Ullensaker kommune Regulering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ullensaker kommune Regulering"

Transkript

1 Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 271/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging /12 Kommunestyret SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR QUALITY HOTELL, JESSHEIM NORD Vedtak Med henvisning til plan og bygningsloven (pbl 1985) 27-2 vedtas reguleringsplan for Quality Airport Hotel, datert med bestemmelser revidert Rett utskrift Turi Kobbhaug Formannskapssekretær Sendt: Saksbehandler til videre forføyning Saksnr. 2010/ Side 1 av 6

2 Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Av 45 representanter var 44 tilstede medregnet møtende vararepresentanter. Votering: Hovedutvalg for overordnet planleggings innstilling ble enstemmig vedtatt. Saksprotokoll i Hovedutvalg for overordnet planlegging Behandling: Av 11 representanter var 11 tilstede medregnet møtende vararepresentanter. Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig anbefalt. Innstilling Med henvisning til plan og bygningsloven (pbl 1985) 27-2 vedtas reguleringsplan for Quality Airport Hotel, datert med bestemmelser revidert Saksnr. 2010/ Side 2 av 6

3 RÅDMANNENS INNSTILLING Med henvisning til plan og bygningsloven (pbl 1985) 27-2 vedtas reguleringsplan for Quality Airport Hotel, datert med bestemmelser revidert Ullensaker, Arne Bruknapp rådmann Saksnr. 2010/ Side 3 av 6

4 Saksbehandler: Øystein Ellingsen Vedlegg: - Plankart datert Bestemmelser datert Forslagsstillers beskrivelse av endringene, notat datert Saksdokumenter: Innkomne merknader i forbindelse med offentlig ettersyn (3 stk) Kunngjøring av justert grense for Nordbytjernet landskapsvernområde, brev av SAKEN GJELDER Sluttbehandling av reguleringsplan Quality Airport Hotel, datert Forslagsstiller er Øvre Romerike Prosjektering AS på vegne av Aberdeen Property Investors AS. Bakgrunn Planforslaget omfatter Hotelltomten og eiendommen som blir brukt som bensinstasjon. Dette omfatter følgende gbnr: 136/115, 136/114, 32/12 og 32/13. Plangrensen er i hovedsak lagt i eiendomsgrensen for disse eiendommene, og sammenfaller dermed med grensen for landskapsvernområdet, som Fylkesmannen og Direktoratet for Naturforvaltning har godkjent justert. Hotellet har vært utvidet og påbygd i flere omganger, og utnyttingsgraden i gjeldende reguleringsplan er blitt overskredet. Planforslaget fremmes for rydde opp i dette forholdet samt tilrettelegge for mindre tilbygg, og avklare hvorvidt gbnr 32/12 og 32/13 kan brukes som parkeringsareal. Planstatus Planområdet er i kommuneplanen avsatt til næringsområde. Planområdet omfattes av reguleringsplan med bestemmelser for Esso Motor hotell, Jessheim, stadfestet Denne legger til rette for utbygging av hotell, restaurant og vegserviceanlegg, med en u-grad på 0,3 og inntil 6 etasjer. Plangrensen for Quality Airport Hotell er derfor tilpasset plangrensen for områdeplanen for Gardermoen Næringspark. Dette samsvarer også med dagens eiendomsgrenser. Planprosess Varsel om oppstart av reguleringsarbeid ble kunngjort i lokalavisene i mai Offentlig ettersyn Planforslaget ble førstegangsbehandlet som saksnr 0159/05 i HOP-møte den , og vedtatt utlagt til offentlig ettersyn. Høringsperioden ble fastsatt til 17/10 21/11 i Det kom 3 uttalelser i forbindelse med offentlig ettersyn av planforslaget, alle fra offentlige instanser. Uttalelsene er oppsummert og kommentert i det følgende: Fylkesmannen i Oslo og Akershus, brev av Det påpekes at planforslaget berører Nordbytjernet Landskapsvernområde, og at planavgrensningen må tilpasses vernegrensen. Dernest ønskes innarbeidet en 5 m buffersone mot landskapsvernområdet innenfor planområdet. Saksnr. 2010/ Side 4 av 6

5 Akershus Fylkeskommune, brev av Det er ingen registrerte fornminner i området. Det bes om at de som skal utføre arbeid i marken gjøres særlig oppmerksom på at det kan være ukjente fornminner i området. Dersom man støter på fornminner, skal arbeid straks stanses og kulturminnemyndigheten varsles. Statens Vegvesen, brev av Det påpekes at felt T1 i planforslaget foreslås regulert til offentlig vei. Det pågjeldende areal er privat eid, og det kan ikke påregnes at Statens Vegvesen vil overta den. Videre påpekes at det for parkeringsarealet østover langs fv 174 (på gbnr 32/12 og 32/13) må innarbeides en bestemmelse som stiller krav om at byggeplan for parkeringsarealet skal godkjennes av Statens Vegvesen før opparbeidelse. Kommentarer til uttalelsene Fylkesmannens krav til justering av planområdet i henhold til vernegrensen for Nordbytjernet Landskapsvernområde medførte en oppfølging av saken, først mot Fylkesmannen og dernest mot Direktoratet for Naturforvaltning. Det at hotellet skiftet eier kombinert med kapasitetsproblemer ved kommunens reguleringsavdeling, førte til at saken ble liggende til sommeren 2010 før denne oppfølgingen ble tatt opp igjen. I brev av kunngjør Fylkesmannen i Oslo og Akershus at grensen for Landskapsvernområde er justert slik at den ikke berører de eiendommer som inngår i planforslaget. Plankart datert ivaretar justert vernegrense samt buffersonen som fylkesmannen etterspør. Vegvesenets uttalelse anses ivaretatt gjennom justeringer av både plankart og bestemmelser. I plankartet er trafikkarealene endret fra å være angitt som «offentlig trafikkområde» til «felles adkomstveg», og signaliserer dermed ikke offentlig eierskap. Parkeringsarealet har også endret formål, fra «byggeområde, hotell» til «felles parkering». I tillegg er det i reguleringsbestemmelsene innarbeidet krav til at byggeplaner for dette arealet må godkjennes av vegvesenet. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Planforslaget fra 2005 anga en utnyttelsesgrad på 25 % BYA. Planområdet har et samlet areal på 34,1 da, hvorav bensinstasjonen utgjør 6,1 da og hotellområdet (som består av tre eiendommer) utgjør ca 27,8 da. I opprinnelig plan var bensinstasjon og hotell regulert som ett område, men tomtearealene ble vurdert hver for seg ved beregning av BYA. I revidert plan foreslås derfor området delt opp, angitt som område for bensinstasjon og område for hotell/bevertning. Østre del av området, mellom tidligere atkomstveg og rv 174, foreslås avsatt som felles/privat parkeringsområde i tilknytning til hotellvirksomheten. Hotellområdet HB1, har i revidert plan et tomteareal på 20,2 da. Pr i dag har hotellet et bebygd areal på ca 5500 m 2. Det foreligger konkrete planer for en utvidelse av konferanseavdelingen på m 2, noe som forutsettes å skje på bakkeplan i tilknytning til eksisterende konferanserom. Videre er det tanker om framtidig utvidelse av både kjøkken, restaurant, lager og antall hotellrom. Noe forutsettes å skje på bakkeplan, men også ved å bygge i høyden (øke antall etasjer) der hvor det er hensiktsmessig, bl.a. gjelder dette økt kapasitet ifht hotellrom. Gjeldende reguleringsplanen gir imidlertid allerede rom for dette, dvs, økning av antall etasjer. Saksnr. 2010/ Side 5 av 6

6 For å sikre framtidige, nødvendige utvidelser som nevnt, foreslås BYA endret til 35 % for hotellområdet. Dette gir for hotellområdet et mulig bebygd areal (grunnflate) på ca 7000 m 2. Det er i reguleringsbestemmelsene foreslått at parkering ikke skal medregnes i beregning av % BYA for tomten. Eventuelle behov for utvidelse av parkeringskapasiteten i tilknytning til hotellvirksomheten kan da skje innenfor eget regulert parkeringsområde (felt FP1) i øst. For bensinstasjonsområdet BST1, er BYA på 25 % opprettholdt (iht gjeldende plan). Dette anses å dekke nødvendige, framtidige utvidelsesbehov. Området er på ca 6,1da. Dagens bebyggelse dekker ca 750 m 2, og en BYA på 25 % vil kunne gi rom for en dobling av dette. Eksisterende turvegnett mellom Nordbytjern landskapsområde og områder nord for Rv 174 passerer gjennom planområdet, både via undergang øst for hotellet og via eksisterende gangveg som ble etablert i tilknytning til tidligere adkomstveg til hotellet. Rådmannen har stilt krav om at disse gang-/turvegforbindelsene sikres i planen. Dette er gjort ved at gangvegen langs parkeringsområdet i øst inngår i spesialområde bevaring. Videre er det i bestemmelsene stilt krav om at turveg via undergang skal opprettholdes og ferdsel ikke hindres. VURDERINGER/DRØFTINGER Planprosessen for denne reguleringsendringen har vært meget lang. Bare siden 2010 hvor saken ble satt i gang igjen, er det gått 2 år for å klargjøre hvordan forholdet til landskapsvernområdet måtte behandles hos statlige myndigheter. Det anses nå at foreliggende planendring gir den ønskede fleksibilitet for videre drift av virksomheten på tomten, og prosessen har klarlagt forholdet til omgivelsene mot sør og øst. Da planmaterialet er utarbeidet etter plan- og bygningsloven av 1985 og ble 1.-gangs behandlet før ny planlov trådte i kraft, kan planen sluttbehandles etter samme lov, i tråd med overgangsbestemmelsene i 34 i ny planlov og vedtakskompetansen ligger da i kommunestyret. KONKLUSJON På denne bakgrunn anbefales det at reguleringsplan med bestemmelser for Quality Airport Hotell, datert vedtas. Melding om vedtak sendes: Saksnr. 2010/ Side 6 av 6

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

ULLENSAKER OG NANNESTAD KOMMUNER FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR RUTHOLEN, SØR-GARDERMOEN

ULLENSAKER OG NANNESTAD KOMMUNER FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR RUTHOLEN, SØR-GARDERMOEN SfAli&FORN/ES ULLENSAKER OG NANNESTAD KOMMUNER FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR RUTHOLEN, SØR-GARDERMOEN PLANBESKRIVELSE DATERT 04.03.09 I brev datert 24.11.08 ble det varslet

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013 Nannestad kommune Forvaltning Arkivsak: 2012/3272-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Anne Lise Koller Saksprotokoll med saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Plan- og utviklingsutvalget 11.06.2013 Søknad

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT BOLIGBYGGEPROGRAM 2014-2030 - VEDTAK

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT BOLIGBYGGEPROGRAM 2014-2030 - VEDTAK ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 47/14 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 20.10.2014 37/14 Eldrerådet 20.10.2014 57/14 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

Varsel - endring av Reguleringsplan for Hovin kirke.

Varsel - endring av Reguleringsplan for Hovin kirke. Berørte offentlige instanser, grunneiere, naboer lag og foreninger Saksbehandler: Øystein Ellingsen Telefon: 97 69 12 77 E-post: oel@p1.no Dato: 11.03.2015 Varsel - endring av Reguleringsplan for Hovin

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Høring av mindre endring av planen Del av Bølingshavna

Høring av mindre endring av planen Del av Bølingshavna Hvaler kommune Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2014/2920 - Endring av reguleringsplan Del av Bølingshavna - Doknr 13 L12 Susanne Lund Johansen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 14/01650-35 Arkivkode. Geilo-174 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 12.03.2015 6/15 2 Kommunestyret 25.03.2015

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Sammendrag og kommentarer til innkomne merknader ved offentlig ettersyn, 17.3.2015 30.4.2015

Sammendrag og kommentarer til innkomne merknader ved offentlig ettersyn, 17.3.2015 30.4.2015 Sammendrag og kommentarer til innkomne merknader ved offentlig ettersyn, 17.3.2015 30.4.2015 Østfold fylkeskommune (ØFK) 13/06460-18 17.3.2015 ØFK har faglige råd til planforslaget, og ber om at disse

Detaljer

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313)

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313) Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 71357/2014 2013/7254 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/71 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 Vedtak av mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 06/818-87 28.04.2009 CAT HADELANDSPARKEN (PLAN 92) - 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN

Deres ref. Vår ref. Dato 06/818-87 28.04.2009 CAT HADELANDSPARKEN (PLAN 92) - 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN LUNNER KOMMUNE Ref. adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato 06/818-87 28.04.2009 CAT HADELANDSPARKEN (PLAN 92) - 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN Reguleringsplan for Hadelandsparken ved Grua i Lunner kommune

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine Bjørndal Edvardsen 2013/3001

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM 0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 14/357 Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 95/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-203 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Statsråden Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 200703012 200702742-/MT Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Saken er oversendt Miljøverndepartementet

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.02.2015 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer