DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING"

Transkript

1 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 137/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak Med henvisning til plan og bygningslovens vedtar Hovedutvalget for overordnet planlegging (HOP) at forslag til detaljregulering for Borgen Vest, datert med bestemmelser sist revidert legges ut til offentlig ettersyn. I henhold til plan- og bygningslovens igangsettes det arbeid med å oppheve reguleringsplan for Borgen Vest, del av gnr. 45 bnr. 1 m.fl., datert (Plan ID 202). Planen blir i sin helhet erstattet av ny plan. Rett utskrift Kurt O. Kristoffersen Formannskapssekretær Sendt: Saksbehandler for videre forføyning. Saksnr. 2013/ Side 1 av 7

2 Saksprotokoll i Hovedutvalg for overordnet planlegging Behandling: Av 11 representanter var 11 til stede medregnet møtende vararepresentanter. Ordfører stilte spørsmål om saken burde utsettes på grunn av tvist om eierforhold, dette ble enstemmig avvist av HOP. Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Saksnr. 2013/ Side 2 av 7

3 RÅDMANNENS INNSTILLING Med henvisning til plan og bygningslovens vedtar Hovedutvalget for overordnet planlegging (HOP) at forslag til detaljregulering for Borgen Vest, datert med bestemmelser sist revidert legges ut til offentlig ettersyn. I henhold til plan- og bygningslovens igangsettes det arbeid med å oppheve reguleringsplan for Borgen Vest, del av gnr. 45 bnr. 1 m.fl., datert (Plan ID 202). Planen blir i sin helhet erstattet av ny plan. Ullensaker, Erlend Eggum kommunaldirektør Saksnr. 2013/ Side 3 av 7

4 Saksbehandler: Ståle Fosli Vedlegg: 1. Plankart, datert Planbeskrivelse datert Reguleringbestemmelser, sist revidert Illustrasjonsplan 5. Illustrasjoner og bilder 6. ROS-Analyse 7. Sjekkliste naturmangfoldsloven 8. Arkeologisk rapport 9. Lengdeprofiler 10. Merknader Saksdokumenter: Saksmappe (ikke vedlagt). SAKEN GJELDER 1.gangs behandling av detaljreguleringsplan for Borgen Vest datert Planen omfatter deler av eiendommene gnr/bnr 45/1 og 47/1, samt hele gnr/bnr 45/66 og 47/94 og er fremmet av Plan 1 AS på vegne av Hertzenborg AS og familien Dahle. Som følge av planforslaget vil eksisterende reguleringsplan i planområdet (Borgen vest, del av gnr 45 bnr 1 og 7 m.fl.) utgå i sin helhet. Planforslaget erstatter i tillegg en mindre del av reguleringsplanen for Borgenfeltet, stadfestet 7/ Planforslaget er i grove trekk en videreføring av eksisterende plan i området, planområdet er i tillegg utvidet slik at også områdene B3 og Borgen nord (B6) i kommunedelplanen er innlemmet. Planområdet har en størrelse på ca. 89,5 daa og ligger nord for eksisterende boligfelt på Borgen. Planforslaget inneholder 56 nye tomter for frittliggende småhusbebyggelse og 2 tomter som er regulert til konsentrert småhusbebyggelse. Det vil bli etablert en ny adkomst til feltet fra Myrhusvegen. Planstatus Planområdet er avsatt til boligformål i Kommunedelplan for Borgen, vedtatt Planen erstatter eksisterende reguleringsplan for området mellom B3 og B6; Borgen Vest, del av gnr. 45 bnr. 1 og 7 m.fl., datert (PlanID 202). Planprosess Oppstartsmøte ble avholdt den Varsling Brev om kunngjøring av oppstart ble sendt offentlig instanser, grunneiere, naboer ol. den I brev av ble det varslet at planområdet ble utvidet for å kunne regulere gang- og sykkelveg langs Myrhusvegen. Det har kommet inn 13 merknader i forbindelse med varsel om oppstart. Saksnr. 2013/ Side 4 av 7

