: 1. Kopi av møtebok Ks 04/ Kopi av møtebok Ks 04/ Brev datert fra Sigdal kommune til offentlige etater. 4. Brev datert fra Hytteforeningen Norefjell vest til Sigdal kommune 5. Brev datert fra Fylkesmannen i Buskerud, NVE og Statens vegvesen til Sigdal kommune 6. Brev datert fra Djupsjøen Vel til Sigdal kommune 7. Brev datert fra Naturvernforbundet i Sigdal og Modum til Sigdal kommune 8. Utsnitt av kommuneplanens arealdel sist datert Kommuneplanens bestemmelser sist datert Bilagsliste sak 04/ Saksutredning Konklusjon: Kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser sist datert vedtas. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Buskerud, NVE og innsigelsen fra Statens vegvesen er tatt til følge. Dette innebærer at følgende endringer er gjort på kartdelen av kommuneplanens arealdel og dens bestemmelser: Kommuneplanbestemmelsene er strammet opp slik at de skal være juridisk bindende, dette i henhold til brev datert Forslag om å heve byggegrensen i området fra Narumsetra til Krødsherad grense tas ut. Dette med bakgrunn i at det ikke foreligger forslag til nye hyttefelt i nevnte

3 område. Byggegrensen mot fjell vurderes ved neste revisjon av kommuneplanens arealdel. Foreslåtte hyttefelt sør for Springhaugfeltet tas ut av kommuneplanens arealdel. Forslag til Felt H -16 vest for Urdefjell tas ut av kommuneplanens arealdel. Følgende vedtas for området H 22 Dønlihaugsetra: Det åpne myrområdet ved Dønlihaugsetra skal ikke benyttes til utbyggingsformål. Ved utarbeidelse av reguleringsplan for området skal det tas hensyn til gjennomgående korridorer for ski/ løype mot Brennbekk. Dette tas inn i kommuneplanens Følgende tas inn i bestemmelsen for hytter i LNF- sone 1 som ikke er innenfor regulerte områder: Utbyggingen skal ikke føre til konflikt med viktige landbruk-, natur-, vilt-, frilufts- og kulturlandskapsinteresser og kulturminner. Narumsetra legges ut som byggeområde i kommuneplanens arealdel med mulighet for 10 nye hyttetomter. Dette tas inn i kommuneplanens I hytteområdet sør for Rupemyr er det viktig at det legges opp til grønt korridorer som sikrer friluftsformål og biologisk mangfold. Dette tas inn kommuneplanens retningslinjer. Veibygging ikke er tillatt i Teigeseterdalen. Dette tas inn i kommuneplanens Avkjørsler til Rv 287 og Fv 211 er begrenset. Nye boligavkjørsler kun etter stadfestet reguleringsplan. Utvidet bruk begrenses - 3 boliger fra før. Dette tas inn i kommuneplanens Rekkefølgekrav Kryss mellom Rv 287 og adkomstvegen inn i området i Eggedal sentrum skal være utbedret til vegnormal standard før utbygging av byggeområdene finner sted. Dette tas inn i kommuneplanens Området Markeli og Teigeseterdalen har samme adkomst som til Sandvatn Jøsli : Avkjørselen til fylkesvegen har dårlig frisikt og for stor stigning inn mot fylkesvegen, og den bør derfor utbedres før det tillates større hytteutbygging. Bakgrunn: Kommuneplanens arealdel har ligget ute til offentlig høring i tre perioder. Den første var fra , den andre fra og den tredje fra Bakgrunnen for siste høring var at kommunestyret vedtok den at 5 områder av kommuneplanens arealdel skulle legges ut til ny offentlig høring. Dette gjaldt følgende områder: 1. Vest for Slokosetra LNF sone 2 med spredte hytter. 2. Narumsetra LNF sone 2 med spredte hytter. 3. Nord for Markelifeltet To mindre byggeområder for hytter. 4. Sør for Rupemyr Byggeområde for hytter. 5. Flytting av byggegrense mot fjellet, ved området Gamleseter Djupsjøen. I tillegg ble også et mindre byggeområde for hytter lagt ut til offentlig høring på grunn av feil plassering på arealplan kartet. Dette området ligger sør for Springhaugfeltet, nr. 6. De enkelte områdene som har ligget ute til ny offentlig høring:

4 1.Hytteområdet vest for Slokosetra. Bakgrunnen for at området legges ut til ny høring er at fargekoden på arealplankartet var feil i forbindelse med offentlig høring Formålet skal være LNF der spredt fritidsbebyggelse er tillatt. Hytteområdet er fra slutten av 1960, og det er ikke tenkt fortetting i dette området, men at det skal kunne være mulig å etablere adkomstveger i hytteområdet for å øke tilgjengeligheten til hyttene. 2. Narumsetera Hytteområde Bakgrunnen for at området legges ut til ny høring er at fargekoden på arealplankartet var feil i forbindelse med offentlig høring Formålet skal være LNF der spredt fritidsbebyggelse er tillatt. Hytteområdet er fra slutten av 1960, og det er ønskelig med noe fortetting, samt at det skal kunne være mulig å etablere adkomstveger i hytteområdet for å øke tilgjengeligheten til hyttene. Områdets topografi og vegetasjon gir rom for en forsiktig fortetting, dagens tetthet er 12 dekar pr. hytte. De som har hytter i dette området ønsker moderniseringstiltak i form av strøm, veg, vann og avløpsløsninger. Hele området ligger under K 900. Det foreslås en fortetting med 10 nye hyttetomter i Narumsetra. 3. Nord for Markelifeltet To mindre byggeområder for hytter. Bakgrunnen for at området legges ut til ny høring er at byggeområdet for fritidsbebyggelse var tegnet feil inn på karet i forbindelse med offentlig høring Det dreier seg om en mindre utvidelse av to eksisterende hytteområder. Det er ønskelig med 12 nye hyttetomter i hvert av områdene. 4. Sør for Rupemyr Et byggeområde for hytter. Bakgrunnen for at området legges ut til ny høring er at kommunen i meklingsrunden trakk de tre områdene som var foreslått i korridoren mellom H 130 og H131. Det foreslåtte søndre området trekkes opp mot H 131, og vil da utgjøre et sammenhengende byggeområdet med dette. Det er ønskelig med 30 nye hyttetomter i området. 5. Flytting av byggegrense mot fjellet, ved området Gamleseter Djupsjøen. Flere grunneiere i dette området står samlet om en søknad om å juster byggegrensen mot fjell fra Gamleseter Djupsjøen til Krødsherad grense. Bakgrunnen for dette er flere: - I gjeldende kommuneplan ligger flere eksisterende hytter utenfor byggeområdene i kommuneplanen. Det må være naturlig at bygging av nye hytter og fortetting primært legges i tilknytning til eksisterende hytteområder. - Områdene er dekket av kraftig vegetasjon av bjørk og gran. - Eiendommenes utmarksressurser er en nødvendig del av grunneiernes levebrød. - Byggeområdene for hytter er godkjent langt høyere opp mot fjellet i andre deler av Sigdal kommune og nabokommunen Krødsherad. Som eksempel nevnes Tempelseterområdet, Sandvatn - Jøsliseter og Haglebu området. I disse områdene strekker byggeområdene seg opp mot 1000 m.o.h. - Det foreslås at byggegrensen i dette området blir lagt med øvre begrensning på ca m.o.h.

5 6. Sør for Springhaugfeltet et mindre byggeområde for hytter. Bakgrunnen for at området legges ut til ny høring er at byggeområdet for fritidsbebyggelse var tegnet feil inn på karet i forbindelse med offentlig høring Det dreier seg om en mindre utvidelse av et eksisterende hytteområde. Det er ønskelig med 10 nye hyttetomter i dette området. Innkomne merknader, protester og innsigelser I forbindelse med offentlig høring i tidsperioden kom det inn merknader, protester fra foreninger og hytteeier samt merknader og innsigelser fra Fylkesmannen i Buskerud, NVE og Statens vegvesen. Hytteforeningen Norefjell Vest Viser til at de ikke kan finne den foreslåtte flytting av byggegrensen mot fjell. De anser manglende kart for å være en betydelig mangel ved høringsdokumentene og krever at det settes ny høringsfrist med bakgrunn i dato for når kartgrunnlaget offentliggjøres. Se vedlegg 4. Den Norske Turistforening De anbefaler at den foreslåtte flytting av byggegrensen opp til ca moh ikke godkjennes. DNT mener forvaltningsmyndighetene må legge vekt på Norefjell som et meget viktig område for friluftsliv og at området har en levedyktig villreinstamme. DNT ønsker en regional planprosess som vurdere hele Norefjell, og der behovet for landskapsvern også blir vurdert. Djupsjøen Vel Se vedlegg 6. Fylkesmannen i Buskerud, NVE og Statens vegvesen Se vedlegg 5. Narurvernforbundet i Sigdal og Modum Se vedlegg 7. Buskerud Fylkeskommune Når det gjelder foreslåtte endringer har de merknader til følgende punkter: Pkt. 2. Narumsetra Hytteområdet. Viser til at området er foreslått som et LNF område der spredt hyttebygging er tillatt. Dersom kommunen legger til rette for ytterligere 10 nye hytter og det skal anlegges veg, strøm, vann og avløpløsninger vil området etter deres vurdering ikke lenger kunne oppfattes som et LNF område, men mer som et byggeområde. Pkt. 5. Flytting av byggegrense mot fjell. Utviklingen vi ser på fjellet i dag gir en rekke areal og miljøpolitiske utfordringer, som økt veg bygging og landskapsinngrep, økt ferdsel i sårbare områder samt reduksjon av større sammenhengende naturområder. Flytting av byggegrensen mot snaufjellet innebærer at man øker inngrepen i sårbare og

6 verdifulle områder, og reduserer fri ferdsel for det allmenne friluftsliv. Kommunen bør vurdere attraktiviteten til området dersom det bygges ytterligere ned. Fylkesutvalget ga sin tilslutning til foreliggende revisjon av kommuneplanens arealdel med følgende merknader: Planstatus for Narumsetra bes vurdert på nytt. Utvilklingen av området Gamlesetra Djupsjøen må skje med særlig aktsomhet når det gjelder landskap og estetikk og ivareta hensynet til fri ferdsel. Hytteeier Odd Magne Eiesland Er hytteeier i Skaresæterskog, og viser til forslaget med 10 nye hyttetomter sør for Springhaugfeltet. Viser til at det tidligere er søkt om hyttefelt i dette området, og hvor han med flere protesterte og fikk medhold. Protesterer igjen på dette forslaget, og begrunner det med krav om grønne korridorer for fri ferdsel knyttet til allment friluftsliv. Krav om ivaretakelse av biologisk mangfold knyttet til opplevelse og verdier for ny generasjoner, samt estetikk for å ivareta høyfjellets profiler og horisonter. Viser til at det etter hvert har kommet mange nye hytter i området, og et det er en grense for hvor mange hytter en kan bygge før friluftslivet forringes. Vurdering Merknadene fra hytteforeningen Norefjell Vest, Djupsjøen Vel, Naturvernforbundet i Sigdal og Modum, Den Norske Turistforening og hytteeier Eiesland er registrert. I forbindelse med offentlig høring er den røde byggegrensen tegnet inn i skillet mellom LNF område hvor det ikke tillates ny fritidsbebyggelse og LNF område hvor spredt bebyggelse er tillatt, fra Narumsetra til Krødsherad grense. Når det gjelder Narumsetra så ble godkjente hytter (fra slutten av 1960 tallet) lagt inn som enkelt byggeområder i forbindelse med kommunedelplanen for Gamleseter Djupsjøen som ble vedtatt av Ks 1. september I kommunedelplanen for Norefjell Gråfjell vedtatt av Ks var hele området rundt Narumsetra godkjent som et eksiterende byggeområde for fritidsboliger. Eier av området gbnr. 141/3 bekrefter ovenfor kommunen at det er flere hyttetomter som er godkjent fra tallet, som ikke er bebygd. I forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel som lå ute til offentlig høring i perioden er det søkt om 10 nye tomter med tanke på at eksiterende hytteområde kan fortettes, samt at det er meget ønskelig for de som har hytter i området å tilrettelegge for høyere standard med adkomst, strøm, vann og avløp. Dette i tråd med utviklingen i området forøvrig. Buskerud fylkeskommune Sigdal kommune er enig i anbefalingen om å legge Narumsetra ut som byggeområde i kommuneplanens arealdel. Det vises til tidligere kommunedelplan for Norefjell Gråfjell hvor dette området var vedtatt som et eksiterende byggeområde for fritidsbebyggelse. Når det gjelder forslag om å heve byggegrensen i området fra Narumsetra til Krødsherad grense tas dette ut, da det ikke foreligger forslag til nye hyttefelt.

7 Fylkesmannen i Buskerud, NVE og Statens vegvesen I henhold til brev datert fra Fylkesmannen i Buskerud, NVE og Statens vegvesen er følgende tatt til følge: Fylkesmannen i Buskerud; Kommuneplanbestemmelsene er strammet opp slik at de skal være juridisk bindende, dette i henhold til brev datert I forbindelse med LNF- sone 1 hvor det tillates 10 spredte hyttetomter som er listet opp i kommunestyret vedtaket av , er følgende tatt inn i bestemmelsen for hytter i LNF- sone 1som ikke er innenfor regulert område: Utbyggingen skal ikke føre til konflikt med viktige landbruk-, natur-, vilt-, frilufts- og kulturlandskapsinteresser og kulturminner. Hytteområdet vest for Slokosetra - et hytteområde hvor det er ønskelig med spredt hyttebygging. Det legges ikke opp til fortetting av hytter, men det skal være mulig å etablere adkomstveger til de eksiterende hyttene. Det vise til at alle bygge- og anleggstiltak som ikke har direkte tilknytning til tradisjonelt landbruk vil være i strid med planen. Det må søkes om dispensasjon fra planbestemmelsene for anlegg av veger til fritidsbebyggelsen. Narumsetra hytteområdet. Viser til at området som er lagt ut som LNFområdet med spredt hyttebygging. Omfanget fra kommunen er 10 tomter, i tillegg til eksisterende fritidsbebyggelse. Omfanget for området går ikke frem av kommuneplanens Dersom bestemmelsen ikke blir endret må området ved Narumsetra betraktes som et vanlig LNF område med forbud mot alle bygge- og anleggstiltak som ikke er en del av landbruket. Kommunen viser til at bygde hytter i området Narumsetra på kommuneplankartet er vist som byggeområder. Med bakgrunn i Buskerud fylkeskommunes anbefaling foreslår vi at Narumsetra legges ut som byggeområde i kommuneplanens arealdel med mulighet for 10 nye hyttetomter. Det vises til tidligere kommunedelplan for Norefjell Gråfjell hvor dette området var vedtatt som et eksiterende byggeområde for fritidsbebyggelse. Narumsetra med fortetting av 10 nye hyttetomter er tatt med i kommuneplanens Nord for Markelifeltet. To mindre byggeområder for hytter. Ingen merknader til endringen. Sør for Rupemyr. Viktig at det legges opp til grøntkorridorer som sikrer friluftsformål og biologisk mangfold. Dette bør komme frem i kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer. Sør for Springhaugfeltet. Innsigelse til dette byggeområdet. Innsigelsen tatt til følge. H16 vest for Urdefjell. Innsigelse til dette byggeområdet. Innsigelsen tatt til følge. H22, Dønlihaugsetra. Som en forutsetning for å trekke innsigelsen skulle følgende vedtas i: Det åpne myrområdet ved Dønlihaugsetra skal ikke benyttes til utbyggingsformål. Ved utarbeidelse av reguleringsplan for området skal det tas hensyn til gjennomgående korridorer for ski/ løype mot Brennbekk. Eksiterende byggeområder i Teigeseterdalen. I brev av fra fylkesmannen er følgende presisert. Under forutsetning at det ikke blir anlagt vei inn i området trekker miljøvernavdelingen innsigelsen sin til de 6 gjenværende hyttetomtene

8 som kan bygges ut. Det må presiseres i planbestemmelsene at veibygging ikke er tillatt i Teigeseterdalen. NVE Viser til at området H 16 er fremmet som et utbyggingsområde, de har innsigelse til H 16 Kupefjell. Innsigelsen tatt til følge. Statens vegvesen Buskerud Viser til området Markeli og Teigesterdalen som har samme adkomst som til Sandvatn Jøsli der de tidligere har påpekt: Avkjørselen til fylkesvegen har dårlig frisikt og for stor stigning inn mot fylkesvegen, og den bør derfor utbedres før det tillates større hytteutbygging. De minner om at Rv 287 og Fv 211 i ramme plan for avkjørsler har såkalt streng holdning, som betyr at: Avkjørsler er begrenset. Nye boligavkjørsler kun etter stadfestet reguleringsplan. Utvidet bruk begrenses - 3 boliger fra før. De varsler innsigelse hvis ikke dette tas inn i kommuneplanens Innsigelsen tas til følge ved at dette er lagt inn i kommuneplanens Statens vegvesen har innsigelse til manglende rekkefølge bestemmelse knyttet til utbedring av krysset Rv 287 i Eggedal sentrum. Innsigelsen tas til følge ved at dette er lagt inn i kommuneplanens Rådmannens forslag til vedtak: Kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser sist datert vedtas. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Buskerud, NVE og innsigelsen fra Statens vegvesen er tatt til følge. Dette innebærer at følgende endringer er gjort på kartdelen av kommuneplanens arealdel og dens bestemmelser: Kommuneplanbestemmelsene er strammet opp slik at de skal være juridisk bindende, dette i henhold til brev datert Forslag om å heve byggegrensen i området fra Narumsetra til Krødsherad grense tas ut. Dette med bakgrunn i at det ikke foreligger forslag til nye hyttefelt i nevnte område. Byggegrensen mot fjell vurderes ved neste revisjon av kommuneplanens arealdel. Foreslåtte hyttefelt sør for Springhaugfeltet tas ut av kommuneplanens arealdel. Forslag til Felt H -16 vest for Urdefjell tas ut av kommuneplanens arealdel. Følgende vedtas for området H 22 Dønlihaugsetra: Det åpne myrområdet ved Dønlihaugsetra skal ikke benyttes til utbyggingsformål. Ved utarbeidelse av reguleringsplan for området skal det tas hensyn til gjennomgående korridorer for ski/ løype mot Brennbekk. Dette tas inn i kommuneplanens Følgende tas inn i bestemmelsen for hytter i LNF- sone 1 som ikke er innenfor regulerte områder: Utbyggingen skal ikke føre til konflikt med viktige landbruk-, natur-, vilt-, frilufts- og kulturlandskapsinteresser og kulturminner. Narumsetra legges ut som byggeområde i kommuneplanens arealdel med mulighet for 10 nye hyttetomter. Dette tas inn i kommuneplanens

9 I hytteområdet sør for Rupemyr er det viktig at det legges opp til grønt korridorer som sikrer friluftsformål og biologisk mangfold. Dette tas inn kommuneplanens retningslinjer. Veibygging ikke er tillatt i Teigeseterdalen. Dette tas inn i kommuneplanens Avkjørsler til Rv 287 og Fv 211 er begrenset. Nye boligavkjørsler kun etter stadfestet reguleringsplan. Utvidet bruk begrenses - 3 boliger fra før. Tas inn i kommuneplanens Rekkefølgekrav Kryss mellom Rv 287 og adkomstvegen inn i området i Eggedal sentrum skal være utbedret til vegnormal standard før utbygging av byggeområdene finner sted. Dette tas inn i kommuneplanens Området Markeli og Teigeseterdalen har samme adkomst som til Sandvatn Jøsli : Avkjørselen til fylkesvegen har dårlig frisikt og for stor stigning inn mot fylkesvegen, og den bør derfor utbedres før det tillates større hytteutbygging. Formannskapet behandlet saksnr. 0048/06 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Formannskapets forslag til vedtak: Kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser sist datert vedtas. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Buskerud, NVE og innsigelsen fra Statens vegvesen er tatt til følge. Dette innebærer at følgende endringer er gjort på kartdelen av kommuneplanens arealdel og dens bestemmelser: Kommuneplanbestemmelsene er strammet opp slik at de skal være juridisk bindende, dette i henhold til brev datert Forslag om å heve byggegrensen i området fra Narumsetra til Krødsherad grense tas ut. Dette med bakgrunn i at det ikke foreligger forslag til nye hyttefelt i nevnte område. Byggegrensen mot fjell vurderes ved neste revisjon av kommuneplanens arealdel. Foreslåtte hyttefelt sør for Springhaugfeltet tas ut av kommuneplanens arealdel. Forslag til Felt H -16 vest for Urdefjell tas ut av kommuneplanens arealdel. Følgende vedtas for området H 22 Dønlihaugsetra: Det åpne myrområdet ved Dønlihaugsetra skal ikke benyttes til utbyggingsformål. Ved utarbeidelse av reguleringsplan for området skal det tas hensyn til gjennomgående korridorer for ski/ løype mot Brennbekk. Dette tas inn i kommuneplanens Følgende tas inn i bestemmelsen for hytter i LNF- sone 1 som ikke er innenfor regulerte områder: Utbyggingen skal ikke føre til konflikt med viktige landbruk-, natur-, vilt-, frilufts- og kulturlandskapsinteresser og kulturminner.

10 Narumsetra legges ut som byggeområde i kommuneplanens arealdel med mulighet for 10 nye hyttetomter. Dette tas inn i kommuneplanens I hytteområdet sør for Rupemyr er det viktig at det legges opp til grønt korridorer som sikrer friluftsformål og biologisk mangfold. Dette tas inn kommuneplanens retningslinjer. Veibygging ikke er tillatt i Teigeseterdalen. Dette tas inn i kommuneplanens Avkjørsler til Rv 287 og Fv 211 er begrenset. Nye boligavkjørsler kun etter stadfestet reguleringsplan. Utvidet bruk begrenses - 3 boliger fra før. Tas inn i kommuneplanens Rekkefølgekrav Kryss mellom Rv 287 og adkomstvegen inn i området i Eggedal sentrum skal være utbedret til vegnormal standard før utbygging av byggeområdene finner sted. Dette tas inn i kommuneplanens Området Markeli og Teigeseterdalen har samme adkomst som til Sandvatn Jøsli : Avkjørselen til fylkesvegen har dårlig frisikt og for stor stigning inn mot fylkesvegen, og den bør derfor utbedres før det tillates større hytteutbygging. Kommunestyret behandlet saksnr. 0056/06 den Behandling: Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. RETT UTSKRIFT BEKREFTES: Prestfoss, den Kjell Tore Finnerud Møtesekretær

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Reguleringsplan for Kjækan småbåthavn og hyttefelt, gnr. 31 bnr 11-2. gangs behandling

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Reguleringsplan for Kjækan småbåthavn og hyttefelt, gnr. 31 bnr 11-2. gangs behandling Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/5047-17 Arkiv: L12 Saksbehandler: Bernt Mathiassen Dato: 03.11.2009 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 2009/49 Kvænangen Formannskap 11.11.2009 2009/46 Kvænangen

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtested: Herredshuset Møtedato: 16.03.2010 Tid: 17.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/28 09/855 SAKSPROTOKOLL: FRØVOLLSETEROMRÅDET-

Detaljer

REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING

REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 08/2243-369 L12 Vår saksbehandler: Gunhild Haugum, tlf. 61 28 30 63 REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Guri Conradi Referanse GUCO/2011/325-10/119/3 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 Forslag til detaljeguleringsplan for Gravåbakken

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja GBNR 101/023 - SØKNAD OM UTSKILLELSE AV TOMT TIL BÅTHUS/NAUST Rådmannens innstilling:

Detaljer

Reguleringsplan - Planbeskrivelse

Reguleringsplan - Planbeskrivelse Reguleringsplan - Planbeskrivelse Mindre reguleringsendring HUMMELFJELL HYTTEGREND III i Os kommune Planid: R51 13.02.2012 Solvang og Fredheim AS Rådgivende ingeniører Brutippen 13, 2550 Os i Ø, tlf: 62

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side i av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/702 REGULERINSGPLAN AAREM HYTTEFELT, EIENDOM 108/2 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS reg.plan Saksnr.: Utvalg Møtedato 13/13 Formannskapet 06.03.2013

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommuneplanutvalget. Dato: 26.08.2015 kl. 16:00 Sted: Kommunehuset, møterom teknisk Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Kommuneplanutvalget. Dato: 26.08.2015 kl. 16:00 Sted: Kommunehuset, møterom teknisk Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Kommuneplanutvalget Dato: 26.08.2015 kl. 16:00 Sted: Kommunehuset, møterom teknisk Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2015/144 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 1346/2016 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 08.03.2016 22/16 Kommunestyret 17.03.2016 15/16

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2800-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 16.02.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig -

Detaljer

Planbeskrivelse og bestemmelser Vedtatt av kommunestyret (KST) den 08.09.2010 sak 35/10

Planbeskrivelse og bestemmelser Vedtatt av kommunestyret (KST) den 08.09.2010 sak 35/10 REGULERINGSPLAN FOR FJÆRVIKA HYTTEFLT del av eiendommene gnr.92/12, 94/2 og 94/6 Planbeskrivelse og bestemmelser Vedtatt av kommunestyret (KST) den 08.09.2010 sak 35/10 PLAN-ID 16222009003 Side 1 av 8

Detaljer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ Bestemmelser og retningslinjer Feb. 99 (revidert i hht. kommunestyrets vedtak i sak 0048/99) Planutvalget/teknisk styre, februar -99 Bestemmelser

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 4-049 Arkivsaksnr: 2013/4530-19 Saksbehandler: Anne Kari Kristensen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/17 30.08.2017 Kommunestyret 69/17 07.09.2017 4-049 Brattbekktjønna

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 14/01081-108 Saksbehandler Torunn Bekkeseth Saksgang Kommuneplanutvalget Kommunestyret KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Plankart

Detaljer

Nelvika bolig og hyttefelt. Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune

Nelvika bolig og hyttefelt. Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune Nelvika bolig og hyttefelt Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune 1. Forord...3 2. Grunnlag og målsetting for planarbeidet...4 2.1 Merknader etter varsel om oppstart...4 2.2 Planer

Detaljer

HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE

HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE Trondheimsregionens Friluftsråd Sak 04/07 HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE Behandlet i møte 11. januar 2007 Vedtak: Vurderingene i saksframlegget sendes Melhus kommune som uttalelse til

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3714-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502 Søgne kommune Arkiv: 11/9 Saksmappe: 2015/987-34938/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 18.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING GNR/BNR 11/14. Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Page 2 of 7 KOMMUNAL Brev datert fra Flå kommune til Sigdal kommune ORGANISASJONER/ VELFORENINGER/ PRIVATPERSONER Brev datert fra Eg

Page 2 of 7 KOMMUNAL Brev datert fra Flå kommune til Sigdal kommune ORGANISASJONER/ VELFORENINGER/ PRIVATPERSONER Brev datert fra Eg Page 1 of 7 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00029-014 Løpenr.: 003608/04 Arkivnr.: 143 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 10.06.2004 FS-04/0033

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/881-8 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi Mindre endring av kommuneplanens arealdel 2013-2024 Garasje- og uthusstørrelse Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR NYBU. GNR 36 BNR 1 og 5 I TINN KOMMUNE. 01. BAKGRUNN Prosjektform as har på vegne av og i samarbeid med grunneier Tarjei Rue utarbeidet ett forslag

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtested: Herredshuset Møtedato: 12.06.2014 Tid: 15.00 Tilleggssaker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 14/47 07/1461

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja GBNR 078/012 - BOLIG - DISPENSASJONSSØKNAD Rådmannens innstilling: ::: &&&

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel - gbnr 16/14

Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel - gbnr 16/14 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/186-11 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel

Detaljer

PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE

PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE Lyngdal kommune Postboks 353 4577 Lyngdal Sandnes, den 23.10.2014 REGULERING AV HYTTEOMRÅDE BJØRNESTAD, DEL AV GNR.84 BNR.5, PLANID: 200815 PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE 1.0 Innledning Teknaconsult AS vil

Detaljer

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.01.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.03 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN Saksbehandler: Ivar Gudmundsen Arkivnr: REG R-215 Saknr.: 03/00050 Utvalg Utv.sak nr Møtedato

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er datert 29.04.2013, sak nr. 31/13, sist rev. 12.01.2017. Mindre endring vedtatt av kommunestyret 27.10.2014,

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 10/625 Arkiv: L12 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato 4/12 Hovedutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01. Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01.2013 Tid: 0900 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord formannskap. Innkallingen

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 24.03.2011 11/32

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 24.03.2011 11/32 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 24.03.2011 11/32 REGULERINGSPLAN REITBAKKEN - PLANENDRING Arkivsaksnr: 2010/3802 Klassering: L12 Saksbehandler: Torbjørn Stene Enhetsleder:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2. gangs behandling - Reguleringsplan for Rotvollia

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2. gangs behandling - Reguleringsplan for Rotvollia TYDAL KOMMUNE Arkiv: 190/005 Arkivsaksnr: 2013/993-94 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 33/16 26.05.2016 Formannskapet 67/16 14.06.2016

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Reguleringsplanforslag for Motteberget, 2.gangs behandling

Reguleringsplanforslag for Motteberget, 2.gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/1699 / 27 Ordningsverdi: 09062012-7 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 2. GANGSBEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BINHOLMEN/NÅLEPUTA, PLANID

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund SAKEN GJELDER Planforslaget omfatter område HF i gjeldende kommuneplan. Formålet i planen er fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina.

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina. UTKAST Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer Planbestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Kommunestyret 00.00.00, sak 00/00, justert i henhold til vedtak. 1 Planens rettsvirkning Arealbruken

Detaljer

Sigdal kommune - gnr 130/4 og 130/5 - reguleringsplan for Skrikarlia / Gviststeinåsen - klage på egengodkjenning

Sigdal kommune - gnr 130/4 og 130/5 - reguleringsplan for Skrikarlia / Gviststeinåsen - klage på egengodkjenning Vår dato: 20.05.2016 Vår referanse: 2016/1682 Arkivnr.: 421.4 Deres referanse: 16/1240 Saksbehandler: Linda Boldvik Sigdal kommune Innvalgstelefon: 32266643 3350 Prestfoss Sigdal kommune - gnr 130/4 og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 JOHN BORSTAD - SØKNAD OM FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR 31, BNR 15 TIL GNR 31, BNR 23... Sett inn saksutredningen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget 08.10.14. Administrasjonens innstilling:

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget 08.10.14. Administrasjonens innstilling: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 05/923-90 Arkiv: PLNID 20050008 Sakbeh.: Renate Mienna Olsen Sakstittel: VEDTAK AV DETALJREGULERING FOR BOLLOSETER HYTTEFELT - OMRÅDE UNTATT RETTSVIRKNING Planlagt behandling: Planutvalget

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/561 SØKNAD OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN LØVNES HYTTEOMRÅDE OG MIDTRE VERRAFJORDEN Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS Reg.plan Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4 Selbu kommune Arkivkode: 1664/097/004 Arkivsaksnr: 2015/1230-16 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - detaljregulering

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalget for næring og drift ND-10/18 Kommunestyret

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalget for næring og drift ND-10/18 Kommunestyret SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK 143/4,7 Arkivsaknr.: 08/1036-37 Løpenr.: 4224/10 Arkivnr.: GNR 141/1, Saksbeh.: Steinar Strøm Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalget for næring og drift 11.03.2010

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04. Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.15 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjelder dispensasjon til fradeling på gbnr. 28/1 i Fauskanger, Askøy kommune

Vedtak i klagesak som gjelder dispensasjon til fradeling på gbnr. 28/1 i Fauskanger, Askøy kommune Saksbehandler: Jorunn Fosse Fidjestøl Vår dato Vår referanse Telefon: 57643156 31.08.2015 2015/1489-423.1 E-post: fmsfjfi@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse Mottakere etter liste Vedtak i klagesak

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

LNF-område for spreidd bygging Kva spelerom har vi? Plansamling 15.10.12 Lisbeth Dahle

LNF-område for spreidd bygging Kva spelerom har vi? Plansamling 15.10.12 Lisbeth Dahle LNF-område for spreidd bygging Kva spelerom har vi? Plansamling 15.10.12 Lisbeth Dahle Kva seier lova: 11-7 nr 5 Landbruks,-natur-og friluftsformål Underformål a)areal for nødvendige tiltak for landbruk

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR RONDAPLASSEN I NORD-FRON KOMMUNE (PLANID 51620150003). REGULERINGSBESTEMMELSER.

DETALJREGULERINGSPLAN FOR RONDAPLASSEN I NORD-FRON KOMMUNE (PLANID 51620150003). REGULERINGSBESTEMMELSER. DETALJREGULERINGSPLAN FOR RONDAPLASSEN I NORD-FRON KOMMUNE (PLANID 51620150003). REGULERINGSBESTEMMELSER. Vedteke av kommunestyret - sak 138/15, 14.12.2015. Justert etter kommunestyre-sak 27/16, 08.03.2016.

Detaljer

Hol kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 19/06 Arkivsaksnr.: 02/935 Arkivkode: RP GEILO-93

Hol kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 19/06 Arkivsaksnr.: 02/935 Arkivkode: RP GEILO-93 Hol kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 19/06 Arkivsaksnr.: 02/935 Arkivkode: RP GEILO-93 Side 1 av 6 Saksbehandler: Øystein Engan Saksnummer Utvalg Møtedato 165/02 Teknisk hovedutvalg 20.11.2002

Detaljer

Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre Eiker

Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre Eiker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/803-01.06.2016 Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre

Detaljer

Inderøy kommune. Innstilling i Hovedutvalg Natur - 11.04.2011. Saksframlegg. Letneslandet - reguleringsplan, sluttbehandling

Inderøy kommune. Innstilling i Hovedutvalg Natur - 11.04.2011. Saksframlegg. Letneslandet - reguleringsplan, sluttbehandling Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2009/2228-23 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 18/11 11.04.2011 Inderøy kommunestyre 10/11 02.05.2011 Letneslandet -

Detaljer

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012 Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter Informasjonsmøte 19. mars 2012 Dagsorden Hva er en kommunedelplan? Informere om planarbeidet: Ulike hensyn, begrensninger og muligheter Prosessen videre Hva

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.11.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.11.2011 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: V10 2010/426-33 26.10.2011 Harald Nøding Østvik Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.11.2011 Utsendte vedlegg Ikke

Detaljer

Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalg for næring, plan og miljø Møteprotokoll Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg: Møtested:, COOP Bjørgen på Forsetmoen Dato: 11.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Tore Tangstad

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 41/10 10/647 REFERATER 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 41/10 10/647 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR NÆRING OG TEKNIKK Møtested: Herredshuset : 28.09.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 Ferdigbehandles i: Driftsutvalget Saksdokumenter: - Søknad med kart

Detaljer

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Arkivsaknr: 2016/1482 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørnar Thoresen Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 04.07.2017 Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Rådmannens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE (F07) PLAN-ID 10/1437

OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE (F07) PLAN-ID 10/1437 Arkivsaksnr.: 10/1437-13 Arkivnr.: PLAN 10/1437 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE (F07) PLAN-ID 10/1437 Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

REGULERINGSPLAN: YTRE LEIRVIK DEL AV GNR 43, BNR 54. I HEMNE KOMMUNE. BESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN: YTRE LEIRVIK DEL AV GNR 43, BNR 54. I HEMNE KOMMUNE. BESKRIVELSE 09/1553-11 PLAN YTRE LEIRVIK REGULERINGSPLAN: YTRE LEIRVIK DEL AV GNR 43, BNR 54. I HEMNE KOMMUNE. BESKRIVELSE 1.1 Navn på reguleringsplan: Reguleringsplan Ytre Leirvik Del av gnr: 43, bnr: 54 i Hemne

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/908 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Just Quale Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015 Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt på eiendommen 188/2 i Tydal kommune -

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt på eiendommen 188/2 i Tydal kommune - TYDAL KOMMUNE Arkiv: 188/002 Arkivsaksnr: 2013/990-23 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 23/15 05.03.2015 Formannskapet 28/15 23.03.2015

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: 192/001 Arkivsaksnr: 2012/381-36 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 21/13 24.04.2013 Utvalg for areal, miljø og teknikk

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja Gbnr 054/003 - FRADELING HYTTETOMTER - DISPENSASJON Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Kirsti Jakobsen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Kirsti Jakobsen, Osen kommune Utvikling og Miljø Rigmor Jacobsen Ada Arnfinnsens vei 6 E 7036 TRONDHEIM MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/1853-10 Kirsti Jakobsen, 14.07.2015 1633/34/18

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy. PLANBESKRIVELSE med REGULERINGSBESTEMMELSER for NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET på Søndre Reinøy i Karlsøy kommune Tromsø, 09.12.2010 Sak 1058 Rådgivende Ingeniør Norprosjekt a/s

Detaljer

ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE

ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE Gran kommune foreslår endring av kommuneplanens arealdel sine retningslinjer for eksisterende fritidsboligeiendommer i LNF

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Arkivsak-dok. 12/00233-31 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Utvalg for plan og utvikling DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Saken avgjøres av: Reguleringsplanen skal vedtas av kommunestyret

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - Fradeling av tilleggstomt/endring av tomtegrense - gbnr 131/3 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

Dispensasjonsbehandling - Fradeling av tilleggstomt/endring av tomtegrense - gbnr 131/3 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/2595-16 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - Fradeling av tilleggstomt/endring av tomtegrense

Detaljer

A. PLANENS MATERIALE B. PLANBESKRIVELSE C. PLANKART (MÅLESTOKK 1:3500 A1) D. REGULERINGSBESTEMMELSER E. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET (SJEKKLISTE)

A. PLANENS MATERIALE B. PLANBESKRIVELSE C. PLANKART (MÅLESTOKK 1:3500 A1) D. REGULERINGSBESTEMMELSER E. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET (SJEKKLISTE) REGULERINGSPLAN SOLHEIMSBEITET A. PLANENS MATERIALE B. PLANBESKRIVELSE C. PLANKART (MÅLESTOKK 1:3500 A1) D. REGULERINGSBESTEMMELSER E. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET (SJEKKLISTE) KOPI AV: VARSLING NABOLISTER

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 91/ Kommunestyret 97/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 91/ Kommunestyret 97/ Side 1 av 5 sider Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-17 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 91/16 28.11.2016 Kommunestyret 97/16 28.11.2016 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, som grunnlag for søknad om fradeling

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, som grunnlag for søknad om fradeling Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 GBNR-53/3 14/301 14/5529 Ragnhild Haugen 25.08.2014 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, som grunnlag

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak:

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak: Arkivsaknr: 2017/116 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik Rådmannens forslag

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622 SENTRALADMINISTRASJONEN Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Kommunestyret Møtested: Herredshuset Møtedato: 23.09.2010 Tid: 18.00 Kl. 18.00 Om lokaldemokratiundersøkelsen v/evy Hillestad, KS Orientering om arbeidet videre

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/11 05/543 FORSLAG OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN SOMMERHVILE GNR. 9 BNR. 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/11 05/543 FORSLAG OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN SOMMERHVILE GNR. 9 BNR. 2 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2011 Tid: Kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 19.01.2017 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Grete Blørstad Sluttbehandling. Kommunedelplan ID 2012004 Dagalifjell

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR. 30/5 FOR ÄMMENNIEMMI HYTTEFELT I SAPPE I NORDREISA KOMMUNE

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR. 30/5 FOR ÄMMENNIEMMI HYTTEFELT I SAPPE I NORDREISA KOMMUNE PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR. 30/5 FOR ÄMMENNIEMMI HYTTEFELT I SAPPE I NORDREISA KOMMUNE PLAN ID: 19422015-XXX Dato: 20.05.2015 Saksbehandling: Dato 1.gangs behandling i formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2015/2657-15302/2017 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 29.03.2017 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID 201515 Utv.saksnr

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.02.2016 Referanse: 4406/2016 Arkiv: 141 Vår saksbehandler: Christer Danmo Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen

Detaljer

MØTEBOK KOMMUNESTYRET

MØTEBOK KOMMUNESTYRET MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Anders Braaten Arkivnr.: L12 Arkivsaknr.:06/00227 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 23.03.2006 0031/06 FORMANNSKAPET 21.09.2006 0149/06 FORMANNSKAPET 19.10.2006 0103/06

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/55 Saksmappe: 2012/844-37888/2012 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 18.03.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.11.2015 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer