Varsel - endring av Reguleringsplan for Hovin kirke.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Varsel - endring av Reguleringsplan for Hovin kirke."

Transkript

1 Berørte offentlige instanser, grunneiere, naboer lag og foreninger Saksbehandler: Øystein Ellingsen Telefon: E-post: Dato: Varsel - endring av Reguleringsplan for Hovin kirke. Kirkevergen i Ullensaker ønsker å endre gjeldende reguleringsplan for Hovin kirke, vedtatt , for å tilrettelegge for utvidelse av kirkegården, utvidet parkeringskapasitet og etablering av et mer egnet driftbygg for driften av kirkegården. Gjeldende regulering med omriss av endringen av planen er vist m/stiplet blå strek. Det er vurdert at de endringer som ønskes behandlet i gjeldende regulering vil kunne behandles som en mindre endring, dersom det ikke kommer vesentlige merknader til P1.NO PLAN1 AS Postboks Elverum Tlf: Orgnr: ELVERUM: Lundgaardvegen Elverum GARDERMOEN Balder Allè Gardermoen HAMAR Strandgata Hamer

2 planarbeidet i forbindelse med varselet. Da gjeldende regulering ikke forefinnes i digital form i kommunens planregister, er det fra kommunens side satt krav til at hele planen omfattes av planarbeidet og gjenopptegnes etter gjeldende forskrifter. Av forholdet mellom blå stiplet strek (omriss av planendring) og sort stiplet strek (omriss av gjeldende regulering) i ovenstående figur, fremgår at det foreslås noen justeringer i planavgrensning. Fjerning av spesialområde bevaring av automatisk fredede kulturminner Endringsforslaget er utløst av behovet for kirkegårdutvidelse og dermed en ny vurdering av registrerte fornminner innenfor kirkegården. Riksantikvaren har åpnet for å gjøre en slik ny vurdering i forbindelse med høringsrunde ved endring av gjeldende regulering. Det foreslås dermed ikke å videreføre spesialområde bevaring i gjeldende plan med noen hensynssone eller båndleggingssone. Utvidelse av kirkegård, planavgrensning mot øst Det foreslås en justert planavgrensning mot jordbruksarealene mot øst som i større grad følger terrenget. Bakgrunnen for forslaget er å forenkle driftsbetingelsene på tilliggende jordbruksareal, ved at det lages en bedre arrondering med slakere kurver som er enklere å følge med jordbruksredskap. Arealet som går tapt som kirkegård i det hjørnet som kappes mot øst, kompenseres nord og sør for dette. Parkeringkapasitet og løsning I tillegg foreslås en justering av planavgrensningen mot nordøst og nordvest, ved at det foreslås å redusere regulert parkeringsareal mot nordvest, men at denne reduksjonen kompenseres ved utvidelse av regulert parkeringsareal mot nordøst. Dette foreslås etter dialog med hjemmelshaver for eiendommen mot nord, som blir berørt av trafikk og parkering knyttet til besøkende til kirken, særlig ved store anledninger med mange besøkende. Trafikkarealene i planforslaget er basert på gjeldende regulering, og foreslås med en forholdsvis lite detaljert disponering, for å gi fleksibilitet for justeringer i fordeling mellom veg, parkering og grøftearealer. Arealene som foreslås trukket fra og lagt til som del av kirkegården er totalt sett like i størrelse, på 841 kvm. Illustrasjon: Justeringer av planavgrensning, hvor blå arealer foreslås tatt ut av gjeldende plan mens røde arealer innebærer utvidelse av gjeldende plan. 002

3 Driftsbygg Det tilrettelegges for et driftsbygg i tilknytning til den østlige p-plassen, ved at det i detaljreguleringen er innarbeidet felt BNG, Nødvendig bygg og anlegg for grav- og urnelund. Driftsbygget tenkes etablert med en underetasje og et tilhørende driftsareal på østsiden, med et bygg ovenpå i 1 etasjes høyde. Skissert bygg kan gi en utnyttelse på ca. 50 m2 i 1. etasje, en plate utenfor dette på ca. 30 m2. På kjellernivå kan det etableres en murgarasje/lagerhall på ca. 80 m2 i plan med driftsplassen. Denne sistnevnte plassen kan utgjøre ca. 350 m2. Dette burde gi bedre rammer for kontor, lager, verksted og personalerom innendørs, samt plass til mellomlagring av masser utendørs. Skissert bygg for drift av kirkegården, øverst sett fra øst, nederst sett fra nord. Reguleringsbestemmelser Bestemmelsene foreslås justert kun med å fjerne punktet som er knyttet til spesialområde bevaring. Det foreslås også innarbeidet en bestemmelse knyttet til mulighet for oppføring av driftsbygg. Disponeringen av kirkegårdarealene som den vedlagte illustrasjonen viser, er basert på prinsipper i Grindaker AS hovedplan av Strukturen i den «gjeldende planen» er stram ved at hele det gravfeltet som ikke er påbegynt, er orientert med 90 graders vinkel på de feltene som er «ny-etablert». Vi har derfor latt neste trinn (med grønn farge) opprettholde sin retning øst/vest. Konsekvenser av planendringen Det er vanskelig å se uheldige konsekvenser av den foreslåtte endringen, da den fremmes etter dialog med grunneiere og naboer, og etter konsultasjon og samråd med kulturminnemyndigheten og kommunen. Planendringen fremmes for å forenkle driftsbetingelsene for både kirkegårdsdriften og jordbruksdriften på tilliggende arealer. 003

4 Den foreslåtte endringen innebærer en justering av formålsgrenser i forhold til både gjeldende regulering og gjeldende kommuneplan. Kommuneplanen er under revisjon, og da det er åpnet for å behandle reguleringsendringen som mindre endring, anses det som overveiende sannsynlig at den foreslåtte endringen kan implementeres i revidert kommuneplan før sluttbehandling av denne. Risiko- og sårbarhetsvurderinger Endringsforslaget berører ikke natur-, miljø- eller samfunnshensyn. Iht. AREALIS-data er det ikke i området registrert spesielle arter, friluftsinteresser, inngrepsfri natur, kulturlandskap eller verneområder. Det er registrert en viktig naturtype på og omkring kirkegården; parklandskap. Den foreslåtte endringen vil ikke ha uheldige konsekvenser på dette, snarere tvert imot da etablering av et nytt driftsbygg vil kunne bidra til en opprydding på deler av kirkegården. Hovin kirke og deler av kirkegården (Hovin middelalderske kirkegård) er fredet kulturminne / kulturmiljø. Foreslaget til reguleringsendring innebærer ingen endringer for planens forhold til dette kulturminnet. Det er også registrert kulturminner i østlige del av kirkegården, men det er disse som i praksis blir søkt frigitt, i og med forslaget til endring av reguleringsplanen og fjerning av spesialområde bevaring. Forslaget til reguleringsendring innebærer justeringer av planavgrensningen, og for ordens skyld opplyses det om at det på arealene som foreslås som utvidelse av planområdet trolig ikke er gjennomført arkeologiske undersøkelser. Iht. kart fra Norges geologiske undersøkelse består berggrunnen av diorittisk til granittisk gneis/ migmatitt. Området er dekket med tykke marine avsetninger. Planområdet er klassifisert med faregrad lav mht kvikkleireskred. Forslaget til endring av reguleringsplanen innebærer mulighet for oppføring av driftsbygg i nordøstre del av planområdet. Driftsbygget foreslås anlagt på toppen av en løsmasserygg, med mulighet for å utnytte skråningen til kjørbar adkomst til underetasjen på bygget. Da etablering av bygget vil medføre fjerning av masse fra en høyde, vurderes det ikke å ha uheldig effekt på lokal stabilitet, så lenge massene fjernes fra området og ikke bare flyttes eller deponeres på tilliggende skråninger. Sett som helhet innebærer forslaget til endring av gjeldende regulering at spesialområde bevaring fjernes og at det derigjennom gis dispensasjon til fjerning av de automatisk fredede kulturminnene som er omfattet av denne sonen. Videre tilrettelegges det for en mer driftsvennlig arrondering av kirkegårdsarealet i forhold til de omkringliggende jordbruksarealene. Det legges opp til etablering av et nytt driftsbygg som kan innebære en opprydning og forskjønnelse av driftsarealene mot øst, og en utvidelse av parkeringskapasiteten ved kirken. I samråd med kommunen er det kommet fram til at forslaget kan fremmes som en mindre endring av gjeldende reguleringsplan, i samsvar med plan- og bygningslovens 12-14, 2. ledd, dersom det ikke kommer inn merknader hvor det påpekes vesentlige hensyn som taler imot dette. Berørte myndigheter, eiere og festere av eiendommene som direkte berøres av vedtaket gis nå anledning til å uttale seg iht. plan- og bygningslovens 12-14, 3. ledd. Spørsmål, opplysninger eller eventuelle skriftlige merknader til endringsforslaget kan rettes innen 17. april 2015 og sendes til: Plan1 AS Gardermoen Balder Allé Gardermoen 004

5 E-post: Tlf.nr.: Øystein Ellingsen Arealplanlegger Vedlegg: Kopi: - Forslag til Endring av reguleringsplan for Hovin Kirke datert Forslag til bestemmelser for Hovin Kirke, datert Illustrasjon datert , justert Ullensaker kommune, Postboks 470, 2051 Jessheim - Kirkevergen i Ullensaker, Industrivegen 34, 2069 Jessheim 005

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN 20.08.2013 REV. 31.10.13 REV. 22.05.14 Ing. Tor

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN GNR. 139 BNR. 105, 103, 90, m.fl. NANNESTAD KOMMUNE Oppdragsgiver: Jos Eiendom AS Måltrostveien 24 2032 Maura Utarbeidet av: BESKRIVELSE/AVGRENSNING.

Detaljer

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer Nes kommune Planbeskrivelse med konsekvensutredning (KU) Detaljregulering Esval Holsravina 20. mars 2015 Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent

Detaljer

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 1. FORORD 1 ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 DETALJREGULERINGSPLAN GANG OG SYKKELVEI FRA MELBY TIL EGGET PLANBESKRIVELSE 1. FORORD 2 1. FORORD 1.1 Bakgrunn for saken: I februar 2013 ble oppstart av reguleringsarbeid

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Planprogram Høring/off.ettersyn Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Region nord Bodø, R.vegktr Januar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. PLANPROGRAM... 4 2.1 Hva er

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Sjøhaugen Oppsummering av innspill fra offentlig høring. Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Bodø kommune v/byteknikk 26.06.12 Reindriftsforvaltningen ber i sitt brev

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 Forord Detaljreguleringsplan

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune REGULERINGSPLAN Janne Staulen Venes Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua Kommune: Holtålen kommune Region midt Trondheim kontorsted 18. februar 2015 Planbeskrivelse Forord Statens vegvesen Region midt har i samarbeid

Detaljer

Gravplasser iasker kommune

Gravplasser iasker kommune Gravplasser iasker kommune Behov for utvidet kapasitet Mai 2014 Vedlegg 11 til kommuneplanen 2014-2026 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING:... 3 Gravreserve og gjenbrukspotensiale:... 3 Befolkningsprognoser

Detaljer