5 Det foreligger merknad til planforslaget fra Borgen antennelag. Det fremkommer på deres hjemmeside at antennelaget er avviklet fra årsskiftet og driften er overtatt av Tveco AS. Tveco AS vil få kunngjøringen om offentlig ettersyn. Forslagsstiller forutsetter at antenneanlegget blir flyttet nordøst. Planprossen må avklare nærmere premissene for antenneanlegget og eventuelle innvirkninger for nærområdet. I merknad fra Ruth og Kjell Skjedsmo tas det opp at deres eiendom vil bli berørt i forbindelse med etablering av gang-/sykkelveg. Forslagsstiller påpeker at opprinnelig planlagt gang- /sykkelveg endres til fortau for å redusere inngrep på tilstøtende eiendommer. Løsning i forbindelse med etablering av fortau må detaljprosjekteres og eventuelle behov for forstøtningsmur vil fremkomme i disse planene. Foruten en mindre del helt mot nord følger formålsgrensen mellom boligeiendommen og veganlegget dagens eiendomsgrense. De øvrige merknadene er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. VURDERINGER/DRØFTINGER Utnyttelse Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med kommunedelplanens føringer. For områder regulert til frittliggende småhusbebyggelse (ene- og tomannsboliger) er utnyttelsesgraden satt til %BYA=30%. Dette må anses som å være en moderat utnyttelse. Forslag til ny kommuneplan har en generell utnyttelsesgrad på BYA= 30% for uregulerte områder. For de to områdene som er regulert til konsentrert småhusbebyggelse er det foreslått en utnyttelsesgrad på %BYA=35%. Vedlagt illustrasjonsplan viser full utnyttelse for tomtene regulert til konsentrert småhusbebyggelse og enkelte tomter som er regulert til frittliggende småhusbebyggelse. Topografi Planområdet er delvis kupert og kan i enkelte områder være utfordrende å utbygge. Terrengtilpasning av boliger og anlegg vil være særlig viktig tema i påfølgende byggesaker, også i forhold til i størst mulig grad å unngå at bebyggelsen skaper silhuetter. Forslagsstiller har utarbeidet lengdesnitt av vegtraseene i planområdet som viser et grovt overslag av behov for fyllinger og skjæringer. Regulert vegareal er i enkelte områder utvidet der skjæringene blir høye. Veganlegget må i sin helhet anlegges innenfor arealformålet. I planområde BKS1 er det et gammelt steinbrudd «Brøttet». Det åpnes her for å bygge terrassert bebyggelse, dette virker hensiktsmessig i forhold til å utnytte terrenget på eiendommen best mulig. Forslagsstiller har laget illustrasjoner som viser at utbyggingen ikke vil ha vesentlig innvirkning for silhuetten av området sett fra Rambydalsvegen og Kirkevegen. Boligbyggeprogrammet I boligbyggeprogrammet er området Borgen vest avsatt med 40 boliger fra Borgen nord(b6) har fått avsatt 15 boliger mellom og 10 boliger fra Borgen nord vest (B3) har fått avsatt 5 boliger mellom og 5 boliger mellom Det legges til grunn i boligbyggeprogrammet at arbeidet med detaljreguleringsplanen skal avklare antall boenheter nærmere. Når man ser de ulike delområdene under ett, synes planforslaget å være i tråd med boligbyggeprogrammet. Lekeplasser og turdrag Saksnr. 2013/ Side 5 av 7

6 Planområdet inneholder 2 lekeplasser på hhv. 1,0 og 1,8 daa, det skal også etableres turdrag som knytter eksisterende og ny bebyggelse til området rundt Stordammen. Området er et sentralt rekreasjonsområde for beboerne på Borgen, det er viktig at turdragene opparbeides og knyttes til eksisterende stier på en god måte. Reguleringsbestemmelsene stiller krav til etablering av sti og at det skal avsettes trasé for mulig skiløype. Trafikale forhold Hovedvegen i feltet fra Myrhusvegen og opp til den største lekeplassen skal etableres med fortau. Det skal i tillegg etableres turdrag for gående og syklende som knyttes opp til det eksisterende boligfeltet. Det er et rekkefølgekrav at fortau langs Myrhusvegen opp til krysset skal etableres før det gis brukstillatelse i feltet. For den regulerte gang- og sykkelvegen langs Myrhusvegen nord for det nye krysset er det satt krav til ferdigstillelse før brukstillatelse i BKS1. Sett i forhold til eksisterende vegstruktur i området vil planforslaget ha gode forbindelse for gående til skoleområdet. Enten langs hovedvegen på gang- sykkelveg/fortau, eller via eksisterende boligfelt. Geoteknisk undersøkelse Det foreligger krav i kommunedelplanen til utredninger i henhold til NVEs retningslinjer 2/2011, i områder under marin grense ved utarbeiding av reguleringsplan. Deler av planområdet i vest ligger under marin grense. I Planforslaget er det stilt krav til utredningen før byggetillatelse for enkelte tomter i dette området. Forslagsstiller påpeker at store deler av planområdet har liten eller ingen overdekning til fjellgrunn og behovet for utredning dermed er begrenset til disse tomtene. Støyberegning Det er ikke gjennomført støyberegninger i forhold til vegstøy. Tomtene BKS1 og 2 ligger inntil Myrhusvegen. Forslagsstiller viser til nylig gjennomført støyberegning for reguleringsplanen for B1 som også ligger langs Myrhusvegen. Her viser resultatene at det ikke er nødvendig med tiltak i forhold til trafikkstøy fra Myrhusvegen. Antenneanlegg Forholdet til antenneanlegg som i dag står i planområdet må avklares nærmere i planprosessen. Telenor har i tillegg antenne for 4G mobildekning på samme område som antenneanlegget. Forholdet til plassering må avklares slik at anlegget får en hensiktsmessig plassering og at evt. stråling i forhold til bebyggelse kan avklares. Antenneanlegget står i dag på et av de høyeste punktene, det må også avklares om dette er et behov antenneanlegget har ved en eventuell flytting. Skogbruksområder Det må sikres at områdene avsatt til skogbruk sikres en hensiktsmessig utforming og at adkomstveger frem til områder tenkt brukt som tømmerlunner bygges opp slik at de tåler belastningen tømmerbiler påfører, samt at det er avsatt tilstrekkelig areal for å sikre en trafikksikker snuløsning. Før sluttbehandling av reguleringsplanen må potensielle interessekonflikter med tanke på sambruk avklares. Oppheving av gjeldende plan. Det er viktig for kommunens saksbehandling å ha oppdaterte reguleringsplaner, både i forhold til nasjonalt regelverk og til innhold. Det sikrer en effektiv og mer forutsigbar saksbehandling. Ny plan erstatter eksisterende reguleringsplan for området i sin helhet og gjeldende plan Saksnr. 2013/ Side 6 av 7

7 mister sin betydning. Arbeid med å oppheve plan fra 1997 (PlanID 202) igangsettes parallelt med å vedta ny plan. KONKLUSJON Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. Melding om vedtak sendes: saksbehandler Saksnr. 2013/ Side 7 av 7

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 271/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.11.2012 115/12 Kommunestyret 03.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR QUALITY

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid 201302

1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid 201302 Arkiv: 167/68/167/31/L12 Saksmappe: 2013/551-4578/2015 Saksbehandler: Britt Alice Oseassen Dato: 17.03.2015 1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid

Detaljer

SAKEN GJELDER: DETALJREGULERING FOR DEL AV HAUAN, GNR 51 BNR 3 M. FL.

SAKEN GJELDER: DETALJREGULERING FOR DEL AV HAUAN, GNR 51 BNR 3 M. FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L12 &88 Arkivsaksnr.: 10/571 Saksbehandler: Karen Bersaas Sæther Saksnummer Utvalg Møtedato 6/12 Plan og miljøutvalget 14.02.2012 SAKEN GJELDER: DETALJREGULERING FOR DEL

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 LEIRFJORD KOMMUNE RESSURS OG UTVIKLING SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 Detaljregulering Planbeskrivelse 16.03.15 Navn på plan/tiltak: Solsiden Kommune: Leirfjord kommune Stedsnavn: Leines, Vardhaugen

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine Bjørndal Edvardsen 2013/3001

Detaljer

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT BOLIGBYGGEPROGRAM 2014-2030 - VEDTAK

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT BOLIGBYGGEPROGRAM 2014-2030 - VEDTAK ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 47/14 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 20.10.2014 37/14 Eldrerådet 20.10.2014 57/14 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM 0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 14/357 Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 95/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03. RÅDGIVENDE INGENIØRER Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Ortofoto over planområdet Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.14 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering av Halstein gård, fastsetting av planprogram

Saksframlegg. Detaljregulering av Halstein gård, fastsetting av planprogram Saksframlegg Detaljregulering av Halstein gård, fastsetting av planprogram Arkivsaksnr.: 13/31923 Forslag til vedtak: Bygningsrådet fastsetter planprogram for detaljregulering for Hallstein gård som gjengitt

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18)

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) FLEKKEFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) Figur: Illustrasjon Indrevollen (Sett fra Sør-Vest) Oppdragets navn: INDREVOLLEN, SIRA Gnr/Bnr:140/18,108,99og

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014.

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014. NØKKELOPPLYSNINGER Sted/adresse: Jessheim Park, Ullensaker Kommune Gnr. / bnr: 135/170 m.fl Forslagsstiller: Jessheim Stadion Bolig AS Plankonsulent: Arconsult Ove Bøe AS Grunneier: Jessheim Stadion Bolig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stefan Kersting Arkiv: PLANI KOMMUNEPLAN Arkivsaksnr.: 09/317

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stefan Kersting Arkiv: PLANI KOMMUNEPLAN Arkivsaksnr.: 09/317 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stefan Kersting Arkiv: PLANI KOMMUNEPLAN Arkivsaksnr.: 09/317 FORSLAG TIL FØRSTEGANGSBEHANDLING-PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 71/8 ØRA - REIPÅ - HYTTEOMRÅDE Innstilling:

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Bakgrunn Planforslaget fremmes av Trysilhus Nordøst AS. Planbeskrivelse Hensikten med planen Hensikten er å lage

Detaljer