KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING"

Transkript

1 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises til vedtak i Hovedutvalget for overordnet planlegging om utleggelse av forslag til kommunedelplan for Jessheim sørøst til offentlig ettersyn (vedtak den , sak 22/15). Hovedutvalg for overordnet planlegging ønsker å imøtekomme innsigelsene med følgende endringer: 1. For å imøtekomme innsigelsen fra Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus foreslås følgende innarbeidet i planbestemmelsene ( 4) ved sluttbehandling: Områdene innenfor B8 kan ikke bygges ut før B4.2, B5, B 6.1, B 6.4, B6.5 og nordre del av B6.3 er ferdig utbygd. 2. For å imøtekomme innsigelsen fra Statens vegvesen og Fylkesutvalget foreslås følgende innarbeidet i planbestemmelsene ( 4) ved sluttbehandling: I forbindelse med detaljreguleringen av de ulike delfeltene må det gjennomføres kapasitetsberegninger for å avdekke behovet for tiltak i kryssområdet for kryss mellom fv Trondheimsvegen, fv Dølivegen og omkjøringsvegen. Dersom innsigelsene ikke trekkes anmoder kommunen om å kunne gjennomføre mekling jf. 5-6 i plan- og bygningsloven, for resterende innsigelser i samme møte som det er avtalt mekling for kommuneplanen. Rett utskrift Saksnr. 2012/ Side 1 av 7

2 Kurt O. Kristoffersen Formannskapssekretær Sendt: Saksbehandler for videre forføyning. Saksnr. 2012/ Side 2 av 7

3 Saksprotokoll i Hovedutvalg for overordnet planlegging Behandling: Av 11 representanter var 11 til stede medregnet møtende vararepresentant. Vedtak: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Saksnr. 2012/ Side 3 av 7

4 RÅDMANNENS INNSTILLING Det vises til vedtak i Hovedutvalget for overordnet planlegging om utleggelse av forslag til kommunedelplan for Jessheim sørøst til offentlig ettersyn (vedtak den , sak 22/15). Hovedutvalg for overordnet planlegging ønsker å imøtekomme innsigelsene med følgende endringer: 1. For å imøtekomme innsigelsen fra Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus foreslås følgende innarbeidet i planbestemmelsene ( 4) ved sluttbehandling: Områdene innenfor B8 kan ikke bygges ut før B4.2, B5, B 6.1, B 6.4, B6.5 og nordre del av B6.3 er ferdig utbygd. 2. For å imøtekomme innsigelsen fra Statens vegvesen og Fylkesutvalget foreslås følgende innarbeidet i planbestemmelsene ( 4) ved sluttbehandling: I forbindelse med detaljreguleringen av de ulike delfeltene må det gjennomføres kapasitetsberegninger for å avdekke behovet for tiltak i kryssområdet for kryss mellom fv Trondheimsvegen, fv Dølivegen og omkjøringsvegen. Dersom innsigelsene ikke trekkes anmoder kommunen om å kunne gjennomføre mekling jf. 5-6 i plan- og bygningsloven, for resterende innsigelser i samme møte som det er avtalt mekling for kommuneplanen. Ullensaker, Tor Arne Gangsø rådmann Saksnr. 2012/ Side 4 av 7

5 Saksbehandler: Elisabet Frøyland Vedlegg: 1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, brev datert Statens vegvesen, brev datert Plankart datert (høringsutkastet) 4. Samtlige høringsuttalelser, scannet samlet Saksdokumenter: 1. Kommunedelplan for Jessheim sørøst utleggelse til offentlig ettersyn (HOP-sak 22/15, den ). 2. Asplan Viak, kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør, datert SAKEN GJELDER Forslaget til kommunedelplan for Jessheim sørøst ble vedtatt utlagt til nytt offentlig ettersyn av Hovedutvalget for overordnet planlegging (HOP) i møte den (HOP-sak 22/15). Høringsfristen ble satt til Det vises til nevnte sak med tilhørende saksdokumenter for beskrivelse av innholdet i planforslaget. Denne saken fremmes nå for avklaring av innsigelser i forkant av sluttbehandling av kommunedelplanen. Det presiseres at det ikke tas stilling til de ulike forholdene i kommunedelplanen i denne saken. Dette vil rådmannen komme tilbake til i senere sak. Saken fremmes for behandling for nødvendige avklaringer av innsigelser for å sikre muligheten for å vedta kommunedelplanen. Rådmannen forbereder sak vedr. sluttbehandling av kommunedelplanen, om mulig vil denne fremmes i kommunestyret den Dette forutsetter behandling av saken i hovedutvalgsmøte i forkant (trolig den 8.6). VURDERINGER/DRØFTINGER Kommunen har under høringen mottatt totalt 50 høringsuttalelser (vedlagt). I høringsuttalelsene tas det opp brede problemstillinger, herunder utbyggingsstruktur, friluftsinteresser og omkjøringsvegen. Innspillene og rådmannens vurdering av de enkelte blir del av saksdokumentene ved sluttbehandlingen. Om innsigelsene Kommunen kan ikke vedta en plan som det er fremmet innsigelse til. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har fremmet en betinget innsigelse i brev datert Statens vegvesen og Akershus Fylkeskommune ved Fylkesutvalget fremmet innsigelser til forslaget til kommunedelplan da planen var utlagt til offentlig ettersyn første gang i På bakgrunn av det nye høringsforslaget har Statens vegvesen i brev datert signalisert at innsigelsen kan trekkes på visse vilkår. Nedenfor følger en vurdering og forslag til løsning for innsigelsene. Etter rådmannens vurdering vurderes de foreslåtte løsningene som mindre og akseptable i forhold til helheten i kommunedelplanen. Statens vegvesen og Fylkesutvalget Statens vegvesen ba i sluttfasen av det offentlige ettersynet kommunen framskaffe dokumentasjon på kapasiteten i rundkjøringen mellom Trondheimsvegen og Gamle Saksnr. 2012/ Side 5 av 7

6 Trondheimsveg (SIDRA-rapport). Denne rapporten ble oversendt Statens vegvesen. På bakgrunn av dette har Statens vegvesen følgende konklusjon: «I forbindelse med detaljreguleringen av de ulike delfeltene må det gjennomføres kapasitetsberegninger for å avdekket behovet for tiltak i kryssområdet for kryss mellom fv Trondheimsvegen, fv Dølivegen og omkjøringsvegen. Dette må framgå av rekkefølgekravene Når rekkefølgekravene er endret slik vil Statens vegvesen kunne frafalle sin innsigelse til kommunedelplanen med bestemmelser.» For å imøtekomme innsigelsen fra Statens vegvesen foreslås følgende tillegg i planbestemmelsene 4: I forbindelse med detaljreguleringen av de ulike delfeltene må det gjennomføres kapasitetsberegninger for å avdekke behovet for tiltak i kryssområdet for kryss mellom fv Trondheimsvegen, fv Dølivegen og omkjøringsvegen. Fylkesutvalget skal behandle saken og vurdere sin innsigelse i møte den Som følge av Fylkesutvalgets ansvar for fylkesveger, er Fylkesutvalgets og Statens vegvesens ansvarsområde delvis overlappende i denne saken. Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i brev datert fremmet en betinget innsigelse til området B8, beliggende sør for omkjøringsvegen. I brevet signaliseres følgende: «Fylkesmannen vil kunne trekke innsigelsen dersom det sikres gjennom en rekkefølgebestemmelse at områdene ikke bygges ut før de mer sentrumsnære områdene er ferdig utbygd.» Miljøvernavdelingen fremmet innsigelse til at det i planforslaget ikke er lagt inn rekkefølgebestemmelser som sikrer at de mest sentrumsnære områdene bygges ut først. Rådmannen viser til at dette også var tema i forbindelse med høringen av planforslaget i Kommunen viste da til at boligbyggeprogrammet er kommunens styringsverktøy for å avklare rekkefølgen for utbygging av nye boligområder. Videre at denne typen rekkefølgebestemmelser kan føre til at enkelte aktører/grunneiere med sentrale eiendommer kan «blokkere» for realiseringen av kommunedelplanen. Videre at det i planforslaget er lagt inn omfattende rekkefølgekrav knyttet til opparbeidelse av infrastruktur, lekeplasser, videre også fjerning av skytebane mv. Vurderingen på det tidspunktet var at det ikke var ønskelig med ytterligere rekkefølgebestemmelser, da dette vil gjøre planen for kompleks og dermed kunne hindre gjennomføring. Kommuneplanen planlegges fremmet for sluttbehandling i første kommunestyremøte høsten Av kommuneplanen framgår det at kommunen har betydelige arealreserver. I forslaget til kommuneplan er det også foreslått videre utbyggingsretning for Jessheim i nordlig retning. Samtidig er det understreket at det skal åpnes for noe utbygging i sør, omfanget skal avklares i kommunedelplanen for Jessheim sørøst. Etter rådmannens vurdering vil det ikke være markedsmessig mulig eller ønskelig av andre årsaker (sosialt/skolekapasitet/annen infrastruktur) å bygge ut samtlige områder samtidig. Rådmannen vil derfor foreslå at det for område B8 legges inn et rekkefølgekrav som sikrer at dette bygges ut etter de sentrumsnære områdene B4.2, B5, B 6.1, B 6.4, B6.5 og nordre del av B6.3. De nevnte områdene ligger i innenfor meters gangavstand til stasjonen. Utbyggingsområdene som er foreslått langs Gamle Trondheimsveg i nord (B3 og B4.1) er marginale, det er også usikkerhet omkring interessen for å bygge ut. Områdene trekkes av den grunn ikke inn her. Saksnr. 2012/ Side 6 av 7

7 På denne bakgrunn foreslås følgende tillegg i rekkefølgebestemmelsen for område B8 (jf. 4) for å imøtekomme innsigelsen: Områdene innenfor B8 kan ikke bygges ut før B4.2, B5, B 6.1, B 6.4, B6.5 og nordre del av B6.3 er ferdig utbygd. Videre prosess Rådmannen vil oversende hovedutvalgets vedtak til de myndigheter som har fremmet innsigelser. De aktuelle instanser må da vurdere om innsigelsene kan trekkes slik at kommunedelplanen kan vedtas. Rådmannen vil, om mulig, fremme kommunedelplanen for vedtak i kommunestyret i juni Saken vil behandles i hovedutvalgsmøte uken i forkant. Dersom innsigelsene ikke trekkes bør kommunen anmode om mekling for resterende innsigelser i samme møte som det er avtalt mekling for kommuneplanen. KONKLUSJON Saken fremmes for behandling for nødvendig avklaringer i fht. innsigelser. Det presiseres at det ikke tas stilling til de ulike forholdene i kommunedelplanen i denne saken. Dette vil rådmannen komme tilbake til i senere sak. Etter rådmannens vurdering vurderes de foreslåtte løsningene som akseptable i forhold til helheten i kommunedelplanen. Melding om vedtak sendes: Saksbehandler Saksnr. 2012/ Side 7 av 7

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer

Detaljer

Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025

Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025 Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025 Fylkeshuset, mandag den 13.04.2015: Til stede: Fylkesmannen i Vest-Agder (FM):

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring:

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Med bakgrunn i at flere beboere og andre berørte har sammenfallende interesser er merknadene kun kort kommentert i oppsummeringen. Rådmannen har

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

Samarbeid mellom kommunen og private. «Bedre reguleringsplaner» Møre og Romsdal 20-21-03.2013

Samarbeid mellom kommunen og private. «Bedre reguleringsplaner» Møre og Romsdal 20-21-03.2013 Samarbeid mellom kommunen og private «Bedre reguleringsplaner» Møre og Romsdal 20-21-03.2013 Hvem utarbeider reguleringsplan? Kommunen: 1) Områderegulering utarbeidet av kommunen selv 2) Detaljregulering

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn På Skates

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: S06/165 16.02.2010 2010/4130 FM-J Henrik Liane Johansen 06.01.2011 VEDTAK I KLAGESAK OM REGULERINGSPLAN

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Offentlig høring PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Av områdene: B8, innspill nr. 102 Raumnes & Årnes Il s idrettsanlegg. Området avsettes til «bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse». K1, innspill

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 ÅSNES KOMMUNE Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om kommuneplanarbeidet...

Detaljer

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.04.2009 19167/2009 2007/4402 43/305 Saksnummer Utvalg Møtedato 07/76 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 07/169 Planutvalget 11.12.2007

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLANFORSLAG UTARBEIDET AV : Side 1 av 8 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet

Detaljer

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30 Møteinnkalling Ekstraordinært møte Utvalg: Plan - og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 11.01.2012 (Onsdag ) Tid spunkt : 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER

HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER Arkivsaksnr.: 13/2835 Arkiv: X31 &13 Saksnr.: Utvalg Møtedato 119/13 Formannskapet 17.09.2013 107/13 Kommunestyret 26.09.2013

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer