OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING"

Transkript

1 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 159/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak Hovedutvalget for overordnet planlegging (HOP) vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens 12-10, å legge forslag til områdereguleringsplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen som vist på kart datert med tilhørende bestemmelser, ut til offentlig ettersyn. Rett utskrift Kurt O. Kristoffersen Formannskapssekretær Sendt: Saksbehandler for videre forføyning. Saksnr. 2014/ Side 1 av 7

2 Saksprotokoll i Hovedutvalg for overordnet planlegging Behandling: Av 11 representanter var 11 til stede medregnet møtende vararepresentant. Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Saksnr. 2014/ Side 2 av 7

3 RÅDMANNENS INNSTILLING Hovedutvalget for overordnet planlegging (HOP) vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens 12-10, å legge forslag til områdereguleringsplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen som vist på kart datert med tilhørende bestemmelser, ut til offentlig ettersyn. Ullensaker, Erlend Eggum kommunaldirektør Saksnr. 2014/ Side 3 av 7

4 Saksbehandler: Ståle Fosli Vedlegg: 1. Planbeskrivelse, datert Plankart, datert Reguleringsbestemmelser, datert ROS analyse 5. Trafikkanalyse 6. Støynotat 7. Notat om sykkelløsning 8. Høringsuttalelser Saksdokumenter: Saksmappe (ikke vedlagt) SAMMENDRAG: I forbindelse med at eksisterende idrettsanlegg skal flyttes til Bakkedalen skal arenaområdet på Kløfta avvikles og gjøres tilgjengelig for ny bruk. Planforslaget legger opp til at området skal utvikles til boligområde med unntak av 3 daa i nord som avsettes til parkeringsareal for tilliggende næringsvirksomhet. Det skal i tillegg etableres grendelekeplass med tilhørende parkareal. Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. SAKEN GJELDER 1. gangsbehandling av Områdereguleringsplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen, datert Forslagsstiller er Ullensaker kommune og Norconsult AS er engasjert for å bistå i utarbeidelsen av områdereguleringsplanen. Planforslaget fremmes som en områdereguleringsplan hvor det er krav til detaljreguleringsplan før byggesøknad kan fremmes. Bakgrunn Planen omfatter i hovedsak eiendommene gnr 29/192 og 194 på Kløfta. Planområdet er plassert sentralt på Kløfta med gangavstand til togstasjonen og sentrum. Det tas sikte på å etablere urban bebyggelse som vil gi den sentrale delen av Kløfta fornyelse. Den sentrale beliggenheten gir også utfordringer, spesielt mht. støy og trafikale forhold. Planstatus Planområdet er i Kommunedelplan for Kløfta avsatt til boligformål og er omtalt som planområde B7. Det stilles i kommunedelplanen blant annet krav til at det også innenfor området skal etableres en grendelekeplass. Området er ikke regulert. SAKSGANG: INNKOMNE MERKNADER TIL VARSEL OM PLANOPPSTART Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort i Eidsvoll Ullensaker Blad den 9. oktober 2014 og i Romeriktes blad 10. oktober Grunneiere og rettighetshavere er varslet ved brev. Det har kommet inn 7 merknader i forbindelse med varsel om oppstart. 1. Akershus fylkeskommune 2. Jernbaneverket Saksnr. 2014/ Side 4 av 7

5 3. Statens vegvesen 4. Norges vassdrags- og energidirektorat 5. Actus v/aage Bryn 6. Felleskjøpet 7. Ingar Fjellstad Asper Merknadene er vedlagt i sin helhet som vedlegg til saken. Forslagsstiller har referert og kommentert merknadene tilstrekkelig i planbeskrivelsen. Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer til uttalelsene eller kommentarene. KORT BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET: Området som er flatt og i hovedsak ubebygd, ligger sentralt på Kløfta mellom jernbanen i vest og E6 i øst. Planområdet grenser til eksisterende boligområde i sør og øst, og industriområde i nord og vest. Kongsvingervegen som er en sentral ferdselsåre mellom E6 og Kløfta sentrum tangerer planområdet i sørøst, Kløfta Vel eiendom grenser til planområdet i sør. Nord for planområdet ligger det et industrifelt som har adkomst via Dyrskuevegen. Dyrskuevegen og Kongsvingervegen møtes i en rundkjøring øst for planområdet. Planområdet har kort avstand til Kløfta togstasjon. Reiseavstanden mellom Kløfta og Oslo S er 32 minutter og det er to adganger i timen hver veg. KORT BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET OG KONSEKVENSER: Kjøreadkomst til de regulerte boligområdene vil være fra Dyrskuevegen via felles privat veg som også det eksisterende boligfeltet B7 skal benytte. Planområdet inneholder 2 byggeområder (B1 og B2) som er delt av offentlig gang- og sykkelveg. Det skal etableres grendelekeplass med tilhørende parkareal mot Kløftas Vels eiendom, grendelekeplassen skal være tilgjengelig for allmennheten. Det legges opp til boligblokker av ulik størrelse fra 3 til 5 etasjer. Bebyggelsen skal trappes ned mot sør og deler av bebyggelsen skal danne skjerm mot vegstøy fra tilstøtende jernbane og veganlegg. Parkeringsplasser skal anlegges under terreng, besøksparkering kan tillates på terreng. Bebyggelsen skal ta hensyn til Kløfta Vels hus i forbindelse med utforming og plassering. Det er stilt som rekkefølgekrav at det skal etableres sykkelbane fra velhuset til undergangen for gående ved stasjonen. Dette vil forbedre situasjonen for gående og syklende i området og bidra til en forbedret trafikksituasjon for kjørende. RÅDMANNENS VURDERINGER / DRØFTINGER: Overordnede mål Planforslaget er i hovedsak innenfor rammene fra Kommunedelplanen for Kløfta. Med nærheten til et kollektivknutepunkt er det viktig at utnyttelsen ikke er for lav, samtidig som kvaliteter for beboere og det offentlige blir ivaretatt. Planforslaget har balansert disse hensynene på en god måte slik det er illustrert. Saksnr. 2014/ Side 5 av 7

6 Det er viktig at det legges til rette for at beboerne skal kunne benytte offentlige transportmuligheter i størst mulig grad, både i forhold til lokale trafikale forhold og overordnede nasjonale føringer. En oppgradering av gang- og sykkelvegen til stasjonsområdet i forbindelse med utbyggingen vil bidra til dette. Fylkesrådmannen anbefaler i sin uttalelse til planstart at det er ønskelig med en maksimalnorm mht. krav til parkeringsplasser. Kommunen ser det uheldig siden det da kan etableres et større boligprosjekt uten eller med for få parkeringsplasser. Dette vil kunne skape problemer for tilstøtende offentlige og private områder. Kommunedelplan for Kløfta angir absoluttkrav til antall parkeringsplasser foruten områder avsatt til sentrumsformål. Kommunen mener kommunedelplanens parkeringsnorm som angir absoluttkrav bør følges. Utforming og kvaliteter Det legges til rette for en urban bebyggelse som passer godt inn sentralt på Kløfta. De siste års boligetableringer på Kløfta har i hovedsak vært fortetting og utvidelse av eneboligområder utenfor sentrumsområdet. Det er derfor positivt at det legges til rette for en utvikling i tilknytning til sentrumsområdet. Etablering av en offentlig grendelekeplass med tilhørende park vil være gunstig for hele nærområdet. Bebyggelsens plassering og størrelse vil konkretiseres nærmere i forbindelse med utarbeidelse av detaljreguleringsplan. Løsningen ved at bebyggelsen også skal fungere som støyskjerm for vegtrafikk og jernbanen synes ikke gå utover lys og solforhold mot sørvest. Utnyttelse Byggeområdene har en utnyttelsesgrad på %- BRA=115%. Dette synes som en hensiktsmessig utnyttelse med tanke på områdets plassering og premissene for øvrig. Det bør imidlertid vurderes i forbindelse med sluttbehandling også å angi en minimumsutnyttelse, slik at en viss utnyttelse sikres. Boligbyggeprogrammet B7 har i Boligbyggeprogrammet kvoter på 150 boenheter fordelt mellom og fra Den planlagte utnyttelsen ser ut til å være i tråd med kvotene i Boligbyggeprogrammet. Støy Planområdet er utsatt for støy og støyrapporten viser at man er avhengig av å bruke bebyggelsen som støyskjerm. Støyforhold vil være et sentralt tema når bebyggelsen skal plasseres og formgis i påfølgende detaljregulering og byggesak. Trafikkforhold Kongsvingervegen og rundkjøringen nærmer seg snart et metningspunkt med hensyn til trafikkbelastning. Det er gitt tilbakemelding at spesielt rush-trafikken på morgenen og ettermiddagen er utfordrende i området. Det er et rekkefølgekrav i forbindelse med utvidelse av Ullensaker næringspark og område N1 i kommunedelplanen om oppgradering av Kongsvingervegen til 4 felts veg fra E6 til Dyrskuevegen. Området B7 som planområdet omfattes av har som rekkefølgekrav å tilrettelegge for mer bruk av alternativ transport enn bil ved å oppgradere gang- og sykkelveg til togstasjonen. Vurdering av om det er behov for vesentlig oppgradering av vegnettet på Kløfta, gjøres på overordnet plannivå. Saksnr. 2014/ Side 6 av 7

7 Det er i kommunedelplan for Kløfta angitt at eksisterende boligområde B9 som i dag har adkomst via Holmsmoen ut i Kongsvingervegen skal ha adkomst via planområde. Det er i planforslaget etablert en felles privat veg (f_skv2) som også B9 kan benytte. Holmsmoen er ikke fjernet i planforslaget som adkomstveg. Den videre behandlingen må konkretisere løsning for adkomst for B9. Området er også et viktig trafikkområde for gående og syklende. Det er undergang for gående både nord og sør for planområdet. Planforslaget har ivaretatt behovene for gående og syklende godt ved foreslåtte løsninger for gang- og sykkelveger i planområdet, fortau langs Dyrskuevegen og forbedret forbindelse til stasjonsområdet. Grønnstruktur Lekeplassen (f_blk på 2,7 daa) skal opparbeides som parkareal og grendelekeplass. Eventuelle anlegg skal utformes bevisst i forhold til eksisterende grønnstruktur slik at de ikke hindrer muligheten for en sammenhengende grønnstruktur med naboeiendommen. Det er etablert gode offentlige gangforbindelse til lekeplassen/parkarealet. KONKLUSJON: Planforslaget er i tråd med overordnede føringer og kommunedelplan for Kløfta. Rådmannen anbefaler Hovedutvalget for overordnet planlegging å vedta at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. Melding om vedtak sendes: Saksbehandler Saksnr. 2014/ Side 7 av 7

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 271/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.11.2012 115/12 Kommunestyret 03.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR QUALITY

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine Bjørndal Edvardsen 2013/3001

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 1.0 Bakgrunn PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune Planforslaget er utarbeidet av arkitektene as på vegne av grunneier, Seut

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 12 Arkivsak: 99/04699 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SKEDSMO KOMMUNE - REGULERINGSARBEIDE GBNR 81/2/4/886 NORGES VAREMESSE- ENDRET UTVIDELSE AV PLANOMRÅDET Saksbeh.: Ebba Friis Eriksen Arkivkode: L12

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 9 Arkivsak: 09/4872-36 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN HAMAR KOLLEKTIVKNUTEPUNKT - TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 069000 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2012/2228-34 Arkiv: 0102R1202 Dato: 02.06.2014 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Kari Marte Haugstad Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/14 Fast

Detaljer

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014.

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014. NØKKELOPPLYSNINGER Sted/adresse: Jessheim Park, Ullensaker Kommune Gnr. / bnr: 135/170 m.fl Forslagsstiller: Jessheim Stadion Bolig AS Plankonsulent: Arconsult Ove Bøe AS Grunneier: Jessheim Stadion Bolig

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT BOLIGBYGGEPROGRAM 2014-2030 - VEDTAK

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT BOLIGBYGGEPROGRAM 2014-2030 - VEDTAK ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 47/14 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 20.10.2014 37/14 Eldrerådet 20.10.2014 57/14 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

SAKEN GJELDER: DETALJREGULERING FOR DEL AV HAUAN, GNR 51 BNR 3 M. FL.

SAKEN GJELDER: DETALJREGULERING FOR DEL AV HAUAN, GNR 51 BNR 3 M. FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L12 &88 Arkivsaksnr.: 10/571 Saksbehandler: Karen Bersaas Sæther Saksnummer Utvalg Møtedato 6/12 Plan og miljøutvalget 14.02.2012 SAKEN GJELDER: DETALJREGULERING FOR DEL

Detaljer

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE 30. JUNI 2014 Planbeskrivelse, plan 2009 106 - Hoveveien fra Høylandsgata til Hove PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering av Halstein gård, fastsetting av planprogram

Saksframlegg. Detaljregulering av Halstein gård, fastsetting av planprogram Saksframlegg Detaljregulering av Halstein gård, fastsetting av planprogram Arkivsaksnr.: 13/31923 Forslag til vedtak: Bygningsrådet fastsetter planprogram for detaljregulering for Hallstein gård som gjengitt

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Plan- og bygningsetaten

Plan- og bygningsetaten 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten John G. Mattesons vei 4, Ulsrud Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg- annen offentlig eller

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015. Telefon: 77 79 0115

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015. Telefon: 77 79 0115 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015 1803 Telefon: 77 79 0115 Saken skal behandles i følgende utvalg: Byrådet PLAN - 1803 STAKKEVOLLVEGEN

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering - Røyken næringsområde, felt C

SAKSFREMLEGG. Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering - Røyken næringsområde, felt C SAKSFREMLEGG Saksnummer: 12/2518 Delegert myndighet fra: Plan og bygningsloven Løpenummer: 18060/14 Arkivnummer: L12 Saksbehandler: Linn Tautra Grønseth Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer